Bedømmelseskriterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS DANSK - NIVEAU D NATURFAG - NIVEAU E AFSLUTTENDE PRØVE Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. februar 2014

2 Social- og sundhedssektoren Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare social- og sundhedshjælperens opgaver ud fra Serviceloven og Sundhedsloven. 12 Eleven viser omfattende indsigt og forståelse for social- og sundhedshjælperens opgaver i primærsektoren. Eleven fremlægger sine overvejelser velbegrundet og reflekterende. Eleven kan ind gå i faglig dialog 7 Eleven viser indsigt i og forståelse for og kan reflektere over social- og sundhedshjælperens opgaver i primærsektoren. 02 Eleven har basal viden on social- og sundhedshjælperens arbejde ifølge serviceloven og ifølge sundhedsloven Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender de social- og sundhedspolitiske målsætninger og lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveauer og kan reflektere over disses betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. 12 Eleven reflekterer over relevante kvalitetsstandarder og sundhedspolitiske målsætninger i forhold til borgeren i casen. Eleven begrunder og uddyber sine overvejelser i forhold til relevant lovgivning og ønsket og det politiske ønske om tværfaglighed og sammenhængende borgerforløb. 7 Eleven udpeger relevante kvalitetsstandarder og sundhedspolitiske målsætninger i forhold til borgeren i casen. Eleven kan begrunde sine valg i forhold til relevant lovgivning. 02 Eleven beskriver konkrete kvalitetsstandarder i en konkret kommune i forhold til borgeren i eksamenscasen til. Eleven beskriver en sundhedspolitisk målsætning i forhold til borgeren i eksamenscasen Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvad rollen som fag- og myndighedsperson indebærer. 12 Eleven reflekterer over social- og sundhedshjælperens opgaver i forhold til ansvar og kompetence. Eleven kan uddybe relevante problemstillinger i forhold til at arbejde som professionel og anvende sin viden og erfaring i forhold til eksamenscasen og til praksis i øvrigt. Eleven kan reflektere over arbejdet som myndighedsperson. 7 Eleven viser indsigt i - og forståelse for social- og sundhedshjælperens ansvar og kompetenceområder og eleven kan reflektere over dette. Eleven kan komme med relevante problemstillinger i forhold til casen. 02 Eleven beskriver social- og sundhedshjælperens pligter i forhold til ansvar og kompetence. Eleven skal kunne redegøre for problemstillingerne i casen. 2

3 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare det, der er relevant for social- og sundhedshjælperen at vide om lovgivning og vejledninger inden for området så som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 12 Eleven kan reflektere over begreberne som videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. 7 Eleven kan analysere forhold omkring begreberne videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser i forhold til casen. 02 Eleven kan forklare begreberne videregivelse af oplysninger, tavshedspligt, patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser og sygeplejefaglige optegnelser. 12 Eleven kan reflektere over retningslinjerne for anvendelse af magt, borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder herunder værgemål 7 Eleven kan forklare reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. 02 Eleven kan beskrive reglerne for magtanvendelse, og hvordan borgerens selvbestemmelse og demokratiske rettigheder respekteres i social- og sundhedshjælperens arbejde. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare kravene til faglig dokumentation, og hvordan relevante dokumentationssystemer anvendes i overensstemmelse med gældende regler. 12 Eleven kan reflektere over anvendelsen af grundlæggende elektroniske dokumentationsredskaber som livshistorie, mål og handleplaner, døgnrytmeplan. Eleven kan uddybe perspektivere reglerne for tavshedspligt og utilsigtede hændelser. 7 Eleven kan forklare anvendelsen af grundlæggende elektroniske dokumentationsredskaber som livshistorie, mål og handleplaner, døgnrytmeplan. Eleven kan redegøre for tavshedspligt og utilsigtede hændelser i denne forbindelse. 02 Eleven kan redegøre anvendelsen af grundlæggende elektroniske dokumentationsredskaber som livshistorie, mål og handleplaner, døgnrytmeplan. Eleven kan redegøre for tavshedspligt og utilsigtede hændelser i denne forbindelse. 3

4 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare opgavefordelingen inden for socialog sundhedssektoren, og hvordan social- og sundhedshjælperen indgår i det sammenhængende borger- /patientforløb. 12 Eleven kan reflektere over opgavefordelingen mellem stat, region og kommune indenfor social- og sundhedssektoren. Eleven kan begrunde vigtigheden af tværprofessionelt samarbejde og dets betydning for sammenhængende borger-/patientforløb. 7 Eleven kan forklare opgavefordelingen mellem stat, region og kommune indenfor social- og sundhedssektoren. Eleven kan redegøre for betydningen af tværprofessionelt samarbejde og sammenhængende borger-/patientforløb 02 Eleven har basal viden om opgavefordelingen mellem stat, region og kommune indenfor social- og sundhedssektoren. Eleven kan beskrive tværprofessionelt samarbejde og dets betydning for sammenhængende borger-/patientforløb 4

5 Pleje og dokumentation Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra en forståelse af menneskets grundlæggende 12 Eleven kan demonstrere udtømmende faglige og teoretiske viden til at identificere pleje- og omsorgsopgaver ud fra et omfattende kendskab til menneskets behov fysiske, psykiske og sociale behov. 7 Eleven kan ud fra sin faglige viden identificere flere væsentlige pleje- og omsorgsopgaver, og demonstrere en god indsigt og forståelse af menneskets behov Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare principperne for observation af borgeres almene sundhedstilstand ud fra en forståelse af kroppens opbygning og funktion herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, og kan forklare, hvordan der skal reageres på observationerne, herunder typiske symptomer på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipation, fejlernæring, gener forårsaget af immobilitet, febrile tilstande, konfusion og generel ændret adfærd. 02 Eleven kan identificere få pleje- og omsorgsopgaver, og har en begrænset forståelse for menneskets behov 12 Eleven viser at have omfattende indsigt i borgerens almene sundhedstilstand og aldring, og kan vise en velbegrundet forståelse for ændringer i sundhedstilstanden 7 Eleven viser at have en god indsigt for borgerens almene sundhedstilstand og aldring, og kan begrunde hensigtsmæssigt i forhold til ændringer i sundhedstilstanden 02 Eleven viser en enkelt og begrænset indsigt i borgerens almene sundhedstilstand og aldring, og kan til en vis grad forklare ændringer i sundhedstilstanden Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan socialog sundhedshjælperen hjælper 12 Eleven har omfattende viden for regler og håndtering af indtagelse af medicin hos borgeren borgere med at indtage medicin. 7 Eleven har en god forståelse for regler og håndtering af indtagelse af medicin hos borgeren 02 Eleven har en begrænset viden for regler og håndtering af indtagelse af medicin hos borgeren 5

6 Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan personlig hygiejne og pleje planlægges, udføres og evalueres med omsorg og respekt for det enkelte menneske og med udgangspunkt i en forståelse af alderssvækkedes borgeres behov og med et kendskab til de hyppigst forekommende kroniske sygdomme som demens, diabetes, kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvornår socialog sundhedshjælperen skal henholdsvis udføre plejen eller støtte borgere i selv at udføre den. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan viden om ernæringsrigtig kost, anretning af mad og måltidets betydning kan anvendes i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i forhold til ældre og udsatte borgere. 12 Eleven kan på en udtømmende og omfattende måde anvende arbejdsmodellen til at planlægge, udføre og evaluere handlinger til borgere med kroniske sygdomme samt alderssvækkelse 7 Eleven viser god forståelse for arbejdsmodellen, og kan hensigtsmæssigt og relevant anvende arbejdsmodellen til at planlægge, udføre og evaluere handlinger til borgere med kroniske sygdomme samt alderssvækkelse 02 Eleven kan i begrænset omfang anvende arbejdsmodellen til at planlægge, udføre og evaluere handlinger til borgere med kroniske sygdomme samt alderssvækkelse 12 Eleven udviser overbevisende viden om egenomsorgsbegrebet og kan på en velbegrundet og sikker måde beskrive den udførte pleje hos borgerne 7 Eleven udviser et godt kendskab til egenomsorgsbegrebet og kan på relevant niveau beskrive valget af den udførte pleje hos borgerne 02 Eleven viser til en vis grad forståelse for egenomsorgsbegrebet og kan i begrænset omfang anvende dette i forhold til den udførte pleje hos borgerne 12 Eleven skal have en omfattende viden om ernæring og måltidets betydning for de ældre og udsatte borgere. Eleven skal på en overbevisende måde vise forståelse for vigtigheden af kostens betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 7 Eleven skal have et godt kendskab til ernæring og måltidets betydning for de ældre og udsatte borgere. Eleven kan på en hensigtsmæssig måde forklare vigtigheden af kostens betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 02 Eleven skal have en vis grad af viden om ernæring og måltidets betydning for de ældre og udsatte borgere. Eleven kan vise en begrænset forståelse for vigtigheden af kostens betydning i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 6

7 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender den basale palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare socialog sundhedshjælperens rolle i forhold til den døende og de pårørende, samt hvordan borgere plejes de sidste levedøgn, og hvordan afdøde gøres i stand under hensyn til ønskede ritualer. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender forskellen på komplekse og ikke-komplekse borgerforløb og reflekterer over sin egen rolle i et tværprofessionelt samarbejde. Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man skifter linned og reder seng ud fra viden om hygiejniske principper og borgeres ønsker, vaner og behov. 12 Eleven har en omfattende viden om palliativ pleje og elevens rolle i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren og dennes pårørende 7 Eleven har en god og relevant viden om palliativ pleje og elevens rolle i det tværfaglige samarbejde omkring borgeren og dennes pårørende 02 Eleven har begrænset viden om palliativ pleje og elevens rolle i det tværfaglige samarbejde om borgeren og dennes pårørende 12 Eleven har en omfattende viden om eget ansvars og kompetenceområde, og anvender det på en overbevisende måde i det tværprofessionelle samarbejde 7 Eleven har en god viden om eget ansvars- og kompetenceområde, og kan relevant anvende denne viden i det tværprofessionelle samarbejde 02 Eleven har en enkel viden om eget ansvars og kompetenceområde, og kan til en vis grad anvende denne viden i det tværprofessionelle samarbejde 12 Eleven har en omfattende viden om de hygiejniske principper for sengeredning under hensynstagen til borgerens ønsker, vaner og behov 7 Eleven har en god og væsentlig viden om de hygiejniske principper for sengeredning under hensynstagen til borgerens ønsker, vaner og behov 02 Eleven har en begrænset viden om de hygiejniske principper for sengeredning under hensynstagen til borgerens ønsker, vaner og behov 7

8 Mål 10 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper forebygger smittespredning ud fra en forståelse af de generelle hygiejniske retningslinjer og af grundlæggende mikrobiologi. 12 Eleven har en udtømmende viden om mikrobiologi og dennes betydning for de hygiejniske principper. Eleven skal velbegrundet kunne forklare, hvordan eleven anvender denne viden for at forebygge smitte hos borgeren 7 Eleven har en god viden om mikrobiologi og dennes betydning for de hygiejniske principper. Eleven kan på en hensigtsmæssig og relevant måde forklare, hvordan eleven anvender denne viden for at forebygge smitte hos borgeren 02 Eleven har en begrænset viden om mikrobiologi og dennes betydning for de hygiejniske principper. Eleven har en enkel og begrænset forståelse for hvordan eleven anvender denne viden for at forebygge smitte hos borgeren Mål 11 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende et mundtligt og 12 Eleven kan anvende fagudtryk og fagbegreber velvalgt og sikkert. skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedshjælperens 7 Eleven er god til at anvende fagudtryk og fagbegreber på en hensigtsmæssig måde kompetenceområde. 02 Eleven kan til en vis grad anvende fagudtryk og fagbegreber Mål 12 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare principperne for at dokumentere udført pleje, evaluering af pleje og opfølgning på pleje i relevante pleje- og handleplaner samt forklare betydningen af at modtage og videregive relevante informationer og faglige overvejelser til kolleger. 12 Eleven har en omfattende viden om principperne for dokumentation af plejen både mundtlig og skriftlig, og kan anvende disse velvalgt og sikkert i samarbejde med kollegaerne 7 Eleven har et godt kendskab til principperne for dokumentation af plejen mundtlig og skriftlig, og kan hensigtsmæssig anvende disse i samarbejdets med kollegaerne 02 Eleven har en enkel viden om principperne for dokumentation af plejen både mundtlig og skriftlig, og kan på en begrænset måde anvende disse i samarbejdet med kollegaerne 8

9 Mål 13 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvilke tegn der kan være på, at en borger har en psykotisk, depressiv eller 12 Eleven har en omfattende viden om psykiske lidelser, og skal på en sikker måde forklare hvordan der skal handles på tegn på ændret adfærd hos borgerne selvmordstruende adfærd. 7 Eleven har en basal viden om psykiske lidelser, og skal på en hensigtsmæssig måde kunne forklare hvordan der skal handles på tegn på ændret adfærd Mål 14 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan konflikter og vold kan undgås i forbindelse med pleje af borgere med demens, misbrug eller psykisk sygdom. 02 Eleven har begrænset viden om psykiske lidelser, og skal til en vis grad kunne forklare hvordan der skal handles på tegn på ændret adfærd 12 Eleven har en omfattende viden om konflikthåndtering og voldsforebyggelse, og kan anvende disse på en overbevisende måde i plejen hos borgere med psykisk sygdom 7 Eleven har en relevant viden om konflikthåndtering og voldsforebyggelse, og kan anvende disse hensigtsmæssigt i plejen hos borgere med psykisk sygdom 02 Eleven har en begrænset viden om konflikthåndtering og voldsforebyggelse, og kan til en vis grad anvende disse i plejen hos borgere med psykisk sygdom Mål 15 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven opnår teoretisk viden og praktiske færdigheder svarende til grundfaget førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 0,5 uge jvf. Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Eleven har gennemført og bestået førstehjælp og brandbekæmpelse 9

10 Psykologi og kommunikation Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper, og kan reflektere over egne holdninger i 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven kan selvstændigt reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. forhold til en professionel praksis. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven kan reflektere over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan identitet, normer, holdninger og fordomme har betydning for arbejdet som social- og sundhedshjælper. Eleven demonstrerer en begrænset kunnen i refleksionen over egne holdninger i forhold til en professionel praksis. 12 Eleven kan selvstændigt reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven kan reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en begrænset kunnen i forhold til at reflektere over betydningen af egen og andres kultur i relationen til borgere, pårørende og kolleger. 10

11 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter, og kan herunder forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan man som social- og sundhedshjælper anvender en anerkendende tilgang i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan selvstændigt og overbevisende forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan forklare betydningen af at anvende verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan man som social- og sundhedshjælper kommunikerer med borgere og patienter. Eleven kan i begrænset omfang forklare betydningen af verbal og nonverbal kommunikation som redskab i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 11

12 Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. med borgere, pårørende og kolleger. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan kommunikation kan anvendes til at forebygge konflikter i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan socialog sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i 12 Eleven demonstrerer omfattende indsigt i og forståelse for, hvordan socialog sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. forbindelse med sorg og krise. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden om, hvordan social- og sundhedshjælperen kan støtte borgere og deres pårørende i forbindelse med sorg og krise. 12

13 Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle rehabiliterende indsats. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man motiverer og understøtter borgere i forhold til sundhedsfremme ud fra en forståelse af, hvordan livsstilsfaktorerne kost, rygning, alkohol og motion påvirker sundheden. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af borgerens behov i forhold til aktiviteter samt demonstrerer et vidtgående kendskab til den tværprofessionelle indsats. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i borgerens behov i forhold til aktiviteter, bruger teori og begreber på en hensigtsmæssig og relevant måde samt demonstrerer et godt kendskab til den tværprofessionelle indsats. 02 Eleven udviser en basal forståelse af borgerens behov i forhold til aktiviteter samt demonstrerer et begrænset kendskab til den tværprofessionelle indsats. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan man motiverer og støtter borgeren i forhold til sundhedsfremme samt demonstrerer et vidtgående kendskab til livsstilfaktorerne. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan man motiverer og støtter borgeren i forhold til sundhedsfremme samt demonstrerer et godt kendskab til livstilfaktorerne. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan man motiverer og støtter borgeren i forhold til sundhedsfremme samt demonstrerer et begrænset kendskab til livstilfaktorerne. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 13

14 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan man med en pædagogisk tilgang kan inddrage borgeres livshistorie, når social- og sundhedshjælperen skal motivere og understøtte borgere i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne i forhold til daglig livsførelse. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kender til fysiske, psykiske og sociale handicap og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen arbejder støttende og vejledende med respekt for den enkeltes trivsel og livskvalitet. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan man inddrager borgerens livshistorie når man motiverer og støtter borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan man inddrager borgerens livshistorie når man motiverer og støtter borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan man inddrager borgerens livshistorie når man motiverer og støtter borgeren i at bevare sundhed, trivsel og funktionsevne. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af handicapbegrebet og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab samt demonstrerer et vidtgående kendskab til at arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i handicapbegrebet og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab samt demonstrerer et godt kendskab til at arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af handicapbegrebet og betydningen af at kunne mestre hverdagslivet med funktionstab samt demonstrerer et begrænsende kendskab til at arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte borgers trivsel og livskvalitet. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 14

15 Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare netværkets betydning for borgeres rehabilitering i den social- og sundhedsfaglige indsats og kan forklare, hvordan social- og sundhedshjælperen vejleder borgere om kommunale, private og frivillige aktivitetstilbud. Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres, herunder håndtering af post, bank og penge, samt hvordan social- og sundhedshjælperen foretager miljørigtig tøjvask og rengøring. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af netværkets betydning for borgerens rehabilitering samt demonstrerer et vidtgående kendskab til vejledning af borgeren om kommunale, private og frivillige tilbud. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i netværkets betydning for borgerens rehabilitering samt demonstrerer et godt kendskab til vejledning af borgeren om kommunale, private og frivillige tilbud. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af netværkets betydning for borgerens rehabilitering samt demonstrerer et begrænsende kendskab til vejledning af borgeren om kommunale, private og frivillige tilbud. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres samt demonstrerer et vidtgående kendskab til hvordan miljørigtig tøjvask og rengøring foretages. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres samt demonstrerer et godt kendskab til hvordan miljørigtig tøjvask og rengøring foretages. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan praktisk hjælp planlægges og evalueres samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan miljørigtig tøjvask og rengøring foretages. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 15

16 Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgeres behov for og evne til egenomsorg og kan forklare, hvordan 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov og evne til egenomsorg samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan borgeren inddrages. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. borgere inddrages. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov og evne til egenomsorg samt demonstrerer et godt kendskab til hvordan borgeren inddrages. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan praktisk hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra borgerens behov og evne til egenomsorg samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan borgeren inddrages. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan det forebyggende arbejde kan udføres i samarbejde med borgere, herunder hvordan borgere støttes i at følge 12 Eleven udviser en omfattende indsigt i og forståelse af hvordan det forebyggende arbejde udføres i samarbejde med borgeren samt demonstrerer et vidtgående kendskab til hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. træningsplaner. 7 Eleven udviser forståelse af og indsigt i hvordan det forebyggende arbejde udføres i samarbejde med borgeren samt demonstrerer et godt kendskab til hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser en basal forståelse af hvordan det forebyggende arbejde udføres i samarbejde med borgeren samt demonstrerer et begrænset kendskab til hvordan borgeren støttes i at følge træningsplaner. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 16

17 Mål 9 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forklare, hvordan relevant velfærdsteknologi anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af 12 Eleven udviser et vidtgående kendskab til hvordan relevant velfærdsteknologi kan anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Brugen af teori og begreber er velbegrundet og reflekteret. livskvalitet. 7 Eleven udviser et godt kendskab til hvordan relevant velfærdsteknologi kan anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Brugen af teori og begreber er hensigtsmæssig og relevant. 02 Eleven udviser et begrænset kendskab til hvordan relevant velfærdsteknologi kan anvendes for at fremme borgeres funktionsevne med respekt for borgeres opfattelse af livskvalitet. Eleven anvender teori i minimalt acceptabelt omfang. 17

18 Dansk - Niveau D Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene 12 Eleven bruger sproget fremragende og hensigtsmæssigt i den forstand, at vedkommende tilpasser sin sprogbrug i forhold til modtagergruppe og kontekst med et klart og præcist sprog uden mangler, der kan forstyrre kommunikationen. sammenhænge, 7 Eleven bruger sproget godt i den forstand, at vedkommende tilpasser sin sprogbrug i forhold til modtagergruppe og kontekst men med få mangler i forhold til klarhed, præcision og hensigtsmæssighed, fx hvis danskfaglige begreber bruges forkert, eller hvis der i erhvervsfaglig kommunikation bruges gentagne bandeord eller uhensigtsmæssige slangudtryk. Mål 2 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 02 Eleven bruger sproget tilstrækkeligt i forhold til at tilpasse sin sprogbrug til modtagergruppe og kontekst men med nogle mangler i forhold til klarhed, præcision og hensigtsmæssighed, fx ufuldstændige sætninger, gentagelser som følge af mangelfuldt ordforråd eller upræcise formuleringer. 12 Eleven forholder sig bevidst og med stor sikkerhed til sproglig korrekthed, retstavning og tegnsætning. Eleven forholder sig desuden fremragende i forhold til at veksle mellem forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog. 7 Eleven forholder sig bevidst og med nogen sikkerhed til sproglig korrekthed, retstavning og tegnsætning. Eleven forholder sig desuden godt til forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog, men med nogle mangler, fx at overse meningsforstyrrende tegnsætning og tempusfejl m.m. 02 Eleven forholder sig i minimalt acceptabel grad til sproglig korrekthed, retstavning og tegnsætning, samt til forskellige regler og normer for sprogbrug, herunder korrekt fagsprog, men med en del mangler som fx at overse alvorligt meningsforstyrrende tegnsætning, retstavning og tempusfejl m.m. 18

19 Mål 3 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene 12 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, på fremragende vis redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge uden, eller med meget få uvæsentlige mangler. sammenhænge, 7 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, forklare, hvordan sproget i en tekst er bygget op, til hvilken brug teksten er og hvilken funktion den har (dvs. modtagerforhold, kontekst og formål skal teksten underholde, informere, oplyse m.m.?) dog med en del mangler. 02 Eleven kan, primært med udgangspunkt i egne portfoliotekster, i minimalt acceptabel grad forklare, hvordan sproget i en tekst er bygget op, til hvilken brug teksten er og hvilken funktion den har (dvs. modtagerforhold, kontekst og formål skal teksten underholde, informere, oplyse m.m.?) dog med væsentlige mangler, såsom forkert brug af tider, ordstilling og ordvalg. Mål 4 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, 12 Eleven har på fremragende vis indsigt i at bruge sproget på et reflekteret grundlag, der er tilpasset de forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge. 7 Eleven viser en god indsigt i, hvordan sproget fungerer i forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge og kan reflektere over dette. 02 Eleven viser tilstrækkelig indsigt i, hvordan sproget fungerer i forskellige relevante erhvervsfaglige og sociale sammenhænge. Mål 5 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, 12 Eleven kan på fremragende vis læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet, dog med få uvæsentlige mangler. 7 Eleven kan læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet på godt niveau, dog med en del mangler. Fx skal eleven opfordres til at slå ord op, som er ukendte. 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet. Fx har eleven et minimalt acceptabelt ordforråd. 19

20 Mål 6 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form, 12 Eleven kan på fremragende vis indsamle, udvælge, redegøre for, samt anvende relevante materialer i tryk eller elektronisk form. 7 Eleven kan med sikkerhed indsamle, udvælge, redegøre for, samt anvende relevante materialer i tryk eller elektronisk form. 02 Eleven har kendskab til at indsamle, udvælge og gøre brug af relevante materialer i tryk eller elektronisk form. Mål 7 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og 12 Eleven foretager på fremragende vis en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, dog kan der forekomme få uvæsentlige mangler. udtryksformer, 7 Eleven kender teorien godt og kan foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer, dog kan der forekomme en del mangler. Fx kan eleven i novelleanalysen redegøre for en tredjepersonsfortæller, men kan ikke identificere synsvinklen. 02 Eleven kan på tilstrækkelig vis genkende teorien og kan til dels foretage en minimal acceptabel metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer på. Fx kan eleven ikke uden hjælp genkende fagbegreberne, men kan med hjælp redegøre for funktionen på et minimalt acceptabelt niveau. Mål 8 Karakter Bedømmelseskriterier Eleven kan styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, 12 Eleven mestrer på fremragende vis, med brug af danskfaglige begreber, at indgå i en dialog om eget skriftligt produkt, herunder redegøre for skriveprocessen. I dialogen kan eleven inddrage og forholde sig fagligt kvalificeret til andres skriftlige produkter. 7 Eleven indgår med god forståelse af danskfaglige begreber i en dialog om eget skriftligt produkt, herunder at redegøre for skriveprocessen. I dialogen kan eleven på relevant vis inddrage og forholde sig til andres skriftlige produkter. 02 Eleven kan indgå i en dialog om eget skriftligt produkt. I dialogen kan eleven inddrage andres skriftlige produkter. 20

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere