NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire Meddelelse nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 16 2015"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Meddelelse nr Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf Stakeholder Relations Manager Charlotte Risskov Kræfting tlf Solar A/S Direktionen Industrivej Vest 43 DK 6600 Vejen Danmark Tlf Ref.: AW/crk CVR-nr.: Delårsrapport Q Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q var på niveau med vores forventninger. Vi fastholder forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret, men forventningen er nu, at omsætning og EBITA når den øvre del af intervallet. Koncernchef Anders Wilhjelm udtaler: Solar har også i tredje kvartal haft vækst på samtlige markeder, og kvartalet har udviklet sig som forventet. Vi arbejder konstant på at forbedre produktiviteten hos vores kunder, så de kan øge lønsomheden i deres forretning. Derfor glæder vi os over udbredelsen af vores Fastbox-koncept, der nu også introduceres i andre markeder. Konceptet har bredt sig fra Danmark til Sverige, hvor kunderne har taget godt imod idéen. Som sourcing- og servicevirksomhed er vores Fastbox-koncept en kerneservice, der dækker akutte behov for materialer på en mere effektiv måde. Solar leverer inden for en time, der hvor den enkelte kunde har brug for det, fremfor at kunden skal bruge dyrebar tid på at hente materialer eller have unødigt lager. Det er sund fornuft for alle parter. Udvalgte hovedtal (DKK mio.)* Q Q Q1-Q Q1-Q Omsætning EBITA Resultat før skat Pengestrømme fra driftsaktivitet Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst 3,8-0,8 5,9-0,2 EBITA-margin 3,6 3,4 2,5 1,6 Nettoarbejdskapital ultimo/omsætning (LTM) 13,3 12,7 13,3 12,7 Nettoarbejdskapital gns./omsætning (LTM)** 12,2 12,4 12,2 12,4 * Som følge af frasalget af aktiverne i Solar Deutschland GmbH vedrører de anførte tal for både 2014 og 2015 i denne meddelelse de fortsættende aktiviteter. ** Beregnet som et gennemsnit af de seneste fire kvartalers lager, debitorer og kreditorer. Omsætning i Q Koncernens omsætning var på niveau med vores forventninger. Den organiske vækst udgjorde 3,8% mod -0,8% i Q EBITA i Q EBITA for koncernen var på niveau med vores forventninger. I Q var EBITA påvirket af restruktureringsomkostninger på DKK 2 mio. 5. november 2015 Side 1 af 2

2 Forventninger til 2015 Vi fastholder forventningerne til 2015 med en omsætning i intervallet DKK 10,5-10,8 mia. og EBITA i intervallet DKK mio., men nu i den øvre del af intervallerne. Samlet for Solar forventer vi en organisk vækst i 2015 på ca. 4-7%. Solar lancerer program for aktietilbagekøb Der udsendes dags dato særskilt selskabsmeddelelse om iværksættelse af et aktietilbagekøbsprogram for et beløb op til DKK 70 mio. Q3-præsentation audio webcast og telekonference i dag Præsentation af Delårsrapport Q foregår på engelsk torsdag den 5. november 2015 kl Præsentationen bliver transmitteret som audio webcast og kan følges på Der er tilknyttet telekonference. Indkaldsnumre til telekonferencen: DK: tlf UK: tlf US: tlf Med venlig hilsen Solar A/S Anders Wilhjelm Bilag: Delårsrapport Q side Segmentoversigt med ændret klassifikation af kunder for 2014 og H Fakta om Solar Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed primært inden for el-, vvs- og ventilationsteknologi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende service og optimering af vores kunders forretning. Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere. Solar-koncernen, der har hovedsæde i Danmark, havde i 2014 en omsætning på ca. 10,3 mia. kroner og beskæftiger i dag omkring medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B og har været børsnoteret siden Flere oplysninger kan findes på: Ansvarsfraskrivelse Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende. Side 2 af 2

3 Solar A/S Delårsrapport Q CVR-nr cvr. no

4 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Segmenter 4 Forventninger Regnskabsberetning 6 Strategisk retning 8 Aktionærinformation 9 Regnskab Kvartalstal 11 Totalindkomstopgørelse 13 Balance 14 Pengestrømsopgørelse 15 Egenkapitalopgørelse 16 Noter 17 Regnskabspraksis 22 Ledelsens påtegning 23 Udsagn om fremtiden Denne delårsrapport indeholder udsagn om fremtiden, herunder om de finansielle forventninger til Disse udsagn er i deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, som Solar ikke har mulighed for at påvirke. Usikkerhedsfaktorerne kan medføre, at den faktiske udvikling og de realiserede resultater afviger fra de forventninger, vi beskriver i denne delårsrapport. Delårsrapporten er offentliggjort på dansk og engelsk den 5. november 2015 via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende. Copyright: Solar, november 2015

5 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Hoved- og nøgletal Koncern Q3 Q1-Q3 Året Hovedtal (DKK mio.) Omsætning Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) Primært resultat før amortisering (EBITA) Primært resultat (EBIT) Resultat før skat (EBT) Periodens resultat Balancesum Egenkapital Rentebærende forpligtelser, netto Pengestrømme fra driftsaktivitet, fortsættende aktivitet Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Organisk vækst 3,8-0,8 5,9-0,2 0,4 Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 3,8-0,8 6,6-0,4 0,1 Bruttoavance 20,8 20,9 20,9 21,2 21,2 EBITDA-margin 4,2 4,3 3,2 2,4 2,2 EBITA-margin 3,6 3,4 2,5 1,6 1,1 Nettoarbejdskapital (NWC ult.)/omsætning (LTM) 13,3 12,7 13,3 12,7 10,8 Gearing (rentebærende forpl., netto/ebitda), antal gange 1,0 1,4 1,0 1,4 1,3 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 5,1 5,0 5,2 5,0-2,3 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 4,1 7,5 4,1 7,5 0,7 Egenkapitalandel (soliditet) 40,4 39,9 40,4 39,9 37,9 Aktierelaterede nøgletal (DKK) Resultat pr. udestående aktie (EPS) 6,11 4,46 16,93-1,40-29,79 Resultat pr. udestående aktie ekskl. amortisering (EPS) 7,64 6,11 21,39 4,07-5,60 Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere, fortsættende aktiviteter (FTE) Nøgletal er generelt beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Generelt når EBITDA indgår i beregningen af et nøgletal, så indgår EBITDA for de seneste tolv måneder. Der er generelt sket tilretning af resultatopgørelse, pengestrømme og nøgletal vedrørende den ophørte aktivitet i Solar Deutschland GmbH for I henhold til IFRS er balancen ikke tilrettet. Nøgletallet rentebærende forpligtelser, netto, er reguleret for rentebærende tilgodehavender, der vedrører salget af Aurora Group Danmark A/S, frem til indfrielsen i Q Med virkning fra aflæggelsen af årsrapporten for 2014 har Solar ændret præsentationsvalutaen fra EUR til DKK. Der er sket omregning af balanceposter pr. 1. januar 2014 ud fra kurs 746,030, mens resultatopgørelsen for 2014 er omregnet ud fra kurs 745,879. Derudover har ændringen ikke effekt på resultat før skat, periodens resultat eller indtjening pr. aktie.

6 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Segmenter Udvikling Installation og Industri Segmentrapportering Segmentrapporteringen er opdelt efter de tre forretningssegmenter: Installation, Industri og Øvrige. Forretningssegmenterne er baseret på kundernes tilhørsforhold. Installation omfatter installation af el og vvs. Industri omfatter primært industri, marine og offshore, forsyning og infrastruktur. Øvrige indeholder en række mindre områder. Segmenterne Installation og Industri har forskellige leveringskrav og forskellig dynamik. Installation er meget afhængig af byggeaktiviteten, mens Industri i højere grad er præget af generel økonomisk vækst, eksport samt udviklingen inden for olie og energi. Inden for det enkelte segment ligner kunder på tværs af lande hinanden mere, end en installationskunde og en industrikunde gør. Mens installationskunder typisk er lokale kunder, er industrikunder ofte internationale kunder. Udvikling på installationsområdet i Q3 Byggeaktiviteten er fortsat lav på en række af vores markeder, hvilket har en negativ effekt på installationsområdet. Solar har dog oplevet vækst på alle hovedmarkeder med en samlet organisk vækst på ca. 5% inden for installationsområdet. Sammenholdt med Q2 og tidligere kvartaler er der imidlertid tale om en nedgang i væksten, og en nedgang vi også har set i det danske marked. Udvikling på industriområdet i Q3 På industriområdet har vi set en opbremsning af væksten på Solars markeder. Offshore-industrien omkring Nordsøen er fortsat udfordret af prisfaldet på energi, hvilket har en betydelig negativ effekt på aktivitetsniveauet i denne sektor. På trods af markant tilbagegang på offshore-markedet i Norge har vækst på Solars andre markeder kompenseret herfor. Solars organiske vækst i Q3 inden for industrisegmentet udgjorde således ca. 2%. Vi vurderer, at vi generelt har opretholdt vores markedsandel inden for forretningssegmenterne. Inden for det enkelte segment ligner kunder på tværs af lande hinanden mere, end en installationskunde og en industrikunde gør.

7 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Forventninger 2015 Vi fastholder forventningerne - i intervallets øvre del Forventninger til Solars forretningsområder Q3 har udviklet sig som forventet for Solar. Der er dog i øjeblikket fortsat usikkerhed om markedsudviklingen, særligt i Norge og til dels også i Danmark. Installation Inden for installationssegmentet forventer vi overordnet en positiv udvikling for den resterende del af På det danske marked er nybyggeri og renovering stadig på et meget lavt niveau, og vi forventer ikke på mellemlangt sigt nogen markant bedring på dette område. Vi forventer fortsat en positiv udvikling på det svenske marked. På det norske marked forventer vi en svagt positiv udvikling inden for installationsområdet - på trods af risikoen for en afledt negativ effekt fra faldende investeringer inden for offshore. Billedet er fortsat blandet på det hollandske marked. Der er stadig mange ledige erhvervslejemål. Vi ser dog en svag stigning i antallet af byggetilladelser til erhvervsbyggeri. Til gengæld er væksten i antallet af byggetilladelser til boligbyggeri aftaget. Samlet set forventer vi en svagt positiv udvikling. Industri Inden for industriområdet forventer vi samlet en positiv udvikling, eksklusiv offshore. På det danske marked forventer vi fortsat en svagt positiv udvikling, eksklusiv offshore, ligesom vi stadig forventer positiv udvikling på det svenske marked. Udviklingen på det norske marked er fortsat behæftet med usikkerhed udover det sædvanlige. Særligt investeringerne inden for offshore fortsætter med at falde med en afledt negativ effekt på andre områder grundet offshore-industriens betydning for den norske økonomi. På det polske marked forventer vi positiv vækst, mens vi for de øvrige markeder samlet forventer en markedsvækst omkring nul. Forventninger til den finansielle udvikling Vi fastholder forventningerne til 2015 med en omsætning i intervallet DKK 10,5-10,8 mia. og EBITA i intervallet DKK mio., men nu i den øvre del af intervallerne. Samlet for Solar forventer vi en organisk vækst i 2015 på ca. 4-7%. På det polske marked forventer vi positiv vækst, mens vi for de øvrige markeder samlet forventer en markedsvækst omkring nul.

8 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Regnskabsberetning Resultatet for Q3 blev som forventet Organisk vækst Organisk vækst i % I årets første ni måneder havde Solar en organisk vækst på 5,9%, og EBITA blev forbedret med DKK 77 mio. til DKK 197 mio. Omsætning og EBITA var på niveau med vores forventninger. Salget af aktiverne i Solar Deutschland blev gennemført i Q1, jf. selskabsmeddelelse nr Avancen ved salget på DKK 50 mio. indgår under resultat af ophørt aktivitet. Som i Årsrapport 2014 præsenteres Solar Deutschland som ophørt aktivitet, og medmindre andet nævnes, omhandler denne rapport de fortsættende aktiviteter. Q Omsætning Solar havde igen vækst på samtlige markeder i Q3. Omsætningen steg til DKK mio. fra DKK mio. i Q3 2014, og den organiske vækst udgjorde 3,8% mod -0,8% i Q Omsætningen i Q3 var på niveau med vores forventninger. EBITA EBITA steg til DKK 89 mio. eller 3,6% af omsætningen mod DKK 82 mio. eller 3,4% i Q3 2014, mens bruttoavancen udgjorde 20,8% mod 20,9% i Q Bruttoavancen og indtjeningen var negativt påvirket - primært af udviklingen i det geografiske miks. Tab på debitorer steg til 0,3% mod 0,1% i Q3 2014, hvor der blev inddrevet betalinger på tidligere nedskrevne tilgodehavender. I Q var EBITA påvirket af restruktureringsomkostninger på DKK 2 mio. EBITA i Q3 var på niveau med vores forventninger. Periodens resultat Periodens resultat steg til i alt DKK 48 mio. fra DKK 35 mio. i Q Heraf udgjorde resultatet af fortsættende aktiviteter DKK 45 mio. mod DKK 43 mio. i Q ,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% EBITA-margin Q1 Q2 Q3 Q EBITA i % af omsætning 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Q1 Q2 Q3 Q Normaliseret EBITA Q3 Q1-Q3 DKK mio EBITA Effekt ved salg af Aurora Restruktureringsomkostninger Omkostninger Solar Normaliseret EBITA Normaliseret EBITA-margin i % 3,6 3,5 2,5 2,0

9 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Q1-Q Omsætning Omsætningen steg til DKK mio. fra DKK mio. i Q1-Q3 2014, og den organiske vækst udgjorde 5,9% mod -0,2% i Q1-Q Reguleret for antal arbejdsdage udgjorde den organiske vækst 6,6% mod -0,4% i Q1-Q EBITA EBITA steg til DKK 197 mio. eller 2,5% af omsætningen sammenlignet med DKK 120 mio. eller 1,6% af omsætningen i Q1-Q Bruttoavancen faldt til 20,9% fra 21,2% i Q1-Q Faldet kan henføres til enkeltstående salg af produkter med lav avance i Solar Sverige og Solar Danmark, det geografiske miks samt den konkurrencemæssige situation i markederne. En del af salgssummen fra salget af Aurora Group i 2013 var variabel. Der blev i Q1-Q foretaget en justering af den variable del af salgssummen på DKK 2 mio., mens der i Q1-Q blev foretaget en justering på DKK -3 mio. Beløbene indgår under andre driftsindtægter og -omkostninger. Desuden var EBITA i Q1-Q påvirket af restruktureringsomkostninger på DKK 12 mio. og omkostninger til Solar 8000 på DKK 13 mio. Periodens resultat Periodens resultat steg til DKK 133 mio. fra DKK -11 mio. i Q1-Q Heraf udgjorde resultat af fortsættende aktiviteter DKK 97 mio. mod DKK 31 mio. i Q1-Q3 2014, mens resultat af ophørt aktivitet udgjorde DKK 36 mio. i Q1-Q Heri indgår DKK 50 mio. i avance fra salget af aktiverne i Solar Deutschland. Pengestrømme Opgjort som et gennemsnit af fire kvartaler faldt arbejdskapitalen til 12,2% af omsætningen fra 12,4% i Q1-Q Arbejdskapitalen ultimo steg til 13,3% af omsætningen fra 12,7% i Q1-Q Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde DKK -193 mio. mod DKK -119 mio. i Q1-Q I Q1-Q modtog Solar de sidste rater af den faste og variable del af overdragelsessummen fra salget af Aurora Group i Beløbet udgjorde DKK 37 mio., som påvirkede pengestrømme fra investeringsaktivitet positivt. Dermed udgjorde pengestrømme fra investeringsaktivitet DKK -5 mio. mod DKK -51 mio. i Q1-Q Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde DKK -95 mio. mod DKK -139 mio. i Q1-Q Heraf udgjorde udbytte udbetalt til selskabets aktionærer DKK 55 mio. mod DKK 94 mio. i Q1-Q I forbindelse med salget af aktiverne i Solar Deutschland betalte selskabet gæld til leverandører. Dette havde en væsentlig påvirkning på pengestrømme fra driftsaktivitet for ophørt aktivitet, der udgjorde DKK -50 mio. mod DKK -25 mio. i Q1-Q Det samlede vederlag fra salget af aktiverne indgår under pengestrømme fra investeringsaktivitet fra ophørt aktivitet, der udgjorde DKK 345 mio. mod DKK -1 mio. i Q1-Q Pengestrømme i alt udgjorde dermed DKK 2 mio. mod DKK -335 mio. i Q1-Q I forhold til Q1-Q blev rentebærende gæld, netto, reduceret med DKK 310 mio. til DKK 294 mio. Gearingen udgjorde 1,0 mod 1,4 gange EBITDA i Q1-Q Solar havde pr. 30. september 2015 uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 820 mio. Solar har ingen covenants over for hovedbankforbindelserne. Aflønning af direktion og ledende medarbejdere I marts 2015 blev Solars direktion og ledende medarbejdere tildelt stk. aktieoptioner, der kan udnyttes 10 bankdage efter offentliggørelse af årsrapporten i 2018 eller 2019, se selskabsmeddelelse nr og noten vedrørende aktieoptionsprogrammer. Aktieoptionsprogrammet følger Solars overordnede retningslinjer for incitamentsprogrammer, der blev godkendt på generalforsamlingen den 5. april Retningslinjerne fremgår af Solars hjemmeside under Væsentlige risici I Årsrapport 2014 beskriver Solar de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til virksomhedens aktiviteter. De væsentligste risici er, at Solar i lighed med øvrige internationale virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer, dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret.

10 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Strategisk retning Udvikling af forretningsmodel Vi arbejder fortsat med mulighederne for at komplementere vores eksisterende aktiviteter og dermed udvide forretningen og udnytte synergier. Vi vil satse på ekspansion, hvor det giver mening. Udbredelse af Fastbox-koncept - til forbedret kundeproduktivitet Vores Fastbox-koncept er en kerneservice for os som sourcing- og servicevirksomhed. En Fastbox dækker akutte behov for materialer. Det vil sige, at Solar leverer inden for en time, der hvor kunden har brug for det, fremfor at kunden skal bruge dyrebar tid på at hente materialer eller have unødigt lager. I Danmark, hvor Fastbox blev introduceret allerede i 2012, har vi i august i år åbnet et nyt Fastbox-center, der er placeret i Brøndby. Det nye center har endnu større varesortiment og udvidede åbningstider for at sikre hurtig og effektiv varelevering til kunderne i hovedstadsområdet. Samtidig servicerer vi også resten af Sjælland fra centret, så flere kunder får gavn af vores udvidede tilstedeværelse. Succesen med Fastbox i Danmark har ført til, at det nu også introduceres i andre markeder. Vi udnytter vores kompetencer og viden på tværs og har derfor lanceret Fastbox i fire svenske storbyer - Stockholm, Gøteborg, Malmø og Uppsala. Vi ser fortsat vækst i antallet af Fastbox-leveringer i Danmark, og i Sverige har kunderne også taget godt imod idéen. Desuden har vi udviklet den digitale Fastbox, så kunderne endnu lettere kan bestille varer, de akut mangler. Efter få klik på mobil, tablet eller computer bliver ordren ekspederet. Kunder hos Solar kan i stigende grad se gevinsten ved Fastbox. Ved nem bestilling, hurtig og præcis levering og til en pris svarende til kun ca. 15 minutters arbejdstid kan de øge deres produktivitet og lønsomhed. For Solar er Fastbox en del af fremtiden og et af elementerne i vores bestræbelser på at gøre vores kunder til vindere.

11 Ledelsesberetning Solar Delårsrapport Q Aktionærinformation Solar lancerer program for aktietilbagekøb Solars bestyrelse har vurderet selskabets kapitalstruktur og ønsker på den baggrund at iværksætte aktietilbagekøb for et beløb op til maksimalt DKK 70 mio. Aktietilbagekøbet vil løbe i perioden 23. november 2015 til 30. juni Tilbagekøbsprogrammet vil dog blive afsluttet, hvis bemyndigelsen til bestyrelsen til at købe egne aktier ikke bliver fornyet på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april Aktietilbagekøbsprogrammet sker under hensyntagen til de igangværende sonderinger vedrørende mulighed for ekspansion. Programmet for aktietilbagekøb vil blive struktureret efter bestemmelserne i EU s forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003, den såkaldte Safe Harbour-metode, som værner børsnoterede selskaber mod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøb. Solar har indgået aftale med Carnegie som finansiel rådgiver og lead manager for aktietilbagekøb. Carnegie køber aktier tilbage på vegne af Solar A/S og træffer handelsbeslutninger uafhængigt af og uden indflydelse fra Solar. Solars aktier Solars aktiekapital er fordelt på nominelt DKK 90 mio. A-aktier og nominelt DKK 702 mio. B-aktier. A-aktierne er ikke børsnoterede. B-aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen under fondskode DK med kortnavn SOLAR B og indgår i MidCap-indekset samt i MidCap på Nasdaq Nordic. Aktiekapitalen omfatter stk. A-aktier og stk. B-aktier. Solar har en beholdning af egne B-aktier på stk. A-aktierne har 10 stemmer for hvert aktiebeløb på DKK 100, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert aktiebeløb på DKK 100. Aktionærer med 5% eller mere af aktiekapitalen Pr. 30. september 2015 Der udsendes dags dato særskilt selskabsmeddelelse om aktietilbagekøbsprogrammet. Aktiekapitalandel i % Stemmeandel i % Fonden af 20. December, Kolding, Danmark 15,6 57,5 Nordea Funds Oy, Danish Branch, København, Danmark 11,9 5,9 Chr. Augustinus Fabrikker A/S, København, Danmark 10,3 5,1 RWC Asset Management LLP, London, England 8,6 4,2 Finanskalender januar februar IR-tavshed 24. februar Årsrapport april Generalforsamling 10. april april IR-tavshed 27. april Delårsrapport Q juli august IR-tavshed 11. august Delårsrapport Q oktober oktober IR-tavshed 28. oktober Delårsrapport Q3 2016

12 Regnskab Regnskab Q Solar Delårsrapport Q

13 Solar Delårsrapport Q Kvartalstal Koncern Q1 Q2 Q3 Q4 Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning Primært resultat før afskrivning og amortisering (EBITDA) Primært resultat før amortisering (EBITA) Primært resultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Kvartalets resultat Balance (DKK mio.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Balancesum Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Rentebærende forpligtelser, netto Investeret kapital Nettoarbejdskapital, ultimo Nettoarbejdskapital, gennemsnit Pengestrømme (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet, fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktivitet, fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, fortsættende aktiviteter Nettoinvesteringer i immaterielle anlægsaktiver Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Køb og salg af dattervirksomheder, netto Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 2,3 0,4 8,0-6,0 1,3-2,8 0,3-7,5 Organisk vækst 4,6 3,8 9,4-3,4 3,8-0,8 2,2-5,2 Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage 5,8 2,1 10,1-2,3 3,8-0,8 1,2-4,9 Bruttoavance 21,2 21,5 20,5 21,1 20,8 20,9 21,1 22,3 EBITDA-margin 2,9 2,3 2,4 0,8 4,2 4,3 1,7 4,9 EBITA-margin 2,3 1,5 1,8 0,0 3,6 3,4-0,1 4,2 EBIT-margin 1,8 0,8 1,4-0,5 3,1 2,9-5,4 3,6 Nettoarbejdskapital (NWC ultimo)/omsætning (LTM) 12,7 12,2 12,4 13,3 13,3 12,7 10,8 10,7 Nettoarbejdskapital (NWC gns.)/omsætning (LTM) 12,4 12,5 12,0 12,4 12,2 12,4 12,4 13,2 Gearing (rentebærende forpl., netto/ebitda), antal gange 1,0 1,0 0,8 1,7 1,0 1,4 1,3 1,0 Egenkapitalforrentning (ROE) -9,2 2,9-5,8 1,8-5,0 2,1-12,5 1,0 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 1,4 6,0 4,5 4,8 5,1 5,0-2,3 4,1 Afkast af investeret kapital (ROIC) -3,3 6,0 0,5 4,9 2,0 5,1-4,3 4,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 1,7 8,5 3,9 7,4 4,1 7,5 0,7 6,9 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 19,4 12,7 16,2 16,4 17,8 11,4 21,7 12,8 Egenkapitalandel (soliditet) 37,4 41,8 38,5 40,8 40,4 39,9 37,9 43,1

14 Solar Delårsrapport Q Kvartalstal - fortsat Koncern Q1 Q2 Q3 Q4 Aktierelaterede nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Resultat i DKK pr. udestående aktie (EPS) 7,89-1,40 2,93-4,46 6,11 4,46-28,39 6,62 Resultat i DKK pr. udestående aktie ekskl. amortisering (EPS) 9,42 0,76 4,33-2,80 7,64 6,11-9,67 8,67 Indre værdi i DKK pr. udestående aktie 223,28 269,88 229,03 251,45 230,81 256,29 220,62 272,34 Børskurs i DKK Børskurs/indre værdi 1,43 1,49 1,59 1,70 1,77 1,14 1,30 1,23 Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere, fortsættende aktiviteter (FTE) Definitioner Organisk vækst Vækst i omsætning reguleret for tilkøbte og frasolgte selskaber samt ændring i valutakurser. Der er ikke reguleret for antal arbejdsdage. Nettoarbejdskapital Varebeholdninger og tilgodehavender fra salg fratrukket gæld til leverandører. Gearing Rentebærende forpligtelser, netto, i forhold til EBITDA. ROIC Afkast af investeret kapital beregnet på grundlag af primært resultat før særlige poster med fradrag af beregnet skat. Nøgletal er generelt beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Generelt når EBITDA indgår i beregningen af et nøgletal, så indgår EBITDA for de seneste tolv måneder. Der er generelt sket tilretning af resultatopgørelse, pengestrømme og nøgletal vedrørende den ophørte aktivitet i Solar Deutschland GmbH for årene 2013 og 2014 samt salget af Aurora Group Danmark A/S for I henhold til IFRS er balancen ikke tilrettet. Nøgletallet rentebærende forpligtelser, netto, er reguleret for rentebærende tilgodehavender, der vedrører salget af Aurora Group Danmark A/S, frem til indfrielsen i Q Med virkning fra aflæggelsen af årsrapporten for 2014 har Solar ændret præsentationsvalutaen fra EUR til DKK. Der er sket omregning af balanceposter pr. 1. januar 2013 ud fra kurs 746,040, mens resultatopgørelsen for 2013 er omregnet ud fra kurs 745,794. Tilsvarende er der sket omregning af balanceposter pr. 1. januar 2014 ud fra kurs 746,030, mens resultatopgørelsen for 2014 er omregnet ud fra kurs 745,879. Derudover har ændringen ikke effekt på resultat før skat, periodens resultat eller indtjening pr. aktie.

15 Solar Delårsrapport Q Totalindkomstopgørelse Koncern Resultatopgørelse Q3 Q1-Q3 Året DKK mio Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Andre driftsindtægter og omkostninger Eksterne driftsomkostninger Personaleomkostninger Tab på tilgodehavender fra salg Primært resultat før afskrivning (EBITDA) Afskrivning på materielle anlægsaktiver Primært resultat før amortisering (EBITA) Amortisering af immaterielle anlægsaktiver Primært resultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat (EBT) Selskabsskat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørt aktivitet Periodens resultat Periodens resultat i DKK pr. udestående aktie (EPS) 6,11 4,46 16,93-1,40-29,79 Periodens resultat i DKK pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) 6,10 4,45 16,90-1,40-29,79 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter i DKK pr. udestående aktie (EPS) 5,73 5,47 12,35 3,95-22,91 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter i DKK pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) 5,72 5,46 12,33 3,94-22,91 For resultat af ophørende aktivitet pr. udestående aktie (EPS), se note 28 for ophørende aktivitet. Anden totalindkomst Periodens resultat Andre indregnede indtægter og omkostninger: Poster der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen Aktuarmæssige gevinster / tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat Poster der kan reklassificeres til resultatopgørelsen Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat Skat af værdireguleringer af sikringsinstrumenter Andre indregnede indtægter og omkostninger efter skat Periodens totalindkomst

16 Solar Delårsrapport Q Balance Koncern Ultimo DKK mio Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Udskudt skatteaktiv Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvider Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver Aktiver i alt Passiver Aktiekapital Reserver Overført resultat Forslag til udbytte for regnskabsåret Egenkapital Rentebærende forpligtelser Hensættelse til pensionsforpligtelser Hensættelse til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Rentebærende forpligtelser Gæld til leverandører Skyldig selskabsskat Andre gældsforpligtelser Periodeafgrænsningsposter Andre hensatte forpligtelser Passiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver i alt

17 Solar Delårsrapport Q Pengestrømsopgørelse Koncern Q3 Q1-Q3 Året DKK mio Periodens resultat, fortsættende aktiviteter Af- og nedskrivninger samt amortiseringer Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer Finansielle poster, netto Selskabsskat Finansielle indtægter, modtaget Finansielle omkostninger, betalt Betalt selskabsskat Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring af varebeholdninger Ændring af tilgodehavender Ændring af ikke-rentebærende forpligtelser Pengestrømme fra driftsaktivitet, fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktivitet, ophørt aktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af datterselskab Pengestrømme fra investeringsaktivitet, fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktivitet, ophørt aktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på rentebærende langfristede forpligtelser Udbetalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet, ophørt aktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Likvide beholdninger primo Valutakursreguleringer Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger ultimo Likvider Kortfristede rentebærende forpligtelser Likvide beholdninger ultimo Rater af den variable og faste del af salgssummen for Aurora Group Danmark A/S.

18 Solar Delårsrapport Q Egenkapitalopgørelse Koncern DKK mio. Reserver Aktiekapital for sikringstransakt. Reserver for valutakursreg. Overført resultat Forslag til udbytte I alt 2015 Egenkapital pr Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat Skat af værdireguleringer -5-5 Nettoindtægt indregnet på egenkapitalen via anden totalindkomst i totalindkomstopgørelsen Periodens resultat Totalindkomst Udbetaling af udbytte Øvrige bevægelser Egenkapital pr Egenkapital pr Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder 0 Værdiregulering af sikringsinstrumenter før skat Skat af værdireguleringer 7 7 Nettoindtægt indregnet på egenkapitalen via anden totalindkomst i totalindkomstopgørelsen Periodens resultat Totalindkomst Udbetaling af udbytte Øvrige bevægelser Egenkapital pr

19 Solar Delårsrapport Q Noter Segmentoplysninger I Q implementerede Solar en ændring i segmentrapporteringen fra geografisk segmentering til forretningssegmentering. Forretningssegmenterne omfatter Installation, Industri og Øvrige og er baseret på kundernes tilhørsforhold til disse segmenter. Installation omfatter installation af el og vvs, mens Industri omfatter industri, marine og offshore samt forsyning og infrastruktur. Øvrige indeholder andre mindre områder. Vi har nu implementeret en mere detaljeret klassifikation af samtlige kunder i forhold til vores forretningssegmenter. Det har medført forskydninger mellem de enkelte segmenter, og effekten fremgår af bilaget til denne delårsrapport. Bilaget indeholder de tidligere offentliggjorte informationer, ændringer hertil og de opdaterede informationer pr. kvartal for 2014 og for første halvår DKK mio. Installation Industri Øvrige I alt Q Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Direkte omkostninger Primært resultat før indirekte omkostninger Indirekte omkostninger Primært segmentresultat Ikke-allokerede omkostninger Primært resultat før afskrivninger (EBITDA) 104 Afskrivninger og amortiseringer -27 Primært resultat (EBIT) 77 Finansielle poster, netto -12 Resultat før skat (EBT) 65 DKK mio. Installation Industri Øvrige I alt Q Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Direkte omkostninger Primært resultat før indirekte omkostninger Indirekte omkostninger Primært segmentresultat Ikke-allokerede omkostninger Primært resultat før afskrivninger (EBITDA) 103 Afskrivninger og amortiseringer -34 Primært resultat (EBIT) 69 Finansielle poster, netto -12 Resultat før skat (EBT) 57 1 Ikke-allokerede omkostninger indeholder udgifter til administrativt personale og diverse omkostninger til fællesudgifter.

20 Solar Delårsrapport Q Noter Segmentoplysninger - fortsat DKK mio. Installation Industri Øvrige I alt Q1-Q Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Direkte omkostninger Primært resultat før indirekte omkostninger Indirekte omkostninger Primært segmentresultat Ikke-allokerede omkostninger Primært resultat før afskrivninger (EBITDA) 245 Afskrivninger og amortiseringer -83 Primært resultat (EBIT) 162 Finansielle poster, netto -27 Resultat før skat (EBT) 135 DKK mio. Installation Industri Øvrige I alt Q1-Q Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Direkte omkostninger Primært resultat før indirekte omkostninger Indirekte omkostninger Primært segmentresultat Ikke-allokerede omkostninger Primært resultat før afskrivninger (EBITDA) 181 Afskrivninger og amortiseringer -104 Primært resultat (EBIT) 77 Finansielle poster, netto -33 Resultat før skat (EBT) 44 1 Ikke-allokerede omkostninger indeholder udgifter til administrativt personale og diverse omkostninger til fællesudgifter.

21 Solar Delårsrapport Q Noter Segmentoplysninger - fortsat Geografiske oplysninger Solar A/S opererer primært på markederne Danmark, Sverige, Norge og Benelux. I nedenstående tabel dækker Øvrige over de resterende markeder, der kan ses af koncernstrukturen i Årsrapport 2014, side 17. Nedenstående allokering er sket på baggrund af varens salgssted. Q3 Q1-Q3 DKK mio. Omsætning Organisk vækst Omsætning Organisk vækst Langfristede aktiver 2015 Danmark 664 0, , Sverige 556 9, ,8 277 Norge 412 1, ,2 108 Benelux 615 2, ,7 329 Øvrige 213 6, ,1 49 Elimineringer I alt , , Danmark 660-0, , Sverige 518-1, ,1 288 Norge 452-3, ,7 173 Benelux 599-1, ,2 596 Øvrige 202 8, ,1 138 Elimineringer I alt , ,

22 Solar Delårsrapport Q Noter Aktieoptionsprogrammer Beskrivelse og specifikation af Solars aktieoptionsprogram fremgår af Årsrapport 2014 og under I marts 2015 har Solar tildelt yderligere stk. aktieoptioner (marts 2014: stk.) til direktion og ledende medarbejdere. Derudover er stk. optioner fra tildelingen i 2011 udløbet. Herefter udgør udestående aktieoptioner i alt stk. Tildeling 2015 Antal stk. Direktionen Øvrige I alt Udnyttelsesperiode: 10 bankdage efter offentliggørelse af årsrapport i 2018/2019 DKK mio. Markedsværdi på tildelingstidspunktet efter Black-Scholes-model 2 Forudsætninger for opgørelse af markedsværdi på tildelingstidspunktet efter Black-Scholes-model: Gennemsnitlig aktiekurs 335,26 Udnyttelsesskurs 335,26 Forventet volatilitet 29% Forventet udbytte i forhold til kursværdi 2% Risikofri rente 2% Den gennemsnitlige aktiekurs er beregnet på grundlag af gennemsnitskursen på Nasdaq Copenhagen de første 10 børsdage efter offentliggørelse af Årsrapport 2014.

23 Solar Delårsrapport Q Noter Ophørt aktivitet og aktiver bestemt for salg Solar A/S har pr. 16. marts 2015 gennemført salget af aktiverne i Solar Deutschland GmbH til Sonepar Group med en regnskabsmæssig avance på DKK 50 mio. Den ophørte aktivitet har påvirket resultatopgørelsen således: Q3 Q1-Q3 Året DKK mio Omsætning Vareforbrug Bruttoresultat Omkostninger Primært resultat (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat (EBT) Skat af periodens resultat Periodens resultat Periodens resultat af ophørt aktivitet i DKK pr. udestående aktie (EPS) 0,38-1,02 4,58-5,35-6,87 Periodens resultat af ophørt aktivitet i DKK pr. udestående aktie udvandet (EPS-D) 0,38-1,02 4,58-5,35-6,87 Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Salget af den ophørte aktivitet kan specificeres således: Regnskabsmæssig værdi af nettoaktiver 298 Gevinst ved salg 50 Samlet vederlag 348 Aktiver bestemt for salg DKK mio Materielle anlægsaktiver 77 Aktiver bestemt for salg består af bygninger i Solar Nederland og Solar Deutschland på henholdsvis DKK 61 mio. og DKK 16 mio.

24 Solar Delårsrapport Q Regnskabspraksis Koncernen Regnskabspraksis Delårsrapporten for Solar aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Bortset fra effekten af nye IAS-/IFRS-standarder implementeret i perioden er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til Årsrapport Årsrapporten indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side Væsentlige poster i regnskabet har deres udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn over det aktuelle års aktivitet. Nye regnskabsstandarder implementeret i perioden Solar har 1. januar 2015 implementeret IAS 19, omhandlende medarbejderbidrag og bidrag fra tredjemand til pensionsordninger. Ydermere er nye fortolkningsbidrag til gældende standarder implementeret. Ændringerne har ingen effekt for Solar. Nye regnskabsstandarder til implementering i efterfølgende regnskabsperioder For nye standarder henvises til Årsrapport 2014, note 31, side 82. Der er ikke nye eller ændrede standarder udsendt i 2015 i forhold til de i årsrapporten nævnte. Vedrørende revision Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregning af skattepligtige indkomster for perioden.

25 Solar Delårsrapport Q Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Q for Solar A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Q Vejen, den 5. november 2015 DIREKTIONEN Anders Wilhjelm Koncernchef Michael H. Jeppesen Koncernøkonomidirektør BESTYRELSEN Jens Borum Formand Agnete Raaschou-Nielsen Næstformand Lars Lange Andersen Niels Borum Ulrik Damgaard Bent H. Frisk Ulf Gundemark Jens Peter Toft Steen Weirsøe

26 Solar Delårsrapport Q Solar A/S Industrivej Vest Vejen Tlf CVR nr Tak til de medarbejdere, hvis portrætter vi har fået lov til at bruge i denne delårsrapport.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 13 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret.

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret. NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 15 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q2 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q2 2008 4 H1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2014

Delårsrapport for 1. halvår 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2014 Dantherm realiserede for de fortsættende aktiviteter en omsætning på DKK 138 mio. i 1. halvår 2014 mod DKK 158 mio. i 1. halvår 2013.. Driftsresultatet (EBIT) blev som

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q3 Q1-Q3 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 333,7 349,4 1.051,5 1.087,7 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q2 H1 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 344,6 377,5 717,8 738,3 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som Delårsrapport Q1 1 delårsrapport q1 ET UDFORDRENDE KVARTAL som forventet Delårsrapport Q1 2 delårsrapport q1 indhold 3 4 7 10 12 Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger Aktionærinformation

Læs mere

Årsrapport 2015. Nasdaq Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 10 2016

Årsrapport 2015. Nasdaq Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 10 2016 Nasdaq Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 10 2016 Kontaktpersoner: CEO Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 CFO Michael H. Jeppesen tlf. 79 30 02 62 Director, Stakeholder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Solar A/S Delårsrapport Q3 2014

Solar A/S Delårsrapport Q3 2014 Solar A/S Delårsrapport Q3 2014 Delårsrapport Q1 2014 CVR-nr. 15908416 2 Delårsrapport Q3 2014 Indhold 3 4 7 10 11 Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger 2014 Aktionærinformation

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q3 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q3 2008 4 Q1-Q3 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015

Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 Delårsrapport 3. kvartal 2014/2015 1. maj 2014-31. januar 2015 THE URGE TO EXPLORE SPACE egetæpper a/s Industrivej Nord 25, 7400 Herning Telefon: +45 97 11 88 11 Telefax: +45 97 11 95 80 www.egecarpets.com

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

GYLDENDAL A/S CVR-NR. 58 20 01 15 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

GYLDENDAL A/S CVR-NR. 58 20 01 15 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 GYLDENDAL A/S CVR-NR. 58 20 01 15 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 SELSKABSMEDDELELSE 27. AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resume for første halvår 2015 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

13 Delårsrapport. 3. kvartal

13 Delårsrapport. 3. kvartal 13 Delårsrapport 3. kvartal FREMSKRIDT PÅ TRODS AF HÅRD KONKUR RENCE og TILBAGEGANG PÅ MARKEDERNE Saniståls markeder er fortsat kendetegnet ved tilbagegang og hård konkurrence. Vi har taget markedsandele

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere