Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri"

Transkript

1 Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012

2 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges til - hvor og hvordan, der skal bygges nyt - hvilke bygninger, der skal bevares - hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes Lokalplanen forholder sig udelukkende til fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende lovlig bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige lovlige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte. Etablering af nyt, samt ændringer af eksisterende forhold skal til gengæld ske i overensstemmelse med lokalplanen. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Lokalplanen medvirker til at sikre en kontinuitet i kommunens planlægningen og giver samtidig offentligheden og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan vedtages endeligt i Byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages endeligt af Byrådet, skal det fremlægges til offentlig høring i mindst 8 uger. Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget har været offentliggjort fra den 3. juli til den 28. august Der blev indsendt 6 indsigelser/bemærkninger til planforslaget i offentlighedsperioden. 2

3 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner...02 Lokalplanens redegørelse Baggrund og formål...04 Lokalplanen område og zonestatus...04 Lokalplanens forhold til anden planlægning...08 Forsyningsformål...12 Tilladelse fra andre myndigheder...12 Miljøvurdering...10 VVM...10 Lokalplanens retsvirkninger...11 Lokalplanens bestemmelser 1.0 Formål Område og zonestatus Anvendelse Udstykning Vej-, parkering-, og adgangsforhold Bebyggelsesn omfang og placering Ubebyggede arealer og terræn Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Bonusvirkning Servitutter...18 Vedtagelsespåtegning...18 Kortbilag 1 - Lokalplanafgrænsning og matr. kort...21 Kortbilag 2 - Byggefelter/områder for aktiviteter...21 Kortbilag 3 - Illustrationsplan

4 Lokalplanens redegørelse BAGGRUND OG FORMÅL Nyborg byråd har truffet beslutning om udarbejdelse af nærværende lokalplan på baggrund af henvendelse fra ejeren af Refsvindinge Bryggeri, der ønsker at virksomheden kan fremtidssikres, og med mulighed for at kunne foretage mindre produktionssudvidelser, samt udvide forretningskonceptet. Baggrund for udarbejdelse af en lokalplan for bryggeriet er samtidig, at virksomheden med beliggenhed i landzone, er omfattet af planlovens landzonebestemmelser, der bestemmer at større udvidelser til virksomheder generelt er uønsket i det åbne land, og skal henvises til egentlige erhvervsområder i byzone. Refsvindinge Bryggeri, et af Danmarks ældste landbryggerier og samtidig et af de mest kendte, ønskes bevaret på nuværende sted. Dette for bevarelse af den særlige besøgskultur der er omkring Refsvindinge Bryggeri på stedet, for såvel turister som lokale. En flytning fra Refsvindinge til et erhvervsområde vil minske den tradition. Bryggeriet vil dog ikke kunne forvente tilladelse til yderligere udvidelser, end det lokalplanen tillader. Ved ansøgning om større udvidelser må henvises til nærliggende udlagte bynæssige erhvervsarealer. Der har været en lang tradition for at Refsvindinge Bryggeri én gang om året stiller areal til rådighed for en lokafestival, det sikrer lokalplanen en fortsættelse af. Virksomheden skal senest 4 uger før afholdelse af en fe stival, indsende anmeldelse til kommunen. Anmeldelse skal indeholde oplysninger om tidspunkt for afholdelse af festivalen, beskrivelse af støjende aktiviteter, samt plan tegning visende placering af støjende aktiviteter, som fx placering af scenen. Kommunen kan på baggrund af an meldelsen kræve støjdæmpende foranstaltninger, samt fastsætte tidspunkter for afholdelse af støj aktiviteter. LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS Områdets beliggenhed, afgrænsning og størrelse Lokalplanområdet er beliggende nær Refsvindinge, med afgrænsning mod vest til et andet lokalplanområde for et Adventure Center, der er omfattet af lokalplan nr. R Området er afgrænses mod nord af Nyborgvej. Områdets zonestatus Erhvervsområdet ligger i landzone. Områdets nuværende anvendelse og trafik Hele lokalplanområdet er ejet af Refsvindinge Bryggeri, og udgør bl.a. parkeringsplads for Adventure Centeret (omfattet af lokalplan R ), beboelse for ejeren og 4

5 erhvervsbygninger for bryggeriet, samt en telemast. Der er i dag adgang til bryggeriet fra statsvejen Nyborgvej. Landskab og natur Lokalplanområdet er ikke registreret med beskyttelsesinteresser, men er beliggende op til biologisk interesseområde, som udgør området omkring Ørbæk ådal. Mellem den private fællesvej og lokalplanområdet er et bevokset beskyttet jorddige. Lokalplanområdets omgivelser Omkring lokalplanområdets nordlige afgrænsning ved Nyborgvej ligger nogle boliger. Mod øst er dyrkede marker,og vest for området et Adventure Centre der er lokalplanlagt. Miljøforhold Bryggerier m.v. er i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeret som klasse 5, der som udgangspunkt bør placeres i en afstand af 150 m fra boligbebyggelse. Det bemærkes at klassificeringen er vejledende.. Klassificeringen af bryggerier i håndbogen tager udgangspunkt i bryggerier med en kapacitet på over 50 tons pr. dag. Refsvindinge Bryggeri er et mikrobryggeri med en kapacitet på under 1 tons pr. dag (oplyst af ejeren), og der vil udelukkende blive brygget på hverdage i dagtimerne. Der er dermed tale om en virksomhed af meget begrænset omfang i forhold til udgangspunktet for klassificeringen. Det vurderes på den baggrund at bryggeriet selv med en udvidelsesmulighed på 500 m 2, mere retvisende kan sidestilles med virksomheder der falder under klasse 3. Erhverv i klasse 3 bør placeres mindst 50 meter fra boliger. Afstanden fra bryggeriet til nærmeste boligs opholdsareal, som er placeret nordøst for bryggeriet, er ca. 15 meter. Endvidere er afstanden ca. 40 meter fra den nye lagerhal i forbindelse med aflæsning og pålæsning af varer. Idet bryggeriet er eksisterende og en evt. udvidelse vil ske længere væk fra de nærmeste boliger, finder kommunen, at en fortsat drift af bryggeriet kan accepteres. Støj og luftforurening Bryggeriet og de afledte aktiviteter reguleres via Miljøbeskyttelsesloven og Miljøstyrelsens vejledninger for støj fra virksomheder, luftvejledningen og begrænsning af luftgener fra virksomheder. For støj er virksomheden omfattet af de vejledende støjgrænseværdier svarende til 55 db(a)/45 db(a)/40db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden. 5

6 Lokalplanens redegørelse Luftfoto af Refsvindinge Bryggeri og omgivelser Disponering af fremtidige aktiviteter/byggefelter indenfor lokalplanområdet 6

7 Afholdelse af en årlig festival er som udgangspunkt omfattet af de vejledende støjgrænseværdier, som fremgår ovenfor. Før afholdelse af en festival bør virksomheden kontakte kommunen for at aftale indretning og musik tidspunkter for festivalen. Trafik Lokalplanområdet er beliggende til, og med adgang til statsvejen Nyborgvej, Rute 8. Støj fra det overordnede vejnet, herunder støj fra køretøjer, skal overholde Miljøstyrelsens vejledning Støj fra veje. Forurenet jord og risiko herfor Området er registreret uden jordforurening. Evt. konstateret jordforurening skal håndteres efter lov om jordforurening. Der må ikke bygges eller graves i forurenet jord uden Nyborg Kommunes tilladelse. Bryggeriet og afledte aktiviteter anvender ikke stoffer eller processer, som kan give anledning til forurening af jord. Varmeplanlægning Området ligger uden for kommunens varmeplaner. Spildevand Området der er beliggende i landzone er omfattet af Nyborg Kommunes spildevandsplan Området blev spildevandskloakeret i 2010 og ligger i kloakopland 3F,14Ø. Ved udvidelse af bryggeriet skal der foretages en spildevandsmæssig vurdering og gennemført den fornødne revision af gældende spildevandstilladelse. Spildevand afledes til Ørbæk Renseanlæg. Overfladevand Der fremkommer tagvand fra ejendommen. Der ud over fremkommer overfladevand fra boligens lukkede gårdsplads. Regnvand fra eksisterende bygninger og befæstede arealer på Bryggeriet samt kølevand fra produktionen afledes via eksisterende sandfangs- og spulebrønde til Smedebækken. For spildevandskloakerede oplande skal regnvand primært bortledes lokalt ved nedsivning evt. via dræn. Ved etablering af campinghytter i området, som indrettes uden kloakafløb, skal tagvand bortledes lokalt dvs. via nedsivning. Håndtering af overfladevand fra p-arealer vil ligeledes blive vurderet og taget stilling til, når der foreligger et konkret projekt. 7

8 Lokalplanens redegørelse LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplanlægning Lokalplanens område er omfattet af Kommuneplan 2009 for Nyborg Kommune, med rammeområde 30.E.1. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de eksisterende kommuneplanrammer i Kommuneplan 2009, hvad angår rammeudlæg i Refsvindinge. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr Nyt Erhvervsområde i Refsvindinge, rammeområde 30.E.1. Kommuneplantillæg nr. 10 fremlægges sideløbende med denne lokalplan. Zonestatus Området ligger i landzone og forbliver landzone. Efter vedtagelse af lokalplanen gælder den som grundlag for Byrådets administration efter planlovens 35. Servitutter Tilstandsservitutter der er i strid med lokalplanen fortrænges af lokalplanen. Naturbeskyttelse Der er ikke registreret naturbeskyttelseinteresser i området. Kulturmiljø Der er registreret beskyttede jorddiger, der ikke må gennembrydes. Landskab Lokalplanens rammeområde er beliggende indenfor et større sammenhængende landskabs-område, beliggende på kanten af Ørbæk tunneldal. Tunneldalen udgør en del af et forgrenet system af tunneldale, med skiftevis markante og mindre markante dyrkede dalsider, og smalle dalbunde. Dalsiderne, der overvejende er opdyrkede, danner de overordnede landskabsrum, der igen underopdeles i mindre lukkede landskabsrum af krat, småbevoksninger og skovområder. Over en strækning på kun ca. 150 meter, falder terrænet således fra kote 30 i byggefeltet til ca. i kote 12 i dalbunden Ud fra en landskabsvurdering foretaget ved landskabskaraktermetoden, beskrives landskabet Ørbæk tunneldal som relativt uforstyrret af byggeri og tekniske anlæg og 8

9 Lokalplanens redegørelse sårbar overfor sådanne samt byudvikling. Med baggrund i homogeniteten i landskabskarakteren, og på baggrund af skalaen og tidsdybden af de landskabskaraktergivende elementer, er Ørbæk tunneldal derfor vurderet som et sårbart landskab. Tunneldalen er desuden vurderet at være sårbar overfor etablering af byggeri og større tekniske anlæg i de umiddelbart tilstødende karakterområder. Det er derfor af afgørende betydning at et påtænkt byggeri - arkitektonisk tilpasses den eksisterende bygningsmasse i farveholdning og skala, De eksisterende bygninger fremtræder med hvide facader og sorte tage, og i forbindelse med nyt nyt byggeri på ejendommen er det vigtigt at fastholde samme farvevalg for fastholdelse af homogeniteten. Refsvindinge Bryggeri kan ses langt fra - ved Lillemøllevej over tunneldalen, og det er derfor endnu en grund til at nyt byggeri på ejendommen fremtræder homogent med den eksisterende bebyggelse. Der gives i lokalplanen mulighed for opførsel af en erstatningsbolig på maks.7½ meters højde til kip, og syd for den nuværende bebyggelse (se skitse). Det vurderes at en ny erstatningsbolig med denne maksimalhøjde, og med sort tag og hvide facader vil kunne opfylde krav om homogen tilpasning op til den landskabelige værdifulde ådal. Refsvindinge Bryggeri set fra Lillemøllevej Eksisterende bygninger ved Refsvindinge Bryggeri Refsvindinge Byggeri med placering af erstatningsbolig sammen med øvrige bygninger 9

10 Lokalplanens redegørelse MILJØVURDERING Ved en indledende miljø-screening af lokalplanen er det vurderet, at det ikke er sandsynligt, at planen vil have væsentlig indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) 3 er der derfor ikke foretaget en miljøvurdering af lokalplan nr Dette er annonceret og offentlig bekendtgjort sammen med offentliggørelse af lokalplanforslaget. Screeningsresultatet foreligger i et selvstændigt dokument, der kan rekvireres ved Nyborg Kommune. Afgørelse om at der ikke er foretaget miljøvurdering ud fra en vurdering på baggrund af en screening for miljøvurdering, har været offentliggjort sideløbende med annoncering af lokalplanforslaget, og annonceret med 4 ugers klagefrist. Der er ikke indsendt klage i denne periode. VVM- (vurdering af virkningerne på miljøet) Bryggerier er omfattet af bilag 3 pkt. 7d - Brygning og maltning jf. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, og skal derfor anmeldes til kommunen i henhold til 2. Dette vil oftest ske i forbindelse med en byggesag eller landzonesag, hvor ansøger foretager en anmeldelse. Kommunen vil herefter foretage en VVM-screening og på den baggrund afgøre, om der er grundlag for udarbejdelse af en egentlig VVM-redegørelse. 10

11 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke etableres miljøfølsom anvendelse som f.eks. bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution på de arealer, som er registeret som jordforurenede, før Nyborg Kommune har frigivet arealerne til formålet jf. Jordforureningsloven. Arkæologiske fund - fortidsminder Ca. 100 meter øst for arealet er der forud for anlæggelsen af cykelsti mellem Vindinge og Refsvindinge, udgravet rester af hus og hegn repræsenterende minimum to gårde fra yngre romersk jernalder. Endvidere er der fund både nord og syd for omtalte udgravning, hvorfor der er stor sansynlighed for at, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 273 af 7. juni 2001). I det omfang et fortidsminde berøres af et fortidsminde, kan dette af Kulturarvstyrelsen kræves standses, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation, kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart, med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for, og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Det anbefales derfor at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt, før iværksættelse af anlægsarbejder på arealet. Vejmyndighed Der kan ikke uden vejmyndighedens tilladelse udføres vejanlæg, eller ske ændringer i adgangsforholdene til Nyborgvej. Sommerhusloven Lokalplanen tillader opførelse af maks. 7 stk. hytter á 15 m 2 på et afgrænset område. Bryggeriet ønsker at udvide oplevelsen af et besøg på stedet, med mulighed for overnatning i forbindelse med arrangementer. Hytterne opføres til brug ved arrangementet bed&beer. Det vil sige at overnattende gæster kun kan leje hytterne i forbindelse med disse arrangementer og kun for én overnatning. Lokalplanområdet er beliggende i Kystzonen, og derfor omfattet af Sommerhuslovens bestemmelser. Hytterne er dog undtaget fra Sommerhusloven ifølge 1, stk. 4, der bestemmer at en selvstændig virksomhed kan udleje hytter til sådanne formål op til 5 nætter af gangen. 11

12 RETSVIRKNINGER LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ænd rer den særlige karakter af det om råde, der søges skabt eller fast holdt af lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfø res ved til vejebringelse af en ny lokalplan. Private tilstandsser vitut ter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet af Lov om planlægning kan så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet. Klager indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller på Klager skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger, efter afgørelsen er meddelt. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. DISPENSATION FRA LOKALPLANEN (planlovens 19 og 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 12

13 Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanområdet. 1 FORMÅL 1.1 Lokalplanens formål er: at fastlægge en ramme for tilladelser efter planlovens 35 stk. 1, for hvor meget virksomheden kan foretage af fremtidige virksomhedsudvidelser indenfor lokalplanområdet, at sikre områdets anvendelse til en mindre eksisterende fødevare virksomhed, der har et turistmæssig sigte som besøgssted for oplevelser af kvalitetsfødevarer. at erhvervsområdets anvendelse ikke skaber miljøkonflikter, i forhold til de tilstødende naboer, at virksomheden indpasses med størst mulig respekt i forhold til det omgivende landskab, at fastlægge hvor evt. 1 ny erstatningsbolig kan opføres, såfremt den eksisterende bolig anvendes til erhvervsformål for virksomheden eller nedlægges. at fastlægge hvor der kan afholdes en årlig festival på lokalplanområdet, og i forbindelse med virksomhedsbesøg etableres overnatningshytter, parkering mv. at fastlægge en beplantningsplan for arealet, der sikrer et pænt udseende af området. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge, samt alle parceller, der udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Der ændres ikke på zoneforholdet. 13

14 Lokalplanens bestemmelser 3 ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet disponeres i 5 byggefelter/delområder, som vist på kortbilag 2, til en fødevarevirksomhed for fremstilling og formidling af levnedsmidler (mikrobryggeri e.l.), der har et turistmæssig sigte, som besøgssted for oplevelser af kvalitetsfødevarer. Øvrige arealer skal friholdes for oplag, campering og ophold i campingvogne, biler mv. og fremstå som naturareal. 3.2 Festivalområde. Området kan anvendes til 1 årlig festival. Der kan opstilles en fast scene i forbindelse hermed. Festival skal anmeldelse til kommunen min. 4 uger før afholdelse - se i redegørelse nærmere herom. 3.3 Byggefelt for udvidelse til erhvervsbygninger. Der kan udvides til eksisterende virksomhed indenfor byggefelt hertil, som angivet på kortbilag Område til placering af hytter kan anvendes til opførelse af 7 stk. træhytter for overnatning i forbindelse med kortvarige besøg/arrangementer på virksomheden (højest 1 overnatning af gangen). 3.5 Område til udvidelse af eksisterende P.plads kan anvendes til udvidelse af p.plads for besøgende på virksomheden. 3.6 Byggefelt for evt. ny erstatningsbolig kan anvendes til opførelse af ny bolig, såfremt den eksisterende bolig nedlægges og inddrages til erhvervsareal. 4 UDSTYKNING 4. 1 Der kan ikke ske udstykning til bolig fra erhvervsanvendelse. 5 VEJ-, PARKERINGS- OG ADGANGSFORHOLD 5.1 Lokalplanområdet har alene adgang til statsvejen Nyborgvej ad eksisterende overkørsel til p-plads for Adventure Center på matr. nr. 19d, og ad eksisterende privat fællesvej for eksisterende erhvervsvirksomhed (bryggeri) med tofamiliehus, samt ad eksisterende holdeplads for lastbiler langs Nyborgvej. 14

15 Lokalplanens bestemmelser 5.2 Der udlægges areal til nye veje og stier med en beliggenhed som vist på kortbilag Ændret benyttelse af eksisterende p-plads for Refsvindinge Bryggeri og Adventure Center, kræver tilladelse jfr. lov om offentlige veje 71, og dispensation fra adgangsbestemmelserne jf. lov om offentlige vej 80. Der skal forinden, i særskilt sag til vejmyndigheden, fremsendes ansøgning om dette. Den eksisterende P-plads for Adventure Centret kan udvides som vist på kortbilag 2 med maks. 14 pladser, og skal benytte eksisterende overkørsel. Der skal plantes omkring fælles P-plads med et 5 m bredt plantebælte i blanding af løv- og nåletræer. Der må alene ske gående færdsel mellem den fremtidige udvidede P-plads og de øvrige delområder af Lokalplan R og lokalplan nr P-pladsen er kun for anvendelse af de to nævnte lokalplaners delområder. Forinden p-pladsen udvides skal der, i særskilt sag til vejmyndigheden, fremsendes ansøgning om tilladelse jfr. lov om offentlige veje 71, og om dispensation fra adgangsbestemmelserne jfr. lov offentlige veje Der er Jf. lov om offentlige veje, tinglyst byggelinje langs Statsvejen Nyborgvej. 5.5 Der er jf. lov om offentlige vej, fastsat særlige adgangsbestemmelser, langs hovedlandevej 704, Nyborg, Rute Jf. lov om offentlige Veje 71 og 80 kræves der tilladelse og dispensation til udvidelse/dispensation, ændret anvendelse af bestående adgange til hovedlandevej 704, Nyborg, Rute 8. Ansøgning herom skal fremsendes til vejmyndigheden (pt. Vejdirektoratet) for Nyborgvej i særskilt sag. 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Byggefelt for udvidelse til erhvervsbygninger Der kan samlet udvides med maks. 500 m 2 erhvervs- 15

16 Lokalplanens bestemmelser arealer til eksisterende virksomhed. (Ifølge BBR-oplysning pr udgjorde det samlede erhvervsareal m 2 ). Såfremt eksisterende bolig nedlægges og anvendes til erhvervslokaler, medregnes disse arealer indenfor de 500 m 2 som virksomheden kan udvide med. Tilbygning til virksomheden skal arkitektonisk tilpasses eksisterende bygninger. Lokalplanen har ikke bonusvirkning for 6.1 for erhvervsudvidelse, men skal behandles som zonesag efter planloven Område til placering af hytter kan anvendes til opførelse af 7 stk. træhytter på maks. 15 m 2 og med en maksimal højde på 2,6 meter til kip. Hytterner skal opføres med symmetrisk sort saddeltag med tagpap på gr., og med facader i træbeklædning som klinkbeklædning og bygningssider overfladebehandles indenfor hvid farveskala. Udendørs belysning ved hytterne skal etableres med nedadlysende parkamatur eller steler (pullerter). 6.3 Indenfor byggefelt for erstatningsbolig kan der maks. opføres 1 bolig på maks. 250 m 2 i boligareal, i 1½ etage, og med en maks. højde på 7,5 m til kip, og kun såfremt den eksisterende bolig nedlægges og inddrages til erhvervsareal. Erstatningsboligen skal opføres i en arkitektur og materialeholdning, der tilpasses i stil med eksisterende bygninger på ejendommen. I skel ud for evt. erstatningsbolig etableres et min. 2 m højt hegn, af naturligt hjemmehørende træer/buske. Der må ikke placeres bebyggelse indenfor 5 meter fra det beskyttede jorddige. 6.4 Ingen dele af en erhvervsbygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde der overstiger 8,5 meter målt i forhold til naturligt terræn. Der tillades at særlige bygningsdele, som skorstene, antenner og lignende gives en større højde end den fastsatte maksimale bygningshøjde, såfremt det er nødvendigt af hensyn til produktion, miljø og lignende. 6.5 Skiltning og reklamering må kun finde sted efter følgende retningslinjer: 16

17 Lokalplanens bestemmelser Virksomhedsreklamer må kun anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, d.v.s. tæt på virksomhedens bygninger, og må ikke være dominerende og synligt på lang afstand. Henvisningsskiltet må ikke være over 1 m over terræn, og ikke overstige 0,25 m 2. Henvisningsskiltets bundfarve og skriftfarve skal være afdæmpet og må ikke belyses. Skiltning skal godkendes af Kommunen, også såfremt et eksisterende skilt ændres. 6.6 Tekniske anlæg/installationer, skal indarbejdes i arkitekturen. 6.7 Ny bebyggelse skal bebygges som lavenergihuse, med de til enhver tid gældende bygningsreglements klassifikationer og bestemmelser. 6.8 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på bygningen integreres i bygningens arkitektur og ikke som selvstændige elementer. 7 UBEBYGGEDE AREALER 7. 1 Ubebyggede arealer herunder p.pladsen skal ved beplantning, befæstelse og evt. belysning gives et ordentligt udseende, og være pænt vedligeholdt. 7.2 Udendørs oplagring må kun finde sted indenfor byggefelter. På lokalplanområdet må ikke være oplag af campingvogne og biler udenfor P-plads. 7.3 Ubebyggede arealer skal udlægges i græs, og beplantes som angivet på kortbilag 3. Beplantning skal udføres i en blanding af løvfældende og nåletræer, med plantesorter der er typisk for området. 7.4 Hegn mod vej og naboskel skal etableres efter hegnslovens bestemmelser som levende hegn. Alle levende hegn må på indvendig side suppleres med trådhegn, der ikke må være højere end det levende hegn. 7.5 Beskyttede jorddiger må ikke gennenbrydes eller beskadiges, og skal være friholdt for oplagring. 17

18 8 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BE- BYGGELSE 8.1 Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal parkeringsarealer og fælles friarealer være anlagt. Arealerne skal senest være beplantet førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet offentligt spildevandsanlæg. 9 BONUSVIRKNING 9.1 I henhold til Planlovens 15, stk. 4 tillægges lokalplanen ikke bonusvirkning og erstatter tilladelse efter Planlovens 35 stk SERVITUTTER 10.1 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforeneligt med lokalplanen, fortrænges af denne. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag der har været offentliggjort fra 3. juli 2012 til og med 28. august 2012, vedtages endeligt af Nyborg Byråd 18. december På Byrådets vegne: Erik Christensen Borgmester /Lars Svenningsen Kommunaldirektør Lokalplanen er annonceret og offentliggjort på plansystemdk den 15. januar

19 Kortbilag Kortbilag 1 - Lokalplanafgrænsning og matr. kort 19

20 Kortbilag 2 - Byggefelter/områder for aktiviteter og byggeri 20

21 Kortbilag 3 - Illustrationsplan 21

22 Torvet Nyborg Nyborg

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen

Lokalplan nr. 229. Helårsbeboelse på havnen Lokalplan nr. 229 Helårsbeboelse på havnen Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne skal bruges

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 223. Ny tagetage på Sprotoften 47-55

Lokalplan nr. 223. Ny tagetage på Sprotoften 47-55 Lokalplan nr. 223 Ny tagetage på Sprotoften 47-55 Lokalplanens redegørelse Indhold Om lokalplaner... 3 Lokalplanens redegørelse Baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Formål og indhold... 4 Forhold til anden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere