Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Tandskadeankenævnet"

Transkript

1 2014

2

3 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2014

4 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed Formål Sammensætning Sagsbehandling Aktivitet Økonomi Flere oplysninger... 8 Kapitel 2: Talmæssige- og statistiske oplysninger Modtagne, afsluttede og verserende sager Tandskadeankenævnets afgørelser Oversigt over sagsbehandlingstiden

5 Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014 Tandskadeankenævnets medlemmer: Formand: Claus Forum Petersen, dommer i Sø- og Handelsretten Formand: Ulrik Finn Jørgensen, dommer ved Retten i Lyngby Næstformand: Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen¹ Næstformand: Susanne Simonsen, faglig chef i Ankenævnet for Patienterstatningen² Tandskadeankenævnets sekretariat: Mette Heegaard, direktør Pia Lindholm, sekretariatsleder Hanne Schwartz, nævnssekretær Tandlægefaglige konsulenter Palle Holmstrup, prof., dr. odont. Lene Baad-Hansen, lektor, ph.d. Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2014 Nævnets øvrige medlemmer: Regitze Buchwaldt, ankenævnskoordinator i Forbrugerrådet Flemming Nielsen, konsulent i Danske Regioner Kristina Hjort Madsen, juridisk konsulent i Danske Regioner Arno Poulsen, tandlæge Erling Kristensen, tandlæge Henrik Nielsen, overtandlæge Nina Bonding, tandlæge Marianne Riis, tandlæge Karen Marie Winding, tandlæge ¹ Patientforsikringen ændrede pr. 3. marts 2014 navn til Patienterstatningen ² Patientskadeankenævnet ændrede pr. 1. januar 2015 navn til Ankenævnet for Patienterstatningen 5

6 Kapitel 1 Tandskadeankenævnets virksomhed 1 Tandskadeankenævnets virksomhed 1.1. Formål En væsentlig forudsætning for den særlige patienterstatningsordning på tandlægeområdet var, at retssikkerheden for de behandlede sager blev den samme som i den øvrige del af sundhedssektoren, hvor afgørelser kan indbringes til Ankenævnet for Patienterstatningen. Tandskadeankenævnet er derfor sammensat og arbejder ud fra samme principper som Ankenævnet for Patienterstatningen. Tandlægeforeningens Tandskadeerstatnings³ afgørelse af patienterstatningssager kan indbringes for Tandskadeankenævnet af patienten, tandlægen eller andre, der har retlig interesse i afgørelsen. Tandskadeankenævnet fungerer således som anke - instans på helt samme måde, som Ankenævnet for Patienterstatningen fungerer for afgørelser truffet af den offentlige patienterstatning. Deltagelse af repræsentanter fra Forbrugerrådet sikrer varetagelse af forbrugerinteresser, repræsentanter fra Danske Regioner varetager de erstatningspligtige myndigheders interesser og repræsentanter fra Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen sikrer ensartethed i afgørelserne i forhold til øvrige patientskader. Tandskadeankenævnet havde i 2014 dommer Claus Forum Petersen og dommer Ulrik Finn Jørgensen som formænd. Professor, dr. odont. Palle Holmstrup fra Tandlægeskolen, Københavns Universitet og ph.d. Lene Baad-Hansen fra Tandlægeskolen, Aarhus Universitet er ansat som odontologiske konsulenter i Tandskadeankenævnets sekretariat Sagsbehandling Fristen for indbringelse af klage over afgørelser truffet af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning er 3 måneder. Der kan dog dispenseres herfra, når der foreligger særlige grunde hertil. Tandskadeankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene Sammensætning af nævnene Siden 1. april 2012 har Tandskadeankenævnet bestået af 2 nævn, der begge fungerer selvstændigt og er ensartet sammensat. Nævnene er oprettet under hensyntagen til en ensartet og jævn fordeling af kompetencer og erfaring. Hvert nævn består derfor af følgende medlemmer: 1 formand, der skal være jurist og opfylde kravene til at kunne udnævnes til dommer 1 repræsentant, fra Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen 1 repræsentant fra Forbrugerrådet 1 repræsentant fra Danske Regioner 3 tandlæger udpeget af Tandlægeforeningen Sagsbehandlingen tager sigte på at tilvejebringe bedst mulig belysning af sagernes såvel tandlægefaglige som juridiske aspekter. Endvidere lægges der vægt på, at sagerne kan blive afgjort hurtigst muligt, og at afgørelserne udformes på en måde, så de er forståelige både for tandlægerne og patienterne. Sagsbehandlingen er omfattet af de forvaltningsretlige regler, og der tilsigtes åbenhed og gennemskuelighed for alle sagens parter. Nævnet foretager en fuldstændig efterprøvelse af den afgørelse, der er påklaget. En klage behøver ikke at være begrundet, men normalt vil det være angivet, hvad klageren ønsker at opnå med klagen. Nævnet er imidlertid ikke bundet heraf. Hvis nævnet f.eks. finder, at behandlingen har haft yderligere skadefølger end dem, afgørelsen omfatter, kan nævnet uanset påstand herom eller ej også tilkende erstatning herfor eller eventuelt hjemvise sagen til fornyet behandling. Nævnet kan omvendt også frakende patienten en tilkendt erstatning, selv om patienten har klaget med henblik på tilkendelse af yderligere erstatning. Hvis der f.eks. er tilkendt delvis er- 6 ³ Tandlægeforeningens Patientforsikring ændrede pr. 1. januar 2015 navn til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatnng

7 statning for en tand, der mistes i forbindelse med en rodbehandling (f.eks. erstatning for et implantat med fradrag for, hvad restaurering af tanden ville have kostet), og patienten klager over dette fradrag, kan resultatet blive, at nævnet vurderer, at tanden fra starten var ubehandlelig, således at der ikke foreligger en erstatningsberettigende skade. I sager, der ikke frembyder tvivl, kan der træffes afgørelse af formanden. Dette omfatter navnlig sager, der alene vedrører rent juridiske spørgsmål (f.eks. om kravet er forældet), anmodning om genoptagelse af en tidligere afgjort sag og sager, hvor der er spørgsmål om dispensation fra overskridelse af klagefristen. De fleste af de ankede afgørelser bliver stadfæstet i nævnet. Andelen af afgørelser, der blev ændret i 2014 var 112 sager svarende til 27 % af de sager, som blev behandlet i nævnet. I tilfælde, hvor nævnet vil pålægge den skadevoldende tandlæge at indbetale et beløb, der svarer til udgifterne ved omgørelse af et mangelfuldt arbejde, som er gået tabt ved skaden, men hvor der ikke har været taget stilling til dette spørgsmål i afgørelsen (f.eks. fordi der ikke fandtes at foreligge en erstatningsberettigende skade), træffes afgørelsen først efter, at tandlægen har haft lejlighed til at udtale sig om spørgsmålet. Det er fortsat vurderingen, at et særskilt system til behandling af tandskadesager er en hensigtsmæssig ordning, fordi disse sager oftest adskiller sig væsentligt fra andre patientskadesager. Forskellen er navnlig, at tandskader tit kan udbedres, hvorfor erstatning for udgifterne hertil oftest er den eneste, relevante erstatningspost, og at behandlingen såvel den skadevoldende som den skadesudbedrende ikke er vederlagsfri. Patientens økonomiske situation efter skaden skal derfor sammenholdes med, hvad der skulle være betalt, hvis skaden ikke var sket. Samtidig opstår der spørgsmål om, hvorvidt den skadevoldende behandling har været så mangelfuld, at tandlægen ikke er berettiget til honorar herfor. Disse problemer opstår sædvanligvis ikke ved skader på de offentlige sygehuse eller ved skader hos privatpraktiserende læger mv., da patienterne her ikke direkte betaler for behandlingen. Formændene og næstformændene i de to nævn mødes med sekretariatet en til to gange om året for at drøfte eventuelle problemstillinger samt for at sikre ensart praksis i de to nævn. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved nævnet var i 2014 på 5,5 måneder. Dette er et betydeligt fald i forhold til 2013, hvor den var på 7,5 måneder. Årsagen hertil er, at nævnene i en periode har behandlet ekstraordinært mange sager for at imødegå den store stigning af nye anker samt for at forsøge at nedbringe sagsbehandlingstiden. En stor del af sagsbehandlingstiden beror dog hovedsageligt på forhold, som nævnene og sekretariatet ikke har indflydelse på, herunder navnlig indhentelse af oplysninger, f.eks. journaler, røntgenbilleder mv. Antallet af verserende sager ved udgangen af 2014 var 139 sager. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed, men kun for domstolene inden for en frist på 6 måneder fra afgørelsen. Der er ikke adgang til at anlægge sag mod tandlægen mv. efter almindelige erstatningsregler, før muligheden for at opnå erstatning fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning er fuldt ud afprøvet. I 2014 verserede der 10 retssager mod Tandskadeankenævnet, hvoraf 4 blev afsluttet i To af sagerne blev hævet af sagsøger, mens Tandskadeankenævnet fik medhold i én, og én blev forligt Aktivitet Nævnet har afholdt 17 møder i 2014 med gennemsnitligt 21 sager på hvert møde. Herudover er 34 sager afgjort ved formandsafgørelse. Sagerne til nævnet forberedes af sekretariatet, der gennemfører en høring af sagens parter over det, der fremkommer i forbindelse med klagen. Sagen forelægges derefter for en af nævnets odontologiske konsulenter, og på dette grundlag udarbejder sekretariatet en indstilling, der danner grundlag for drøftelser og beslutning i nævnet. Sekretariatet har i 2014 revideret Tandskadeankenævnets hjemmeside, således at den fremstår mere brugervenlig. Der pågår dog fortsat arbejde 7 Kapitel 1 Tandskadeankenævnets virksomhed

8 med at få lagt de seneste års afgørelser på den nye hjemmeside. 1.5 Økonomi Det tilstræbes at holde omkostningerne så lave som muligt til nævnets funktion og under hensyntagen til sekretariatets drift. Ankenævnet har et samlet budget på ca. 6 mio. kr., inklusive honorarer og administration. 1.6 Flere oplysninger Flere oplysninger om Tandskadeankenævnet findes på Hjemmesiden indeholder bl.a. årsberetning, forretningsorden, lovgrundlag samt afgørelser. Kapitel 2 Talmæssige- og statistiske oplysninger 2 Talmæssige- og statistiske oplysninger 2.1 Modtagne, afsluttede og verserende sager Nævnet modtog 370 nye anker i 2014, hvilket er en stigning på 48,6 % i forhold til Figur 1. Fordeling af ankesager de sidste 5 år Nævnet traf i 2014 afgørelse i alt 363 sager, som ikke tidligere var blevet behandlet af nævnet. Af disse blev 24 sager afsluttet ved formandsafgørelse svarende til 6,6 % af årets afsluttede sager. Derudover er der modtaget 22 genoptagelsesanmodninger i 2014, og der blev i alt afgjort 23 genoptagelsesanmodninger i Nævnet modtog ligeledes 20 anker, hvor der var truffet en ny afgørelse efter nævnets tidligere behandling af sagen, som nu blev anket. Af denne type sager blev 21 afsluttet i Der var 139 verserende sager ved udgangen af Oprettet år Modtaget anker Afsluttede sager Verserende sager

9 Figur 2. Fordeling af anker de sidste 5 år i grafisk fremstilling 450 Modtaget anker Afsluttede sager Verserende sager Kapitel 2 Talmæssige- og statistiske oplysninger Tandskadeankenævnets afgørelser I 2014 blev 239 afgørelser svarende til 59 % af de indankede afgørelser stadfæstet. I 112 sager blev afgørelsen ændret svarende til 27 % af afgørelserne herudover blev 4 sager svarende til 1 % hjemsendt til 1. instans. 16 sager blev ophævet/henlagt svarende til 4 % af afgørelserne, og 36 sager blev afvist, da anken var modtaget for sent svarende til 9 % af afgørelserne. Figur 3. Ankens resultat i % Afgørelsen stadfæstet 64,3 65,9 53,2 62,1 59 Afgørelsen ændret 33,0 25,2 36,0 26,3 27 Hjemsendt til 1. instans 0,0 0,0 0,0 0,0 1 Ophævet/henlagt 0,0 6,7 7,6 9,1 4 Afvist 2,7 2,2 3,2 2,5 9 Som det fremgår af tabellen, varierer forholdet mellem de stadfæstede og de ændrede afgørelser fra år til år. Umiddelbart er der ikke en entydig forklaring på denne variation. Ca. 70 % af de ændrede afgørelser vedrørte anerkendelsesgrundlaget, mens de øvrige ændrede afgørelser f.eks. vedrørte erstatningens størrelse samt genoptagelsesanmodning. Den nærmere fordeling heraf fremgår af figur 4. 9

10 Kapitel 2 Talmæssige- og statistiske oplysninger Figur 4. Skematisk oversigt over ændrede afgørelser i Ikkeskade til skade Skade til ikkeskade Udvidet skadesomfang Svie og smerte Tabt arb. fortjen. Fradrag Mén godtgørelse Kørselsudgifter/ medicinudgifter Anden behandlingsplan Mangelsansvar Grundlag for genopt Figur 5. Sagsbehandlingstid i akkumuleret % i måneder fra ankesagens startdato til sagsafslutning Måneder <1 1,7 3,0 0,7 2,3 0,7 <2 3,4 5,2 3,6 5,7 4,2 Adv.omk. 43,3% 6,3% 18,9% 5,4% 4,5% 1,8% 9,9% 2,7% 4,5% 0,9% 0,9% 0,9% 2.3. Oversigt over sagsbehandlingstiden <3 10,3 7,8 5,4 9,5 9,8 <4 31,9 19,3 9,7 14,0 14,5 <5 51,7 43,0 14,0 20,1 43,0 <6 69,0 57,0 23,4 33,3 72,5 <9 90,5 90,4 87,8 84,1 95,3 <12 95,7 96,3 97,1 93,2 97,5 <18 99,1 97,0 100,0 100,0 100,0 <24 100,0 98,1 <36 98,1 >36 100,0 10

11 Figur 6. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid fordelt pr. år Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Antal mdr. 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Som det fremgår af tabellen har sagsbehandlingstiden de sidste to år været på ca. 7,5 måneder, mens den i 2014 er faldet til 5,5 måneder. Dette fald skyldes nævnets ekstraordinære indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden på trods af den store stigning af nye anker. 11

12 Tandskadeankenævnet Svanemøllevej 85, 2. sal DK-2900 Hellerup Telefon

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2011 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2011... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Årsberetningen for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2013 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2005 Indhold INDHOLD Forord............................................................................. 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen.....................................................

Læs mere

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring

Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring Årsberetning for Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring 2006 Indhold INDHOLD Forord.... 3 Kapitel 1: Patientskadeforsikringen... 5 1.1. Dækning... 5 1.2. Sagsbehandling... 5 1.3. Ny lovgivning...

Læs mere

Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem

Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg den 2. april 2008 i Landstingssalen, Christiansborg 3 4 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM TIL FOLKETINGSHØRINGEN...

Læs mere

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen

LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen LANDSTANDLÆGENÆVNET C/O Østre Landsret Bredgade 59, 1260 København K. nn nrn «, Den 16. december 2010 l 0 Ukl. 2010 Tandlægeforeningen Amaliegade 17»SCANNET Postboks 143 1004 København K Efter Tandlægeoverenskomstens

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 4 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatet 1.4. Ankenævnets hjemmeside

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Side 1 af 11 LBK nr 1113 af 07/11/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-12-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften LOV nr 1257 af 18/12/2012 LOV nr 1401 af 23/12/2012

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientombuddet

Årsberetning 2012. Patientombuddet Årsberetning 2012 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2012, Patientombuddet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Forord Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets

Læs mere

Revisornævnets Årsberetning 2 0 1 0

Revisornævnets Årsberetning 2 0 1 0 Revisornævnets Årsberetning 2 0 1 0 2 Revisornævnets Årsberetning 2010 Afgivet i henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 664 af 26. juni 2008 om Revisornævnet 3 4 I N D H O L D 1. Formandens beretning for

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere