Mé decins Sans Frontières/ Læger uden Grænsers Fond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mé decins Sans Frontières/ Læger uden Grænsers Fond"

Transkript

1 Mé decins Sans Frontières/ Læger uden Grænsers Fond Gentofte Å rsregnskab 1998 (6. regnskabsår)

2 1. Årsberetning for 1998 Mé decins sans Frontières - Danmark (Læ ger uden Græ nser) Indledning Å ret 1998 var mest kendetegnet af naturkatastrofer orkanen Mitch i Mellemamerika, oversvømmelserne i Kina og Bangladesh, men frem for alt den store hungersnød i det sydlige Sudan, hvis virkninger forvæ rredes af den hæ rgende borgerkrig. Seks danske læ ger og sygeplejersker deltog i den massive hjæ lpeindsats, som den internationale Médecins sans Frontières-bevæ gelse fik stillet på benene, hvor de sluttede sig til 150 andre frivillige for at arbejde under utroligt vanskelige forhold. I 1998 sendte Médecins sans Frontières- Danmark også Danske læ ger og sygeplejersker samt logistikere ud til en ræ kke andre kriseområder - Sierra Leone, Kosovo, Sri Lanka, Angola og Afghanistan, og til flygtningelejre (i Kenya og Liberia), til projekter, der satsede på afhjæ lpning af endemiske sygdomme og epidemier, som f.eks. kolera i Mozambique, tuberkulose i Rusland, seksuelt overførte sygdomme i Georgien og jodmangel i Tibet. Endelig deltog man i projekter til fordel for socialt udstødte, f.eks. for de fattigste i byerne Lagos og Monrovia. Det humanitæ re arbejds-miljøvar stadig vanskeligt i Den internationale Médecins sans Frontièresbevæ gelse blev stillet over for konstante problemer med at få adgang til befolkninger i fare, isæ r i områder, der var påvirket af borgerkrigene i Den Demokratiske Republik Congo, i Sierra Leone og Sudan, hvor millioner af mennesker var umulige at nå. I tilslutning til sikkerhedsproblemerne er der en foruroligende tendens blandt regeringsdonorer og FN-agenturer til at oprette samordningsmekanismer, som truer den humanitæ re virksomheds uafhæ ngighed. Uafhæ ngighed er fortsat en afgørende forudsæ tning for den internationale Médecins sans Frontièresbevæ gelses virke. I Nordkorea trak Médecins sans Frontières alle sin programmer tilbage, stillet over for regeringens afslag på at tillade uafhæ ngig adgang til befolkningen for at kontrollere resultatet af vores sundhedsprogram. Gennem hele bevæ gelsen vokser ønsket om at begræ nse organisationens afhæ ngighed af institutionel finansiering mere end 60% af den internationale bevæ gelses finansiering blev i 1998 bragt til veje gennem private donorer. Médecins sans Frontières-Danmark levede op til den internationale bevæ gelses fundraisingpolitik ved at indsamle 50,5% af indkomsterne fra den private sektor og vil fors øge af hæ ve denne andel betydeligt i Samtidig med forsøget på at øge omfanget af de midler, der indsamles til projekter i marken, vil denne strategi også fremme offentlighedens støtte i Danmark til Médecins sans Frontières og derved forøge det antal mennesker, som kan holdes underrettet om emner i forbindelse med befolkninger i fare.

3 2. Resultat for 1998 Aktivitet Mål Resultat Rekruttering (udsendte) Privat fundraising Institutionel fundraising Public Relations 5% ikke målt Rekruttering I løbet af 1998 steg antallet af udsendte frivillige til projektarbejde i marken med 39%. Ikke desto mindre var det vanskeligt at placere førstegangs kandidater, som ikke var tilstræ kkeligt kvalificerede og erfarne, fordi kravene om mere erfarent personale er vokset i takt med den øgede usikkerhed i feltarbejdet. Samtidig er der en mangel på store flygtningelejrprojekter, til hvilke man ellers traditionelt har sendt førstegangs kandidater. Disse faktorer har bidraget til at MSF Danmark kun opnåede at opfylde 63% af sit mål, nemlig med 25 udsendte i felten. For 1999 sæ ttes et lavere mål på 30 udsendte med henblik på at vise vanskelighederne ved at skaffe frivillige til felten mere præ cist. Der vil fortsat blive lagt væ gt på undervisning, f.eks. sprogundervisning, specialistkurser (såsom fødselshjæ lp, medieforvaltning og landminekurser) og en fortsat næ r kontakt med de professionelle kurser, som f.eks. kursus i Tropemedicin på Københavns Universitet. Private bidrag 1998 udmæ rkede sig ved at de private bidrag steg med 107% i forhold til Médecins sans Frontières- Danmark brugte for første gang adresseløse forsendelser for at udvide donorgrundlaget og derved æ ndre den private indsamlings fokus fra selskaber og fonde til private donorer. De adresseløse forsendelser har i forbindelse med spontane donationer tredoblet det aktive donorgrundlag fra til mere end registrerede donorer. Alligevel skal det indrømmes, at to usæ dvanlige donationer på kr. hver, udgjorde 30% af den samlede indtæ gt. I 1999 vil der derfor blive investeret en del mere i at forøge donorgrundlagets størrelse gennem yderligere adresseløse forsendelser, samtidig med at man vil øge de nuvæ rende donorers loyalitet gennem udsendelse af nyhedsbreve af forbedret kvalitet.

4 3. Offentlige bidrag Bidragene fra DANIDA steg med 215%, hvilket i virkeligheden afspejlede, at 1997 havde væ ret et dårligt år. Skønt dette resultat er 50% større end i nogen tidligere periode, var dette ekstra beløb snarere beregnet som bidrag til udsendte end til projekter. Der blev ydet bevillinger for 26% af det samlede bel øb, vi havde ansøgt om (2 projekter godkendt ud af 10), med en supplerende bevilling på kr. til udgifter for udsendte frivillige. Vi vil i 1999 forsøge at sprede os over de afdelinger inden for DANIDA, hvorfra man kan søge om bidrag. Public Relations I 1998 blev der ikke gennemført nogen undersøgelse af, i hvilken grad vi er kendt i offentligheden, men kendskabet må væ re blevet bedre, idet vi sendte adresseløse forsendelser ud til husstande, dvs. 4,3% af Danmarks 2,3 millioner husstande. Endvidere indtog MSF-Danmark en fremtræ dende plads på den årlige Roskilde Rock Festival (den største i Nordeuropa), med deltagere fra hele Skandinavien og Tyskland. Lobbyarbejde Vi forsøgte i 1998 at forøge Médecins sans Frontières-Danmarks indflydelse inden for det danske Udenrigsministerium. Der blev regelmæ ssigt sendt oversigter over situationen i en ræ kke konfliktområder til Udenrigsministeriet, men det har ikke væ ret muligt at måle virkningen af denne lobbystrategi. I 1999 vil vi forsøge en alternativ strategi, idet vi vil koncentrere os om det danske Folketing, snarere end Udenrigsministeriet. Kontoret Stillingerne som direktør og fundraiser blev nybesat i slutningen af 1998, men en midlertidig fundraiser måtte ansæ ttes i overgangsperioden, indtil stillingen kunne besæ ttes gennem en formel og transparent ansæ ttelsesprocedure, som blev ivæ rksat i 1999.

5 4. Bestyrelsen og foreningen MSF-Danmark tog i 1998 det første skridt mod at blive en egentlig forening i overensstemmelse med den beslutning, som den International Råd for Médecins sans Frontières havde truffet i januar Det danske Civilretsdirektoratet gav tilladelse til at Foreningen Læ ger uden Græ nsers bestyrelse måtte omfatte en majoritet på 5 valgte medlemmer, som blev valgt på den første generalforsamling i september. Herudover består bestyrelsen af to internationale og ét dansk valgt medlem. Alle medlemmer af bestyrelsen har nu MSF-erfaring fra felten. Den nye bestyrelse afholdt en orienterende weekend i november for at planlæ gge den overordnede strategi for MSF-Danmark i de kommende år. Tak MSF-Danmark ønsker at takke følgende enkeltpersoner, selskaber og institutioner, som har støttet os med deres energi, økonomisk bistand, evner og forståelse i 1998: ANT Fonden Any & Richard Sperlings fond Asta og Julius P. Justesens fond Augustinus fonden BioPress Blomster Pavillionen, Hellerup Borealis A/S Brdr. Hartmanns fond Carl Allers A/S CF Beredskab C.G. Klausen Mindefond Dagbladet Børsen Dagens Medicin Danida Danmarks Radio Danisco Fond Den Danske Malteserorden Den Kreative Afdeling Det Arnstedske Familiefond Det Hansen-Bille Brahe ske Familiefod Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond Direktør Jacob Madsens og hustru Olga Madsens fond Direktør JPA Espersen og hustrus fond DSB Egeberg Reklame

6 5. Eilersen Electric Elly Valborg og Niels Mikkelsens fond F. Uhrenholt Kolding A/S Falkoner centret Familie & Funktionæ rlegat Familien Hede Nielsens fond Farum Kaserne F.C. Mathiesens fond FLS Industries A/S gavefond Fonden af 20. juni 1979 Fonden af 20. december Fonden af 29/ Frijsenborg Slot Gallup Gentofte kommune og borgmester Hans Toft Glashofs legat Grethe og Mogens Kierulffs Fond Grosserer Andreas Collstrup og søns legat Grosserer Jørgen Rindom og hustrus fond Hewlett Packard Ib Pihl IIR ApS Jacob & Olga Madsens Fond JL fonden Kennedy Selskabet Knud & Rigmor Wiedemanns fond Kongeriget Danmarks Hypotekbank Ledreborg Slot Lego Lions klubberne Louise Estrup Louisiana Magisterbladet Mccann Fokus Mediacentralen Melitek Metro-Schrøder Fonden Miltek Muskelsvindsfonden Novo Nordisk Olivetti Operasanger Merete Hjortsø Osvald Christensens Mindefond PDH

7 6. Pilcon PLM Holmegaard A/S Prins Joachims og Prinsesse Alexandras fond Rambøll Rockwool fonden Roskildefonden Rotary klubberne RCT Rehabiliteringscentret for torturofre Samfundsfonden Sankt Johanneslogen Scanpress, Mogens Nielsen Scherffenberg Møllers fond Sct. Georgs Gilderne i Danmark Skovex Sloth & Wolthers Socialpæ dagogernes Landsforbund, Fyns Amt Sonofon Sygeplejersken Søstrene og administrationen på Sankt Lukas for al hjæ lp, glade smil og god behandling Top Danmark Tove & Anders Vinding Kruse Toyota Ugeskrift for læ ger Valborg & Max Lindskovs fond Vinhandler Jørgen Dreyer og hustrus fond Weiss bogtrykkeri

8 7. Resultatopgø relse Indtægter Bidrag/donationer Bidrag fra MSF Belgien Renteindtæ gter - netto Udgifter Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Ø vrige omkostninger Afskrivning på inventar Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat før uddelinger Der anvendes så ledes: Uddelinger Hensat til senere uddeling Anvendt af tidligere års hensæ ttelse Overført til disponibel kapital

9 8. Balance pr. 31. december Aktiver Aktiver tilhørende fondskapitalen: Obligationsbeholdning Bankindestående Disponible aktiver: Inventar Deposita Tilgodehavender Bankindeståender Likvide beholdninger (fremmed valuta) Aktiver i alt Passiver Kortfristet gæ ld: DANIDA Mellemvæ rende med MSF Belgien Anden gæ ld Hensæ ttelser: Hensat til senere uddeling Kapital: Fondskapital Disponibel kapital Passiver i alt

10 9. Anvendt regnskabspraksis Som supplement til regnskabsbestemmelserne i Lov om fonde og visse foreninger kan anføres følgende: * Renteindtæ gter består af forfaldne og beregnede renter indtil balancedagen. * Væ rdipapirer optages til kursvæ rdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende fondskapitalen føres direkte på egenkapitalen. * Kontorinventar afskrives lineæ rt over 4 år.

11 10. Noter Inventar Anskaffelsessum 1. januar Å rets anskaffelser Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Å rets afskrivninger Afskrivning 31. december Regnskabsmæssig værdi Fondskapital Saldo 1. januar Kursregulering af væ rdipapirer Disponibel kapital Saldo 1. januar Overført fra resultatopgørelsen

12 11. Gentofte, den 24. juni 1999 Direktø r: Philip Clarke Bestyrelse: Jens Hillingsø Kim W. Jakobsen Marie Nørredam (formand) William Bourgeois Christian Høyer Kurt Wolthers Pascale Gerard Camilla Bredholt Revisionspåtegning Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1998 for Læ ger uden Græ nsers Fond. Den udfø rte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væ sentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væ sentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæ ssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og fundatsens krav til regnskabsaflæ ggelsen, og at det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 24. juni 1999 Grothen & Perregaard Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Aage Beyer statsautoriseret revisor

13 12. Specifikationer Bidrag/donationer DANIDA: Syd Sudan Kosovo Udsendelse af danske frivillige Ø vrige institutionelle Private bidrag (Heraf udgør testamentariske gaver kr ) Bidrag Syd Sudan Bidrag Moskva Ø vrige Renteindtægter - netto Bank- og girokonti Obligationer Valutakursregulering Administrationsomkostninger Leje af lokaler Kontorhold incl. småanskaffelser og bladhold Telefon, fax Porto Revision, regnskabsmæ ssig assistance samt bogføring Advokat Repræ sentation Ø vrige udgifter Forsikring Ø vrige omkostninger PR-aktiviteter (newsletter) Konsulenthonorar Rejseomkostninger Kampagneudgifter (excl. porto m.v.) Direkte tilskud

14 13. Specifikationer Uddelinger Polen Laos Kosovo Tchad (DANIDA-projekt) Bosnien Congo Udsendelse af danske frivillige (DANIDA-projekt og private midler (1997: )) Nord Korea StarTrek edb-projekt Rwanda Hjemløse i Moskva Sibirien Syd Sudan Angola Sierra Leone (DANIDA-projekt og private midler (1997: 0)) Rusland Yogo-Kosovo Hensat til senere uddeling/tilbagebetaling til DANIDA Udsendelse af danske frivillige (DANIDA) Syd Sudan II (DANIDA) Syd Sudan Hjemløse i Moskva Laos Polen Columbia Kina Kina Tibet Somalia Anvendt af tidligere års hensæ ttelse: Syd Sudan, Hjemløse i Moskva, Laos, Polen Æ ndring af hensæ ttelse i Hensættelsen pr. 31. december specificeres således Kina Hjemløse i Moskva Congo Columbia Laos Somalia Syd Sudan (DANIDA - projekt og private midler (1997: kr.)) Laos Polen Syd Sudan II Udsendelse af danske frivillige (DANIDA)

15 14. Skattemæssige specifikationer Opgø relse af skattepligtig indkomst for 1998 Å rets resultat før skat Testamentarisk gave Regnskabsmæ ssige afskrivninger Skattemæ ssige afskrivninger Repræ sentation, 75% Kursgevinst på obligationer Bundfradrag Uddelt til almennyttige formål Konsolideringsfradrag Bundfradrag Hensæ ttelser til konkrete almennyttige/almenvelgørende formål Skattepligtig indkomst... 0 Inventar Saldo 1. januar Å rets tilgang Afskrivning

16 15. Skattemæssige specifikationer Personaleomkostninger A-indkomst med tillæ g af pension, ATP og AMBI (inkl. kørselsgodtgørelse : 3.430) Regulering af feriepengehensæ ttelse Lønrefusion ved sygdom og barsel Fribolig (leje) Personaleomkostninger Lø nafstemning A-indkomst tillagt pension, ATP, AMBI og kørselsgodtgørelse m.v Kørselsgodtgørelse Skattefri rejsegodtgørelse Sociale ydelser Pension, firma samt medarbejderandel Væ rdi fri telefon Medarbejderandel af ATP Ø vrige reguleringer (feriepenge 1998) Skyldig løn m.v A-indkomst Tilgodehavender Bidrag (indsat i bank i januar 1998) MSF - Belgien MSF - Holland MSF-Frankrig MSF-Spanien MSF-Sverige MSF-Norge Mellemregning med Ben Chapman Mellemregning med Philip Clarke Periodiserede renter Ø vrige Anden gæld Feriepengeforpligtelse Revisor Ø vrige skyldige omkostninger A-skat m.v

Mé decins Sans Frontières/ Læger uden Grænsers Fond

Mé decins Sans Frontières/ Læger uden Grænsers Fond Mé decins Sans Frontières/ Læger uden Grænsers Fond Gentofte Årsregnskab 2000 (8. regnskabså r) 1. Årsberetning for 2000 Mé decins sans Frontières - Danmark (Læ ger uden Græ nser) Indledning Å ret 2000

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Bernstorffsvej 20 2900 Hellerup Gentofte CVR-nr. 17 01 00 77 ÅRSRAPPORT 2003 11. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om fonden 1 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 2 Projekter

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 ÅRSRAPPORT 2004 12. regnskabsår 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND ÅRSRAPPORT LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 ÅRSRAPPORT 2005 13. regnskabsår 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Årsberetning & regnskab 2001

Årsberetning & regnskab 2001 Årsberetning & regnskab 2001 2 2002 OKTOBER Gratis anlægsbærertest for cystisk fibrose bør nu omsider tilbydes alle gravide i Danmark...... dog forudsætter vi, at samfundet fortsat udviser solidaritet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 66 9 LO 16 LOL09$,Z 1 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0

A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0 ARSBERETNING 2000 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) 2000 1999 1998 1997 1996 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09

Kongelig Dansk Yachtklub. CVR-nr. 62 59 71 19. Årsrapport 2008/09 CVR-nr. 62 59 71 19 Årsrapport 2008/09 2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Oversigt over resultatopgørelser for de seneste fem år 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Å r s r e g n s k a b 2 0 0 1

Å r s r e g n s k a b 2 0 0 1 Å r s r e g n s k a b 2 0 0 1 Å RSREGNSKAB 2001 I årsregnskabet gør vi rede for, hvor vi har fået pengene fra, og for hvordan vi forvalter de midler, danskerne betror os. Du kan bestille videnregnskabet

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår)

fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport 2010/11 (2. regnskabsår) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk fødevarebanken CVR-nr. Årsrapport

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S

PARKEN Sport & Entertainment A/S PARKEN Sport & Entertainment A/S Beretning og regnskab 2000/2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 0 Selskabsoplysninger 0 Hoved- og nøgletal (5-års oversigter) 1 Årsberetning 2-6 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 CVR-nr. 10305217 22. maj 2014 Årsrapport 1. april 2013 til 31. marts 2014 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere