UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN"

Transkript

1 UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17

2 INDHOLD 1. Uddannelses formål Generelt for skolen Uddannelsen Adgangskrav struktur for skoleundervisningen og erhvervspraktik Grundfag Temafag Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Didaktiske og metodiske overvejelser Underviserens forskellige roller Elevernes indlæringsansvar Brancheskolens ansvar Læringsaktiviteter herunder fag og projekter Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplan Lærerkvalifikationer Generelle ansættelseskrav for fastansatte IT/edb Grønlandsk Dansk Engelsk Salg & Service Samfundslære Side 2 af 17

3 Erhvervsøkonomi matematik Studieteknik Præsentationsteknik Elevens arbejdstid i forbindelse med læringsaktiviteter, herunder projekter samt elevens hjemmearbejde Eventuel hel eller delvis samlæsning med andre uddannelser Beskrivelse af oplæringen på lærepladsen, herunder indhold af praktikplaner Retningslinier for kommunikation mellem skole, lærling eller elev og virksomhed Beskrivelse af de prøver, som branche- eller erhvervsskolen har ansvaret for at tilrettelægge og afvikle, herunder afsluttende prøver, der afvikles som eksamen Skolens regler for eksamen Skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger med hensyn til uddannelsen, herunder anvendelse af godskrivning af fag, undervisningsforløb og projekter med videre Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever på uddannelsen med angivelse af eventuel adgangsbegrænsning og optagelse i eventuel skolepraktik med angivelse af eventuel adgangsbegrænsning Beskrivelse af arbejdet med en personlig uddannelsesplan for eleven Evaluering/vurdering Skolens tilrettelæggelse af kompetencevurdering Skolens samarbejde med virksomheder og arbejdsgivere Skolens retningslinier for udstedelse af bevis for gennemført grundforløb eller praktisk oplæring, skolebevis samt uddannelsesbevis eller svendebrev Bilag Side 3 af 17

4 1. UDDANNELSES FORMÅL Formålet med TNI-Flex uddannelsen er at motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge, der ønsker en erhvervsuddannelse eller et kursus på erhvervsuddannelsesområdet, får reelle muligheder herfor samt mulighed for at vælge inden for en større flerhed af uddannelser eller kurser. Formålet med TNI-Flex uddannelsen er at give unge en mulighed for at opnå et fagligt niveau, der står mål med egne ambitioner og erhvervslivets forventninger. Endvidere er formålet med TNI-Flex uddannelsen at give de uddannelsessøgende faglig opkvalificering og styrke de unges personlige kompetencer for at påbegynde TNI uddannelsen eller anden relevant erhvervsuddannelse GENERELT FOR SKOLEN Undervisningen foregår på: Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq Nuuk Tlf UDDANNELSEN TNI Flex uddannelsen retter sig imod unge som har afsluttet folkeskolen, men hvor de faglige kvalifikationer ikke står mål med ambitionerne, kan uddannelsen bruges som springbræt til at påbegynde den normale TNI uddannelse eller en anden erhvervsuddannelse. 3. ADGANGSKRAV Unge, der ikke opfylder adgangskravene til en ønsket erhvervsuddannelse, har mulighed for at gennemføre TNI Flex. De unge skal være villige til at modtage den hjælp de kan få samt at de Side 4 af 17

5 unge skal kunne tage ansvar for sin egen indsats under forløbet med støtte fra faglærere og studievejlederen på Niuernermik Ilinniarfik. Der gøres opmærksom på, at: - den enkelte kan få mulighed for at blive optaget, når Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk har vurderet at vedkommende ansøger kan gennemføre uddannelsen (individuel vurdering). - placering på hvilket forløb som den enkelte ansøger skal på, sker efter vejledning (i denne forbindelse kan tests indgå) 4. STRUKTUR FOR SKOLEUNDERVISNINGEN OG ERHVERVSPRAKTIK. Varigheden på Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk er sat til at vare 35 uger med undervisning. Erhvervspraktikken er sat til at vare 4 uger, dvs. 2 uger om efteråret og 2 uger om foråret GRUNDFAG Fag Lektion á 45 min Niveau Eksamen Grønlandsk 116 E Mundtlig Dansk 116 E Mundtlig Engelsk 114 E Mundtlig IT 110 E Mundtlig Erhvervsøkonomi 112 E Mundtlig Salg og service 106 E Mundtlig Samfundsfag 106 E Mundtlig Matematik 106 E Mundtlig I alt 886 Side 5 af 17

6 4.2. TEMAFAG Fag Lektionstal á 45 min Eksamen Studieteknik 18 Ingen Personlig udvikling 18 Ingen Samarbejde 18 Ingen Præsentationsteknik 18 Ingen Privatøkonomi 18 Ingen Faglig læsning 18 Ingen Bevægelse 30 Ingen Projekt: Erhvervslivet 32 Mundtlig Projekt: Julebasar 32 Mundtlig Casetræning 8 Ingen I alt 210 Side 6 af 17

7 5. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5.1. DIDAKTISKE OG METODISKE OVERVEJELSER TNI-Flex uddannelsen skal matche de behov som samfundet har nu, og som det forventes at ville få. I uddannelsen vil skolen forlange, at vore elever efter endt uddannelse er kommet til erkendelse af en række praksisområder, som er grundlæggende for den uddannelse de vælger, og at de er i stand til at iagttage, vurdere, tage stilling til samt selvstændigt træffe beslutninger. Skolens krav om en nær tilknytning til det omgivne samfund betyder, at anvendelsen af tema og helhedsorienteret undervisning prioriteres. Uddannelsens indhold hentes fra den virkelige verden, hvorfor emnerne tilgodeser det grønlandske samfund i dag og i fremtiden. Det vil være grønlandske problemstillinger, der diskuteres. Der er metodefrihed i undervisningen. Præsentation af uddannelsens indhold præsenteres varieret mellem undervisningsformerne helhedsorientering, tværfaglighed, praksisnær undervisning, problemorienteret - projektorganiseret og caseundervisning samt traditionel forelæsning. Undervisningen tilrettelægges således, at den enkelte elevs forudsætninger tilgodeses bedst muligt, hvilket kendetegnes af den induktive differentierede undervisningsform. Til underviseren stilles der store krav om, at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i elevernes forskellige standpunkter, læringsstile og behov samt med uddannelsens niveau og kompetencekrav som mål. Der varieres mellem klasseundervisning, gruppearbejde, enkeltmandsarbejde, cases og praktiske opgaver. Princippet om vekslen mellem undervisningsformerne sikrer en variation, der skal garantere et højt fagligt niveau, samtidig med at elevernes selvstændighed og engagement fastholdes. Principperne for planlægning af undervisningsforløb tilsigter progression i undervisningen, så læreplanen matcher de nødvendige områder, og tager højde for elevernes individuelle behov. Elevernes arbejde med indholdet i deres undervisning sikrer medindflydelse og skaber et frugtbart uddannelsesmiljø for både lærere og elever. Side 7 af 17

8 5.2. UNDERVISERENS FORSKELLIGE ROLLER Rollen som underviser, med fokus på elevernes læring og kompetenceudvikling. Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til klassens trivsel og den enkelte elevs personlige plan. Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne. Som teamspiller, når læreren indgår i underviserteams, som har ansvaret for en gruppe elevers uddannelse, trivsel, adfærd og gennemførelse. Underviseren skal foruden fagligheden have engagement, lyst og evne til at motivere eleverne til at modtage læring. Dette forudsætter vekslen mellem forskellige undervisningsmetoder gennem formidling, samtale, problemløsning for at fremme elevernes personlige kvalifikationer og inddrage eleverne i planlægningen af undervisningsform og indhold. Derudover at skabe mulighed for faglig og personlig udvikling ved at være velforberedt til såvel undervisning, men også gennem sin disposition af stoffet, materialevalg, opgavetyper og pædagogiske hjælpemidler ELEVERNES INDLÆRINGSANSVAR Eleverne skal gøre sig bevidst om eget valg af uddannelse, og arbejde målrettet henimod denne. For eleverne betyder det, at tilegne sig stoffet gennem egne notater. At forholde sig til undervisningen aktivt, og fordybe sig og sætter sig kritisk ind i et emne. Vise ansvarlighed i forhold til skolearbejdet. Udvise respekt til såvel skolekammerater og lærere. Være til stede i klasserummet, både menneskeligt og fagligt. Eleverne involveres dels gennem den løbende evaluering, hvor de har mulighed for at give deres synspunkter til kende, og dels i til et vist omfang medbestemmende for hvordan undervisningen afholdes enten som klasseundervisning eller gruppearbejde. Der er mødepligt til undervisningen. Hvis eleven kan dokumentere at have gennemført et fag fra folkeskolen eller anden uddannelsesinstitution, kan eleven fritages for undervisning i det pågældende fag. Der er også krav om studieaktivitet på uddannelsen. Dette betyder, at eleven følger med i undervisningen og har sine bøger og materialer med til undervisningen. Afleveringsopgaver afleveres til tiden. Manglende studieaktivitet og fremmøde kan medføre advarsler og bortvisning i grove tilfælde. Ovenstående pædagogiske principper har grundlag i et menneskesyn, der respekterer det enkelte menneske som værende selvstændig, tænkende og handlende. Skolen regner med, at de elever på TNI-Flex uddannelsen gennem de ovennævnte processer vil udvikle deres evner til ikke kun at Side 8 af 17

9 løse nye problemer, men også tilegne sig evne og vilje til omstilling og at udvide deres kommunikationsevner og udvikle deres kreativitet BRANCHESKOLENS ANSVAR Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk påtager sig et ansvar for ikke kun at udvide elevernes videns og færdighedsmæssige kundskaber, men erkender behovet for også at udvikle elevernes holdningsmæsssige kvalifikationer til det at være på uddannelse; - Stabilitet herunder studiesocialisering - Konfliktløsning - Samarbejde Disse kvalifikationer er nøglebegreber for personligt kompetente TNI Flex ere, Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk vil udklække til videre forløb i uddannelsessystemet. Disse kompetencer opnås gennem undervisningsforløb, hvor diskussioner, analyser, forståelse og fortolkning indgår. Elever, der gennemgår TNI Flex uddannelsen vil i høj grad skulle påtage sig medansvar for planlægning, gennemførelse og evaluering af egne uddannelsesforløb. 6. LÆRINGSAKTIVITETER HERUNDER FAG OG PROJEKTER Der gives eleven forudsætninger for personlig udvikling i henhold til målene for kompetenceområdet personlige kvalifikationer og således at eleven både selvstændigt og i gruppesammenhænge møder personligt udviklende problemstillinger. Alle fag og temaer varieres, således at de anvendte metoder står i forhold til mål og indhold, og at eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen. Ligeledes at de i videst muligt omfang afspejler arbejdsfunktioner og teknologianvendelse m.v. på en måde, der er karakteristisk for uddannelsesområdet. Dette sikres i praksis blandt andet ved, at den enkelte elev udarbejder en social kontrakt ved udarbejdelsen af projekter, hvor eleven vurderer sin egen indsats i forhold til samarbejde, egen indsats, evne til at planlægge m.m. Side 9 af 17

10 7. OVERORDNET BEDØMMELSESPLAN 7.1. BEDØMMELSESPLAN Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af faglige, almene og personlige kompetencer. Bedømmelsesplanen har til formål at sikre at skolen lever op til de krav, der stilles til løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt vejledende og afsluttende karakterer. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: - Klarlægge elevens viden om eget niveau. - Udpege områder, som kræver forstærket indsats. - Informere om uddannelsessystem. - Inspirere eleven til yderligere læring. På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling som undervisningen generelt. Skolebedømmelsesplanen består af to dele: - Den løbende evaluering. - Afsluttende bedømmelse (karakterer). Skolen gennemfører løbende evalueringer og afsluttende bedømmelser i henhold til Inatsisartut lov nr. 10 af 19. maj 2010 om Erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Ved karakterfastsættelse gælder Inatsisartut lov nr. 14 af 23.juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Som et vigtigt element i skolens løbende udvikling gennemfører eleverne, under og efter forløbet, en evaluering, der bl.a. retter opmærksomhed på elevernes vurdering af undervisningsindhold, metoder og undervisere samt øvrige rammer for undervisningen. Side 10 af 17

11 8. LÆRERKVALIFIKATIONER Der findes ingen lovbestemt kvalifikationskrav til TNI Flex uddannelsen. Underviserne på TNI Flex bør have følgende uddannelsesbaggrund: EVU, HD, HA, Læreruddannelse, Markedsøkonom, Merkonom. DEL s PG, Grønlandsk PG, Gymnasiernes PG GENERELLE ANSÆTTELSESKRAV FOR FASTANSATTE Faglig uddannelse inden for handels- eller kontorområdet, suppleret med relevant videregående merkantil uddannelse samt min. tre års relevant erhvervserfaring. For timelærere kan kravene fraviges, hvis der på skolen ikke findes en person, der opfylder ovennævnte krav, og hvis timelæreren opfylder nedenstående krav/ønsker. Alle anførte lærerkvalifikationer er minimumkrav IT/EDB Underviseren bør minimum selv have bestået PC-brugerprøver (eller lignende) i de 2 aktuelle PCbrugerkurser. Erfaring med anvendelse af IT på kontor eller i butik. Underviseren forudsættes som minimum at have PC-brugerprøve eller tilsvarende i de fagelementer, der indgår i faget (Power Point, Internet), samt erfaring med anvendelse af IT i administration eller detailhandel. Underviseren forudsættes min. at have PC-brugerprøve eller tilsvarende i de fagelementer, der indgår i faget Regneark (Excel) samt erfaring med anvendelse af IT i administration eller detailhandel GRØNLANDSK Færdigheder på niveau med folkeskolelærer med grønlandsk som liniefag. Derudover er det en stor fordel at have uddannelse og erfaring inden for det merkantile område. Side 11 af 17

12 DANSK Færdigheder på niveau med folkeskolelærer med dansk som liniefag. Det er en stor fordel at have uddannelse og erfaring inden for det merkantile område ENGELSK Folkeskolelærer med engelsk som liniefag eller tilsvarende baggrund eller en erhvervssproglig bachelor- eller kandidatuddannelse SALG & SERVICE Uddannelsesmæssig baggrund som EVU/øk-adm, butiksuddannelse eller lignende samt praktisk erfaring med fagområdet SAMFUNDSLÆRE Læreruddannelse, EVU-uddannelse eller lignende ERHVERVSØKONOMI Uddannelsesmæssig baggrund som EVU/øk-adm, Merkonomfaget Virksomhedsøkonomi eller tilsvarende MATEMATIK Folkeskolelærer med matematik som liniefag eller lignende baggrund STUDIETEKNIK Studievejleder, sproglærer, vejlederuddannet eller lignende bør selv have gennemført en videregående uddannelse. Side 12 af 17

13 PRÆSENTATIONSTEKNIK PC-kørekort eller lignende samt læreruddannet eller en merkantil videreuddannelse 9. ELEVENS ARBEJDSTID I FORBINDELSE MED LÆRINGSAKTIVITETER, HERUNDER PROJEKTER SAMT ELEVENS HJEMMEARBEJDE Skoleundervisningen gennemføres, så elevens arbejdstid for undervisningsforløb og projekter, herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver, caseforløb, arbejde med personlig uddannelsesplan, handlingsplan for fremmøde eller lignende. 10. EVENTUEL HEL ELLER DELVIS SAMLÆSNING MED ANDRE UDDANNELSER I skoleundervisningen kan der i nogen fag sammenlæses med TNI uddannelserne, når indholdet og forløbene passer sammen. 11. BESKRIVELSE AF OPLÆRINGEN PÅ LÆREPLADSEN, HERUNDER INDHOLD AF PRAKTIKPLANER Under erhvervspraktikken skal eleven opnå færdighed og grundlæggende indsigt i de hjælpemidler, værktøjer, systemer og metoder, som benyttes på arbejdsstedet. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til samarbejde og til at løse nye problemstillinger, samt at eleven indser muligheden for at påbegynde en merkantil uddannelse. Målet med introduktionen er, at eleven i perioden får kendskab til og kan afprøve forskellige arbejdsområder, således at elev og virksomhed får baggrund for inden erhvervspraktikkens udløb at bedømme, om eleven kan starte på virksomheden som TNI lærling. 12. RETNINGSLINIER FOR KOMMUNIKATION MELLEM SKOLE, LÆRLING ELLER ELEV OG VIRKSOMHED Redskaber til kontakt til erhvervspraktiksteder: - TNI-information (bl.a. ved godkendelse til lærested) - Praktikplaner/Uddannelsesplaner Side 13 af 17

14 - Anden kontakt 13. BESKRIVELSE AF DE PRØVER, SOM BRANCHE- ELLER ERHVERVSSKOLEN HAR ANSVARET FOR AT TILRETTELÆGGE OG AFVIKLE, HERUNDER AFSLUTTENDE PRØVER, DER AFVIKLES SOM EKSAMEN Den løbende bedømmelse er et centralt element i skolens kvalitetssikring. 14. SKOLENS REGLER FOR EKSAMEN Se bilag 1: NINUUK s eksamenshåndbog 15. SKOLENS VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER OG FORUDSÆTNINGER MED HENSYN TIL UDDANNELSEN, HERUNDER ANVENDELSE AF GODSKRIVNING AF FAG, UNDERVISNINGSFORLØB OG PROJEKTER MED VIDERE. Den løbende bedømmelse er et centralt element i skolens kvalitetssikring og består af: - Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. - Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. Underviserne gennemfører både en løbende og en afsluttende evaluering. Den løbende evaluering er mundtlig hvorimod den afsluttende er både skriftlig og mundtlig. Under evaluering drøfter elev og underviser forløb, metoder og udbytte af undervisningen. Formålet med evalueringen er at hjælpe og vejlede eleverne og at give grundlag for evaluere undervisningens metode og indhold. Efter uddannelsens forløb gives karakterer. Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering som en del af dialogen mellem elev og lærer. 16. SKOLENS KRITERIER OG FREMGANGSMÅDE VED OPTAGELSE AF ELEVER PÅ UDDANNELSEN MED ANGIVELSE AF EVENTUEL ADGANGSBEGRÆNSNING OG OPTAGELSE I EVENTUEL SKOLEPRAKTIK MED ANGIVELSE AF EVENTUEL ADGANGSBEGRÆNSNING Enhver der er vejledt til TNI Flex, og inden opstart har haft en samtale med vores studievejleder, kan søge. Optagelse sker efter individuel visitering, og placering på den rette forløb sker efter vejledning. Side 14 af 17

15 17. BESKRIVELSE AF ARBEJDET MED EN PERSONLIG UDDANNELSESPLAN FOR ELEVEN EVALUERING/VURDERING Personlige kvalifikationer - Hvad har jeg lært om mine evner til at samarbejde? - Hvad har jeg lært om mine evner til at tage ansvar for egen læring, at planlægge og gennemføre en selvstændig opgave? Kommunikative og teknologiske kvalifikationer - Hvilket udbytte fik jeg af undervisningen i skriftlig kommunikation? - Hvilket udbytte har jeg fået af undervisningen i præsentationsteknik? - Hvilke kvalifikationer har jeg fået i brugen af IT? Samfundsmæssige og økonomiske kvalifikationer - Hvad har jeg lært om personlige rettigheder og pligter i forbindelse med min uddannelse, og mit videre forløb i uddannelseforløbet? - Hvad har jeg lært om privatøkonomi? Generelt - Hvilke fag og temaer har jeg haft? - Hvordan har undervisningen været og hvordan kunne den have været bedre? - Hvad kunne jeg selv have gjort for at få mere ud af undervisningen? Personligt - Hvad er jeg blevet specielt god til på dette forløb? Side 15 af 17

16 - Hvad skal jeg arbejde med fremover i min personlige udvikling? - Hvordan vil jeg arbejde med disse forbedringspunkter? 18. SKOLENS TILRETTELÆGGELSE AF KOMPETENCEVURDERING I forbindelse med elevens start på uddannelsen foretages følgende indledende og løbende vurdering: - Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. - Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse. - Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan. Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger. Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: - Tidligere gennemført forløb - Anden uddannelse - Vurdering af reelle kompetencer - Særlige behov - Elevens personlige uddannelsesplan holdes opdateret gennem løbende vurdering og dialog mellem elev og skole. 19. SKOLENS SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSGIVERE Alle læresteder på TNI skal være godkendt af Bestyrelsen for Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk før de kan have elever i praktik. Oplysningsskemaerne kan fås i alle lokale Piareersarfiit, som vejleder virksomhederne ved udfyldelsen af ansøgning om godkendelse som lærested. Side 16 af 17

17 Alle felter skal være udfyldt før ansøgning med stempel og underskrift fra virksomheden kan behandles i Brancheskolen. Der udpeges en person på Brancheskolen til behandling af lærestedsgodkendelser for Bestyrelsen af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk. 20. SKOLENS RETNINGSLINIER FOR UDSTEDELSE AF BEVIS FOR GENNEMFØRT GRUNDFORLØB ELLER PRAKTISK OPLÆRING, SKOLEBEVIS SAMT UDDANNELSESBEVIS ELLER SVENDEBREV Samtlige karakterer overføres til skabelonen for beviset i den teoretiske forløb. Når eksamener er overstået indtastes, hvorefter eleven kan få sit bevis overrakt for gennemført teoretisk forløb. 21. BILAG Bilag 1: NINUUK s eksamenshåndbog Side 17 af 17

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Grundforløb for Teknisk Designer

Grundforløb for Teknisk Designer Grundforløb for Teknisk Designer Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011 og uddannelsesordning 1890 Teknisk designer (version 8) af 1. august 2011 Udarbejdet af Lone Hørup og

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Hovedforløb Redder Speciale autohjælp Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere