Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010"

Transkript

1 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Indledning Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i DSI NETTET II består af to fysiske huse beliggende i henholdsvis Rødovre og Glostrup Kommune. Glostrup Kommune fører alene tilsyn med DSI NETTET II s virksomhed beliggende på Ingersvej 10 i Glostrup Kommune. Organisatorisk er der tale om en driftsvirksomhed hvorfor mange af de forhold, der føres tilsyn med også er gældende for huset i Rødovre Kommune. Rapporten er opbygget med en indledning inklusive et resume, en metodebeskrivelse og en afrapportering af tilsynets 42 fokusområder samlet i fire temaer. Resume DSI NETTET II er et socialpsykiatrisk midlertidigt botilbud (efter Servicelovens 107) for yngre voksne personer, der grundet psykisk lidelse har behov for støtte til at kunne udvikle sig og eller opnå så selvstændig tilværelse som muligt. DSI NETTET II består at et beboerhus i Rødovre Kommune og et beboerhus i Glostrup Kommune, der er plads til fem beboere i hvert hus. DSI NETTET II vurderes i et og alt at være en veldrevet botilbud, der efterlever de forskellige bestemmelser gældende for socialpsykiatriske midlertidige botilbud. Tilsynet har ikke givet Glostrup Kommune anledning til at fremsætte bemærkninger. Metodebeskrivelse Tilsynsvirksomheden Der er udført et generelt tilsyn den 20. juli Tilsynet fandt sted med 10 dages varsel, varslet blev afgivet med henblik på beboere kunne beslutte deres deltagelse i tilsynet samt ikke mindst, for at sikre adgang til samtale med leder og personale (DSI NETTET II er ikke altid personaledækket og der er sjældent flere personaler i huset på en gang). Deltagere i tilsynet: Ved tilsynet medvirkede leder Susanne Frøstrup og stedfortræder Dorte Nørgaard. Herudover deltog 4 af DSI NETTET II s beboere i en gruppesamtale alene med tilsynet. Tilsynet blev foretaget af Social Service ved konsulent Erik Linde 1

2 Rammen for tilsynet Tilsyn er gennemført som led i Glostrup Kommunes tilsynskoncept med de private botilbud beliggende i kommunen. Tilsynet og informationerne om og fra botilbuddet har alene givet anledning til normale tilsynsrutiner. DSI NETTET II fremsendte forud for tilsynet understøttende materialer og bemærkninger (i forhold til dagsordenen) samt medvirkede i tilsynet med relevante medarbejdere i forhold til mulighed for at få alle fokusområder belyst. Grundlaget for tilsynet Tilsynet inkluderede en rundgang med fremvisning af DSI NETTET II inklusive fremvisning af et enkelt værelse. Følgende fire fokusområder med i alt 42 tilsynspunkter indgik i tilsynet: Den fysiske ramme 1. Den fysiske ramme 2. Hygiejne og rengøring 3. Beredskab ved brand mv. 4. Behov og planer vedr. bygningsvedligeholdelse og -ændringer Organisation, forretningsgange og serviceinformation 5. Botilbuddets organisation (organisationsstruktur samt ledelses- og arbejdsmiljømæssigt) 6. Forretningsgange/procedurer vedr. brugernes økonomi 7. Budget og regnskabsforhold (kort status orientering fra botilbuddet) 8. Serviceinformation (hjemmesiden, oplysning om botilbuddet på tilbudsportal mv.). 9. Samspil med psykiatri, lægebetjening mv. Praksisfeltet 10. Botilbuddets målgruppe, målsætning, kerneydelser - og vision 11. Aktuel beboersammensætning 12. Beboernes adgang til personale princip for bemanding i dags- og ugeplan. 13. Det faglige grundlag/udgangspunktet for støtten til beboerne 14. Strukturen i støtten til beboerne (kontaktperson/teamfunktion), 15. Vidensdeling og dokumentation vedr. beboerne 16. Procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder 17. Medicinhåndteringen (procedurer) 18. Magtanvendelse 19. Pædagogiske handleplaner metode og organiseringen af arbejdet 20. Beboerindflydelsen - samspillet med beboere og eventuelt pårørende 21. Regler/husregler 22. Håndtering af beboere med eventuelle problemer med alkohol- eller stoffer 23. Håndtering af eventuelle episoder med vold/trusler mellem beboere 24. Kost og ernæring generelt samt beboere med særlige behov 2

3 25. Fysisk træning generelt samt beboere med særlige behov 26. Aktivitetsmuligheder - herunder ferierejser 27. Ledsagerordning /værgemål 28. Hjælpemidler til beboere 29. Behandling af eventuelle klager 30. Ny lovgivning (handlekommuneforholdet) Personaleforhold og arbejdsmiljø 31. Personalesammensætning og omsætning 32. Kompetenceudvikling og behov 33. Vikarer og introduktionsprogram 34. APV 35. MED- og sikkerhedsarbejdet 36. Omfang og håndtering af eventuelle episoder med arbejdsskader og mindre hændelser 37. Forebyggelse af arbejdsskader, vold, stress, chikane, mobning mv. 38. Fraværspolitik herunder også omfanget af fravær i 2009/aktuel status 39. Personalepolitikområder i øvrigt 40. Hjælpemidler for medarbejdere 41. Eventuelt Følgende materialer indgik i tilsynet: Virksomhedsplan 2010 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Glostrup Kommunes tilsynsrapport fra 4. februar 2009 Oplysninger om DSI NETTET II på Tilbudsportalen Oplysninger om DSI NETTET II på Byggesynsoversigt af 20. januar 2010 (plan for vedligeholdelsesopgaver) Skabelon for Udviklingsplan Arbejdspladsvurdering 2009 for DSI NETTET II handleplan/opgaveoversigt Afrapporteringen Rapporten er inddelt i de fire fokusområder, der samlet set indeholder tilsynets 41 tilsynspunkter. 1. Den Fysiske Ramme 2. Organisation og Driftsforhold 3. Praksisfeltet 4. Personaleforhold og arbejdsmiljø Afrapporteringen af hvert fokusområde disponeres som følger: a) Grundlag (en summarisk beskrivelse af de forhold som blev belyst i tilsynet) b) Vurdering inklusive eventuelle vejledninger c) Bemærkninger 1. Anbefalinger 2. Påbud 3

4 Under hvert enkelt fokusområde vurderes det, om der er grundlag for at afgive bemærkninger - og i givet fald om det skal ske enten som en anbefaling eller et påbud. Hvis tilsynet ikke har fundet grundlag for at fremsætte bemærkninger anføres et ingen. Afrapporteringen af tilsynet 1 Den fysiske ramme Grundlag DSI NETTET II har til huse på Ingersvej i Glostrup i en ældre toetagers murstensbygning afdelingen i Rødovre indgår ikke i tilsynet. Huset indeholder fem værelser, tre på ca. 15 m 2 og to på ca. 10 m 2. Herudover er der en entre, to badeværelser, et køkken-alrum, en opholdsstue og et kontor samt en kælder med hygge- og aktivitetsrum, vaskerum, fyrkælder med tørring, depot og personalerum. Til huset hører en garage (anvendes delvis som magasin) og en stor have. Faciliteterne i kælderen kan ikke anvendes som arbejdsstation grundet lav (ca. 2 m) loftshøjde. DSI NETTET II har i 2010 købt huset på Ingersvej af Region Hovedstaden og der er i den forbindelse afholdt byggesyn i januar 2010 rapport herfra har dannet udgangspunkt for en samlet vedligeholdelsesplan for DSI NETTET II Ingersvej. Planen er opbygget i punkter, der hver indeholder: Beskrivelse, Løsning, Deadline for løsning, Ansvarlig, Opfølgningsdato og Er problem løst. Planen revideres mindst en gang årligt. Der er i 2010 foretaget og plan om at foretage flere forbedringer i køkken, kælder, vinduesparti, terrasse mv. Tilsynet noterede sig i forbindelse med rundgangen, at der ud over de planlagte opgaver kan være behov for at forbedre indretningen eller beboernes anvendelse af toiletterne således man individuelt har plads til og anvender denne plads til personlige toiletsager. Rengøringen af huset varetages af personalet i samspil med beboerne efter en rengøringsplan. Ved tilsynet var der rent og pænt i huset fællesområder. Tilsynet noterede sig at der er en (opsat på tavle) detaljeret rengøringsplan for alle områder i huset med såvel sammenfaldende som forskellige opgave uge fra uge. Der er opsat tre brandslukkere og findes brandtæppe i huset på Ingersvej. DSI NETTET II har indgået aftale med Falck om gennemgang af huset. Ved gennemgangen noterede tilsynet sig at der var flere opslag om instruks ved brand samt ulykkestilfælde. DSI NETTET II oplyste at brandinstruks altid gennemgås med beboer som led i introduktionen til huset. Procedurerne for god hygiejne er opsat i køkkenet og ved toiletter. Hygiejnen tages lejlighedsvis op som tema med beboerne. På fællestoilettet (beboernes) på 1. etage har man en kurv med egne personlige toiletsager samt personlige håndklæder. Herudover er der under mærket gæst ligeledes stofhåndklæder. 4

5 Ved tilsynet var beboernes køleskabstemperatur sat for højt (7 grader) det blev korrigeret ved tilsynet til 5 grader. Måske skyldes forholdet tilsynet fandt sted på en særdeles varm sommerdag og køleskaber fornyelig havde været åbent. Temperaturen kontrolles i øvrigt dagligt. Beboerne gav i samtalen med tilsynet udtryk for alene tilfredshed med DSI NETTET II s fysiske ramme. Vurdering DSI NETTET II s overtagelsen af ejendommen har betydet forbedrede muligheder for at varetage vedligeholdelsen af ejendom og have. Man prioriterer nu selv opgaverne og kan dermed sikre vedligeholdelsen også er afstemt med planerne for husets anvendelse. Der er siden overtagelsen sket en del forbedringer flere af opgaverne i udgangspunktet har prioriteret sig selv, fordi den overordnede vedligeholdelsesopgave har været nedprioriteret af Region Hovedstaden i en periode op til Nettets overtagelse af ejendommen. Vejledningen om og procedurerne for hygiejne i køkken og på toiletter vurderes generelt at være i orden. Der kan dog ske en forbedring gennem opsætning af engangspapirhåndklæder på toiletter (til gæster og eventuelt andre), et forhold som måske kan være en udfordring for beboernes oplevelse af at bo i et bofælleskab frem et institutionelt botilbud. Bemærkninger Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. 2 Driftsforhold og oplysning om tilbuddet Grundlag DSI NETTET II er en selvstændig fond der samarbejder med fonden NETTET I om at drive midlertidige boltilbud til personer med psykiatriske sygdomme eller lidelser. DSI NETTET II udgøres af en juridisk, økonomisk, administrativ og personalemæssig enhed. DSI NETTET II har et vis opgave og interessefællesskab med NETTET I. Begge enheder har således båret at et fælles værdigrundlag, mission og vision ligesom man samarbejder om løsning af flere opgaver fx faglig kompetenceudvikling, økonomi- og personaleadministration samt ledelsesudvikling. DSI NETTET II driver udslusningsbotilbuddet beliggende på Ingersvej 10 i Glostrup Kommune og et lignede tilbud på Jyllingevej i Rødovre Kommune. Der er tale om et midlertidig botilbud til fem beboere i henhold til Servicelovens 107. Beboernormeringen blev i 2009 nedsat fra 6 til 5 beboere på huset i Glostrup, idet et værelse blev ændret til kontor. DSI NETTET II består ledelsesmæssigt at en leder og en stedfortræder. Både leder og stedfortræder deltager i det pædagogiske arbejde med beboerne (indgår i vagtdækningen og arbejdet med beboerne.) Begge ledere har stor erfaring i arbejdet med psykisk syge mennesker. 5

6 DSI NETTET II er indadtil en organisatorisk enhed med to huse. Der er i alt ansat 6 personer (knap 5 årsværk) inklusive regnskabs- og personalekonsulent. Hvert hus fungerer i udgangspunktet selvstændigt i forhold til beboerne og med hvert sit tilknyttede personaleteam. Der er personale i husene mandag, tirsdag og onsdag mellem 9-19, torsdag , fredag 9-15 og søndag Her ud over er der kun i helt særlige tilfælde personale. Normeringen kan justeres efter aftale med kommune i forhold til den enkelte beboer (grundet fx en periode med særlige behov). Beboerne har mulighed for akut telefonopkald til personale og bruger i øvrigt at søge hjælp hos hverandre samt efter behov lægevagt, skadesstue o.a. Beboerne gav på tilsynet udtryk for tilfredshed med personalets tilgængelighed og havde også eksempler på både tilkald og nytten ved at være et fællesskab/bruge hinanden. Der var ved tilsynet udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse og udviklingsplan 2010 for DSI NETTET II. Oplysningerne i virksomhedsplanen er såvel tilbageskuende som fremadrettet og indeholder desuden oplysninger om værdisæt, fokusområder, tilrettelæggelsen af den støtte beboerne modtager, organisation, kompetencer, væsentlige ændringer (i det sidste års tid) o.a. Oplysninger om DSI NETTET II findes på hjemmesiden Hjemmesiden vurderes primært at være målrettet medarbejdere og professionelle aktører (sagsbehandlere i kommunerne, studerende og potentielle medarbejdere, personer fra andre botilbud og fagligt interesserede). Hjemmesiden indeholder også et særligt afsnit for brugere vedr. MB-uddannelsen (medarbejder med brugererfaring). Herudover er der et adgangsbeskyttet medarbejderinformationssystem med oplysning om ansættelsesforhold, adresselister, fagbøger samt retningsliner for håndtering og disponering af økonomiske og personalemæssige forhold samt personalepolitikker. Opdateringen af hjemmesiden sker løbende og varetages af souschefen for Nettet I. Belægningen for 2009 var på ca. 100 %. I første halvår af 2010 har der været beboerudskiftningen og i den forbindelse en lidt nedsat belægning. Der er i gennemsnit beregnet et bruttotimeantal til rådighed for den enkelte beboer til 14,8 time per uge (eksklusive eventuelle særlige aftaler). DSI NETTET II har fastlagt et budget hvori man har indregnet beboerbetalingen for værelset. DSI NETTET II oplyser handlekommunen om en vejledende brugeregenbetalingspris på omtrent 3900 kr. for logi i 2011 (akkurate oplysninger findes på hjemmesiden). Ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt oplyses fordelen ved den valgte model at være, at DSI NETTET II altid er sikret dækningen af hele opholdsbetalingen gennem aftalen med kommunen. Andre botilbud opstiller et budget opdelt med en egenbetaling og en opholdsbetaling samt oplyser typisk på tilbudsportalen en opholdspris eksklusive egenbetalingen. Desuagtet er Nettets pris konkurrencedygtig. Egenbetalingen til kost er 1300 kr. per måned til kostkasse. Der er til brug for gæster og afbud (mere end uge) til kost udregnet en daglig kostpris/pris per måltid. DSI NETTET II bidrager til kostkassen for medarbejdernes pædagogiske deltagelse i måltiderne med 1500 kr. per måned. Pengene administreres af personalet. Kassen gøres op en gang ugentligt af beboere eller medarbejdere. Leder gennemgår/godkender ugeregnskaberne, der har ikke været problemer med svind ud over hvad kan forklares som følge af lejlighedsvise bortkomne indkøbsboner. Kostregnskabet opbevares et år. 6

7 Socialpsykiatrien i Glostrup Kommune blev betænkt med en arv som også er kommet de private tilbud beliggende i kommunen til del. DSI NETTET II har anvendt tilmålt som til faldskærm, skitur og fisketur. Beboerne kan få hjælp til administration af egne penge. Ingen beboere havde ved tilsynsbesøget et sådan behov eller modtog en sådan hjælp. DSI NETTET II oplyser, at man har et godt samarbejde med Distriktspsykiatrien, OPUS-teams, kommuner, andre socialpsykiatriske botilbud med videre. DSI NETTET II har noteret sig den ny lovgivning vedr. placering af handlekommuneansvaret hvor oprindelig kommune forbliver handlekommune med mindre det indgås en anden aftale herom (med beliggenhedskommunen). DSI NETTET II tilpasser sine samarbejdsprocedure til den ændrede lovgivning. Vurdering Det vurderes, at hjemmesiden oplysninger om psykisk sygdom og mulighederne for at få støtte kan udbygges. Det gælder ikke mindst de generelle oplysninger om beboernes situation før indskrivning sammenholdt med udskrivningsdata. Hjemmesiden vurderes også at kunne indrettes bedre ved målretning og inddeling af siden til forskellige målgrupper, det kan fx være gennem at indrette siden til a) Brugere og Pårørende, b) Fagfolk og c) Medarbejdere, praktikanter mv. Indregningen af kost og logidelen som del i den kommunale betaling har både fordele og ulemper. Fordelen består i mindre administrativt bøvl, sikkerhed for betaling og måske mere stabil deltagelse i måltiderne. Ulempen er tilsvarende modsat men giver samtidig mulighed for et andet samspil med brugerne om leje af værelse, kostbetaling mv. Tilsynet vurderer ikke, at den ene model er den anden helt overlegen men foreslår, at DSI NETTET II i samspil med beboerne undersøger fordele og ulemper nærmere. Oplysninger tages i øvrigt til efterretning. Bemærkninger Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Praksisfeltet Grundlag NETTET II s målgruppe er mennesker primært i alderen år med forskellige psykiske lidelser fra grænsepsykotiske tilstande, bipolare lidelser til forskellige former for skizofreni. 7

8 Typisk vil man på indflytningstidspunktet have svært ved at klare en selvstændig tilværelse i egen bolig pga. en eller flere af følgende problemområder: Nedsat funktionsevne mht. mestring af dagligdags aktiviteter Lav identitetsfølelse, ansvarsfølelse og selvfølelse Problemer med at indgå i gensidige sociale relationer / læderet kontaktevne Svag forståelse for og evne til tackling af symptomer Skrøbeligt eller mangelfuldt netværk Savn af gruppetilhørsforhold Mangel på aktiviteter Ved ledige værelser inviteres potentielt interesserede til åbent hus arrangement, hvor man kan få et nærmere indtryk af huset og mulighederne for støtte. Der henvises i øvrigt til kommunen for ansøgning om optagelse på tilbuddet og indledes i tilfælde af kommunal henvendelse en egentlig visitationsproces. Ved indflytningen skal beboerne være i en rimelig psykisk stabil situation og under opholdet fastholde kontinuiteten (behandlingen i) til det psykiatriske team. Beboerne kan ikke eller kun i begrænset omfang have et forbrug af alkohol. DSI NETTET II kan ikke rumme beboere med misbrug af alkohol og stoffer samt særlig truende eller voldelig adfærd. Formålet med opholdet i botilbuddet er, at forsøge at støtte/hjælpe den enkelte beboer gennem en udviklingsproces, således at de bliver i stand til at klare en så almindelig tilværelse som muligt, helst i egen lejlighed inden for den 5 års periode, beboeren maksimalt kan bo i botilbuddet. Kerneydelserne i udslusningsbotilbuddet efter SEL 107 er: Støtte til udførelse af praktiske dagligdags opgaver såsom rengøring, madlavning, indkøb Strukturering af hverdagen, herunder støtte til at opretholde døgnrytme og ugerytme Støtte til at forbedre social kompetence herunder støttende samtaler, evt. hjælp til konflikthåndtering og støtte til at indgå i botilbuddets demokratiske beslutningsprocesser Psykoedukation Støtte til at skabelse og opretholdelse af netværk. Rådgivning omkring økonomiske spørgsmål Ledsagefunktioner til møder, behandling, aktiviteter Brugerinddragelse DSI NETTET II s værdigrundlag bygger på begreberne: nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed. De fire begreber anvendes i hverdagen ved udarbejdelse af udviklingsmål, evaluering af praksis, tilrettelæggelse af aktiviteter mv. Personalet arbejder ud fra en psykodynamisk forståelsesramme og anvender kognitive metoder, herunder psykoedukation - samt kognitive skemaer til afdækning af beboernes reaktionsmønstre og funktionsvanskeligheder fx CAN (Camberwell assesment of needs der udreder beboernes ønsker og behov for støtte i dagligdagen) og COPM (Canadian Occupational Performance Measure der måler beboernes oplevelse af tilfredshed med udøvelsen af vigtige daglige aktiviteter, der er anvendeligt til målsætning 8

9 og til identifikation ). Alt personale er uddannet som ergoterapeuter (og man fungere ligeledes som uddannelsessted for kommende ergoterapeuter). Der etableres en udviklingsplan for og i samspil med - den enkelte beboer. Planen oprettes individuelt i den første tid (i løbet af 14 dage) og evalueres og revurderes individuelt. Der lægges i øvrigt op til en tæt samspil med pårørende til beboerne på DSI NETTET II. Pårørende inviteres med beboers accept til deltagelse i introduktionsmødet, lejlighedsvis (efter behov) kaffemøder om løbende problemstillinger og aktuelle forhold samt inviteres årligt til tre foredrags- /undervisningsaftner i samspil med beboerne. Beboerne administrerer selv medicinindtagelsen. I korte perioder kan personalet, efter aftale med den ordinerende læge, støtte beboerne med administration af medicinen. Der er udarbejdet en kort instruks for opbevaringen af medicin og udarbejdes i henhold hertil i den konkrete sag altid en skriftlig beskrivelse af bl.a. årsagen til, tidsperiode for og hvordan ordningen forvaltes. Beboerne er hver i sær tilknyttet en kontaktperson som står for den særlige udredning, forventningsafstemning, udarbejdelse af udviklingsplan og evaluering mv. Personalegruppens størrelse (som består at to team på 3 medarbejdere inklusive ledelse, et team til hvert hus med) indebære i øvrigt at alle har et godt kendskab og samspil med alle beboere. Beboerne fortalte tilsynet, at man oplevede at have en god adgang til personalet ligesom man fandt personalet levede op til alle ønsker om fortrolighed og respektfuldt kommunikation. De fire beboere som deltog i gruppesamtalen var alle glade for opholdet og den støtte man fik. Beboerne fortalte i øvrigt om deres liv og sygdom om planer for fremtid, som var meget forskellig (ligesom den tid man havde været på DSI NETTET II). DSI NETTET II har en metodemappe for både beboere og medarbejdere med oplysning om botilbuddets grundlag. Materialerne omfatter målsætning for beboerarbejdet, funktionsbeskrivelser for personalet, faglige referencerammer, materiale vedr. indslusning (fx visitationsprocedure, samtykkeerklæring og checkliste vedr. indflytning), strukturen i botilbuddet (fx kostplanskema, husregler aktivitetsugeplan), udviklingsplan (som er revideret i 2010), vurderingsskemaer (se ovenfor), pædagogisk redskab i form af Joharis vindue (model til forståelse af indsigten med sig selv og andre forståelse en selv/problematikker), pårørendesamarbejde, økonomi, ferie og aktiviteter, konflikter, kognitive metoder, Recovery og udslusning. Husreglerne for botilbuddet på Ingersvej har karakter af både at være en information om praktiske forhold i huset og regler (i form af forbud) i forhold til adfærd der kan skabe problemer for den enkelte eller de øvrige beboere (musik om natten, indtagelse af hash, låne penge fra kostkassen, ryge liggende i sengen). Beboerne kan maksimalt bo fem år i botilbuddet. I gennemsnit bor man tre år i DSI NETTET II. En opgørelse over 40 forløb frem til og med 2009 viser at 31 er flyttet videre til en mere selvstændig bolig, 9

10 heraf 27 i egen lejlighed. Øvrige er flyttet til andet tilsvarende bofællesskab, et mere omfattende tilbud eller genindlagt. Der fremsendes altid et fraflytningsbrev til handlekommune med beskrivelse af status, mål og opnåede resultater. Udflytningsbrev søges altid tiltrådt af beboeren forinden (i praksis tiltrædes brevet altid). Der er ingen beboerrepræsentanter i bestyrelsen for Fonden DSI NETTET II. Personalet oplyste, at det skyldes opholdet midlertidige karakter. Vurdering Det er indtrykket husreglerne (sidst revideret i september 2009) kan adskilles i beboerinformation og husregler. Hermed får regelværket en mere tydelig placering. Samtidig kan der være anledning til at overveje formålet med husregler og tilrette regelværket i forhold hertil. Man kan fx have en positiv tilgang fx gennem at formulere regelværket ud fra det man ønsker at opnå. Oplysningerne om tilrettelæggelse af støtten til beboerne tages til efterretning. Bemærkninger: Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Personaleforhold og arbejdsmiljø Grundlag Der er afsat i snit 14,8 time per uge per beboer. Samlet set betyder det at der er omkring fem årsværk til rådighed på botilbuddet inklusive ledelse. Timetallet kan være højere i det omfang den til en beboer med særlige vanskeligheder er bevilget ekstra timer. Der er etableret politikker for (forebyggelse og håndtering af) magtanvendelse, (ingen) rygning og Telefonordning i løbet af Herudover har man en senior og arbejdsmiljøpolitik. Problematik om magtanvendelse (som ikke har fundet anvendelse) drøftes mindst en gang årligt i personalegruppen. DSI NETTET II er en lille organisation, hvor alle arbejder tæt sammen med alle (om end der er to teams et til hvert hus). Organisationen er samtidig karakteriseret ved at alle ansatte tager del i den direkte opgaveløsning i forhold til beboerne. Der anvendes en anerkendt supervisor 8 gange årligt. Supervisor er aktuelt Jónas Gústafsson. Supervisionen bidrager sammen med kompetenceudviklingen (man er i gang med forløb hvor medarbejdere gennemgår kursus i kognitive metoder og relationsarbejde) til fastholdelse og udvikling af den faglige viden og ikke at gro fast i vaner og procedurer. Ledelsesteamet sparre med hverandre og indgå i øvrigt Nettets overordnede ledelsesdrøftelse. En medarbejderrepræsentant (aktuelt med arbejde på Jyllingevej) indgår i Nettets bestyrelse. 10

11 Der har alen været tale om begrænset fravær, ca. 4 % i der foregående år. Der er udarbejdet en samlet APV for DSI NETTET II i I sikkerhedsorganisationen er Susanne Frøstrup sikkerhedsleder herudover er der aktuel ingen sikkerhedsrepræsentant på NETTET II (og grundet tilbuddets størrelse heller ikke lovkrav herom). Vurdering Oplysningerne tages i øvrigt til efterretning. Bemærkninger Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Tilsynsrapporten af 4. februar Afd.chef Johan Kroesen Specialkonsulent Erik Linde 11

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Lænke-pensionatet 2013

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Lænke-pensionatet 2013 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Lænke-pensionatet 2013 Denne rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med Lænke-pensionatet den 18. januar 2013 Resume Lænkepensionatet er midlertidigt botilbud

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013

Afrapporteringsskema. Aktivitetscenter Kellersvej Kellersvej 13, 260 Søborg Torsdag d. 10. oktober Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse- og Udviklingsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2013 Aktivitetscenter

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på KFUM s Kollegium, Københavns Kommune. August Gardes vej & Udslusningsboligen på Irlandsvej. Onsdag den 9. juni 2010 fra kl. 13.

Anmeldt tilsyn på KFUM s Kollegium, Københavns Kommune. August Gardes vej & Udslusningsboligen på Irlandsvej. Onsdag den 9. juni 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på KFUM s Kollegium, Københavns Kommune August Gardes vej & Udslusningsboligen på Irlandsvej Onsdag den 9. juni 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Dolmer Have. den 9. oktober 2012 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Dolmer Have den 9. oktober 2012 November 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid: Torvet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 23. november 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bofællesskabet Skejbyhave, Center for Bostøtte i eget

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune. Tirsdag den 8. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hørhuset, Københavns Kommune Tirsdag den 8. december 2009 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hørhuset. Formålet med tilsynet

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Åhaven botilbud og udslusningsenhederne Ndr. Ringvej, Fynsvej og Stemmegaflen. Tilbudstype/typer/form:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Nexøhuset 8. oktober Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Nexøhuset 8. oktober Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Nexøhuset 8. oktober 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune. Tirsdag den 24. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bostederne Lygten 4D og Vestergårdsvej 14, Københavns Kommune Tirsdag den 24. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Hedebo Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Tlf.: 98823166 Fax: 98824055 E-mail: hedebo@99454545.dk Klinisk underviser: Anna Grandjean Gleerup E-mail til klinisk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 21. februar 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boform Kragelund Tilbudstype og form Et botilbud efter

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stubberupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Stubberupgård. Formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapporter et overblik

Tilsynsrapporter et overblik De enkelte institutioner Palleshave Tilsynsrapporter et overblik o At den pædagogiske tilgang bygger på individualitet. o At der arbejdes målrettet med kommunikation og udvikles videosupervision. o At

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Emdrupgård. Formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bo- & levemiljøet, 5. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

TILSYN 2013 SOLGAVEN. Den Sociale. Virksomhed. Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 SOLGAVEN Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 15. oktober

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kernehusene, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Kernehusene, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kernehusene, Københavns Kommune Onsdag den 21. december 2011 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kernehusene. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nylars plejecenter 18. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Overordnet giver leder udtryk for at det går godt på Nylars. - Personalesituationen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011. Kellersvej 10 Kellersvej 10, 2860 Søborg onsdag 4. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH 2011 Kellersvej

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108

SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 SERVICEDEKLARATION SOCIALPSYKIATRISK BOTILBUD HEDEBO 108 - LÆNGEREVARENDE BOTILBUD Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5017 Afdelingsleder: Birgitte Maliki Christensen E-mail: birgitte.maliki.christensen@99454545.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune. Torsdag den 19. maj 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Trækbanen, Aalborg Kommune Torsdag den 19. maj 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Trækbanen. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vibegården, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Vibegården, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vibegården, Københavns Kommune Onsdag den 21. december 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vibegården. Formålet med

Læs mere

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn.

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Leder oplyste at der siden sidste års tilsyn er sket ændringer i personalesammensætningen. Med 7

Læs mere