Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010"

Transkript

1 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Indledning Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i DSI NETTET II består af to fysiske huse beliggende i henholdsvis Rødovre og Glostrup Kommune. Glostrup Kommune fører alene tilsyn med DSI NETTET II s virksomhed beliggende på Ingersvej 10 i Glostrup Kommune. Organisatorisk er der tale om en driftsvirksomhed hvorfor mange af de forhold, der føres tilsyn med også er gældende for huset i Rødovre Kommune. Rapporten er opbygget med en indledning inklusive et resume, en metodebeskrivelse og en afrapportering af tilsynets 42 fokusområder samlet i fire temaer. Resume DSI NETTET II er et socialpsykiatrisk midlertidigt botilbud (efter Servicelovens 107) for yngre voksne personer, der grundet psykisk lidelse har behov for støtte til at kunne udvikle sig og eller opnå så selvstændig tilværelse som muligt. DSI NETTET II består at et beboerhus i Rødovre Kommune og et beboerhus i Glostrup Kommune, der er plads til fem beboere i hvert hus. DSI NETTET II vurderes i et og alt at være en veldrevet botilbud, der efterlever de forskellige bestemmelser gældende for socialpsykiatriske midlertidige botilbud. Tilsynet har ikke givet Glostrup Kommune anledning til at fremsætte bemærkninger. Metodebeskrivelse Tilsynsvirksomheden Der er udført et generelt tilsyn den 20. juli Tilsynet fandt sted med 10 dages varsel, varslet blev afgivet med henblik på beboere kunne beslutte deres deltagelse i tilsynet samt ikke mindst, for at sikre adgang til samtale med leder og personale (DSI NETTET II er ikke altid personaledækket og der er sjældent flere personaler i huset på en gang). Deltagere i tilsynet: Ved tilsynet medvirkede leder Susanne Frøstrup og stedfortræder Dorte Nørgaard. Herudover deltog 4 af DSI NETTET II s beboere i en gruppesamtale alene med tilsynet. Tilsynet blev foretaget af Social Service ved konsulent Erik Linde 1

2 Rammen for tilsynet Tilsyn er gennemført som led i Glostrup Kommunes tilsynskoncept med de private botilbud beliggende i kommunen. Tilsynet og informationerne om og fra botilbuddet har alene givet anledning til normale tilsynsrutiner. DSI NETTET II fremsendte forud for tilsynet understøttende materialer og bemærkninger (i forhold til dagsordenen) samt medvirkede i tilsynet med relevante medarbejdere i forhold til mulighed for at få alle fokusområder belyst. Grundlaget for tilsynet Tilsynet inkluderede en rundgang med fremvisning af DSI NETTET II inklusive fremvisning af et enkelt værelse. Følgende fire fokusområder med i alt 42 tilsynspunkter indgik i tilsynet: Den fysiske ramme 1. Den fysiske ramme 2. Hygiejne og rengøring 3. Beredskab ved brand mv. 4. Behov og planer vedr. bygningsvedligeholdelse og -ændringer Organisation, forretningsgange og serviceinformation 5. Botilbuddets organisation (organisationsstruktur samt ledelses- og arbejdsmiljømæssigt) 6. Forretningsgange/procedurer vedr. brugernes økonomi 7. Budget og regnskabsforhold (kort status orientering fra botilbuddet) 8. Serviceinformation (hjemmesiden, oplysning om botilbuddet på tilbudsportal mv.). 9. Samspil med psykiatri, lægebetjening mv. Praksisfeltet 10. Botilbuddets målgruppe, målsætning, kerneydelser - og vision 11. Aktuel beboersammensætning 12. Beboernes adgang til personale princip for bemanding i dags- og ugeplan. 13. Det faglige grundlag/udgangspunktet for støtten til beboerne 14. Strukturen i støtten til beboerne (kontaktperson/teamfunktion), 15. Vidensdeling og dokumentation vedr. beboerne 16. Procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder 17. Medicinhåndteringen (procedurer) 18. Magtanvendelse 19. Pædagogiske handleplaner metode og organiseringen af arbejdet 20. Beboerindflydelsen - samspillet med beboere og eventuelt pårørende 21. Regler/husregler 22. Håndtering af beboere med eventuelle problemer med alkohol- eller stoffer 23. Håndtering af eventuelle episoder med vold/trusler mellem beboere 24. Kost og ernæring generelt samt beboere med særlige behov 2

3 25. Fysisk træning generelt samt beboere med særlige behov 26. Aktivitetsmuligheder - herunder ferierejser 27. Ledsagerordning /værgemål 28. Hjælpemidler til beboere 29. Behandling af eventuelle klager 30. Ny lovgivning (handlekommuneforholdet) Personaleforhold og arbejdsmiljø 31. Personalesammensætning og omsætning 32. Kompetenceudvikling og behov 33. Vikarer og introduktionsprogram 34. APV 35. MED- og sikkerhedsarbejdet 36. Omfang og håndtering af eventuelle episoder med arbejdsskader og mindre hændelser 37. Forebyggelse af arbejdsskader, vold, stress, chikane, mobning mv. 38. Fraværspolitik herunder også omfanget af fravær i 2009/aktuel status 39. Personalepolitikområder i øvrigt 40. Hjælpemidler for medarbejdere 41. Eventuelt Følgende materialer indgik i tilsynet: Virksomhedsplan 2010 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Glostrup Kommunes tilsynsrapport fra 4. februar 2009 Oplysninger om DSI NETTET II på Tilbudsportalen Oplysninger om DSI NETTET II på Byggesynsoversigt af 20. januar 2010 (plan for vedligeholdelsesopgaver) Skabelon for Udviklingsplan Arbejdspladsvurdering 2009 for DSI NETTET II handleplan/opgaveoversigt Afrapporteringen Rapporten er inddelt i de fire fokusområder, der samlet set indeholder tilsynets 41 tilsynspunkter. 1. Den Fysiske Ramme 2. Organisation og Driftsforhold 3. Praksisfeltet 4. Personaleforhold og arbejdsmiljø Afrapporteringen af hvert fokusområde disponeres som følger: a) Grundlag (en summarisk beskrivelse af de forhold som blev belyst i tilsynet) b) Vurdering inklusive eventuelle vejledninger c) Bemærkninger 1. Anbefalinger 2. Påbud 3

4 Under hvert enkelt fokusområde vurderes det, om der er grundlag for at afgive bemærkninger - og i givet fald om det skal ske enten som en anbefaling eller et påbud. Hvis tilsynet ikke har fundet grundlag for at fremsætte bemærkninger anføres et ingen. Afrapporteringen af tilsynet 1 Den fysiske ramme Grundlag DSI NETTET II har til huse på Ingersvej i Glostrup i en ældre toetagers murstensbygning afdelingen i Rødovre indgår ikke i tilsynet. Huset indeholder fem værelser, tre på ca. 15 m 2 og to på ca. 10 m 2. Herudover er der en entre, to badeværelser, et køkken-alrum, en opholdsstue og et kontor samt en kælder med hygge- og aktivitetsrum, vaskerum, fyrkælder med tørring, depot og personalerum. Til huset hører en garage (anvendes delvis som magasin) og en stor have. Faciliteterne i kælderen kan ikke anvendes som arbejdsstation grundet lav (ca. 2 m) loftshøjde. DSI NETTET II har i 2010 købt huset på Ingersvej af Region Hovedstaden og der er i den forbindelse afholdt byggesyn i januar 2010 rapport herfra har dannet udgangspunkt for en samlet vedligeholdelsesplan for DSI NETTET II Ingersvej. Planen er opbygget i punkter, der hver indeholder: Beskrivelse, Løsning, Deadline for løsning, Ansvarlig, Opfølgningsdato og Er problem løst. Planen revideres mindst en gang årligt. Der er i 2010 foretaget og plan om at foretage flere forbedringer i køkken, kælder, vinduesparti, terrasse mv. Tilsynet noterede sig i forbindelse med rundgangen, at der ud over de planlagte opgaver kan være behov for at forbedre indretningen eller beboernes anvendelse af toiletterne således man individuelt har plads til og anvender denne plads til personlige toiletsager. Rengøringen af huset varetages af personalet i samspil med beboerne efter en rengøringsplan. Ved tilsynet var der rent og pænt i huset fællesområder. Tilsynet noterede sig at der er en (opsat på tavle) detaljeret rengøringsplan for alle områder i huset med såvel sammenfaldende som forskellige opgave uge fra uge. Der er opsat tre brandslukkere og findes brandtæppe i huset på Ingersvej. DSI NETTET II har indgået aftale med Falck om gennemgang af huset. Ved gennemgangen noterede tilsynet sig at der var flere opslag om instruks ved brand samt ulykkestilfælde. DSI NETTET II oplyste at brandinstruks altid gennemgås med beboer som led i introduktionen til huset. Procedurerne for god hygiejne er opsat i køkkenet og ved toiletter. Hygiejnen tages lejlighedsvis op som tema med beboerne. På fællestoilettet (beboernes) på 1. etage har man en kurv med egne personlige toiletsager samt personlige håndklæder. Herudover er der under mærket gæst ligeledes stofhåndklæder. 4

5 Ved tilsynet var beboernes køleskabstemperatur sat for højt (7 grader) det blev korrigeret ved tilsynet til 5 grader. Måske skyldes forholdet tilsynet fandt sted på en særdeles varm sommerdag og køleskaber fornyelig havde været åbent. Temperaturen kontrolles i øvrigt dagligt. Beboerne gav i samtalen med tilsynet udtryk for alene tilfredshed med DSI NETTET II s fysiske ramme. Vurdering DSI NETTET II s overtagelsen af ejendommen har betydet forbedrede muligheder for at varetage vedligeholdelsen af ejendom og have. Man prioriterer nu selv opgaverne og kan dermed sikre vedligeholdelsen også er afstemt med planerne for husets anvendelse. Der er siden overtagelsen sket en del forbedringer flere af opgaverne i udgangspunktet har prioriteret sig selv, fordi den overordnede vedligeholdelsesopgave har været nedprioriteret af Region Hovedstaden i en periode op til Nettets overtagelse af ejendommen. Vejledningen om og procedurerne for hygiejne i køkken og på toiletter vurderes generelt at være i orden. Der kan dog ske en forbedring gennem opsætning af engangspapirhåndklæder på toiletter (til gæster og eventuelt andre), et forhold som måske kan være en udfordring for beboernes oplevelse af at bo i et bofælleskab frem et institutionelt botilbud. Bemærkninger Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. 2 Driftsforhold og oplysning om tilbuddet Grundlag DSI NETTET II er en selvstændig fond der samarbejder med fonden NETTET I om at drive midlertidige boltilbud til personer med psykiatriske sygdomme eller lidelser. DSI NETTET II udgøres af en juridisk, økonomisk, administrativ og personalemæssig enhed. DSI NETTET II har et vis opgave og interessefællesskab med NETTET I. Begge enheder har således båret at et fælles værdigrundlag, mission og vision ligesom man samarbejder om løsning af flere opgaver fx faglig kompetenceudvikling, økonomi- og personaleadministration samt ledelsesudvikling. DSI NETTET II driver udslusningsbotilbuddet beliggende på Ingersvej 10 i Glostrup Kommune og et lignede tilbud på Jyllingevej i Rødovre Kommune. Der er tale om et midlertidig botilbud til fem beboere i henhold til Servicelovens 107. Beboernormeringen blev i 2009 nedsat fra 6 til 5 beboere på huset i Glostrup, idet et værelse blev ændret til kontor. DSI NETTET II består ledelsesmæssigt at en leder og en stedfortræder. Både leder og stedfortræder deltager i det pædagogiske arbejde med beboerne (indgår i vagtdækningen og arbejdet med beboerne.) Begge ledere har stor erfaring i arbejdet med psykisk syge mennesker. 5

6 DSI NETTET II er indadtil en organisatorisk enhed med to huse. Der er i alt ansat 6 personer (knap 5 årsværk) inklusive regnskabs- og personalekonsulent. Hvert hus fungerer i udgangspunktet selvstændigt i forhold til beboerne og med hvert sit tilknyttede personaleteam. Der er personale i husene mandag, tirsdag og onsdag mellem 9-19, torsdag , fredag 9-15 og søndag Her ud over er der kun i helt særlige tilfælde personale. Normeringen kan justeres efter aftale med kommune i forhold til den enkelte beboer (grundet fx en periode med særlige behov). Beboerne har mulighed for akut telefonopkald til personale og bruger i øvrigt at søge hjælp hos hverandre samt efter behov lægevagt, skadesstue o.a. Beboerne gav på tilsynet udtryk for tilfredshed med personalets tilgængelighed og havde også eksempler på både tilkald og nytten ved at være et fællesskab/bruge hinanden. Der var ved tilsynet udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse og udviklingsplan 2010 for DSI NETTET II. Oplysningerne i virksomhedsplanen er såvel tilbageskuende som fremadrettet og indeholder desuden oplysninger om værdisæt, fokusområder, tilrettelæggelsen af den støtte beboerne modtager, organisation, kompetencer, væsentlige ændringer (i det sidste års tid) o.a. Oplysninger om DSI NETTET II findes på hjemmesiden Hjemmesiden vurderes primært at være målrettet medarbejdere og professionelle aktører (sagsbehandlere i kommunerne, studerende og potentielle medarbejdere, personer fra andre botilbud og fagligt interesserede). Hjemmesiden indeholder også et særligt afsnit for brugere vedr. MB-uddannelsen (medarbejder med brugererfaring). Herudover er der et adgangsbeskyttet medarbejderinformationssystem med oplysning om ansættelsesforhold, adresselister, fagbøger samt retningsliner for håndtering og disponering af økonomiske og personalemæssige forhold samt personalepolitikker. Opdateringen af hjemmesiden sker løbende og varetages af souschefen for Nettet I. Belægningen for 2009 var på ca. 100 %. I første halvår af 2010 har der været beboerudskiftningen og i den forbindelse en lidt nedsat belægning. Der er i gennemsnit beregnet et bruttotimeantal til rådighed for den enkelte beboer til 14,8 time per uge (eksklusive eventuelle særlige aftaler). DSI NETTET II har fastlagt et budget hvori man har indregnet beboerbetalingen for værelset. DSI NETTET II oplyser handlekommunen om en vejledende brugeregenbetalingspris på omtrent 3900 kr. for logi i 2011 (akkurate oplysninger findes på hjemmesiden). Ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt oplyses fordelen ved den valgte model at være, at DSI NETTET II altid er sikret dækningen af hele opholdsbetalingen gennem aftalen med kommunen. Andre botilbud opstiller et budget opdelt med en egenbetaling og en opholdsbetaling samt oplyser typisk på tilbudsportalen en opholdspris eksklusive egenbetalingen. Desuagtet er Nettets pris konkurrencedygtig. Egenbetalingen til kost er 1300 kr. per måned til kostkasse. Der er til brug for gæster og afbud (mere end uge) til kost udregnet en daglig kostpris/pris per måltid. DSI NETTET II bidrager til kostkassen for medarbejdernes pædagogiske deltagelse i måltiderne med 1500 kr. per måned. Pengene administreres af personalet. Kassen gøres op en gang ugentligt af beboere eller medarbejdere. Leder gennemgår/godkender ugeregnskaberne, der har ikke været problemer med svind ud over hvad kan forklares som følge af lejlighedsvise bortkomne indkøbsboner. Kostregnskabet opbevares et år. 6

7 Socialpsykiatrien i Glostrup Kommune blev betænkt med en arv som også er kommet de private tilbud beliggende i kommunen til del. DSI NETTET II har anvendt tilmålt som til faldskærm, skitur og fisketur. Beboerne kan få hjælp til administration af egne penge. Ingen beboere havde ved tilsynsbesøget et sådan behov eller modtog en sådan hjælp. DSI NETTET II oplyser, at man har et godt samarbejde med Distriktspsykiatrien, OPUS-teams, kommuner, andre socialpsykiatriske botilbud med videre. DSI NETTET II har noteret sig den ny lovgivning vedr. placering af handlekommuneansvaret hvor oprindelig kommune forbliver handlekommune med mindre det indgås en anden aftale herom (med beliggenhedskommunen). DSI NETTET II tilpasser sine samarbejdsprocedure til den ændrede lovgivning. Vurdering Det vurderes, at hjemmesiden oplysninger om psykisk sygdom og mulighederne for at få støtte kan udbygges. Det gælder ikke mindst de generelle oplysninger om beboernes situation før indskrivning sammenholdt med udskrivningsdata. Hjemmesiden vurderes også at kunne indrettes bedre ved målretning og inddeling af siden til forskellige målgrupper, det kan fx være gennem at indrette siden til a) Brugere og Pårørende, b) Fagfolk og c) Medarbejdere, praktikanter mv. Indregningen af kost og logidelen som del i den kommunale betaling har både fordele og ulemper. Fordelen består i mindre administrativt bøvl, sikkerhed for betaling og måske mere stabil deltagelse i måltiderne. Ulempen er tilsvarende modsat men giver samtidig mulighed for et andet samspil med brugerne om leje af værelse, kostbetaling mv. Tilsynet vurderer ikke, at den ene model er den anden helt overlegen men foreslår, at DSI NETTET II i samspil med beboerne undersøger fordele og ulemper nærmere. Oplysninger tages i øvrigt til efterretning. Bemærkninger Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Praksisfeltet Grundlag NETTET II s målgruppe er mennesker primært i alderen år med forskellige psykiske lidelser fra grænsepsykotiske tilstande, bipolare lidelser til forskellige former for skizofreni. 7

8 Typisk vil man på indflytningstidspunktet have svært ved at klare en selvstændig tilværelse i egen bolig pga. en eller flere af følgende problemområder: Nedsat funktionsevne mht. mestring af dagligdags aktiviteter Lav identitetsfølelse, ansvarsfølelse og selvfølelse Problemer med at indgå i gensidige sociale relationer / læderet kontaktevne Svag forståelse for og evne til tackling af symptomer Skrøbeligt eller mangelfuldt netværk Savn af gruppetilhørsforhold Mangel på aktiviteter Ved ledige værelser inviteres potentielt interesserede til åbent hus arrangement, hvor man kan få et nærmere indtryk af huset og mulighederne for støtte. Der henvises i øvrigt til kommunen for ansøgning om optagelse på tilbuddet og indledes i tilfælde af kommunal henvendelse en egentlig visitationsproces. Ved indflytningen skal beboerne være i en rimelig psykisk stabil situation og under opholdet fastholde kontinuiteten (behandlingen i) til det psykiatriske team. Beboerne kan ikke eller kun i begrænset omfang have et forbrug af alkohol. DSI NETTET II kan ikke rumme beboere med misbrug af alkohol og stoffer samt særlig truende eller voldelig adfærd. Formålet med opholdet i botilbuddet er, at forsøge at støtte/hjælpe den enkelte beboer gennem en udviklingsproces, således at de bliver i stand til at klare en så almindelig tilværelse som muligt, helst i egen lejlighed inden for den 5 års periode, beboeren maksimalt kan bo i botilbuddet. Kerneydelserne i udslusningsbotilbuddet efter SEL 107 er: Støtte til udførelse af praktiske dagligdags opgaver såsom rengøring, madlavning, indkøb Strukturering af hverdagen, herunder støtte til at opretholde døgnrytme og ugerytme Støtte til at forbedre social kompetence herunder støttende samtaler, evt. hjælp til konflikthåndtering og støtte til at indgå i botilbuddets demokratiske beslutningsprocesser Psykoedukation Støtte til at skabelse og opretholdelse af netværk. Rådgivning omkring økonomiske spørgsmål Ledsagefunktioner til møder, behandling, aktiviteter Brugerinddragelse DSI NETTET II s værdigrundlag bygger på begreberne: nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed. De fire begreber anvendes i hverdagen ved udarbejdelse af udviklingsmål, evaluering af praksis, tilrettelæggelse af aktiviteter mv. Personalet arbejder ud fra en psykodynamisk forståelsesramme og anvender kognitive metoder, herunder psykoedukation - samt kognitive skemaer til afdækning af beboernes reaktionsmønstre og funktionsvanskeligheder fx CAN (Camberwell assesment of needs der udreder beboernes ønsker og behov for støtte i dagligdagen) og COPM (Canadian Occupational Performance Measure der måler beboernes oplevelse af tilfredshed med udøvelsen af vigtige daglige aktiviteter, der er anvendeligt til målsætning 8

9 og til identifikation ). Alt personale er uddannet som ergoterapeuter (og man fungere ligeledes som uddannelsessted for kommende ergoterapeuter). Der etableres en udviklingsplan for og i samspil med - den enkelte beboer. Planen oprettes individuelt i den første tid (i løbet af 14 dage) og evalueres og revurderes individuelt. Der lægges i øvrigt op til en tæt samspil med pårørende til beboerne på DSI NETTET II. Pårørende inviteres med beboers accept til deltagelse i introduktionsmødet, lejlighedsvis (efter behov) kaffemøder om løbende problemstillinger og aktuelle forhold samt inviteres årligt til tre foredrags- /undervisningsaftner i samspil med beboerne. Beboerne administrerer selv medicinindtagelsen. I korte perioder kan personalet, efter aftale med den ordinerende læge, støtte beboerne med administration af medicinen. Der er udarbejdet en kort instruks for opbevaringen af medicin og udarbejdes i henhold hertil i den konkrete sag altid en skriftlig beskrivelse af bl.a. årsagen til, tidsperiode for og hvordan ordningen forvaltes. Beboerne er hver i sær tilknyttet en kontaktperson som står for den særlige udredning, forventningsafstemning, udarbejdelse af udviklingsplan og evaluering mv. Personalegruppens størrelse (som består at to team på 3 medarbejdere inklusive ledelse, et team til hvert hus med) indebære i øvrigt at alle har et godt kendskab og samspil med alle beboere. Beboerne fortalte tilsynet, at man oplevede at have en god adgang til personalet ligesom man fandt personalet levede op til alle ønsker om fortrolighed og respektfuldt kommunikation. De fire beboere som deltog i gruppesamtalen var alle glade for opholdet og den støtte man fik. Beboerne fortalte i øvrigt om deres liv og sygdom om planer for fremtid, som var meget forskellig (ligesom den tid man havde været på DSI NETTET II). DSI NETTET II har en metodemappe for både beboere og medarbejdere med oplysning om botilbuddets grundlag. Materialerne omfatter målsætning for beboerarbejdet, funktionsbeskrivelser for personalet, faglige referencerammer, materiale vedr. indslusning (fx visitationsprocedure, samtykkeerklæring og checkliste vedr. indflytning), strukturen i botilbuddet (fx kostplanskema, husregler aktivitetsugeplan), udviklingsplan (som er revideret i 2010), vurderingsskemaer (se ovenfor), pædagogisk redskab i form af Joharis vindue (model til forståelse af indsigten med sig selv og andre forståelse en selv/problematikker), pårørendesamarbejde, økonomi, ferie og aktiviteter, konflikter, kognitive metoder, Recovery og udslusning. Husreglerne for botilbuddet på Ingersvej har karakter af både at være en information om praktiske forhold i huset og regler (i form af forbud) i forhold til adfærd der kan skabe problemer for den enkelte eller de øvrige beboere (musik om natten, indtagelse af hash, låne penge fra kostkassen, ryge liggende i sengen). Beboerne kan maksimalt bo fem år i botilbuddet. I gennemsnit bor man tre år i DSI NETTET II. En opgørelse over 40 forløb frem til og med 2009 viser at 31 er flyttet videre til en mere selvstændig bolig, 9

10 heraf 27 i egen lejlighed. Øvrige er flyttet til andet tilsvarende bofællesskab, et mere omfattende tilbud eller genindlagt. Der fremsendes altid et fraflytningsbrev til handlekommune med beskrivelse af status, mål og opnåede resultater. Udflytningsbrev søges altid tiltrådt af beboeren forinden (i praksis tiltrædes brevet altid). Der er ingen beboerrepræsentanter i bestyrelsen for Fonden DSI NETTET II. Personalet oplyste, at det skyldes opholdet midlertidige karakter. Vurdering Det er indtrykket husreglerne (sidst revideret i september 2009) kan adskilles i beboerinformation og husregler. Hermed får regelværket en mere tydelig placering. Samtidig kan der være anledning til at overveje formålet med husregler og tilrette regelværket i forhold hertil. Man kan fx have en positiv tilgang fx gennem at formulere regelværket ud fra det man ønsker at opnå. Oplysningerne om tilrettelæggelse af støtten til beboerne tages til efterretning. Bemærkninger: Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Personaleforhold og arbejdsmiljø Grundlag Der er afsat i snit 14,8 time per uge per beboer. Samlet set betyder det at der er omkring fem årsværk til rådighed på botilbuddet inklusive ledelse. Timetallet kan være højere i det omfang den til en beboer med særlige vanskeligheder er bevilget ekstra timer. Der er etableret politikker for (forebyggelse og håndtering af) magtanvendelse, (ingen) rygning og Telefonordning i løbet af Herudover har man en senior og arbejdsmiljøpolitik. Problematik om magtanvendelse (som ikke har fundet anvendelse) drøftes mindst en gang årligt i personalegruppen. DSI NETTET II er en lille organisation, hvor alle arbejder tæt sammen med alle (om end der er to teams et til hvert hus). Organisationen er samtidig karakteriseret ved at alle ansatte tager del i den direkte opgaveløsning i forhold til beboerne. Der anvendes en anerkendt supervisor 8 gange årligt. Supervisor er aktuelt Jónas Gústafsson. Supervisionen bidrager sammen med kompetenceudviklingen (man er i gang med forløb hvor medarbejdere gennemgår kursus i kognitive metoder og relationsarbejde) til fastholdelse og udvikling af den faglige viden og ikke at gro fast i vaner og procedurer. Ledelsesteamet sparre med hverandre og indgå i øvrigt Nettets overordnede ledelsesdrøftelse. En medarbejderrepræsentant (aktuelt med arbejde på Jyllingevej) indgår i Nettets bestyrelse. 10

11 Der har alen været tale om begrænset fravær, ca. 4 % i der foregående år. Der er udarbejdet en samlet APV for DSI NETTET II i I sikkerhedsorganisationen er Susanne Frøstrup sikkerhedsleder herudover er der aktuel ingen sikkerhedsrepræsentant på NETTET II (og grundet tilbuddets størrelse heller ikke lovkrav herom). Vurdering Oplysningerne tages i øvrigt til efterretning. Bemærkninger Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Tilsynsrapporten af 4. februar Afd.chef Johan Kroesen Specialkonsulent Erik Linde 11

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 45 87 35 19 Leder

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 22 52 35 78 Leder Susanne

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere