KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER"

Transkript

1 Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO Kvalitetsstyringssystemer. Krav ved udvikling/konstruktion, produktion og service". Entreprenøren skal indenfor rammerne af. sit kvalitetsstyringssystem opstille, overvåge og vedligeholde en kvalitetsplan tilpasset entreprisen. Kvalitetsplanen skal beskrive de kvalitetssikringsaktiviteter, der skal til for at opfylde kravene i afsnit 2. Kvalitetsplanen skal dække alle leverede ydelser, alle dele og alle konstruktionsaktiviteter for entreprisen, herunder også midlertidige konstruktioner og udstyr, der har indflydelse på kvaliteten af det færdige arbejde eller, som har væsentlig indflydelse på entreprisens fremdrift. Kvalitetsplanen kan baseres på eksisterende procedurer hos entreprenøren i den udstrækning, de er egnede for denne entreprise. Det skal af oversigten over procedurerne fremgå om disse tidligere har været anvendt eller om de er nyudviklede til opgaven. Tilbudsbilag Den med tilbudet vedlagte redegørelse for entreprenørens kvalitetsstyringssystem skal indeholde følgende: - en beskrivelse af entreprenørens eksisterende kvalitetstyringssystem, herunder eventuelle fravigelser fra DS/ISO en kommenteret indholdsfortegnelse til kvalitetsplanen - en beskrivelse af den planlagte entrepriseorganisation herunder nøglepersoners navne og kvalifikationer - en liste over planlagte leverandører og underentreprenører - en fortegnelse over de påtænkte administrative procedurer, metodebeskrivelser samt specifikke arbejdsprocedurer

2 Bilag 4-l. side 2. Tidsfrister Kvalitetsplanen skal forelægges bygherren til godkendelse senest 15 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. Intet arbejde må påbegyndes før denne godkendelse foreligger, med mindre andet er aftalt. Kvalitetsplaner for underentreprenører og leverandører skal, med mindre andet er aftalt, fremsendes til bygherrens orientering senest 15 arbejdsdage før igangsætning af aktiviteter hos disse. Metodebeskrivelser skal forelægges bygherren til gennemgang senest 15 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse, med mindre andet er aftalt. Arbejdsprocedurer skal forelægges bygherren til gennemgang senest 15 arbejdsdage forud for igangsætning af aktiviteter, hvortil de skal anvendes. Entreprenørens kontrolplan incl. kontrolprocedurer, opstillet på basis af entreprisens arbejdsbeskrivelse og udbudskontrolplåner skal forelægges bygherren til gennemgang senest 15 arbejdsdage før igangsætning af aktiviteter, hvortil de skal anvendes. Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens behandling af ovennævnte planer, procedurer og beskrivelser. Ændringer og godkendelser Kvalitetsplanen skal løbende holdes ajour. Ændringer skal snarest muligt forelægges bygherren til godkendelse. Alt materiale, som fremsendes til bygherrens gennemgang, skal forinden være godkendt af entreprenøren. Godkendelsen skal fremgå af materialet ved navn på den pågældende ansvarlige, som har godkendt dette. Hvis det fremsendte materiale afviger fra kontraktens krav, skal entreprenøren skriftligt meddele på hvilke punkter materialet afviger. Bygherren skal have adgang "til at vurdere og efterprøve entreprenørens kvalitetsstyringssystem herunder også underentreprenørers og leverandørers. Bygherrens projektmateriaie Krav til omfang af kvalitetskontrollen fremgår af udbudskontrolplaner, SÅ og øvrigt projektmateriale, herunder normer og standarder. Udbudskontrolplaner indeholder: - Hvad der skal kontrolleres og hvor (kontrolpunkter) - Hvordan kontrollen skal ske (kontrolmetoder) - Hvornår der skal kontrolleres og hvor ofte (kontrolomfang)

3 Bilag 4-1, side 3. Kriterier for godkendelse (acceptkriterier) Krav til dokumentation Angivelse af hvornår tilsynet skal tilkaldes ved start af aktiviteter og for at overvåge udførelse af kontrol 2. KRAV TIL DE ENKELTE ELEMENTER IKVALITETSPLANEN Introduktion Formål med kvalitetsplanen og hvilken entreprise den dækker skal angives. Der skal angives en fordelingsliste over, hvem der har planen. Kvalitetspianens opbygning og opdatering skal beskrives. Organisation og ansvar Der skal være indeholdt en funktionsbeskrivelse samt beskrivelse af ansvar, beføjelser og samspil i organisationen i forbindelse med opgavens planlægning, gennemførelse og udførelse af kvalitetssikringen. Der skal etableres en kvalitetsstyringsfunktion, der er uafhængig af entrepriseorganisationen. Kvalitetsstyringsfunktionen skal have beføjelse til og ansvar for på ledelsens vegne at overvåge, at kvalitetsplanen følges af entreprenørens entrepriseorganisation i overensstemmelse med nærværende beskrivelse. Entreprenørens kvalitetsstyringsfunktion skal have direkte adgang til firmaets ledelse. Møder, der er nødvendige for at styre og koordinere entreprisen skal identificeres og planlægges. Der skal lægges en fast mødeplan, hvori formål, hyppighed og faste deltagere identificeres. Rutiner for fordeling af referater og for aftalte handlinger skal beskrives. Nøglepersoners kvalifikationer skal indgå som bilag til kvalitetsplanen. Entreprenøren skal etablere og opretholde en effektiv kommunikation og koordination, for at sikre, at entreprisen gennemføres i overensstemmelse med entrepriseaftalen. Kvalitetsplanen skal beskrive, hvordan grænseflader til berørte parter, herunder andre entrepriser, myndigheder, mv. styres.

4 Bilag 4-1, side 4. Styring af eventuelle projekteringsopgaver I kvalitetsplanen skal indgå procedurer for styring af eventuelle projekteringsopgaver. incl midlertidige konstruktioner, som indgår i entreprisen. Procedurerne skal beskrive planlægning, gennemførelse, kontrolaktiviteter, dokumentation, myndighedsbehandling og godkendelse af projekteringsopgaver. Der skal udarbejdes en aktivitetsliste og tidsplan for eventuelle projekteringsopgaver samt beskrivelse af koordinering med bygherren og andre parter. Entreprenøren afleverer - hvor anden tidsfrist ikke er angivet - mindst 15 arbejdsdage før den pågældende konstruktion eller metode ifølge aktivitetsplanen skal påbegyndes, 2 eksemplarer af de tilsvarende beregninger, projekttegninger, særlige arbejdsbeskrivelser mv, mærket "foreløbig" til stikprøvevis gennemgang hos bygherren. Til bygherrens brug under udførelsen leverer entreprenøren 2 sæt i papirform af de endelige og evt. senere reviderede udgaver af tegninger og særlige arbejdsbeskrivelser. Dokumentstyring I kvalitetsplanen skal indgå en beskrivelse af entreprenørens system for identifikation, udarbejdelse, kontrol, godkendelse, fordeling, ajourføring og arkivering af alle relevante dokumenter udarbejdet af entreprenøren. Kvalitetsplanen skal ligeledes beskrive behandlingen af forældede dokumenter. Der skal udarbejdes en overskuelig dokumentstyringsplan, hvoraf det fremgår, af hvem og hvornår dokumenterne udarbejdes, kontrolleres og godkendes, samt til hvem de fordeles. Dokumentstyringsplanen skal løbende holdes ajour og fremsendes til bygherren. En ajourført oversigt i papirform over gældende dokumenter skal til stadighed være tilgængelig på entreprenørens arbejdssteder samt hos bygherrens tilsyn. En kopi af samtlige for entreprisens udførelse gældende ajourførte dokumenter skal altid forefindes i papirform på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren og dennes tilsyn skal have adgang til disse. Styring af eventuelle underentreprenører og leverancer Kvalitetsplanen skal indeholde en opdateret oversigt over entreprenører og leverandører, samt dokumentation for deres kvalifikationer og evne til at løse opgaven.

5 Bilag 4-1, side 5. I kvalitetsplanen skal indgå en beskrivelse af entreprenørens system til sikring af at indkøbte dele og arbejdsydelser er i overensstemmelse med de specificerede krav. Styring af eventuelle bygherreleverancer Såfremt der indgår bygherreleverancer i entreprisen, skal kvalitetsplanen indeholde en procedure for modtagekontrol og sikker håndtering af disse. Identifikation og sporbarhed Hvor der i SA er krævet sporbarhed, skal kvalitetsplanen indeholde procedurer for entydig identifikation gennem alle produktionsled. Styring af arbejdets udførelse Kvalitetsplanen skal indeholde metodebeskrivelser for arbejdets udførelse og arbejdsprocedurer. Heraf skal fremgå kriterier for det foreskrevne arbejdes tilfredsstillende afslutning samt kvalifikationskrav til materiel og medarbejdere. Inspektion og prøvning (kontrolplaner) Entreprenøren skal for hver arbejdstype inden for hvert fagområde udarbejde kontrolplaner, der på basis af arbejdsbeskrivelser, udbudskontrolplaner og entreprisens øvrige kvalitetskrav, herunder normer og standarder, entydigt og overskueligt redegør for kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Entreprenøren skal i kvalitetsplanen beskrive systemet for udarbejdelse, kontrol, godkendelse og opfølgning af kontrolplanerne. Den enkelte kontrolplan skal omfatte såvel modtageproces som slutkontrol samt udtagning af prøver. Såfremt en kontrol eller prøvning viser, at arbejdet ikke er udført i henhold til entrepriseaftalen skal entreprenøren straks uopfordret omgøre eller udbedre det pågældende arbejde, så det bringes i overensstemmelse med entrepriseaftalen. Hvor arbejder er omgjort eller udbedret, skal der foretages ny kontrol eller prøvning i.h.t. ovenstående bestemmelser. Såfremt omfanget af kontroller eller prøvninger, der ikke opfylder kravene i entrepriseaftalen, antager et uforholdsmæssigt stort antal, kan bygherren som et led i entreprenørens ydelse forlange antallet af prøver forøget. Kvalitetsplanen skal indeholde afleveringsprocedurer samt procedure for gennemførelse af eftersyn ved afhjælpningsperiodens udløb.

6 Bilag 4-1, side 6. Inspektions-, måle,- og prøvningsudstyr Kvalitetsplanen skal indeholde en liste over anvendt inspektions,- måle, - og prøvningsudstyr, herunder laboratoriefaciliteter, samt dokumentation for at udstyret er funktionsdygtigt og måler korrekt. Inspektions,- og prøvningsstatus I kvalitetsplanen skal indgå procedurer for sikker identifikation af status for produkter og ydelser, således at det entydigt fremgår, hvorvidt disse er kontrollerede, afprøvede, godkendte eller kasserede. Styring af afvigelser Procedure vedrørende konstaterede afvigelser fra specificerede krav samt procedure for behandling af afvigelser og gennemførelse af ændringer skal indgå i kvalitetsplanen. Beskrivelse af metode til afhjælpning af den enkelte afvigelse skal forelægges tilsynet til accept ved en afvigerapport. Korrigerende handlinger I kvalitetsplanen skal indgå procedure for korrigerende handlinger. Kvalitetsplanen skal indeholde redegørelse for hvorledes arbejde, der ikke er i overensstemmelse med de specificerede krav, mærkes og behandles, så de fejlbehæftede dele ikke uforvarende anvendes, eller der ikke uforvarende arbejdes videre på forkert udført arbejde. Håndtering og opbevaring af materialer og komponenter I kvalitetsplanen skal indgå procedure for håndtering og opbevaring af materialer og komponenter. Registreringer vedrørende kvalitet I kvalitetsplanen skal indgå en procedure for registreringer vedrørende kvalitet. Alle registreringer vedrørende kvalitet samles i en KS-journal hos entreprenøren tilgængelig for bygherren, og der skal løbende leveres en kopi af disse til bygherren i et omfang som anført i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner. Et arbejde betragtes først som afsluttet, når den i arbejdsbeskrivelser og entreprenørens kontrolplaner foreskrevne dokumentation vedrørende kvalitet er komplet og

7 Bilag 4-1. side 7. afleveret til bygherren. Entreprenøren skal herudover til bygherren levere entydig dokumentation af det udførte arbejde ("som udført"-dokumentation) ved den i SA/udbudskontrolplanen krævede dokumentation. Endvidere skal entreprenøren levere eventuelle i SA krævede drifts - og vedligeholdsmanualer. Kvalitetsaudit Kvalitetsplanen skal indeholde en plan for intern efterprøvning af kvalitetsplanens anvendelse og tilstrækkelighed, såvel i alle dele af entreprenørens organisation, som hos leverandører og underentreprenører. Bygherren skal have adgang til auditrapporter, som betragtes som registrering af kvalitet. Bygherren har ret til selv at foretage audit hos entreprenøren. 3. PROJEKTGENNEMGANG Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal deltage i én projektgennemgang inden udførelse af entreprisen starter. Bygherren indkalder med 10 arbejdsdages varsel til projektgennemgang - bilagt dagsorden for denne gennemgang. Projektgennemgang foregår i den by, hvor entreprisen udføres. Projektgennemgang har til formål, at bygherren og entreprenøren sammen gennemgår relevant projektmateriale, udførelses metoder, krav til kvalitetskontrol, eventuelt samarbejde med andre entreprenører mv, så eventuelle spørgsmål vedrørende udførelse af entreprisen kan afklares på det tidspunkt. Inden deltagelse i projektgennemgang skal entreprenøren have gennemgået den del af udbudsmaterialet, der er relevant for udførelse af den pågældende entreprise. 4. AkTIVITETSTART Ved start på udførelse af en aktivitet skal entreprenøren: - sikre at kontrolplaner i det krævede omfang og indhold har været forelagt bygherren med den krævede tidsfrist - sikre at det relevante dokumentationsmateriale (kontrol- og checkskemaer) foreligger - sikre, at hans personale er fagligt kompetente - sikre, at det personale, der skal udføre det pågældende arbejde, har det nødvendige projektmateriale

8 Bilag 4-1, side 8. sikre, at hans personale har fornøden tid og udstyr til at udføre arbejdet kontraktligt i sædvanlig, god kvalitet kontrollere, at projektmaterialet er det senest gældende vedrørende udførelse af den aktuelle aktivitet sikre, at de byggevarer, der leveres til byggeriet, er i overensstemmelse med projektmaterialet Entreprenøren skal i god tid advicere tilsynet for tilstedeværelse ved aktivitetsstart som anført i udbudskontrolplanen.

9 Bilag 4-2 til FB KVALITETSSTYRING VED VEJ - OG BYGNINGSENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem opstille, overvåge og vedligeholde en kvalitetsplan tilpasset entreprisen. Kvalitetsplanen skal beskrive de kvalitetssikringsaktiviteter, der skal til for at opfylde kravene i afsnit 2. Kvalitetsplanen skal dække alle leverede ydelser, alle dele og alle konstruktionsaktiviteter for entreprisen, herunder også midlertidige konstruktioner og udstyr, der har indflydelse på kvaliteten af det færdige arbejde eller, som har væsentlig indflydelse på entreprisens fremdrift. Kvalitetsplanen kan baseres på eksisterende procedurer hos entreprenøren i den udstrækning, de er egnede for denne entreprise. Det skal af oversigten over procedurerne fremgå om disse tidligere har været anvendt eller om de er nyudviklede til opgaven. Tilbudsbilag Den med tilbudet vedlagte redegørelse for entreprenørens kvalitetsstyringssystem skal indeholde følgende: - en beskrivelse af entreprenørens eksisterende kvalitetsstyringssystem. - en kommenteret indholdsfortegnelse til kvalitetsplanen - en beskrivelse af den planlagte entrepriseorganisation herunder nøglepersoners navne og kvalifikationer - en liste over planlagte leverandører og underentreprenører - en fortegnelse over de påtænkte administrative procedurer, metodebeskrivelser samt specifikke arbejdsprocedurer Tidsfrister Kvalitetsplanen skal forelægges bygherren til godkendelse senest 15 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. Intet arbejde må påbegyndes før denne godkendelse

10 Bilag 4-2, side 2. foreligger, med mindre andet er aftalt. Arbejdsprocedurer skal forelægges bygherren til gennemgang senest 15 arbejdsdage forud for igangsætning af aktiviteter, hvortil de skal anvendes. Entreprenørens kontrolplan incl. kontrolprocedurer, opstillet på basis af entreprisens arbejdsbeskrivelse og udbudskontrolplaner skal forelægges bygherren til gennemgang senest 15 arbejdsdage før igangsætning af aktiviteter, hvortil de skal anvendes. Entreprenøren skal påregne 10 arbejdsdage til bygherrens behandling af ovennævnte planer, procedurer og beskrivelser. Ændringer og godkendelser Kvalitetsplanen skal løbende holdes ajour. Ændringer skal snarest muligt forelægges bygherren til godkendelse. Alt materiale, som fremsendes til bygherrens gennemgang, skal forinden være godkendt af entreprenøren. Godkendelsen skal fremgå af materialet ved navn på den pågældende ansvarlige, som har godkendt dette. Hvis det fremsendte materiale afviger fra kontraktens krav, skal entreprenøren skriftligt meddele på hvilke punkter materialet afviger. Bygherren skal have adgang til at vurdere og efterprøve entreprenørens kvalitetsstyringssystem herunder også underentreprenørers og leverandørers. Bygherrens projektmateriale Krav til omfang af kvalitetskontrollen fremgår af udbudskontrolplaner, SA og øvrigt projektmateriale, herunder normer og standarder. Udbudskontrolplaner indeholder: - Hvad der skal kontrolleres og hvor (Kontrolpunkter) - Hvordan kontrollen skal ske (Kontrolmetoder) - Hvornår der skal kontrolleres og hvor ofte (Kontrolomfang) - Kriterier for godkendelse (Acceptkriterier) - Krav til dokumentation - Angivelse af hvornår tilsynet skal tilkaldes ved start af aktiviteter og for at overvåge udførelse af kontrol

11 Bilag 4-2, side KRAV TIL DE ENKELTE ELEMENTER I KVALITETSPLANEN Introduktion Formål med kvalitetsplanen og hvilken entreprise den dækker skal angives. Der skal angives en fordelingsliste over, hvem der har planen. Kvalitetsplanens opbygning og opdatering skal beskrives. Organisation og ansvar Der skal være indeholdt en funktionsbeskrivelse samt beskrivelse af ansvar, beføjelser og samspil i organisationen i forbindelse med opgavens planlægning, gennemførelse og udførelse af kvalitetsikringen. Møder, der er nødvendige for at styre og koordinere entreprisen skal identificeres og planlægges. Der skal lægges en fast mødeplan, hvori formål, hyppighed og faste deltagere identificeres. Rutiner for fordeling af referater og for aftalte handlinger skal beskrives. Nøglepersoners kvalifikationer skal indgå som bilag til kvalitetsplanen. Entreprenøren skal etablere og opretholde en effektiv kommunikation og koordination, for at sikre, at entreprisen gennemføres i overensstemmelse med entrepriseaftalen. Kvalitetsplanen skal beskrive, hvordan grænseflader til berørte parter, herunder andre entrepriser, myndigheder, mv, styres. Dokumentstyring I kvalitetsplanen skal indgå en beskrivelse af entreprenørens system for identifikation, udarbejdelse, kontrol, godkendelse, fordeling, ajourføring og arkivering af alle relevante dokumenter udarbejdet af entreprenøren. Kvalitetsplanen skal ligeledes beskrive behandlingen af forældede dokumenter. En kopi af samtlige for entreprisens udførelse gældende ajourførte dokumenter skal altid forefindes i papirform på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherren og dennes tilsyn skal have adgang til disse. Styring af eventuelle underentreprenører og leverancer Kvalitetsplanen skal indeholde en opdateret oversigt over entreprenører og leverandører, samt dokumentation for deres kvalifikationer og evne til at løse opgaven. Kvalitetsplanen skal indeholde en opdateret oversigt over entreprenører og

12 Bilag 4-2, side 4. leverandører, samt dokumentation for deres kvalifikationer og evne til at løse opgaven. Styring af eventuelle bygherreleverancer Såfremt der indgår bygherre leverancer i entreprisen, skal kvalitetsplanen indeholde en procedure for modtagekontrol og sikker håndtering af disse. Styring af arbejdets udførelse Kvalitetsplanen skal indeholde metodebeskrivelser for arbejdets udførelse og arbejdsprocedurer. Heraf skal fremgå kriterier for det foreskrevne arbejdes tilfredsstillende afslutning samt kvalifikationskrav til materiel og medarbejdere. Inspektion og prøvning (kontrolplaner) Entreprenøren skal for hver arbejdstype inden for hvert fagområde udarbejde kontrolplaner, der på basis af arbejdsbeskrivelser, udbudskontrolplaner og entreprisens øvrige kvalitetskrav, herunder normer og standarder, entydigt og overskueligt redegør for kontrolpunkter, kontrolmetoder, kontrolomfang, kontrolansvarlige, acceptkriterier og dokumentationsform. Entreprenøren skal i kvalitetsplanen beskrive systemet for udarbejdelse, kontrol, godkendelse og opfølgning af kontrolplanerne. Den enkelte kontrolplan skal omfatte såvel modtageproces som slutkontrol samt udtagning af prøver. Såfremt en kontrol eller prøvning viser, at arbejdet ikke er udført i henhold til entrepriseaftalen skal entreprenøren straks uopfordret omgøre eller udbedre det pågældende arbejde, så det bringes i overenstemmelse med entrepriseaftalen. Hvor arbejder er omgjort eller udbedret, skal der foretages ny kontrol eller prøvning i.h.t. ovenstående bestemmelser. Såfremt omfanget af kontroller eller prøvninger, der ikke opfylder kravene i entrepriseaftalen, antager et uforholdsmæssigt stort antal, kan bygherren som et led i entreprenørens ydelse forlange antallet af prøver forøget. Kvalitetsplanen skal indeholde afleveringsprocedurer samt procedure for gennemførelse af eftersyn ved afhjælpningsperiodens udløb. Inspektions-, måle,- og prøvningsudstyr Kvalitetsplanen skal indeholde en liste over anvendt inspektions,- måle, - og prøvningsudstyr, herunder laboratoriefaciliteter, samt dokumentation for at udstyret er funktionsdygtigt og måler korrekt.

13 Bilag 4-2, side 5. Inspektions,- og prøvningsstatus I kvalitetsplanen skal indgå procedurer for sikker identifikation af status tor produkter og ydelser, således at det entydigt fremgår, hvorvidt disse er kontrollerede, afprøvede, godkendte eller kasserede. Styring af afvigelser Procedure vedrørende konstaterede afvigelser fra specificerede krav samt procedure for behandling af afvigelser og gennemførelse af ændringer skal indgå i kvalitetsplanen. Beskrivelse af metode til afhjælpning af den enkelte afvigelse skal forelægges tilsynet til accept ved en afvigerapport. Korrigerende handlinger I kvalitetsplanen skal indgå procedure for korrigerende handlinger. Kvalitetsplanen skal indeholde redegørelse for hvorledes arbejde, der ikke er i overensstemmelse med de specificerede krav, mærkes og behandles, så de fejlbehæftede dele ikke uforvarende anvendes, eller der ikke uforvarende arbejdes videre på forkert udført arbejde. Håndtering og opbevaring af materialer og komponenter I kvalitetsplanen skal indgå procedure for håndtering og opbevaring af materialer og komponenter. Registreringer vedrørende kvalitet I kvalitetsplanen skal indgå en procedure for registreringer vedrørende kvalitet. Alle registreringer vedrørende kvalitet samles i en KS-journal hos entreprenøren tilgængelig for bygherren, og der skal løbende leveres en kopi af disse til bygherren i et omfang som anført i arbejdsbeskrivelser og udbudskontrolplaner. Et arbejde betragtes først som afsluttet, når den i arbejdsbeskrivelser og entreprenørens kontrolplaner foreskrevne dokumentation vedrørende kvalitet er komplet og afleveret til bygherren.

14 Bilag 4-2, side PROJEKTGENNEMGANG Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal deltage i én projektgennemgang inden udførelse af entreprisen starter. Bygherren indkalder med 10 arbejdsdages varsel til projektgennemgang - bilagt dagsorden for denne gennemgang. Projektgennemgang foregår i den by, hvor entreprisen udføres. Projektgennemgang har til formål, at bygherren og entreprenøren sammen gennemgår relevant projektmateriale, udførelsesmetoder, krav til kvalitetskontrol, eventuelt samarbejde med andre entreprenører mv, så eventuelle spørgsmål vedrørende udførelse af entreprisen kan afklares på det tidspunkt. Inden deltagelse i projektgennemgang skal entreprenøren have gennemgået den del af udbudsmaterialet, der er relevant for udførelse af den pågældende entreprise. 4. AKTTVITETSTART Ved start på udførelse af en aktivitet skal entreprenøren: - sikre at kontrolplaner i det krævede omfang og indhold har været forelagt bygherren med den krævede tidsfrist - sikre at det relevante dokumentationsmateriale (kontrol- og checkskemaer) foreligger - sikre, at hans personale er fagligt kompetente - sikre, at det personale, der skal udføre det pågældende arbejde, har det nødvendige projektmateriale - sikre, at hans personale har fornøden tid og udstyr til at udføre arbejdet kontraktligt i sædvanlig, god kvalitet - kontrollere, at projektmaterialet er det senest gældende vedr udførelse af den aktuelle aktivitet - sikre, at de byggevarer, der leveres til byggeriet, er i overensstemmelse med projektmaterialet Entreprenøren skal i god tid advicere tilsynet for tilstedeværelse ved aktivitetsstart som anført i udbudskontrolplanen.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE BILAG TIL SAB - STYRING OG SAMARBEJDE Indholdsfortegnelse 1. ENTREPRENØRENS KVALITETSLEDELSE... 2 1.1 Generelt... 2 2. ENTREPRISENS KVALITETSLEDELSESSTRUKTUR...

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Entreprise: Udførelsesperiode: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation... 3 1.1 Byggesag... 3 1.2 Byggesagsorganisation... 3

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser

Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Totalentreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Aulum - Snejbjerg Vej- og broarbejder Revision 1 Bilag til SAB styring og samarbejde November

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser

Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Totalentreprise 6714.002 Måbjerg - Mejrup Vej- og broarbejder Holstebromotorvejen Holstebro N- Aulum August 2015 Bilag til SAB styring og samarbejde KVALITETSLEDELSESKRAV

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK KVALITETSPLAN FOR PROJEKTERING.

TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK KVALITETSPLAN FOR PROJEKTERING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. juli 2013 13/15323-1 Anne Marie Flensted/DHH amf@vd.dk 72442332 INSTRUKTION TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18.

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18. Kvalitetssikring Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder 18. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2017-06-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse for nyt byrum

Byggesagsbeskrivelse for nyt byrum Budolfi Plads Den Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Bymidten, BLF Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1 Orientering...

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandørens løsningsbeskrivelse Leverandørens løsningsbeskrivelse Uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere Bilag 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Dokumentets opbygning... 3 1.3

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION

Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION Version Forfatter: NN Dato: 20/04/2016 1. Formål... 3 2.1 Før den enkelte arbejdsopgave påbegyndes... 3 2.2 Under udførelse af arbejdsopgaverne...

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere