Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase"

Transkript

1 Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009

2 1

3 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-, design- og projekteringsfaserne, overgangen fra bygherrens krav og værdier til byggeriet samt overgangen fra krav og behov til entreprenørerne og byggeriets udførelse. Det er væsentligt at se sikkerhed og sundhed som et integreret element i den måde hvorpå designere, arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører m. fl. opfylder deres rådgivningsarbejde på. Filosofien er simpel - jo tidligere kravene til sikkerhed og sundhed tages med i løsningen af en byggeopgave, jo lettere bliver det at tilrettelægge byggeriet på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. ABD-bogens struktur, systemer og metoder har taget udgangspunkt i nyeste viden inden for byggeri. Målet er at anvise en metode, som man i andre sammenhænge anbefaler som mest hensigtsmæssigt for en byggeproces, således at arbejdsmiljøhensynet ikke er i modstrid med hensyn til økonomiske, effektivitetsmæssige, kvalitetsmæssige og arkitektoniske målsætninger. Metodemæssigt indgår arbejdsmiljøet som en naturlig del af byggeprocessen og dermed også i projekteringen. De for byggebranchen særlige produktions- og aftaleforhold er teoretisk understøttet gennem anvendelsen af leverancemodellen fra Lean Construction, trimmet byggeri. Der skal sættes fokus på organisationskulturen i det videre udviklingsarbejde, adfærd og holdninger i forhold til ledelse, motivation, og incitamenter, idet denne vinkel ikke er dækket af denne ABD-bog. Den praktiske værdi af ABD-konceptet er afhængig af, hvordan man leder og tilrettelægger projekteringen. Omtanke for arbejdsmiljøet i alle faser af byggeprocessen skal sikre rettidig omhu med hensyn til strukturering, udfaldskrav, analyse og opfyldelse af krav til bygbarhed, sådan at arbejdsmiljøets krav indgår som en naturlig del af projektmaterialet. ABD-bogen var oprindelig tiltænkt en praktisk afprøvning på byggesager, hvorved der kunne høstes erfaringer for, hvordan en integrering af arbejdsmiljøhensyn kunne ske i virkelighedens verden. Tanken var, at en praktisk afprøvning kunne bidrage bogen med en række praktiske eksempler på, hvordan arbejdsmiljøhensyn kunne gøres. Projektets økonomiske grundlag blev dog ændret undervejs, og det medvirkede til at denne afprøvning ikke blev gennemført. Derfor fremstår ABD-bogen nu som et koncept og et oplæg til inspiration for dem, som vil i gang med at skabe mere sikre byggerier gennem en integrering af sikkerhed og sundhed i hele byggeprocessen. ABD-bogen skal videreudvikles, når der er samlet mere erfaring. Der er her taget det første skridt i udviklingen af metoder og værktøjer, men der er behov for praktisk afprøvning på projekter under projektering. Det er vores håb at vi med denne rapport kan give inspiration til et fortsat arbejde med at skabe sikre arbejdspladser indenfor byggeriet. Kirsten Jørgensen Åge Staghøj Dag Sander DTU management Via University College NIRAS

4 3

5 4 INDHOLD ABD-bogen består af 2 dele: Del A beskriver et koncept til integrering af arbejdsmiljø i byggeprocessens design og projekteringsfaser Del B beskriver baggrundsmaterialet for det udviklede koncept, herunder state of the art, vejledninger, risici, lovgivning mv.

6 5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INDHOLD... 4 DEL A GRUNDSTRUKTUREN FOR ABD-BOGEN ABD-bogens struktur Lean Construction/design Workshop som metode til værdiskabelse DET OVERORDNEDE INDHOLD I FASERNE Værdi-fastsættelse og udmøntning Forslag og design Projekt DE ENKELTE FASERS INDHOLD Program Byggeprogrammets indhold Plan for gennemførelse, organisering, struktur, involvering, møder Dispositionsforslag Byggeriets krav Projektforslag Designernes udfaldskrav til de projekterende Koncept for udfaldskrav til projekteringen Forprojekt Projekterendes analyse af produkt og proces Gennemgang af processer og metodevalg Tidsplaner og økonomi Organisering og samarbejde Hovedprojekt Projekterendes koncept og krav til entreprenørerne Krav til konkrete produkter Krav til konkrete processer Leverandørprojektet Krav til leverandørerne Produktionsforberedelse Produktionsgrundlag Krav til konkrete kompetencer Krav til leverandører FORSLAG TIL KONTROLSKEMAER OG KONTRAKT MED ARBEJDSMILJØKOORDINATOR Projektlederens kontrolskema til hver af design- og projekteringsfaser Skema A, Dispositionsforslagets gransknings- og kontrolplan Skema B, Projektforslagets kontrolrapport Skema C, Forprojektets kontrolrapport Skema D, Hovedprojektets kontrolrapport Skema E, Leverandørprojektets kontrolrapport Skema F, Produktionsforberedelse og projektgennemgang Bygherrens arbejdsmiljøkoordinators forpligtigelser... 39

7 6 DEL B STATE OF THE ART Problemets alvor og udvikling Lovgivning og kontrol Byggeriets natur Årsagerne og ansvarets placering Sikker design og total safety management in construction Konklusion BAGGRUNDEN FOR DEN VALGTE STRUKTUR FOR ABD-BOGEN Konceptet for trimmet byggeri Lean Construction konceptet MTHøjgaard s TrimByg koncept BYG SOL projektet The Lean Project Delivery System Projektdefinition Lean design Lean levering Lean møder Bygherren som forandringsagent, Bygherreforeningen Risikoanalysen i byggeri, Dansk byggeri Når bygherren går foran Sammenfatning Typen af byggeri Bygherren og idé-oplægget Rådgiverne og design/projekteringsfasen Projektgranskningen og bygbarhed Forberedelse af udførelsen Projektering og ændringer undervejs i udførelsesforløbet BYGGEBRANCHENS VÆSENTLIGSTE RISICI Forekomst af arbejdsulykker i byggesektoren Forekomst af helbredsmæssige konsekvenser indenfor Bygge og Anlæg i Danmark Arbejdstilsynets vejviser for Bygge og Anlæg Projektera för bätre Arbejdsmiljö (Bie Hendered) Risici der især skal sættes fokus på i design Ulykkers umiddelbare årsager og risikotyper Arbejdsbetingede sygdomme Psykisk arbejdsmiljø HVAD ANBEFALER BYGGERIETS EGNE ORGANISATIONER Bygherreforeningen Branchearbejdsmiljørådet for Byggeri Entreprenørskolens Arbejdsmiljø i dansk byggeri Danske Arkitektvirksomheder-Arbejdsmiljørådgivning vedr. byggepladsen Plan for sikkerhed og sundhed i projektering Plan for sikkerhed og sundhed i udførelsen Erhvervs og boligstyrelsens Bygherrevejledning... 77

8 7 4.6 Foreningen af rådgivende ingeniører Byggeri og planlægning SBI - på tværs af nye samarbejdskoncepter INTERNATIONALE ANBEFALINGER HSE UK-vejledninger for bygherren, designeren og koordinatoren Bygherren Designerne Sikkerhedskoordinatoren WorkCover Australien Construction Industry Institute, Texas Design for Construction Safety Toolbox Introduction HVAD SIGER LOVEN OG DE TILKNYTTEDE VEJLEDNINGER Oversigt over relevante love og regler Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter Liste over særligt farligt arbejde Generelle forebyggelsesprincipper Plan for sikkerhed og sundhed Indholdet af anmeldelse efter Oversigt over Arbejdstilsynets bekendtgørelser med relevans for byggebranchen Oversigt over relevante vejledninger fra Arbejdstilsynet Oversigt over Arbejdstilsynets vejledninger med relevans for byggebranchen REFERENCELISTE TIL STATE OF THE ART REFERENCELISTE TIL ØVRIGE AFSNIT

9 8 DEL A INTEGRERING AF HENSYNET TIL ARBEJDSMILJØ I BYGGEPROCESSENS DESIGNFASE MED DET FORMÅL AT SKABE ET HØJT SIKKERHEDSNIVEAU VED UDFØRELSEN AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

10 9 1. GRUNDSTRUKTUREN FOR ABD-BOGEN 1.1 ABD-bogens struktur Grundstrukturen for ABD-bogen følger model for The Lean Project Delivery System, som det er beskrevet af lean constructions fædre Ballard (2000) og Koskela (2002) vist i figur 1. Denne ABD-bog omfatter alene de med rødt markerede felter i figur 1. Fig. 1 Det grundlæggende koncept for ABD-bogens struktur og indhold 1.2 Lean Construction/design Lean Construction/design er i denne sammenhæng defineret som et system, der opfylder følgende: 1. Anvendelse af et systematisk perspektiv som styrker værdi og eliminerer/reducerer tab, og det der fører til tab i et byggeprojekt 2. Tager hensyn til kunderne - herunder bygherren, brugeren - men også alle de involverede i processen og deres behov og ønsker som reference for, hvad der er afgørende for, hvad der er af værdi for byggeriet. 3. Tilpasset design og ledelse ved at fokusere på proces og flows af processer 4. Anvender en forståelse af design, projektering og udførelse ud fra et perspektiv af tre overlappende perspektiver 1) transformation, 2) flow og 3) værdigenerering.

11 10 5. Ledelsesdesign og produktionsprocesser gennemføres med en krav-konsekvens tilnærmelse, så langt dette er muligt. 1.3 Workshop som metode til værdiskabelse Faseprojekteringen kan understøttes af workshops, hvor flest mulige interessenter er repræsenteret. Et grundkoncept for lean-tankegangen er, at alle involverede parter er med i hele byggeprocessens forløb fra dens start til dens afslutning. Dette indebærer blandt andet, at entreprenørerne deltager tidligt i forløbet af projekteringen, og at de projekterende medvirker langt ind i perioden for opførelsen. Et forslag til at sikre denne involvering og procesdeltagelse er workshopmetoden, men andre former kan også anvendes, blot processen og deltagelsen af alle involverede sikres igennem forløbet. Det kræver en gennemgående projektleder og en velstruktureret mødeplan. Fig. 2 Illustrerer workshopforløbet for værdigrundlag og forslag Fig. 3 Illustrerer det fortsatte workshop forløb for kritik og produktionsforberedelse Denne illustration viser en principmodel for et workshopforløb, som metode til værdiskabelse med den forudsætning, at modellen kan tilpasses et byggeprojekts mål og omfang.

12 11 2. DET OVERORDNEDE INDHOLD I FASERNE 2.1 Værdi-fastsættelse og udmøntning I de tre første faser bliver byggeriets værdisætning fastlagt og i det store hele besluttet, hvordan denne værdifastlæggelse skal udmøntes. Alle efterfølgende faser vil nødvendigvis skulle basere sig på de beslutninger, strategier og rammer, der er fastlagt i disse første faser. Dette gælder også for arbejdsmiljøet i byggeprocessen, hvor forholdene under udførelsesdelen er helt afhængig af, hvor meget arbejdsmiljø der er indarbejdet i byggeriets udformning og overordnede krav til fx bygbarhed, materialevalg, planlægning mv. Målet er selvfølgelig ikke at begrænse et byggeris muligheder, men ved at tænke arbejdsmiljø ind fra starten, som en parameter der har betydning for udfaldet, kan man måske komme frem til nye løsninger, der både opfylder bygherrens ønsker til byggeriet, og samtidig giver bedre muligheder for at bygge det på en sikker måde. Bygherren har det store ord i disse første processer. Han har muligheden for at sætte sine betingelser for såvel det færdige byggeri, som for selve byggeprocessens forløb. I den grad bygherren evner at formulere sine krav til arbejdsmiljøet og demonstrere sin prioritering heraf i de første faser, kommer dette til at præge hele byggeriets forløb og realisering af værdigrundlaget. Bygherrerådgivningens indhold Formulering af byggeprojektets vision og strategi, ift mål og værdi for arbejdsmiljøet Formulering af plan for gennemførelse ift organisering, struktur, involvering, møder Designernes koncept og krav Koncept for form og krav til projekteringen Koncept for funktion og krav til projekteringen Koncept for bygbarhed og krav til projekteringen Program Projektforslag Hovedprojekt Produktionsforberedelse Over - dragelse Forandring og afvikling Dispositionsforslag Forprojekt Leverandørprojekt Udførelse Anvendelse, vedligeholdelse Bygherrerådgivningens indhold Krav til form Krav til funktion Krav til bygbarhed Værdifastsættelse Forslag og design Produktværdi og kvalitet Procesværdi og planlægning Projekt Udførelse Drift Lærings-loops Fig. 4 Illustrerer bygherrens værdigrundlag og krav til byggeprocessen

13 12 Værdifastsættelsen indeholder grundlæggende bygherrens idé og krav og arkitektens design, som danner grundlag for resten af byggeprocessen. Grundstenen bliver lagt til, hvad det er man vil bygge og til hvilken pris, tid, kvalitet og arbejdsmiljø. Brugerønsker og behov indgår i denne fase og det er ligeledes her, at bygherren kan udarbejde mål og behov for de udførendes arbejdsmiljø og sundhed. Programmet skal indeholde mål og værdi for byggeriet, hvilket kan være en overordnet målsætning om, hvilket arbejdsmiljø man ønsker for dem, som skal opføre byggeriet. Dette bør primært udtrykkes positivt, som f.eks. at man ønsker et højt sikkerhedsniveau, frem for den traditionelle negative form, som f.eks. at man ønsker at undgå ulykker. Dispositionsforslaget rummer de generelle designkriterier, men bør alligevel udformes på en så eksplicit måde, at de efterfølgende processer forstår, hvad det er de skal have med i deres overvejelser. Dispositionsforslaget kan endda rumme meget præcise oplysninger om, hvad det er, man lægger i de angivne mål og værdier. Med hensyn til arbejdsmiljøet kan det give sig udtryk i f.eks.: at byggemoduler skal være håndtérbare, således at man kan minimere omfanget af tunge løft, alternativt hvis dette i enkelte tilfælde ikke er muligt, at der altid sikres mulighed og anvendelse af egnet løftegrej at der ikke må anvendes stoffer og materialer, som kan forvolde gener for de udførende, alternativt - hvis dette i enkelte tilfælde ikke er muligt - at det altid sker ved brug af nødvendigt sikkerhedsudstyr at rum og adgangsforhold skal give plads for de udførende, så de kan benytte sig af gode arbejdsstillinger, alternativt - hvis dette i enkelte tilfælde ikke er muligt - at der udarbejdes særlig APV for opgaven med nødvendig hensyn til sikkerheden. at færdselsveje og transportformer på byggepladsen skal udformes således, at det skaber et højt sikkerhedsniveau for de der færdes og arbejder. Fx at gående og kørende adskilles, alternativt - hvis dette i enkelte tilfælde ikke er muligt - at der udarbejdes særlig APV og drages nødvendige forholdsregler for sikkerheden, når der foregår usikker transport på byggepladsen. Almindeligvis vil man mene, at sådanne forhold blot skal stå i nogle generelle regler, som man så kan henvise til. Men erfaringen er, at så tages de arbejdsmiljømæssige hensyn ikke med i projekteringen og planlægningen af byggeriet. Kun hvis bygherren udtrykker sine krav eksplicit, er der en mulighed for at få skabt en forandring på dette område. 2.2 Forslag og design I faserne fra projektforslag til forprojekt og frem til hovedprojektet bevæger projekteringen sig fra de overordnede rammer til en detailpræcisering af, hvordan byggeriets små og store detaljer skal løses.

14 13 Når disse faser er gennemført, er der bogstavelig talt en meget lille mulighed for at ændre på de forhold, hvorunder selve udførelsen kommer til at foregå. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøhensyn tages med i disse faser. Når bygherren har værdifastsat arbejdsmiljømål, vil det som alle andre af bygherrens værdier afspejles i de detailbeslutninger og løsninger, der træffes i procesforløbet fra projektforslag til hovedprojekt og dermed sikre, at sådanne hensyn rent faktisk sker. Designernes koncept og krav Koncept for form og krav til projekteringen Koncept for funktion og krav til projekteringen Koncept for bygbarhed og krav til projekteringen Projekterendes koncept og krav Krav til konkrete produkter Krav til konkrete processer Krav til konkrete kompetencer Krav til leverandører Program Projektforslag Hovedprojekt Produktionsforberedelse Over - dragelse Forandring og afvikling Projekterendes granskning af produkt og proces Procesenheder Bygningsdele Rum, arealer Tidsplaner og økonomi Organisering Samarbejdskoncept Plan for sikkerhed og Sundhed Værdifastsættelse Dispositionsforslag Anvendelse, vedligeholdelse Forprojekt Forslag og design Leverandørprojekt Produktværdi og kvalitet Procesværdi og planlægning Udførelse Projekt Udførelse Drift Lærings-loops Fig. 5 illustrerer designernes koncept og krav til de projekterende Forslag og design indeholder i store træk projekteringsarbejdet med udgangspunkt i designkonceptet. Systematikken signalerer, at designkonceptet også er en integreret del af projekteringen og kan forandre og tilpasse sig i denne proces. Produktdesign er således den mere præcise del af byggeprojekteringen med de mange elementer, som indgår heri. Det er det færdige byggeri, der er fokus på i denne fase. Hvordan det skal se ud, hvilke elementer det skal bestå af, konstruktionen, installationer mv. Men det er også her, de mere præcise forhold med hensyn til hvad der skal bygges og hvordan, bliver lagt fast.

15 14 Behovet for at få defineret bygbarheden og især bygbarhed på en sikker måde er tydelig i denne fase, og stiller derfor krav til en dialog med de udførende. De krav, der er stillet i designkriterierne og som måske ikke er opfyldt i designkonceptet, skal på dette tidspunkt ind i projekteringen og der skal findes løsninger. Procesdesign omfatter i høj grad ledelse og styring af processerne, både i vertikal og i horisontal retning i forhold til hele leverancekæden, såvel leverance af projekteringselementer, detailprojektering som leverancer af produkter, materialer og ydelser f.eks. i form af udførelse. Linjerne for processen i udførelsen lægges her sammen med de krav, der stilles til at forløbet f.eks. kan planlægges ved hjælp af en metode til trimmet byggeri Projekt I faserne fra hovedprojektet til leverandørprojektet og til produktionsforberedelsen detaljeres og præciseres byggeriet og byggeriet forberedes til opførelse. Desuden fastlægges hvilke leverancer af små og store byggeelementer, som skal aftales med leverandører. Overgangen og overleveringen af mål, beslutninger, viden og løsninger baserer sig på både skriftlige og mundtlige kommunikationsformer, hvor netop workshopmetoden og den tidlige involvering af bl.a. entreprenørerne kan lette denne proces. De endelige beslutninger og aftaler skal dog altid foreligge som skriftlig dokumentation. Det er væsentligt, at der i kontrakter og aftaler med både entreprenører og leverandører indgår informationer om de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, som der ikke er fundet en løsning for, og de mål og krav til arbejdsmiljø, der er formuleret fra start af bygherren og er videreført igennem design og projekteringen! En plan for sikkerhed og sundhed er derved et synligt produkt af de overvejelser og beslutninger, som bygherrens arbejdsmiljøkoordinator har truffet igennem projekteringsarbejdet i et samarbejde med projekteringslederen.

16 15 Projekterendes koncept og krav Krav til konkrete produkter Krav til konkrete processer Krav til konkrete kompetencer Krav til leverandører Produktionsforberedelse PSS, APV og kontrolskemaer Mønsterrunderinger Affaldshåndtering Instruktioner Program Projektforslag Hovedprojekt Produktionsforberedelse Over - dragelse Forandring og afvikling Procesplanlægning Risikokoordinering Informationsstruktur Beskrivelser Procesgennemgang Projektgennemgang Kick off Værdifastsættelse Dispositionsforslag Anvendelse, vedligeholdelse Forprojekt Forslag og design Leverandørprojekt Produktværdi og kvalitet Procesværdi og planlægning Udførelse Projekt Udførelse Drift Lærings-loops Fig. 6 Illustrerer de projekterendes koncept, krav og planlægning Projekt er i princippet at projektere byggeriet og tilrettelægge byggeriets opførelse. Dette gennemføres almindeligvis så langt, at det er klar til, at entreprenørerne kan gennemføre den sidste detailprojektering, hvilket almindeligvis sker undervejs i byggeperioden såvel hos de projekterende, leverandørerne som hos de udførende. Projekt omfatter såvel tidsplaner, logistik, aftaler, kontrakter, bemanding, detailplaner mv., herunder byggepladsplaner, plan for sikkerhed og sundhed i udførelsen, APV, som tegninger og fagbeskrivelser. Leverandørerne udgør i dag en større og større del af byggeriets opførelse med levering af systemløsninger, færdige fabriksklare løsninger mv. Derfor er en del af projekteringen og forberedelsen af et byggeri påvirket af, hvilket produkt der er tale om, og hvilke informationer, tekniske materialer og montagebeskrivelser, som dem der skal bygge huset, har behov for at modtage. Leverandørerne er derfor en lige så væsentlig partner at have med i dialogen om løsninger af byggetekniske spørgsmål, når det gælder såvel arbejdsmiljø, som kvalitet og effektivitet.

17 16 3. DE ENKELTE FASERS INDHOLD 3.1 Program I programmet fastsættes de væsentligste succeskriterier for byggeprocessen og det færdige byggeri. Det vil sige man fastsætter de mål, værdier og krav, der skal styre byggeprocessen og byggeorganiseringen, som forudsætning for en stabil og værdiskabende proces. Desuden er det her, man træffer beslutninger om principperne for, hvordan byggeriet skal gennemføres. Herunder hører målsætningen for byggeriets arbejdsmiljø såvel under opførelsen som i drift. Aktørerne kan være bygherren alene, men det kan være formålstjenligt, at bygherren gennemfører en workshop sammen med bygherrerådgiver, projektledelse, arbejdsmiljøkoordinator, myndigheder og fagrådgivere, hvorefter man i fællesskab fastlægger vision og strategi for byggeprojektet. Der er mange variationsmuligheder for udformningen af en workshop Byggeprogrammets indhold På dette meget tidlige trin fastlægger bygherren de grundlæggende præmisser for byggeriet for så vidt angår: byggeriets funktion dvs. omfang, lokalisering, kvalitet, økonomi, tid mv. På dette trin er det vigtigt, at bygherren lægger en eksplicit linje for arbejdsmiljøniveauet af byggeriet, fordi det efterfølgende indvirker direkte på valg af samarbejdspartnere, kontrakter, leverandører, organisering mv. To væsentlige områder har betydning på dette trin, nemlig formuleringen af byggeprojektets vision og strategi og formuleringen af planen for byggeriets gennemførelse. En vision er udtryk for, hvad det er for et omdømme og værdi, som bygherren ønsker byggeriet skal være kendetegnet ved. Det kunne f.eks. udtrykkes ved følgende: At byggeriet skal være et mønsterprojekt, hvori bygherrens ledelsesmæssige værdier, herunder også arbejdsmiljø, bliver overleveret til samarbejdspartnerne i hele byggeprocessen At arbejdsmiljø skal være et fælles ansvar for alle parter i byggeprocessen, eventuelt i et partnerfællesskab, hvor alle har veldefinerede pligter og opgaver for at forbedre arbejdsmiljøet. Strategien er udtryk for, på hvilken måde bygherren ønsker at opfylde sin vision. Dette kunne f.eks. udtrykkes ved følgende: At byggeriet skal gennemføres med fokus på såvel tid, økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø, hvilket blandt andet indebærer, at arbejdsmiljømæssige risici minimeres mest muligt i design- og projekteringsfasen, og at det sker i målrettet planlægning af det arbejdsmiljømæssige arbejde i udførelsen.

18 17 At der skal opsættes en målsætning og målbare mål for projektet med hensyn til arbejdsmiljøet i udførelsen, og at der skal ske en forebyggelse af risici ved identifikation og planlægning tidligt i byggeprocessen. At der skal etableres en organisering under ledelse af fx bygherrens arbejdsmiljøkoordinator og projekteringslederen. Disse sikrer information og viden hos alle aktører, så disse kan tage ansvar og handle i forhold til visionen for arbejdsmiljø, herunder løbende indsamling af rapporteringer af afvigelser, ulykker og tilløb til ulykker og gennemførelse af tilsyn og kontrol f.eks. ved en audit. At der skal ske en gennemgående motivation overfor alle aktører med hensyn til at opfylde bygherrens vision for arbejdsmiljøet gennem kontrakter, bonus samt konsekvens ved god eller dårlig efterlevelse. Dette kan fx ske ved hjælp af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator Plan for gennemførelse, organisering, struktur, involvering, møder Planen for gennemførelse vil være helt afhængig af, hvilken type byggeri der er tale om, og hvilken form for udbud og projektorganisering som bygherren vælger for sit byggeri. Uafhængig heraf er det vigtigt, at der gøres følgende overvejelser: At tage et samlet hensyn til bygherrens værdigrundlag, mål samt rammer for kvalitet, økonomi, arbejdsmiljø og tid, når der udarbejdes en projektplan. At bygherren udpeger en arbejdsmiljøkoordinator, som har de påkrævede kompetencer. At sikre, at der i såvel design, projektering samt planlægning sker overvejelser om - hvordan byggeriet kan blive opført på den mest sikkerhedsmæssige måde - hvordan arbejdsprocesser kan blive koordineret i forhold til hinanden samt - hvordan sikkerhedsforanstaltninger på byggepladsen kan planlægges og koordineres inden arbejdet påbegyndes. At sikre, at der er en aktiv information og viden om sikkerhed og arbejdsmiljø i hele projektforløbet, herunder dokumentation og information om særlige risici, der løbende skal søges minimeret igennem design og projekteringen. Dette skal gøres således at de risici, selve opførelsen af byggeriet kommer til at omfatte, bliver elimineret eller minimeret mest muligt, samt at de, der måtte forefindes, bliver gjort tydelige og velkendte for alle. Samtidig skal der være en plan for, hvordan disse risici skal håndteres under opførelsen af byggeriet, en opgave der fx kan varetages af arbejdsmiljøkoordinatoren. At sikre, at visionerne i projektet bliver synliggjort både internt hos projektets aktører og eksternt i de forskellige brancher inden for byggeriet og i den brede offentlighed.

19 Dispositionsforslag I dispositionsforslaget hører beslutninger om byggeriets omfang, funktionalitet, kvalitet, miljø, æstetik, tid og økonomi, herunder også med hvilken arbejdsmiljø byggeriet skal opføres og kunne drives som færdigt byggeri. Dispositionsforslaget er ét eller flere bud på, hvordan byggeprogrammets krav til funktionen af det færdige resultat kan implementeres. Dette sker på baggrund af bygherrens krav og ønsker til mål og værdi for både det færdige byggeri, som for processen af byggeriet. Eventuelt fastlægges principperne for samarbejdet i procesforløbet. Herunder hører beslutning om, hvilket arbejdsmiljøniveau man ønsker under byggeriets opførelse og det samarbejde, som et sådant niveau kræver for at opnå det. Aktørerne vil primært være bygherren, bygherrerådgiverne og arbejdsmiljøkoordinatoren. I de tilfælde, hvor man har kendskab til, hvem der skal stå for projektledelse og hvem der skal være fagrådgivere, involveres de allerede på dette trin. Ligeledes kan der være forhold, som fordrer at myndigheder involveres Byggeriets krav I dispositionsforslaget fastsættes de taktiske krav til byggeriet og byggeprocessen. Der fastsættes krav til form, funktion, bygbarhed, æstetik, placering, brugerkrav mv. Parallelt hermed kan der gennemføres en mere præcis planlægning af byggeriets organisering og ansvarsplacering for især design- og projekteringsfaserne og måske også for udførelsesfasen. Opstilling af krav til form, funktion og æstetik handler i høj grad om krav til det færdige byggeri, hvordan det ønskes, at det kommer til at se ud, hvad det skal anvendes til og hvilke arkitektoniske ønsker bygherren har til byggeriet. Disse krav har en indflydelse på, hvordan arbejdsmiljøet kommer til at blive i udførelsesfasen, idet de er med til at bestemme udførelsesmetoder, udførelsesmuligheder og begrænsninger mv. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der allerede på dette tidspunkt stilles krav til f.eks.: At bygningsudformningen hjælper til med at skabe større sikkerhed for såvel dem, der skal opføre byggeriet, som dem der skal vedligeholde det efterfølgende. Dette kunne f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase besluttede at lave en indbygget faldsikring på taget, sikre nem vinduesrengøring, sikre hensigtsmæssig adgang til at udføre og vedligeholde installationerne samt sikre at bygningselementer har en håndtérbar størrelse og tyngde. At bygningsfunktionen understøtter de arbejdsmiljømæssige hensyn, Dette kunne f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase besluttede at skabe et godt grundlag for tilgængelighed for både mandskab som materiel under opførelsen og at der skabes mulighed for levering af materialer og varer uden behov for manuelle løft.

20 19 At der stilles krav til sikker bygbarhed, Dette kunne f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvordan byggeriet skal opføres ud fra sikre principper, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler, brug af nødvendigt løftegrej, stilladser, lifte mv. At der stilles arbejdsmiljømæssige krav til de materialer, som skal anvendes. Dette kunne f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, at materialerne skal vurderes med hensyn til hvor risikofyldte de er, og erstattes med mindre risikofyldte materialer, hvis sådanne forefindes. Dette gælder både materialer af kemisk art, og materialer der er vanskelige at håndtere på grund af deres tyngde og størrelse. At der stilles krav til, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger tænkes ind i bygningselementer Dette kan f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvordan faldsikring skal etableres på forhånd i bygningselementer, hvordan bygningsdelene skal håndteres mv. At der stilles krav om, at der udarbejdes en risikobeskrivelse af byggeriet, som man i de efterfølgende design- og projekteringsfaser løbende kan forholde sig til, Dette kan f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase beslutter, hvorved risici lettere kan elimineres eller minimeres længere hen i forløbet. Dette kan eventuelt ske ved en overordnet vurdering og beskrivelse af procesenheder og projektskitser. At der i forbindelse med alle forundersøgelser skal stilles krav om, at der i vurderingerne indgår informationer om eventuelle arbejdsmiljømæssige risici, som der efterfølgende skal tages hensyn til i såvel projekteringen som i udførelsen. Det kan betyde, at der skal inddrages flere eksperter i disse undersøgelser. Dette kan f.eks. betyde, at der skal tages særlige hensyn til arbejdsmiljøet ved blandt andet forurenet jord, forekomst af vandområder, stærkt befærdede veje mv. At der i forbindelse med byggeriets placering på byggegrunden skal stilles krav til afgrænsningen af byggepladsen og adgangsmuligheder for offentligheden, Dette kan f.eks. betyde, at de projekterende i en senere fase har mulighed for at stille hensigtsmæssige krav til fællesarealer, herunder opbevaring af materialer, affaldshåndtering, mandskabsforhold, kørsels- og adgangsveje, belysning mv. At der i forbindelse med planlægning, organisering og informationsstrømme skal tages hensyn til formidling af krav til arbejdsmiljøet for de udførende, herunder introduktion, adgangsbegrænsning, krav til adfærd, bonusordning, konsekvensafklaring, incitamenter til god sikkerhedskultur mv.

Arbejdsmiljø i byggeprocessens designfase En ABD-bog for arkitekter og ingeniører

Arbejdsmiljø i byggeprocessens designfase En ABD-bog for arkitekter og ingeniører Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2018 Arbejdsmiljø i byggeprocessens designfase En ABD-bog for arkitekter og ingeniører Jørgensen, Kirsten; Sander, Dag; Staghøj, Åge Publication date: 2009 Document

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 2. Bygherre og projektets ledere: Program og proces

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 2. Bygherre og projektets ledere: Program og proces Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 2 Bygherre og projektets ledere: Program og proces Casper Siebken Schultz Kirsten Jørgensen December 2015 Denne publikation er en del af konceptet

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Intergrering af arbejdssikkerhed i byggeprocessen

Intergrering af arbejdssikkerhed i byggeprocessen Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 09, 2017 Intergrering af arbejdssikkerhed i byggeprocessen Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Accepteret manuskript Link to publication Citation

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet

Temamøde 9. december Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Temamøde 9. december 2010. Arbejdsmiljø. Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen

Projekteringsfasen. 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen 0.2 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen

1.3 Bilag A Tjekliste projekteringsfasen 1.3 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Projekteringsfasen Byggeopgaven bliver entydigt fastlagt i projekteringsfasen. Her bliver grundlaget skabt for endelig myndighedsgodkendelse og gennemførelse

Læs mere

Checkliste Bygbarhed

Checkliste Bygbarhed Side 1 1 Er der givet rimelig information om udformning og forudsætninger, der er kritisk for udførelsen? 1.1 Er fælles foranstaltninger i byggefasen beskrevet? F.eks. fælles stillads. 1.2 Er midlertidige

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering - Bygherre Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres, og

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen

Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen Vejledning om arbejdsmiljø i byggeprocessen August 2011 Forord Formålet med denne vejledning er at bidrage til at forbedre arbejdsmiljøforholdene i byggeprocessen ved at fokusere på aktørernes pligter

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2

»Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser. Q1,2013 ver. 2 »Arbejdsmiljøkoordinering Mål og indsatser Q1,2013 ver. 2 »Hvorfor arbejdsmiljøkoordinering? Bygherren får en klar profil og sikres tryghed om de sikkerhedsmæssige forhold Projektets bygbarhed optimeres,

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Projektet Nul Ulykker i Byggebranchen

Projektet Nul Ulykker i Byggebranchen Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 06, 2017 Projektet Nul Ulykker i Byggebranchen Jørgensen, Kirsten Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit Citation

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Indledning Her følger opsamling på møder om lean construction og arbejdsmiljø, som blev afholdt fem steder i landet i november 2014 januar 2015.

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Den gode byggeproces og det gode arbejdsmiljø går hånd i hånd. Kirsten Jørgensen, PhD lektor DTU Management

Den gode byggeproces og det gode arbejdsmiljø går hånd i hånd. Kirsten Jørgensen, PhD lektor DTU Management Den gode byggeproces og det gode arbejdsmiljø går hånd i hånd Kirsten Jørgensen, PhD lektor DTU Management 1 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Sammenhængede forhold Kvalitetsstyring Økonomistyring

Læs mere

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 5. Udbud

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 5. Udbud Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne - Guide 5 Udbud Casper Siebken Schultz Kirsten Jørgensen December 2015 Denne publikation er en del af konceptet Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Koncept for arbejdsmiljørigtig projektering

Koncept for arbejdsmiljørigtig projektering Koncept for arbejdsmiljørigtig projektering Casper Siebken Schultz, Forsker Kirsten Jørgensen, Lektor Emeritus BAR-BA gåhjem-møde København, 29. marts 2016 Om projektet 2 Projektdeltagere Fire case-virksomheder

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon

Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon Årsmøde 2011. Workshop om arbejdsmiljø: Den professionelle bygherre varetager sit ansvar og forholder sig aktivt til mulighederne for koordinering af arbejdsmiljøprocessen Bygherreforeningen Borgergade

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen

Arbejdsmiljø i projekteringsfasen Arbejdsmiljø i projekteringsfasen - Hvordan løfter vi som bygherre vores ansvar? www.regionmidtjylland.dk 1. Præsentation André Paasch Region Nord, NUA Ingeniør Mail: andre.paasch@rn.dk Tue Lindstrøm Region

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator

Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator. Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A. Projektfasen = P-koordinator. Byggefasen = B-koordinator Arbejdsmiljøkoordinator for bygge- og anlæg Bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator Særlig arbejdsmiljøuddannelse, B/A Projektfasen = P-koordinator Byggefasen = B-koordinator Ikke kun PCB men alle farlige

Læs mere

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil konsulenttjeneste Formidler af god arbejdsmiljøpraksis

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne Guide 1. Proces, organisering og granskning

Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne Guide 1. Proces, organisering og granskning Arbejdsmiljø i idé-, program- og projektfaserne Guide 1 Proces, organisering og granskning Casper Siebken Schultz Kirsten Jørgensen December 2015 43 Denne publikation er en del af konceptet Arbejdsmiljø

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG

Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG Bedre planlægning mindsker skader og nedslidning DREJEBOG I kommer til at arbejde med forskellige aktiviteter: Afprøvning af et planlægningsværktøj til at udarbejde et eller flere nye byggetilbud Afprøvning

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

Den værdiskabende byggeproces

Den værdiskabende byggeproces Den værdiskabende byggeproces Bygherreforeningen 14. november 2012 Værdibyg Værdibyg Der er udfordringer i byggeprocessen som den enkelte part ikke kan løse alene Byggeriets parter løfter i flok En ny

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.

Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø. Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen. Årsmøde 2009. Workshop om arbejdsmiljø Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Indhold: Kort tilbageblik på AT handleplan fra december 2007

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere