Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri"

Transkript

1 Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012

2 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen forholder sig udelukkende til fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte. Etablering af nyt, samt ændringer af eksisterende forhold skal til gengæld ske i overensstemmelse med lokalplanen. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen medvirker til at sikre en kontinuitet i kommunens planlægningen og giver samtidig offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan vedtages endeligt i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages endeligt af Byrådet, skal det fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget har været offentliggjort fra den 3. juli til den 28. august Der blev indsendt 6 indsigelser/bemærkninger til planforslaget i offentlighedsperioden. 2

3 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner...02 Lokalplanens redegørelse Baggrund og formål...04 Lokalplanen område og zonestatus...04 Lokalplanens forhold til anden planlægning...08 Forsyningsformål...12 Tilladelse fra andre myndigheder...12 Miljøvurdering...10 VVM...10 Lokalplanens retsvirkninger...11 Lokalplanens bestemmelser 1.0 Formål Område og zonestatus Anvendelse Udstykning Vej-, parkering-, og adgangsforhold Bebyggelsesn omfang og placering Ubebyggede arealer og terræn Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Bonusvirkning Servitutter...18 Vedtagelsespåtegning...18 Kortbilag 1 - Lokalplanafgrænsning og matr. kort...21 Kortbilag 2 - Byggefelter/områder for aktiviteter...21 Kortbilag 3 - Illustrationsplan

4 Lokalplanens redegørelse BAGGRUND OG FORMÅL Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af henvendelse fra ejeren af Refsvindinge Bryggeri, der ønsker at virksomheden kan fremtidssikres, og med mulighed for at kunne foretage mindre produktionssudvidelser, samt udvide forretningskonceptet. Baggrund for udarbejdelse af en lokalplan for bryggeriet er samtidig, at virksomheden med beliggenhed i landzone, er omfattet af planlovens landzonebestemmelser, der bestemmer at større udvidelser til virksomheder generelt er uønsket i det åbne land, og skal henvises til egentlige erhvervsområder i byzone. Refsvindinge Bryggeri, et af Danmarks ældste landbryggerier og samtidig et af de mest kendte, ønskes bevaret på nuværende sted. Dette for bevarelse af den særlige besøgskultur der er omkring Refsvindinge Bryggeri på stedet, for såvel turister som lokale. En flytning fra Refsvindinge til et erhvervsområde vil minske den tradition. Bryggeriet vil dog ikke kunne forvente tilladelse til yderligere udvidelser, end det lokalplanen tillader. Ved ansøgning om større udvidelser må henvises til nærliggende udlagte bynæssige erhvervsarealer. Der har været en lang tradition for at Refsvindinge Bryggeri én gang om året stiller areal til rådighed for en lokafestival, det sikrer lokalplanen en fortsættelse af. Virksomheden skal senest 4 uger før afholdelse af en fe stival, indsende anmeldelse til kommunen. Anmeldelse skal indeholde oplysninger om tidspunkt for afholdelse af festivalen, beskrivelse af støjende aktiviteter, samt plan tegning visende placering af støjende aktiviteter, som fx placering af scenen. Kommunen kan på baggrund af an meldelsen kræve støjdæmpende foranstaltninger, samt fastsætte tidspunkter for afholdelse af støj aktiviteter. LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet er beliggende nær Refsvindinge, med afgrænsning mod vest til et andet lokalplanområde for et Adventure Center, der er omfattet af lokalplan nr. R Området er afgrænses mod nord af Nyborgvej. Områdets zonestatus Erhvervsområdet ligger i landzone. Områdets nuværende anvendelse og trafik Hele lokalplanområdet er ejet af Refsvindinge Bryggeri, og udgør bl.a. parkeringsplads for Adventure Centeret (omfattet af lokalplan R ), beboelse for ejeren og 4

5 erhvervsbygninger for bryggeriet, samt en telemast. Der er i dag adgang til bryggeriet fra statsvejen Nyborgvej. Landskab og natur Lokalplanområdet er ikke registreret med beskyttelsesinteresser, men er beliggende op til biologisk interesseområde, som udgør området omkring Ørbæk ådal. Mellem den private fællesvej og lokalplanområdet er et bevokset beskyttet jorddige. Lokalplanområdets omgivelser Omkring lokalplanområdets nordlige afgrænsning ved Nyborgvej ligger nogle boliger. Mod øst er dyrkede marker,og vest for området et Adventure Centre der er lokalplanlagt. Miljøforhold Bryggerier m.v. er i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeret som klasse 5, der som udgangspunkt bør placeres i en afstand af 150 m fra boligbebyggelse. Det bemærkes at klassificeringen er vejledende.. Klassificeringen af bryggerier i håndbogen tager udgangspunkt i bryggerier med en kapacitet på over 50 tons pr. dag. Refsvindinge Bryggeri er et mikrobryggeri med en kapacitet på under 1 tons pr. dag (oplyst af ejeren), og der vil udelukkende blive brygget på hverdage i dagtimerne. Der er dermed tale om en virksomhed af meget begrænset omfang i forhold til udgangspunktet for klassificeringen. Det vurderes på den baggrund at bryggeriet selv med en udvidelsesmulighed på 500 m 2, mere retvisende kan sidestilles med virksomheder der falder under klasse 3. Erhverv i klasse 3 bør placeres mindst 50 meter fra boliger. Afstanden fra bryggeriet til nærmeste boligs opholdsareal, som er placeret nordøst for bryggeriet, er ca. 15 meter. Endvidere er afstanden ca. 40 meter fra den nye lagerhal i forbindelse med aflæsning og pålæsning af varer. Idet bryggeriet er eksisterende og en evt. udvidelse vil ske længere væk fra de nærmeste boliger, finder kommunen, at en fortsat drift af bryggeriet kan accepteres. Støj og luftforurening Bryggeriet og de afledte aktiviteter reguleres via Miljøbeskyttelsesloven og Miljøstyrelsens vejledninger for støj fra virksomheder, luftvejledningen og begrænsning af luftgener fra virksomheder. For støj er virksomheden omfattet af de vejledende støjgrænseværdier svarende til 55 db(a)/45 db(a)/40db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden. 5

6 Lokalplanens redegørelse Luftfoto af Refsvindinge Bryggeri og omgivelser Disponering af fremtidige aktiviteter/byggefelter indenfor lokalplanområdet 6

7 Afholdelse af en årlig festival er som udgangspunkt omfattet af de vejledende støjgrænseværdier, som fremgår ovenfor. Før afholdelse af en festival bør virksomheden kontakte kommunen for at aftale indretning og musik tidspunkter for festivalen. Trafik Lokalplanområdet er beliggende til, og med adgang til statsvejen Nyborgvej, Rute 8. Støj fra det overordnede vejnet, herunder støj fra køretøjer, skal overholde Miljøstyrelsens vejledning Støj fra veje. Forurenet jord og risiko herfor Området er registreret uden jordforurening. Evt. konstateret jordforurening skal håndteres efter lov om jordforurening. Der må ikke bygges eller graves i forurenet jord uden Nyborg Kommunes tilladelse. Bryggeriet og afledte aktiviteter anvender ikke stoffer eller processer, som kan give anledning til forurening af jord. Varmeplanlægning Området ligger uden for kommunens varmeplaner. Spildevand Området der er beliggende i landzone er omfattet af Nyborg Kommunes spildevandsplan Området blev spildevandskloakeret i 2010 og ligger i kloakopland 3F,14Ø. Ved udvidelse af bryggeriet skal der foretages en spildevandsmæssig vurdering og gennemført den fornødne revision af gældende spildevandstilladelse. Spildevand afledes til Ørbæk Renseanlæg. Overfladevand Der fremkommer tagvand fra ejendommen. Der ud over fremkommer overfladevand fra boligens lukkede gårdsplads. Regnvand fra eksisterende bygninger og befæstede arealer på Bryggeriet samt kølevand fra produktionen afledes via eksisterende sandfangs- og spulebrønde til Smedebækken. For spildevandskloakerede oplande skal regnvand primært bortledes lokalt ved nedsivning evt. via dræn. Ved etablering af campinghytter i området, som indrettes uden kloakafløb, skal tagvand bortledes lokalt dvs. via nedsivning. Håndtering af overfladevand fra p-arealer vil ligeledes blive vurderet og taget stilling til, når der foreligger et konkret projekt. 7

8 Lokalplanens redegørelse LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanlægning Lokalplanens område er omfattet af Kommuneplan 2009 for Nyborg Kommune, med rammeområde 30.E.1. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de eksisterende kommuneplanrammer i Kommuneplan 2009, hvad angår rammeudlæg i Refsvindinge. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr Nyt Erhvervsområde i Refsvindinge, rammeområde 30.E.1. Kommuneplantillæg nr. 10 fremlægges sideløbende med denne lokalplan. Zonestatus Området ligger i landzone og forbliver landzone. Efter vedtagelse af lokalplanen gælder den som grundlag for Byrådets administration efter planlovens 35. Servitutter Tilstandsservitutter der er i strid med lokalplanen fortrænges af lokalplanen. Naturbeskyttelse Der er ikke registreret naturbeskyttelseinteresser i området. Kulturmiljø Der er registreret beskyttede jorddiger, der ikke må gennembrydes. Landskab Lokalplanens rammeområde er beliggende indenfor et større sammenhængende landskabs-område, beliggende på kanten af Ørbæk tunneldal. Tunneldalen udgør en del af et forgrenet system af tunneldale, med skiftevis markante og mindre markante dyrkede dalsider, og smalle dalbunde. Dalsiderne, der overvejende er opdyrkede, danner de overordnede landskabsrum, der igen underopdeles i mindre lukkede landskabsrum af krat, småbevoksninger og skovområder. Over en strækning på kun ca. 150 meter, falder terrænet således fra kote 30 i byggefeltet til ca. i kote 12 i dalbunden Ud fra en landskabsvurdering foretaget ved landskabskaraktermetoden, beskrives landskabet Ørbæk tunneldal som relativt uforstyrret af byggeri og tekniske anlæg og 8

9 Lokalplanens redegørelse sårbar overfor sådanne samt byudvikling. Med baggrund i homogeniteten i landskabskarakteren, og på baggrund af skalaen og tidsdybden af de landskabskaraktergivende elementer, er Ørbæk tunneldal derfor vurderet som et sårbart landskab. Tunneldalen er desuden vurderet at være sårbar overfor etablering af byggeri og større tekniske anlæg i de umiddelbart tilstødende karakterområder. Det er derfor af afgørende betydning at et påtænkt byggeri - arkitektonisk tilpasses den eksisterende bygningsmasse i farveholdning og skala, De eksisterende bygninger fremtræder med hvide facader og sorte tage, og i forbindelse med nyt nyt byggeri på ejendommen er det vigtigt at fastholde samme farvevalg for fastholdelse af homogeniteten. Refsvindinge Bryggeri kan ses langt fra - ved Lillemøllevej over tunneldalen, og det er derfor endnu en grund til at nyt byggeri på ejendommen fremtræder homogent med den eksisterende bebyggelse. Der gives i lokalplanen mulighed for opførsel af en erstatningsbolig på maks.7½ meters højde til kip, og syd for den nuværende bebyggelse (se skitse). Det vurderes at en ny erstatningsbolig med denne maksimalhøjde, og med sort tag og hvide facader vil kunne opfylde krav om homogen tilpasning op til den landskabelige værdifulde ådal. Refsvindinge Bryggeri set fra Lillemøllevej Eksisterende bygninger ved Refsvindinge Bryggeri Refsvindinge Byggeri med placering af erstatningsbolig sammen med øvrige bygninger 9

10 Lokalplanens redegørelse MILJØVURDERING Ved en indledende miljø-screening af lokalplanen er det vurderet, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) 3 er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr Dette er annonceret og offentlig bekendtgjort sammen med offentliggørelse af lokalplanforslaget. Screeningsresultatet foreligger i et selvstændigt dokument, der kan rekvireres ved Nyborg Kommune. Afgørelse om at der ikke er foretaget miljøvurdering ud fra en vurdering på baggrund af en screening for miljøvurdering, har været offentliggjort sideløbende med annoncering af lokalplanforslaget, og annonceret med 4 ugers klagefrist. Der er ikke indsendt klage i denne periode. VVM- (vurdering af virkningerne på miljøet) Bryggerier er omfattet af bilag 3 pkt. 7d - Brygning og maltning jf. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, og skal derfor anmeldes til kommunen i henhold til 2. Dette vil oftest ske i forbindelse med en byggesag eller landzonesag, hvor ansøger foretager en anmeldelse. Kommunen vil herefter foretage en VVM-screening og på den baggrund afgøre, om der er grundlag for udarbejdelse af en egentlig VVM-redegørelse. 10

11 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke etableres miljøfølsom anvendelse som f.eks. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution på de arealer, som er registeret som jordforurenede, før Nyborg Kommune har frigivet arealerne til formålet jf. Jordforureningsloven. Arkæologiske fund - fortidsminder Ca. 100 meter øst for arealet er der forud for anlæggelsen af cykelsti mellem Vindinge og Refsvindinge, udgravet rester af hus og hegn repræsenterende minimum to gårde fra yngre romersk jernalder. Endvidere er der fund både nord og syd for omtalte udgravning, hvorfor der er stor sansynlighed for at, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 273 af 7. juni 2001). I det omfang et fortidsminde berøres af et fortidsminde, kan dette af Kulturarvstyrelsen kræves standses, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation, kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart, med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for, og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Det anbefales derfor at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt, før iværksættelse af anlægsarbejder på arealet. Vejmyndighed Der kan ikke uden vejmyndighedens tilladelse udføres vejanlæg, eller ske ændringer i adgangsforholdene til Nyborgvej. Sommerhusloven Lokalplanen tillader opførelse af maks. 7 stk. hytter á 15 m 2 på et afgrænset område. Bryggeriet ønsker at udvide oplevelsen af et besøg på stedet, med mulighed for overnatning i forbindelse med arrangementer. Hytterne opføres til brug ved arrangementet bed&beer. Det vil sige at overnattende gæster kun kan leje hytterne i forbindelse med disse arrangementer og kun for én overnatning. Lokalplanområdet er beliggende i Kystzonen, og derfor omfattet af Sommerhuslovens bestemmelser. Hytterne er dog undtaget fra Sommerhusloven ifølge 1, stk. 4, der bestemmer at en selvstændig virksomhed kan udleje hytter til sådanne formål op til 5 nætter af gangen. 11

12 RETSVIRKNINGER LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ænd rer den særlige karakter af det om råde, der søges skabt eller fast holdt af lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfø res ved til vejebringelse af en ny lokalplan. Private tilstandsser vitut ter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning kan så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet. Klager indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på Klager skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger, efter afgørelsen er meddelt. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. DISPENSATION FRA LOKALPLANEN (planlovens 19 og 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 12

13 Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at fastlægge en ramme for tilladelser efter planlovens 35 stk. 1, for hvor meget virksomheden kan foretage af fremtidige virksomhedsudvidelser indenfor lokalplanområdet, at sikre områdets anvendelse til en mindre eksisterende fødevare virksomhed, der har et turistmæssig sigte som besøgssted for oplevelser af kvalitetsfødevarer. at erhvervsområdets anvendelse ikke skaber miljøkonflikter, i forhold til de tilstødende naboer, at virksomheden indpasses med størst mulig respekt i forhold til det omgivende landskab, at fastlægge hvor evt. 1 ny erstatningsbolig kan opføres, såfremt den eksisterende bolig anvendes til erhvervsformål for virksomheden eller nedlægges. at fastlægge hvor der kan afholdes en årlig festival på lokalplanområdet, og i forbindelse med virksomhedsbesøg etableres overnatningshytter, parkering mv. at fastlægge en beplantningsplan for arealet, der sikrer et pænt udseende af området. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge, samt alle parceller, der udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Der ændres ikke på zoneforholdet. 13

14 Lokalplanens bestemmelser 3 ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet disponeres i 5 byggefelter/delområder, som vist på kortbilag 2, til en fødevarevirksomhed for fremstilling og formidling af levnedsmidler (mikrobryggeri e.l.), der har et turistmæssig sigte, som besøgssted for oplevelser af kvalitetsfødevarer. Øvrige arealer skal friholdes for oplag, campering og ophold i campingvogne, biler mv. og fremstå som naturareal. 3.2 Festivalområde. Området kan anvendes til 1 årlig festival. Der kan opstilles en fast scene i forbindelse hermed. Festival skal anmeldelse til kommunen min. 4 uger før afholdelse - se i redegørelse nærmere herom. 3.3 Byggefelt for udvidelse til erhvervsbygninger. Der kan udvides til eksisterende virksomhed indenfor byggefelt hertil, som angivet på kortbilag Område til placering af hytter kan anvendes til opførelse af 7 stk. træhytter for overnatning i forbindelse med kortvarige besøg/arrangementer på virksomheden (højest 1 overnatning af gangen). 3.5 Område til udvidelse af eksisterende P.plads kan anvendes til udvidelse af p.plads for besøgende på virksomheden. 3.6 Byggefelt for evt. ny erstatningsbolig kan anvendes til opførelse af ny bolig, såfremt den eksisterende bolig nedlægges og inddrages til erhvervsareal. 4 UDSTYKNING 4. 1 Der kan ikke ske udstykning til bolig fra erhvervsanvendelse. 5 VEJ-, PARKERINGS- OG ADGANGSFORHOLD 5.1 Lokalplanområdet har alene adgang til statsvejen Nyborgvej ad eksisterende overkørsel til p-plads for Adventure Center på matr. nr. 19d, og ad eksisterende privat fællesvej for eksisterende erhvervsvirksomhed (bryggeri) med tofamiliehus, samt ad eksisterende holdeplads for lastbiler langs Nyborgvej. 14

15 Lokalplanens bestemmelser 5.2 Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag Ændret benyttelse af eksisterende p-plads for Refsvindinge Bryggeri og Adventure Center, kræver tilladelse jfr. lov om offentlige veje 71, og dispensation fra adgangsbestemmelserne jf. lov om offentlige vej 80. Der skal forinden, i særskilt sag til vejmyndigheden, fremsendes ansøgning om dette. Den eksisterende P-plads for Adventure Centret kan udvides som vist på kortbilag 2 med maks. 14 pladser, og skal benytte eksisterende overkørsel. Der skal plantes omkring fælles P-plads med et 5 m bredt plantebælte i blanding af løv- og nåletræer. Der må alene ske gående færdsel mellem den fremtidige udvidede P-plads og de øvrige delområder af Lokalplan R og lokalplan nr P-pladsen er kun for anvendelse af de to nævnte lokalplaners delområder. Forinden p-pladsen udvides skal der, i særskilt sag til vejmyndigheden, fremsendes ansøgning om tilladelse jfr. lov om offentlige veje 71, og om dispensation fra adgangsbestemmelserne jfr. lov offentlige veje Der er Jf. lov om offentlige veje, tinglyst byggelinje langs Statsvejen Nyborgvej. 5.5 Der er jf. lov om offentlige vej, fastsat særlige adgangsbestemmelser, langs hovedlandevej 704, Nyborg, Rute Jf. lov om offentlige Veje 71 og 80 kræves der tilladelse og dispensation til udvidelse/dispensation, ændret anvendelse af bestående adgange til hovedlandevej 704, Nyborg, Rute 8. Ansøgning herom skal fremsendes til vejmyndigheden (pt. Vejdirektoratet) for Nyborgvej i særskilt sag. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Byggefelt for udvidelse til erhvervsbygninger Der kan samlet udvides med maks. 500 m 2 erhvervs- 15

16 Lokalplanens bestemmelser arealer til eksisterende virksomhed. (Ifølge BBR-oplysning pr udgjorde det samlede erhvervsareal m 2 ). Såfremt eksisterende bolig nedlægges og anvendes til erhvervslokaler, medregnes disse arealer indenfor de 500 m 2 som virksomheden kan udvide med. Tilbygning til virksomheden skal arkitektonisk tilpasses eksisterende bygninger. Lokalplanen har ikke bonusvirkning for 6.1 for erhvervsudvidelse, men skal behandles som zonesag efter planloven Område til placering af hytter kan anvendes til opførelse af 7 stk. træhytter på maks. 15 m 2 og med en maksimal højde på 2,6 meter til kip. Hytterner skal opføres med symmetrisk sort saddeltag med tagpap på gr., og med facader i træbeklædning som klinkbeklædning og bygningssider overfladebehandles indenfor hvid farveskala. Udendørs belysning ved hytterne skal etableres med nedadlysende parkamatur eller steler (pullerter). 6.3 Indenfor byggefelt for erstatningsbolig kan der maks. opføres 1 bolig på maks. 250 m 2 i boligareal, i 1½ etage, og med en maks. højde på 7,5 m til kip, og kun såfremt den eksisterende bolig nedlægges og inddrages til erhvervsareal. Erstatningsboligen skal opføres i en arkitektur og materialeholdning, der tilpasses i stil med eksisterende bygninger på ejendommen. I skel ud for evt. erstatningsbolig etableres et min. 2 m højt hegn, af naturligt hjemmehørende træer/buske. Der må ikke placeres bebyggelse indenfor 5 meter fra det beskyttede jorddige. 6.4 Ingen dele af en erhvervsbygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 8,5 meter målt i forhold til naturligt terræn. Der tillades at særlige bygningsdele, som skorstene, antenner og lignende gives en større højde end den fastsatte maksimale bygningshøjde, såfremt det er nødvendigt af hensyn til produktion, miljø og lignende. 6.5 Skiltning og reklamering må kun finde sted efter følgende retningslinjer: 16

17 Lokalplanens bestemmelser Virksomhedsreklamer må kun anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, d.v.s. tæt på virksomhedens bygninger, og må ikke være dominerende og synligt på lang afstand. Henvisningsskiltet må ikke være over 1 m over terræn, og ikke overstige 0,25 m 2. Henvisningsskiltets bundfarve og skriftfarve skal være afdæmpet og må ikke belyses. Skiltning skal godkendes af Kommunen, også såfremt et eksisterende skilt ændres. 6.6 Tekniske anlæg/installationer, skal indarbejdes i arkitekturen. 6.7 Ny bebyggelse skal bebygges som lavenergihuse, med de til enhver tid gældende bygningsreglements klassifikationer og bestemmelser. 6.8 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen integreres i bygningens arkitektur og ikke som selvstændige elementer. 7 UBEBYGGEDE AREALER 7. 1 Ubebyggede arealer herunder p.pladsen skal ved beplantning, befæstelse og evt. belysning gives et ordentligt udseende, og være pænt vedligeholdt. 7.2 Udendørs oplagring må kun finde sted indenfor byggefelter. På lokalplanområdet må ikke være oplag af campingvogne og biler udenfor P-plads. 7.3 Ubebyggede arealer skal udlægges i græs, og beplantes som angivet på kortbilag 3. Beplantning skal udføres i en blanding af løvfældende og nåletræer, med plantesorter der er typisk for området. 7.4 Hegn mod vej og naboskel skal etableres efter hegnslovens bestemmelser som levende hegn. Alle levende hegn må på indvendig side suppleres med trådhegn, der ikke må være højere end det levende hegn. 7.5 Beskyttede jorddiger må ikke gennenbrydes eller beskadiges, og skal være friholdt for oplagring. 17

18 8 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BE- BYGGELSE 8.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt. Arealerne skal senest være beplantet førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet offentligt spildevandsanlæg. 9 BONUSVIRKNING 9.1 I henhold til Planlovens 15, stk. 4 tillægges lokalplanen ikke bonusvirkning og erstatter tilladelse efter Planlovens 35 stk SERVITUTTER 10.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforeneligt med lokalplanen, fortrænges af denne. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag der har været offentliggjort fra 3. juli 2012 til og med 28. august 2012, vedtages endeligt af Nyborg Byråd 18. december På Byrådets vegne: Erik Christensen Borgmester /Lars Svenningsen Kommunaldirektør Lokalplanen er annonceret og offentliggjort på plansystemdk den 15. januar

19 Kortbilag Kortbilag 1 - Lokalplanafgrænsning og matr. kort 19

20 Kortbilag 2 - Byggefelter/områder for aktiviteter og byggeri 20

21 Kortbilag 3 - Illustrationsplan 21

22 Torvet Nyborg Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1084

Forslag Lokalplan nr. 1084 PLAN ERHVERV April 2010 Forslag Lokalplan nr. 1084 Strandkolonien Granskoven HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG

LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG LOKALPLAN NR. 114 Håndværkerområde, Store Heddinge Nord for Højerupvej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden 11. april til og med 6. juni 2011 Stevns Kommune Lokalplan nr. 114 Håndværkerparken I Håndværkerparken,

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Boliger ved Ringstedvej 29-31

Boliger ved Ringstedvej 29-31 Boliger ved Ringstedvej 29-31 Lokalplan 578 Store Møllevej Ringstedvej Store Møllevænge jernbane 50 meter Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere