Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010"

Transkript

1 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Indledning Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i DSI NETTET II består af to fysiske huse beliggende i henholdsvis Rødovre og Glostrup Kommune. Glostrup Kommune fører alene tilsyn med DSI NETTET II s virksomhed beliggende på Ingersvej 10 i Glostrup Kommune. Organisatorisk er der tale om en driftsvirksomhed hvorfor mange af de forhold, der føres tilsyn med også er gældende for huset i Rødovre Kommune. Rapporten er opbygget med en indledning inklusive et resume, en metodebeskrivelse og en afrapportering af tilsynets 42 fokusområder samlet i fire temaer. Resume DSI NETTET II er et socialpsykiatrisk midlertidigt botilbud (efter Servicelovens 107) for yngre voksne personer, der grundet psykisk lidelse har behov for støtte til at kunne udvikle sig og eller opnå så selvstændig tilværelse som muligt. DSI NETTET II består at et beboerhus i Rødovre Kommune og et beboerhus i Glostrup Kommune, der er plads til fem beboere i hvert hus. DSI NETTET II vurderes i et og alt at være en veldrevet botilbud, der efterlever de forskellige bestemmelser gældende for socialpsykiatriske midlertidige botilbud. Tilsynet har ikke givet Glostrup Kommune anledning til at fremsætte bemærkninger. Metodebeskrivelse Tilsynsvirksomheden Der er udført et generelt tilsyn den 20. juli Tilsynet fandt sted med 10 dages varsel, varslet blev afgivet med henblik på beboere kunne beslutte deres deltagelse i tilsynet samt ikke mindst, for at sikre adgang til samtale med leder og personale (DSI NETTET II er ikke altid personaledækket og der er sjældent flere personaler i huset på en gang). Deltagere i tilsynet: Ved tilsynet medvirkede leder Susanne Frøstrup og stedfortræder Dorte Nørgaard. Herudover deltog 4 af DSI NETTET II s beboere i en gruppesamtale alene med tilsynet. Tilsynet blev foretaget af Social Service ved konsulent Erik Linde 1

2 Rammen for tilsynet Tilsyn er gennemført som led i Glostrup Kommunes tilsynskoncept med de private botilbud beliggende i kommunen. Tilsynet og informationerne om og fra botilbuddet har alene givet anledning til normale tilsynsrutiner. DSI NETTET II fremsendte forud for tilsynet understøttende materialer og bemærkninger (i forhold til dagsordenen) samt medvirkede i tilsynet med relevante medarbejdere i forhold til mulighed for at få alle fokusområder belyst. Grundlaget for tilsynet Tilsynet inkluderede en rundgang med fremvisning af DSI NETTET II inklusive fremvisning af et enkelt værelse. Følgende fire fokusområder med i alt 42 tilsynspunkter indgik i tilsynet: Den fysiske ramme 1. Den fysiske ramme 2. Hygiejne og rengøring 3. Beredskab ved brand mv. 4. Behov og planer vedr. bygningsvedligeholdelse og -ændringer Organisation, forretningsgange og serviceinformation 5. Botilbuddets organisation (organisationsstruktur samt ledelses- og arbejdsmiljømæssigt) 6. Forretningsgange/procedurer vedr. brugernes økonomi 7. Budget og regnskabsforhold (kort status orientering fra botilbuddet) 8. Serviceinformation (hjemmesiden, oplysning om botilbuddet på tilbudsportal mv.). 9. Samspil med psykiatri, lægebetjening mv. Praksisfeltet 10. Botilbuddets målgruppe, målsætning, kerneydelser - og vision 11. Aktuel beboersammensætning 12. Beboernes adgang til personale princip for bemanding i dags- og ugeplan. 13. Det faglige grundlag/udgangspunktet for støtten til beboerne 14. Strukturen i støtten til beboerne (kontaktperson/teamfunktion), 15. Vidensdeling og dokumentation vedr. beboerne 16. Procedurer, instrukser og kvalitetsstandarder 17. Medicinhåndteringen (procedurer) 18. Magtanvendelse 19. Pædagogiske handleplaner metode og organiseringen af arbejdet 20. Beboerindflydelsen - samspillet med beboere og eventuelt pårørende 21. Regler/husregler 22. Håndtering af beboere med eventuelle problemer med alkohol- eller stoffer 23. Håndtering af eventuelle episoder med vold/trusler mellem beboere 24. Kost og ernæring generelt samt beboere med særlige behov 2

3 25. Fysisk træning generelt samt beboere med særlige behov 26. Aktivitetsmuligheder - herunder ferierejser 27. Ledsagerordning /værgemål 28. Hjælpemidler til beboere 29. Behandling af eventuelle klager 30. Ny lovgivning (handlekommuneforholdet) Personaleforhold og arbejdsmiljø 31. Personalesammensætning og omsætning 32. Kompetenceudvikling og behov 33. Vikarer og introduktionsprogram 34. APV 35. MED- og sikkerhedsarbejdet 36. Omfang og håndtering af eventuelle episoder med arbejdsskader og mindre hændelser 37. Forebyggelse af arbejdsskader, vold, stress, chikane, mobning mv. 38. Fraværspolitik herunder også omfanget af fravær i 2009/aktuel status 39. Personalepolitikområder i øvrigt 40. Hjælpemidler for medarbejdere 41. Eventuelt Følgende materialer indgik i tilsynet: Virksomhedsplan 2010 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Glostrup Kommunes tilsynsrapport fra 4. februar 2009 Oplysninger om DSI NETTET II på Tilbudsportalen Oplysninger om DSI NETTET II på Byggesynsoversigt af 20. januar 2010 (plan for vedligeholdelsesopgaver) Skabelon for Udviklingsplan Arbejdspladsvurdering 2009 for DSI NETTET II handleplan/opgaveoversigt Afrapporteringen Rapporten er inddelt i de fire fokusområder, der samlet set indeholder tilsynets 41 tilsynspunkter. 1. Den Fysiske Ramme 2. Organisation og Driftsforhold 3. Praksisfeltet 4. Personaleforhold og arbejdsmiljø Afrapporteringen af hvert fokusområde disponeres som følger: a) Grundlag (en summarisk beskrivelse af de forhold som blev belyst i tilsynet) b) Vurdering inklusive eventuelle vejledninger c) Bemærkninger 1. Anbefalinger 2. Påbud 3

4 Under hvert enkelt fokusområde vurderes det, om der er grundlag for at afgive bemærkninger - og i givet fald om det skal ske enten som en anbefaling eller et påbud. Hvis tilsynet ikke har fundet grundlag for at fremsætte bemærkninger anføres et ingen. Afrapporteringen af tilsynet 1 Den fysiske ramme Grundlag DSI NETTET II har til huse på Ingersvej i Glostrup i en ældre toetagers murstensbygning afdelingen i Rødovre indgår ikke i tilsynet. Huset indeholder fem værelser, tre på ca. 15 m 2 og to på ca. 10 m 2. Herudover er der en entre, to badeværelser, et køkken-alrum, en opholdsstue og et kontor samt en kælder med hygge- og aktivitetsrum, vaskerum, fyrkælder med tørring, depot og personalerum. Til huset hører en garage (anvendes delvis som magasin) og en stor have. Faciliteterne i kælderen kan ikke anvendes som arbejdsstation grundet lav (ca. 2 m) loftshøjde. DSI NETTET II har i 2010 købt huset på Ingersvej af Region Hovedstaden og der er i den forbindelse afholdt byggesyn i januar 2010 rapport herfra har dannet udgangspunkt for en samlet vedligeholdelsesplan for DSI NETTET II Ingersvej. Planen er opbygget i punkter, der hver indeholder: Beskrivelse, Løsning, Deadline for løsning, Ansvarlig, Opfølgningsdato og Er problem løst. Planen revideres mindst en gang årligt. Der er i 2010 foretaget og plan om at foretage flere forbedringer i køkken, kælder, vinduesparti, terrasse mv. Tilsynet noterede sig i forbindelse med rundgangen, at der ud over de planlagte opgaver kan være behov for at forbedre indretningen eller beboernes anvendelse af toiletterne således man individuelt har plads til og anvender denne plads til personlige toiletsager. Rengøringen af huset varetages af personalet i samspil med beboerne efter en rengøringsplan. Ved tilsynet var der rent og pænt i huset fællesområder. Tilsynet noterede sig at der er en (opsat på tavle) detaljeret rengøringsplan for alle områder i huset med såvel sammenfaldende som forskellige opgave uge fra uge. Der er opsat tre brandslukkere og findes brandtæppe i huset på Ingersvej. DSI NETTET II har indgået aftale med Falck om gennemgang af huset. Ved gennemgangen noterede tilsynet sig at der var flere opslag om instruks ved brand samt ulykkestilfælde. DSI NETTET II oplyste at brandinstruks altid gennemgås med beboer som led i introduktionen til huset. Procedurerne for god hygiejne er opsat i køkkenet og ved toiletter. Hygiejnen tages lejlighedsvis op som tema med beboerne. På fællestoilettet (beboernes) på 1. etage har man en kurv med egne personlige toiletsager samt personlige håndklæder. Herudover er der under mærket gæst ligeledes stofhåndklæder. 4

5 Ved tilsynet var beboernes køleskabstemperatur sat for højt (7 grader) det blev korrigeret ved tilsynet til 5 grader. Måske skyldes forholdet tilsynet fandt sted på en særdeles varm sommerdag og køleskaber fornyelig havde været åbent. Temperaturen kontrolles i øvrigt dagligt. Beboerne gav i samtalen med tilsynet udtryk for alene tilfredshed med DSI NETTET II s fysiske ramme. Vurdering DSI NETTET II s overtagelsen af ejendommen har betydet forbedrede muligheder for at varetage vedligeholdelsen af ejendom og have. Man prioriterer nu selv opgaverne og kan dermed sikre vedligeholdelsen også er afstemt med planerne for husets anvendelse. Der er siden overtagelsen sket en del forbedringer flere af opgaverne i udgangspunktet har prioriteret sig selv, fordi den overordnede vedligeholdelsesopgave har været nedprioriteret af Region Hovedstaden i en periode op til Nettets overtagelse af ejendommen. Vejledningen om og procedurerne for hygiejne i køkken og på toiletter vurderes generelt at være i orden. Der kan dog ske en forbedring gennem opsætning af engangspapirhåndklæder på toiletter (til gæster og eventuelt andre), et forhold som måske kan være en udfordring for beboernes oplevelse af at bo i et bofælleskab frem et institutionelt botilbud. Bemærkninger Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. 2 Driftsforhold og oplysning om tilbuddet Grundlag DSI NETTET II er en selvstændig fond der samarbejder med fonden NETTET I om at drive midlertidige boltilbud til personer med psykiatriske sygdomme eller lidelser. DSI NETTET II udgøres af en juridisk, økonomisk, administrativ og personalemæssig enhed. DSI NETTET II har et vis opgave og interessefællesskab med NETTET I. Begge enheder har således båret at et fælles værdigrundlag, mission og vision ligesom man samarbejder om løsning af flere opgaver fx faglig kompetenceudvikling, økonomi- og personaleadministration samt ledelsesudvikling. DSI NETTET II driver udslusningsbotilbuddet beliggende på Ingersvej 10 i Glostrup Kommune og et lignede tilbud på Jyllingevej i Rødovre Kommune. Der er tale om et midlertidig botilbud til fem beboere i henhold til Servicelovens 107. Beboernormeringen blev i 2009 nedsat fra 6 til 5 beboere på huset i Glostrup, idet et værelse blev ændret til kontor. DSI NETTET II består ledelsesmæssigt at en leder og en stedfortræder. Både leder og stedfortræder deltager i det pædagogiske arbejde med beboerne (indgår i vagtdækningen og arbejdet med beboerne.) Begge ledere har stor erfaring i arbejdet med psykisk syge mennesker. 5

6 DSI NETTET II er indadtil en organisatorisk enhed med to huse. Der er i alt ansat 6 personer (knap 5 årsværk) inklusive regnskabs- og personalekonsulent. Hvert hus fungerer i udgangspunktet selvstændigt i forhold til beboerne og med hvert sit tilknyttede personaleteam. Der er personale i husene mandag, tirsdag og onsdag mellem 9-19, torsdag , fredag 9-15 og søndag Her ud over er der kun i helt særlige tilfælde personale. Normeringen kan justeres efter aftale med kommune i forhold til den enkelte beboer (grundet fx en periode med særlige behov). Beboerne har mulighed for akut telefonopkald til personale og bruger i øvrigt at søge hjælp hos hverandre samt efter behov lægevagt, skadesstue o.a. Beboerne gav på tilsynet udtryk for tilfredshed med personalets tilgængelighed og havde også eksempler på både tilkald og nytten ved at være et fællesskab/bruge hinanden. Der var ved tilsynet udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse og udviklingsplan 2010 for DSI NETTET II. Oplysningerne i virksomhedsplanen er såvel tilbageskuende som fremadrettet og indeholder desuden oplysninger om værdisæt, fokusområder, tilrettelæggelsen af den støtte beboerne modtager, organisation, kompetencer, væsentlige ændringer (i det sidste års tid) o.a. Oplysninger om DSI NETTET II findes på hjemmesiden Hjemmesiden vurderes primært at være målrettet medarbejdere og professionelle aktører (sagsbehandlere i kommunerne, studerende og potentielle medarbejdere, personer fra andre botilbud og fagligt interesserede). Hjemmesiden indeholder også et særligt afsnit for brugere vedr. MB-uddannelsen (medarbejder med brugererfaring). Herudover er der et adgangsbeskyttet medarbejderinformationssystem med oplysning om ansættelsesforhold, adresselister, fagbøger samt retningsliner for håndtering og disponering af økonomiske og personalemæssige forhold samt personalepolitikker. Opdateringen af hjemmesiden sker løbende og varetages af souschefen for Nettet I. Belægningen for 2009 var på ca. 100 %. I første halvår af 2010 har der været beboerudskiftningen og i den forbindelse en lidt nedsat belægning. Der er i gennemsnit beregnet et bruttotimeantal til rådighed for den enkelte beboer til 14,8 time per uge (eksklusive eventuelle særlige aftaler). DSI NETTET II har fastlagt et budget hvori man har indregnet beboerbetalingen for værelset. DSI NETTET II oplyser handlekommunen om en vejledende brugeregenbetalingspris på omtrent 3900 kr. for logi i 2011 (akkurate oplysninger findes på hjemmesiden). Ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt oplyses fordelen ved den valgte model at være, at DSI NETTET II altid er sikret dækningen af hele opholdsbetalingen gennem aftalen med kommunen. Andre botilbud opstiller et budget opdelt med en egenbetaling og en opholdsbetaling samt oplyser typisk på tilbudsportalen en opholdspris eksklusive egenbetalingen. Desuagtet er Nettets pris konkurrencedygtig. Egenbetalingen til kost er 1300 kr. per måned til kostkasse. Der er til brug for gæster og afbud (mere end uge) til kost udregnet en daglig kostpris/pris per måltid. DSI NETTET II bidrager til kostkassen for medarbejdernes pædagogiske deltagelse i måltiderne med 1500 kr. per måned. Pengene administreres af personalet. Kassen gøres op en gang ugentligt af beboere eller medarbejdere. Leder gennemgår/godkender ugeregnskaberne, der har ikke været problemer med svind ud over hvad kan forklares som følge af lejlighedsvise bortkomne indkøbsboner. Kostregnskabet opbevares et år. 6

7 Socialpsykiatrien i Glostrup Kommune blev betænkt med en arv som også er kommet de private tilbud beliggende i kommunen til del. DSI NETTET II har anvendt tilmålt som til faldskærm, skitur og fisketur. Beboerne kan få hjælp til administration af egne penge. Ingen beboere havde ved tilsynsbesøget et sådan behov eller modtog en sådan hjælp. DSI NETTET II oplyser, at man har et godt samarbejde med Distriktspsykiatrien, OPUS-teams, kommuner, andre socialpsykiatriske botilbud med videre. DSI NETTET II har noteret sig den ny lovgivning vedr. placering af handlekommuneansvaret hvor oprindelig kommune forbliver handlekommune med mindre det indgås en anden aftale herom (med beliggenhedskommunen). DSI NETTET II tilpasser sine samarbejdsprocedure til den ændrede lovgivning. Vurdering Det vurderes, at hjemmesiden oplysninger om psykisk sygdom og mulighederne for at få støtte kan udbygges. Det gælder ikke mindst de generelle oplysninger om beboernes situation før indskrivning sammenholdt med udskrivningsdata. Hjemmesiden vurderes også at kunne indrettes bedre ved målretning og inddeling af siden til forskellige målgrupper, det kan fx være gennem at indrette siden til a) Brugere og Pårørende, b) Fagfolk og c) Medarbejdere, praktikanter mv. Indregningen af kost og logidelen som del i den kommunale betaling har både fordele og ulemper. Fordelen består i mindre administrativt bøvl, sikkerhed for betaling og måske mere stabil deltagelse i måltiderne. Ulempen er tilsvarende modsat men giver samtidig mulighed for et andet samspil med brugerne om leje af værelse, kostbetaling mv. Tilsynet vurderer ikke, at den ene model er den anden helt overlegen men foreslår, at DSI NETTET II i samspil med beboerne undersøger fordele og ulemper nærmere. Oplysninger tages i øvrigt til efterretning. Bemærkninger Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Praksisfeltet Grundlag NETTET II s målgruppe er mennesker primært i alderen år med forskellige psykiske lidelser fra grænsepsykotiske tilstande, bipolare lidelser til forskellige former for skizofreni. 7

8 Typisk vil man på indflytningstidspunktet have svært ved at klare en selvstændig tilværelse i egen bolig pga. en eller flere af følgende problemområder: Nedsat funktionsevne mht. mestring af dagligdags aktiviteter Lav identitetsfølelse, ansvarsfølelse og selvfølelse Problemer med at indgå i gensidige sociale relationer / læderet kontaktevne Svag forståelse for og evne til tackling af symptomer Skrøbeligt eller mangelfuldt netværk Savn af gruppetilhørsforhold Mangel på aktiviteter Ved ledige værelser inviteres potentielt interesserede til åbent hus arrangement, hvor man kan få et nærmere indtryk af huset og mulighederne for støtte. Der henvises i øvrigt til kommunen for ansøgning om optagelse på tilbuddet og indledes i tilfælde af kommunal henvendelse en egentlig visitationsproces. Ved indflytningen skal beboerne være i en rimelig psykisk stabil situation og under opholdet fastholde kontinuiteten (behandlingen i) til det psykiatriske team. Beboerne kan ikke eller kun i begrænset omfang have et forbrug af alkohol. DSI NETTET II kan ikke rumme beboere med misbrug af alkohol og stoffer samt særlig truende eller voldelig adfærd. Formålet med opholdet i botilbuddet er, at forsøge at støtte/hjælpe den enkelte beboer gennem en udviklingsproces, således at de bliver i stand til at klare en så almindelig tilværelse som muligt, helst i egen lejlighed inden for den 5 års periode, beboeren maksimalt kan bo i botilbuddet. Kerneydelserne i udslusningsbotilbuddet efter SEL 107 er: Støtte til udførelse af praktiske dagligdags opgaver såsom rengøring, madlavning, indkøb Strukturering af hverdagen, herunder støtte til at opretholde døgnrytme og ugerytme Støtte til at forbedre social kompetence herunder støttende samtaler, evt. hjælp til konflikthåndtering og støtte til at indgå i botilbuddets demokratiske beslutningsprocesser Psykoedukation Støtte til at skabelse og opretholdelse af netværk. Rådgivning omkring økonomiske spørgsmål Ledsagefunktioner til møder, behandling, aktiviteter Brugerinddragelse DSI NETTET II s værdigrundlag bygger på begreberne: nærvær, respekt, faglighed og ansvarlighed. De fire begreber anvendes i hverdagen ved udarbejdelse af udviklingsmål, evaluering af praksis, tilrettelæggelse af aktiviteter mv. Personalet arbejder ud fra en psykodynamisk forståelsesramme og anvender kognitive metoder, herunder psykoedukation - samt kognitive skemaer til afdækning af beboernes reaktionsmønstre og funktionsvanskeligheder fx CAN (Camberwell assesment of needs der udreder beboernes ønsker og behov for støtte i dagligdagen) og COPM (Canadian Occupational Performance Measure der måler beboernes oplevelse af tilfredshed med udøvelsen af vigtige daglige aktiviteter, der er anvendeligt til målsætning 8

9 og til identifikation ). Alt personale er uddannet som ergoterapeuter (og man fungere ligeledes som uddannelsessted for kommende ergoterapeuter). Der etableres en udviklingsplan for og i samspil med - den enkelte beboer. Planen oprettes individuelt i den første tid (i løbet af 14 dage) og evalueres og revurderes individuelt. Der lægges i øvrigt op til en tæt samspil med pårørende til beboerne på DSI NETTET II. Pårørende inviteres med beboers accept til deltagelse i introduktionsmødet, lejlighedsvis (efter behov) kaffemøder om løbende problemstillinger og aktuelle forhold samt inviteres årligt til tre foredrags- /undervisningsaftner i samspil med beboerne. Beboerne administrerer selv medicinindtagelsen. I korte perioder kan personalet, efter aftale med den ordinerende læge, støtte beboerne med administration af medicinen. Der er udarbejdet en kort instruks for opbevaringen af medicin og udarbejdes i henhold hertil i den konkrete sag altid en skriftlig beskrivelse af bl.a. årsagen til, tidsperiode for og hvordan ordningen forvaltes. Beboerne er hver i sær tilknyttet en kontaktperson som står for den særlige udredning, forventningsafstemning, udarbejdelse af udviklingsplan og evaluering mv. Personalegruppens størrelse (som består at to team på 3 medarbejdere inklusive ledelse, et team til hvert hus med) indebære i øvrigt at alle har et godt kendskab og samspil med alle beboere. Beboerne fortalte tilsynet, at man oplevede at have en god adgang til personalet ligesom man fandt personalet levede op til alle ønsker om fortrolighed og respektfuldt kommunikation. De fire beboere som deltog i gruppesamtalen var alle glade for opholdet og den støtte man fik. Beboerne fortalte i øvrigt om deres liv og sygdom om planer for fremtid, som var meget forskellig (ligesom den tid man havde været på DSI NETTET II). DSI NETTET II har en metodemappe for både beboere og medarbejdere med oplysning om botilbuddets grundlag. Materialerne omfatter målsætning for beboerarbejdet, funktionsbeskrivelser for personalet, faglige referencerammer, materiale vedr. indslusning (fx visitationsprocedure, samtykkeerklæring og checkliste vedr. indflytning), strukturen i botilbuddet (fx kostplanskema, husregler aktivitetsugeplan), udviklingsplan (som er revideret i 2010), vurderingsskemaer (se ovenfor), pædagogisk redskab i form af Joharis vindue (model til forståelse af indsigten med sig selv og andre forståelse en selv/problematikker), pårørendesamarbejde, økonomi, ferie og aktiviteter, konflikter, kognitive metoder, Recovery og udslusning. Husreglerne for botilbuddet på Ingersvej har karakter af både at være en information om praktiske forhold i huset og regler (i form af forbud) i forhold til adfærd der kan skabe problemer for den enkelte eller de øvrige beboere (musik om natten, indtagelse af hash, låne penge fra kostkassen, ryge liggende i sengen). Beboerne kan maksimalt bo fem år i botilbuddet. I gennemsnit bor man tre år i DSI NETTET II. En opgørelse over 40 forløb frem til og med 2009 viser at 31 er flyttet videre til en mere selvstændig bolig, 9

10 heraf 27 i egen lejlighed. Øvrige er flyttet til andet tilsvarende bofællesskab, et mere omfattende tilbud eller genindlagt. Der fremsendes altid et fraflytningsbrev til handlekommune med beskrivelse af status, mål og opnåede resultater. Udflytningsbrev søges altid tiltrådt af beboeren forinden (i praksis tiltrædes brevet altid). Der er ingen beboerrepræsentanter i bestyrelsen for Fonden DSI NETTET II. Personalet oplyste, at det skyldes opholdet midlertidige karakter. Vurdering Det er indtrykket husreglerne (sidst revideret i september 2009) kan adskilles i beboerinformation og husregler. Hermed får regelværket en mere tydelig placering. Samtidig kan der være anledning til at overveje formålet med husregler og tilrette regelværket i forhold hertil. Man kan fx have en positiv tilgang fx gennem at formulere regelværket ud fra det man ønsker at opnå. Oplysningerne om tilrettelæggelse af støtten til beboerne tages til efterretning. Bemærkninger: Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Personaleforhold og arbejdsmiljø Grundlag Der er afsat i snit 14,8 time per uge per beboer. Samlet set betyder det at der er omkring fem årsværk til rådighed på botilbuddet inklusive ledelse. Timetallet kan være højere i det omfang den til en beboer med særlige vanskeligheder er bevilget ekstra timer. Der er etableret politikker for (forebyggelse og håndtering af) magtanvendelse, (ingen) rygning og Telefonordning i løbet af Herudover har man en senior og arbejdsmiljøpolitik. Problematik om magtanvendelse (som ikke har fundet anvendelse) drøftes mindst en gang årligt i personalegruppen. DSI NETTET II er en lille organisation, hvor alle arbejder tæt sammen med alle (om end der er to teams et til hvert hus). Organisationen er samtidig karakteriseret ved at alle ansatte tager del i den direkte opgaveløsning i forhold til beboerne. Der anvendes en anerkendt supervisor 8 gange årligt. Supervisor er aktuelt Jónas Gústafsson. Supervisionen bidrager sammen med kompetenceudviklingen (man er i gang med forløb hvor medarbejdere gennemgår kursus i kognitive metoder og relationsarbejde) til fastholdelse og udvikling af den faglige viden og ikke at gro fast i vaner og procedurer. Ledelsesteamet sparre med hverandre og indgå i øvrigt Nettets overordnede ledelsesdrøftelse. En medarbejderrepræsentant (aktuelt med arbejde på Jyllingevej) indgår i Nettets bestyrelse. 10

11 Der har alen været tale om begrænset fravær, ca. 4 % i der foregående år. Der er udarbejdet en samlet APV for DSI NETTET II i I sikkerhedsorganisationen er Susanne Frøstrup sikkerhedsleder herudover er der aktuel ingen sikkerhedsrepræsentant på NETTET II (og grundet tilbuddets størrelse heller ikke lovkrav herom). Vurdering Oplysningerne tages i øvrigt til efterretning. Bemærkninger Tilsynet har ikke givet anledning til særlige bemærkninger. Tilsynsrapporten af 4. februar Afd.chef Johan Kroesen Specialkonsulent Erik Linde 11

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013 Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med Parkvænget 2013. Resume Parkvænget er et midlertidigt til længerevarende socialpsykiatrisk

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere