Solar A/S Delårsrapport Q3 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solar A/S Delårsrapport Q3 2014"

Transkript

1 Solar A/S Delårsrapport Q Delårsrapport Q CVR-nr

2 2 Delårsrapport Q Indhold Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger 2014 Aktionærinformation Kvartalstal Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse 19 Segmentoplysninger 20 Aktieoptionsprogrammer 22 Regnskabspraksis 23 Ledelsens påtegning Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk den 18. november 2014 via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende. Copyright: Solar, november 2014 Solar A/S Haderslevvej 25 DK Kolding Tlf CVR-nr

3 3 Koncernen Hoved- og nøgletal Q3 Q1 - Q3 Året Resultatopgørelse ( mio.) Omsætning 356,8 368, , , ,5 Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) 12,9 12,6 19,5 17,1 36,6 Primært resultat før amortisering (EBITA) 10,0 9,5 10,8 7,9 21,7 Primært resultat (EBIT) 8,3 7,3 4,8 1,3 12,9 Resultat før skat (EBT) 6,7 5,6 0,2-4,3 5,5 Periodens resultat 4,8 3,8-1,5-4,1 3,0 Balancesum 677,1 688,7 677,1 688,7 665,0 Egenkapital 270,4 282,7 270,4 282,7 286,6 Rentebærende forpligtelser, netto 81,2 79,5 81,2 79,5 42,4 Pengestrømme fra driftsaktivitet 14,5 18,9-19,5-4,6 35,1 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Organisk vækst -1,4-3,0-0,3-6,1-5,9 EBITDA-margin 3,6 3,4 1,8 1,5 2,4 EBITA-margin 2,8 2,6 1,0 0,7 1,4 Nettoarbejdskapital (NWC ult.)/omsætning (LTM) 13,3 13,2 13,3 13,2 11,5 Gearing (rentebærende forpl., netto/ebitda), antal gange 2,1 2,5 2,1 2,5 1,2 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 5,2 4,1 5,0 4,1 4,1 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 5,1 3,8 5,1 3,8 4,1 Egenkapitalandel (soliditet) 39,9 41,0 39,9 41,0 43,1 Aktierelaterede nøgletal Resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,61 0,48-0,19-0,52 0,38 Resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie (EPS) 0,83 0,76 0,57 0,32 1,50 Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere i fortsættende aktiviteter (FTE) overblik Adskillige af Solars selskaber havde negativ vækst i Q3 2014, mens selskaberne i Polen, Belgien og Østrig viste positiv vækst. Koncernens omsætning og EBITA i Q3 var på niveau med vores forventninger. Som tidligere annonceret fokuserer vi på reduktion af kompleksitet, driftsoptimering og kundebehov. Som konsekvens heraf er en række ændringer gennemført eller igangsat se side 6. Forventningerne til den underliggende drift er uændret, hvorfor vi fortsat forventer en omsætning for 2014 i niveauet omkring mio. Derimod medfører optimeringsinitiativerne engangsomkostninger, hvilket ændrer forventningerne til EBITA fra niveauet omkring 23 mio. til niveauet omkring 9 mio - se side 10. Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Der er generelt sket tilretning af resultatopgørelse, pengestrømme og nøgletal vedrørende salget af Aurora Group Danmark A/S for I henhold til IFRS er balancen ikke tilrettet.

4 4 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Q Omsætning Omsætningen i Q3 var på niveau med vores forventninger. Organisk vækst i % Adskillige af Solars selskaber havde negativ vækst, mens selskaberne i Polen, Belgien og Østrig viste positiv vækst. Den negative markedsudvikling medførte, at omsætningen udgjorde 356,8 mio. mod 368,3 mio. i Q Den organiske vækst udgjorde -1,4% mod -3,0% i Q Reguleret for antal arbejdsdage udgjorde den organiske vækst -1,3% mod -4,5% i Q EBITA EBITA i Q3 var på niveau med vores forventninger og udgjorde 10,0 mio. eller 2,8% af omsætningen mod 9,5 mio. eller 2,6% af omsætningen i Q EBITA i % af omsætning Bruttoavancen udgjorde 20,3% mod 20,9% i Q I Solar Danmark og Solar Sverige var bruttoavancen i Q fortsat negativt påvirket af kunde- og produktmiks. I Q3 havde vi ingen væsentlige tab på debitorer. Generelt udviste kunderne en forbedret betalingsevne, og vi inddrev betalinger på tidligere nedskrevne tilgodehavender. Tab på debitorer blev dermed reduceret til 0,1% af omsætningen mod 0,5% af omsætningen i Q EBITA var i Q påvirket af omkostninger til restruktureringer på 0,4 mio., mens EBITA i Q var påvirket af omkostninger til restruktureringer på 0,8 mio. og til Solar 8000 på 0,9 mio. Normaliseret EBITA udgjorde 10,4 mio. i Q mod 11,2 mio. i Q EBT EBT udgjorde 6,7 mio. mod 5,6 mio. i Q Periodens resultat udgjorde 4,8 mio. mod 3,8 mio. i Q Normaliseret EBITA Q3 Q1-Q3 mio EBITA 10,0 9,5 10,8 7,9 Restruktureringsomkostninger 0,4 0,8 1,9 5,7 Omkostninger til Solar ,9 1,7 2,6 Justering af avance ved salg af Aurora Group - - 0,4-1,4 Normaliseret EBITA 10,4 11,2 14,8 14,8 Normaliseret EBITA-margin i % 2,9 3,0 1,3 1,3

5 regnskabsberetning Delårsrapport Q Q1-Q Omsætning Omsætningen udgjorde 1.096,4 mio. mod 1.127,7 mio. i Q1-Q Den organiske vækst udgjorde -0,3% mod -6,1% i Q1-Q EBITA EBITA steg til 10,8 mio. fra 7,9 mio. i Q1-Q Bruttoavancen var i årets første ni måneder negativt påvirket af forskydninger i det geografiske miks, hvor særligt Solar Danmark oplevede negativ organisk vækst under koncernens gennemsnit. Vi oplevede desuden på flere af vores markeder en negativ effekt af forskydninger i kunde- og produktmiks. Det medførte, at bruttoavancen for koncernen faldt til 20,6% mod 21,0% i Q1-Q Tab på debitorer er blevet reduceret til 0,2% af omsætningen mod 0,5% af omsætningen i Q1-Q EBITA var i Q1-Q desuden påvirket af omkostninger til restruktureringer på 1,9 mio. og til Solar 8000 på 1,7 mio. Der blev i Q foretaget en justering af den variable del af salgssummen for Aurora Group på -0,4 mio. Beløbet blev udgiftsført under andre driftsindtægter og -omkostninger. Til sammelnligning var EBITA i de første ni måneder af 2013 påvirket af omkostninger til restruktureringer på 5,7 mio. og til Solar 8000 på 2,6 mio. samt af avance ved salg af Aurora Group på 1,4 mio. Normaliseret EBITA udgjorde dermed 14,8 mio. i Q1-Q som i Q1-Q EBT EBT udgjorde 0,2 mio. mod -4,3 mio. for de første ni måneder af Selskabsskat blev en udgift på -1,7 mio. mod en indtægt på 0,2 mio. i Q1-Q Selskabsskatten var i 2013 påvirket af reduktion af selskabsskatteprocenten i Danmark, hvilket medførte en regulering af udskudt skat på 1,3 mio. Periodens resultat udgjorde -1,5 mio. mod -4,1 mio. i de første ni måneder af Investeringer Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver udgjorde 5,2 mio. i Q1-Q Pengestrømme Arbejdskapitalen ultimo blev reduceret til 199,1 mio. fra 205,7 mio. i Q I Q blev der imidlertid foretaget lageropbygning. Det er et fokusområde at reducere lagerbeholdningen til et normalt niveau. Arbejdskapitalen udgjorde 13,3% af omsætningen mod 13,2% i Q Opgjort som et gennemsnit af fire kvartaler faldt arbejdskapitalen til 13,0% af omsætningen fra 13,6% i Q Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde dermed -19,5 mio. mod -4,6 mio. i Q1-Q Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -7,0 mio. mod 5,0 mio. for de første ni måneder af 2013, hvor salget af Aurora Group påvirkede positivt med 11,0 mio. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde -18,6 mio. mod -36,9 mio. i Q1-Q Heraf udgjorde udbytte udbetalt til selskabets aktionærer 12,6 mio. mod 7,0 mio. i Derudover indfriede Solar i Q langfristede rentebærende forpligtelser for 23,0 mio. Samlet udgjorde pengestrømme -45,1 mio. mod -39,2 mio. for de første ni måneder af I forhold til Q1-Q blev netto rentebærende gæld forøget med 1,7 mio. Gearingen faldt til 2,1 mod 2,5 gange EBITDA ultimo Q Solar havde pr. 30. september 2014 uudnyttede kreditfaciliteter på 99,5 mio. Solar har ingen covenants over for hovedbankforbindelserne.

6 regnskabsberetning Delårsrapport Q Begivenheder efter regnskabets afslutning Som tidligere annonceret fokuserer Solar på reduktion af kompleksitet, driftsoptimering og kundebehov. Som konsekvens heraf er en række ændringer gennemført eller igangsat. Solar Norge har lukket et antal filialer samt foretaget de nødvendige tilpasninger. Solar Danmark planlægger også at lukke et antal filialer. Den fortsat stigende digitalisering af Solars forretning og ændring af kundeadfærd muliggør denne optimering i begge lande. I Holland gennemfører vi en optimering af Solar Nederlands supply chain-setup. Dette indebærer, at centrallageret i Zwolle bliver nedlagt, og aktiviteten bliver overført til lageret i Alkmaar. Samtidig iværksættes integration af Conelgro, Holland, og Claessen, Belgien, i Solar Nederland. Formålet er at tilgodese kunderne i Conelgro og Claessen og give dem fuld adgang til alle Solars produkter og services. Samtidig får Solar Nederlands kunder adgang til et større filialnetværk. Desuden samles og optimeres samtlige back office-funktioner i Alkmaar ligesom der sammenlægges en række filialer. Integrationen forventes fuldt gennemført inden udgangen af De samlede forretningsaktiviteter i Holland og Belgien vil være under CED Martin Trampes ledelse. Solar Sverige har primo Q4 iværksat den nødvendige normalisering af omkostningerne efter SAP-implementeringen. De økonomiske konsekvenser af ovenstående initiativer er beskrevet under forventninger til den finansielle udvikling. Solar ændrer fremadrettet præsentationsvalutaen fra euro til danske kroner. Ændringen sker ud fra ønsket om at reducere kompleksiteten i regnskabsaflæggelsen. Mere end halvdelen af koncernens omsætning sker i lande uden for eurosamarbejdet. De funktionelle valutaer i koncernens selskaber vil uændret være valutaen i det land, det pågældende selskab opererer i. Ved offentliggørelse af finansielle rapporter vil der blive udarbejdet et særskilt bilag med hoved- og nøgletal i euro. Væsentlige risici I Årsrapport 2013 beskriver Solar de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til virksomhedens aktiviteter. De væsentligste risici er, at Solar i lighed med øvrige internationale virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer, dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret.

7 7 Ledelsesberetning Markeder Solar oplevede som forventet også i Q3 negativ vækst. Vi vurderer, at vi som koncern generelt har fastholdt vores markedsposition. I Danmark er aktiviteten på et fortsat historisk lavt niveau. Korrigeret for salg af solceller udgjorde væksten dog 1,0% i Q3 2014, men -2,3% for de første ni måneder i Omfanget af både påbegyndt nybyggeri og renovering er fortsat på et meget lavt niveau for både bolig- og erhvervsbyggeri. Vi har dog set en svag bedring af salget til større kunder i slutningen af Q3. Vi oplever bedre vilkår inden for de markedsområder, der ligger uden for byggesektoren. venter vi med tiden at styrke Solars samlede markedsposition. I Tyskland er markedet stagneret de sidste to kvartaler sammenholdt med En række af de tyske nøgletal har været skuffende de sidste måneder, og vi forventer ikke en snarlig forbedring. Øvrige markeder - se tabeller. Solar Danmark (ekskl. resultat i datterselskaber) I Sverige vokser markedet inden for både industri, byggeri og infrastruktur. Inden for infrastruktur har Solar dog kun begrænset aktivitet. SAP-implementeringen den 1. juni samt ændringer i den svenske ledelse har midlertidigt øget det interne fokus, hvilket har påvirket salget negativt. Den svenske organisation har nu igen øget fokus på kunderne og på udvikling af forretningen. I Norge har markedsvæksten været svagt positiv i Q3. Vores salgsudvikling har dermed ligget under totalmarkedets niveau, hvilket primært er relateret til et svagt salg inden for forsyning. Som nævnt i tidligere delårsrapporter ser vi en opbremsning i såvel investeringer inden for offshore som i nybyggeri af boliger. I Holland har markedet været negativt sammenholdt med På trods af en overraskende negativ udvikling i Q3 mener vi stadig, at markedet er ved at stabilisere sig. Den hollandske organisation er fortsat fokuseret på at stabilisere forretningen og skabe basis for fremtidig profitabel vækst. Med den nævnte integration af aktiviteterne i Holland og Belgien for- Beløb i mio. Q1 Q2 Q3 Q Omsætning 87,9 83,2 88,4 Andre driftsindtægter og -omkostninger 1 0,7 1,2 1,1 Solar 8000-omkostninger -0,5-0,3 0,0 EBITA 2 3,3 1,8 10,0 Organisk vækst % -3,9-9,7-0,8 EBITA % 3,8 2,1 11, Omsætning 91,5 92,1 89,2 92,9 Andre driftsindtægter og -omkostninger 1 1,1-1,9 1,3-0,7 Solar 8000-omkostninger -0,7-0,1-0,2-1,2 EBITA 5,1 1,7 9,3 4,5 Organisk vækst % -8,0-4,8-9,5-19,9 EBITA % 5,6 1,9 10,4 4,8 1 Andre driftsindtægter og -omkostninger vedrører viderefakturering af investeringen i Solar 8000 til dattervirksomheder samt nedskrivning af earn-out fra salget af Aurora Group. 2 Restruktureringsomkostninger udgjorde 1,3 mio., hvoraf størstedelen påvirkede Q2.

8 Markeder Delårsrapport Q Solar Sverige Solar Deutschland 1 Beløb i mio. Q1 Q2 Q3 Q Omsætning 80,6 78,5 69,5 Solar 8000-omkostninger -0,2-0,7 0,0 EBITA 2,1-1,1 1,2 Organisk vækst % 6,1 1,4-1,4 EBITA % 2,6-1,4 1, Omsætning 79,3 81,8 74,7 87,9 Solar 8000-omkostninger -0,2-0,7-0,7 0,2 EBITA 1,5 0,6 3,0 3,6 Organisk vækst % -6,9-2,7-2,8-0,2 EBITA % 1,9 0,8 4,1 4,0 Beløb i mio. Q1 Q2 Q3 Q Omsætning 31,9 29,4 32,6 EBITA -2,2-2,0-1,1 Organisk vækst % 5,8-3,8-6,4 EBITA % -6,9-6,9-3, Omsætning 30,2 30,5 34,9 32,9 EBITA 2-2,8-2,7-1,2-2,9 Organisk vækst % -20,4-12,0-6,0-6,1 EBITA % -9,2-8,8-3,6-8,9 1 Inkluderer selskaberne GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbh og GFI Elektro GmbH, der er integreret i Solar Deutschland pr. 1/ Restruktureringsomkostninger udgjorde 0,5 mio., hvoraf størstedelen påvirkede Q1. Solar Norge Claessen, Belgien Beløb i mio. Q1 Q2 Q3 Q Omsætning 67,1 63,2 60,6 EBITA 2,1 1,9 2,6 Organisk vækst % 17,9-7,3-3,4 EBITA % 3,1 3,1 4, Omsætning 63,9 73,7 65,3 70,1 EBITA 1,6 4,2 2,1 4,1 Organisk vækst % -5,5 16,6 11,0 10,9 EBITA % 2,5 5,7 3,2 5,8 Beløb i mio. Q1 Q2 Q3 Q Omsætning 8,6 8,2 7,1 EBITA 0,0-0,2-0,2 Organisk vækst % 2,5-4,0 0,8 EBITA % -0,4-1,5-2, Omsætning 8,4 8,5 7,0 8,0 EBITA 0,0-0,1-0,2 0,3 Organisk vækst % -5,6-3,1-7,2-9,2 EBITA % -0,1-0,6-3,2 3,2 Solar Nederland 1 GFI, Østrig Beløb i mio. Q1 Q2 Q3 Q Omsætning 84,1 77,8 73,3 EBITA 2-1,0-1,2-1,6 Organisk vækst % -1,2-0,5-0,9 EBITA % -1,1-1,6-2, Omsætning 85,5 78,1 74,7 88,9 EBITA 3-7,6-4,1-2,9 3,2 Organisk vækst % -15,0-16,5-4,6-3,4 EBITA % -8,9-5,3-3,8 3,6 Beløb i mio. Q1 Q2 Q3 Q Omsætning 11,7 12,9 14,9 EBITA -0,2-0,2 0,0 Organisk vækst % 11,8-0,7 0,9 EBITA % -1,7-1,6-0, Omsætning 10,5 12,9 14,8 14,2 EBITA -0,3-0,3 0,5 0,0 Organisk vækst % -6,3-2,5-2,3-3,2 EBITA % -3,1-1,8 3,4-0,1 1 Inkluderer Conelgro B.V. 2 EBITA var i Q positivt påvirket af 0,5 mio. vedrørende tilbageførte hensættelser. 3 Restruktureringsomkostninger udgjorde 4,2 mio., hvoraf størstedelen påvirkede Q1.

9 Markeder Markeder Delårsrapport Q Solar Norge AS Norge Solar Norge AS Norge P/F Solar Færoyar Færøerne P/F Solar Færoyar Færøerne Solar Danmark A/S Danmark Solar Danmark A/S Danmark Solar Sverige AB Sverige Solar Sverige AB Sverige Solar Nederland B.V. inkl. Solar Conelgro Nederland B.V. B.V. Holland inkl. Conelgro B.V. Holland Claessen ELGB Belgien Claessen ELGB Belgien Solar Polska Sp. z o.o. Polen Solar Polska Sp. z o.o. Polen Solar Deutschland GmbH inkl. Solar GFI Deutschland Gesellschaft GmbH für Installationstechnik mbh Tyskland Tyskland GFI GmbH Østrig GFI GmbH Østrig Solar Polska Solar Føroyar Beløb i mio. Q1 Q2 Q3 Q Omsætning 7,8 9,5 11,5 EBITA -0,2 0,1 0,2 Organisk vækst % 6,0 25,4 19,6 EBITA % -2,5 1,0 1, Omsætning 7,4 7,5 9,5 9,8 EBITA -0,4-0,3 0,2 0,3 Organisk vækst % -19,8-15,6 8,5-3,3 EBITA % -4,9-4,4 1,9 2,7 Beløb i mio. Q1 Q2 Q3 Q Omsætning 0,8 0,8 0,8 EBITA 0,1 0,0 0,1 Organisk vækst % -8,3-15,0-0,7 EBITA % 12,0 2,8 9, Omsætning 0,9 1,0 0,7 0,8 EBITA 0,1 0,0 0,0 0,1 Organisk vækst % -7,0 19,2-21,1-11,5 EBITA % 5,8 2,1 6,4 6,3

10 10 Ledelsesberetning Forventninger 2014 Forventninger til markederne Generelt ser vi ikke nogen væsentlig ændring i markederne bortset fra en svækkelse af det tyske. Det er dog usikkert om den seneste skuffende udvikling i Holland vil fortsætte. Det danske marked forventes også at falde i den resterende del af Nybyggeri er stadig på et meget lavt niveau. Særligt på boligsiden ser vi et fald, og vi har ingen indikation af, at det er ved at vende. På områder uden for byggesektoren forventer vi fortsat en positiv udvikling for Solar. Samlet set venter vi negativ organisk vækst for Solar Danmark i Det svenske marked voksede i Q både inden for el og vvs, og vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte. I takt med øget kundefokus forventer vi, at Solar i Sverige vil få en rimelig andel af denne markedsvækst. På det norske marked forventer vi, at væksten i den resterende del af 2014 vil være svag - blandt andet som følge af faldende bolig- og industriinvesteringer. For året som helhed forventer vi nu svagt positiv markedsvækst. Solar Norge forventer tilsvarende svagt positiv vækst. På trods af negativ udvikling på det hollandske marked i Q3 har vi fortsat en forventning om en stabilisering af markedet, men på et lavt niveau. Der er dog stadig mange ledige erhvervslejemål. Samlet set for 2014 forventer vi en svagt negativ organisk vækst for Solar i Holland. Udviklingen på det tyske marked har været overraskende dårlig de seneste to kvartaler. Vi vurderer derfor, at markedsudviklingen for hele 2014 vil være negativ, hvilket også vil ramme Solar. På det polske marked forventer vi positiv vækst, mens vi for de øvrige markeder samlet forventer en vækst omkring nul. Forventninger til forretningsområderne Forretningsområderne industri samt energi og infrastruktur forventes at bidrage med positive vækstrater, hvorimod de mere traditionelle og store installationsområder relateret til byggeri vil udvise negativ vækst. Forventninger til den finansielle udvikling Forventningerne til den underliggende drift er uændret, hvorfor vi fortsat forventer en omsætning for 2014 i niveauet omkring mio. Derimod medfører optimeringsinitiativerne engangsomkostninger, hvilket ændrer forventningerne til EBITA fra niveauet omkring 23 mio. til niveauet omkring 9 mio. Initiativerne i Solars selskaber i Danmark, Sverige, Norge og Holland - beskrevet på side 6 - medfører, at restruktureringsomkostningerne øges fra forventet ca. 2 mio. til ca. 12 mio. samt nedskrivning af aktiver til dagsværdi på forventet ca. 4 mio. i alt ca. 16 mio. Helårseffekten af disse initiativer medfører alt andet lige en besparelse på ca. 7 mio., hvoraf ca. 50% forventes realiseret i Desuden forventes den investerede kapital reduceret med ca. 9 mio. som følge af salg af aktiver samt optimering af arbejdskapital i Holland. I forventningerne til EBITA for 2014 indgår restruktureringsomkostninger og nedskrivninger på ca. 16 mio. samt omkostninger til implementering af Solar 8000 på ca. 2 mio. Korrigeret herfor forventer vi derfor en normaliseret EBITA på uændret ca. 27 mio. Arbejdet med at optimere arbejdskapitalen vil fortsætte. Opgøres arbejdskapitalen som et gennemsnit af fire kvartaler, er målet for % af omsætningen. Ultimo forventes arbejdskapitalen at være ca. 11% af omsætningen. I forbindelse med integrationen af Conelgro i Solar Nederland er der foretaget en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill på basis af estimater og forretningsplaner mv. Her sammenholdes kapitalværdien af de forventede fremtidige pengestrømme med den regnskabsmæssige værdi af de enkelte pengestrømsfrembringende enheder. Efter integrationen af Conelgro i Solar Nederland er det ikke muligt at foretage en opdeling af de forventede fremtidige pengestrømme på de enkelte enheder. Værdiforringelsestesten vil derfor blive foretaget på grundlag af pengestrømme fra den samlede kombinerede virksomhed, hvor Solar Nederland medfører et lavt udgangspunkt. Pr. 30. september 2014 udgjorde bogført værdi af goodwill relateret til Conelgro 13,5 mio. og af kunderelaterede aktiver 3,4 mio. i alt 16,9 mio. Der er i 4. kvartal 2014 gennemført værdiforringelsestest på goodwill og kunderelaterede aktiver. Testen viser et nedskrivningsbehov på 16,9 mio. Nedskrivninger af goodwill og kunderelaterede aktiver er i resultatopgørelsen placeret under EBITA-niveau.

11 11 Ledelsesberetning Aktionærinformation Solars aktier Solars aktiekapital er fordelt på nominelt 12,1 mio. A-aktier og nominelt 94,3 mio. B-aktier. A-aktierne er ikke børsnoterede. B-aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen under fondskode DK med kortnavn SOLAR B og indgår i MidCap-indekset samt i MidCap på Nasdaq Nordic. Aktiekapitalen omfatter stk. A-aktier og stk. B-aktier. A-aktierne har 10 stemmer for hvert aktiebeløb på DKK 100, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert aktiebeløb på DKK 100. Kursudvikling Den 30. september 2014 var kursen på Solars B-aktie DKK 293 mod DKK 336 primo året. Dermed er Solars aktiekurs faldet knap 13% i denne periode. Aktiekursudvikling (indeks) Solar B MidCap IR-stilleperioders starttidspunkt Fra 2015 begynder alle Solars IR-stilleperioder den 10. i måneden efter et afsluttet kvartal. Ændringen sker af hensyn til Solars interne arbejdsprocesser omkring regnskabsaflæggelsen / / Finanskalender januar 25. februar IR-tavshed 25. februar Årsrapport marts Generalforsamling 1. april Udbetaling af udbytte 10. april 7. maj IR-tavshed 7. maj Delårsrapport Q juli 12. august IR-tavshed 12. august Delårsrapport Q oktober - 5. november IR-tavshed 5. november Delårsrapport Q Frist for forslag til dagsorden Vi gør opmærksom på, at aktionærernes frist for indlevering af forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling er 13. februar Audio webcast Præsentationen af delårsrapport Q vil blive transmitteret online fra Nasdaq Copenhagen den 18. november 2014 kl og kan følges på

12 aktionærinformation Delårsrapport Q Fordeling af aktiekapital og stemmer pr. 30. september 2014 Aktionærer med 5% eller mere Aktiekapitalandel i % Stemmeandel i % Fonden af 20. December 15,6 57,5 Chr. Augustinus Fabrikker A/S 10,3 5,1 Nordea Funds Oy, Danish branch 10,1 5,0 ATP 5,0 2,5 Andre aktionærer Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående 3,1 2,3 Øvrige danske aktionærer 26,7 13,2 Udenlandske aktionærer 19,8 9,8 Ikke-navnenoterede aktionærer 8,6 4,2 Egne aktier 0,8 0,4 Selskabsmeddelelser 2014 Dato Nr. Meddelelse Storaktionærmeddelelse Storaktionærmeddelelse Finanskalender Delårsrapport Q Udnyttelse af optioner i Solar A/S Solar A/S ændrer i sit ledelsesteam Delårsrapport Q Forløb af generalforsamling i Solar A/S Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Solar A/S Storaktionærmeddelelse Udstedelse af optioner til direktionen og ledende medarbejdere Udnyttelse af optioner i Solar A/S Indkaldelse til generalforsamling Ny HR-direktør udnævnt i Solar A/S Optioner til direktionen og ledende medarbejdere i Solar A/S Årsrapport 2013

13 13 Koncernen Kvartalstal Q1 Q2 Q3 Q4 Resultatopgørelse ( mio.) Omsætning 378,4 375,5 361,2 383,9 356,8 368,3 403,8 436,7 Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) 5,8-0,8 0,8 5,3 12,9 12,6 19,5 14,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 2,9-3,9-2,1 2,3 10,0 9,5 13,8 11,5 Primært resultat (EBIT) 0,4-6,2-3,9 0,2 8,3 7,3 11,6 9,4 Finansielle poster, netto -1,4-1,6-1,6-2,3-1,6-1,7-1,8-1,5 Resultat før skat (EBT) -1,0-7,8-5,5-2,1 6,7 5,6 9,8 7,9 Kvartalets resultat -1,5-6,9-4,8-1,0 4,8 3,8 7,1 7,0 Balance ( mio.) Langfristede aktiver 240,7 256,4 233,0 255,1 231,5 251,4 243,2 255,6 Kortfristede aktiver 440,6 496,5 417,4 454,5 445,6 437,3 421,8 511,6 Balancesum 681,3 752,9 650,4 709,6 677,1 688,7 665,0 767,2 Egenkapital 284,8 289,9 265,2 278,6 270,4 282,7 286,6 295,3 Langfristede forpligtelser 100,6 142,8 98,0 137,1 96,2 112,5 103,4 143,4 Kortfristede forpligtelser 295,9 320,2 287,2 293,9 310,5 293,5 275,0 328,5 Rentebærende forpligtelser, netto 66,5 111,2 94,0 97,5 81,2 79,5 42,4 74,9 Investeret kapital 367,0 425,1 379,3 396,3 370,8 382,1 353,5 395,4 Nettoarbejdskapital, ultimo 194,8 249,7 207,8 223,6 199,1 205,7 176,7 215,4 Nettoarbejdskapital, gns. 200,2 243,1 196,3 236,5 194,6 223,6 206,2 228,7 Pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet -21,5-31,6-12,5 8,1 14,5 18,9 39,7 46,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -2,7-3,3-2,8 9,0-1,5-0,7-3,4-1,9 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2,4-2,4-14,4-9,2-1,8-25,3-2,2-2,2 Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver -0,6-0,2-0,8-0,6-0,5-0,1-0,6-0,1 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver -2,1-3,1-2,0-1,4-1,1-0,6-2,8-1,8 Køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter, netto 0,0 0,0 0,0 11,0 0,1 0,0 0,0 0,0

14 14 Koncernen Kvartalstal fortsat Q1 Q2 Q3 Q4 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 0,8-9,5-5,9-4,1-3,1-4,9-7,5-1,3 Organisk vækst 3,9-10,5-3,5-4,7-1,4-3,0-5,3-3,2 EBITDA-margin 1,5-0,2 0,2 1,4 3,6 3,4 4,8 3,3 EBITA-margin 0,8-1,0-0,6 0,6 2,8 2,6 3,4 2,6 EBIT-margin 0,1-1,7-1,1 0,1 2,3 2,0 2,9 2,2 Nettoarbejdskapital (NWC ultimo)/omsætning (LTM) 12,7 13,7 13,7 14,1 13,3 13,2 11,5 12,3 Nettoarbejdskapital (NWC gns.)/omsætning (LTM) 13,0 14,1 13,0 14,0 13,0 13,6 13,5 13,7 Gearing (rentebærende forpl., netto/ebitda), antal gange 1,5 3,3 2,4 2,9 2,1 2,5 1,2 1,6 Egenkapitalforrentning (ROE) 2,9 1,7 1,7 1,8 2,1 1,0 1,1 5,5 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 6,1 4,8 4,8 4,9 5,2 4,1 4,1 8,6 Afkast af investeret kapital (ROIC) 3,0 2,6 2,2 1,1 2,5 0,7 1,0 5,9 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 5,7 4,9 4,9 4,0 5,1 3,8 4,1 8,1 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 16,9 18,2 22,4 17,0 15,4 19,8 17,8 9,6 Egenkapitalandel (soliditet) 41,8 39,0 40,8 39,3 39,9 41,0 43,1 39,2 Aktierelaterede nøgletal Resultat i pr. udestående aktie (EPS) -0,19-0,88-0,61-0,13 0,61 0,48 0,91 0,89 Resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie (EPS) 0,13-0,59-0,38 0,14 0,83 0,76 1,19 1,16 Indre værdi i pr. udestående aktie 36,3 36,1 33,8 35,5 34,4 36,0 36,5 36,8 Børskurs i 54,2 38,8 57,5 35,8 39,4 40,4 45,0 34,4 Børskurs/indre værdi 1,49 1,08 1,70 1,01 1,14 1,12 1,23 0,94 Børskurs i DKK Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere i fortsættende aktiviteter (FTE) Definitioner Organisk vækst: Nettoarbejdskapital: Gearing: ROIC: Vækst i omsætning reguleret for tilkøbte og frasolgte selskaber samt ændring i valutakurser. Der er ikke reguleret for antal arbejdsdage. Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg fratrukket gæld til leverandører. Rentebærende forpligtelser, netto, i forhold til EBITDA. EBITDA er ikke reguleret for tilkøbte virksomheder og aktiviteter. Afkast af investeret kapital beregnet på grundlag af primært resultat før særlige poster med fradrag af beregnet skat. Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Der er generelt sket tilretning af resultatopgørelse, pengestrømme og nøgletal vedrørende salget af Aurora Group Danmark A/S for årene 2012 og I henhold til IFRS er balancen ikke tilrettet.

15 15 Koncernen Resultatopgørelse Q3 Q1 - Q3 Året mio Omsætning 356,8 368, , , ,5 Vareforbrug -284,3-291,3-870,5-890, ,8 Bruttoresultat 72,5 77,0 225,9 236,9 324,7 Andre driftsindtægter og -omkostninger 0,0 0,0-0,4 1,4 1,5 Eksterne driftsomkostninger -14,7-15,8-49,4-53,9-69,8 Personaleomkostninger -44,6-46,6-154,3-161,9-214,8 Tab på tilgodehavender fra salg -0,3-2,0-2,3-5,4-5,0 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 12,9 12,6 19,5 17,1 36,6 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver -2,9-3,1-8,7-9,2-14,9 Primært resultat før amortisering (EBITA) 10,0 9,5 10,8 7,9 21,7 Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -1,7-2,2-6,0-6,6-8,8 Primært resultat (EBIT) 8,3 7,3 4,8 1,3 12,9 Finansielle indtægter 0,8 0,5 2,0 1,8 2,8 Finansielle omkostninger -2,4-2,2-6,6-7,4-10,2 Resultat før skat (EBT) 6,7 5,6 0,2-4,3 5,5 Selskabsskat -1,9-1,8-1,7 0,2-2,5 Periodens resultat 4,8 3,8-1,5-4,1 3,0 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 0,61 0,48-0,19-0,52 0,38 Periodens resultat i pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) 0,61 0,48-0,19-0,52 0,38 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter i pr. udestående aktie (EPS) 0,61 0,48-0,19-0,52 0,38 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter i pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) 0,61 0,48-0,19-0,52 0,38 Totalindkomstopgørelse Periodens resultat 4,8 3,8-1,5-4,1 3,0 Andre indregnede indtægter og omkostninger: Poster der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen Aktuarmæssige gevinster / tab på ydelsesbaserede pensionsordninger 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Skat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Poster der kan reklassificeres til resultatopgørelsen Valutakursregulering primo 0,6-0,1 0,8-0,4-0,1 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 1,1-0,4 0,0-4,9-8,7 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -1,7 1,0-3,8 5,0 5,8 Skat af værdireguleringer af sikringsinstrumenter 0,4-0,2 0,9-1,2-1,6 Andre indregnede indtægter og omkostninger efter skat 0,4 0,3-2,1-1,5-4,7 Periodens totalindkomst 5,2 4,1-3,6-5,6-1,7

16 16 Koncernen Balance Pr. 30. September Ultimo mio Aktiver: Immaterielle anlægsaktiver 65,3 72,5 70,2 Materielle anlægsaktiver 155,5 162,5 158,3 Udskudt skatteaktiv 9,8 9,5 8,5 Andre langfristede aktiver 0,9 6,9 6,2 Langfristede aktiver 231,5 251,4 243,2 Varebeholdninger 189,5 171,7 175,9 Tilgodehavender fra salg 228,5 232,2 194,9 Tilgodehavende selskabsskat 5,5 8,3 5,4 Andre tilgodehavender 7,0 5,3 2,6 Periodeafgrænsningsposter 5,6 3,7 3,6 Likvider 9,5 16,1 39,4 Kortfristede aktiver 445,6 437,3 421,8 Aktiver i alt 677,1 688,7 665,0 Passiver: Aktiekapital 106,4 106,2 106,2 Reserver -15,5-9,2-12,6 Overført resultat 179,5 185,7 180,4 Forslag til udbytte for regnskabsåret 0,0 0,0 12,6 Egenkapital 270,4 282,7 286,6 Rentebærende forpligtelser 70,6 80,5 77,0 Hensættelse til pensionsforpligtelser 2,7 3,2 2,9 Hensættelse til udskudt skat 19,8 24,7 20,8 Andre hensatte forpligtelser 3,1 4,1 2,7 Langfristede forpligtelser 96,2 112,5 103,4 Rentebærende forpligtelser 24,4 19,4 9,1 Gæld til leverandører 218,9 198,2 194,1 Skyldig selskabsskat 4,4 7,5 2,4 Andre gældsforpligtelser 60,2 63,6 65,5 Periodeafgrænsningsposter 0,4 0,9 0,9 Andre hensatte forpligtelser 2,2 3,9 3,0 Kortfristede forpligtelser 310,5 293,5 275,0 Forpligtelser 406,7 406,0 378,4 Passiver i alt 677,1 688,7 665,0

17 17 Koncernen Pengestrømsopgørelse Q3 Q1 - Q3 Året mio Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 4,8 3,8-1,5-4,1 3,0 Af- og nedskrivninger samt amortisering 4,6 5,3 14,7 15,8 23,7 Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer -0,6-1,8-0,8-1,7-4,3 Finansielle poster, netto 1,6 1,7 4,6 5,6 7,4 Selskabsskat 1,9 1,8 1,7-0,2 2,5 Finansielle indtægter, modtaget 0,2 0,1 0,6 0,9 1,2 Finansielle omkostninger, betalt -1,6-1,6-4,8-5,3-7,0 Betalt selskabsskat 2,7-0,7-1,3-3,2-10,9 Pengestrømme før ændring i driftskapital 13,6 8,6 13,2 7,8 15,6 Ændring af varebeholdninger -15,0-1,5-13,3 11,6 5,4 Ændring af tilgodehavender -8,8 0,5-34,0-10,2 28,0 Ændring af ikke-rentebærende forpligtelser 24,7 11,3 14,6-13,8-13,9 Pengestrømme fra driftsaktivitet 14,5 18,9-19,5-4,6 35,1 Køb af immaterielle anlægsaktiver -0,5-0,1-1,9-0,9-1,5 Køb af materielle anlægsaktiver -1,3-3,1-5,5-9,2-12,6 Salg af materielle anlægsaktiver 0,2 2,5 0,3 4,1 4,7 Salg af dattervirksomheder 0,1* 0,0 0,1* 11,0 11,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -1,5-0,7-7,0 5,0 1,6 Afdrag på langfristede rentebærende forpligtelser -1,8-25,3-6,0-29,9-32,1 Udbetalt udbytte 0,0 0,0-12,6-7,0-7,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -1,8-25,3 18,6-36,9-39,1 Nettopengestrømme fra fortsættende aktiviteter 11,2-7,1-45,1-36,5-2,4 Pengestrømme fra ophørt aktivitet 0,0 0,0 0,0-2,7-2,7 Pengestrømme i alt 11,2-7,1-45,1-39,2-5,1 Likvide beholdninger, primo -26,3 3,7 30,3 36,5 36,5 Valutakursreguleringer 0,2 0,1-0,1-0,6-1,1 Likvide beholdninger, ultimo -14,9-3,3-14,9-3,3 30,3 Likvide beholdninger, ultimo Likvider 9,5 16,1 9,5 16,1 39,4 Kortfristede rentebærende forpligtelser -24,4-19,4-24,4-19,4-9,1 Likvide beholdninger, ultimo -14,9-3,3-14,9-3,3 30,3 * Første rate af den variable del af salgssummen for Aurora Group Danmark A/S.

18 18 Koncernen Egenkapitalopgørelse mio. Aktiekapital Reserver for sikringstransakt. Reserver for valutakursreg. Overført resultat Forslag til udbytte 2014 Egenkapital pr. 1. januar 106,2-9,6-3,0 180,4 12,6 286,6 Valutakursregulering, primo 0,2 0,6 0,8 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 0,0 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat -3,8-3,8 Skat af værdireguleringer 0,9 0,9 Nettoindtægt indregnet på egenkapitalen via anden totalindkomst i totalindkomstopgørelsen 0,2-2,9 0,0 0,6 0,0-2,1 Periodens resultat -1,5-1,5 Totalindkomst 0,2-2,9 0,0-0,9 0,0-3,6 Udbetaling af udbytte -12,6-12,6 Øvrige bevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0-12,6-12,6 I alt Egenkapital pr. 30. september 106,4-12,5-3,0 179,5 0,0 270, Egenkapital pr. 1. januar 106,2-13,8 5,7 189,7 7,0 294,8 Reguleringer pga. ændret regnskabspraksis 0,5 0,5 Tilrettet egenkapital pr. 1. januar 106,2-13,8 5,7 190,2 7,0 295,3 Valutakursregulering, primo -0,4-0,4 Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder -4,9-4,9 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat 5,0 5,0 Skat af værdireguleringer -1,2-1,2 Nettoindtægt indregnet på egenkapitalen via anden totalindkomst i totalindkomstopgørelsen 0,0 3,8-4,9-0,4 0,0-1,5 Periodens resultat -4,1-4,1 Totalindkomst 0,0 3,8-4,9-4,5 0,0-5,6 Udbetaling af udbytte -7,0-7,0 Øvrige bevægelser 0,0 0,0 0,0 0,0-7,0-7,0 Egenkapital pr. 30. september 106,2-10,0 0,8 185,7 0,0 282,7

19 19 Noter Segmentoplysninger mio. Q1-Q Solar A/S moderselskab 1 Solar Sverige AB Solar Norge AS Solar Nederland 2 Claessen ELGB, Belgien Solar Deutschland 3 GFI Solar GmbH, Polska Østrig Sp. z o.o. P/F Solar Føroyar Elimineringer 4 Fortsætt. aktivitet. total Ophørt Solarkoncernen aktivitet 5 Omsætning 259,5 228,6 190,9 235,2 23,9 93,9 39,5 28,8 2,4-6, , ,4 Andre driftsindtægter og -omkostninger 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,4-0,4-0,4 Solar 8000-omkostninger -0,8-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,7-1,7 EBITA 15,1 2,2 6,6-3,8-0,4-5,3-0,4 0,1 0,2-3,5 10,8 10,8 Finansielle poster, netto -0,9-2,0-0,5-0,9 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0-0,1-4,6-4,6 EBT 10,3-1,9 5,0-6,4-0,3-5,8-0,5 0,0 0,2-0,4 0,2 0,2 Afskrivninger og amortiseringer inkluderet i EBT -7,1-3,5-1,9-3,7-0,1-0,9-0,2-0,3 0,0 3,0-14,7-14,7 Langfristede aktiver 307,1 38,7 23,3 79,3 0,8 11,8 1,4 4,7 0,6-236,2 231,5 231,5 Tilgang anlægsaktiver 4,6 0,4 1,0 0,8 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 7,4 7,4 Egenkapital 318,5 35,9 42,0 75,6 7,3 13,0 5,5 9,3 1,8-238,5 270,4 270,4 Forpligtelser 171,8 91,2 57,5 96,7 6,6 43,2 13,0 10,3 0,7-84,3 406,7 406,7 Balancesum 490,3 127,1 99,5 172,3 13,9 56,2 18,5 19,6 2,5-322,8 677,1 677,1 Organisk vækst % -4,8 2,1 1,7-0,6-0,3-1,7 3,3 17,4-8,6-0,3 EBITA % 6 5,8 0,9 3,5-1,6-1,5-5,7-1,1 0,5 8,0 1,0 Q1-Q Omsætning 272,8 235,8 202,9 238,3 23,9 95,6 38,2 24,4 2,6-6, ,7 18, ,6 Andre driftsindtægter og -omkostninger 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,4 0,0 1,4 Solar 8000-omkostninger -1,0-1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,6 0,0-2,6 EBITA 16,1 5,1 7,9-14,6-0,3-6,7-0,1-0,5 0,1 0,9 7,9 0,3 8,2 Finansielle poster, netto -0,8-2,0-1,1-1,4 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0-0,1-5,6-0,1-5,7 EBT 11,5 0,1 5,6-17,7-0,2-7,0-0,1-0,6 0,1 4,0-4,3 0,0-4,3 Afskrivninger og amortiseringer inkluderet i EBT -6,9-4,9-1,9-3,8-0,1-0,8-0,2-0,2 0,0 3,0-15,8-0,1-15,9 Langfristede aktiver 327,9 43,2 23,3 77,7 0,6 15,6 1,5 4,4 0,6-243,4 251,4 0,0 251,4 Tilgang anlægsaktiver 6,5 0,9 1,1 0,9 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 10,1 0,0 10,1 Egenkapital 326,2 40,2 43,7 74,7 6,8 20,6 5,7 8,6 1,7-245,5 282,7 0,0 282,7 Forpligtelser 172,9 94,5 61,1 87,7 6,2 44,1 12,4 8,1 0,8-81,8 406,0 0,0 406,0 Balancesum 499,1 134,7 104,8 162,4 13,0 64,8 18,1 16,7 2,5-327,4 688,7 0,0 688,7 Organisk vækst % -7,4-4,2 7,2-12,5-5,2-12,9-3,5-9,1-2,5-6,1 EBITA % 6 5,9 2,2 3,9-6,1-1,2-7,1-0,2-2,1 4,6 0,7 1 Efter kostprismetoden. 2 Inkluderer selskabet Conelgro B.V. 3 Inkluderer selskaberne GFI Gesellschaft für Installationstechnik mbh og GFI Elektro GmbH, der er integreret i Solar Deutschland pr. 1/ Regulering som følge af omregning fra kostprismetode til equitymetode er inkluderet. Intern omsætning udgjorde 6,3 mio. ( 6,8 mio. i 2013). 5 Indeholder Aurora Group. 6 EBITA % er udregnet med fuldstændige tal og kan derfor ikke udledes direkte.

20 20 Noter Aktieoptionsprogrammer Antal stk. Direktion Øvrige I alt 2014 Udestående primo Tildelt i Overført ved ændring af direktion Udnyttet Bortfaldet Udestående 30. september Udestående primo Tildelt i Udnyttet Bortfaldet Udestående 30. september mio. 30. sept sept Markedsværdi efter Black-Scholes-model 0,2 0,3 Forudsætninger for opgørelse af markedsværdi efter Black-Scholes-model: Forventet volatilitet 31% 33% Forventet udbytte ift. kursværdi 3% 3% Risikofri rente 4% 4%

21 21 Noter Aktieoptionsprogrammer fortsat Tildelingsår Antal stk Specifikation af aktieoptionsprogrammer Direktionen Tildeling Overført ved ændring af direktionen Udnyttet Total Udnyttelseskurs 148,53 370,04 443,26 314,27 276,18 380,64 Øvrige Tildeling Overført ved ændring af direktionen Udnyttet ved fratrædelse af ledende medarbejdere Bortfaldet ved fratrædelse af ledende medarbejdere Udnyttet Total Udnyttelseskurs 148,53 370,04 443,26 314,27 276,18 380,64 Udnyttelsesperiode 10 bankdage efter offentliggørelse af årsrapport i 2013* 2013/2014** 2014/ / / /2018 * Pr. 31. marts 2013 resterede optioner fra tildelingen i Udnyttelsesperioden for disse optioner blev forlænget. Optionerne blev udnyttet i Q Aktiekursen på udnyttelsestidspunktet var DKK 281,88. ** I Q blev aktieoptioner udnyttet. Aktiekursen på udnyttelsestidspunktet var DKK 380,64. Udnyttelsesperioden blev forlænget for de resterende optioner, der blev udnyttet i Q Aktiekursen på udnyttelsestidspunktet var DKK 441,64. Hver af aktieoptionerne giver ret til at erhverve én Solar B-aktie. Programmerne giver mulighed for, at vederlæggelsen kan foretages som differenceafregning. Forpligtelsen vedrørende aktieoptioner indgår i balancen under andre gældsforpligtelser.

22 22 Koncernen Regnskabspraksis Regnskabspraksis Delårsrapporten for Solar aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Bortset fra effekten af nye IAS-/IFRS-standarder implementeret i perioden er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til Årsrapport Årsrapporten indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side Væsentlige poster i regnskabet har deres udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn over det aktuelle års aktivitet. Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregning af skattepligtige indkomster for perioden. Nye regnskabsstandarder implementeret i perioden Solar har 1. januar 2014 implementeret IFRS 10-12, omhandlende koncernregnskaber, fællesarrangementer samt oplysninger ved interesser i andre enheder. Ydermere er nye fortolkningsbidrag til gældende standarder implementeret. Ændringerne har ingen effekt for Solar. Nye regnskabsstandarder til implementering i efterfølgende regnskabsperioder For nye standarder henvises til Årsrapport 2013, note 31, side 85. Der er ikke udsendt nye eller ændrede standarder i 2014 i forhold til de i årsrapporten nævnte. Vedrørende revision Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten.

23 23 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Q for Solar A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Q Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Kolding, den 18. november 2014 direktionen Anders Wilhjelm Koncernchef Michael H. Jeppesen Koncernøkonomidirektør bestyrelsen Jens Borum Formand Agnete Raaschou-Nielsen Næstformand Lars Lange Andersen Niels Borum Ulrik Damgaard Bent H. Frisk Ulf Gundemark Jens Peter Toft Steen Weirsøe

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som Delårsrapport Q1 1 delårsrapport q1 ET UDFORDRENDE KVARTAL som forventet Delårsrapport Q1 2 delårsrapport q1 indhold 3 4 7 10 12 Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger Aktionærinformation

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 13 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret.

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret. NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 15 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 16 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 16 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 16 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport Q1 2012

Delårsrapport Q1 2012 Delårsrapport Q1 2012 Q1 2012 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse 2 Hoved- og nøgletal 3 Koncernberetning 4 Q1 2012 4 Strategiske tiltag 6 Udviklingen i dattervirksomhederne 7 Solar Danmark A/S 7 Solar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

2015 Generalforsamling

2015 Generalforsamling 2015 Generalforsamling Jens Borum, bestyrelsesformand Anders Wilhjelm, koncernchef Michael H. Jeppesen, koncernøkonomidirektør 27. marts 2015, Solar A/S, Vejen Dagsorden 1 Bestyrelsens beretning 2 Forelæggelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q2 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q2 2008 4 H1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2015/16 (1. oktober 2015 31. december 2015) - første kvartal af regnskabsåret 2015/16 Resume: leverer i henhold til ledelsens forventninger solid vækst i

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2013

Delårsrapport for kvartal 2013 Delårsrapport for 1. 3. kvartal 2013 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR MARTS Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. MARTS 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q2 H1 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 344,6 377,5 717,8 738,3 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12 2015. København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 12 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. november 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere