ober. s. 649 orsamlingssale, anter. Af arkitekt, m.a.a., Erik Holst. Hovedregler. Hovedregler: Centralisering eller decentralisering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ober. s. 649 orsamlingssale, anter. Af arkitekt, m.a.a., Erik Holst. Hovedregler. Hovedregler: Centralisering eller decentralisering."

Transkript

1 Garder derober ober. Ved for orsamlingssale, teatre e og restaur estauranter anter. Af arkitekt, m.a.a., Erik Holst. Betydningen af tilfredsstillende garderobeforhold behøver ingen kommentarer. Da problemet hidtil kun har været yderst sparsomt behandlet, er det her taget op til undersøgelse. Hovedregler: Centralisering eller decentralisering. Placering i planen. Garderobetyper: Med selvbetjening uden skranke. Med personale med skranke. Med personale uden skranke. Dimensioner og kapacitet: Skanke Stativer Publikumsareal. Lovbestemmelser og erfaring: Eksempler Konklusion. Hovedregler. Garderobeanlæg bør indrettes som gennemgangsgarderober - publikums færdsel bør fortsætte i samme retning, således at modgående færdsel undgås. Kun ved så små anlæg, at der ikke kan blive tale om sammenstimlen, kan afviges fra reglen. Garderober må dimensioneres efter, hvorledes tømningen foregår. En hurtig og bekvem tømning er vigtigere end f. eks. forrummets størrelse. Er garderoberne tilstrækkeligt store og ordnede således, at udleveringen kan ske hurtigt, behøver trængsel ikke at opstå i forrum eller andre publikumsarealer, og disse kan derved reduceres. Hvis garderoberne underdimensioneres, medfører det en langsom tømning, sammenstimlen og unødigt slid på tøjet. Centralisering eller decentralisering. Om centraliserede garderober er at foretrække for decentraliserede afhænger af forholdene. Det gælder om, at betjeningens arbejdskraft udnyttes. Underudnyttede afdelinger bør ikke forekomme. Et centraliseret garderobeanlæg giver størst udnyttelse af personalets arbejdskraft, navnlig ved ringe publikumsbesøg.»af en lille mands dagbog«. Tegning af Jensenius i Berlingske Tidende. Et decentraliseret anlæg spreder sammenstimlingen, men kan gøre det vanskeligere for publikum at finde garderoberne. Placering i planen. Garderober placeres bedst på publikums vej fra indgang til sal. Når blot strømmen glider jævnt, kan publikum godt føres en omvej. Garderobearealerne kan f.eks. placeres: 1) Som en del af forrummet, (Stadsteatret i Malmø, Det kgl. Teaters nye scene), men forrummet må da være dimensioneret herefter. 2) Som langsgående arealer på den ene eller på begge sider af adgangsvejene, (K. B. Hallen, Radiohusets koncertsal). 3) Som garderobe-øer, hvor publikum naturligt glider forbi skranken (Palladium, København), eller - ved ubevogtede garderober - igennem garderobearealet. 4) I kælderen af økonomiske grunde, (Borgernes Hus, Haandværkerforeningen og Ingeniørforeningen, alle i København). s. 649

2 Artikel fra HFB Internet Fig. 1. Forrum til Det kgl. Teaters nye scene. Arkitekt m.a.a., Holger Jacobsen. s. 650 Fig. 2. Forrum til Stadsteatret i Malmö. Arkitekter S. Lewerentz, E. Lallerstedt og D. Halldén.

3 Fig. 3. Foyer i Radiohusets koncertsal i København. Arkitekt, m.a.a., Vilh. Lauritzen. Fig. 4. Foyer i Palladium i København. Arkitekt, m.a.a., Ernst Kühn. s. 651

4 Artikel fra HFB Garderobetyper. Garderober anvendes dels som garderober med pludselig tømning (forsamlingssale, teatre, koncertsale m. v.) og dels med ind- og udlevering fordelt over et længere tidsrum (restauranter, selskabslokaler m. v.). Garderobetyperne opdeles i: I. Garderober med selvbetjening (uden skranke). II. Garderober med personale: a) med skranke, b) uden skranke. I. Garderober med selvbetjening. (Uden skranke). I mindre forsamlingslokaler - foredrags- og forelæsningslokaler - er garderobeforholdene ofte ordnet således, at publikum selv betjener garderoben. Garderobe kan indrettes: 1) Direkte på adgangsvejens vægge (som i skoler). Der kræves, at gangen har tilstrækkelig bredde. 2) I nicher på den ene eller begge sider. For at undgå sammenstimlen må nicherne ikke være for dybe eller for smalle. 3) Med tværstillede garderobestativer midt i garderobearealet, således at de vender gavlene mod ganglinierne. II. Garderober med personale. a) Med skranke. Ved større lokaler er det nødvendigt, at garderoben er bevogtet. Ind- og udlevering sker over en skranke. Indlevering giver sjældent anledning til sammenstimlen, men udlevering gør det ofte, f. eks. efter forestillinger o. l. For at opnå en hurtig tømning er det forsøgt at henvise pladser i salen nærmest udgangen til den del af garderoben, der ligger nærmest udgangen til det fri. Det er gennemført i Stadsteatret i Malmø ved nummerering af samtlige garderobe-kroge. Men garderoberne er her så rummelige og skranken så lang, at det ikke anvendes i praksis. Det er dog meget almindeligt at opdele sal og garderobe i sektioner med tilsvarende bogstav-betegnelse (f. eks. i de fleste teatre i København). En garderobedame ved garderober med pludselig tømning kan betjene 65 til 80 personer og ved garderober med successiv tømning betydeligt flere. Det kan nævnes, at tallet i National-Scala på 1. sal er 150 Internet og i stueetagen 260 personer. b) Uden skranke. Bevogtede garderober uden skranke kan an-vendes ved garderober med successiv tømning, (Wivex). De kræver mindre gulvplads, men mere betjening, idet personalet da sikkert må svare til kravet ved garderober med pludselig tømning. Dimensioner og kapacitet. Garderobeskranke. Længden af skranken er af afgørende betydning for den hurtige aflevering. Jo længere skranke og jo kortere garderobestativer, jo kortere tømningstid, alt under forudsætning af, at publikum kan komme væk med tøjet og har plads til at tage det på. Bredden af skranken er normalt 35 cm. Højden bør være 90 cm. Skranken må være lukket mod publikum, men indvendig med hylde til opbevaring af galoscher, mapper m.v. Gangen mellem skranken og stativerne bør ikke være under 85 cm. Det må frarådes, at garderober med skranker omslutter publikum i U- eller L-form, da publikum herved spærres inde. Garderobestativer. Garderobestativer kan udstyres på forskellig måde. De kan være med eller uden hattehylde, eventuelt med 2 hattehylder. Da hatte kræver bredere plads end frakker, vil 2 hylder som regel være det rigtigste. Man kan anvende enkelte kroge i ca. 18 cm afstand eller dobbelte kroge i ca. 36 cm afstand. Forskyder man krogene i højden, kan afstanden reduceres til 12 cm. Bredden af dobbelsidige garderobestativer er som regel 30 cm. Garderobestativernes øverste hattehylde eller krog bør ikke være over 185 cm, da man ellers ikke kan nå derop. Man kan benytte kroge eller bøjler. Bøjler er bedst for tøjet, men tager mere plads og giver langsommere ekspedition. Man kan bruge faste numre eller et billetsystem. Faste numre er hurtigere at betjene, men giver ikke samme kontrol med antallet af ekspeditioner. s. 652

5 Fig. 5. Foyer i Göteborgs konserthus. Arkitekt Niels Einar Eriksson. Fig. 6. Forrum til restaurant Wivex, København. Arkitekt, m.a.a., Ernst Kühn. s. 653

6 Artikel fra HFB Selvbetjeningsgarderober. Selvbetjeningsgarderober kræver flere garderobestativer end personalegarderober, da publikum selv ikke udnytter garderoben så effektivt, som garderobepersonalet gør. Der kan med enkelte kroge maximalt regnes med 6 personer pr. løbende m ensidigt garderobestativ. Der kan mellem stativerne ikke være mindre end 1 m frit, d. v. s. ca. 1,30 m fra midte til midte. Dette giver 9 personer pr. m 2 eller ca. 0,1 m 2 netto garderobeareal pr. gæst. Hvis man kan lære folk at udnytte garderoben mere effektivt eller - hvis man placerer krogene forskudt i 2 højder - kan udnyttelsen forøges. Internet Fig. 7. Garderobestativer ophængt i loft. Islev Bio. Personalegarderober. Når garderoben udnyttes effektivt af personalet, kan der regnes med betydeligt flere personer pr. m garderobestativ end ved selvbetjening. Ved garderober med pludselig tømning kan man regne med 10 personer pr. løbende m ensidigt garderobestativ og noget mere ved lokaler, hvor gæsterne kommer og går i smågrupper. Garderobestativernes frie mellemrum kan variere noget efter garderobens dybde. Ved tværstillede, faste stativer bør afstanden ikke være under 1 m ved en dybde på 2,30 m. Med 30 cm stativbredde giver dette 35 personer pr. løbende meter skranke og 0,1 m 2 netto garderobeareal pr. gæst. Disse tal giver med et publikumsareal på 0,17 m 2 pr. person en erfaringsmæssig tømningstid på 7 minutter fra den første til den sidste udlevering. Ved garderober med successiv tømning kan stativerne placeres med mindre mellemrum, helt ned til 0,8 m. Det må da tilrådes at gøre stativerne kortere, ikke over 2 m, og drejelige over en mindre vinkel. De må ikke støde mod nabostativerne. Iøvrigt kan stativerne gøres længere end 2,30 m, således at nettoarealet pr. gæst kan nedbringes til minimum ca. 0,05 m eller 160 personer pr. løbende meter skranke, (National-Scala i stueetagen). Publikumsareal. Publikumsarealets størrelse er ikke lovbestemt. For at opnå ideelle forhold må det ved garderober med pludselig tømning anbefales, at der afsættes 0,25 m 2 pr. person. Fig. 8. Langarmede svingbare garderobestativer. Bypark Restauranten, Glostrup. Fig. 9. Kortarmede svingbare garderobestativer. Dagmar Biografen, København. Har hver garderobe sin egen udgang, kan der spares noget gangareal. Det kan oplyses, at der ved Radiohusets koncertsal er ca. 0,25 m 2, ved Det kgl. Teaters nye scene 0,18 m 2. Der må i planen - uden for ganglinien - også afsættes plads til spejle og bænke m.v. s. 654

7 Lovbestemmelser og erfaringer. Lovbestemmelserne her i landet stiller ikke særlige krav til garderobernes størrelse og indretning. Det er overladt til den enkelte at afgøre, hvad man under hensyn til lokalernes benyttelse vil ofre på denne publikum-service. Man bør dog forvente, at brandvæsenet i hvert enkelt tilfælde vil stille krav om nødudgange og eventuelt vil kræve garderobeskranker, hvor vejen gennem garderober er medregnet i det krævede udgangsareal. Når der stilles erfaringsmæssige krav til garderoberne, og i udlandet desuden lovmæssige, giver dette sig væsentligst udtryk i garderobeskrankens længde i forhold til personantal. Som eksempel kan nævnes: Tyskland: Love: Alm. teater... max. 20 pers. /1 m skranke Serverings-teater /1 " Neufert: Restaurant m. v Sale med varierende udnyttelse Festsale Diplomingeniør K. W. Just s doktorafhandling: Restaurant Norge: H. E. Namtved Byggebogen Sverige: Förslag till teaterstadga I det svenske Förslag till teaterstadga 1919 foreslås den lovmæssige udgangs-bredde gennem garderoberum forøget med 1/3 ved ensidige garderober og med 2/3 ved garderober på begge sider af udgangsvejen. Reglen er noget problematisk, idet garderobernes dybde og den deraf følgende sammenstimlen må være medbestemmende. Fig. 10. Målskitse af garderobe med personale. Eksempler. Til sammenligning kan gives følgende oplysning: Garderobe i Radiohusets koncertsal: ca. 25 pers. /1 m skranke (0,25 m 2 publikumsareal pr. pers.). Garderobe i Det kgl. Teaters nye scene: ca. 28 pers. /1 m skranke (0,18 m 2 publikumsareal pr. pers.). Garderobe i K.B. Hallen ved koncert: 79 pers. /1 m skranke (0,05 m 2 publikumsareal pr. pers.). Garderobe i K.B. Hallen v. sportsopvisning: 64 pers. /1 m skranke (0,06 m 2 publikumsareal pr. pers.). Garderobe i Stadsteatret i Malmø: 13 pers. /1 m skranke. Konklusion. Garderober med pludselig tømning stiller de største krav, og der kan for en sådan større garderobe opstilles følgende omtrentlige idealtal: Garderobeareal inclusiv skranke pr. gæst... 0,10 0,15 m 2 Publikumsareal pr. gæst... 0,20 0,25 m 2 Antal gæster pr. 1 m skranke pers. Antal gæster pr. garderobedame Ved garderober med successiv tømning kan kravene efter forholdene bringes ned til det halve. Erik Holst. s. 655

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave

LÆREBOG SKAT. af Reinar Petersen. 1998 Reinar Petersen, Gråsten 2. udgave LÆREBOG I SKAT af Reinar Petersen LÆREBOG I SKAT Side 2 INDLEDNING...3 DELTAGERE...4 KORTENE OG FARVERNES VÆRDI...4 Kortrækkefølgen...4 Kortgivning...5 REGLERNE...5 TYPER SPIL...5 1. Grand...6 2. Trumf...6

Læs mere

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel svæveflyve h å n d b o g e n kapitel 1 2 3 4 aerodynamik flyvelære instrumenter + materiel meteorologi 5 6 myb flyvebestemmelser redaktion: Per Weishaupt tegninger: Otto Sørensen ( Tyr ) bidrag: P. Trans,

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 1961 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4

Indholdsfortegnelse. 1. Bygningsmæssige forhold...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Bygningsmæssige forhold...4 1.1. Cellerne i hovedhuset...4 1.2. Cellerne mv. i annekset...5 1.3. Gangarealer, kælder, gårdtursareal, badeforhold mv....6

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013

Bussen holder. En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder. April 2013 Bussen holder En vejledning til brug for vejmyndigheder ved nybygning eller ombygning af busstoppesteder April 2013 2 Bussen holder Bussen holder Udgivet april 2013 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej

Læs mere

Fieldhockey en introduktion

Fieldhockey en introduktion Fieldhockey en introduktion Ole Fuglsang, Hockeyklubben Odin Fotos: Kristoffer Juel Poulsen Forord Denne bog er skrevet af undertegnede, men den kunne ikke blive til uden andre menneskers hjælp. Bogen

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere