Bedømmelseskriterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS DANSK - NIVEAU D NATURFAG - NIVEAU E AFSLUTTENDE PRØVE Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. februar 2014

2 Social- og sundhedssektoren Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. 12 Eleven viser omfattende indsigt og forståelse for social- og sundhedshjælperens opgaver i primærsektoren. Eleven fremlægger sine overvejelser velbegrundet og reflekterende. Eleven kan ind gå i faglig dialog 7 Eleven viser indsigt i og forståelse for og kan reflektere over social- og sundhedshjælperens opgaver i primærsektoren. 02 Eleven har basal viden on social- og sundhedshjælperens arbejde ifølge serviceloven og ifølge sundhedsloven Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender de social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. 12 Eleven reflekterer over relevante kvalitetsstandarder og sundhedspolitiske målsætninger i forhold til borgeren i casen. Eleven begrunder og uddyber sine overvejelser i forhold til relevant lovgivning og ønsket og det politiske ønske om tværfaglighed og sammenhængende borgerforløb. 7 Eleven udpeger relevante kvalitetsstandarder og sundhedspolitiske målsætninger i forhold til borgeren i casen. Eleven kan begrunde sine valg i forhold til relevant lovgivning. 02 Eleven beskriver konkrete kvalitetsstandarder i en konkret kommune i forhold til borgeren i eksamenscasen til. Eleven beskriver en sundhedspolitisk målsætning i forhold til borgeren i eksamenscasen Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer. 12 Eleven reflekterer over social- og sundhedshjælperens opgaver i forhold til ansvar og kompetence. Eleven kan uddybe relevante problemstillinger i forhold til at arbejde som professionel og anvende sin viden og erfaring i forhold til eksamenscasen og til praksis i øvrigt. Eleven kan reflektere over arbejdet som myndighedsperson. 7 Eleven viser indsigt i - og forståelse for social- og sundhedshjælperens ansvar og kompetenceområder og eleven kan reflektere over dette. Eleven kan komme med relevante problemstillinger i forhold til casen. 02 Eleven beskriver social- og sundhedshjælperens pligter i forhold til ansvar og kompetence. Eleven skal kunne redegøre for problemstillingerne i casen. 2

3 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 12 Eleven kan reflektere over begreberne som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. 7 Eleven kan analysere forhold omkring begreberne videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser i forhold til casen. 02 Eleven kan forklare begreberne videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. 12 Eleven kan reflektere over retningslinjerne for anvendelse af magt, borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder herunder værgemål 7 Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 02 Eleven kan beskrive reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare kravene til faglig dokumentation, og hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler. 12 Eleven kan reflektere over anvendelsen af grundlæggende elektroniske dokumentationsredskaber som livshistorie, mål og handleplaner, døgnrytmeplan. Eleven kan uddybe perspektivere reglerne for tavshedspligt og utilsigtede hændelser. 7 Eleven kan forklare anvendelsen af grundlæggende elektroniske dokumentationsredskaber som livshistorie, mål og handleplaner, døgnrytmeplan. Eleven kan redegøre for tavshedspligt og utilsigtede hændelser i denne forbindelse. 02 Eleven kan redegøre anvendelsen af grundlæggende elektroniske dokumentationsredskaber som livshistorie, mål og handleplaner, døgnrytmeplan. Eleven kan redegøre for tavshedspligt og utilsigtede hændelser i denne forbindelse. 3

4 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare opgavefordelingen inden for socialog sundhedssektoren, og hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i det sammenhængende borger- /patientforløb. 12 Eleven kan reflektere over opgavefordelingen mellem stat, region og kommune indenfor social- og sundhedssektoren. Eleven kan begrunde vigtigheden af tværprofessionelt samarbejde og dets betydning for sammenhængende borger-/patientforløb. 7 Eleven kan forklare opgavefordelingen mellem stat, region og kommune indenfor social- og sundhedssektoren. Eleven kan redegøre for betydningen af tværprofessionelt samarbejde og sammenhængende borger-/patientforløb 02 Eleven har basal viden om opgavefordelingen mellem stat, region og kommune indenfor social- og sundhedssektoren. Eleven kan beskrive tværprofessionelt samarbejde og dets betydning for sammenhængende borger-/patientforløb 4

5 Pleje og dokumentation Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende 12 Eleven kan demonstrere udtømmende faglige og teoretiske viden til at identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra et omfattende kendskab til menneskets behov fysiske, psykiske og sociale behov. 7 Eleven kan ud fra sin faglige viden identificere flere væsentlige pleje- og omsorgsopgaver, og demonstrere en god indsigt og forståelse af menneskets behov Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 02 Eleven kan identificere få pleje- og omsorgsopgaver, og har en begrænset forståelse for menneskets behov 12 Eleven viser at have omfattende indsigt i borgerens almene sundhedstilstand og aldring, og kan vise en velbegrundet forståelse for ændringer i sundhedstilstanden 7 Eleven viser at have en god indsigt for borgerens almene sundhedstilstand og aldring, og kan begrunde hensigtsmæssigt i forhold til ændringer i sundhedstilstanden 02 Eleven viser en enkelt og begrænset indsigt i borgerens almene sundhedstilstand og aldring, og kan til en vis grad forklare ændringer i sundhedstilstanden Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan socialog sundhedshjælperen hjælper 12 Eleven har omfattende viden for regler og håndtering af indtagelse af medicin hos borgeren borgere med at indtage medicin. 7 Eleven har en god forståelse for regler og håndtering af indtagelse af medicin hos borgeren 02 Eleven har en begrænset viden for regler og håndtering af indtagelse af medicin hos borgeren 5

6 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af alderssvækkedes borgeres behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvornår socialog sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgere i selv at udføre den. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning kan anvendes i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 12 Eleven kan på en udtømmende og omfattende måde anvende arbejdsmodellen til at planlægge, udføre og evaluere handlinger til borgere med kroniske sygdomme samt alderssvækkelse 7 Eleven viser god forståelse for arbejdsmodellen, og kan hensigtsmæssigt og relevant anvende arbejdsmodellen til at planlægge, udføre og evaluere handlinger til borgere med kroniske sygdomme samt alderssvækkelse 02 Eleven kan i begrænset omfang anvende arbejdsmodellen til at planlægge, udføre og evaluere handlinger til borgere med kroniske sygdomme samt alderssvækkelse 12 Eleven udviser overbevisende viden om egenomsorgsbegrebet og kan på en velbegrundet og sikker måde beskrive den udførte pleje hos borgerne 7 Eleven udviser et godt kendskab til egenomsorgsbegrebet og kan på relevant niveau beskrive valget af den udførte pleje hos borgerne 02 Eleven viser til en vis grad forståelse for egenomsorgsbegrebet og kan i begrænset omfang anvende dette i forhold til den udførte pleje hos borgerne 12 Eleven skal have en omfattende viden om ernæring og måltidets betydning for de ældre og udsatte borgere. Eleven skal på en overbevisende måde vise forståelse for vigtigheden af kostens betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 7 Eleven skal have et godt kendskab til ernæring og måltidets betydning for de ældre og udsatte borgere. Eleven kan på en hensigtsmæssig måde forklare vigtigheden af kostens betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 02 Eleven skal have en vis grad af viden om ernæring og måltidets betydning for de ældre og udsatte borgere. Eleven kan vise en begrænset forståelse for vigtigheden af kostens betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 6

7 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare socialog sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og hvordan afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man skifter linned og reder seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgeres ønsker, vaner og behov. 12 Eleven har en omfattende viden om palliativ pleje og elevens rolle i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren og dennes pårørende 7 Eleven har en god og relevant viden om palliativ pleje og elevens rolle i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren og dennes pårørende 02 Eleven har begrænset viden om palliativ pleje og elevens rolle i det tværfaglige samarbejde om borgeren og dennes pårørende 12 Eleven har en omfattende viden om eget ansvars og kompetenceområde, og anvender det på en overbevisende måde i det tværprofessionelle samarbejde 7 Eleven har en god viden om eget ansvars- og kompetenceområde, og kan relevant anvende denne viden i det tværprofessionelle samarbejde 02 Eleven har en enkel viden om eget ansvars og kompetenceområde, og kan til en vis grad anvende denne viden i det tværprofessionelle samarbejde 12 Eleven har en omfattende viden om de hygiejniske principper for sengeredning under hensynstagen til borgerens ønsker, vaner og behov 7 Eleven har en god og væsentlig viden om de hygiejniske principper for sengeredning under hensynstagen til borgerens ønsker, vaner og behov 02 Eleven har en begrænset viden om de hygiejniske principper for sengeredning under hensynstagen til borgerens ønsker, vaner og behov 7

8 Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper forebygger smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi. 12 Eleven har en udtømmende viden om mikrobiologi og dennes betydning for de hygiejniske principper. Eleven skal velbegrundet kunne forklare, hvordan eleven anvender denne viden for at forebygge smitte hos borgeren 7 Eleven har en god viden om mikrobiologi og dennes betydning for de hygiejniske principper. Eleven kan på en hensigtsmæssig og relevant måde forklare, hvordan eleven anvender denne viden for at forebygge smitte hos borgeren 02 Eleven har en begrænset viden om mikrobiologi og dennes betydning for de hygiejniske principper. Eleven har en enkel og begrænset forståelse for hvordan eleven anvender denne viden for at forebygge smitte hos borgeren Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende et mundtligt og 12 Eleven kan anvende fagudtryk og fagbegreber velvalgt og sikkert. skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens 7 Eleven er god til at anvende fagudtryk og fagbegreber på en hensigtsmæssig måde kompetenceområde. 02 Eleven kan til en vis grad anvende fagudtryk og fagbegreber Mål 12 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger. 12 Eleven har en omfattende viden om principperne for dokumentation af plejen både mundtlig og skriftlig, og kan anvende disse velvalgt og sikkert i samarbejde med kollegaerne 7 Eleven har et godt kendskab til principperne for dokumentation af plejen mundtlig og skriftlig, og kan hensigtsmæssig anvende disse i samarbejdets med kollegaerne 02 Eleven har en enkel viden om principperne for dokumentation af plejen både mundtlig og skriftlig, og kan på en begrænset måde anvende disse i samarbejdet med kollegaerne 8

9 Mål 13 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvilke tegn der kan være på, at en borger har en psykotisk, depressiv eller 12 Eleven har en omfattende viden om psykiske lidelser, og skal på en sikker måde forklare hvordan der skal handles på tegn på ændret adfærd hos borgerne selvmordstruende adfærd. 7 Eleven har en basal viden om psykiske lidelser, og skal på en hensigtsmæssig måde kunne forklare hvordan der skal handles på tegn på ændret adfærd Mål 14 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. 02 Eleven har begrænset viden om psykiske lidelser, og skal til en vis grad kunne forklare hvordan der skal handles på tegn på ændret adfærd 12 Eleven har en omfattende viden om konflikthåndtering og voldsforebyggelse, og kan anvende disse på en overbevisende måde i plejen hos borgere med psykisk sygdom 7 Eleven har en relevant viden om konflikthåndtering og voldsforebyggelse, og kan anvende disse hensigtsmæssigt i plejen hos borgere med psykisk sygdom 02 Eleven har en begrænset viden om konflikthåndtering og voldsforebyggelse, og kan til en vis grad anvende disse i plejen hos borgere med psykisk sygdom Mål 15 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge jvf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Eleven har gennemført og bestået førstehjælp og brandbekæmpelse 9

10 Psykologi og kommunikation Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven kan selvstændigt reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. forhold til en professionel praksis. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven demonstrerer en begrænset kunnen i refleksionen over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. 12 Eleven kan selvstændigt reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en begrænset kunnen i forhold til at reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 10

11 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan selvstændigt og overbevisende forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan forklare betydningen af at anvende verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan i begrænset omfang forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 11

12 Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. med borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan socialog sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan socialog sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. forbindelse med sorg og krise. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. 12

13 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man motiverer og understøtter borgere i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af borgerens behov i forhold til aktiviteter samt demonstrerer et vidtgående kendskab til den tværprofessionelle indsats. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i borgerens behov i forhold til aktiviteter, bruger teori og begreber på en hensigtsmæssig og relevant måde samt demonstrerer et godt kendskab til den tværprofessionelle indsats. 02 Eleven udviser en basal forståelse af borgerens behov i forhold til aktiviteter samt demonstrerer et begrænset kendskab til den tværprofessionelle indsats. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan man motiverer og støtter borgeren i forhold til sundhedsfremme samt demonstrerer et vidtgående kendskab til livsstilfaktorerne. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan man motiverer og støtter borgeren i forhold til sundhedsfremme samt demonstrerer et godt kendskab til livstilfaktorerne. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan man motiverer og støtter borgeren i forhold til sundhedsfremme samt demonstrerer et begrænset kendskab til livstilfaktorerne. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 13

14 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgeres livshistorie, når social- og sundhedshjælperen skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan man inddrager borgerens livshistorie når man motiverer og støtter borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan man inddrager borgerens livshistorie når man motiverer og støtter borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan man inddrager borgerens livshistorie når man motiverer og støtter borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af handicapbegrebet og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab samt demonstrerer et vidtgående kendskab til at arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i handicapbegrebet og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab samt demonstrerer et godt kendskab til at arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af handicapbegrebet og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab samt demonstrerer et begrænsende kendskab til at arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 14

15 Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank og penge, samt hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af netværkets betydning for borgerens rehabilitering samt demonstrerer et vidtgående kendskab til vejledning af borgeren om kommunale, private og frivillige tilbud. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i netværkets betydning for borgerens rehabilitering samt demonstrerer et godt kendskab til vejledning af borgeren om kommunale, private og frivillige tilbud. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af netværkets betydning for borgerens rehabilitering samt demonstrerer et begrænsende kendskab til vejledning af borgeren om kommunale, private og frivillige tilbud. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres samt demonstrerer et vidtgående kendskab til hvordan miljørigtig tøjvask og rengøring foretages. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres samt demonstrerer et godt kendskab til hvordan miljørigtig tøjvask og rengøring foretages. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan miljørigtig tøjvask og rengøring foretages. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 15

16 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg og kan forklare, hvordan 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov og evne til egenomsorg samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan borgeren inddrages. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. borgere inddrages. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov og evne til egenomsorg samt demonstrerer et godt kendskab til hvordan borgeren inddrages. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov og evne til egenomsorg samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan borgeren inddrages. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan det forebyggende arbejde udføres i samarbejde med borgeren samt demonstrerer et vidtgående kendskab til hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. træningsplaner. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan det forebyggende arbejde udføres i samarbejde med borgeren samt demonstrerer et godt kendskab til hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan det forebyggende arbejde udføres i samarbejde med borgeren samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 16

17 Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan relevant velfærdsteknologi anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af 12 Eleven udviser et vidtgående kendskab til hvordan relevant velfærdsteknologi kan anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. livskvalitet. 7 Eleven udviser et godt kendskab til hvordan relevant velfærdsteknologi kan anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser et begrænset kendskab til hvordan relevant velfærdsteknologi kan anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 17

18 Dansk - Niveau D Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene 12 Eleven bruger sproget fremragende og hensigtsmæssigt i den forstand, at vedkommende tilpasser sin sprogbrug i forhold til modtagergruppe og kontekst med et klart og præcist sprog uden mangler, der kan forstyrre kommunikationen. sammenhænge, 7 Eleven bruger sproget godt i den forstand, at vedkommende tilpasser sin sprogbrug i forhold til modtagergruppe og kontekst men med få mangler i forhold til klarhed, præcision og hensigtsmæssighed, fx hvis danskfaglige begreber bruges forkert, eller hvis der i erhvervsfaglig kommunikation bruges gentagne bandeord eller uhensigtsmæssige slangudtryk. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 02 Eleven bruger sproget tilstrækkeligt i forhold til at tilpasse sin sprogbrug til modtagergruppe og kontekst men med nogle mangler i forhold til klarhed, præcision og hensigtsmæssighed, fx ufuldstændige sætninger, gentagelser som følge af mangelfuldt ordforråd eller upræcise formuleringer. 12 Eleven forholder sig bevidst og med stor sikkerhed til sproglig korrekthed, retstavning og tegnsætning. Eleven forholder sig desuden fremragende i forhold til at veksle mellem forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog. 7 Eleven forholder sig bevidst og med nogen sikkerhed til sproglig korrekthed, retstavning og tegnsætning. Eleven forholder sig desuden godt til forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog, men med nogle mangler, fx at overse meningsforstyrrende tegnsætning og tempusfejl m.m. 02 Eleven forholder sig i minimalt acceptabel grad til sproglig korrekthed, retstavning og tegnsætning, samt til forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog, men med en del mangler som fx at overse alvorligt meningsforstyrrende tegnsætning, retstavning og tempusfejl m.m. 18

19 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene 12 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, på fremragende vis redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge uden, eller med meget få uvæsentlige mangler. sammenhænge, 7 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, forklare, hvordan sproget i en tekst er bygget op, til hvilken brug teksten er og hvilken funktion den har (dvs. modtagerforhold, kontekst og formål skal teksten underholde, informere, oplyse m.m.?) dog med en del mangler. 02 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, i minimalt acceptabel grad forklare, hvordan sproget i en tekst er bygget op, til hvilken brug teksten er og hvilken funktion den har (dvs. modtagerforhold, kontekst og formål skal teksten underholde, informere, oplyse m.m.?) dog med væsentlige mangler, såsom forkert brug af tider, ordstilling og ordvalg. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12 Eleven har på fremragende vis indsigt i at bruge sproget på et reflekteret grundlag, der er tilpasset de forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge. 7 Eleven viser en god indsigt i, hvordan sproget fungerer i forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge og kan reflektere over dette. 02 Eleven viser tilstrækkelig indsigt i, hvordan sproget fungerer i forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, 12 Eleven kan på fremragende vis læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, dog med få uvæsentlige mangler. 7 Eleven kan læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet på godt niveau, dog med en del mangler. Fx skal eleven opfordres til at slå ord op, som er ukendte. 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet. Fx har eleven et minimalt acceptabelt ordforråd. 19

20 Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form, 12 Eleven kan på fremragende vis indsamle, udvælge, redegøre for, samt anvende relevante materialer i tryk eller elektronisk form. 7 Eleven kan med sikkerhed indsamle, udvælge, redegøre for, samt anvende relevante materialer i tryk eller elektronisk form. 02 Eleven har kendskab til at indsamle, udvælge og gøre brug af relevante materialer i tryk eller elektronisk form. Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og 12 Eleven foretager på fremragende vis en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, dog kan der forekomme få uvæsentlige mangler. udtryksformer, 7 Eleven kender teorien godt og kan foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, dog kan der forekomme en del mangler. Fx kan eleven i novelleanalysen redegøre for en tredjepersonsfortæller, men kan ikke identificere synsvinklen. 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis genkende teorien og kan til dels foretage en minimal acceptabel metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer på. Fx kan eleven ikke uden hjælp genkende fagbegreberne, men kan med hjælp redegøre for funktionen på et minimalt acceptabelt niveau. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, 12 Eleven mestrer på fremragende vis, med brug af danskfaglige begreber, at indgå i en dialog om eget skriftligt produkt, herunder redegøre for skriveprocessen. I dialogen kan eleven inddrage og forholde sig fagligt kvalificeret til andres skriftlige produkter. 7 Eleven indgår med god forståelse af danskfaglige begreber i en dialog om eget skriftligt produkt, herunder at redegøre for skriveprocessen. I dialogen kan eleven på relevant vis inddrage og forholde sig til andres skriftlige produkter. 02 Eleven kan indgå i en dialog om eget skriftligt produkt. I dialogen kan eleven inddrage andres skriftlige produkter. 20

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013

Lokal Undervisnings- Plan. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Lokal Undervisnings- Plan Social- og sundhedshjælperuddannelsen, 2013 Indholdsfortegnelse 2.0 Undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen... 2 2.1 Didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper

Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Lokal Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Social-og sundhedshjælper Indhold 1. Den lokale undervisningsplan (LUP) omhandler organiseringen og tilrettelæggelsen af Social-og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere