Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 1. oktober 2012 kl i afdelingsbestyrelsens lokaler Tranumparken 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 1. oktober 2012 kl. 18 00 i afdelingsbestyrelsens lokaler Tranumparken 22"

Transkript

1 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdelingsbestyrelsen afd. 8 Tranumparken Brøndby Strand Tlf Træffetid: Kl den første hverdagsmandag i måneden undtagen juli og december Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 1. oktober 2012 kl i afdelingsbestyrelsens lokaler Tranumparken Godkendelse af referatet fra mødet den 3. september Underskrivelse af forretningsorden samt introduktion til de nyvalgte 3. Beboerhenvendelser og husordensager (Lukket punkt) 4. Til / Fra varmemesteren 4.1. Flyttelejligheder 4.2. Ejendomskontorets åbningstid mellem jul og nytår 4.3. Hovedrengøringen - mangler 4.3. Andet 5. Pladsmangel på ejendomskontoret 6. Sundhedstjek af lejligheder 7. Videoovervågning generelt herunder flytbare kameraer i foyererne 8. Paraboler - breve til ejerne af ulovligt opsatte paraboler 9. Storskrald 10. Klinker ved indgangspartier og inde i foyerer 11. Mangelgennemgang Tranumparken Unge-lokalet 13. HP4 14. Afdelingsmødet 15. Faste datoer/dage til julefrokost og sommerfrokost Brøndby Strand, den 23. september Udgivelse af Post Af Betydning 3-4 gange om året med informationer om sager, vi arbejder på 17. Dagsorden til afdelingsmøder ændres Budgettet kommer efter indkomne forslag Til hvert forslag laves et overslag over, hvad forslaget vil koste i husleje 18. Arbejdslisten genindføres 19. Pensionistudflugten 20. "De 9" samt "Herfra og Videre" 21. Nyt fra organisationsbestyrelsen og administrationen 22. Eventuelt Driftschef Mikkel Selander deltager i en del af mødet. Der serveres et par stykker smørrebrød. Afbud meldes til Ole. Kontorvagt: Frank

2 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdelingsbestyrelsen afd. 8 Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen i PAB afd Afdelingsbestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf en er afdelingsformand. Afdelingsbestyrelsen kan vælge en næstformand i blandt sig. Endvidere er der valgt 2 suppleanter. 2. Afdelingsbestyrelsen fastlægger sine møder for et halvt år af gangen. 3. Der skal være mindst et flertal af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne til stede, for at afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig. 4. Såfremt der ved afstemning er stemmelighed, er afdelingsformandens stemme udslagsgivende. 5. Afdelingsformanden eller mindst et flertal af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne kan indkalde til ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde. Et ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde skal indkaldes med mindst 8 dages varsel. 6. Afdelingsbestyrelsesmøderne ledes af afdelingsformanden eller dennes stedfortræder. 7. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen deltager i afdelingsbestyrelsesmøder dog uden stemmeret. Endvidere deltager suppleanterne i afdelingsbestyrelsens arbejde. I møderne kan under specifikke dagsordenspunkter deltage specielt indkaldte personer, f.eks. ansatte i PAB, rådgivere m.v. Disse har taleret, men ikke stemmeret. 8. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at udpegning af deltagere til PAB's repræsentantskab foretages af afdelingsbestyrelsen, skal dette ske på det første afdelingsbestyrelsesmøde efter det ordinære afdelingsmøde. Afdelingsformanden har første prioritet. Der udpeges suppleanter i fornødent omfang eventuelt ved indkaldelse af beboere. Navnene på de udpegede meddeles PAB's administration. 9. Afdelingsbestyrelsen fører et beslutningsreferat. Referatet godkendes senest på det efterfølgende afdelingsbestyrelsesmøde. Særstandpunkter kan altid føres til referat, hvis det kræves. En elektronisk udgave af referatet sendes til PAB's administration, som offentliggør referatet på PAB's hjemmeside Ved behandling af klage- eller personsager har afdelingsbestyrelsen og suppleanter tavshedspligt. Denne tavshedspligt er fortsat gældende efter udtrædelse af afdelingsbestyrelsen. Tavshedspligten omfatter endvidere de drøftelser, der fører til beslutninger. 11. Kun trufne beslutninger på afdelingsbestyrelsesmødet må omtales. 12. Afdelingsformanden tegner afdelingsbestyrelsen udadtil, såfremt der ikke er aftalt andet.

3 13. Hvis et afdelingsbestyrelsesmedlem udebliver fra to på hinanden følgende afdelingsbestyrelsesmøder uden afbud, kan suppleanten indtræde midlertidigt i afdelingsbestyrelsesmedlemmets sted med stemmeret. 14. Hvis afdelingsformanden er valgt af afdelingsmødet og afgår i løbet af sin valgperiode, indkalder afdelingsbestyrelsen til ekstraordinært afdelingsmøde i henhold til PAB's vedtægter 14 stk. 8 med valg af afdelingsformand på dagsordenen. Indkaldelsen kan eventuelt ske i samarbejde med PAB's administration (FA09). 15. Ved et afdelingsbestyrelsesmedlems eventuelle udtræden af afdelingsbestyrelsen følges reglerne i PAB's vedtægter om valg til organisationsbestyrelsen 10, stk Afdelingsbestyrelsesmøderne bør altid foregå i en positiv og konstruktiv ånd. 17. Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte de fornødne ad hoc udvalg med reference til afdelingsbestyrelsen. 18. Afdelingsbestyrelsen skal mindst én gang om måneden have en træffetid, hvor beboerne kan træffe et medlem af afdelingsbestyrelsen. I juli og december kan træffetiden undlades. 19. På det første afdelingsbestyrelsesmøde efter det ordinære afdelingsmøde forelægges forretningsordenen til accept og underskrift af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne. Brøndby Strand, den 1. oktober 2012 Ole Larsen Zenia Sydow Abel Frank Wistisen Ismail L.S.H. Abu Zahrah Farah Khan Jawad Iqbal Torben Denbak Side 2 af 2

4 Selskabsnr Afdelingsnr Lejemålsnr Ingen hjemme: Adgang nægtet: Kontrol udført af: (Initialer) Dato Badeværelse JA NEJ JA NEJ 1.1 Er baderummet med vindue til det fri? 1.2 Er der mekanisk ventilation? Virker den? 1.3 Er der naturlig ventilation (kanal eller rist)? Virker den? 1.4 Har badeværelset opvarmning (radiator, gulvvarme)? Badeværelsesproblemer JA NEJ Problem: Stort Lille 2.1 Er de elastiske fuger hele og velsiddende (ej fugeslip)? 2.2 Er fugen omkring gulvafløb hel og velsiddende (ej utæt)? 2.3 Er fliserne hele og fastsiddende (ej revner og løstsiddende)? 2.4 Er vinylbeklædningerne intakte (ej revner)? 2.5 Er terrassobelægning intakt (ej revner)? 2.6 Er glasvæv fastsiddende (ej løstsiddende eller mangler overfladebehandling)? 2.7 Har fugerne normal farve (ej sorte/mørke pletter)? 2.8 Har vægge og loft normal farve (ej sorte/mørke pletter/skjold)? 2.9 Vinduer: Er det invendige glas tørt (ej dug på glas indvendigt)? Vinduer: Har fuger normalt udseende (ej sort/mørke pletter i 2.10 fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej 2.11 sort/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Har tilstødende rum normalt udseende (ej tegn på vandgennemtrægning gennem bagvæg i 2.12 daderum)? Køkken JA NEJ JA NEJ 3.1 Er der mekanisk ventilation? Virker den? 3.2 Er der naturlig ventilation (kanel eller rist)? Virker den? 3.3 Er der emhætte? Virker den? 3.4 Vinduer: Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas invendigt)? Vinduer: Har fuger normalt udseende (ej sort/mørke pletter i 3.5 fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej 3.6 sort/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)? Stue og værelser JA NEJ Problem: Stort Lille 4.1 Er det indvendige glas tørt (ej dug på glas invendigt)? 4.2 Har fuger normalt udseende (ej sort/mørke pletter i fuger)? Har vindueslysningen normalt udseende og fastsiddende tapet (ej 4.3 sort/mørke pletter/skjolder og løstsiddende tapet)?

5 Har vægge normalt udseende (ej sorte/mørke pletter eller 4.4 skjolder og løstsiddende tapet)? Lejlighedens generelle sundhedstilstand 0 = meget ringe stand 1 = dårlig stand = middel stand 3 = god stand = meget fin stand (Vurderes ud fra besvarelserne i spørgsmål 1-26) Sikkerhed og tryghed i og omkring boligen JA NEJ Problem: Stort Lille Området i og umiddelbart ved boligen: 6.1 Er hoveddørslåsen sikkerhedsmæssigt i orden? 6.2 Belysning: Er arealet foran hoveddør godt belyst? Indgangsparti og forareal: 6.3 Hærværk eller graffiti: Er der synligt hærværk eller gaffiti? 6.4 Belysning og oversigtsforhold: Er der gode oversigtsforhold (ingen skjulesteder)? 6.5 Er hoveddørslåsen/dørtetelefonen sikkerhedsmæssigt i orden? Individuel registrering af særlige forhold JA NEJ Problem: Stort Lille (udfyldes kun i afdelinger med særlige registeringsønsker) 7.1 Afdelingsspefifikke spørgsmål omkring bygningens stand Bemærkninger:

6 storskrald til afdelingens ContainergÅrde storskrald skal sorteres En del af dit affald skal afl everes i containergården. På næste side kan du se hvilket affald, du kan afl evere her. Husk at sortere affaldet. Ved at sortere korrekt, hjælper du til med at undgå forurening og holde udgifterne til affaldshåndteringen nede. OBS. Du må ikke stille affald på trapper eller i kældergangene på grund af brandfare. 1. Jern og metal Cykler, øl- og sodavandsdåser, konservesdåser, møbler med jernstel og lignende. Gasflasker (farligt affald). Sorteres, smeltes og genanvendes. 2. Pap og karton Al ren pap og karton gerne æsker til havregryn, cornfl akes, tandpasta, sko mv. Pap skal foldes sammen. Plast, fl amingo m.v. skal fjernes fra papemballagen inden det lægges i buret til pap. Beskidt pap, f.eks. pizzabakker. Genanvendes som pap og karton. 3. Brændbart F.eks. fl amingokasser, træ, møbler, dele af inventar, bøger, plastfolie og lignende. Dagrenovation og andet som skal i skakten. Imprægneret træ, PVC og miljøfarligt affald. Forbrænding på I/S Vestforbrænding. 4. Deponi Porcelæn, kopper, tallerkener, stentøj, keramik, spejle, drikkeglas og lignende. Vinflasker, emballageglas, bygningsaffald, mursten eller plast. Genanvendes blandt andet til mineraluld. 5. TV- og computerskærme TV- og computerskærme. Andet elektronikskrot. TV- og computerskærme gennemgår miljørigtig specialbehandling. 6. Elektronikskrot Al affald med ledning eller batteri. TV- og computerskærme. Elektronikskrot sorteres til genbrug og miljørigtig specialbehandling. Indretning Containergården er indrettet så affaldet kan sorteres korrekt. Således er der opsat skilte, der viser i hvilken bås eller container, affaldet skal lægges i. Følg sorteringsvejledningen på næste side. Adgang til containergården Du kan gå i containergården, når du har lyst. Du skal huske din Cap-Key, så du selv kan låse dig ind. Husk at smække døren når du går igen, fordi containergården kun er for afdelingens beboere. Der er mange andre end afdelingens beboere der bruger vores containergård, hvis ikke vi husker at låse containergården. 7. Stort elektronik Køleskabe, frysere, ovne, opvaskemaskiner og andre store elektriske apparater. 8. Springmadrasser og fjedermøbler Springmadrasser og fjedermøbler. madvarer. skummadrasser. Indhold af freon i rør og skum aftappes og resten genanvendes som jern og metal. Neddeling - brændbare dele sendes til forbrænding. Jern og metal sendes til genanvendelse.

7 Farligt affald glas, PaPir, tøj og sko Du skal afl evere dit farlige affald i containergården, i reolen der er beregnet til det. Varmemesteren fjerner løbende det farlige affald fra reolen. Videre behandling Det farlige affald skal indsamles så det kan blive behandlet på en miljørigtig måde. Der er forskel på behandlingen af de enkelte affaldstyper. Derfor er det meget vigitgt, at det står på beholderen, hvad der er i den. Lad den oprindelige mærkat sidde. Det er det bedste. OBS Det er meget vigtigt, at farligt affald ikke hældes i kloakken eller sendes til forbrænding som skaktaffald. 9a. Kemikalier Maling og malerester, træbeskyttelse, klæbestoffer, spraydåser med indhold, ukrudtsbekæmpelsesmidler, mineralolie, fedt og benzinprodukter, fotokemikalier, vaske- og rengøringsmidler, afl øbsrens, afkalkningsmidler, ovnrens, syrer, baser, terpentin, acetone, fortynder og lignende opløsningsmidler. 9b. Lysstofrør og lavenergipærer Lysstofrør, lavernergipærer, kviksølvstermometre etc. 9c. Alle typer batterier Herunder knapbatterier til ure, høreapparater, legetøj, tørbatterier, genopladelige batterier til eksempelvis tandbørster, samt bilakkumulatorer. Brøndby Kommune ønsker at indsamle og genbruge så meget affald som overhovedet muligt for at spare på ressourcerne. Derudover tjerner kommunen penge på at genbruge affaldet. Derfor holder genbrug udgifterne nede til affaldshåndteringen i kommunen. Derfor har kommunen opstillet genbrugssbeholdere til indsamling af glas og papir rundt omkring i dit boligselskab. Kommunen administrerer tømningen af beholderne, som bliver tømt efter behov. Enkelte nødhjælpsorganisationer har fået lov til at opstille containere til indsamling af tøj og sko. For at få lov til at stille containere op i kommunen skal nødhjælpsorganisationerne kunne vise, at størstedelen af indtægterne fra tøj og sko indsamlingen går til velgørende formål. På bagsiden af denne pjece finder du et kort over dit boligselskab og placeringen af genbrugsbeholdere til glas, papir, tøj og sko. Beholder til glas og flasker Til alle typer skyllede og tomme glasfl asker og glasbeholdere, fra konserves og lignende. Låg må gerne blive siddende på. Det beskytter gevindet under omlastning og transport. F.eks.: Syltetøjsglas, ketchupfl asker, engangsfl a- sker af glas og lignende. Beholder til papir og aviser Til rene aviser, ugeblade, reklamer, papir, samt telefonbøger. Du må ikke lægge pap, karton, pizzabakker, mælkekartoner samt i genbrugsbeholderen. Beholder til tøj og sko Tøjcontainerne er til kasseret tøj og sko. Tøj og sko skal emballeres i plastposer, så det er lettere at håndtere. Containerne til tøj fi ndes ved indkøbscentre eller på Genbrugsstationen. Genbrug Glas, papir, aviser, ugeblade mv. er værdifulde genbrugsmaterialer. Genbrugspapir bruges som råmateriale til toiletpapir, æggebakker mm. Vinflasker skylles og genbruges direkte, mens øvrigt glas smeltes om.

8 affald til skakten affald - hvor skal det afleveres! Når du sorterer og afleverer dit affald til genbrug, vil der være en mindre mængde restaffald tilbage. Dit restaffald hører til i skakten eller containergården. På denne side kan du læse om, hvad restaffald er, og hvordan du håndterer det. læg dit affald i plastposer Alt restaffald skal i de affaldsposer, som du kan afhente på ejendomskontoret. Bind poserne forsvarligt til ellers opstår der uhygiejniske forhold ved skaktene. Madaffald Brød, kagerester, ris, spagetti, kød, fisk, frugt, grønt, æg, ost, te- og kaffefiltre. Rester af friture - og anden madolie. Kom den afkølede olie i en tom mælkekarton eller lignende inden den anbringes i affaldsposen. Emballage Emballage af plast, papir, karton og metal som f.eks. konservesdåser, tandpastatuber, mælke- og juicekartoner, plastbakker og husholdningsfilm er skaktaffald. Store plastdunke (5 liter eller mere) skal afleveres i containeren for brændbart affald i containergården. Konservesdåser, der er let rengjorte, kan afleveres i containeren for metal sammen med øl- og sodavandsdåser uden pant. Pizzabakker Det er vigtigt, at du river din pizzabakke i mindre stykker og kommer den i en affaldspose, inden du smider den ud. Ellers kan den sætte sig fast i skakten. Hygiejne Køkkenrulle og servietter, bleer og hygiejnebind, kamme og børster, vat og vatpinde er skaktaffald. Sørg for at pakke bleer og hygiejnebind forsvarligt ind før de lægges i posen. Andet affald Støvsugerposer, gulvopfej, kattegrus, strøelse og ekskrementer fra kæledyr, rengøringsklude, planter og buketter hører også til skaktaffaldet. Vær omhyggelig med at lukke posen. Skaktnøgle Der er adgang til skakten på hver etage. Brug den skaktnøgle, der hører til dit lejemål. Er skaktnøglen væk skal du kontakte ejendomskontoret. Plastposer til restaffald Skaktposer uddeles hver anden måned???? Affaldstyper Skakt Containergård Farligt affald Beholdere Genbrugsstation Aviser Papirbeholder Batterier 9C. Batterier Bilakkumulator 9C. Batterier Bildæk Bleer Bly (vinkraver) 1. Jern og metal Bøger 3. Brændbart Computerdele 6. Elektronik Cykler 1. Jern og metal Elektriske apparater 6. Elektronik Elpærer alm. Elpærer, lavenergi 9B. Lysstofrør Emhætter 7. Stort elektronik Fjernsyn 5. Skærme Flamingokasser 3. Brændbart Frysere 7. Stort elektronik Glasflasker Glasbeholder Glasskår 4. Deponi Haveaffald Hygiejnebind Hårde hvidevarer 7. Stort elektronik Jern og metaldele 1. Jern og metal Karton (emballage) 2. Pap Kemikalier 9A. Kemikalier Keramik 4. Deponi Konservesdåser 1. Jern og metal Konservesdåser (snavsede) Lysstofrør 9B. Lysstofrør Malerester 9A. Kemikalier Mælkekartoner Møbler 3. Brændbart Pap 2. Pap Papir Papirbeholder Plastflasker og -dunke Porcelæn 4. Deponi Reklamer Papirbeholder Sko Tøjbeholder Spejle 4. Deponi Tøj Tøjbeholder Ugeblade Papirbeholder Forbrænding Skaktaffald køres til forbrænding på Vestforbrænding i Glostrup. Genbrugsstationen Du kan også køre dit affald til Brøndby Genbrugsstation, Sydgårdsvej 21 Hvis du kører i bil til genbrugsstationen, må bilen højest veje kg ekskl. trailer.

9 oversigt Familiens affalds- og genbrugshæfte august 2012 til beboerne i PAB afd. 8 - albjergparken og Tranumparken Placering af containergårde samt genbrugsbeholdere til glas og papir i PAB afd. 8 Dette hæfte skal hjælpe dig med at komme af med dit affald på den rigtige måde. Containergårde Ejendomskontoret Traumparken 22 Telefon: Mail: Genbrugsbeholdere til glas Genbrugsbeholdere til papir Kontoret har åbent: mandag - fredag kl. 8:30 9:00 1. hverdagsmandag i måneden kl. 16:00 17:00 Telefontid: mandag - fredag kl. 8:00 8:30 Brøndby Kommune Park Allé 160 Telefon I hæftet her kan du læse om skaktaffald og restaffald, storskrald, flasker, glas, papir og tøj samt farligt affald. Derudover finder du en affaldsguide, samt et kort over containergården i din boligafdeling. Hæftet er udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde med boligselskabet.

10

11

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Familiens affaldshæfte

Familiens affaldshæfte Familiens affaldshæfte Februar 2011 til beboerne i Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster Torv og Gillesager 2-8 Dette hæfte skal hjælpe dig med at komme af med dit affald på den rigtige måde. I hæftet her

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 1. oktober 2012 kl. 18 00 i afdelingsbestyrelsens lokaler Tranumparken 22

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 1. oktober 2012 kl. 18 00 i afdelingsbestyrelsens lokaler Tranumparken 22 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdelingsbestyrelsen afd. 8 Tranumparken 22 2660 Brøndby Strand Tlf. 43 73 32 01 Træffetid: Kl. 17.00 18.00 den første hverdagsmandag i måneden undtagen juli og

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 2. april 2012 kl. 18 00 i afdelingsbestyrelsens lokaler Tranumparken 22

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 2. april 2012 kl. 18 00 i afdelingsbestyrelsens lokaler Tranumparken 22 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdelingsbestyrelsen afd. 8 Tranumparken 22 2660 Brøndby Strand Tlf. 43 73 32 01 Træffetid: Kl. 17.00 18.00 den første hverdagsmandag i måneden undtagen juli og

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014. Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R

Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014. Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R Herlev sorterer! Din affaldsguide 2014 TIl alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fortæl os, hvordan du sorterer og vind en kurv med økologiske varer! Se bagsiden R Historier om affald og

Læs mere

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 18 00 i afdelingsbestyrelsens lokaler Tranumparken 22

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 4. juni 2012 kl. 18 00 i afdelingsbestyrelsens lokaler Tranumparken 22 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdelingsbestyrelsen afd. 8 Tranumparken 22 2660 Brøndby Strand Tlf. 43 73 32 01 Træffetid: Kl. 17.00 18.00 den første hverdagsmandag i måneden undtagen juli og

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet

i boligområdet. Minigenbrugspladser Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Minigenbrugspladser i boligområder Gode råd til at komme igang med at bygge en minigenbrugsplads lokalt i boligområdet Der kan være penge at spare ved at gøre det nemmere for beboerne at sortere affaldet

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

Affaldsguide for Glostrup. Få styr på dine affaldsordninger

Affaldsguide for Glostrup. Få styr på dine affaldsordninger Affaldsguide for Glostrup Få styr på dine affaldsordninger Vi sender affaldet i omløb Glostrup skal være grønnere. Det gør vi bl.a. ved at genanvende vores affald. Med en omtanke i hverdagen kan du gøre

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning SORTERINGSGUIDE Vrå er Hjørring Kommunes foregangsby i affaldssorteringen, her afprøver vi det affaldssystem, som vi tror vil blive gældende for hele kommunen i løbet af nogle år. Vi sorterer affald fordi

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

Husorden 1-1036 Midgård

Husorden 1-1036 Midgård Husorden 1-1036 Midgård Vedtaget af Organisationsbestyrelsen den 11. december 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres.

MØLLEPARKEN 1. Husorden. Indledning. Der er affaldssortering i afdelingen. Dette betyder, at alt affald, der ikke er køkkenaffald, skal sorteres. Husorden Indledning Nærværende husorden har gyldighed som et tillæg til huslejekontrakten og er udformet i beboernes og selskabets interesse med henblik på at opretholde rolige og ordentlige forhold i

Læs mere

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE AFFALDSGUIDE 2016 ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE STOR SUCCES MED DIREKTE GENBRUG Der har været stor interesse for genbrugspladsernes containere med direkte

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen Ordensregler Afdeling 13 - Ørehøj Afdelingsbestyrelsen 2015 Forord Afd. 13, Ørehøj, er opført i årene 1953-1955. bebyggelsen består af boligblokke med 40 lejemål. Disse ordensregler og praktiske råd er

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Øbro95. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald How to sort your garbage Sorteringspjece A5.indd 1 09-06-2016 08:33:41 Bioaffald bliver til kompost, strøm og varme Vi laver din families årlige bioaffald til 18,4 kwh strøm

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene.

Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Aviser, blade og lignende skal afleveres i papircontainerne ved nordgavlene. Affald Husholdningsaffald skal kastes i skakten og være i lukkede plasticposer. Husorden Glas skal afleveres i en af de 2 glascontainere, der er anbragt ved nordgavlen af blok 62 og 66 (v/nr 89 og 121).

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

2016 sortér for fremtiden

2016 sortér for fremtiden 2016 sortér for fremtiden Sortér for fremtiden Fremover skal vi blive meget bedre til at sortere affald til genbrug. Det slår regeringen fast i ressourcestrategien "Danmark uden affald". Det er nemlig

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Dagrenovationsbeholder. Genbrugsbeholder. Genbrugsplads Container nr.

Dagrenovationsbeholder. Genbrugsbeholder. Genbrugsplads Container nr. Genbrugsbeholder Dagrenovationsbeholder Genbrugsplads Container nr. Acetone Afklip af nye gips plader 23 Afløbsrens Akkumulatorer 49 Alm elpærer / glødepærer 25 Almindeligt papir 9 Aluminium 5 Ammunition

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Brønderslev Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Brønderslev Kommune Kære borger i Brønderslev Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD?

HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Flerfamilieboliger i Herlev Kommune HAR I EN GOD IDÉ OM AFFALD? Ønsker I at gøre indsamlingen af affald fra jeres boligforening endnu bedre? ER, LÆS H N A HVORD I GØR Teknisk Forvaltning 2009 I får idéerne

Læs mere

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet

Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Husorden 1-3076/1-3077 Lampestedet Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 21. februar 2013 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET

SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET AFFALDSGUIDE 2016 SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET STOR SUCCES MED DIREKTE GENBRUG Der har været stor interesse for genbrugspladsernes containere med direkte genbrug. Derfor fortsætter vi naturligvis

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere