Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM SKAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT"

Transkript

1 - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse af 5/ fastsat reviderede retningslinier for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser i skatteforvaltningslovens forstand. Retningslinierne indeholder ingen oplysninger om retsvirkningerne af indsigelser, hvor der er grundlag for at imødekomme skatteyderens synspunkter. Efter skattestyrelseslovens 11, stk. 1 afgør Landsskatteretten klager over afgørelser truffet af bl.a. Told- og skatteforvaltningen, Skatterådet og Skatteankenævnene. Begrebet afgørelse er centralt både i den almindelige forvaltningsret og i skatteretten, og der opereres i skatteforvaltningsloven med en klar sondring mellem på den ene side afgørelser og på den anden side andre beslutninger m.v., der falder udenfor begrebet afgørelse. I de almindelige bemærkninger til skatteforvaltningsloven fandt Skatteministeriet da også anledning til at definere begrebet afgørelse i et særskilt afsnit om Terminologi, jf. herved FT 2004/05, 2. saml., tillæg A, s. 4258, 2. sp., hvor det anføres, at: Begrebet afgørelse anvendes om en retsakt; det vil sige en udtalelse, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde. De almindelige bemærkninger til skatteforvaltningsloven lader dog samtidig forstå, at begrebet afgørelse i skatteforvaltningslovens forstand i praksis næppe altid lige let lader sig afgrænse. Således anføres i forslaget til skatteforvaltningsloven i tilknytning til for-

2 - 2 slagets bemærkninger om det administrative klagesystem, jf. FT 2004/05, s. saml., tillæg A, s. 4246, 1. sp., at: Det foreslås for så vidt angår Landsskatteretten, at alle klagesager som udgangspunkt afgøres i Landsskatteretten som sidste administrative klageinstans. Herved opnås en klarere adskillelse mellem den myndighed, der klages over, og den myndighed, der klages til. Klager til ToldSkat udgør et meget broget spektrum, der spænder fra klager over afgørelser i traditionel forstand, f.eks. af en anmodning om en bevilling eller dispensation, til klager/indsigelser mod afgørelser/beslutninger, der ligger i det "grå" område mellem afgørelser og beslutninger om sagsbehandling, f.eks. om hvilke oplysninger, der skal tilvejebringes, for at der kan træffes en lovlig afgørelse. Disse klager spænder også fra klager over afgørelser om egentlig myndighedsudøvelse over for en borger til klager over afgørelser om driftsmæssige forhold, herunder personalespørgsmål. Derfor foreslås, at skatteministeren bemyndiges til undtagelsesvis at henlægge afgørelsen af klager i visse sagstyper til en særlig enhed i told- og skatteforvaltningen i stedet for afgørelse i Landsskatteretten. Denne enhed kan være den samme, som udfører sekretariatsbetjening for skatte- og vurderingsankenævn. Denne bemyndigelse vil tillige kunne benyttes til at afskære klage til skatteministeren eller skatteministerens departement. Bestemmelsen i skatteforvaltningslovens 14, stk. 2 var møntet på denne sidstomtalte kategori af afgørelser, dvs. beslutninger, der ikke kan anses som afgørelser i skatteforvaltningslovens 11 s forstand. Flere konkrete sager fra de senere år har vist, at reglerne om klagebehandling af beslutninger m.v., der ikke opfylder kriteriet for at kunne anses som en afgørelse i skatteforvaltningslovens forstand, kan have ganske stor betydning. Eksempelvis kan peges på sagen ref. i SKM LSR, omtalt i JUS 2012/25, hvor SKAT s anmodning til en dansker bosat i Australien om fremsendelse af oplysninger i form af bankkontoudskrifter fra en dansk bank måtte anses som en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning, og følgelig ikke kunne anses som en forvaltningsretlig afgørelse, der kunne påklages til Landsskatteretten.

3 - 3 Af skatteforvaltningslovens 14, stk. 2 i bestemmelsens oprindelige udformning fremgik, at Skatteministeren kan fastsætte regler om retten til at klage over told- og skatteforvaltningens afgørelser. Kort efter lovens ikrafttrædelse blev denne bemyndigelse anvendt til udstedelse af bl.a. bekendtgørelse nr. 711 af 26/ om afgørelser [min fremhævning] fra told- og skatteforvaltningen, der ikke kan påklages til Skatteministeriet, hvorefter Told- og skatteforvaltningens stillingtagen til spørgsmål om sagsbehandling [min fremhævning].. ikke kunne påklages til Skatteministeriet. Formålet var bl.a. at afskære en klageadgang til Skatteministeriet vedrørende SKATs behandling af sagsbehandlingsmæssige spørgsmål m.v., som ikke havde tilknytning til konkrete sager om skatteansættelse m.v. og som derfor ikke kunne indbringes for Landsskatteretten. Ombudsmanden indledte i foråret 2006 en undersøgelse af, hvorvidt skatteforvaltningslovens 14, stk. 2 i bestemmelsens dagældende udformning indeholdte fornøden hjemmel til at udstede regler, hvorefter told- og skatteforvaltningens stillingtagen til spørgsmål om sagsbehandling ikke kunne påklages til Skatteministeriet. I en redegørelse af 11/ konkluderede Ombudsmanden, at ordlyden i 14, stk. 2 omfattede klage over told- og skatteforvaltningens afgørelser, men ikke klage over told- og skatteforvaltningens sagsbehandling. Efter ombudsmandens opfattelse var der ikke holdepunkter i lovteksten eller forarbejderne for at fravige det almindelige forvaltningsretlige afgørelsesbegreb. På den baggrund var det ombudsmandens opfattelse, at der ikke var hjemmel til at udstede bekendtgørelse nr. 711 af 26/6 2006, og kort tid efter blev bekendtgørelsen ophævet. Problemstillingen blev imidlertid taget op umiddelbart herefter i forslaget til lov nr. 345 af 18/ om Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager m.v. Skatteministeriet havde sammen med Justitsministeriet i tilknytning til dette lovforslag foretaget en nærmere undersøgelse af retsgrundlaget og nåede frem til, at de almindelige ulovbestemte regler om administrativ rekurs indebærer, at det kun er SKATs afgørelser, der - i det omfang rekursen ikke er afskåret - kan påklages til Skatteministeriet og således ikke underinstansens beslutninger og anden forvaltningsvirksomhed, der ikke har

4 - 4 karakter af afgørelser. Ministeriet konkluderede i den forbindelse videre, jf. herved de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at: Det bemærkes, at denne opfattelse fører til, at 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 711 af 26. juni 2006 er uden selvstændigt retligt indhold. De nævnte almindelige ulovbestemte regler om administrativ rekurs indebærer således, at der ikke er adgang til at påklage SKATs stillingtagen til spørgsmål om sagsbehandling til Skatteministeriet, herunder f.eks. spørgsmål om den generelle sagsbehandlingstid samt tilsidesættelse af god forvaltningsskik. Hvis den nævnte opfattelse lægges til grund, vil der endvidere ikke være retligt behov for at tilvejebringe en særlig lovbestemmelse, hvorefter det administrativt kan bestemmes, at andre spørgsmål end klage over told- og skatteforvaltningens afgørelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. For at udelukke enhver tvivl om retsstillingen på det foreliggende område foreslås det imidlertid, at der tilvejebringes udtrykkelig lovhjemmel til at afskære, at andre spørgsmål end afgørelser og sagsbehandlingsspørgsmål, som knytter sig til afgørelser, i kraft af reglerne om administrativ rekurs kan indbringes for Skatteministeriet. Retssikkerhedsmæssigt anses det for betryggende, at der nu tilvejebringes sikker lovhjemmel for, at den før skatteforvaltningsloven værende praksis, hvorefter skatteministeren ikke behandlede klager over de underordnede skattemyndigheders sagsbehandling, kan videreføres. Situationen var således den, at afgørelser kunne påklages til Skatteministeriet, med mindre rekurs var afskåret, hvilket er hovedreglen på skatteområdet, hvor klager over afgørelser behandles af Landsskatteretten. Klager over andre beslutninger m.v. end afgørelser, dvs. procesbeslutninger og faktisk forvaltningsvirksomhed, kunne allerede efter hidtidig praksis ikke indbringes for Skatteministeriet. På denne baggrund og med henblik på øget klarhed i lovgrundlaget blev skatteforvaltningslovens 14 ændret ved lov nr. 345 af 18/ med virkning fra 1/ Således fremgår nu af 14, stk. 2, 1. pkt., at skatteministeren kan bestemme, at told- og skatteforvaltningens afgørelser ikke kan påklages til anden administrativ myndighed, og

5 - 5 videre af stk. 3, at skatteministeren kan bestemme, at told- og skatteforvaltningens behandling af andre spørgsmål ikke kan påklages til anden administrativ myndighed. Ved bekendtgørelse nr. 409 af 1/ , stk. 2 bestemte skatteministeren umiddelbart herefter, at Told- og skatteforvaltningens behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, ikke kan påklages til Skatteministeriet. Tilsvarende fremgår nu af bekg. nr af 3/ , 1, stk. 2. Senere i 2007 udstedte SKAT meddelelsen ref. i SKM SKAT, hvor SKAT - som det anføres i meddelelse - ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt fastsatte retningslinier, der indebærer, at indsigelser af den nævnte art kunne behandles hos SKAT. Meddelelsen er siden afløst af lignende meddelelser, se herved SKM SKAT, SKM SKAT, SKM SKAT og senest SKM SKAT om Retningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. Efter meddelelsen ref. i SKM SKAT gælder retningslinjerne for indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser, og som ikke har betydning for en afgørelses gyldighed. Det gælder eksempelvis indsigelser over sagsbehandlingstid, indsigelser over mangelfuld vejledning og indsigelser over en medarbejders adfærd. Efter retningslinierne er der adgang til to behandlinger af sådanne klager. Klagerne skal således i første fase behandles af direktøren for det pågældende forretningsområde, som indsigelsen vedrører. Er klageren utilfreds med resultatet heraf, skal en sådan indsigelse efter klagerens anmodning i anden fase behandles af SKATs Borger- og Retssikkerhedschef. Retningslinierne melder derimod intet om eventuelle konsekvenser af en klage, der må anses for begrundet, herunder eksempelvis om der kan blive tale om en påtale eller anden form for reaktion vedrørende adgangen til at foretage givne sagsbehandlingsskridt, om en klage har opsættende virkning m.v.

6 - 6 Den skatteyder, hvis synspunkter imødekommes i en sådan klagesag, må forudses at rejse spørgsmålet om, hvorvidt der reelt er tale om en paradeforestilling i et klagesystem bestående af SKAT s egne medarbejdere, hvor klagen er uden reelle konsekvenser for skatteyderen selv og for andre skatteydere - og dermed blot et slag i luften. Ganske vist er det efter Den Juridiske Vejledning, afsn. A.A.1.2. tanken, at Borger- og Retssikkerhedschefen skal fungere selvstændigt og uafhængigt af hele koncernen. Men Borger- og Retssikkerhedschefen er ansat af og i koncernen, og refererer, ligeledes ifølge Den Juridiske Vejledning, til departementschefen. Noget andet er, at der i retningslinierne er fastsat bestemmelser om, hvad der i retningslinierne betegnes som Kvalitetssikring af behandlingen af indsigelser. Det fremgår således afslutningsvist af meddelelsen, at Borger- og Retssikkerhedschefen kvartalsvist følger op på indsigelser og svar herpå og drøfter status med direktøren for SKAT, alt med henblik på at sikre den fornødne kvalitet, herunder ensartethed, i behandlingen af indsigelserne. Videre fremgår, at Borger- og Retssikkerhedschefen afgiver en årlig beretning om behandlingen af indsigelserne, som vil blive offentliggjort. For nu at vende tilbage til sagen ref. i SKM LSR fandt skatteyderen den i sagen omhandlede processuelle beslutning, dvs. SKAT s beslutning om at anmode udlandsdanskeren om fremsendelse af oplysninger i form af bankkontoudskrifter fra en dansk bank, indgribende og belastende for klageren. Situationen er imidlertid den, at klageren i den pågældende sag er afskåret fra at klage til Landsskatteretten, og derudover alene har adgang til, hvad der vel bedst kan anses som en kulancemæssig klagebehandling i SKAT ved henholdsvis direktøren for det pågældende forretningsområde og SKAT s Borger- og Retssikkerhedschef. Denne retsstilling må give anledning til bekymring ikke blot hos denne skatteyder, men også hos KASI-Jesper og andre skatteydere, der har prøvet kræfter med skattemyndighederne. Retsstillingen på området rejser naturligt spørgsmålet om, hvad der gælder vedrørende klage til Ombudsmanden. Efter ombudsmandslovens 14 kan klage over forhold, der kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, ikke indgives, førend den anden for-

7 - 7 valtningsmyndighed har truffet afgørelse. Den i retningslinierne ref. i SKM SKAT angivne klagebehandling ses ikke at konstituere en klagebehandling ved en anden forvaltningsmyndighed, og Ombudsmanden må således antages umiddelbart at kunne behandle klager af denne karakter, se hertil Jan Pedersen i TfS 2006, 555 og tillige Den Juridiske Vejledning, afsn. A.A o

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand

Socialpædagogernes Landsforbund. Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Socialpædagogernes Landsforbund Kopi til: 1. Silkeborg Kommune 2. KL (for Jammerbugt Kommune) 3. Statsforvaltningen 4. Folketingets Ombudsmand Sagsnr. 2014-2651 Doknr. 254583 Dato 10-07-2015 Social- og

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT BERETNING FOR 2013 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2013 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 2245-1382 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse SRF Dagskursus 2008 Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse Hans Henrik Bonde Eriksen, partner cand. jur. Thomas Keller, Tax Partner, cand. jur. TAX Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse

Læs mere