Vækstscenarier for dansk landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstscenarier for dansk landbrug"

Transkript

1 Nyhedsbrev November 2013 Vækstscenarier for dansk landbrug En dugfrisk rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at det er muligt at øge produktionen af råvarer fra primærerhvervene med 58 % i Det vil kunne øge beskæftigelsen med personer og fastholde yderligere arbejdsplader i forhold til et scenarie, hvor det nuværende miljøreguleringsregime fastholdes. Det fremgår også af rapporten, at eksporten fra hele fødevareerhvervet potentielt kan vokse med hele 80 % i 2030 i forhold til i dag. Gennem de seneste 25 år har landbruget øget produktionen og formindsket miljøbelastningen, men faktum er, at Danmark har tabt markedsandele i verdenshandlen med fødevarer. Det fremgår bl.a. af rapporten, at: Den globale landbrugsproduktion er steget med mere end 45 % siden 1992, mens den i Danmark kun er steget med 11 %. I perioden er den globale eksport af fødevarer steget med 201 %, mens den danske kun er steget med 84 %. Akvakultur er den sektor, der er faldet mest tilbage i forhold til den globale udvikling, og er den sektor, der har det største fremtidige vækstpotentiale. Du kan læse hele rapporten her: for_80_procent_eksportstigning_i_2030.aspx#.ul_popmhhq4 Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Farmers day Side 3 National Akvakulturstrategi Side 3 Den europæiske hav- og fiskerifond Side 4 Mail adresser Side 4 Danish Food Cluster Side 4 Ejendomsvurderinger Dambrug Side 5 Oktober temadag Side 6 Afstryning af rogn til konsum Side 6 Bilagskontrol i alle sager om projekttilskud Side 6 ASC Side 6 Vandplaner Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Karl Iver Dahl-Madsen Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Bladet er støttet af: Lorem est del monte virt del monte est Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Formandens syn og holdninger Dødvægtsstøtte I økonomisprog er dødvægtsstøtte investerings- eller driftsstøtte til produktionen, der ville være sat i gang uden støtte. Det kender vi godt i akvakulturen. Lige som begrebet udskydningsstøtte, som beskriver det fænomen, at folk udsætter deres investeringer, mens de venter meget længe på at få bevilget støtte. Enhver form for produktionsstøtte er af det onde, både for erhverv, forbrugere og for natur & miljø og bør hurtigst muligt fuldstændig afvikles. Desværre har EU s mislykkede akvakulturpolitik belemret EU akvakulturen med produktionsstøtte. I stedet for at se i øjnene, at en markedsbaseret udvikling af EU-akvakulturen forudsætter det nødvendige miljømæssige råderum til produktionen, tror man, at man kan betale sig fra problemet ved at give tilskud til ulønsom teknologi. Det er helt forfejlet. Det fordyrer produktionen unødigt og medfører blot, at den udfases til lande uden for Europa. Farmers Day 2013 Farmers Day 2013 løb af stablen onsdag den 9. oktober i forbindelse med DanAqua messen i Aalborg Kongres- og Hotelcenter. Bag Farmers Day står DTU Aqua, AquaCircle og Dansk Akvakultur, som gennemførte arrangementet med økonomisk støtte fra Fødevareministeriet og EU. Temaet var RAS Recirculated Aquaculture Systems og det var en overvældende interesse for arrangementet med ikke mindre end 125 deltagere. Vi har efterfølgende evalueret arrangementet. Der foreligger en række forslag til forbedringer, men hovedanbefalingen er, at konceptet om Farmers Day udbygges og styrkes. Vi håber og forventer derfor, at vi også kan byde velkommen til en ny Farmers Day i Du kan se eller gense alle præsentationer på aquacircle.org/farmersday2013. Udvikling af ny teknologi er en vigtig del af løsningen. Men denne udvikling tager tid og kan ikke kommanderes frem. Så i stedet for at give produktionsstøtte, skal man lade kunderne bestemme, hvor meget akvakulturen kan producere. Så skal erhvervet nok selv pløje noget af overskuddet tilbage i miljøeffektive teknologier. Fulde huse til Farmers Day 2013 Netop i disse måneder arbejder NaturErhvervstyrelsen med det kommende 5-årsprogram for EU-støtte til akvakulturen. Vi synes generelt, at NEST administrerer ordningerne dygtigt og fornuftigt og er lydhøre over for erhvervets synspunkter og vi er i god dialog med NEST om det fremtidige program. Mit personlige synspunkt om den nye støtteordning er, at man skal droppe den egentlige produktionsstøtte og frem over arbejde med to typer ordninger. Den ene halvdel af midlerne skal bruges til at kompensere for det forbrug af miljømæssigt råderum som vi nødvendigvis må have for at kunne producere til markedets behov. Det kan f.eks. være fjernelse af stemmeværker, etablering af stenrev, ålegræsudplantning, opkøb af naturskov etc. Den anden halvdel skal bruges til et AUDP (Akvakultur Udviklings og Demonstrations Program) på samme grundlag som det vellykkede GUDP. Nej til produktionsstøtte, ja til produktionstilladelser. Karl Iver Dahl-Madsen Større lokale efterlyses til 2015 Eksport I perioden januar til juli er værdien af eksporten af ørreder faldet med 2 % (8 mio. kr.) i forhold til samme periode sidste år. Ferske/ kølede ørreder tegner sig for den største nedgang med et fald på 23 % (14 mio. kr.), hvilket skyldes en kombination af både faldende afsætning og lavere priser. 2

3 Røgede ørreder noteres for den største fremgang på 10 % (16 mio. kr.), som følge af højere afsætning. Eksporten af ål er faldet med 5 % (3 mio. kr.). Priserne er i gennemsnit steget med 8 %, men afsætningen er faldet med 12 %. Priserne på rogn er steget med imponerende 76 % og afsætningen er steget med 19 %. Resultat er en fremgang på 109 % (37 mio. kr.) Den samlede eksport er i perioden steget med 5 % (26 mio. kr.). Det fremgår heraf, at medlemslandene bør have fokus på fire prioriterede områder: Administrative procedurer, koordineret fysisk planlægning, konkurrencedygtighed og lige vilkår. Arbejdet med den nye strategi er forankret i NaturErhvervstyrelsen. Strategien bygger bl.a. på anbefalingerne fra Akvakulturudvalget og en interessent workshop. Vi har deltaget aktivt i processen og afventer nu spændt det endelige resultat. National akvakulturstrategi Det stilles i forslag til kommende forordning om den fælles fiskeripolitik krav om, at de enkelte medlemslandene skal udarbejde en national flerårig strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren. Strategien skal være på plads inden udgangen af Strategien skal indgå i grundlaget for udarbejdelsen af det kommende fiskeriudviklingsprogram for perioden Kommissionen har som led i dette arbejde udarbejdet et sæt strategiske retningslinjer for bæredygtig udvikling af EU s akvakultursektor. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Hav- og Fiskerifond skal afløse den nuværende fiskerifond fra Seneste nyt i processen er, at Europa Parlamentet har stemt for en række ændringsforslag til EU Kommissionens udkast. Desværre må vi konstatere, at parlamentets forslag ikke er til det bedre. Parlamentet har vedtaget næsten 600 ændringsforslag, hvoraf en række forslag vedrører akvakultur. Vælg den mest økonomiske pumpe PumPevalg: Kriterier for valg af mest økonomisk pumpeløsning mvs 2000 Fortrængningspumper 1000 Løftehøjde Flertrins centrifugalpumper enkelttrins centrifugalpumper diagonalpumper propelpumper typisk volume og løftehøjde anvendt i akvakultur l/min l/sek Kilde: E.B. Andersen, Pumpe Ståbi. (DK) m3/h Vi producerer de laveste el-regninger til danske dambrug Ring på og hør mere om mulighederne 3

4 To kritiske forslag blev dog ikke vedtaget, nemlig forslag om udelukkelse af støtte til eksotiske arter og støtte til intensiv akvakultur i Natura Den kommende fiskerifond skal nu forhandles endelig på plads under det litauiske formandskab. Vi vil arbejde for, at resultatet i endnu højere grad skaber rammer for vækst i akvakultur. Mail adresser Vi anvender i stigende grad i den interne kommunikation med vores medlemmer. Vi har efterhånden mail adresser på de fleste, men vi savner fortsat adresser fra enkelte. Derfor en venlig opfordring til alle om at sikre, at vi har jeres adresser; og husk at give os besked, hvis I får en ny. Oplysninger om bedes sendt til danskakvakultur.dk Danish Food Cluster En række danske fødevarevirksomheder, universiteter, interesseorganisationer m.v. har taget initiativ til at oprette et Danish Food Cluster. Danish Food Cluster skal understøtte fødevareinnovation, iværksætteri og tiltrækningskraft af internationale investeringer til Danmark. Ambitionen er, at Danish Food Cluster kvalificeres som EU Guldklynge senest i En sådan milepæl er et vigtigt skridt i forhold til international anerkendelse og synlighed. Det vil ydermere styrke mulighederne for at få finansiering fra EUprogrammer. Danish Food Cluster vil blive etableret som en forening i forbindelse med en generalforsamling, som afholdes den 16. december 2013 på Koldkærgård Konferencecenter i Skejby. De årlige medlemskontingenter er: Store virksomheder (+100 ansatte), regioner, universiteter og organisationer: kr. Mellemstore virksomheder ( ansatte) og kommuner: kr. Små virksomheder: 250 kr. pr. medarbejder eller minimum kr. Hjemsted for Danish Food Cluster bliver Agro Food Park i Skejby, Aarhus N. Hvis du er interesseret i at blive medlem af Danish Food Cluster, er du meget velkommen til at kontakte Inspiration Manager Søren Madsen, Agro Food Park eller Du kan få yderligere informationer om den nye fødevareklynge på hjemmesiden Ejendomsvurderinger dambrug Vi har modtaget nedenstående fra revisor Ole R. Callesen fra firmaet Blicher revision og rådgivning: SKATs vurderingssystem har i den seneste tid fået meget spalteplads i medierne efter rigsrevisionens kraftige kritik af et stort antal fejlbehæftede vurderinger. Uvildige eksperter har vurderet, at der er fejl i 30-40% af alle vurderinger. Dambrugsejeren bør ud fra vores erfaringer særligt forholde sig kritisk til de offentlige ejendomsvurderinger, som samtidig er grundlag for opkrævning af ikke uvæsentlige skattebeløb i form af ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Herudover kan ejendomsvurderingerne have betydning for beregning af arve- og gaveafgift samt ejendomsavanceskat i de tilfælde, hvor der sker generationsskifte inden for familien. For dambrugsejendomme blev grundværdien for arealer benyttet til dambrug tidligere fastsat til % af den samlede ejendomsværdi hvori fodertildelingen indgik med kr pr. kg foder. Denne praksis er ikke længere gældende. Ifølge SKATs egen vurderingsvejledning ansættes grundværdien for det areal, selve dambruget beslaglægger, til en skønnet pris pr. m 2 grundareal. Ved skønnet tages der udgangspunkt i handelsværdien for sammenlignelige, sædvanligvis lavtliggende arealer. Hertil lægges værdien af andre arealer, der ansættes i overensstemmelse med de planlagte forhold, ligesom grundværdien for eventuelle boliger tillægges. Grundværdien for boliger ansættes som for omkringliggende parcelhuse med tilsvarende beliggenhed. Vurderingsvejledningen er meget klar med hensyn til værdiansættelse af grundværdien for ejendomme, som anvendes til dambrugsdrift, nemlig at værdiansættelsen skal ske med udgangspunkt i handelsværdien for sammenlignelige sædvanligvis lavtliggende arealer. Ligeledes fremgår det af vejledningen, at den tidligere praksis netop er ændret, bl.a. pga. at mange dambrug i dag ombygges til modeldambrug. Vejledningen kan ikke fortolkes på anden måde, end at der netop er sket praksisændring for at undgå, at grundværdien påvirkes af hvilken type dambrug der er tale om, og hvilken investeringsaktivitet det enkelte dambrug har gennemført. Der er ikke i vurderingsvejledningen belæg for at sondre imellem modeldambrug og traditionelle dambrug ved grundværdifastsættelsen tværtimod. På trods af vurderingsvejledningens klarhed, har vi i flere tilfælde konstateret, at SKAT anvender en praksis, hvor grundværdien for modeldambrug fastsættes 3 gange højere end for traditionelle dambrug. Vi har på vegne af en kunde påklaget en ejendomsvurdering til vurderingsankenævnet, hvor grundværdien for det areal, hvor modeldambruget er beliggende, var fastsat til kr /ha. 4

5 Skatteankenævnet gav os 100% medhold i vores klage, og grundværdien for dambrugsarealet blev nedsat til kr / ha. Det er vores vurdering, at grundarealet for alle typer dambrugsarealer ikke bør overstige kr /ha. Uanset typen af dambrug, er det grundstykke der anvendes til dambrugsdrift det samme nemlig typisk lavtliggende engarealer tæt på et vandløb. Vi kender ikke fra praksis inden for andre erhverv eksempler på, at grundværdien påvirkes af metoden der anvendes i produktionen. Grundværdien for en kostald er den samme, uanset om der er tale om en løsdriftsstald eller en bindestald. Ligeledes er grundværdien af landbrugsjord ikke afhængig af, hvorvidt der anvendes maskinstation, egen traktor eller man fortsat bruger hest til jordarbejdet. Efter den seneste tids kritik af SKATs vurderingssystem er det i øjeblikket usikkert, hvordan borgernes klagemuligheder fremover bliver. I øjeblikket skal en ejendomsvurdering påklages senest den 1. juli i året efter vurderingsåret. Pga. de mange fejl i vurderingerne taler almindelig retssikkerhed dog for, at der åbnes op for at påklage fejl i tidligere års vurderinger. Vi vil derfor opfordre til, at dambrugsejeren kritisk gennemgår de seneste ejendomsvurderinger, således at eventuelle fejl kan påklages, når/hvis skatteministeren gør det muligt at påklage tidligere års vurderinger. Herudover er det altid vigtigt, kritisk at gennemgå nye ejendomsvurderinger når de modtages, således at en eventuel klage kan ske inden for den almindelige tidsfrist. ASC runder 500 produktvarianter Intrafish.com oplyser, at der nu er over 500 ASC varianter. Seneste skud på stamme er ASC mærkede tilapier, som nu er tilgængelige på markeder i Syd Korea. Oktober temadag Den 29. oktober afholdte vi en temadag for vores medlemmer på Østergaards Hotel i Herning. Programmet bød på en gennemgang af resultater og status på tre projekter. Projekt optimal rotation i dambrug og projekt klassiske dambrug er afsluttet, og de vigtigste resultater blev præsenteret år med fiskefoder Ørredfoder NY VerSIoN Winter Edition 2.0 Om vinteren reduceres appetitten og effektiviteten af fordøjelsessystemet hos ørreder. - Derfor har vi udviklet en vinterudgave af ALLER GOLD og ALLER PLATINUM: NYHED: Øget effektivitet af protein fordøjelse ved tilsætning af peptider Forbedret fordøjelse af fedt til hurtig energiforsyning Optimeret og attraktiv smag Med Winter Edition 2.0 dækkes ørredens behov i vinterperioden, og fisken får en god start på næste sæson. - Fordi sunde fisk giver en sund forretning Aller Aqua A/S Allervej 130 DK-6070 Christiansfeld Tel.:

6 Vi arbejder fortsat på projekt uddannelse, hvor næste vigtige skridt er oprettelse af praktikpladser til nye elever. Mogens Petersen og Henrik Rosendal fra Hansenberg orienterede om indhold og muligheder i praktikordningen. Vi udsender snarest yderligere informationer om praktikpladser, men du er allerede nu velkommen til at kontakte Mogens Petersen, hvis du overvejer at oprette en praktikplads. Du kan kontakte Mogens på mobil Efterfølgende var der en orientering om diverse igangværende sager, hvor vi denne gang havde fokus på ASC certificering, substitution af formalin, økologi, vand- og naturplaner, VHS og statsstøttesagen mod Tyrkiet. Dagen blev rundet af med en orientering og drøftelse af arbejdet med dambrugsbekendtgørelsens syv knaster og status for den kommende hav- og fiskerifond, herunder den danske strategi for akvakultur. Afstrygning af rogn til konsum Så er vi igen i sæson for afstrygning af. Hvor den enkelte virksomhed før skulle autoriseres til at afstryge rogn til konsum, så skal man fremover nu kun registreres. Fremover medfører dette, at virksomheder, der agter at afstryge rognen, har pligt til at meddele dette til den lokale Fødevareregion før aktiviteten påbegyndes. Gerne mindst 14 dage før, da man så efterfølgende vil få et kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, mens afstrygningen pågår. Virksomheden skal leve op til gældende Fødevarelovgivning, og selve afstrygningen er underlagt de såkaldte HACCP regler. Dette medfører, at virksomheden skal lave en vurdering af, hvilke fødevaremæssige risici, der er forbundet med afstrygningen og overholde eksempelvis nogle fastsatte temperaturkrav. Læs mere om reglerne på vores hjemmeside eller kontakt Niels Henrik på mobil Nyt medlem Vi byder velkommen til Ådal Dambrug v/martin Dahl Bentsen Bilagskontrol i alle sager om projekttilskud Fra 1. januar 2014 bliver der fuld bilagskontrollen for projekter under Fiskeriudviklingsprogrammet. Fuld bilagskontrol erstatter kontrollen af revisorerklæringer Forskellige EU-revisioner har de seneste år kritiseret, at kontrollen har baseret sig på revisorerklæringer i stedet for kontrol af bilagene i NaturErhvervstyrelsen. Derfor indføres nu fuld bilagskontrol. Indsend betalingsbilag med din ansøgning om udbetaling om tilskud. Bilagskontrollen betyder, at projektholderne fremover skal scanne alle betalingsbilag og indsende dem sammen med ansøgningen om at få udbetalt det tilskud, som projektholderen har fået bevilget. Relevante betalingsbilag kan fx være: Fakturaer Kvitteringer Kontoudtog Det giver lidt mere papirarbejde for projektholderne. Til gengæld sparer man udgiften til at få lavet revisorerklæringen, og de penge kan i stedet bruges til andet i stil med det, der er bevilget tilskud til. Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Projekttilskud på telefon eller ASC Den endelige ASC manual vil først blive offentliggjort i midten af december 2013, dvs. det vil først være realistisk at blive certificeret i starten af Hvis du har spørgsmål, i forbindelse med ASC certificering, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på telefon Vandplaner Første generationsvandplaner ( ) er i omhøring indtil 23. december 2013 kl. 12. Udover allerede indgivne høringssvar i første høringsperiode, udarbejder vi et generelt høringssvar i samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Vi gør bl.a. opmærksom på, at dambrug skal tildeles den fulde kvælstof og fosfor kvote, på baggrund af dambrugenes tildelte foderkvote, fremfor på baggrund af anvendte foder i Desuden skal der være mulighed for flytning af foder fra et dambrug til et andet. Ligeledes bemærkes, at havbrugenes godkendte udledningskvoter for N og P skal medtages i vandplaneren, samt at det skal være muligt at udlægge et aktivitetsområde omkring et marint akvakulturanlæg. Forslag til vandplaner og tilhørende GIS-kort samt miljørapporter kan ses på Der kan indgives høringssvar til vandplanerne enten via hjemmesiden, via GIS kort eller link. Høringssvar kan også sendes med brev til Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København. Desuden arbejdes der med anden generations vandplaner ( ), der skal i høring 22. december 2014, og skal træde i kraft 23. dec Såfremt du har spørgsmål i forbindelse med høring til vandplaner eller 2. generationsvandplaner, er du meget velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på telefon

7 7

8 8

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer Nyhedsbrev Januar 2014 Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer I december måned præsenterede Regeringen vækstplanen for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR

DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR OKTOBER 2014 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR NYE RAMMER, NY VÆKST DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST INDHOLD BAGGRUND 6 ANBEFALING OG VISION 8 VÆKSTTEAM FISKS ANBEFALINGER 12 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Dambrugsudvalget. Rapport

Dambrugsudvalget. Rapport Dambrugsudvalget (Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder) Rapport Foto: Kruse Luftfoto Marts 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Indhold 1. Baggrund 2. Sammenfatning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning:

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014

Rigsrevisionens virksomhed i 2013. April 2014 Rigsrevisionens virksomhed i 2013 April 2014 RIGSREVISIONENS VIRKSOMHED I 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Rigsrevisionen... 2 Faglige og økonomiske resultater Målopfyldelse i 2013... 7 Fordelingen

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere