klasses årsplan. Turen går til Beitostølen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen"

Transkript

1 klasses årsplan Turen går til Beitostølen HJ, HL, JØ, KS OG TT Rønbækskolen

2 Samarbejdsaftale for 9. årgang 2009/10 Teamet: Teamet består af JH, HL, JØ, KS og TT Forventninger: Vi har en forventning om, at vi støtter hinanden i svære problemstillinger. Der skal være plads til at komme med sine tanker og ideer, hvorefter teamet er åbne og lyttende overfor disse. Vi forventer fleksibilitet og engagement til dagligt og til teammøderne. Vi forventer et tværfagligt samarbejde på årgangen. Konfliktløsning: Vi vil i teamet søge at skabe et åbent forum, således at alle kan komme af med deres frustrationer, og vi hurtigst muligt kan komme videre med en fornuftig arbejdsproces. Vi vil bestræbe os på, at dette foregår på en anerkendende måde. Udgangspunktet er, at man går efter sagen og ikke efter personen. Mødestruktur: Mandag kl Dagsorden udarbejdes af teamkoordinator senest dagen før, hvorefter den er tilgængelig i årgangens samlemappe. Desuden sendes der en kopi til kontoret. TT tager referat og lægger dem i samlemappen. Teamet skal automatisk have besked, når referatet er i samlemappen. Referenten er ordstyrer ved teammøderne og medbringer en pc til referat. Møderne bliver udelukkende brugt til at tale om drift og udvikling i teamet, samt LP-arbejde. Al anden forberedelse i forbindelse med undervisning foregår i faglige teams. Dog vil der være fælles planlægning i forbindelse med de åbne uger. Som afslutning på et møde sørger vi i fællesskab for punkter til næste møde. Punkter, der efterfølgende dukker op, skal sendes til teamkoordinatoren. Teamkoordinator: Koordinatorens opgave er at holde teamet ajour i forhold til krav og ønsker fra ledelsen. Derudover er det koordinatorens opgave at lave en dagsorden forud for hver teammøde. Udvikling og fokus: Der vil være fokus på at der et godt samspil i de to nye klasser. Elevernes trivsel og Turen til Norge bliver et godt afsæt til dette at opnå dette mål. Logbogen vil i alle fag blive brugt som den primære evaluerings- og reflektionsform; eleverne får et hæfte til noter i den daglige undervisning, og skal på baggrund af lave disse lave en sammenfatning elektroniske logbog på elevintra. IT Vi vil have øget fokus på integreringen af IT i de steder, hvor det er relevant og passende. Det vil være øget brug af elevintra til fællesnoter, aflevering via mail, opgaveløsning via chatrooms etc.

3 Sundhed Der vil på 9. årgang være fokus på den almene sundhed. Begrebet sundhed skal forstås i en bred kontekst som værende fysisk og psykisk velvære. Den anerkendende tilgang vil danne grundlag for kommunikationen på årgangen. Vi vil i den forbindelse tage udgangspunkt i elevernes egne ressourcer, for herigennem at skabe meningsfuldt ejerskab over deres skolegang og fremtid. Portefølje/Logbøger Vi vil i samtlige fag arbejde med den elektroniske logbog på elevintra. Logbogen bruges som portefølje og et personligt evalueringsværktøj. Eleven evaluerer på de af læreren opsatte faglige mål, og på deres egne personlige mål. De faglige mål evalueres efter hvert forløb, og de personlige efter behov. Evaluering: Som et led i skolens IT-satsning vil vi på 9. årgang arbejde målrettet med den elektroniske portefølje. Porteføljen vil blive brugt efter hvert emne/tema, det er her, eleverne har mulighed for at evaluere sig selv i forhold til de fagmål, der sættes op før hvert forløb. Desuden vil porteføljen blive et refleksionsredskab, hvor man noterer, hvad der er sket i undervisningen den forgående uge. Udover den elektroniske portefølje får eleverne også udleveret et lille orange hæfte, denne bruges i den daglige undervisning som et huskeredskab, til den elektroniskeportefølje. Arbejdet på 9. årgang skal lede frem mod at eleverne får tilegnet sig de kompetencer, de skal bruge inden den afsluttende prøve. Studiegrupper: Vi har på årgangen valgt at etablere studiegrupper i klasserne bestående af 4-5 elever. formålet med dette er: at styrke gruppearbejdet, at gøre dem individuelt ansvarlige overfor egen læring, at give og modtage respons. Studiegrupperne er dannet på baggrund af ønsker, men sammensat af lærerne. Grupperne evalueres til efterårsferie, men det forventes, at de fortsætter uforandret. Morgenbånd: Morgenbåndet på 9. årgang bruges til fagliglæsning, film, oplæg eller andre faglige indslag, der har sammenhæng med det emne, der ellers arbejdes med i fagenes timer. De vil dog også blive brugt i andre sammenhænge blandt i planlægningsøjemed, hvor eleverne i højere grad har medindflydelse og til diskussion/orientering af væsentlige problemstillinger, To morgenbånd er afsat til studiegruppetid, hvor eleverne i deres studiegrupper har tid til at løse faglige opgaver, som studiegruppen selv har planlagt fx lektier, begrebsafklaring eller opgaver stillet af lærerne. Planen over fordelingen af morgenbåndet, ændringer kan forekommer i løbet af året. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samfundsfagligt Sprogligt Studiegruppe arb. Naturfagligt Studiegruppe arb. 2-sprogede elever: Vi har 2 tosprogede elever på årgangen, som vi vil have et særligt fokus på at have med i undervisningen. Hermed skal forstås, at vi løbende vil have en mundtlig evaluering med de enkelte elever.

4 Aktivitetesplan Uge Dato Aktivitet 35 30/8 Forældremøde 37 Lejskole til Norge 41 Åben uge Sundhed Skolernes Motionsdag om fredagen Praktik 42 Efterårsferie 44 Avisen i Undervisningen (landsdækkende aviskonkurrence) Projektopgave Elevplaner udsendes 50 17/12 Sidste skoledag før jul 1 6. og 7./1 Terminsprøver 5-6 Forældresamtaler 7 Vinterferie 9 Ca. 1. marts præcis dato følger Sidste frist for aflevering af ansøgning til ungdomsuddannelse og uddannelsesplan 15 Åben uge Minisamfund 16 Påskeferie 18 Skriftlige prøver starter 21 27/5 Sidste skoledag Mundtlige prøver 25 22/6 Dimission Sociale mål Samarbejde på årgangen: Da alle lærerne på 9. årgang har kendskab til eleverne begge klasser, samarbejder vi ved mange aktiviteter på tværs af årgangen. Dette gælder i de åbne uger, ekskursioner og i planlægningen af den daglige undervisning. Samarbejdet bevirker en stor fleksibilitet blandt lærerne. Lærerne på årgangen holder en tæt daglig kontakt, hvor teamet holder hinanden ajour om undervisningen og elevernes trivsel. Ligeledes afholdes et ugentligt teammøde, hvor alt omkring årgangen drøftes og planlægges.

5 I de to 9. klasser fortsætter følgende sociale mål: Vis hensyn Vær ansvarlig Vær positiv Vi har valgt fælles retningslinier med hensyn til konsekvenser på årgangen. Dette vedrører opførsel generelt, at komme for sent, fravær, glemte bøger, afleveringsfrister, at være uforberedt og misligholdelse af inventar. Disse vil blive udarbejdet og lagt ud på forældreintra, ligeledes vil eleverne blive orienteret mundtligt. Konfliktløsning Arbejdet med konflikter på årgangen vil ske i det omfang, som de opstår. Løsninger ligger som udgangspunkt altid i kommunikationen ud fra den anerkendende tilgang. Der afholdes regelmæssige møder i de enkelte klasser og efter behov på årgangen. Vi har i teamet diskuteret og fundet frem til en fælles indstilling, som vi naturligvis bakker op omkring. Dansk Undervisningen er i år tilrettelagt med 3 dobbeltlektioner og en enkelt lektion, som vil blive brugt til klassens tid. I begge klasser vil der være en ekstra lærer i en dobbeltlektion om ugen. Vi vil bruge denne ekstra ressource til dels at lave holddeling samt at støtte op omkring de elever der har brug for lidt ekstra støtte. Undervisning vil variere mellem klasseundervisning, individuelt arbejde og studiegruppetid. Der vil året igennem være et øget fokus af integrering af IT i din daglige undervisning, blandt andet via intra, sms-noveller, faglig chat etc. Gennem året vil der blive taget diktater, læseprøver og afleveret 6 større skriftlige afleveringer. De skriftlige opgaver vil spænde vidt, så eleven har kendskab til de forskellige genrer, man kan komme ud for til en afgangsprøve. Arbejdet med genrekendskab er også integreret i årsplanen. Eleverne skal gennemføre prøveform B til afgangsprøven, som er en synopseprøve.. Prøveform A vs. prøveform B Prøveform B adskiller sig fra prøveform A væsentligst, ved at forberedelsen foregår i den allersidste del af undervisningstiden. En anden markant forskel er, at eleven trækker et danskfagligt område som udgangspunkt for sin prøve, og derefter vælger han i samråd med læreren sit prøveoplæg. Her forefindes et link til håndbog for synopseprøven : Klassens tid fokuserer på klassens trivsel. Der vil til timerne være en fast struktur, hvor praktiske informationer formidles; yderligere har eleverne været medbestemmende i, at der udføres en runde på klassen, hvor alle fortæller, hvordan de ser deres egen og klassens status pt. Denne metode er baseret på fortællekredsens grundtanke. Fra gang til gang skiftes studiegrupperne til at have arrangeret en social aktivitet af 5-10 minutters varighed; der vil også fra lærersiden blive inddraget cases med passende mellemrum som et led i den sociale træning.

6 Periode Emne Mål Evaluering Romantikken Litteraturhistorisk forløb om perioden ud fra Realiteternes Verden Sæt skrivespor Fokus på de forskellige skriftlige fremstillingsformer Bruge viden om litteraturens forandring i perioden og hvordan det afspejler sig i tekst, billeder etc. Kendskab til væsentlige forfattere, deres hovedværker og deres betydning for perioden Skriftligt fastholde det væsentlige af en tekst Hurtigt og sikkert læse vanskelige ord i forskellige tekster Disponere mit stof, så budskabet i mine tekster kommer igennem Anvende varieret ordforråd og sætningsbygning Forklare forskellige genrers særpræg Kan skrive i forskellige genrer Logbog ud fra opstillede mål /quiz

7 38-40 Billedanalyse Kende til opbygningen af et maleri/reklame/ fotografi, analysen og formidlingen heraf Fremlægge stof på en velegnet måde og med velvalgte hjælpemidler Logbog ud fra opstillede mål 43 Sagprosa Optakt til Avisen i Undervisningen Indsigt i og kan anvende forskellige tekster inden for sagprosaen Strukturere tekster og tilpasse dem formålet Logbog og fremstilling af avis, som stiller op i den landsdækkende konkurrence Sproglig og kulturel indsigt til brug i en globaliseret verden, hvilket har høj relevans i forbindelse med Avisen i Undervisningen Bruge IT kritisk og huske angive kilder 44 Avisen i Undervisningen Eleverne skal kende til opbygningen af en avis. De skal have genrekendskab til nyhedsartikel, læserbreve, kronikker, klumme m.m Intet af Janne Teller (romanlæsning) Tværfagligt med kristendom Trænes i selv at skrive og bruge billeder og layout hensigtsmæssigt Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i tekster og andres udsagn Læse skønlitteratur hurtigt og sikkert Logbog ud fra opstillede mål Fastholde det væsentlige af det læste i skriftlig form

8 47-48 Projektopgave Demonstrere kundskaber og færdigheder, der indgår i opgaven og vise overblik over relevante stofområder Foretage målrettet og kritisk søgning af skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier til egen læsning og opgaveløsning Demonstrere kundskaber og færdigheder, der indgår i opgaven og vise overblik over relevante stofområder. Planlægge og gennemføre projektugerne. 49 Projektfremlæggelser Fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten 50 Projektfremlæggelser Logbog ud fra opstillede mål / aflevering af projektopgave 2 3 De gale af Kim Fupz Aakeson (romanlæsning) Sæt skrivespor 2 (Fokus på de forskellige skriftlige fremstillingsformer) Forklare sammenhængen mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation Kunne skabe overblik og fastholde det væsentlige i et større værk Logbog ud fra opstillede mål 5-6 De gale af Kim Fupz Aakeson (romanlæsning) Sæt skrivespor 2 (Fokus på de forskellige skriftlige fremstillingsformer) 8-9 Kortfilm Som at være der selv Date med en Engel af Ronny Andersen (Romanlæsning) Fortolke, vurdere og perspektive ud fra en analyse af andre udtryksformer Forklare sammenhængen mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation Kunne skabe overblik og fastholde det væsentlige i et større værk Logbog ud fra opstillede mål Logbog ud fra opstillede mål

9 13-14 Självklart (fokus på svenske og norske tekster) Kende til forskelle og ligheder mellem norsk og svensk Logbog ud fra opstillede mål Læse svenske og norske tekster 17 Dansk i Dybden med fokus på digte Kende til forskellene mellem Logbog ud fra de forskellige undergenrer af opstillede mål lyrik Ydermere er det vigtigt at eleverne: Læsetræner som en fast del af deres hverdag Matematik Kendskab til lyrikkens sproglige virkemidler Arbejdsbeskrivelse Undervisningen er i år tilrettelagt med to dobbeltlektioner og to enkeltlektioner. i begge klasser vil der være en ekstra lærer i dobbeltlektionerne. Vil vil bruge denne ekstra ressource til dels at lave holddeling samt at støtte op omkring de elever der har brug for en lidt ekstra støtte. Der skal i løbet af året afleveres problemregningsopgaver (tidligere afgangsprøver), og der vil i timerne blive arbejdet med færdighedsregningsprøver. Det forventes at eleverne har deres matematikredskaber med til timerne hver gang, dvs. lommeregner, lineal, vinkelmåler, passer, regelhæfte/computer og selvfølgelig blyant, bøger og hæfter. Som et led i skolens IT-satsning vil vi på 9. årgang arbejde målrettet med den elektroniske logbog. Logbogen vil blive brugt en gang om ugen, det er her, eleverne har mulighed for at evaluere sig selv i forhold til de fagmål, der sættes op før hvert forløb. Desuden vil Logbogen blive et reflektionsredskab, hvor man noterer, hvad der er sket i matematikundervisningen den forgående uge. Udover den elektroniske logbog får eleverne også udleveret et lille orange hæfte, denne bruges i den daglige undervisning som et huskeredskab, til den elektroniskelogbog. Desuden er der muligt at få udleveret et regelhæfte, hvis man ikke ønsker at notere på sin egen bærbare computer. Arbejdet på 9. årgang skal lede frem mod at eleverne får tilegnet sig de kompetencer de skal bruge inden den afsluttende prøve. Prøven har traditionelt foregået uden brug at IT. I dette skoleår, vil det være muligt for de elever der ønsker det, at lave prøven på computer. Kravet er dog at alle afleveringerne i dette skoleår også afleveres elektronisk. Der vil gennem hele året sigtes mod at eleverne tilegner sig kompetencer der sætter dem i stand til at: - Bruger diverse matematiske hjælpemidler - lommeregner, lineal, passer, vinkelmåler IT etc. Og anvende dem hensigtsmæssigt. (hjælpemiddelskompetence) - Kommunikere med de korrekte matematiske begreber. - Bruge de matematiske symboler - Resonere matematisk - Udvikle deres modelleringskompetence - Løse matematiske problemer og forholde sig kritisk til dem

10 Emne Undervisningsfokus/ form Mål Evaluering Geometri (Rumfang og Perspektivtegning ) Brøkregning Målestok Arbejdet med geometri tager udgangspunkt i virkelighedens objekter og fænomener, i geometriske former og egenskaber samt i den viden og kunnen, eleverne tidligere har opbygget. Der være mange repræsentationer i spil, og problemløsning vil være en central del af arbejdet. Der vil i dette forløb sigtes, at eleverne opnår rutine, der gør dem i stand til at benytte de korrekte brøkregningsregler. Arbejdet med målestoksforhold vil tage udgangspunkt i landkort samt konstruktion af diverse plantegninger. I forbindelse med at der opnås sikkerhed indenfor emnet vil vi arbejde med de ekstreme målestoksforhold indenfor astronomien. der vi i dette emne arbejdes tværfagligt med naturfagene. Eleverne tilegner sig kompetencer der gør dem i stand til at: - Finde rumfanget af forskellige figurere - Benytte de rigtigt formler og opnå fortrolighed med formelsamlingen - kunne tegne forskellige figurer i perspektiv - fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger - kende og anvende målingsbegrebet Eleverne tilegner sig kompetencer der gør dem i stand til at: - vurdere de løsninger de kommer frem til - bruge relevante regneregler Eleverne tilegner sig kompetencer der gør dem i stand til at: - Kende og anvende målestoksforhold - Anvende Pythagoras Der evalueres gennem elevernes logbøger. Forløbet starter og slutter med en test. - Der sigtes mod en en gennemsnitlig forbedring på 60 % for de elever der har under 50 % af opgavebesvarelsen korrekt. - for de elever der her over 50 % korrekt i den første test sigtes der mod en forbedring på 20 %. Der evalueres gennem elevernes logbøger. Økonomi (matematik i anvendelse) Undervisningen forankres i begyndelsen med hverdagens problemstillinge. I takt med, at eleverne gradvis møder mere komplicerede problemstillinger, øges kravene til en mere bevidst brug af de matematiske kompetencer i arbejdet med problemstillingerne. Eleverne tilegner si Der evalueres gennem kompetencer der gør dem i elevernes logbøger. stand til at: - forstå rentesbegrebet - omregner valutakurser - forstå grundprincipperne i aktiehandel - læse og forstå en lønseddel - forstå generelle træk ved træk ved samfundsøkonomien nationalt og globalt. - udgifter ved at optage lån - forstå en lejekontrakt

11 Emne Undervisningsfokus/ form Mål Evaluering Bevisførelse ligninger, uligheder, ligninger med to ubekendte og andengradslignin ger Eleverne kommer til at arbejde med enkelte beviser og geometriske argumenter. Der vil indenfor dette emne blive arbejdet meget med logbogen. I forbindelse med at eleverne tilegner sig kompetencer der gør dem i stand til at sætte ord på matematikken. Der vil i dette forløb sigtes, at eleverne opnår rutine, der gør dem i stand til at benytte de korrekte regler til løsninger af ligninger og uligheder. både grafisk og matematisk. Eleverne tilegner sig kompetencer der gør dem i stand til at: - Gengive algebraiske sammenhænge i geometrisker repræsentationer Eleverne tilegner sig kompetencer der gør dem i stand til at: - anvende korrekte regler - løse forskellige problemstillinger matematisk - anvende funktioner til at beskrive sammenhænge. Der evalueres gennem elevernes logbøger. Forløbet starter og slutter med en test. - Der sigtes mod en en gennemsnitlig forbedring på 60 % for de elever der har under 50 % af opgavebesvarelsen korrekt. - for de elever der her over 50 % korrekt i den første test sigtes der mod en forbedring på 20 %. Naturfag Der vil blive arbejdet tværfagligt indenfor naturfagene med forskellige udgangspunkter indenfor emnerne: Biologi og økosystemer hænger sammen med syre, salte og baser i fysik/kemi og emnet jordbund i geografi. Disse emner vil vil starte med i dette skoleår med. krop og sundhed i biologi vil komme til at hænge sammen med radioaktivitet i fysik/kemi Læs nærmere om hvordan de forskellige fag byder ind i de forskellige emner Fysik/Kemi Mål: Undervisningen i fysik/kemi skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Hvert af de enkelte forløb i løbet af skoleåret, er målsat med udgangspunkt i Fælles Mål (se nedenstående skema). Undervisningens tilrettelæggelse: Der vil være en vekslen mellem tavleundervisning og forsøg enten parvis eller i grupper. Det er vigtigt for os, at eleverne oparbejder en fortrolighed med at benytte de kemiske og fysiske arbejdsredskaber. Derfor prioriterer vi det praktiske arbejde højt. Der lægges i det praktiske arbejde vægt på, at eleverne kender og overholder de sikkerhedsmæssige forskrifter, som forsøgene kræver.

12 Eleverne arbejder i faste studiegrupper som i Fysik/kemi bliver til to forsøgsgrupper. hver studiegruppe afleverer en forsøgsbeskrivelse af alle forsøg der gennemføres gennem året. forsøgsvejledningerne afleveres i en samemappe på elevintra. I slutningen af skoleåret skal til en individuel prøve i Fysik/Kemi derfor prioriteres det højt at alle eleverne er i stand til at udføre alle årets forsøg. Der vil ydermere blive arbejdet tværfagligt i relevante sammenhænge. (samfundsfag, matematik, geografi og biologi) Brugen af IT i undervisningen prioriteres højt. Derfor skal alle forsøgsvejledniger laves ved brug af computer. I selve vejledningerne vil det være vigtigt, at der er brugt billeder til at illustrere forsøgene, samt at indholdet er organiseret på en pæn og ordentlig måde. Evaluering: Der vil efter hvert forløb være rapportskrivning, samt mundtlig evaluering af forløbet. Rapporterne vil sammen med en række begrebsark komme til at indgå i elevernes individuelle elevmapper. Eleverne vil også i løbet af året undergå forskellige tests i nogle af de gennemarbejdede emner. Endelig vil der i slutningen af skoleåret blive øvet i hvordan prøvesituationen ved folkeskolens afgangsprøve vil være. Emne Mål Evaluering Syrer, baser og salt. Jordens salte (Fælles med biologi og geografi) Eleverne tilegner sig kompetencer Skriftlig test efter forløbet. der gør dem i stand til at: - Beskrive hovedtræk af nitrogenets Kritik på forsøgsvejledninger. kredsløb i naturen - Problemer der knytter sig til menneskets anvendelse af naturen. - Kende nitrogens kredsløb i naturen - sætte sig ind i, hvordan menneskelig aktivitet påvirker miljøet - Beskrive forudsætninger for plantevækst på det mikroskopiske plan Radioaktivitet (Fælles med biologi) Eleverne tilegner sig kompetencer Skriftlig test efter forløbet. der gør dem i stand til at: - Kende til de biologiske virkninger Kritik på forsøgsvejledninger. af ioniserendestråling - Beskrive/vise farer og kendetegen ved forskellige radioaktive partikler

13 Emne Mål Evaluering Vekselstrøm, induktion og elektromagnetisme Eleverne tilegner sig kompetencer der gør dem i stand til at: - Beskrive hovedtræk ved samfundets energiforsyning Skriftlig test efter forløbet. Kritik på forsøgsvejledninger. Atmosfæren omkring os. - Beskrive energiomsætninger i Skriftlig test efter forløbet. blandt andet kraftværker og transportmidler, herunder tab i Kritik på forsøgsvejledninger. energikvalitet - Forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet. - Kende argumenter for og imod omlægning af samfundets energiforsyning Geografi I geografi i 9. klasse er faget skemalagt til 1 time om ugen. Formålet med undervisningen i Geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af: De naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande Samfundenes/landenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. Evalueringen vil foregå løbende ved samtaler om lektier, test og vurdering af deres opgaver. desuden evalueres der udfra de opsatte mål i den elektroniske logbog.

14 Emne Danmarks kultur- og naturlandskab: Emner Kortlære Bebyggelsestyper Landvinding Landbrug (fælles med bio og f/k) Jordbund (fælles med bio og f/k) Mål - Anvende viden om landskab, klima, jordbund og vand til forstå- else af de forskellige måder, mennesker bor på rundt i verden - Vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med biologi og fysik/kemi) - Kende til dannelse af overfladevand og dets betydning for rent drikkevand i andre dele af verden - Forholde sig til de miljømæssige konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre og udnyttelse af naturgrundlag - Kende de forskellige bytyper - Kende til begrebet landvinding i forbindelse med det danske kulturlandskab - Kende forskellige dyrkningsmetoder i det danske landbrug - Kende til eksporten af de danske landbrugsvarer - Kende til de krav der stilles i forbindelse med økologisk landbrug Industri Emner Industri I Danmark Placering af industri Eksempler fra USA og Rusland I- og ulande Emner Ulighed Udvikling Levevilkår Bæredygtig udvikling Storbyer Befolkningsudvikling Urbanisering Slum Det internationale samfund Emner FN, EU, NATO m.m - Anvende viden om industrilokaliseringen til forståelse af økonomiske sammenhænge i verden og miljømæssige konsekvenser - Vurdere anvendelser af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med biologi og fysik/kemi) - Kende de forskellige industrityper der befinder sig i Danmark - Forstå sammenhængen mellem urbanisering og befolkningsudvikling og deres konsekvenser i både i- og ulande - Beskrive forskellige befolkningsudviklinger ved overgang fra en samfundsform til en anden, herunder årsager til og konsekvenser af en vigende, stagnerende og voksende befolkning - Bruge begreberne bruttonationalprodukt (BNP) og Human Development Index (HDI). til forståelse af generelle levevilkår. - Kende til konsekvenser af fattigdom i verdenen. - Kende til betydning og omfanget af ulandshjælpen - Vurdere internationale sammenslutningers betydning for Verdenssamfundet - Forholde sig til globalisering og konsekvenser heraf - Kende de forskellige internationale organisationer og deres arbejdsområder Sidst på året vil vi lave en opsamling på diverse emner fra de sidste to års undervisning, herunder bl.a. Vejr og klima, pladetektonik og landskabsdannelse.

15 Kristendom Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Gennem mødet med de forskellige former for spørgsmål og svar om livet, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng, men vil samtidig sammenligne og drage paralleller til andre store verdensreligioner. Evaluering: Efter hvert forløb vil skal eleverne evaluere ud fra de opsatte mål i deres elektroniske logbog, ydermere vil der blive inddraget prøveoplæg, så de bliver klædt på en eventuel afgangsprøve. Mål: I henhold til faghæftet skal eleverne på 8. og 9. årgang stifte kendskab til følgende CKF er: Livsfilosofi og etik Bibelske fortællinger Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser De 4 vinkler vil forsøge at blive integreret i emnerne året igennem. Vi vil gennem året arbejde ud fra bogen Liv og religion 9 og andet materiale, hvor vi vil beskæftige os med følgende emner:

16 Periode Emne Mål Evaluering Introduktion Urimelig Retfærdighed Retfærdighed Fristelse Lidelse Udtrykke viden om centrale Logbog og fortællinger fra Det Gamle prøveoplæg og Nye Testamente og kunne tolke dem i et nutidigt og historisk perspektiv Forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål Reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål Vurdere etiske principper og moralsk praksis i kristendommen Diskutere og forholde sig til grundlæggende tilværelsesspørgsmål og trosvalg på et fagligt grundlag Diskutere og forholde sig til egen og andres opfattelse af tilværelsen på et fagligt grundlag Intet af Janne Teller. (Tværfagligt med dansk) Arbejde med en roman set fra forskellige vinkler Logbog

17 2-9 Hvad vil det sige at tro? (et dybdegående arbejde i tro og religion, hvor de store verdensreligioner sammenlignes) Reflektere over Logbog og grundlæggende prøveoplæg tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimension og dens betydning for menneskers livsforståelse på baggrund af bibelske fortællinger, kristendommen før og nu samt ikkekristne religioner og livsopfattelser Udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og kunne tolke dem i et nutidigt og historisk perspektiv Forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål Give eksempler på de bibelske fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund. Gengive udvalgte træk ved nogle af de store verdensreligioner og livsopfattelser, Forholde sig til udvalgte grundbegreber inden for forskellige religioner og livsopfattelser som grundlag for vurdering af værdier og tolkning af tilværelsen Forholde sig til udvalgte symbolers og ritualers betydning for menneskers liv.

18 10-14 Moral og Etik (Et case arbejde ud fra dilemmaer) Logbog og Reflektere over prøveoplæg grundlæggende tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimension og dens betydning for menneskers livsforståelse på baggrund af bibelske fortællinger, kristendommen før og nu samt ikkekristne religioner og livsopfattelser Vurdere etiske principper og moralsk praksis i kristendommen, samt i ikkekristne religioner og livsopfattelser herunder menneskets forhold til naturen Udtrykke sammenhænge mellem forskellige værdigrundlag og tilhørende tydning af tilværelsen i kristendommen, samt i ikkekristne religioner og livsopfattelser Filosofi Få eleverne til at reflektere over livets spørgsmål og give dem nye vinkler at beskue det på Engelsk Logbog og prøveoplæg Formålet for engelsk i 9. klasse er en stadig forbedring af kommunikationsevnen. Der stilles øgede forventninger til en forholdsvis præcis og nuanceret brug af sproget, både mundtligt og skriftligt. Derfor arbejder vi i år meget mere systematisk med de centrale punkter inden for grammatikken. Herigennem lærer de også forskel på tale- og skriftsprog. De skal aflevere et vist antal skriftlige opgaver i form af af traditionelle stile, grammatiske opgaver, referat af bog eller novelle m.m. Desuden skal de optrænes i opslag i ordbøger, kunne søge informationer på nettet. I det mundtlige arbejder vi med lyttefærdighed, fx bånd, film, diskussionsoplæg. Vi opøver den mundtlige sprogfærdighed gennem diskussioner, fremlæggelser, referater. Undervisningen foregår næsten udelukkende på engelsk, og målet er at få eleverne til at diskutere med hinanden på engelsk Målet er også at få dem til at tale med en vis fluency med en tydelig engelsk udtale. Udvalget af tekster, emner og aktiviteter skal være varieret og stort. De skal både læse skønlitterære tekster og sagtekster. Det er et krav, at eleverne skal have kendskab til kultur- og samfundsforhold i andre engelsktalende lande end England. Desuden skal de kunne drage sammenligninger mellem fremmed og egen kultur. Endelig skal de være i stand til at anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel, fx i mødet med udlændinge, på rejse o.a. Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, studiegruppearbejde, elevfremlæggelser.

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen

2010-11. 9. klasses årsplan. Turen går til Beitostølen 2010-11 9. klasses årsplan Turen går til Beitostølen JH, HL, JØ, KS OG TT Rønbækskolen 27-08-2010 Samarbejdsaftale for 9. årgang 2010/11 Teamet: Teamet består af JH, HL, JØ, KS og TT Forventninger: Vi

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Livsfilosofi og etik om den religiøse dimension ud fra og etiske principper nuanceret om den religiøse dimensions

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Geografi 12/13 Basis materialer: Geotoper 3, grundbog Geotoper 3, arbejdshæfte

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin Læseplan for historie 4. 9. klassetrin Læseplanen angiver historiefagets progression over fire forløb, og i hvert forløb arbejdes med fagets tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. I det daglige

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Årsplan Klasse: 10.a og 10.b Fag: Dansk År: 2016-2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og faglige områder sigtes der mod? (www.emu.dk) Læringsmål Hvad er de overordnede

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse

Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Årsplan for samfundsfag i 7.-8.klasse Undervisningen i geografi på Ringsted Lilleskole tager udgangspunkt i Fælles Mål. Sigtet for 7./8. klasse er at blive i stand til at opfylde trinmålene efter 9. klasse.

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Læsehastighedstest: Undervis.

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Hvilket indhold, hvilke metoder og hvilken organisering skal iværksættes? Læsehastighedstest: Undervis. Årsplan Klasse: 10.a og 10.b Fag: Dansk År: 2017-2018 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og faglige områder sigtes der mod? (www.emu.dk) Læringsmål Hvad er de overordnede

Læs mere

Årsplan 6. kl. Dansk KS

Årsplan 6. kl. Dansk KS Uge Indhold Mål 32 Præsentation af hinanden, elever og lærer lære hinanden at kende + intro til årets arbejde + vælge frilæsningsbog på bib. + påbegyndelse af emnet Identitet 33-34 Identitet, dannelse,

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

Årsplan for 8. klasse i dansk

Årsplan for 8. klasse i dansk Årsplan for 8. klasse i dansk Formål: Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Herunder styrkes elevernes skriftlighed,

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14

Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14 Årsplan for tysk 8.b Skoleåret 13/14 Trinmålene efter 9. klasse Fælles Mål 2009 Klassen arbejder hen mod trinmålene efter 9. klasse. Alle mål skal betragtes ud fra, at eleverne er undervejs i forhold til

Læs mere

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil Fag: Tysk Hold: 28 Lærer: Rikke Balle Larsen 32-42 Undervisningsmål 9/10 klasse Udtalekorrekthed hovedindhold af lyd- og billedmedier ordforråd Vælge og anvende læsestrategier, herunder nærlæsning og skimming

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Tysk

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Tysk Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Tysk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -mandag fredag 34 onsdag 35 Opstart kl. 16-18 Wo bist du in deiner Ferie gewesen? Spitze das

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

ÅRSPLAN 2012/2013 9. ÅRGANG: HISTORIE. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

ÅRSPLAN 2012/2013 9. ÅRGANG: HISTORIE. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 ÅRSPLAN 2012/2013 9. ÅRGANG: HISTORIE FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Indhold. 3 Indledning. 4 Opbygning, indhold og struktur. 4 Målgruppe. 5 Den internationale dimension. 6 Faglig læsning. 7 Fælles Mål 2009.

Indhold. 3 Indledning. 4 Opbygning, indhold og struktur. 4 Målgruppe. 5 Den internationale dimension. 6 Faglig læsning. 7 Fælles Mål 2009. Lærervej l edning Lærervejledning til Hallo Berlin med klassen på tur og Hi London med klassen på tur Peter Bejder, Per Straarup Søndergaard og Turbine 2013 Fotos Forside: Omslag Hallo Berlin og Hi London

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR GEOGRAFI 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Geografi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Globale

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag

Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag Årsplan Skoleåret 2013/14 Samfundsfag Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. 1 Årsplan FAG: Samfundsfag KLASSE:

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere