Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande"

Transkript

1 Nyhedsbrev September 2013 Rapport om Fiskeindex, opstemninger og ørredbestande Ny rapport påpeger, at fine bestande af vildfisk problemfrit kan sameksistere med dambrugsdrift og opstemninger, hvor der er etableret passage. Tal fra Trend Å og Vejle Å viser, at omløbsstryg forbi dambrug kan medvirke til laksefisks passage på en måde, så der opnås meget høje yngeltætheder og selvreproducerende bestande opstrøms dambrug. Desuden vurderes, at de nye skærpede afgitringsregler ved indløb og udløb til dambrug, som har været gældende fra 2007, er en af tre hovedårsager til en succesrig laksebestand i Hover Å. Rapporten vurderer begrebet fiskeindex, der er et index byggende på bestande af fisk, som ud fra forskellige miljøkriterier vurderes at være opnåelig for en given vandløbsstrækning. Fiskeindex anvendes bl.a. ved udsætningsrapporter udarbejdet af DTU Aqua, når den enkelte vandløbsbestand skal bedømmes i forhold til, om der er behov for udsætning eller, der findes en selvreproducerende bestand af ørred. I rapporten er der fokuseret på DTU Aqua s udsætningsplaner i Vejle Å-systemet, hvor der har været en markant fremgang af ørredyngel, og man har således ikke udsat fisk siden 2009, idet bestanden er vurderet til at være selvreproducerende. For Trend Å viser undersøgelser fra 2013 meget fine yngelbestande opstrøms dambruget, og at bestanden nu også her vurderes at være selvreproducerende. Opstemninger er naturligvis af central betydning for de fysiske forhold i et vandløb. Undersøgelser foretaget af DTU Aqua inden implementering af de nye skærpede afgitringsregler viser, at der er et betydelig smolttab ved bl.a. dambrug. Der er ikke lavet effekt undersøgelser af evt. smolttab ved dambrug efter implementering af de nye skærpede afgitringsregler og reduceret vandindtag, men det må formodes, at tabstallene ved dambrugene er reduceret væsentligt efter Dette er i god overensstemmelse med, at de nye afgitringsregler i Hover Å vurderes at være en af hovedårsagerne til de senere års etablering af åens meget fine laksebestand. Dette nummer indeholder bl.a.: Side Fisk på menuen til CSR Awards 2013 Side 3 Digitalt post - betydning for alle med CVR nr. Side 3 Husk DanAqua 2013 Side 3 Trindbakhus Dambrug får medhold i klage Side 4 Import fra Tyrkiet Side 4 Syn af fisk på akvakulturbrug ved eksport Side 4 Flodkrebs Side 5 Kongeåens Dambrug ApS miljøgodkendt på udlederkontrol Side 5 ASC Pilot Certificering Side 7 Dyrlægens Hjørne Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Info: Lorem est del monte virt del monte est Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Lad kunderne bestemme I Danmark bliver der udviklet den ene akvakulturstrategi efter den anden. Senest skal der nu på opfordring fra EU udformes endnu en Dansk akvakulturstrategi. Vi er efterhånden blevet godt trætte af disse strategier, da de indtil nu blot har medført forøgede omkostninger til nationale miljøforanstaltninger, og derved har bidraget til at forringe vores konkurrencedygtighed. Og selv om vi har forbedret miljøet dramatisk ved vores anlæg, har vi ikke fået mulighed for at producere et eneste tons fisk mere, end vi gjorde for 25 år siden. Hvis vi havde fuldt den internationale markeds- og produktionsudvikling for laksefisk ville vi i dag have produceret 5 gange så meget som nu, dvs tons / år til en værdi af 5 mia. kr. / år. Den systematiske og ubetænksomme obstruktion af vores erhverv har over de 25 år kostet en samlet omsætning på ca. 50 mia. kr. Rigtige penge, som kunne have været brugt til mange gode ting. Ikke alene er vi alle gået glip af disse gode penge, miljøet og naturen har det ligeledes dårligere end nødvendigt. Det skyldes dels den elendige miljøregulering, som har straffet folk for at gøre noget for miljøet i stedet for at belønne god opførsel. Og dels, at den manglende indtjening har begrænset mulighederne for at investere i udvikling af billige og snilde virkemidler. Vi går nu i gang med at diskutere den nye akvakulturstrategi med systemet. Der er bestemt positive ting i strategien, men den bærer desværre præg af, at alt for mange stadig opfatter udviklingen af akvakulturen som en miljøsag. Ordet miljø er f.eks. nævnt 69 gange i strategiudkastet, mens vækst kun er nævnt 24 gange. Vi har bedt om at få vendt bøtten og insisterer på, at grundlaget for strategien skal være markedet og at miljøet ikke må begrænse udviklingen. Naturligvis vil vi fortsætte med at producere renere og renere, men fremover skal kunderne bestemme, hvor stor produktionen skal være i Dansk Akvakultur. Vi har en markedssituation, der gør at vi over en kortere årrække kan øge produktionen en 2-3 gange. Denne forventning skal danne udgangspunkt for den nationale strategi. Og så må alle gode kræfter samles om at sikre, at denne store produktionsforøgelse bliver udført så skånsomt som muligt. Karl Iver Dahl-Madsen Fjernelse af opstemninger er ikke altid den mest hensigtsmæssige måde at skaffe passage, da opstemningerne af forskellige årsager kan være værdifulde i forhold til f.eks. kulturhistorie, okkerproblemer eller 3 områder opstrøms og tekniske installationer (broer, huse, veje). For dambrug kan det miljømæssigt være uheldigt at fjerne opstemninger, idet alternativet er pumpeløsninger, som er meget energi- og overvågningskrævende. Rapporten er udarbejdet af AquaReco v/richard Skøtt Rasmussen og kan ses på vores hjemmeside. Fisk på menuen til CSR Awards 2013 CSR Awards afholdes i år den 16. og 17. september i Holstebro. Bag arrangementet står CSR Fonden, der arbejder for at skabe synlighed om bæredygtighed, og de udfordringer og dilemmaer, som virksomheder står overfor i arbejdet med samfundsansvar. CSR Awards har til formål at synliggøre danske virksomheders samfundsansvar udadtil og støtte danske virksomheder til at fokusere på ansvarligheden indadtil med henblik på at opnå bedre bundlinjer og større bæredygtighed. I år vil der være bæredygtige fisk på menuen til CSR Awards, hvor der regnes med ca deltagere. Bag arrangementet står Dansk Supermarked, der har indgået samarbejde med CSR Fonden omkring CSR Awards Dansk Supermarked har endvidere indgået et samarbejde med WWF Verdensnaturfonden om at sikre, at deres fulde sortiment af fisk og skalddyr i Bilka, Føtex og Netto inden for tre år skal være dokumenteret bæredygtigt. Baggrunden er, at akvakultur er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden. Helene Regnell, CSR-chef i Dansk Supermarkedet siger om aftalen: Vi er glade for samarbejdet med CSR Fonden om CSR AWARDS 2013, der giver mulighed for videndeling af, hvad der sker på området. På den lange bane er det vores forventning, at vi sammen med WWF kan sikre resultater og være med til at flytte det danske marked markant En del af konferencedeltagerne vil få mulighed for at besøge et dansk dambrug for at give dem indblik i, hvordan bæredygtig ørred opdrættes i Danmark. Under besøget vil Dansk Akvakulturs direktør, Brian Thomsen, og Christoph Mathiesen, programleder for fiskeri og akvakultur i WWF Verdensnaturfonden, fortælle mere om bæredygtig akvakultur. Besøget gennemføres på Christiansminde Dambrug. 2

3 Digital post - det har betydning for alle med CVR-nr. Fra 1. november 2013 sender offentlige myndigheder posten digitalt til alle virksomheder, som har CVR-nr. Derfor er det nu lovkrævet, at alle virksomheder, foreninger mv. skal have en postkasse på Virk.dk. Hvis ikke din virksomhed allerede har oprettet en elektronisk postkasse på Virk.dk, er det nu det skal gøres. Bestillingen sker på Virk.dk/postkasse. Virksomheder og foreninger kan få svar på konkrete spørgsmål om Digital Post på hotline nummer , som er åben mandag til fredag fra kl Derudover kan man få konkret hjælp på landets biblioteker. Når I har oprettet postkassen, er det muligt at sætte systemet op. Blandt andet kan systemet sende en besked til jeres sædvanlige mailboks om ny post i den digitale postkasse. Husk DanAqua 2013 DanAqua 2013 afholdes i dagene 9., 10. og 11. oktober 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center. I år kombineres udstillingen med en række spændende indlæg. Ballet åbnes således den 9. oktober med Farmers Day, og den 10. og 11. afholdes den 2. workshop om Recirculating Aquaculture Systems. Der arbejdes i skrivende stund på de sidste detaljer, men med dette i Nyhedsbrev i hånden kan du se programmerne for de tre dage på En række udstillere, herunder Dansk Akvakultur, ser frem til at byde dig velkommen! Men der skal to til tango, så vi håber, at du tager godt imod vores indbydelse! Trindbakhus Dambrug får medhold i klage Natur- og Miljøklagenævnet har nu truffet afgørelse i sagen fra 2006 om Nordjyllands Amt afslag på fortsat vandindvinding til Trindbakhus Dambrug. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver afgørelsen, og hjemviser den til fornyet behandling hos Aalborg Kommune. Af afgørelsen fremgår bl.a.: Afslag på meddelelse af en tilladelse til vandindvinding kræver en konkret begrundelse, der hviler på et tilstrækkeligt oplyst grundlag om de faktiske forhold, der påvirkes af indvindingen. Det er nævnets vurdering, at Nordjyllands Amt forud for meddelelsen af afslag på tilladelse til grundvandsindvinding burde have inddraget oplysninger om de aktuelle forhold i de relevante kilder og væld, rigkær samt elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, der kan påvirkes af vandindvindingen. Derudover burde Nordjyllands Amt have foretaget en konkret begrundet vurdering af i hvilket omfang Natura 2000-området påvirkes væsentligt af indvindingen af grundvand. Det fremgår af Nordjyllands Amts afgørelse, at en Vælg den mest økonomiske pumpe PumPevalg: Kriterier for valg af mest økonomisk pumpeløsning mvs 2000 Fortrængningspumper 1000 Løftehøjde Flertrins centrifugalpumper enkelttrins centrifugalpumper diagonalpumper propelpumper typisk volume og løftehøjde anvendt i akvakultur l/min l/sek Kilde: E.B. Andersen, Pumpe Ståbi. (DK) m3/h Vi producerer de laveste el-regninger til danske dambrug Ring på og hør mere om mulighederne 3

4 grundvandsindvinding, af den ansøgte størrelse, anses for at være uforenelig med Regionplanens målsætning. Der fremgår ingen nærmere begrundelse herfor i sagen. Prisudviklingen skal ses i forhold til udviklingen i kursen på tyrkiske lira, der er faldet voldsomt over de seneste 6 måneder (kilde: Nationalbanken). Nævnet finder efter en samlet vurdering, at Nordjyllands Amts afgørelse er truffet på et utilstrækkeligt grundlag og, at afgørelsen som følge heraf er mangelfuld. Nævnet finder det rigtigst, som følge af manglernes omfang og karakter, at hjemvise sagen til Aalborg Kommune med henblik på en fornyet 1. instans behandling. Mere info om sagen kan fås hos Lisbeth Jess Plesner på telefon , ligesom afgørelsen kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Import fra Tyrkiet Udviklingen i importen af ørreder fra Tyrkiet til EU vokser fortsat. Det fremgår af nedenstående tal fra Eurostat, som dækker perioden januar 2012 til maj Nedenstående graf viser importen i tons Syn af fisk på akvakulturbrug ved eksport Fødevarestyrelsen har meddelt foreningen, at Styrelsen fra 1. november vil kræve syning af fisk, der eksporteres levende til udlandet. Syningen vil dog kun berøre de transporter, hvor fisk eksporteres til VHS- eller IHN-sygdomsfrie områder. Præcis hvordan syningen kommer til at foregå, hvordan syningen bestilles, og hvem der betaler drøftes med Styrelsen i øjeblikket. Yderligere information fremsendes til medlemmerne i løbet af oktober. Det fremgår heraf, at der en stigende import af både fersk/ kølet, frossen, filetter og røgede fileter. Sammenlignes udviklingen for de første fem måneder i hhv og 2013 fås følgende: Udvikling januar til maj Ændring % Fersk/kølet Frossen Filet Røget Flodkrebs Flere dambrugere har i den seneste tid rettet henvendelse til sekretariatet med spørgsmål omkring produktion af flodkrebs. Der findes flere relevante bøger om emnet men et hurtigt overblik vil også kunne fås ved at klikke ind på hjemmesiden for foreningen af danske krebseavlere: www. flodkrebs.dk Det fremgår heraf, at der er tale om ganske betydelige stigninger. Der har været en svag stigning i priserne på røgede filet, mens priserne på filet er faldet. Foto: Danmarks Krebseavlerforening - Flodkrebs Dansk Akvakultur har desuden netop modtaget en henvendelse fra Preben Birkman i Djursland om, at denne aktuelt har sættekrebs af den oprindelige danske art Flodkrebs (Astacus astacus) til salg. Henvendelse kan ske på telefon Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen Dansk Akvakultur på telefon eller mobil

5 Kongeåens Dambrug ApS miljøgodkendt på udlederkontrol Efter en årrække med ansøgninger, godkendelser, klager og hjemsendelser af godkendelser til fornyet behandling, er de tre dambrug Fole-, Nielsby- og Kongeåens Dambrug, der drives af Kongeåens Dambrug ApS, endeligt miljøgodkendte. Miljøgodkendelserne er udstedt i medfør af den nye dambrugsbekendtgørelse og indebærer, at dambrugene fremover kontrolleres på udledningen med udlederkrav fastsat efter dambrugsbekendtgørelsens anvisninger. Disse godkendelser blev i første omgang påklaget til Naturog Miljøklagenævnet, hvor klageren specielt var bekymret for, at overgang til udlederkontrol kunne indebære en risiko for en øget påvirkning af vandløbet nedstrøms dambrugene. Som et led i aftalen trak Danmarks Sportsfiskerforbund de indgivne klager tilbage, og Nævnet har efterfølgende meddelt, at sagerne er bortfaldet. ASC Pilot certificering I slutningen af august blev der gennemført pilot certificering på yderligere 5 dambrug i samarbejde med Bureau Veritas hhv. Fole Dambrug, Sig Fiskeri, Hjortlund Dambrug, Tingkærvad Dambrug og Hornbæk Dambrug. For nuværende har 9 dambrug og 2 havbrug gennemført en pilot certificering. Efter en henvendelse til klageren, Danmarks Sportsfiskerforbund, indgik Forbundet velvilligt i en dialog, hvor de aktuelle knaster blev drøftet. DA fik udarbejdet en risikovurdering ved DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi samt nogle juridiske betragtninger vedrørende dambrugsbekendtgørelsen hos Kromann Reumert. De involverede kommuner gik positivt ind i sagen og udarbejde tillæg til miljøgodkendelserne, hvor der efter aftale mellem Kongeåens Dambrug ApS og Sportsfiskerforbundet blev tilføjet et vilkår til godkendelserne, der kræver, at dambrugene ikke må være årsag til en manglende målopfyldelse i vandløbet. Peter Holm, Sølvi Skarre og Heidi Holm ved pilotcertificering af Hornbæk Dambrug Vi har gennem processen fået opbygget en stor erfaring og fået udviklet diverse hjælpematerialer, så dambrugerne fremover kan år med fiskefoder FODERPROGRAM FOR ØRREDER - tilpasset ørredens livscyklus og det moderne ørredopdræt - fokuseret på ørredens næringsbehov, reduceret miljøpåvirkning, samt optimal foderøkonomi ALLER PLATINUM Nøje udvalgte råvarer, udsøgt smag, fantastisk fordøjelighed, lav foderkonvertering og reduceret miljøpåvirkning gør ALLER PLATINUM til det ultimative valg for ferskvandsørreder. ALLER GOLD Foderets høje energiindhold tilpasset den voksende ørred, den lave foderkonvertering, samt det velbalancerede udvalg af råvarer, understøtter gode opdrætsresultater. - Fordi sunde fisk giver en sund forretning. Aller Aqua A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

6 komme væsentligt lettere gennem certificeringen end de første pilotanlæg. Her kom der mange gode diskussioner om ilt, flowmåling, UV lys osv. Efter en frokost var der rundvisning i teknisk afdeling, hvor AKVA group medarbejdere gav deltagerne et indblik i, hvordan der designes, og hvordan man bygger et anlæg op efter kundens ønsker, i fx 3D design. Efter fremvisning af flere lay-out af dambrug på print og computerskærme fortsatte dagen med at diskutere, hvilke tekniske udfordringer erhvervet står overfor. Sølvi Skarre og Christina Kongsted ved pilotcertificering på Fole Dambrug Nu venter vi på, at den endelige manual bliver færdig og offentliggjort, hvilket kan ske når som helst, samt at der bliver uddannet auditorer. ASC afholder kursus for auditorer for ferskvandsørred oktober i købehavn og for laks oktober i England eller Chile. Mere info kan fås på www. ASC-aqua.org. Vi forventer at holde informationsmøde, når den endelige manual foreligger. Såfremt du ønsker information om ASC, eller vil i gang med certificering, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på telefon Et konkret resultat af work-shoppen blev, at AKVA group vil se nærmere på de tekniske løsninger omkring måling af udløbsvand fra model og traditionelle dambrug. Der var også stort fokus på at finde udvikle løsninger, som vil gøre det mere effektivt og rationelt at producere fisk, bl.a. med baggrund i hvad vi ser i landbruget. Her blev det bl.a. diskuteret, hvordan man kan designe recirkulationsanlæg, så der opdrættes i all-in all-out i batch eller evt. tørlægges for grundrensning uden det går ud over produktionen, men i stedet øger den. Erfaringer fra landbruget viser, at systemer, der er bygget op så de kan grundrenses, producerer mere end traditionelle opbygninger, når man ser på anlæggene over en længere periode. AKVA group takker for en god dag og ser frem til at afholde work-shop igen. Man er altid velkommen til at kontakte AKVA group for at få tilbud på små som store projekter. Modtaget fra AKVA group I juli afholdte AKVA group i Fredericia et lille work-shop for en gruppe dambrugere, hvor også Kaare Michelsen og Niels Henrik Henriksen fra Dansk Akvakultur deltog. Vi har fra Danmarks Handelskontor i Hamborg modtaget følgende: Dansk fællesstand på Fish International 2014 Eksportrådet i Tyskland har hermed fornøjelsen af at informere om et kommende eksportfremstød indenfor fisk og seafood, herunder også udstyr og tilbehør til fiskeopdræt. Danmarks Handelskontor i Hamburg koordinerer en dansk fællesstand på Tysklands fagmesse for fisk og seafood, Fish International. Messen finder sted i Bremen i dagene februar Hvis du vil vide mere om fremstødet så læs mere tyskland.um.dk/da/eksportraadet/arrangementer/even tdisplaypage/?eventid=3e3fc8c7-0fbc-4dd6-ae65- EDD090ACC3D9 Formålet med at mødes var at få diskuteret dambrugernes nuværende udfordringer i forhold til at producere endnu bedre, end man gør i dag. Dagen startede i et rigtigt work-shop, nemlig værkstedet, hvor Jens Jensen, Erik Odgaard og Jacob Bregnballe fra AKVA viste materialer og komponenter frem som AKVA group benytter i deres projekter. eller kontakt: Danmarks Handelskontor i Hamborg Eksportrådgiver Helle Lund Tlf.:

7 DYRLÆGENS HJØRNE Dyrlægens hjørne Dyrlæge Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur Virker pereddikesyre mod Costia? Ja, siger forskerne Udfordringen er, at opretholde en dosis på 0,3 mg/l pereddikesyre over en længere tidsperiode (optil 2 timer). Forskning fra DTU-Aqua har jo tidligere påvist, at pereddikesyre omsættes forholdsvist hurtigt i dambrugsvand. En dosis på 0,3 mg/l pereddikesyre svarer eksempelvis til ca. 2 ml Per-Aqua Plus pr. m 3 vand. I forbindelse med bestræbelserne på at udfase formalin er en af de store udfordringer forebyggelsen og bekæmpelsen af Costia (Ichthyobodo necator). Tilbagemeldinger fra dambrugere og praktiserende fiskedyrlæger har hidtil været, at eksempelvis brintoverilte og pereddikesyre ikke har samme gode effekt som anvendelsen af formalin. Med udgangspunkt i dette, ansøgte Kurt Buchmann, KU- SUND i 2011 fiskerifonden om støtte til at undersøge effekten af forskellige behandlinger. Dette projekt er nu afrapporteret, og konklusionen er klar. Forsøget viste, at under laboratoriemæssige forhold så kan pereddikesyre (Per-Aqua, Divosan o.lign.) være lige så effektiv som formalin, såfremt der anvendes en dosis på 0,3 mg/l pereddikesyre over to timer. En sådan dosis reducerede i forsøget antallet af parasitter med ca. 95 % på fiskene, hvilket svarer til det, der kan opnås ved en normal formalinbehandling. Der blev i forsøget på flere fisk fundet over parasitter pr. fisk før vandbehandlingen. Forsøget foregik ved 13 C vand med regnbueørredyngel på 2-3 g/stk. Forsøget viste også effekt af natriumperkarbonat (Biocare SPC, Oxyper). Ved dosis optil 120 mg/l (eller g/m 3 ) var effekten dog stadig lidt dårligere end ved formalin og pereddikesyre. Ren brintoverilte havde også effekt, men god effekt sås først i høje doser (over 30 mg/l), hvor fiskene blev påvirket negativt. Projektet blev støttet af Fødevareministeriet og EU. Er problemet så løst? Nej det er desværre nok ikke helt så let. Men projektets resultater giver nu den enkelte akvakulturbruger mulighed for at arbejde videre med formalinsubstitution. Elektronmikroskopisk foto af Costia parasitten produceret af medarbejdere på Akvatisk Patobiologi på Københavns Universitet. For at opretholde pereddikesyre-koncentrationen vil det i alle opdrætssystemer være nødvendig, at supplere med gentagne doseringer over flere timer. Eksempelvis hver minut i rent borevand. Måske oftere i recirkuleret modeldambrugsvand. Hertil er doseringspumper en god idé, hvilket flere dambrugere også i øjeblikket forsøger sig med. Indgår der biofilter i systemet, bør vandet ledes forbi filtret i mindst 2-3 timer for at spare på stofmængden og for at undgå utilsigtet drab på biofilterorganismerne. Det er en god ide at drøfte behandlingen med din praktiserende fiskedyrlæge. Doseringen skal først og fremmest tilpasses, hvilket pereddikesyreprodukt man ønsker at anvende, men også temperatur, organisk materiale, fiskemængde og systemopbygning har stor betydning. 7

8 8

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug

Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dagsorden Brancheudvalgsmøde for Dambrug Dato: Torsdag den 15. august 2013 kl. 15 Sted: Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 4, Vejle. Tilstede: Karl Iver Dahl-Madsen, Peter Holm, Jørgen Jøker Trachel,

Læs mere

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk

NYHEDSBREV. Investeringstilskud 2014 og 2015. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Det grå guld spiser mest fisk NYHEDSBREV Februar 2016 Investeringstilskud 2014 og 2015 Dette nummer indeholder bl.a.: Ansøgningsperioden for tilskud til investeringer i akvakultur er i år fra den 4. februar til den 1. april 2016. Til

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål. Mønsted 2 Dambrug Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål. Mønsted 2 Dambrug har søgt om tilladelse til at indtage overfladevand fra mønsted Å ved pumpeløsning. Dambruget

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 Delprojekt: Afsætningsfremme Dansk Akvakultur 2012-2014 (ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 ASC, akvakultur, fisk, afsætning, eksport. 1 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke

NYHEDSBREV. Told på tyrkiske ørreder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tjekke søger arbejde. Side 2 Nyt forslag til fødevarepakke NYHEDSBREV December 2014 Told på tyrkiske ørreder EU Kommissionen har med virkning fra den 6. november indført midlertidig udligningstold på import af regnbueørred fra Tyrkiet. Baggrunden er den klage

Læs mere

1. Odense Kommunes afgørelse

1. Odense Kommunes afgørelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 Volderslev 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Smedebæk til opbevaringsdam på Midtjysk Lystfiskercenter

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Smedebæk til opbevaringsdam på Midtjysk Lystfiskercenter Midtjysk Lystfiskercenter v/svend Jøker Hansen Bakkedraget 9 7163 Ejstrupholm Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. november 2014 Sags.ID 2014/24410 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte.

Læs mere

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd: Nyhedsbrev Maj 2012 Generalforsamling 2012 Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Vækstscenarier for dansk landbrug

Vækstscenarier for dansk landbrug Nyhedsbrev November 2013 Vækstscenarier for dansk landbrug En dugfrisk rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at det er muligt at øge produktionen af råvarer fra primærerhvervene med 58 % i 2030. Det

Læs mere

Langsand Laks A/S miljøgodkendes

Langsand Laks A/S miljøgodkendes Nyhedsbrev Juli 2013 Langsand Laks A/S miljøgodkendes Dette nummer indeholder bl.a.: Ringkøbing-Skjern Kommune har den 28. juni meddelt miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Langsand Laks

Læs mere

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst

NYHEDSBREV. Generalforsamling og årsmøder. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ministersamråd om akvakultur aflyst NYHEDSBREV Juni 2015 Generalforsamling og årsmøder Vi afholdte vores generalforsamling tirsdag den 19. maj. Der var indlæg fra kontorchef Peter Kaarup fra Naturstyrelsen om udkast til vandområdeplaner,

Læs mere

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks

Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund kræver stop for salg af havørred og laks Nyhedsbrev Nyhedsbrev 4 // 2011 Indeks side 2 Landsdelsmøder om medlemsadministration og nyt byggeri Ser på nyt medlems- og kasserersystem Indeks side 3 Godt nyt fra Havørred Sjælland Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet

EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Nyhedsbrev Marts 2014 EU Kommissionen igangsætter en undersøgelse af import af portionsørreder fra Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: EU Kommissionen har den 15. februar besluttet at igangsætte både

Læs mere

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed

NYHEDSBREV. Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Længere holdbarhed NYHEDSBREV November 2015 Nye støtteordninger under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. november åbnede NaturErhvervstyrelsen to nye støtteordninger under Den Europæiske

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

I år afholdes DanAqua for tredje gang i Aalborg Kongres & Kultur Center fra den 7. til 9. oktober.

I år afholdes DanAqua for tredje gang i Aalborg Kongres & Kultur Center fra den 7. til 9. oktober. NYHEDSBREV September 2015 Farmers Day I år afholdes DanAqua for tredje gang i Aalborg Kongres & Kultur Center fra den 7. til 9. oktober. I samarbejde med AqauCircle afholder vi en Farmers Day onsdag den

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Lindenborg Å til voldgraven ved Lindenborg Slot, Aalborgvej 63, 9260 Gistrup

Tilladelse til at indvinde overfladevand fra Lindenborg Å til voldgraven ved Lindenborg Slot, Aalborgvej 63, 9260 Gistrup Center Natur og Miljø Lindenborg Slot v/den Schimmelmannske Fond Østergade 32 9510 Arden Sendt til Henrik Thorlacius-Ussing via htu@lindenborg.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Dobbelt DKK rally konkurrence. 15. februar 2014. Sponsorer ved konkurrencen. hos Nr. Broby Agility Forening. www.husse.dk. www.minddog.

Dobbelt DKK rally konkurrence. 15. februar 2014. Sponsorer ved konkurrencen. hos Nr. Broby Agility Forening. www.husse.dk. www.minddog. Sponsorer ved konkurrencen www.husse.dk Dobbelt DKK rally konkurrence hos Nr. Broby Agility Forening www.minddog.dk www.dalumdyrehandel.dk www.mindandcoach.com www.heden-fyn.dk 15. februar 2014 Nr. Broby

Læs mere

August 2007. Indeks side 6

August 2007. Indeks side 6 Nyhedsbrev August 2007 Indeks side 2 Manipulerende lovbemærkninger Klage over kommunes miljøgodkendelse af dambrug Vandindvinding uden konsekvensvurdering i habitatområder Havbrug anvender for meget medicin

Læs mere

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter.

Ankenævnet finder i afgørelsen, at AES skal forrente de tilbagebetalte beløb med rentelovens rentesats fra de respektive indbetalingstidspunkter. Nyhedsbrev Juni 2013 AES Dette nummer indeholder bl.a.: Den 21. maj traf Ankenævnet for ATP afgørelse i vor klage af 31. maj 2012 over, at AES afslog at forrente de beløb, som AES har tilbagebetalt til

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Danmarks Statistik, Virksomhedsindberetninger 19. december 2012 SMC/- Møde 5 Til Indberetterudvalget Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Tid og sted Deltagere kl. 12.30-14.00 i Danmarks Statistik,

Læs mere

Side 20 af 59 Firmanavn Person Tak fordi du deltog i undersøgelse! XV8Q-N1PA-D356 XV8Q-N1PA-D356 Kære udstiller Det er vigtigt at evaluere erfaringerne fra weekenden for at have et solidt grundlag at bygge

Læs mere

Tag på markeder med PØ

Tag på markeder med PØ Tag på markeder med PØ Markedstid er festtid! Lokale høst-, og havemarkeder, grønne-, mad-, og demokratifestivaler byder op til samtale, smagsoplevelser og inspiration. Det er der, hvor have- og økologifolket

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0164 afsagt den 16. februar 2016 ****************************** KLAGER ALR (1 person) v/ ULR SALGSBUREAU ARRANGØR Rejsespecialisten ApS (My Education)

Læs mere

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Fornyelse i Forsamlingshuset

VokslevBladet. Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk. Fornyelse i Forsamlingshuset VokslevBladet Udgives af Vokslev Samråd - WWW. VokslevNet.dk UDGAVE NR. 34 - JUNI 2013 VokslevBladet udkommer 4 gange årligt marts - juni - september - december. Fornyelse i Forsamlingshuset Som fortalt

Læs mere

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk

FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT. FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk 1 af 5 09-11-2015 09:52 FORSIDE NYHEDER GEDDER I TRYGGEVÆLDE Å VANDRER SJÆLDENT UD I KØGE BUGT FREDAG 06 NOV 15 Af Finn Sivebæk Adfærd hos gedder i Tryggevælde Å er undersøgt i 450 dage og det viser sig,

Læs mere

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor JAGT & GAMEFAIR Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor 20. & 2 aug. 2 1. 016 kl. 10-17 Målrettet strategi på at øge besøgstal med 40% og forventer op mod 7.000 besøgende. Enestående og imponerende trofæudstilling.

Læs mere

PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC)

PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC) PILOT CERTIFICERING PILOT CERTIFICERING AF DAMBRUG OG HAVBRUG (AQUACULTURE STE- WARDSHIP COUNCIL - ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014 4 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen

NYHEDSBREV. Ny formand til Dansk Akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Ny bemanding i bestyrelsen NYHEDSBREV Maj 2014 Ny formand til Dansk Akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: Dansk Akvakulturs bestyrelse har den 28. april konstitueret sig med cand. oecon Ivan Bundgård Sørensen som ny formand.

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet RESUMÉ. Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Februar 2008 J.nr.: Ref.: ESJE RESUMÉ Vedr.: Orienteringsmøde og drøftelse af mulighederne for gennemførelse

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est

Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner. Info: Lorem est del monte virt del monte est Nyhedsbrev Oktober 2012 Samtidighed og vandindvinding Vi har gjort miljøstyrelsen opmærksom på visse problemer i forhold til samtidighedsprincippet og vandindvindingstilladelser. Vi bringer her miljøstyrelsens

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF søger ny rektor med tiltrædelse 1. marts 2010

Herlev Gymnasium og HF søger ny rektor med tiltrædelse 1. marts 2010 Herlev Gymnasium og HF søger ny rektor med tiltrædelse 1. marts 2010 Stillingsbeskrivelse Denne stillingsbeskrivelse er udarbejdet af ekstern ledelsesrådgiver Sverri Hammer på baggrund af interview med

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Offentligt transportmiddel og DSB - Som udgangspunkt

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Optimering af driften på klassiske dambrug

Optimering af driften på klassiske dambrug Optimering af driften på klassiske dambrug Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-5 Rapport for projekt optimering af drift på klassiske dambrug Datablad Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

NYHEDSBREV. Vækstplan for fødevare- og landbrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke

NYHEDSBREV. Vækstplan for fødevare- og landbrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Akvakultur indgår i den nye Fødevareog landbrugspakke NYHEDSBREV Januar 2016 Vækstplan for fødevare og landbrug Dette nummer indeholder bl.a.: Den 22. december indgik Regeringen (Venstre), Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en aftale om en

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2014 INFO Side 1 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og betaling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup.

Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. FK Odsherred Bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde lørdag d. 17. januar 2015 kl. 13.00 i klublokalet i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller Brian V. Madsen Linette S. Mortensen Kirsten Harthimmer Jørgen

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Han kan da noget, ham den gamle karl

Han kan da noget, ham den gamle karl 27 november 2014 Nr. 10-27. november 2014. Nr. 10 Han kan da noget, ham den gamle karl Journalist Sven Fechner efterlyser nye muligheder efter seniorjobbet til dem, som gerne vil fortsætte med at arbejde.

Læs mere

KLAKS MØLLE VANDVÆRK Klaks Møllevej 24 8700 Horsens. Sendt pr. mail til: p.kjaer@pc.dk. Renovering af Klaks Mølle Vandværk

KLAKS MØLLE VANDVÆRK Klaks Møllevej 24 8700 Horsens. Sendt pr. mail til: p.kjaer@pc.dk. Renovering af Klaks Mølle Vandværk KLAKS MØLLE VANDVÆRK Klaks Møllevej 24 8700 Horsens Sendt pr. mail til: p.kjaer@pc.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk

Læs mere

Materialer om økologisk jordbrug fra Landbrugets Rådgivningscenter

Materialer om økologisk jordbrug fra Landbrugets Rådgivningscenter Materialer om økologisk jordbrug fra Landbrugets Rådgivningscenter Listen er en præsentation af materialer om økologisk jordbrug fra Landbrugets Rådgivningscenter. Ønsker du at bestille materialer, så

Læs mere

Velkommen til det 1 nyhedsbrev fra den nye bestyrelse i HK Rådighedsforening.

Velkommen til det 1 nyhedsbrev fra den nye bestyrelse i HK Rådighedsforening. Velkommen til det 1 nyhedsbrev fra den nye bestyrelse i HK Rådighedsforening. På Årsmødet i januar fik Rådighedslønsforeningen en ny bestyrelse. Det skete efter at den mangeårige bestyrelse, bestående

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk

Orientering fra DM-branche Passive Tlf.: 3927 0087 Fax: 3917 8955 E-mail: dmh@danskmaskinhandel.dk Nr. 3 Februar 2013 DM-eksportudvalg satser på Norge gennem Mascus Danmark Under mottoet Sikker handel med danske maskinhandlere går Dansk Maskinhandlerforening 1. marts 2013 i luften med en kampagne ud

Læs mere

Januar II 2008. Indeks side 7. Forbundet rejser tvivl om lovligheden af ny husdyrbrugslov Ulovlig miljøgodkendelse

Januar II 2008. Indeks side 7. Forbundet rejser tvivl om lovligheden af ny husdyrbrugslov Ulovlig miljøgodkendelse Nyhedsbrev Januar II 2008 Indeks side 2 Forbundet rejser tvivl om lovligheden af ny husdyrbrugslov Ulovlig miljøgodkendelse Klage over vandindvinding fra Storå Indeks side 3 Gylletanke skal sikres bedre

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev dec.2012

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev dec.2012 Nyhedsbrev dec.2012 Index: 1. Formandens ord. 2. Referat fra generalforsamlingen. 3. Indlæg Lars Elgaard 4. Gammelt udklip og et par vitser. 5. Aktive væddere. Skiltning i Sverige Ved formanden. Et travlt

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur

NYHEDSBREV. Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Australien viser vejen med zoner til akvakultur NYHEDSBREV September 2014 Afstrygning af rogn til konsum er primær produktion Fødevarestyrelsen har gennem mange år krævet at dambrug, der afstryger rogn til konsum, skulle indhente speciel autorisation

Læs mere

Netværksmøde. grønne forretningsmodeller og industrisymbioser

Netværksmøde. grønne forretningsmodeller og industrisymbioser Herning, 11. november 2015 Netværksmøde Forretningsudvikling og vækst grønne forretningsmodeller og industrisymbioser Væksthus Midtjylland i korte træk Erhvervsdrivende fond, stiftet af kommunerne i region

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Indbydelse til Ungekursus (håndbold)

Indbydelse til Ungekursus (håndbold) Arrangement nr. 201001653005 Indbydelse til Ungekursus (håndbold) Fredag den 15. oktober kl.19:00 til søndag den 17. oktober kl.16.00 i Idrætscenter Vendsyssel (Vrå), (Stadionvej 17, 9760 Vrå) Vi skal

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens 35 og dispensation for å- beskyttelseslinjen efter 65, jf. 16 i naturbeskyttelsesloven.

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens 35 og dispensation for å- beskyttelseslinjen efter 65, jf. 16 i naturbeskyttelsesloven. ARKITEKTFIRMAET BØGELUND ApS Tornsbjergvej 58 7120 Vejle Øst Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-158-14

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014 Kurser for voksne Efterår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Nyhedsbrev Maj 2013 Generalforsamling 2013 Dette nummer indeholder bl.a.: Den 2. maj afholdte vi den årlige generalforsamling på Østergaards Hotel i Herning. Formiddagen blev anvendt til årsmøder i fire

Læs mere

Ferielukket i alle afdelinger

Ferielukket i alle afdelinger Fredagsbrev - uge 26-27. juni 2014 Bakkelandets friskole, børnehaver og vuggestue ønsker alle en rigtig god sommer. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

IT Cafe for ældre, blinde og svagtseende borgere på Fyn. Afsluttende rapport

IT Cafe for ældre, blinde og svagtseende borgere på Fyn. Afsluttende rapport IT Cafe for ældre, blinde og svagtseende borgere på Fyn Afsluttende rapport 1 Med økonomisk støtte fra Ensomme Gamles Værn (EGV) har IT afdelingen ved Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Syn,

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER LØN- OG PERSONALE- ADMINISTRATION I DANSKE VIRKSOMHEDER 2015 EXECUTIVE SUMMARY I marts og december 2015 gennemførte Bluegarden en undersøgelse med fokus på de største udfordringer inden for løn- og personaleadministration

Læs mere

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Kære forældre. Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Kære forældre Efterårsferien står for døren og børnene har fri fra undervisningen i uge 42. Traditionen tro, arbejder vi sammen med Højboskolen om at holde åbent i ferierne. I efterårsferie, juleferie

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere