NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire Meddelelse nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Meddelelse nr Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf Stakeholder Relations Manager Charlotte Risskov Kræfting tlf Delårsrapport Q Som følge af frasalget af aktiverne i Solar Deutschland GmbH vedrører de anførte tal for både 2014 og 2015 i denne meddelelse de fortsættende aktiviteter. Solar A/S Direktionen Industrivej Vest 43 DK 6600 Vejen Danmark Tlf Ref.: AW/crk CVR-nr.: maj 2015 Solar-koncernens omsætning i Q var med en organisk vækst på 4,6% i den øverste del af intervallet for vores forventninger, og EBITA var i den øvre del. Vi fastholder forventningerne til helåret, men forventer nu omsætning og EBITA for 2015 i den øvre del af intervallet. Koncernchef Anders Wilhjelm udtaler: Vi glæder os over en fornuftig start på året med vækst på stort set alle vores markeder og en styrket indtjening. Da der stadig er usikkerhed om udviklingen på det danske og norske marked, forbliver vi dog forsigtige med markedsforventningerne. Fokus i Solar er fortsat på profitabel vækst samt den interne transformation af virksomheden. Udvalgte hovedtal (DKK mio.) Q Q Året 2014 Omsætning EBITA Resultat før skat Pengestrømme fra driftsaktivitet Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst 4,6 3,8 0,4 EBITA-margin 2,3 1,5 1,1 Nettoarbejdskapital ultimo/omsætning (LTM) 12,7 12,2 10,8 Nettoarbejdskapital gns./omsætning (LTM)* 12,4 12,5 12,4 * Beregnet som et gennemsnit af de seneste fire kvartalers lager, debitorer og kreditorer. Omsætning i Q Koncernens samlede omsætning var i den øverste del af intervallet for vores forventninger. Den organiske vækst udgjorde 4,6% mod 3,8% i Q Reguleret for antal arbejdsdage udgjorde den organiske vækst 5,8% mod 2,1% i Q EBITA i Q EBITA var i den øvre del af intervallet for vores forventninger. En del af salgssummen fra salget af Aurora Group i 2013 var variabel. Der blev i Q foretaget en justering af den variable del af salgssummen på DKK 2 mio., mens der i Q blev foretaget en justering på DKK -3 mio. Derudover var EBITA i Q påvirket af omkostninger til Solar 8000 på DKK 5 mio. Side 1 af 2

2 Forventninger til 2015 Vi fastholder forventningerne for 2015, hvor vi forventer en omsætning i intervallet DKK 10,0-10,3 mia. og EBITA i intervallet DKK mio. Omsætning og EBITA for 2015 forventes nu i den øvre del af intervallet. Samlet for Solar forventer vi en organisk vækst i 2015 i intervallet fra ca. 0% til 2,5%. Q1-præsentation audio webcast og telekonference i dag Præsentation af Delårsrapport Q foregår på engelsk torsdag den 7. maj 2015 kl Præsentationen bliver transmitteret som audio webcast og kan følges på Der er tilknyttet telekonference. Indkaldsnumre til telekonferencen: DK: tlf UK: tlf US: tlf Med venlig hilsen Solar A/S Anders Wilhjelm Bilag: Delårsrsrapport Q side 1-22 Fakta om Solar Solar A/S er et børsnoteret selskab og blandt Nordeuropas førende sourcing- og servicevirksomheder primært inden for el-, vvs- og ventilationsteknologi. Solar tilbyder både produkter, viden og løsninger. Solar-koncernen, der har hovedsæde i Danmark, havde i 2014 en omsætning på ca. 10,3 mia. kroner og beskæftiger i dag omkring medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B og har været børsnoteret siden Flere oplysninger kan findes på: Ansvarsfraskrivelse Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende. Side 2 af 2

3 Solar A/S Delårsrapport Q CVR nr cvr. no

4 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Segmenter 4 Forventninger Regnskabsberetning 6 Aktionærinformation 8 Regnskab Kvartalstal 10 Totalindkomstopgørelse 12 Balance 13 Pengestrømsopgørelse 14 Egenkapitalopgørelse 15 Noter 16 Regnskabspraksis 20 Ledelsens påtegning 21 Udsagn om fremtiden Denne delårsrapport indeholder udsagn om fremtiden, herunder om de finansielle forventninger til Disse udsagn er i deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, som Solar ikke har mulighed for at påvirke. Disse faktorer kan medføre, at den faktiske udvikling og de realiserede resultater afviger fra de forventninger, vi beskriver i denne delårsrapport. Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk den 7. maj 2015 via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende. Copyright: Solar, maj 2015

5 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Hoved- og nøgletal Koncern Q1 Året Koncernen (DKK mio.) Omsætning Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) Primært resultat før amortisering (EBITA) Primært resultat (EBIT) Resultat før skat (EBT) Periodens resultat Balancesum Egenkapital Rentebærende forpligtelser, netto Pengestrømme fra driftsaktivitet, fortsættende aktivitet Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Organisk vækst 4,6 3,8 0,4 Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 5,8 2,1 0,1 Bruttoavance 21,2 21,5 21,2 EBITDA-margin 2,9 2,3 2,2 EBITA-margin 2,3 1,5 1,1 Nettoarbejdskapital (NWC ult.)/omsætning (LTM) 12,7 12,2 10,8 Gearing (rentebærende forpl., netto/ebitda), antal gange 1,0 1,0 1,3 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 1,4 6,0-2,3 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 1,7 8,5 0,7 Egenkapitalandel (soliditet) 37,4 41,8 37,9 Aktierelaterede nøgletal (DKK) Resultat pr. udestående aktie (EPS) 7,89-1,40-29,79 Resultat pr. udestående aktie ekskl. amortisering (EPS) 9,42 0,76-5,60 Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere i fortsættende aktiviteter (FTE) Nøgletal er generelt beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Generelt når EBITDA indgår beregningen af et nøgletal, så indgår EBITDA for de seneste tolv måneder. Der er generelt sket tilretning af resultatopgørelse, pengestrømme og nøgletal vedrørende den ophørte aktivitet i Solar Deutschland GmbH for I henhold til IFRS er balancen ikke tilrettet. Nøgletallet rentebærende forpligtelser, netto, er reguleret for rentebærende tilgodehavender, der vedrører salget af Aurora Group Danmark A/S, frem til indfrielsen i Q Med virkning fra aflæggelsen af årsrapporten for 2014 har Solar ændret præsentationsvalutaen fra EUR til DKK. Der er sket omregning af balanceposter pr. 1. januar 2014 ud fra kurs 746,030, mens resultatopgørelsen for 2014 er omregnet ud fra kurs 745,879. Derudover har ændringen ikke effekt på resultat før skat, periodens resultat eller indtjening pr. aktie.

6 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Segmenter Udvikling installation og industri Segmentrapportering Segmentrapporteringen er opdelt efter de tre forretningssegmenter: Installation, Industri og Øvrige. Forretningssegmenterne er baseret på kundernes tilhørsforhold. Installation omfatter installation af el og vvs. Industri omfatter primært industri, marine og offshore, forsyning og infrastruktur. Øvrige indeholder en række mindre områder. Segmenterne Installation og Industri har forskellige leveringskrav og forskellig dynamik. Installation er meget afhængig af byggeaktiviteten, mens Industri i højere grad er præget af generel økonomisk vækst, eksport samt udviklingen inden for olie og energi. Inden for det enkelte segment ligner kunder på tværs af lande hinanden mere, end en installationskunde og en industrikunde gør. Mens installationskunder typisk er lokale kunder, er industrikunder ofte internationale kunder. Udvikling på installationsområdet i Q1 Installationsområdet lider generelt stadig under den lave byggeaktivitet på en række af vores markeder. Solar har dog oplevet vækst på alle hovedmarkeder med en samlet omsætningsvækst på 2,5% inden for installationsområdet. Vi vurderer, at vi som minimum har opretholdt vores markedsandel. Både det danske og det norske marked har overrasket positivt i Q1 i forhold til vores forventninger. Det danske marked er dog fortsat præget af en betydelig konkurrence, hvilket udfordrer lønsomheden. Udvikling på industriområdet i Q1 På industriområdet så vi generelt en svagt positiv udvikling på Solars markeder drevet af den generelle økonomiske vækst i Nordeuropa og den stigende eksport. Offshore-industrien omkring Nordsøen er dog udfordret af prisfaldet på energi, hvilket har en negativ effekt på aktivitetsniveauet i denne sektor, mens vi vurderer, det har en positiv effekt på andre dele af industrien. Solar har oplevet vækst på koncernniveau båret frem af Danmark, Sverige, Holland og Polen. Solars omsætningsvækst i Q1 inden for industrisegmentet udgjorde 5,4%. Udviklingen i Q understøtter dermed det vækstpotentiale, vi ser inden for industri. Omsætning Primært segment resultat Segmenterne Installation og Industri har forskellige leveringskrav og forskellig dynamik.

7 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Forventninger 2015 Solar fastholder forventningerne Forventninger til markederne Q1 var en positiv begyndelse på året for Solar. Generelt ser vi dog ikke nogen væsentlig vedvarende ændring i markederne sammenholdt med Q Der er i øjeblikket en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen, særligt i Norge og i Danmark. Det danske marked forventes fortsat at være udfordrende i Nybyggeri er stadig på et meget lavt niveau, og ophøret af boligjob-ordningen vil påvirke renoveringsaktiviteterne negativt. På trods af de tvetydige signaler omkring dansk byggeri forventer vi fortsat, at 2015 bliver et udfordrende år inden for installation. På områderne uden for byggesektoren forventer vi fortsat en svagt positiv udvikling. Det svenske marked for installation forventes at vokse moderat i På områderne uden for byggesektoren forventer vi tilsvarende en positiv udvikling. Udviklingen i det norske marked er behæftet med usikkerhed udover det sædvanlige. Særligt investeringerne inden for offshore forventes at falde med en forventet afledt negativ effekt på andre områder, grundet offshore-industriens betydning for norsk økonomi. På det norske marked forventer vi derfor negativ vækst inden for både installation og industri. På det hollandske marked forventer vi en flad markedsudvikling i På installationsmarkedet er billedet blandet, da der fortsat er mange ledige erhvervslejemål, hvilket forventes at have en negativ effekt. Til gengæld er der en fortsat stigning i hussalg og byggetilladelser, som kan påvirke positivt. På områder uden for byggesektoren forventer vi en svagt positiv udvikling. På det polske marked forventer vi positiv vækst, mens vi for de øvrige markeder samlet forventer en markedsvækst omkring nul. Forventninger til Solars forretningsområder Inden for installation forventer vi en svagt negativ til neutral udvikling, hvilket primært relateres til markedsudviklingen i henholdsvis Danmark, Norge og Holland. Inden for industri forventer vi en svagt positiv udvikling. Samlet for Solar forventer vi en organisk vækst i 2015 i intervallet fra ca. 0% til 2,5%. Forventninger til den finansielle udvikling Vi fastholder forventningerne for 2015, hvor vi forventer en omsætning i intervallet DKK 10,0-10,3 mia. og EBITA i intervallet DKK mio. Omsætning og EBITA for 2015 forventes nu i den øvre del af intervallet.

8 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Regnskabsberetning Omsætningsvækst og forbedret EBITA Q Salget af aktiverne i Solar Deutschland blev gennemført i Q1, jf. selskabsmeddelelse nr Avancen ved salget på DKK 50 mio. indgår under resultat af ophørt aktivitet. Organisk vækst i % Som i Årsrapport 2014 præsenteres Solar Deutschland derfor som ophørt aktivitet, og medmindre andet nævnes, omhandler denne rapport de fortsættende aktiviteter. Solar havde i Q1 en organisk vækst på 4,6%. I forhold til Q faldt bruttoavancen med 0,3 procentpoint, mens EBITA blev forbedret med DKK 22 mio. til DKK 60 mio. Vi informerede i Årsrapport 2014 om, at vi havde iværksat integration af Conelgro, Holland, og Claessen, Belgien, i Solar Nederland. Integrationen forløber planmæssigt og forventes fortsat fuldt gennemført inden udgangen af Omsætning Med undtagelse af Belgien oplevede Solar vækst på samtlige markeder i Q1. Omsætningen steg dermed til DKK mio. fra DKK mio. i Q1 2014, og den organiske vækst udgjorde 4,6% mod 3,8% i Q Reguleret for antal arbejdsdage udgjorde den organiske vækst 5,8% mod 2,1% i Q Omsætningen i Q1 var i den øverste del af intervallet for vores forventninger. EBITA i % af omsætning EBITA EBITA steg til DKK 60 mio. eller 2,3% af omsætningen, sammenlignet med DKK 38 mio. eller 1,5% af omsætningen i Q Bruttoavancen faldt til 21,2% sammenlignet med 21,5% i Q En del af faldet kan henføres til Solar Danmark. Her var bruttoavancen negativt påvirket både inden for installation og industri samt af et enkeltstående salg af produkter med lav avance. Et enkeltstående større tab på en debitor medførte, at tab på debitorer udgjorde 0,5% af omsætningen i Q1 mod 0,2% af omsætningen i Q En del af salgssummen fra salget af Aurora Group i 2013 var variabel. Der blev i Q1 foretaget en justering af den variable del af salgssummen på DKK 2 mio., mens der i Q blev foretaget en justering på DKK -3 mio. Beløbene indgår under andre driftsindtægter og -omkostninger. Normaliseret EBITA Q1 DKK mio EBITA Effekt ved salg af Aurora -2 3 Omkostninger Solar Normaliseret EBITA Normaliseret EBITA-margin i % 2,2 1,8

9 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Derudover var EBITA i Q påvirket af omkostninger til Solar 8000 på DKK 5 mio. EBITA i Q1 var i den øvre del af intervallet for vores forventninger. Periodens resultat Resultatet steg til DKK 29 mio. fra DKK 7 mio. i Q Resultat af ophørt aktivitet på DKK 33 mio. i Q indeholder DKK 50 mio. i avance ved salg af aktiverne i Solar Deutschland. Periodens resultat udgjorde dermed i alt DKK 62 mio. mod DKK -11 mio. i Q Pengestrømme Udviklingen i nettoarbejdskapitalen i Q1 var mindre tilfredsstillende. Vi har fortsat fokus på forbedring af arbejdskapitalen, der opgjort som et gennemsnit af fire kvartaler udgjorde 12,4% af omsætningen mod 12,5% i Q Arbejdskapitalen ultimo udgjorde 12,7% af omsætningen mod 12,2% i Q Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -183 mio. mod DKK -172 mio. i Q I Q modtog Solar den sidste del af den faste overdragelsessum fra salget af Aurora Group i Beløbet udgjorde DKK 32 mio., som påvirkede pengestrømme fra investeringsaktivitet positivt. Dermed udgjorde pengestrømme fra investeringsaktivitet DKK 22 mio. mod DKK -20 mio. i Q Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde DKK -14 mio. mod DKK -18 mio. i Q I forbindelse med salget af aktiverne i Solar Deutschland betalte selskabet gælden til leverandører. Dette havde en væsentlig påvirkning på pengestrømme fra driftsaktivitet for ophørt aktivitet, der udgjorde DKK -68 mio. mod DKK 11 mio. i Q Det samlede vederlag fra salget af aktiverne indgår under pengestrømme fra investeringsaktivitet fra ophørt aktivitet, der udgjorde DKK 328 mio. mod DKK 0 mio. i Q Pengestrømme i alt udgjorde dermed DKK 85 mio. mod DKK -199 mio. i Q

10 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q I forhold til Q blev netto rentebærende gæld reduceret med DKK 255 mio. til DKK 240 mio. Gearingen udgjorde uændret 1,0 gange EBITDA. Solar havde pr. 31. marts 2015 uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 852 mio. Solar har ingen covenants over for hovedbankforbindelserne. Aflønning af direktion og ledende medarbejdere I marts 2015 har Solars direktion og ledende medarbejdere fået tildelt stk. aktieoptioner, der kan udnyttes 10 bankdage efter offentliggørelse af årsrapporten i 2018 eller 2019, se selskabsmeddelelse nr. 5 af 11. marts 2015 og noten vedrørende aktieoptionsprogrammer. Aktieoptionsprogrammet følger Solars overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer, der blev godkendt på generalforsamlingen den 5. april Retningslinjerne fremgår af Solars hjemmeside under Begivenheder efter regnskabets afslutning I april udbetalte Solar-koncernen udbytte på DKK 55 mio., svarende til DKK 7,00 pr. aktie. Udbetaling af udbytte blev vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts Væsentlige risici I Årsrapport 2014 beskriver Solar de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til virksomhedens aktiviteter. De væsentligste risici er, at Solar i lighed med øvrige internationale virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer, dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret. Aktionærinformation Solars aktier Solars aktiekapital er fordelt på nominelt DKK 90 mio. A-aktier og nominelt DKK 702 mio. B-aktier. A-aktierne er ikke børsnoterede. B-aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen under fondskode DK med kortnavn SOLAR B og indgår i MidCap-indekset samt i MidCap på Nasdaq Nordic. Aktiekapitalen omfatter stk. A-aktier og stk. B-aktier. Solar har en beholdning af egne B-aktier på stk. A-aktierne har 10 stemmer for hvert aktiebeløb på DKK 100, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert aktiebeløb på DKK 100. Aktionærer med 5% eller mere af aktiekapitalen Pr. 31. marts 2015 Aktiekapitalandel i % Stemmeandel i % Fonden af 20. December, Kolding, Danmark 15,6 57,5 Nordea Funds Oy, Danish Branch, København, Danmark 11,1 5,5 Chr. Augustinus Fabrikker A/S, København, Danmark 10,3 5,1 RWC Asset Management LLP, London, England 7,7 3,8 Finanskalender juli august IR-tavshed 12. august Delårsrapport Q oktober - 5. november IR-tavshed 5. november Delårsrapport Q3 2015

11 Solar Delårsrapport Q Regnskab Q1 2015

12 Solar Delårsrapport Q Kvartalstal Koncern Q1 Q2 Q3 Q4 Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) Primært resultat før amortisering (EBITA) Primært resultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Kvartalets resultat Balance (DKK mio.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Balancesum Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Rentebærende forpligtelser, netto Investeret kapital Nettoarbejdskapital, ultimo Nettoarbejdskapital, gns Pengestrømme (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet, fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktivitet, fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, fortsættende aktiviteter Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Køb og salg af dattervirksomheder, netto Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 2,3 0,4-6,0-3,1-2,8-4,6 0,3-7,5 Organisk vækst 4,6 3,8-3,4-4,0-0,8-2,7 2,2-5,2 Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 5,8 2,1-2,3-5,8-0,8-4,2 1,2-4,9 Bruttoavance 21,2 21,5 21,1 21,3 20,9 21,6 21,1 22,3 EBITDA-margin 2,9 2,3 0,8 2,1 4,3 4,1 1,7 4,9 EBITA-margin 2,3 1,5 0,0 1,4 3,4 3,3-0,1 4,2 EBIT-margin 1,8 0,8-0,5 0,8 2,9 2,6-5,4 3,6 Nettoarbejdskapital (NWC ultimo)/omsætning (LTM) 12,7 12,2 13,3 13,8 12,7 12,5 10,8 10,7 Nettoarbejdskapital (NWC gns.)/omsætning (LTM) 12,4 12,5 12,4 13,9 12,4 13,4 12,4 13,2 Gearing (rentebærende forpl., netto/ebitda), antal gange 1,0 1,0 1,7 2,4 1,4 2,0 1,3 1,0 Egenkapitalforrentning (ROE) -9,2 2,9 1,8 1,7 2,1 1,0-12,5 1,0 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 1,4 6,0 4,8 4,7 5,0 4,0-2,3 4,1 Afkast af investeret kapital (ROIC) -3,3 6,0 4,9 4,2 5,1 4,1-4,3 4,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 1,7 8,5 7,4 6,5 7,5 6,4 0,7 6,9 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 19,4 12,7 16,4 12,5 11,4 13,9 21,7 12,8 Egenkapitalandel (soliditet) 37,4 41,8 40,8 39,3 39,9 41,0 37,9 43,1

13 Solar Delårsrapport Q Kvartalstal - fortsat Koncern Q1 Q2 Q3 Q4 Aktierelaterede nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Resultat i DKK pr. udestående aktie (EPS) 7,89-1,40-4,46-1,15 4,46 3,82-28,39 6,62 Resultat i DKK pr. udestående aktie ekskl. amortisering (EPS) 9,42 0,76-2,80 0,89 6,11 5,86-9,67 8,67 Indre værdi i DKK pr. udestående aktie 223,28 269,88 251,45 264,69 256,29 268,51 220,62 272,34 Børskurs i DKK Børskurs/indre værdi 1,43 1,49 1,70 1,01 1,14 1,12 1,30 1,23 Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere i fortsættende aktiviteter (FTE) Definitioner Organisk vækst Vækst i omsætning reguleret for tilkøbte og frasolgte selskaber samt ændring i valutakurser. Der er ikke reguleret for antal arbejdsdage. Nettoarbejdskapital Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg fratrukket gæld til leverandører. Gearing Rentebærende forpligtelser netto i forhold til EBITDA. ROIC Afkast af investeret kapital beregnet på grundlag af primært resultat med fradrag af beregnet skat. Nøgletal er generelt beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Generelt når EBITDA indgår beregningen af et nøgletal, så indgår EBITDA for de seneste tolv måneder. Der er generelt sket tilretning af resultatopgørelse, pengestrømme og nøgletal vedrørende den ophørte aktivitet i Solar Deutschland GmbH for årene 2013 og 2014 samt salget af Aurora Group Danmark A/S for I henhold til IFRS er balancen ikke tilrettet. Nøgletallet rentebærende forpligtelser, netto, er reguleret for rentebærende tilgodehavender, der vedrører salget af Aurora Group Danmark A/S, frem til indfrielsen i Q Med virkning fra aflæggelsen af årsrapporten for 2014 har Solar ændret præsentationsvalutaen fra EUR til DKK. Der er sket omregning af balanceposter pr. 1. januar 2013 ud fra kurs 746,040, mens resultatopgørelsen for 2013 er omregnet ud fra kurs 745,794. Tilsvarende er der sket omregning af balanceposter pr. 1. januar 2014 ud fra kurs 746,030, mens resultatopgørelsen for 2014 er omregnet ud fra kurs 745,879. Derudover har ændringen ikke effekt på resultat før skat, periodens resultat eller indtjening pr. aktie.

14 Solar Delårsrapport Q Totalindkomstopgørelse Koncern Resultatopgørelse Q1 Året DKK mio Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Andre driftsindtægter og omkostninger Eksterne driftsomkostninger Personaleomkostninger Tab på tilgodehavender fra salg Primært resultat før afskrivning (EBITDA) Afskrivning på materielle anlægsaktiver Primært resultat før amortisering (EBITA) Amortisering af immaterielle anlægsaktiver Primært resultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Selskabsskat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørt aktivitet Periodens resultat Periodens resultat i DKK pr. udestående aktie (EPS) 7,89-1,40-29,79 Periodens resultat i DKK pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) 7,89-1,40-29,79 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter i DKK pr. udestående aktie (EPS) 3,69 0,89-22,91 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter i DKK pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) 3,69 0,89-22,91 For resultat af ophørende aktivitet pr. udestående aktie (EPS), se note 28 for ophørende aktivitet. Anden totalindkomst Periodens resultat Andre indregnede indtægter og omkostninger: Poster der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen Aktuarmæssige gevinster / tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat Poster der kan reklassificeres til resultatopgørelsen Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat Skat af værdireguleringer af sikringsinstrumenter Andre indregnede indtægter og omkostninger efter skat Periodens totalindkomst

15 Solar Delårsrapport Q Balance Koncern Ultimo DKK mio Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Udskudt skatteaktiv Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvider Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Aktiekapital Reserver Overført resultat Forslag til udbytte for regnskabsåret Egenkapital Rentebærende forpligtelser Hensættelse til pensionsforpligtelser Hensættelse til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende forpligtelser Gæld til leverandører Skyldig selskabsskat Andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Andre hensatte forpligtelser Passiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver i alt

16 Solar Delårsrapport Q Pengestrømsopgørelse Koncern Q1 Året DKK mio Periodens resultat, fortsættende aktivitet Af- og nedskrivninger samt amortiseringer Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer Finansielle poster, netto Selskabsskat Finansielle indtægter, modtaget Finansielle omkostninger, betalt Betalt selskabsskat Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring af varebeholdninger Ændring af tilgodehavender Ændring af ikke-rentebærende forpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet, fortsættende aktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet, ophørt aktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af datterselskab Pengestrømme fra investeringsaktivitet, fortsættende aktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet, ophørt aktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på rentebærende langfristede forpligtelser Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, fortsættende aktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, ophørt aktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Likvide beholdninger primo Valutakursreguleringer Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger ultimo Likvider Kortfristede rentebærende forpligtelser Likvide beholdninger ultimo Variabel og fast del af salgssummen for Aurora Group Danmark A/S.

17 Solar Delårsrapport Q Egenkapitalopgørelse Koncern DKK mio. Reserver Aktiekapital for sikringstransakt. Reserver for valutakursreg. Overført resultat Forslag til udbytte I alt 2015 Egenkapital pr Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat Skat af værdireguleringer 3 3 Nettoindtægt indregnet på egenkapitalen via anden totalindkomst i totalindkomstopgørelsen Periodens resultat Totalindkomst Vedtagelse af udbytte Øvrige bevægelser Egenkapital pr Egenkapital pr Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 2 2 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat Skat af værdireguleringer 2 2 Nettoindtægt indregnet på egenkapitalen via anden totalindkomst i totalindkomstopgørelsen Periodens resultat Totalindkomst Egenkapital pr

18 Solar Delårsrapport Q Noter Segmentoplysninger I Q implementerede Solar en ændring i segmentrapportering fra geografisk segmentering til forretningssegmentering. Forretningssegmenterne omfatter Installation, Industri og Øvrige og er baseret på kundernes tilhørsforhold til disse segmenter. Installation omfatter installation af el og vvs, mens Industri omfatter industri, marine og offshore samt forsyning og infrastruktur. Øvrige indeholder andre mindre områder. DKK mio. Installation Industri Øvrige I alt Q Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Direkte omkostninger Primært resultat før indirekte omkostninger Indirekte omkostninger Primært segment resultat Ikke allokerede omkostninger Primært resultat før afskrivninger (EBITDA) 77 Afskrivninger og amortiseringer -29 Primært resultat (EBIT) 48 Finansielle poster, netto -8 Resultat før skat (EBT) 40 DKK mio. Installation Industri Øvrige I alt Q Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Direkte omkostninger Primært resultat før indirekte omkostninger Indirekte omkostninger Primært segment resultat Ikke allokerede omkostninger Primært resultat før afskrivninger (EBITDA) 59 Afskrivninger og amortiseringer -38 Primært resultat (EBIT) 21 Finansielle poster, netto -10 Resultat før skat (EBT) 11 1 Ikke allokerede omkostninger indeholder udgifter til administrativt personale og diverse omkostninger til fællesudgifter.

19 Solar Delårsrapport Q Noter Segmentoplysninger - fortsat Geografiske oplysninger Solar A/S opererer primært på markederne Danmark, Sverige, Norge og Benelux. I nedenstående tabel dækker øvrige markeder over de resterende markeder, der kan ses af koncernstrukturen i Årsrapport 2014, side 17. Nedenstående allokering er sket på baggrund af varens salgssted. DKK mio. Omsætning Organisk vækst Langfristede aktiver Q Danmark 705 7, Sverige 581 2,4 283 Norge 491 2,7 161 Benelux 716 3,6 336 Øvrige markeder ,6 46 Eimineringer I alt , Q Danmark 656-3, Sverige 601 6,1 300 Norge ,9 170 Benelux 695-1,3 597 Øvrige markeder 145 8,6 145 Eimineringer I alt ,

20 Solar Delårsrapport Q Noter Aktieoptionsprogrammer Beskrivelse og specifikation af Solars aktieoptionsprogram fremgår af Årsrapport 2014 og under I marts 2015 har Solar tildelt yderligere stk. aktieoptioner (marts 2014: stk.) til direktion og ledende medarbejdere. Derudover er stk. optioner fra tildelingen i 2011 udløbet. Herefter udgør udestående aktieoptioner i alt stk. Tildeling 2015 Antal stk. Direktionen Øvrige I alt Udnyttelsesperiode: 10 bankdage efter offentliggørelse af årsrapport i 2018/2019 DKK mio. Markedsværdi på tildelingstidspunktet efter Black Scholes-model 2 Forudsætninger for opgørelse af markedsværdi på tildelingstidspunktet efter Black-Scholes-model: Gennemsnitlig aktiekurs 335,26 Udnyttelsesskurs 335,26 Forventet volatilitet 29% Forventet udbytte ift. kursværdi 2% Risikofri rente 2% Den gennemsnitlige aktiekurs er beregnet på grundlag gennemsnitskursen på Nasdaq Copenhagen de første 10 børsdage efter offentliggørelse af Årsrapport 2014.

21 Solar Delårsrapport Q Noter Ophørt aktivitet og aktiver bestemt for salg Solar A/S har pr. 16. marts 2015 gennemført salget af aktiverne i Solar Deutschland GmbH til Sonepar Group, med en regnskabsmæssig avance på DKK 50 mio. Den ophørte aktivitet har påvirket resultatopgørelsen således: Q1 Året DKK mio Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Omkostninger og andre driftsindtægter Primært resultat (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat (EBT) Skat af periodens resultat Periodens resultat Periodens resultat af ophørt aktivitet i DKK pr. udestående aktie (EPS) 4,20-2,29-6,87 Periodens resultat af ophørt aktivitet i DKK pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) 4,20-2,29-6,87 Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Salget af den ophørte aktivitet kan specificeres således: Regnskabsmæssig værdi af nettoaktiver 298 Gevinst ved salg 50 Samlet vederlag 348 Aktiver bestemt for salg DKK mio Materielle anlægsaktiver 77 Aktiver bestemt for salg består af bygninger i Solar Nederland og Solar Deutschland på henholdsvis DKK 61 mio. og DKK 16 mio.

22 Solar Delårsrapport Q Regnskabspraksis Koncernen Regnskabspraksis Delårsrapporten for Solar aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Bortset fra effekten af nye IAS-/IFRS-standarder implementeret i perioden er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til Årsrapport Årsrapporten indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side Væsentlige poster i regnskabet har deres udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn over det aktuelle års aktivitet. Nye regnskabsstandarder implementeret i perioden Solar har 1. januar 2015 implementeret IAS 19, omhandlende medarbejderbidrag og bidrag fra tredjemand til pensionsordninger. Ydermere er nye fortolkningsbidrag til gældende standarder implementeret. Ændringerne har ingen effekt for Solar. Nye regnskabsstandarder til implementering i efterfølgende regnskabsperioder For nye standarder henvises til Årsrapport 2014, note 31, side 82. Der er ikke nye eller ændrede standarder udsendt i 2015 i forhold til de i årsrapporten nævnte. Vedrørende revision Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregning af skattepligtige indkomster for perioden.

23 Solar Delårsrapport Q Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Q for Solar A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Q Vejen, den 7. maj 2015 DIREKTIONEN Anders Wilhjelm Koncernchef Michael H. Jeppesen Koncernøkonomidirektør BESTYRELSEN Jens Borum Formand Agnete Raaschou-Nielsen Næstformand Lars Lange Andersen Niels Borum Ulrik Damgaard Bent H. Frisk Ulf Gundemark Jens Peter Toft Steen Weirsøe

24 Solar Delårsrapport Q Solar A/S Industrivej Vest Vejen Tlf CVR nr Tak til de medarbejdere, hvis portrætter vi har fået lov til at bruge i denne delårsrapport.

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret.

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret. NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 15 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 16 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 16 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 16 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q2 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q2 2008 4 H1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som Delårsrapport Q1 1 delårsrapport q1 ET UDFORDRENDE KVARTAL som forventet Delårsrapport Q1 2 delårsrapport q1 indhold 3 4 7 10 12 Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger Aktionærinformation

Læs mere

Solar A/S Delårsrapport Q3 2014

Solar A/S Delårsrapport Q3 2014 Solar A/S Delårsrapport Q3 2014 Delårsrapport Q1 2014 CVR-nr. 15908416 2 Delårsrapport Q3 2014 Indhold 3 4 7 10 11 Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger 2014 Aktionærinformation

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q2 H1 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 344,6 377,5 717,8 738,3 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q3 Q1-Q3 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 333,7 349,4 1.051,5 1.087,7 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 6/2013 1/14 Brødrene

Læs mere

Årsrapport 2015. Nasdaq Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 10 2016

Årsrapport 2015. Nasdaq Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 10 2016 Nasdaq Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 10 2016 Kontaktpersoner: CEO Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 CFO Michael H. Jeppesen tlf. 79 30 02 62 Director, Stakeholder

Læs mere

GYLDENDAL A/S CVR-NR. 58 20 01 15 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

GYLDENDAL A/S CVR-NR. 58 20 01 15 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 GYLDENDAL A/S CVR-NR. 58 20 01 15 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 SELSKABSMEDDELELSE 27. AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resume for første halvår 2015 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere