SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)"

Transkript

1 SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Belægninger (BEL) Side 2 af 23 INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)... 3 Styring og samarbejde Alment Projektgennemgang Arbejdsplan mv Kontrol Dokumentation Kvalitets- og miljøledelse Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne Trafiksikkerhed og -afvikling Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere Erstatningssager uden for kontraktforhold Bilag 1 Samarbejde Bilag 2 Procesoptimeringer Bilag 3 Forståelse af bodsbestemmelserne Bilag 4 Instruks for råden over vejareal Bilag 5 Spærretid på statsvejene... 23

4 Belægninger (BEL) Side 3 af 23 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) STYRING OG SAMARBEJDE 1. ALMENT Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde marts SAB-SOS har til formål at fastlægge rammer og vilkår for samarbejdet ved entreprisens gennemførelse for både bygherre og entreprenør. Det er tilstræbt, at alle relevante forhold i forbindelse med entreprisens styring og samarbejde er medtaget i SAB-SOS, mens de tekniske kvalitetskrav mv. findes i SAB for fagområderne. Det samlede kontraktgrundlag består af følgende hoveddokumenter: JURA TEKNIK ØKONOMI Entreprisekontrakt (EK) Styring og samarbejde (AAB og SAB-SOS) Tilbuds - og afregningsgrundlag (TAG) Særlige betingelser (SB) Almindelige- og Særlig arbejdsbeskrivelser (AAB og SAB) Almindelige betingelser (AB 92/) Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Tilbudslister (TBL) Dokumenterne kan kortfattet karakteriseres således: Særlige Betingelser (SB) indeholder tilføjelser og ændringer til AB 92. Særlige betingelser har grænseflader til SAB-SOS. Disse er markerede ved henvisninger i teksten i begge dokumenter. Entreprisekontrakt (EK) indeholder kontraktbestemmelser, specifikke for den enkelte entreprise Almindelig og særlig arbejdsbeskrivelse for styring og samarbejde (AAB- og SAB-SOS) beskriver krav og oplysninger til samarbejdet mellem entreprenør, bygherre og myndigheder m.fl., samt krav til de systemer som entreprenøren skal benytte sig af. Almindelig og særlig arbejdsbeskrivelse (AAB og SAB) indeholder entreprisens omfang, ydelsesforudsætninger og entreprenørens ydelser, specifikt for det enkelte fagområde Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) beskriver grundlaget for tilbudsgivningen og afregning af tilbudslistens poster. Tilbudslisten (TBL) indeholder entreprenørens beregnede tilbud samt priser på de enkelte poster og underposter.

5 Belægninger (BEL) Side 4 af Samarbejdets grundlag Organisation Vejdirektoratet forestår byggeledelse og tilsyn. Vejdirektoratet vil være repræsenteret ved: Kontraktholder: Vejdirektoratets vedligeholdelseschef Bygherren: Vejdirektoratets sagsingeniør Tilsyn: Vejdirektoratets rådgiver Entreprenøren skal være repræsenteret ved: Kontraktholder: Den kontraherende juridiske enhed repræsenteret ved en direktør (ansvar for samtlige firmaets kontrakter under samlet vedligeholdelsesudbud) Entrepriseleder Ansvarlig for økonomi og gennemførelse af den enkelte kontrakt Pladsansvarlige: Ansvarlig for gennemførelse af arbejdet på pladsen Arbejdsmiljøkoordinator Løfter bygherrens ansvar for arbejdsmiljøkoordinering Kontrolansvarlige Entreprenørens ansvarlige for at arbejdet bliver kontrolleret og dokumenteret iht. kontraktens krav. Entrepriseleder skal have mindst 5 års erfaring indenfor de seneste 8 år med entrepriseledelse, heraf mindst 1 år med relevant entreprisestørrelse. Entreprenøren skal have fagligt ansvarlige for de relevante af følgende arbejdsopgaver: asfaltarbejder kørebaneafmærkning. Mindste krav til fagansvarlige er: Uddannet eller tillært inden for det relevante aktivitetsområde, jf. ovenfor Mindst 3 års erfaring inden for de seneste 8 år med arbejde inden for relevant aktivitetsområde (jf. ovenfor) som fagansvarlig. Bemanding af de enkelte funktioner herunder også de fagligt ansvarlige skal foreligge ved opstartworkshoppen, og fremgå af drejebogen for projektets gennemførelse jf. pkt. 2. Udskiftning f disse personer må ikke ske uden bygherrens samtykke Kommunikationen mellem parterne Kommunikation, som indeholder pligtig orientering og/eller aftaler, skal være skriftlig som hovedregel pr. eller via VD's systemer.

6 Belægninger (BEL) Side 5 af Orienteringspligt Entreprenøren har en generel orienteringspligt til bygherren om ekstraordinære forhold og hændelser. Entreprenøren skal særligt underrette bygherren, såfremt der opstår ekstraordinære eller kritiske situationer relateret til: arbejdsulykker eller nærved-ulykkessituationer trafikkritiske situationer eller trafikulykker eller nærved-ulykkessituationer relateret til entreprisens arbejder/aktiviteter hvor der fx i spørgsmål om afspærringsforhold konstateres væsentlige uoverensstemmelser imellem grundlaget for arbejdet og tingenes faktiske tilstand systematiske fejl. Entreprenørens orientering skal i relevant omfang indeholde forslag til at rette op på forholdene og til at forebygge lignende hændelser fremover Sprog Entreprenørens arbejdsledelse (entrepriseleder, pladsansvarlige samt formænd, mv.) skal kunne kommunikere på dansk dvs. forstå, tale, skrive og læse dansk Mest muligt initiativ til entreprenøren Planlægning og udførelse af entreprisen skal i videst muligt omfang baseres på entreprenørernes initiativ, kompetencer og ressourcer Anvendelse af Vejdirektoratets IT-systemer Entreprisespecifikke IT systemer Evt. entreprisespecifikke IT systemer er beskrevet i SAB JobManager Entreprenøren skal benytte Vejdirektoratets internetbaserede entreprisestyringssystem, JobManager i forbindelse med entreprisens gennemførelse jf. SB 22 stk ROV (Råden over vejareal) ROV anvendes for alle vejarbejder, jf. bilag SAB-SOS Samarbejdets gennemførelse Dialog- og tillidsbaseret samarbejde Entreprisen skal gennemføres i et samarbejde baseret på dialog og gensidig tillid i hele entrepriseperioden.

7 Belægninger (BEL) Side 6 af 23 Formålet med dialog- og tillidsbaseret samarbejde er: at sikre fælles forståelse af grundlaget for entreprisens gennemførelse at sikre fælles forventninger og opfattelser af de konkrete kvalitetskrav, der skal opfyldes at der er konstant fokus på forbedringer og optimeringer at spild og spildtid minimeres at misforståelser undgås at uenigheder ikke udvikler sig til ressourcekrævende tvister. Det dialog- og tillidsbaserede samarbejde understøttes af en række gennemprøvede samarbejdselementer og værktøjer, som i relevant omfang vil blive stillet til rådighed for entreprenøren ved opstart af entreprisen. Samarbejdet initieres ved en opstartworkshop, jf. Bilag 1 Samarbejde. Opstartworkshoppen gennemføres efter kontraktindgåelse og inden projektgennemgang. Inden opstartworkshop fremsendes følgende til bygherren: organisationsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit og BUT bilag 1 arbejdsplan, der opfylder kravene i SAB-SOS afsnit 3 dokumentation for at alle tekniske og faglige krav til entreprenørens organisation, materiel og planlægning, som er anført i udbudsmaterialet (EK, SB, SAB- SOS og SAB) vil blive opfyldt inden entreprisestart. Fristen for fremsendelse af ovenstående oplysninger er: 7 dage før opstartworkshop, for entrepriser, der påbegyndes inden for 3 måneder efter kontraktindgåelse 2. PROJEKTGENNEMGANG Bygherren indkalder til projektgennemgang efter kontraktindgåelse. 3. ARBEJDSPLAN MV. 3.1 Generelt Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende og være tilgængelig for bygherren som pdf-fil. Entreprenøren skal løbende opdatere, detaljere og revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge Hvornår informationsskiltning skal opsættes Hvornår trafik omlægges Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen

8 Belægninger (BEL) Side 7 af 23 Hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompetence mv.) Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og -afvikling Tidspunkter for skifteholdsarbejde, weekendarbejde mv. Udover de i EK nævnte overdragelsestidspunkter og tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til de særlige bestemmelser, der er anført i: SAB-Arbejdsplads pkt. 4. vedr. færdselsregulerende bestemmelse SAB-Arbejdsplads pkt. 7 vedr. miljøforhold Entreprenørens drejebog Der udarbejdes ingen drejebog Særlige krav til optimering af udførelsestiden Det er et krav for entreprisen, at den udføres på en måde, hvor passive perioder under udførelsen på vejnettet reduceres mest muligt. Ved passive perioder forstås perioder, hvor arbejdet står stille, og der ingen aktivitet er på byggepladsen. Passive perioder skal fremgå af arbejdsplanen Møder Særlige forhold vedr. byggemøder: Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Vejrforhold og spilddage Kvalitetsstyring (plan og status for opfølgning på audits mv.) Afvigelser og fravigelser (oversigt og status) Ekstraarbejder (oversigt og status over aftalesedler). Økonomioversigt Andet Entreprenøren skal herunder redegøre for eventuelle påvirkninger på entreprisens arbejds- og tidsplan generelt og udarbejde forslag til håndtering af en evt. forsinkelse. 4. KONTROL 5. DOKUMENTATION Dokumentation for kontroller og registreringer skal løbende samles hos entreprenøren på struktureret form, således at den let kan genfindes. Bygherren skal have adgang til dokumentationen, ligesom dokumentationen på forlangende skal udleveres til bygherren.

9 Belægninger (BEL) Side 8 af KVALITETS- OG MILJØLEDELSE Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal i relevant omfang bygge på de europæiske standarder DS/EN ISO 9001 og ISO eller tilsvarende 6.1 Alment Entreprenørens kvalitets- og miljøplan skal omfatte følgende forhold: Procedurer og arbejdsprocedurer Ansvar, beføjelser og kommunikation Kontrolplaner Opfølgning af projektgennemgang Styring af projektering Uddannelse og instruktion Styring af underentreprenører og leverandører Styring af bygherreleverancer Styring af inspektions- prøvnings- og måleudstyr Styring af afvigelser og korrigerende handlinger For asfaltarbejder gælder, at entreprenøren skal have et kvalitetsstyringssystem, som opfylder kravene i Kvalitetsstyringskrav til ikke certificerede asfaltfirmaer eller produktion fra ikke certificerede dele samt tilhørende udbudskontrolplaner. 6.2 Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan Procedurer og arbejdsprocedurer Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at entreprenøren skal redegøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure. Entreprenøren skal som minimum udarbejde arbejdsprocedurer som anført i fagspecifikke AAB og SAB. Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitetsstyrings/eller miljøledelsessystemer kan anvendes i det omfang, de opfylder de stillede krav. Procedurer og arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau redegøre for blandt andet: Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres. Hvem der er ansvarlig for aktiviteternes gennemførelse, herunder samspil mellem forskellige organisatoriske enheder hos entreprenøren og dennes underentreprenører. Hvilket materiel, måleudstyr, personlige værnemidler m.v., der eventuelt skal anvendes ved gennemførelse af aktiviteter. Grænseflader til bygherren, myndigheder og andre eksterne parter. Resultater af aktiviteter. Kontrolmetoder og -omfang. Form og omfang af dokumentation.

10 Belægninger (BEL) Side 9 af 23 Hvem der udarbejder, kontrollerer og godkender tilhørende dokumentation. Henvisninger til gældende retningslinjer, herunder relevante love, bekendtgørelser, anvisninger fra Arbejdstilsynet m.v. Trafikafvikling og -sikkerhed. Forhold vedrørende miljø og arbejdsmiljø Kontrolplaner Til anvendelse ved planlægning og styring af egenkontrollen skal entreprenøren udarbejde kontrolplaner og -skemaer i overensstemmelse med følgende: Krav anført i AAB og SAB for entreprisen herunder krav i Vejdirektoratets Tilsynshåndbøger Resultater fra projektgennemgangen. Firmabestemt fremgangsmåde. Entreprenørens entreprisespecifikke arbejdsprocedurer. Kontrolplaner skal udarbejdes med form og indhold i overensstemmelse med Vejledning vedrørende udbudskontrolplan og kontrolplan, der er en del af Vejreglernes udbudsforskrifter, såfremt der ikke for de pågældende områder foreligger tilsynshåndbog med tilhørende kontrolafsnit. Udbudskontrolplaner - herunder tilsynshåndbøgernes kontrolafsnit, udgør en systematisk oversigt over bygherrens minimumskrav til indholdet af entreprenørens kontrolplaner, herunder art og omfang af kontroller samt den tilhørende kontroldokumentation. Såfremt der ikke foreligger udbudskontrolplaner eller tilsynshåndbøger for det pågældende arbejde, som en del af udbudsmaterialet, skal entreprenøren ved udarbejdelse af kontrolplaner anvende paradigmer for udbudskontrolplaner (UKP-P), der er en del af Vejreglernes udbudsforskrifter Uddannelse og instruktion Entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv., som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus Vejen som arbejdsplads se afsnit Entreprenørens medlemmer af arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter/-koordinatorer), skal have gennemført Arbejdsmiljøuddannelsen. For alle nævnte kurser gælder, at beviser på deltagelse i andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet og gældende for arbejder i Danmark vil blive accepteret. Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referencer/cv/kursusbeviser for nøglepersoner jf. ovenstående samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring. Den af entreprenøren udpegede arbejdsmiljøkoordinator skal have dokumenterede kvalifikationer som anført i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 117 af 5. feb om bygherrens pligter for store byggepladser.

11 Belægninger (BEL) Side 10 af Styring af underentreprenører og leverandører Entreprenøren skal redegøre for styring af underentreprenører og leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende med væsentlig indflydelse på entreprisens kvalitetsog miljøforhold, herunder hvorledes det sikres, at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med specificerede krav (modtagekontrol). Entreprenøren skal detaljeret beskrive styring, tilsyn mv. af dennes evt. underentreprenør for fugtisolerings- og belægningsarbejde. Underentreprenører, leverandører samt eventuelle konsulenter/projekterende skal være omfattet af en kvalitets- og miljøplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprenører, leverandører og eventuelle konsulenter/projekterende.] Styring af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Entreprenøren skal på forlangende redegøre for vedligeholdelse, anvendelse, kalibrering mv. af inspektions-, prøvnings- og måleudstyr Styring af afvigelser og korrigerende handlinger Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra specificerede krav. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til afhjælpning af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af bygherren, begrænsning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv. Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og forebyggende handlinger. Proceduren skal redegøre for handlinger, der iværksættes til fjernelse af årsager til potentielle og konstaterede afvigelser. 7. STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRÅDERNE Terminologi: De i AAB anvendte betegnelser sikkerhedskoordinator og "koordinerende sikkerhedsmøder erstattes med betegnelserne arbejdsmiljøkoordinator koordinerende arbejdsmiljømøder. Terminologi: De i branchen tidligere anvendte betegnelser sikkerhedsrepræsentant og sikkerhedsrundering erstattes med "arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljørundering.

12 Belægninger (BEL) Side 11 af 23 Entreprenørens planer og procedurer skal være udarbejdet på dansk. Såfremt entreprenøren benytter ikke dansktalende arbejdskraft, skal PSS, beredskabsplaner og andre arbejdsmiljørelaterede informationer ligeledes udarbejdes på de pågældende fremmedsprog. 7.1 Alment Entreprenøren skal sikre sig, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes i alle faser af projektets levetid. Vejdirektoratet har ladet udarbejde en PSS som en del af udbudsgrundlaget. Arbejdsmiljøkoordinatorrollen overdrages ved opstart af arbejderne til entreprenøren, som udpeger en koordinator, der under udførelsen skal forestå sikkerhedsarbejdet og arbejdsmiljøkoordinatorrollen. Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver: afgrænse, koordinere, planlægge og følge op på sikkerhedsarbejdet udarbejde hhv. ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed afholde opstartsmøde vedr. arbejdsmiljøkoordinering afholde koordinerende arbejdsmiljømøder og skrive referat heraf inden hvert arbejdsmiljøkoordineringsmøde skal arbejdsmiljøkoordinatoren og entreprenøren ved sin arbejdsmiljørepræsentant gennemgå sikkerheden på projektet ved en gennemgang (arbejdsmiljørundering) i henhold til principper for mønsterarbejdsplads. Runderingerne skal fremadrettet planlægges og bygherren skal inviteres hertil. Skemaer, der dokumenterer gennemgangen, udfyldes og godkendes af både entreprenør, arbejdsmiljøkoordinator og arbejdsmiljørepræsentant. Skemaerne gennemgås på sikkerhedsmøderne og ophænges på opslagstavler i entreprenørens mandskabsskure. Entreprenøren skal inden entreprisens start gennemgå og følge op på bygherrens kortlægning af særlige farlige arbejder med henblik på en vurdering af særlige risici og problemer i relation til sikkerhed og sundhed. Entreprenøren skal forelægge resultatet af sin vurdering af særlige risici for bygherren til kommentering. Arbejdsmiljøkoordinatoren indarbejder efterfølgende det i plan for sikkerhed og sundhed. På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø Koordinering Koordinering af sikkerheden skal ske på koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder mindst hver 14. dag og ekstraordinære møder ved ulykker og nærved ulykker. Alle entreprenører/leverandører, der er beskæftigede i en kortere eller længere perioden, i en kommende 14 dages periode på pladsen, skal deltage.

13 Belægninger (BEL) Side 12 af 23 Bygherren skal orienteres om og have adgang til koordinerende arbejdsmiljømøder. Referater af koordinerende arbejdsmiljømøder skal tilgå bygherren. 7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i fællesområder Alment Bygherren har forestået arbejdsmiljøkoordineringen indtil udbud og forestår ved opstart af entreprisefasen en overdragelse af koordinatorrollen til entreprenørens arbejdsmiljøkoordinator. Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen have udpeget en arbejdsmiljøkoordinator, der opfylder kvalifikationskravene i BEK vedrørende bygherrens pligter for store byggepladser. Opfyldelse af kvalifikationskravene skal dokumenteres ved fremlæggelse af CV samt kursusbevis for gennemførelse af arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorerne af sikkerhed og sundhed. CV for arbejdsmiljøkoordinator skal godkendes af Vejdirektoratet. Udskiftning af arbejdsmiljøkoordinator må kun ske efter forudgående skriftlig underretning til bygherrerepræsentanten. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal deltage i møder, der omfatter videndeling med Vejdirektoratet om arbejdsmiljø i løbet af projekteringen og udførelsen. Arbejdsmiljøkoordinator indkalder til koordinerende arbejdsmiljømøder mindst hver 14. dag, hvor entreprenøren, alle dennes underentreprenører og bygherrerepræsentanten skal deltage. Dagsorden for mødet skal som minimum indeholde: 1. Bemærkninger til forrige referat 2. Sikkerhedsorganisation 3. Plan for sikkerhed og sundhed 4. Ulykker og sundhedsskader 5. Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold 6. Trafikforhold 7. Myndigheder 8. Eventuelt 9. Aktionsliste 10. Indkaldelse til næste møde Referat af mødet fremsendes til Vejdirektoratet. Entreprenøren skal etablere, vedligeholde og senere fjerne nødvendige sikkerheds- og velfærdsforanstaltninger for egne og underentreprenørers mandskab på arbejdspladsen

14 Belægninger (BEL) Side 13 af 23 samt etablere og i hele entrepriseperioden rengøre, vedligeholde og fjerne fælles adgangsveje. Bestemmelserne om sikkerheds- og sundhedsarbejderne skal også være gældende for arbejder, der udføres i afhjælpningsperioden Afgrænsning Entreprenøren skal forestå etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af følgende: Entreprisens anstillingspladser Fælles skurby (hvis relevant) Fælles adgangsveje (hvis relevant) Fælles foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, renhold, snerydning og ryddelighed for fælles skurby/anstillingsplads (hvis relevant) Fælles foranstaltninger i forbindelse med arbejdsområder herunder særlige sikkerhedsforanstaltninger mod trafik, naboer og vejrlig (hvis relevant) Adgangsveje Byggepladsbelysning Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Entreprenøren skal under entreprisens udførelse løbende indføje eller indmelde ændringer og justeringer til PSS. Den ajourførte PSS skal fremsendes til bygherren til gennemsyn og kommentering. Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede på entreprisen er bekendt med plan for sikkerhed og sundhed Særligt farligt arbejde risici som følge af projektets udformning I beboelsesnære områder skal entreprenøren efter aftale med bygherren forestå advisering af beboerne i området. Modtager entreprenøren klager, skal dette straks meddeles bygherren. 7.3 Beredskabsplan Entreprenørens beredskabsplan skal omhandle følgende forhold: Personskade Tingskade Nedfald af materialer Uforudset jordforurening Uforudset grundvandsforurening Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient Udskyl af jord mv. til vandløb og søer Spild af brændstof og kemikalier Brand Brud på forsyningsledninger Støv

15 Belægninger (BEL) Side 14 af 23 Støj Vibrationer Særlige forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding mv.) Trafikuheld i forbindelse med arbejdets udførelse. Svigt i trafikregulerende foranstaltninger Forhold ifm. stærk vind og stormkørsel Hærværk Uheld der medfører afspærring af spor i drift Andet hvis relevant Entreprenøren skal oplyse, hvem der på entreprisen har førstehjælpskurset. Derudover skal nærmeste akutmodtagelse/traumacenter anføres. 8. TRAFIKSIKKERHED OG -AFVIKLING Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse afmærkningsplan erstattes med betegnelsen afmærkningsplan for trafikafvikling hhv. "trafikafviklingsplan". 8.2 Arbejder ved eller på veje i drift Alment Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratet. Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje med trafik er pågældende kommune. Entreprenøren skal indhente rådighedstilladelse hos vejmyndigheden før arbejdets start. Såfremt vejmyndigheden i forbindelse med en rådighedsansøgning kræver gennemført beregning af trafikale forsinkelser, udføres disse af bygherren uden omkostning for entreprenøren. Entreprenøren må påregne at ansøgning om rådighedstilladelse over vejarealet vil tage mindst 4 uger, da der er generelle tilladelser til særtransporter. For entreprenørens medarbejdere, leverandører, underentreprenører mv., der er beskæftiget med vejarbejder på statsveje, henvises til uddannelseskrav i Afmærkning af vejarbejder på statsveje, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave. Entreprenøren skal til Vejdirektoratet fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færdselsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra entreprenøren. Planen fremsendes til relevante myndigheder herunder T.I.C. (Trafik Informations Centret tlf ). Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles tilsynet/bygherrerepræsentanten.

16 Belægninger (BEL) Side 15 af 23 Entreprenøren skal med SMS underrette T.I.C. og tilsynet/bygherrerepræsentanten, når opsætning af afmærkning påbegyndes, og når hele afmærkningen er fjernet. Entreprenøren skal underrette tilsynet/vejdirektoratet ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken jf. Vejregler for opsætning af vejautoværn og påkørselsdæmpere eller hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet. 9. STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, HERUNDER LEDNINGSEJERE 9.1 Alment Entreprenøren er pligtig til at indhente de for arbejdets gennemførelse fornødne tilladelser og godkendelser fra myndigheder og ledningsejere. 9.2 Forhold til ledningsejere Entreprenøren er pligtig til at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering og det nøjagtige antal af eksisterende lednings- og kabelanlæg, og skal selv henvende sig til de respektive ledningsejere for præcise oplysninger herom, og påvisning heraf. Dette gælder også for stikledninger. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller kabler, hvis placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller er oplyst af bygherren eller ledningsejerne. Når påvisning ved ledningsejeren har fundet sted, er entreprenøren pligtig til selv at kontrollere oplysningerne ved håndgravning og blotlægge de aktuelle anlæg, inden der maskingraves på stedet, og han kan ikke påberåbe sig, at eventuelle forvoldte skader på ledninger og kabler m.m. skyldes unøjagtige angivelser fra ledningsejerne. Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles bygherren og ledningsejer. Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes, og bygherren og ledningsejer skal straks underrettes. Entreprenøren skal generelt følge ledningsejernes anvisninger med hensyn til arbejder i forbindelse med eller i nærheden af de eksisterende ledninger, og udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet. Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger eller omlægninger af ledninger og kabler koordineres med bygherren. Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter bygherrens eller ledningsejerens anvisning mod godtgørelse efter de i SB for ekstraarbejder angivne regler.

17 Belægninger (BEL) Side 16 af 23 Alle arbejder omkring ledninger og kabler skal udføres i nøje overensstemmelse med ledningsejernes anvisninger, gældende regulativer mv., herunder "Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder i og over veje", Vejdirektoratet Bygherren tager ikke ansvaret for påvisningen af eksisterende ledninger inden for de til rådighed stillede arbejdsområder. Det påhviler udelukkende entreprenøren at undersøge disse forhold. Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige aftaler med ledningsejerne m.h.t. tidspunktet for udførelse, flytning eller omlægning af ledninger og kabler. Alle aftaler skal forelægges for og godkendes af bygherren. Entreprenøren skal drage omsorg for, at brønde og afløbsledninger mv. ikke tilstoppes under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle materialeaflejringer skal fjernes omhyggeligt ved midler og metoder, der kan godkendes af bygherren. 10 ERSTATNINGSSAGER UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD Ved tredjemands krav mod bygherren for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse følges følgende procedure: Bygherren anmoder om entreprenørens skriftlige bemærkninger til erstatningskravet med en svarfrist på 3 uger. Skadelidte orienteres samtidig herom. Entreprenøren sender svaret til bygherren med kopi til skadelidte inden udløbet af fristen. Svaret skal indeholde bemærkninger vedrørende sagsforløb, ansvarsplacering og det krævede erstatningsbeløb. Såfremt resultatet af høringen viser uenighed om sagsforløb, ansvarsvurdering eller erstatningsbeløb, og denne uenighed ikke umiddelbart kan afklares, eller såfremt entreprenøren ikke overholder den fastsatte høringsfrist, afholdes møde om sagen mellem bygherren og entreprenøren. Mødet afholdes hos bygherren. Såfremt der, efter afholdelse af møde, fortsat er uenighed om erstatningsansvaret, kan bygherren såfremt denne finder, at betingelserne herfor er til stede udbetale erstatning til skadelidte og efterfølgende anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren.

18 Belægninger (BEL) Side 17 af 23 SAB-SOS Bilag 1 Samarbejde Bilag 1 Samarbejde 1. Opstartworkshoppen Opstartworkshop gennemføres efter kontraktindgåelse og inden entreprisestart. Såfremt der indgås flere samtidige entrepriser mellem samme entreprenør og bygherre, og disse entrepriser har samme ledelse, kan opstartworkshoppen gennemføres samlet for disse entrepriser. Ved opstartworkshoppen deltager entreprenøren med sine ledere/formænd og evt. med medarbejdere. 1.1 Hovedpunkterne på workshoppen er: generel drøftelse af samarbejdet, og hvordan arbejdet og opgaverne overdrages gennemgang af den samlede organisation (både bygherrens og entreprenørens) herunder sikring af at alle medarbejdere har de krævede kvalifikationer, kurser, mv. entreprenørens dokumentation af at han har tilstrækkelige ressourcer og kompetencer både til entrepriseledelse og til at arbejde initiativrigt på forbedringer og optimeringer anvendelse af bestemmelser om procesoptimeringer strategi for løsning af uoverensstemmelser vurdering af den gensidige tillid drøftelser af forhold, som kan fremme det gode samarbejde og de gode resultater for begge parter, samt drøftelse af forhold (risici), som kan hindre det gode samarbejde og de gode resultater for begge parter. 1.2 Sikring af tillid på workshoppen. Til brug for sikring af den gensidige tillid anvendes et spørgeskema, som udfyldes ved afkrydsning af alle deltagere i opstartworkshoppen. Hvis tillidsvurderingen fra en af parterne er lav (under 3), skal der gøres en indsats for at forbedre tillidsniveauet. Det gode samarbejde omfatter også medarbejderne i marken hos entreprenøren. Entreprenøren skal derfor sikre, at markmedarbejderne sættes ind i grundlaget for entreprisens gennemførelse. Entreprenørens plan for dette skal forelægges for bygherren på opstartworkshoppen. 2. Projektgennemgang Entreprenøren skal inden arbejdets igangsættelse deltage i en gennemgang af projektet. Entreprenøren skal herunder gennemgå og forklare: hvorledes han vil kunne stille medarbejdere og materiel til rådighed for bygherrens opgaver sin plan for sikkerhed og sundhed samt beredskabsplan

19 Belægninger (BEL) Side 18 af 23 SAB-SOS Bilag 1 Samarbejde hvorledes han vil gennemføre de forskellige opgaver, herunder beskrive arbejdets udførelse, angive forholdsregler vedr. miljø og arbejdsmiljø, samt hvem der er ansvarlig for gennemførelse af de enkelte aktiviteter, hvilket materiel, personlige værnemidler m.m. der skal anvendes hvorledes han vil føre egenkontrol med arbejdets udførelse. I fællesskab påpeges særlige forhold, der kan give problemer ved entreprisens gennemførelse, og det besluttes hvad der kan gøres for at imødegå dette. 3. Samarbejde med bygherren Entreprisen skal gennemføres i et tillidsfuldt samarbejde. Dette indebærer bl.a. at der skal: være én fælles forståelse af grundlaget for entreprisen være fælles opfattelser af kvalitetskravene være et konstant fokus på forbedringer og optimeringer ydes en indsats for at minimere spild og spildtid ydes en indsats for at undgå misforståelser ydes en indsats for at uenigheder ikke udvikler sig til større tvister. Sikring af det gode samarbejde kan underbygges af følgende aktiviteter: en god entreprisestart med workshop og projektgennemgang løbende sikring af det gode samarbejde fokus på forbedringer og optimeringer strategi for løsning af uoverensstemmelser. 4. Løbende sikring af det gode samarbejde På hvert driftsmøde udfyldes som det første ved mødets start et skema til måling af samarbejdsforholdene. Emne 1. Meget 2. Dårligt 3. Middel 4. Godt 5. Meget 6 Be- 7. Aktion dårligt godt mærk- Forslag til ninger forbed-ringer 1 Samarbejdsklimaet 2 Tilliden til hinanden 3 Åbenhed, bl.a. om økonomi 4 Adm. ressourceforbrug bruges tiden prioriteret 5 Kommunikation, klart og i tide 6 Overholdelse af tidsmæssige aftaler 7 8 Fremsendelse/foreligger materiale som aftalt Udføres arbejdet rigtigt første gang (er spildtid undgået)

20 Belægninger (BEL) Side 19 af 23 SAB-SOS Bilag 1 Samarbejde 9 Er afvigelser og fejl undgået Er de nødvendige kompetencer tilstede Håndtering af uenigheder hurtigt og hensigtsmæssigt Deltagelse af de relevante personer i møderne 13 Åbenhed generelt 14 Opbakning i egen organisation Såfremt der er markeringer under 3, skal disse drøftes ved mødet, således at ingen problemer forbliver ubehandlede. Skemaet er et værktøj, og det er vigtigt, at parterne har en fælles opfattelse af de enkelte punkter, og om nødvendigt omformulerer disse i fællesskab. 5. Fokus på forbedringer og optimeringer I et langt entreprisesamarbejde vil begge parter opleve at kunne gøre arbejdet bedre end tidligere. Dette bør give sig udtryk i forbedringer og optimeringer, som vil kunne gennemføres af begge parter både med og uden involvering af den anden part. Forudsætningen for at gennemføre forbedringer og optimeringer er, at kvalitetsniveauet øges uden meromkostninger for nogen af parterne, eller at kvalitetsniveauet opretholdes til et lavere omkostningsniveau. Mulighederne for procesoptimeringer afdækkes i samarbejdet, og kan ikke defineres på forhånd. Gennemførelse af procesoptimeringer aftales mellem bygherren og entreprenøren som beskrevet i bilag 2 "Procesoptimeringer". 6. Løsning af uoverensstemmelser Uenigheder skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes beslutningstrappen med følgende trin: En uenighed som opstår på arbejdsstedet, fx mellem bygherrerepræsentanten og formand, og som ikke løses umiddelbart (så vidt muligt samme dag) forelægges entrepriseledelsen. Kan uenigheden ikke løses af entrepriseledelsen inden for få dage forelægges denne parternes virksomhedsledelser. Kan eller ønsker virksomhedsledelserne ikke at løse uenigheden, beslutter ledelsesrepræsentanterne det videre forløb.

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht.

SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. SAB-ME-TEKNIK Mekaniske og elektriske installationer oktober 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 INDHOLD: side 1. ORIENTERING OM T.I.C. 1.1 T.I.C. - Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter. 3 2. ORGANISATION OG SAMARBEJDE 2.1 Organisation..

Læs mere

Rammeaftale om tilsynsopgaver

Rammeaftale om tilsynsopgaver YDELSESBESKRIVELSE Rådgivning Rammeaftale om tilsynsopgaver Vej- og anlægsarbejder af 2013 JUNI 2013 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere