Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase"

Transkript

1 Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009

2 1

3 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-, design- og projekteringsfaserne, overgangen fra bygherrens krav og værdier til byggeriet samt overgangen fra krav og behov til entreprenørerne og byggeriets udførelse. Det er væsentligt at se sikkerhed og sundhed som et integreret element i den måde hvorpå designere, arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører m. fl. opfylder deres rådgivningsarbejde på. Filosofien er simpel - jo tidligere kravene til sikkerhed og sundhed tages med i løsningen af en byggeopgave, jo lettere bliver det at tilrettelægge byggeriet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. ABD-bogens struktur, systemer og metoder har taget udgangspunkt i nyeste viden inden for byggeri. Målet er at anvise en metode, som man i andre sammenhænge anbefaler som mest hensigtsmæssigt for en byggeproces, således at arbejdsmiljøhensynet ikke er i modstrid med hensyn til økonomiske, effektivitetsmæssige, kvalitetsmæssige og arkitektoniske målsætninger. Metodemæssigt indgår arbejdsmiljøet som en naturlig del af byggeprocessen og dermed også i projekteringen. De for byggebranchen særlige produktions- og aftaleforhold er teoretisk understøttet gennem anvendelsen af leverancemodellen fra Lean Construction, trimmet byggeri. Der skal sættes fokus på organisationskulturen i det videre udviklingsarbejde, adfærd og holdninger i forhold til ledelse, motivation, og incitamenter, idet denne vinkel ikke er dækket af denne ABD-bog. Den praktiske værdi af ABD-konceptet er afhængig af, hvordan man leder og tilrettelægger projekteringen. Omtanke for arbejdsmiljøet i alle faser af byggeprocessen skal sikre rettidig omhu med hensyn til strukturering, udfaldskrav, analyse og opfyldelse af krav til bygbarhed, sådan at arbejdsmiljøets krav indgår som en naturlig del af projektmaterialet. ABD-bogen var oprindelig tiltænkt en praktisk afprøvning på byggesager, hvorved der kunne høstes erfaringer for, hvordan en integrering af arbejdsmiljøhensyn kunne ske i virkelighedens verden. Tanken var, at en praktisk afprøvning kunne bidrage bogen med en række praktiske eksempler på, hvordan arbejdsmiljøhensyn kunne gøres. Projektets økonomiske grundlag blev dog ændret undervejs, og det medvirkede til at denne afprøvning ikke blev gennemført. Derfor fremstår ABD-bogen nu som et koncept og et oplæg til inspiration for dem, som vil i gang med at skabe mere sikre byggerier gennem en integrering af sikkerhed og sundhed i hele byggeprocessen. ABD-bogen skal videreudvikles, når der er samlet mere erfaring. Der er her taget det første skridt i udviklingen af metoder og værktøjer, men der er behov for praktisk afprøvning på projekter under projektering. Det er vores håb at vi med denne rapport kan give inspiration til et fortsat arbejde med at skabe sikre arbejdspladser indenfor byggeriet. Kirsten Jørgensen Åge Staghøj Dag Sander DTU management Via University College NIRAS

4 3

5 4 INDHOLD ABD-bogen består af 2 dele: Del A beskriver et koncept til integrering af arbejdsmiljø i byggeprocessens design og projekteringsfaser Del B beskriver baggrundsmaterialet for det udviklede koncept, herunder state of the art, vejledninger, risici, lovgivning mv.

6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INDHOLD... 4 DEL A GRUNDSTRUKTUREN FOR ABD-BOGEN ABD-bogens struktur Lean Construction/design Workshop som metode til værdiskabelse DET OVERORDNEDE INDHOLD I FASERNE Værdi-fastsættelse og udmøntning Forslag og design Projekt DE ENKELTE FASERS INDHOLD Program Byggeprogrammets indhold Plan for gennemførelse, organisering, struktur, involvering, møder Dispositionsforslag Byggeriets krav Projektforslag Designernes udfaldskrav til de projekterende Koncept for udfaldskrav til projekteringen Forprojekt Projekterendes analyse af produkt og proces Gennemgang af processer og metodevalg Tidsplaner og økonomi Organisering og samarbejde Hovedprojekt Projekterendes koncept og krav til entreprenørerne Krav til konkrete produkter Krav til konkrete processer Leverandørprojektet Krav til leverandørerne Produktionsforberedelse Produktionsgrundlag Krav til konkrete kompetencer Krav til leverandører FORSLAG TIL KONTROLSKEMAER OG KONTRAKT MED ARBEJDSMILJØKOORDINATOR Projektlederens kontrolskema til hver af design- og projekteringsfaser Skema A, Dispositionsforslagets gransknings- og kontrolplan Skema B, Projektforslagets kontrolrapport Skema C, Forprojektets kontrolrapport Skema D, Hovedprojektets kontrolrapport Skema E, Leverandørprojektets kontrolrapport Skema F, Produktionsforberedelse og projektgennemgang Bygherrens arbejdsmiljøkoordinators forpligtigelser... 39

7 6 DEL B STATE OF THE ART Problemets alvor og udvikling Lovgivning og kontrol Byggeriets natur Årsagerne og ansvarets placering Sikker design og total safety management in construction Konklusion BAGGRUNDEN FOR DEN VALGTE STRUKTUR FOR ABD-BOGEN Konceptet for trimmet byggeri Lean Construction konceptet MTHøjgaard s TrimByg koncept BYG SOL projektet The Lean Project Delivery System Projektdefinition Lean design Lean levering Lean møder Bygherren som forandringsagent, Bygherreforeningen Risikoanalysen i byggeri, Dansk byggeri Når bygherren går foran Sammenfatning Typen af byggeri Bygherren og idé-oplægget Rådgiverne og design/projekteringsfasen Projektgranskningen og bygbarhed Forberedelse af udførelsen Projektering og ændringer undervejs i udførelsesforløbet BYGGEBRANCHENS VÆSENTLIGSTE RISICI Forekomst af arbejdsulykker i byggesektoren Forekomst af helbredsmæssige konsekvenser indenfor Bygge og Anlæg i Danmark Arbejdstilsynets vejviser for Bygge og Anlæg Projektera för bätre Arbejdsmiljö (Bie Hendered) Risici der især skal sættes fokus på i design Ulykkers umiddelbare årsager og risikotyper Arbejdsbetingede sygdomme Psykisk arbejdsmiljø HVAD ANBEFALER BYGGERIETS EGNE ORGANISATIONER Bygherreforeningen Branchearbejdsmiljørådet for Byggeri Entreprenørskolens Arbejdsmiljø i dansk byggeri Danske Arkitektvirksomheder-Arbejdsmiljørådgivning vedr. byggepladsen Plan for sikkerhed og sundhed i projektering Plan for sikkerhed og sundhed i udførelsen Erhvervs og boligstyrelsens Bygherrevejledning... 77

8 7 4.6 Foreningen af rådgivende ingeniører Byggeri og planlægning SBI - på tværs af nye samarbejdskoncepter INTERNATIONALE ANBEFALINGER HSE UK-vejledninger for bygherren, designeren og koordinatoren Bygherren Designerne Sikkerhedskoordinatoren WorkCover Australien Construction Industry Institute, Texas Design for Construction Safety Toolbox Introduction HVAD SIGER LOVEN OG DE TILKNYTTEDE VEJLEDNINGER Oversigt over relevante love og regler Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter Liste over særligt farligt arbejde Generelle forebyggelsesprincipper Plan for sikkerhed og sundhed Indholdet af anmeldelse efter Oversigt over Arbejdstilsynets bekendtgørelser med relevans for byggebranchen Oversigt over relevante vejledninger fra Arbejdstilsynet Oversigt over Arbejdstilsynets vejledninger med relevans for byggebranchen REFERENCELISTE TIL STATE OF THE ART REFERENCELISTE TIL ØVRIGE AFSNIT

9 8 DEL A INTEGRERING AF HENSYNET TIL ARBEJDSMILJØ I BYGGEPROCESSENS DESIGNFASE MED DET FORMÅL AT SKABE ET HØJT SIKKERHEDSNIVEAU VED UDFØRELSEN AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

10 9 1. GRUNDSTRUKTUREN FOR ABD-BOGEN 1.1 ABD-bogens struktur Grundstrukturen for ABD-bogen følger model for The Lean Project Delivery System, som det er beskrevet af lean constructions fædre Ballard (2000) og Koskela (2002) vist i figur 1. Denne ABD-bog omfatter alene de med rødt markerede felter i figur 1. Fig. 1 Det grundlæggende koncept for ABD-bogens struktur og indhold 1.2 Lean Construction/design Lean Construction/design er i denne sammenhæng defineret som et system, der opfylder følgende: 1. Anvendelse af et systematisk perspektiv som styrker værdi og eliminerer/reducerer tab, og det der fører til tab i et byggeprojekt 2. Tager hensyn til kunderne - herunder bygherren, brugeren - men også alle de involverede i processen og deres behov og ønsker som reference for, hvad der er afgørende for, hvad der er af værdi for byggeriet. 3. Tilpasset design og ledelse ved at fokusere på proces og flows af processer 4. Anvender en forståelse af design, projektering og udførelse ud fra et perspektiv af tre overlappende perspektiver 1) transformation, 2) flow og 3) værdigenerering.

11 10 5. Ledelsesdesign og produktionsprocesser gennemføres med en krav-konsekvens tilnærmelse, så langt dette er muligt. 1.3 Workshop som metode til værdiskabelse Faseprojekteringen kan understøttes af workshops, hvor flest mulige interessenter er repræsenteret. Et grundkoncept for lean-tankegangen er, at alle involverede parter er med i hele byggeprocessens forløb fra dens start til dens afslutning. Dette indebærer blandt andet, at entreprenørerne deltager tidligt i forløbet af projekteringen, og at de projekterende medvirker langt ind i perioden for opførelsen. Et forslag til at sikre denne involvering og procesdeltagelse er workshopmetoden, men andre former kan også anvendes, blot processen og deltagelsen af alle involverede sikres igennem forløbet. Det kræver en gennemgående projektleder og en velstruktureret mødeplan. Fig. 2 Illustrerer workshopforløbet for værdigrundlag og forslag Fig. 3 Illustrerer det fortsatte workshop forløb for kritik og produktionsforberedelse Denne illustration viser en principmodel for et workshopforløb, som metode til værdiskabelse med den forudsætning, at modellen kan tilpasses et byggeprojekts mål og omfang.

12 11 2. DET OVERORDNEDE INDHOLD I FASERNE 2.1 Værdi-fastsættelse og udmøntning I de tre første faser bliver byggeriets værdisætning fastlagt og i det store hele besluttet, hvordan denne værdifastlæggelse skal udmøntes. Alle efterfølgende faser vil nødvendigvis skulle basere sig på de beslutninger, strategier og rammer, der er fastlagt i disse første faser. Dette gælder også for arbejdsmiljøet i byggeprocessen, hvor forholdene under udførelsesdelen er helt afhængig af, hvor meget arbejdsmiljø der er indarbejdet i byggeriets udformning og overordnede krav til fx bygbarhed, materialevalg, planlægning mv. Målet er selvfølgelig ikke at begrænse et byggeris muligheder, men ved at tænke arbejdsmiljø ind fra starten, som en parameter der har betydning for udfaldet, kan man måske komme frem til nye løsninger, der både opfylder bygherrens ønsker til byggeriet, og samtidig giver bedre muligheder for at bygge det på en sikker måde. Bygherren har det store ord i disse første processer. Han har muligheden for at sætte sine betingelser for såvel det færdige byggeri, som for selve byggeprocessens forløb. I den grad bygherren evner at formulere sine krav til arbejdsmiljøet og demonstrere sin prioritering heraf i de første faser, kommer dette til at præge hele byggeriets forløb og realisering af værdigrundlaget. Bygherrerådgivningens indhold Formulering af byggeprojektets vision og strategi, ift mål og værdi for arbejdsmiljøet Formulering af plan for gennemførelse ift organisering, struktur, involvering, møder Designernes koncept og krav Koncept for form og krav til projekteringen Koncept for funktion og krav til projekteringen Koncept for bygbarhed og krav til projekteringen Program Projektforslag Hovedprojekt Produktionsforberedelse Over - dragelse Forandring og afvikling Dispositionsforslag Forprojekt Leverandørprojekt Udførelse Anvendelse, vedligeholdelse Bygherrerådgivningens indhold Krav til form Krav til funktion Krav til bygbarhed Værdifastsættelse Forslag og design Produktværdi og kvalitet Procesværdi og planlægning Projekt Udførelse Drift Lærings-loops Fig. 4 Illustrerer bygherrens værdigrundlag og krav til byggeprocessen

13 12 Værdifastsættelsen indeholder grundlæggende bygherrens idé og krav og arkitektens design, som danner grundlag for resten af byggeprocessen. Grundstenen bliver lagt til, hvad det er man vil bygge og til hvilken pris, tid, kvalitet og arbejdsmiljø. Brugerønsker og behov indgår i denne fase og det er ligeledes her, at bygherren kan udarbejde mål og behov for de udførendes arbejdsmiljø og sundhed. Programmet skal indeholde mål og værdi for byggeriet, hvilket kan være en overordnet målsætning om, hvilket arbejdsmiljø man ønsker for dem, som skal opføre byggeriet. Dette bør primært udtrykkes positivt, som f.eks. at man ønsker et højt sikkerhedsniveau, frem for den traditionelle negative form, som f.eks. at man ønsker at undgå ulykker. Dispositionsforslaget rummer de generelle designkriterier, men bør alligevel udformes på en så eksplicit måde, at de efterfølgende processer forstår, hvad det er de skal have med i deres overvejelser. Dispositionsforslaget kan endda rumme meget præcise oplysninger om, hvad det er, man lægger i de angivne mål og værdier. Med hensyn til arbejdsmiljøet kan det give sig udtryk i f.eks.: at byggemoduler skal være håndtérbare, således at man kan minimere omfanget af tunge løft, alternativt hvis dette i enkelte tilfælde ikke er muligt, at der altid sikres mulighed og anvendelse af egnet løftegrej at der ikke må anvendes stoffer og materialer, som kan forvolde gener for de udførende, alternativt - hvis dette i enkelte tilfælde ikke er muligt - at det altid sker ved brug af nødvendigt sikkerhedsudstyr at rum og adgangsforhold skal give plads for de udførende, så de kan benytte sig af gode arbejdsstillinger, alternativt - hvis dette i enkelte tilfælde ikke er muligt - at der udarbejdes særlig APV for opgaven med nødvendig hensyn til sikkerheden. at færdselsveje og transportformer på byggepladsen skal udformes således, at det skaber et højt sikkerhedsniveau for de der færdes og arbejder. Fx at gående og kørende adskilles, alternativt - hvis dette i enkelte tilfælde ikke er muligt - at der udarbejdes særlig APV og drages nødvendige forholdsregler for sikkerheden, når der foregår usikker transport på byggepladsen. Almindeligvis vil man mene, at sådanne forhold blot skal stå i nogle generelle regler, som man så kan henvise til. Men erfaringen er, at så tages de arbejdsmiljømæssige hensyn ikke med i projekteringen og planlægningen af byggeriet. Kun hvis bygherren udtrykker sine krav eksplicit, er der en mulighed for at få skabt en forandring på dette område. 2.2 Forslag og design I faserne fra projektforslag til forprojekt og frem til hovedprojektet bevæger projekteringen sig fra de overordnede rammer til en detailpræcisering af, hvordan byggeriets små og store detaljer skal løses.

14 13 Når disse faser er gennemført, er der bogstavelig talt en meget lille mulighed for at ændre på de forhold, hvorunder selve udførelsen kommer til at foregå. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøhensyn tages med i disse faser. Når bygherren har værdifastsat arbejdsmiljømål, vil det som alle andre af bygherrens værdier afspejles i de detailbeslutninger og løsninger, der træffes i procesforløbet fra projektforslag til hovedprojekt og dermed sikre, at sådanne hensyn rent faktisk sker. Designernes koncept og krav Koncept for form og krav til projekteringen Koncept for funktion og krav til projekteringen Koncept for bygbarhed og krav til projekteringen Projekterendes koncept og krav Krav til konkrete produkter Krav til konkrete processer Krav til konkrete kompetencer Krav til leverandører Program Projektforslag Hovedprojekt Produktionsforberedelse Over - dragelse Forandring og afvikling Projekterendes granskning af produkt og proces Procesenheder Bygningsdele Rum, arealer Tidsplaner og økonomi Organisering Samarbejdskoncept Plan for sikkerhed og Sundhed Værdifastsættelse Dispositionsforslag Anvendelse, vedligeholdelse Forprojekt Forslag og design Leverandørprojekt Produktværdi og kvalitet Procesværdi og planlægning Udførelse Projekt Udførelse Drift Lærings-loops Fig. 5 illustrerer designernes koncept og krav til de projekterende Forslag og design indeholder i store træk projekteringsarbejdet med udgangspunkt i designkonceptet. Systematikken signalerer, at designkonceptet også er en integreret del af projekteringen og kan forandre og tilpasse sig i denne proces. Produktdesign er således den mere præcise del af byggeprojekteringen med de mange elementer, som indgår heri. Det er det færdige byggeri, der er fokus på i denne fase. Hvordan det skal se ud, hvilke elementer det skal bestå af, konstruktionen, installationer mv. Men det er også her, de mere præcise forhold med hensyn til hvad der skal bygges og hvordan, bliver lagt fast.

15 14 Behovet for at få defineret bygbarheden og især bygbarhed på en sikker måde er tydelig i denne fase, og stiller derfor krav til en dialog med de udførende. De krav, der er stillet i designkriterierne og som måske ikke er opfyldt i designkonceptet, skal på dette tidspunkt ind i projekteringen og der skal findes løsninger. Procesdesign omfatter i høj grad ledelse og styring af processerne, både i vertikal og i horisontal retning i forhold til hele leverancekæden, såvel leverance af projekteringselementer, detailprojektering som leverancer af produkter, materialer og ydelser f.eks. i form af udførelse. Linjerne for processen i udførelsen lægges her sammen med de krav, der stilles til at forløbet f.eks. kan planlægges ved hjælp af en metode til trimmet byggeri Projekt I faserne fra hovedprojektet til leverandørprojektet og til produktionsforberedelsen detaljeres og præciseres byggeriet og byggeriet forberedes til opførelse. Desuden fastlægges hvilke leverancer af små og store byggeelementer, som skal aftales med leverandører. Overgangen og overleveringen af mål, beslutninger, viden og løsninger baserer sig på både skriftlige og mundtlige kommunikationsformer, hvor netop workshopmetoden og den tidlige involvering af bl.a. entreprenørerne kan lette denne proces. De endelige beslutninger og aftaler skal dog altid foreligge som skriftlig dokumentation. Det er væsentligt, at der i kontrakter og aftaler med både entreprenører og leverandører indgår informationer om de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, som der ikke er fundet en løsning for, og de mål og krav til arbejdsmiljø, der er formuleret fra start af bygherren og er videreført igennem design og projekteringen! En plan for sikkerhed og sundhed er derved et synligt produkt af de overvejelser og beslutninger, som bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har truffet igennem projekteringsarbejdet i et samarbejde med projekteringslederen.

16 15 Projekterendes koncept og krav Krav til konkrete produkter Krav til konkrete processer Krav til konkrete kompetencer Krav til leverandører Produktionsforberedelse PSS, APV og kontrolskemaer Mønsterrunderinger Affaldshåndtering Instruktioner Program Projektforslag Hovedprojekt Produktionsforberedelse Over - dragelse Forandring og afvikling Procesplanlægning Risikokoordinering Informationsstruktur Beskrivelser Procesgennemgang Projektgennemgang Kick off Værdifastsættelse Dispositionsforslag Anvendelse, vedligeholdelse Forprojekt Forslag og design Leverandørprojekt Produktværdi og kvalitet Procesværdi og planlægning Udførelse Projekt Udførelse Drift Lærings-loops Fig. 6 Illustrerer de projekterendes koncept, krav og planlægning Projekt er i princippet at projektere byggeriet og tilrettelægge byggeriets opførelse. Dette gennemføres almindeligvis så langt, at det er klar til, at entreprenørerne kan gennemføre den sidste detailprojektering, hvilket almindeligvis sker undervejs i byggeperioden såvel hos de projekterende, leverandørerne som hos de udførende. Projekt omfatter såvel tidsplaner, logistik, aftaler, kontrakter, bemanding, detailplaner mv., herunder byggepladsplaner, plan for sikkerhed og sundhed i udførelsen, APV, som tegninger og fagbeskrivelser. Leverandørerne udgør i dag en større og større del af byggeriets opførelse med levering af systemløsninger, færdige fabriksklare løsninger mv. Derfor er en del af projekteringen og forberedelsen af et byggeri påvirket af, hvilket produkt der er tale om, og hvilke informationer, tekniske materialer og montagebeskrivelser, som dem der skal bygge huset, har behov for at modtage. Leverandørerne er derfor en lige så væsentlig partner at have med i dialogen om løsninger af byggetekniske spørgsmål, når det gælder såvel arbejdsmiljø, som kvalitet og effektivitet.

17 16 3. DE ENKELTE FASERS INDHOLD 3.1 Program I programmet fastsættes de væsentligste succeskriterier for byggeprocessen og det færdige byggeri. Det vil sige man fastsætter de mål, værdier og krav, der skal styre byggeprocessen og byggeorganiseringen, som forudsætning for en stabil og værdiskabende proces. Desuden er det her, man træffer beslutninger om principperne for, hvordan byggeriet skal gennemføres. Herunder hører målsætningen for byggeriets arbejdsmiljø såvel under opførelsen som i drift. Aktørerne kan være bygherren alene, men det kan være formålstjenligt, at bygherren gennemfører en workshop sammen med bygherrerådgiver, projektledelse, arbejdsmiljøkoordinator, myndigheder og fagrådgivere, hvorefter man i fællesskab fastlægger vision og strategi for byggeprojektet. Der er mange variationsmuligheder for udformningen af en workshop Byggeprogrammets indhold På dette meget tidlige trin fastlægger bygherren de grundlæggende præmisser for byggeriet for så vidt angår: byggeriets funktion dvs. omfang, lokalisering, kvalitet, økonomi, tid mv. På dette trin er det vigtigt, at bygherren lægger en eksplicit linje for arbejdsmiljøniveauet af byggeriet, fordi det efterfølgende indvirker direkte på valg af samarbejdspartnere, kontrakter, leverandører, organisering mv. To væsentlige områder har betydning på dette trin, nemlig formuleringen af byggeprojektets vision og strategi og formuleringen af planen for byggeriets gennemførelse. En vision er udtryk for, hvad det er for et omdømme og værdi, som bygherren ønsker byggeriet skal være kendetegnet ved. Det kunne f.eks. udtrykkes ved følgende: At byggeriet skal være et mønsterprojekt, hvori bygherrens ledelsesmæssige værdier, herunder også arbejdsmiljø, bliver overleveret til samarbejdspartnerne i hele byggeprocessen At arbejdsmiljø skal være et fælles ansvar for alle parter i byggeprocessen, eventuelt i et partnerfællesskab, hvor alle har veldefinerede pligter og opgaver for at forbedre arbejdsmiljøet. Strategien er udtryk for, på hvilken måde bygherren ønsker at opfylde sin vision. Dette kunne f.eks. udtrykkes ved følgende: At byggeriet skal gennemføres med fokus på såvel tid, økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø, hvilket blandt andet indebærer, at arbejdsmiljømæssige risici minimeres mest muligt i design- og projekteringsfasen, og at det sker i målrettet planlægning af det arbejdsmiljømæssige arbejde i udførelsen.

18 17 At der skal opsættes en målsætning og målbare mål for projektet med hensyn til arbejdsmiljøet i udførelsen, og at der skal ske en forebyggelse af risici ved identifikation og planlægning tidligt i byggeprocessen. At der skal etableres en organisering under ledelse af fx bygherrens arbejdsmiljøkoordinator og projekteringslederen. Disse sikrer information og viden hos alle aktører, så disse kan tage ansvar og handle i forhold til visionen for arbejdsmiljø, herunder løbende indsamling af rapporteringer af afvigelser, ulykker og tilløb til ulykker og gennemførelse af tilsyn og kontrol f.eks. ved en audit. At der skal ske en gennemgående motivation overfor alle aktører med hensyn til at opfylde bygherrens vision for arbejdsmiljøet gennem kontrakter, bonus samt konsekvens ved god eller dårlig efterlevelse. Dette kan fx ske ved hjælp af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator Plan for gennemførelse, organisering, struktur, involvering, møder Planen for gennemførelse vil være helt afhængig af, hvilken type byggeri der er tale om, og hvilken form for udbud og projektorganisering som bygherren vælger for sit byggeri. Uafhængig heraf er det vigtigt, at der gøres følgende overvejelser: At tage et samlet hensyn til bygherrens værdigrundlag, mål samt rammer for kvalitet, økonomi, arbejdsmiljø og tid, når der udarbejdes en projektplan. At bygherren udpeger en arbejdsmiljøkoordinator, som har de påkrævede kompetencer. At sikre, at der i såvel design, projektering samt planlægning sker overvejelser om - hvordan byggeriet kan blive opført på den mest sikkerhedsmæssige måde - hvordan arbejdsprocesser kan blive koordineret i forhold til hinanden samt - hvordan sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen kan planlægges og koordineres inden arbejdet påbegyndes. At sikre, at der er en aktiv information og viden om sikkerhed og arbejdsmiljø i hele projektforløbet, herunder dokumentation og information om særlige risici, der løbende skal søges minimeret igennem design og projekteringen. Dette skal gøres således at de risici, selve opførelsen af byggeriet kommer til at omfatte, bliver elimineret eller minimeret mest muligt, samt at de, der måtte forefindes, bliver gjort tydelige og velkendte for alle. Samtidig skal der være en plan for, hvordan disse risici skal håndteres under opførelsen af byggeriet, en opgave der fx kan varetages af arbejdsmiljøkoordinatoren. At sikre, at visionerne i projektet bliver synliggjort både internt hos projektets aktører og eksternt i de forskellige brancher inden for byggeriet og i den brede offentlighed.

19 Dispositionsforslag I dispositionsforslaget hører beslutninger om byggeriets omfang, funktionalitet, kvalitet, miljø, æstetik, tid og økonomi, herunder også med hvilken arbejdsmiljø byggeriet skal opføres og kunne drives som færdigt byggeri. Dispositionsforslaget er ét eller flere bud på, hvordan byggeprogrammets krav til funktionen af det færdige resultat kan implementeres. Dette sker på baggrund af bygherrens krav og ønsker til mål og værdi for både det færdige byggeri, som for processen af byggeriet. Eventuelt fastlægges principperne for samarbejdet i procesforløbet. Herunder hører beslutning om, hvilket arbejdsmiljøniveau man ønsker under byggeriets opførelse og det samarbejde, som et sådant niveau kræver for at opnå det. Aktørerne vil primært være bygherren, bygherrerådgiverne og arbejdsmiljøkoordinatoren. I de tilfælde, hvor man har kendskab til, hvem der skal stå for projektledelse og hvem der skal være fagrådgivere, involveres de allerede på dette trin. Ligeledes kan der være forhold, som fordrer at myndigheder involveres Byggeriets krav I dispositionsforslaget fastsættes de taktiske krav til byggeriet og byggeprocessen. Der fastsættes krav til form, funktion, bygbarhed, æstetik, placering, brugerkrav mv. Parallelt hermed kan der gennemføres en mere præcis planlægning af byggeriets organisering og ansvarsplacering for især design- og projekteringsfaserne og måske også for udførelsesfasen. Opstilling af krav til form, funktion og æstetik handler i høj grad om krav til det færdige byggeri, hvordan det ønskes, at det kommer til at se ud, hvad det skal anvendes til og hvilke arkitektoniske ønsker bygherren har til byggeriet. Disse krav har en indflydelse på, hvordan arbejdsmiljøet kommer til at blive i udførelsesfasen, idet de er med til at bestemme udførelsesmetoder, udførelsesmuligheder og begrænsninger mv. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der allerede på dette tidspunkt stilles krav til f.eks.: At bygningsudformningen hjælper til med at skabe større sikkerhed for såvel dem, der skal opføre byggeriet, som dem der skal vedligeholde det efterfølgende. Dette kunne f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase besluttede at lave en indbygget faldsikring på taget, sikre nem vinduesrengøring, sikre hensigtsmæssig adgang til at udføre og vedligeholde installationerne samt sikre at bygningselementer har en håndtérbar størrelse og tyngde. At bygningsfunktionen understøtter de arbejdsmiljømæssige hensyn, Dette kunne f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase besluttede at skabe et godt grundlag for tilgængelighed for både mandskab som materiel under opførelsen og at der skabes mulighed for levering af materialer og varer uden behov for manuelle løft.

20 19 At der stilles krav til sikker bygbarhed, Dette kunne f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvordan byggeriet skal opføres ud fra sikre principper, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler, brug af nødvendigt løftegrej, stilladser, lifte mv. At der stilles arbejdsmiljømæssige krav til de materialer, som skal anvendes. Dette kunne f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, at materialerne skal vurderes med hensyn til hvor risikofyldte de er, og erstattes med mindre risikofyldte materialer, hvis sådanne forefindes. Dette gælder både materialer af kemisk art, og materialer der er vanskelige at håndtere på grund af deres tyngde og størrelse. At der stilles krav til, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger tænkes ind i bygningselementer Dette kan f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvordan faldsikring skal etableres på forhånd i bygningselementer, hvordan bygningsdelene skal håndteres mv. At der stilles krav om, at der udarbejdes en risikobeskrivelse af byggeriet, som man i de efterfølgende design- og projekteringsfaser løbende kan forholde sig til, Dette kan f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvorved risici lettere kan elimineres eller minimeres længere hen i forløbet. Dette kan eventuelt ske ved en overordnet vurdering og beskrivelse af procesenheder og projektskitser. At der i forbindelse med alle forundersøgelser skal stilles krav om, at der i vurderingerne indgår informationer om eventuelle arbejdsmiljømæssige risici, som der efterfølgende skal tages hensyn til i såvel projekteringen som i udførelsen. Det kan betyde, at der skal inddrages flere eksperter i disse undersøgelser. Dette kan f.eks. betyde, at der skal tages særlige hensyn til arbejdsmiljøet ved blandt andet forurenet jord, forekomst af vandområder, stærkt befærdede veje mv. At der i forbindelse med byggeriets placering på byggegrunden skal stilles krav til afgrænsningen af byggepladsen og adgangsmuligheder for offentligheden, Dette kan f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase har mulighed for at stille hensigtsmæssige krav til fællesarealer, herunder opbevaring af materialer, affaldshåndtering, mandskabsforhold, kørsels- og adgangsveje, belysning mv. At der i forbindelse med planlægning, organisering og informationsstrømme skal tages hensyn til formidling af krav til arbejdsmiljøet for de udførende, herunder introduktion, adgangsbegrænsning, krav til adfærd, bonusordning, konsekvensafklaring, incitamenter til god sikkerhedskultur mv.

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen August 2011 Forord Formålet med denne vejledning er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring

Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring. 1.1 Generelt. 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring Miljøplan: Indhold: 1. Miljøstyring 1.1 Generelt 1.1 Overordnet styring af miljøarbejdet (hvem gør hvad, hvornår) 1.2 Plan for miljøstyring 1.3 Miljøstyringens væsentligste værktøjer 2. Organisation 2.1

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering 16. november 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Introduktion... 3 3. Anbefalings indhold... 3 4. Bygherrens varetagelse af arbejdsmiljøansvaret

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Vejledning for ydelser ved arbejdsmiljørådgivning for byggepladsen Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Vejledning for ydelser ved Arbejdsmiljørådgivning

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Udarbejdet af Bygherreforeningens ARBEJDSMILJØUDVALG Jan Quitzau-Rasmussen (formand), Bygningsstyrelsen Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet Dorthe

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS

Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS Medlemsmøde LCDK og DFM Værdiskabelse - og fastlæggelse i de tidlige faser af et byggeri v/anders Kirk Christoffersen, NIRAS I:\sag\25\302.20\lci\ 1 Hvad handler det hele om? Mennesket max Værdi Produktivitet

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere