ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK"

Transkript

1 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning Gennemførelse [artikel 18] Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2] Personskade Tingsskade Almindelige regler om offererstatning Krav om politianmeldelse uden unødigt ophold, forældelse m.v Ansvarlige myndigheder [artikel 3] Centrale kontaktpunkter [artikel 16] Sprog [artikel 11] Oplysninger til potentielle ansøgere [artikel 4] Hvornår kan man få erstatning? Hvem kan få erstatning? Hvad kan man få erstatning for? Hvordan søger man erstatning? Meddelelse om afgørelsen Hvordan udbetales erstatningen? Klager Hvor lang tid tager det? Yderligere oplysninger Ansøgningsblanketter [artikel 13.1.d)]... 9 BILAG... 10

2 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 2 1. National lovgivning 1.1. Gennemførelse [artikel 18] I Danmark findes der en ordning for erstatning til ofre for forsætlige voldsforbrydelser begået i Danmark, som garanterer en rimelig og passende erstatning til ofre. De danske regler for erstatning fra staten til ofre for forbrydelser findes i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven), jf. bekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2005 af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. [Uddrag af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser] 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2] Afgørelse om erstatning i henhold til offererstatningsloven træffes af Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Nævnet består af en formand, der skal være dommer, og af to andre medlemmer, hvoraf det ene medlem udnævnes efter indstilling fra socialministeren og det andet medlem efter indstilling fra Advokatrådet. Medlemmerne og stedfortrædere for disse udnævnes for fire år. Justitsministeren fastsætter nævnets forretningsorden og regler om indgivelse af ansøgning Personskade Efter offererstatningslovens 1, stk. 1, yder staten erstatning og godtgørelse for personskade, der forvoldes ved en straffelovsovertrædelse, hvis overtrædelsen er begået i den danske stat. Det samme gælder personskade, der indtræder i forbindelse med hjælp til politiet under anholdelse eller i forbindelse med en lovlig privat anholdelse eller forhindring af strafbare handlinger. Desuden ydes der efter 1, stk. 2, erstatning for skade på tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da personskaden blev forvoldt. For denne form for person- og tingsskade har skadelidte et retskrav på erstatning fra staten, når lovens betingelser er opfyldt. Der ydes erstatning for enhver overtrædelse af straffeloven, som medfører personskade eller dødsfald - herunder overtrædelser af bestemmelser, der kriminaliserer uagtsomme skadeforvoldelser - og det er uden betydning for kravet på erstatning, om skadevolder eller skadelidte er dansker eller udlænding. I medfør af 1, stk. 3, kan der endvidere i særlige tilfælde ydes erstatning for skader, der forvoldes ved en forbrydelse uden for den danske stat, hvis skadelidte har bopæl i Danmark, har dansk indfødsret eller på gerningstidspunktet gjorde tjeneste for en udsendt dansk udenrigsrepræsentation. Der kan desuden ydes erstatning, når sådanne handlinger er begået mod skadelidte med bopæl i Danmark under dennes erhvervsudøvelse uden for den danske stat. Skadelidte har ikke et retskrav på erstatning efter 1, stk. 3. Erstatning ydes kun i tilfælde, hvor det konkret vil være rimeligt, at den danske stat yder erstatning, fordi sagen er væsentligt knyttet til Danmark. Efter forarbejderne drejer det sig især om tilfælde, hvor forbrydelsen er begået på et dansk skib i udlandet, hvor forbrydelsen er begået i udlandet af en dansk statsborger eller en person med fast bopæl i Danmark, samt i forbindelse med flykapringer eller terrorhandlinger i udlandet rettet mod danske statsborgere. Danske turister i udlandet må således normalt benytte de

3 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 3 erstatningsordninger, der gælder i den stat, hvor den skadevoldende forbrydelse er begået. Erstatningen efter 1, stk. 3, beregnes efter reglerne om personskadeerstatning i erstatningsansvarsloven. Efter offererstatningslovens 2 yder staten, hvis skadelidte afgår ved døden, erstatning efter erstatningsansvarslovens a og 26 a. Bestemmelsen indebærer, at der skal betales erstatning for tab af forsørger og for rimelige begravelsesudgifter (jf. erstatningsansvarslovens 12), og at der tilkommer den efterlevende ægtefælle eller samlevende et overgangsbeløb (jf. erstatningsansvarslovens 14 a). Efterlader afdøde sig ikke ægtefælle eller samlever, kan overgangsbeløbet tilkendes en anden efterladt person, når særlige omstændigheder taler derfor. Endvidere kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering tilkendes en godtgørelse til efterlevende, der stod afdøde særligt nær, hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed af en anden person (jf. erstatningsansvarslovens 26 a). Efter forarbejderne skal der i almindelighed betales godtgørelse, hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt Tingsskade Efter offererstatningslovens 3, stk. 1, yder staten endvidere erstatning for tingsskade, der forvoldes ved en straffelovsovertrædelse i den danske stat af visse institutionsanbragte personer, f.eks. personer, der er tvangsanbragt på en institution under kriminalforsorgen, er anholdt med henblik på fængsling eller er varetægtsfængslet, eller som er tvangsindlagt på psykiatrisk hospital m.v. Skadelidte har også efter denne bestemmelse et retskrav på erstatning, hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt. I modsætning til 1, stk. 2, er det ingen betingelse, at der også er forvoldt personskade. Der kan dog ikke ydes erstatning for en formueskade som følge af bedrageri og lignende forbrydelser. Erstatning i medfør af 3, stk. 1, ydes for skade, der forvoldes på institutionens område eller under ophold uden for dette med tilladelse fra institutionen eller i forbindelse med udeblivelse eller undvigelse Almindelige regler om offererstatning Efter bestemmelsen i offererstatningslovens 6 gælder det generelt for erstatning efter offererstatningsloven, at der ydes erstatning, selv om skadevolderen er ukendt eller ikke kan findes, er under 15 år eller utilregnelig. Efter 6 a finder dansk rets almindelige regler om skadevolderens erstatningsansvar tilsvarende anvendelse på afgørelser i henhold til offererstatningsloven. Det gælder således bl.a. reglerne om nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af skadelidtes eller afdødes medvirken til skaden eller accept af risikoen for at lide skade. Efter 7 ydes der ikke erstatning i det omfang, skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning. Ved lov nr. 463 af 7. juni 2001 ophævedes med virkning fra den 1. januar 2002 en regel om, at erstatningen fra staten generelt er subsidiær i forhold til andre ydelser, som tilfalder den skadelidte i anledning af skaden, herunder ydelser efter den sociale lovgivning, løn under sygdom, pensionsydelser, private forsikringer

4 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 4 eller andre økonomiske ydelser. Der skal således fremover ikke foretages fradrag i erstatningen i videre omfang end efter de almindelige regler i erstatningsansvarsloven. Erstatningen fra staten vil dog i visse tilfælde fortsat være subsidiær i forhold til andre ydelser, som den skadelidte modtager. Det gælder først og fremmest, hvis den skadelidte opnår erstatning fra skadevolder selv eller fra skadevolders ansvarsforsikring. Erstatning fra staten vil også fortsat være subsidiær i tilfælde, hvor skadelidte selv har tegnet en skadesforsikring (f.eks. indboforsikring eller ulykkesforsikring), som dækker det lidte tab, jf. ovenfor. I så fald kan den skadelidte ikke få dækket sådanne konkrete udgifter to gange, dvs. både fra forsikringen og fra staten. Den skadelidte skal endvidere søge udgifterne dækket af sin forsikring, før den pågældende søger erstatning fra statskassen, og den skadelidte kan således ikke vælge at gå til Erstatningsnævnet i stedet for forsikringsselskabet. Efter 8 kan erstatning for tingsskade efter 3 (men ikke erstatning for tingsskade efter 1, stk. 2) nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har undladt at træffe sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger, herunder tegning af forsikring. Lovens 9 fastsætter en beløbsgrænse for erstatning for tingsskade efter 3-4. Beløbet reguleres årligt og udgør i DKK Krav om politianmeldelse uden unødigt ophold, forældelse m.v. Efter offererstatningslovens 10 forudsætter erstatning fra staten, at straffelovsovertrædelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning. I praksis anses en politianmeldelse, der er indgivet inden 24 timer, sædvanligvis for rettidig. Efter 10, stk. 2, kan kravet om hurtig anmeldelse fraviges, hvis forholdene taler for det. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis ofret på grund af den begåede forbrydelse har været i en tilstand, der kan minde om chok, og hvor den pågældende som følge heraf ikke (inden for det første døgn) har foretaget politianmeldelse eller rettet henvendelse til myndigheder eller andre, der kunne vejlede om kravet om politianmeldelse. Er skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse fra skadevolderen afgjort ved dom, ydes erstatning efter offererstatningsloven som udgangspunkt med det beløb, som er fastsat ved dommen, jf. 11 a. Hvis skadelidte har indgivet ansøgning om erstatning til Erstatningsnævnet, og skadelidtes krav på erstatning fra skadevolderen er under behandling ved retten eller afgjort ved dom, kan nævnet med justitsministerens tilladelse indtræde som part i sagen eller indbringe dommen for højere ret efter samme regler som den skadelidte. Nævnet kan ikke behandle en ansøgning, der er indgivet mere end to år efter, at lovovertrædelsen er begået, medmindre der foreligger særlige grunde, jf. 13. Særlige grunde kan f.eks. foreligge, hvis skadelidte først senere får kendskab til, at der er begået en forbrydelse, eller hvis tingsskade er forvoldt af en person, der er omfattet af 3. Nævnet kan, jf. 14, opfordre ansøgeren til at medvirke til sagens oplysning, herunder ved personligt fremmøde for nævnet, ved i tilfælde af personskade at lade sig undersøge af en læge og om fornødent, eventuelt ved indlæggelse, at lade sig undergive observation og behandling. Nævnet kan endvidere afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, der må anses for nødvendige, f.eks. indhente sygehusjournaler.

5 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 5 Udgifterne ved sagens behandling ved nævnet betales af staten. Nævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at ansøgeren helt eller delvis skal have dækket udgifter, som den pågældende har afholdt i anledning af sagen. I det omfang, der ydes erstatning efter offererstatningsloven, indtræder staten i skadelidtes krav mod skadevolderen, jf Ansvarlige myndigheder [artikel 3] I Danmark er Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet) udpeget som henholdsvis bistandsydende myndighed og besluttende myndighed. Kontaktadresse: Erstatningsnævnet Civilstyrelsen Gyldenløvesgade 11, 2. DK-1600 Copenhagen V Telefon: Fax: E-post: Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2004, og hertil knyttede administrative opgaver. Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand, der skal være dommer, og to andre medlemmer, hvoraf det ene udnævnes efter indstilling fra socialministeren og det andet efter indstilling fra Advokatrådet. Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen. Nævnet træffer afgørelse efter indstilling fra sekretariatet. I sager vedrørende mindre erstatninger (op til ca DKK) og en række øvrige sager er sekretariatet dog bemyndiget til at træffe afgørelse. Sekretariatet hører organisatorisk under Justitsministeriet, Civilstyrelsen. 3. Centrale kontaktpunkter [artikel 16] Det centrale kontaktpunkt, der er udpeget for Danmark, er: Erstatningsnævnet Civilstyrelsen Gyldenløvesgade 11, 2. DK-1600 Copenhagen V Telefon: Fax: E-post: 4. Sprog [artikel 11] I relation til fremsendelse af oplysninger i medfør af artikel 6-10 vil Erstatningsnævnet udover sproget dansk kunne acceptere engelsk.

6 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 6 5. Oplysninger til potentielle ansøgere [artikel 4] 5.1. Hvornår kan man få erstatning? Hvem kan få erstatning? Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning a) at man har lidt skade som følge af en overtrædelse af straffeloven i den danske stat b) at der er tale om personskade c) at forbrydelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold (normalt inden for 24 timer). Der kan dispenseres fra dette krav, hvis man f.eks. på grund af alvorlig personskade var ude af stand til at anmelde forbrydelsen d) at man har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten e) at man har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest 2 år, efter at forbrydelsen er begået f) at skaden ikke godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning. Man kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes. Man kan også få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan straffes, fordi gerningsmanden er under 15 år eller utilregnelig. Erstatningsnævnet udbetaler principielt kun erstatning til ansøgere, der er direkte ofre for en straffelovsovertrædelse begået i Danmark Hvad kan man få erstatning for? Nævnet yder erstatning for følgende: Erstatning for personlige ejendele: Man kan få erstatning for tøj, mindre kontantbeløb og andre sædvanlige, personlige effekter, man havde på sig, da forbrydelsen blev begået Andre skader: Man kan få erstatning for midlertidige og permanente helbredelsesudgifter, f.eks. udgifter til lægeordineret medicin og behandling, særlige hjælpemidler osv Tabt arbejdsfortjeneste: Man kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor skaden blev forvoldt, og indtil man kan begynde at arbejde igen. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste beregnes som forskellen mellem den normale løn og sygedagpenge/sygeløn.

7 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) Svie og smerte (sygedage): Man kan få godtgørelse for hver dag, man er sygemeldt som følge af tilskadekomsten Varige mén: Man kan få godtgørelse for varige mén efter tilskadekomsten Tab af erhvervsevne: Hvis tilskadekomsten medfører, at man ikke længere kan arbejde i samme omfang som før, kan der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningen beregnes på grundlag af årslønnen i året før tilskadekomsten og udbetales som et engangsbeløb Erstatning for tab af erhvervsevne til børn og unge samt personer uden personlig indkomst: Erstatning for tab af erhvervsevne ydes som et engangsbeløb på basis af en standard-årsløn Erstatning ved død: A) Godtgørelse til efterladte ved skadelidtes død: I nogle tilfælde kan der ydes erstatning til nære pårørende, hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. B) Begravelsesudgifter: Der kan ydes erstatning for rimelige begravelsesudgifter, f.eks. udgift til bedemanden, bespisning af følget og anlæg af gravsted. Erstatningen udbetales til den, der har afholdt begravelsesudgifterne. C) Overgangsbeløb: En efterladt ægtefælle eller samlever kan få udbetalt et overgangsbeløb til dækning af de små og store udgifter, der opstår i forbindelse med et dødsfald. I så fald udbetales der ingen godtgørelse for begravelsesudgifter. D) Tab af forsørger: Der kan ydes erstatning for tab af forsørger til en efterladt ægtefælle eller samlever og til efterlevende børn, over for hvem afdøde havde forsørgerpligt Godtgørelse for tort: Man kan få godtgørelse for tort, hvis man har været udsat for frihedsberøvelse, voldtægt, incest, blufærdighedskrænkelse eller anden kønsfrihedsforbrydelse, hvorved ens ære eller selvfølelse er blevet krænket Godtgørelse for krænkelse: Man kan få godtgørelse for krænkelse, hvis man har været udsat for et groft overgreb. Overgrebet skal have medført alvorlig skade og skal normalt resultere i en straf på omkring 1 års fængsel.

8 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) Udgifter til advokat: Hvis man har antaget en advokat, kan Erstatningsnævnet i særlige tilfælde bestemme, at man helt eller delvist skal have erstattet udgiften til advokaten Hvordan søger man erstatning? Politiet har pligt til at vejlede om retten til at få erstatning. Man kan få udleveret et ansøgningsskema hos politiet. Man kan også downloade ansøgningsskemaet her. Ansøgningsskemaet skal ikke indsendes til Erstatningsnævnet, men afleveres til politiet i den politikreds, hvor forbrydelsen er begået. EU-borgere kan også indsende ansøgningsskemaet til den bistandsydende myndighed i deres bopælsland. Politiet eller den bistandsydende myndighed videresender ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet, men først når politiet har færdigbehandlet sagen, og der eventuelt er afsagt dom i sagen. Erstatningsnævnet fremsender en kvittering, når ansøgningsskemaet er modtaget hos nævnet Meddelelse om afgørelsen Hvis man er en EU-borger, der har indgivet ansøgning om erstatning i sit bopælsland, vil man få tilsendt nævnets afgørelse, så snart den foreligger. Nævnet vil også fremsende afgørelsen til den bistandsydende myndighed i det pågældende land Hvordan udbetales erstatningen? Det er politiet, der udbetaler erstatning og godtgørelse til ansøgeren eller ansøgerens advokat. Hvis ansøgeren er under 18 år, udbetales erstatningen til den, der har forældremyndigheden. Samtidig med at nævnet træffer afgørelse i sagen, fremsender nævnet en kopi af afgørelsen til politiet med anmodning om, at det tilkendte beløb udbetales til ansøgeren eller ansøgerens advokat. Udbetalingen sker som regel inden 14 dage fra den dag, nævnet har truffet afgørelse. Henvendelse om udbetaling skal ske til den politikreds, hvor ansøgningen om erstatning er indgivet Klager Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse om ansøgningen. Det betyder, at man ikke kan klage til andre myndigheder over nævnets afgørelser. Hvis man ønsker nævnets afgørelser ændret, må man i første omgang henvende sig til nævnet og i den forbindelse beskrive, hvorfor man ikke er enig i nævnets afgørelse. Hvis nævnet herefter fastholder sin afgørelse, kan man anlægge sag mod nævnet ved Københavns Byret.

9 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) Hvor lang tid tager det? I helt ukomplicerede sager, hvori der foreligger endelig dom både vedrørende skyldsspørgsmålet og erstatningen, vil nævnet ekspedere sagen inden for en måned efter, at det har modtaget den fra politiet eller en bistandsydende myndighed. I de andre tilfælde går der op til seks måneder, før nævnet påbegynder sagsbehandlingen efter at have modtaget sagen fra politiet. Er der tale om varige mén eller tab af erhvervsevne som følge af tilskadekomsten, vil nævnet forelægge sagen for Arbejdsskadestyrelsen i Danmark. I så fald må man regne med en længere sagsbehandlingstid på op til ca. et år fra det tidspunkt, hvor nævnet har modtaget ansøgningen. Man kan selv bidrage til at forkorte sagsbehandlingstiden ved at fremsende dokumentation for sit erstatningskrav sammen med ansøgningen til politiet eller den bistandsydende myndighed. Dokumentationen kan bestå i lægeerklæring fra egen læge, kvittering for køb af medicin og lignende, erklæring fra arbejdsgiveren m.m Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om, hvordan man ansøger om erstatning, kan findes på Erstatningsnævnets hjemmeside: Fra efteråret 2005 vil følgende dokumenter kunne findes på engelsk på denne hjemmeside: lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2005 om lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven) lovbekendtgørelse nr. 750 af 4. september 2000 om erstatningsansvar (erstatningsansvarsloven), som ændret ved lov nr. 35 af 21 januar 2003 og lov nr. 434 af 10. juni 2003 informationsmateriale om adgangen til erstatning efter offererstatningsloven, herunder betingelserne for erstatning og hvordan man ansøger om erstatning. blanketter til ansøgningsskema samt lægeerklæring. 6. Ansøgningsblanketter [artikel 13.1.d)] Ansøgningsskema: Ansøgning om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (dansk) (engelsk) Lægeerklæring (dansk) (engelsk)

10 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 10 BILAG

11 ANSØGNING OM ERSTATNING FRA STATEN TIL OFRE FOR FORBRYDELSER Staten betaler erstatning for personskade, der sker ved overtrædelse af straffeloven. Staten betaler ikke erstatning for skader, der sker ved overtrædelse af færdselsloven, politivedtægten eller andre særlove. Det er bl.a. en betingelse for at få erstatning, at forbrydelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold at De har krævet erstatning af skadevolderen, hvis sagen har været i retten at ansøgning om erstatning er indsendt til nævnet inden 2 år fra den dato, hvor forbrydelsen fandt sted De kan få erstatning for bl.a. helbredelsesudgifter svie og smerte (sygedage) tabt arbejdsfortjeneste varigt mén tab af erhvervsevne tøj og andre personlige ejendele, samt mindre kontantbeløb, De havde på Dem, da skaden skete. Helbredelsesudgifter, personlige ejendele og tabt arbejdsfortjeneste erstattes kun, hvis De ikke har fået erstatning fra andre. Anden tingsskade erstattes kun, hvis forbrydelsen er begået af særlige personer, f.eks. strafafsonere. På bagsiden af skemaet kan De se et uddrag af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

12 1. Ansøgers navn, adresse m.v. Efternavn: Fornavn(e): Cpr.nr.: Adresse: Postnr.: By: Stilling: Tlf. privat: Tlf. arbejde: 1.a Evt. værge Efternavn: Adresse: Fornavn(e): Tlf. privat: Tlf. arbejde: 2. Skadevolder Efternavn: Fornavn(e): 3. Hvornår er forbrydelsen sket? 3.a Er forbrydelsen sket under Deres arbejde? Dato: kl. Ja Nej 4. Er forbrydelsen anmeldt til politiet? Ja Hvor? Dato: kl. Nej Hvorfor ikke? 5. Erstatningskrav som følge af forbrydelsen: Har De haft sygedage? Nej Ja Fra den: Til den: Har De tabt arbejdsfortjeneste? Nej Ja Fra den: Til den: I alt kr. Har De modtaget sygeløn/sygedagpenge fra Deres arbejdsgiver? Ja I alt kr. Nej Hvorfor ikke? Har De modtaget sygedagpenge fra kommunen? Ja I alt kr. Nej Hvorfor ikke? Har De haft udgifter til: Medicin kr. Lægeerklæring kr. Tandbehandling kr. Psykolog kr. Fysioterapi kr. Andre behandlingsudgifter (art og beløb) kr. Har De haft andre udgifter/tab (f.eks. ødelagt beklædning, andre personlige ejendele, mindre kontantbeløb, transport m.v.): KVITTERINGER, BON'ER M.V. SKAL VEDLÆGGES

13 FORSIKRINGSFORHOLD PÅ SKADESTIDSPUNKTET 6. Er De omfattet af en eller flere af følgende forsikringer? Forsikringsselskabets navn, police og skadenummer: a. Familie-/indboforsikring Nej Ja Udbetaling: Til dækning af: kr. b. Ulykkesforsikring Nej Ja Udbetaling: Til dækning af: kr. Forsikringsselskabets navn, police og skadenummer: c. Gruppeulykkesforsikring (evt. gennem fagforbund) Nej Ja Udbetaling: kr. Til dækning af: Forsikringsselskabets navn, police og skadenummer: d. Sygeforsikringen "Danmark" Nej Ja Udbetaling: kr. Til dækning af: 7. Har De modtaget erstatning fra: skadevolder Nej Ja kr. kommunen Nej Ja kr. Til dækning af: Til dækning af: 8. Har De i øvrigt bemærkninger? Efter straffelovens 163 straffes afgivelse af urigtige oplysninger med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Dato Underskrift Skemaet indsendes til politiet det sted, hvor forbrydelsen er begået. Politiet videresender skemaet til Erstatningsnævnet, men først når politiet og eventuelt retten har færdigbehandlet sagen. De vil få besked fra Erstatningsnævnet, når nævnet har modtaget Deres ansøgning.

14 Uddrag af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Kapitel 1 Personskade 1. Staten yder erstatning og godtgørelse for personskade, der forvoldes ved overtrædelse af borgerlig straffelov, hvis overtrædelsen er begået i den danske stat. Det samme gælder personskade, der indtræder i forbindelse med hjælp til politiet under anholdelse eller i forbindelse med handlinger, der foretages med henblik på lovlig privat anholdelse eller forhindring af strafbare handlinger. Stk. 2. Erstatning ydes endvidere for skade på tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da personskaden blev forvoldt. Stk. 3. Erstatning kan i særlige tilfælde ydes for skader, der forvoldes ved handlinger begået uden for den danske stat, hvis skadelidte har bopæl i Danmark, har dansk indfødsret eller på gerningstidspunktet gjorde tjeneste for en udsendt dansk udenrigsrepræsentation. Erstatning kan endvidere ydes, når sådanne handlinger er begået mod skadelidte med bopæl i Danmark under dennes erhvervsudøvelse uden for den danske stat. 2. Afgår skadelidte ved døden, ydes der erstatning m.v. efter erstatningsansvarslovens 12-14a. Kapitel 2 Tingsskade 3. Staten yder erstatning for tingsskade, der ved overtrædelse af borgerlig straffelov forvoldes i den danske stat af personer, der 1) er tvangsanbragt på institution under kriminalforsorgen, 2) er anholdt med henblik på fængsling eller er varetægtsfængslet, 3) efter straffelovens 49, stk. 2, er overført til institution uden for kriminalforsorgen, 4) er optaget i døgninstitution for børn og unge efter lov om social service, 5) på grund af mental retardering er optaget i længerevarende botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 92 i lov om social service, 6) er indlagt eller tilbageholdt mod deres vilje på de hospitaler m.v., der er nævnt i 1 i lov om sindssyge personers hospitalsophold. Stk. 2. Erstatning ydes for skade, der forvoldes på institutionens område eller under ophold uden for dette med tilladelse eller i forbindelse med udeblivelse eller undvigelse. Stk. 3.. Stk Kapitel 3 Fælles bestemmelser m.v. 6. Erstatning ydes, selv om skadevolderen er 1) ukendt eller ikke kan findes, 2) under 15 år eller 3) utilregnelig. 6 a. Ved afgørelser om erstatning efter denne lov finder dansk rets almindelige regler om skadevolderens erstatningsansvar, herunder om nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af skadelidtes eller afdødes medvirken til skaden eller accept af risikoen for skade, tilsvarende anvendelse. 7. Erstatning ydes ikke, i det omfang skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning. Stk. 2. Erstatning ydes ikke til dækning af regreskrav mod skadevolderen. 10. Erstatning er betinget af, at lovovertrædelsen uden unødigt ophold er anmeldt til politiet, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges, hvis forholdene taler for det. Stk. 3. Politiet vejleder skadelidte om retten til at få erstatning efter denne lov. 11. Afgørelse om erstatning træffes af et nævn, der nedsættes af justitsministeren. Stk. 2. Nævnet består af en formand, der skal være dommer, og af 2 andre medlemmer, hvoraf det ene medlem udnævnes efter indstilling fra socialministeren, og det andet medlem efter indstilling fra advokatrådet. Medlemmerne og stedfortrædere for disse udnævnes for 4 år. Stk. 3. Justitsministeren fastsætter nævnets forretningsorden og regler om indgivelse af ansøgning. 11 a. Er skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse fra skadevolderen afgjort ved dom, ydes erstatning efter denne lov med det beløb, som er fastsat ved dommen, jfr. dog Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, for så vidt skadevolderen under sagen må anses for at have anerkendt kravet eller dets størrelse. Stk. 3. Taler særlige omstændigheder derfor, kan nævnet uanset reglen i stk. 1 tilkende skadelidte en højere erstatning eller godtgørelse end fastsat ved dommen. 13. Nævnet kan ikke behandle en ansøgning, der er indgivet over 2 år efter, at lovovertrædelsen er begået, medmindre der foreligger særlige grunde. 14. Nævnet kan opfordre ansøgeren til at medvirke til sagens oplysning, herunder ved personligt fremmøde for nævnet, ved i tilfælde af personskade at lade sig undersøge af en læge og om fornødent, eventuelt ved indlæggelse, at lade sig undergive observation og behandling. Nævnet kan endvidere afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, der må anses for nødvendige. Nævnet kan herunder indhente sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Stk. 2. Nævnet kan forlange optaget retsligt forhør. Stk. 3. Efterkommer ansøgeren ikke inden en fastsat frist en opfordring fra nævnet om at medvirke til sagens oplysning, kan sagen afgøres på det i øvrigt foreliggende grundlag. 15. Udgifterne ved sagens behandling ved nævnet, herunder udgifter til de undersøgelser, der er omtalt i 14, stk. 1, betales af staten. Stk. 2. Nævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at ansøgeren helt eller delvis skal have dækket udgifter, som han har afholdt i anledning af sagen. 16. Nævnet har den endelige administrative afgørelse af de sager, der indbringes for nævnet. 17. Staten indtræder, i det omfang der ydes erstatning, i skadelidtes krav mod skadevolderen. 18. Har ansøgeren givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder af betydning for erstatningen, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt. Stk. 2. Tilbagebetaling kan endvidere kræves, i det omfang, skaden senere godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning.

15 APPLICATION FOR STATE COMPENSATION TO VICTIMS OF CRIME The State awards compensation for personal injury inflicted by violation of the Criminal Code. The State does not pay compensation for any injury inflicted by violation of the Road Traffic Act, police regulations or other special acts. Some of the conditions for being eligible for compensation are: that the crime has been reported to the police without undue delay that you have claimed compensation from the offender if the case has been to court that an application for compensation has been sent to the Board within two years of the incident You may get compensation for: treatment expenses pain and suffering (days of sickness) lost earnings permanent injury loss of earning capacity clothing and other personal property as well as small amounts of cash that you were carrying when the injury was inflicted. You will only get compensation for treatment expenses, personal property and lost earnings if you have not received compensation from others. You will only get compensation for property damage if the crime was committed by a specific category of persons, such as inmates of a criminal institution. An excerpt of the State Compensation to Victims of Crime Act is provided on the back of the form.

16 1. Applicant s name, address and other details Family name: First name(s): Civil Reg. No.: Address: Postal code: Town: Occupation: Tel. (home): Tel. (work): 1.a Guardian/receiver, if relevant Family name: Address: First name(s): Tel. (home): Tel. (work): 2. Offender Family name: First name(s): 3. When was the offence committed? 3.a Was the offence committed at work? Date: Time: Yes No 4. Has the offence been reported to the police? Yes Where? Date: Time: No Why not? 5. Claim for compensation as a result of the offence: Have you had days of sickness? No Yes From: To: Have you lost earnings? No Yes From: To: Total DKK: Have you received sick pay or sickness benefits from your employer? Yes Total DKK: No Why not? Have you received sickness benefits from your local authority? Yes Total DKK: No Why not? Have you had expenses for: Medicine, DKK: Medical certificate, DKK: Dental treatment, DKK: Psychologist, DKK: Physiotherapy, DKK: Other expenses for treatment (type and amount), DKK: Have you had other expenses or losses (e.g. ruined clothing, other personal property, small amounts of cash, transport): RECEIPTS, ETC., MUST BE ENCLOSED

17 INSURANCE AT THE TIME OF YOUR INJURY 6. Are you covered by one or more of the following insurances? Insurer s name, policy and claim No.: a. Household insurance No Yes Payment: DKK: Compensation for: b. Accident insurance No Yes Payment: DKK: Compensation for: Insurer s name, policy and claim No.: c. Group accident insurance (possibly through trade union) No Yes Payment: DKK: Compensation for: Insurer s name, policy and claim No.: d. Health insurance "danmark" No Yes Payment: DKK: Compensation for: 7. Have you received compensation from: Offender No Yes DKK: Compensation for: Local authority No Yes DKK: Compensation for: 8. Any other comments? Misrepresentation will make you liable to a fine or imprisonment for up to four months pursuant to section 163 of the Danish Criminal Code. Date Signature The form must be sent to the police of the district in which the offence was committed. The police will forward the application to the Criminal Injuries Compensation Board, but only when the police investigation and any court proceedings have been completed. The Board will notify you when it has received your application.

18 Excerpts from the Act on State Compensation to Victims of Crime Part 1 Personal injury 1. (1) The State awards compensation and damages for personal injury inflicted by violation of the Criminal Code where any such violation is committed within Danish territory. The same applies to personal injury that occurs in connection with assistance to the police during arrest or in connection with acts done for the purpose of lawful arrest by a private citizen or prevention of criminal offences. (2) Compensation is further awarded for damage to clothing and other usual personal property, including minor amounts in cash that the victim was carrying when the personal injury was inflicted. (3) In special situations, compensation is awarded for injury inflicted by acts committed outside Danish territory if the victim is a Danish resident or a Danish national or at the time of the offence in the service of a Danish foreign mission abroad. Compensation may also be awarded where any such acts are committed against a victim residing in Denmark, but pursuing his trade or profession outside Danish territory. 2. If the victim dies, compensation is awarded under sections 12 to 14a and 26a of the Liability in Damages Act. Part 2 Property damage 3. (1) The State awards compensation for property damage caused by violation of the Criminal Code within Danish territory where such violation is committed by persons: (i) in preventive detention in an institution of the Prison and Probation Service; (ii) arrested for the purpose of being imprisoned or in custody; (iii) transferred to an institution outside the Prison and Probation Service pursuant to section 49(2) of the Criminal Code; (iv) admitted to a residential institution for children and young people under the Act on Social Services; (v) admitted to a prolonged stay at an accommodation facility suitable for long-term accommodation of persons with substantial and permanent impairment of their physical or mental function due to mental retardation, cf. section 92 of the Act on Social Services; or (vi) hospitalised or detained against their own will at a hospital or another institution referred to in section 1 of the Act on Hospitalisation of Mentally Ill Persons. (2) Compensation is awarded for damage caused within the bounds of the institution or during authorised stays outside the bounds, or in case a person fails to return from leave or escapes. (3). (4)... Part 3 Common provisions, etc. 6. Compensation is awarded even if the offender is: (i) unknown or nowhere to be found; (ii) under 15 years; or (iii) of unsound mind. 6a. Decisions on compensation under this Act are subject to the general rules of Danish law on the liability of offenders, including the rules on reduction or lapse of compensation due to the victim s or the deceased s contribution to the injury or damage or acceptance of the risk of injury or damage. 7. (1) No compensation is awarded where the injury or damage is compensated by the offender or covered by insurance moneys or any other payment in the nature of genuine damages. (2) No compensation is awarded to cover any claims for indemnity against the offender. 10. (1) It is a condition for payment of compensation that the offence was reported to the police without undue delay and that the victim raises a claim for compensation during any criminal proceedings against the offender. (2) The rules of subsection (1) hereof may be deviated from if circumstances make it appropriate. (3) The police shall counsel the victim about his right to obtain compensation under this Act. 11. (1) Any decision on compensation is made by a Criminal Injuries Compensation Board to be set up by the Minister of Justice. (2) The Board consists of a chairman, who must be a judge, and two other members, one of whom must be appointed upon nomination by the Minister for Social Affairs and the other upon nomination by the Council of the Danish Bar and Law Society. Members and their substitutes are appointed for a term of four years. (3) The Minister of Justice shall lay down the rules of procedure and the rules on submission of applications. 11a. (1) If the victim s claim for compensation and damages from the offender has been decided by judgment, the compensation to be paid under this Act is the amount fixed by the judgment, but cf. sections 7 to 10. (2) Subsection (1) hereof does not apply in the event that the offender is deemed to have accepted the claim or the amount claimed during the trial. (3) Notwithstanding subsection (1) hereof, the Board may award a larger compensation or higher damages than the amount fixed in the judgment if particular circumstances make it appropriate. 13. The Board may not consider any applications submitted more than two years after the offence, except in exceptional circumstances. 14. (1) The Board may invite the applicant to provide further evidence, including to appear before the Board in person, to submit to medical examination in case of personal injury, and, if required, to submit to observation and treatment, possibly by hospitalisation. The Board may also request details deemed essential from other persons with knowledge of such details. To this end the Board may procure case notes from hospitals. (2) The Board may demand an examination in court. (3) If the applicant fails to provide the evidence requested by the Board within a certain time-limit, the Board may decide the application on the basis of the information available. 15. (1) Costs pertaining to Board proceedings, inclusive of costs pertaining to the examinations referred to in section 14(1), are payable by the State. (2) In special cases, the Board may decide that costs defrayed by the applicant in connection with the case must be reimbursed in full or in part. 16. The Board makes the final administrative decision on cases referred to the Board. 17. The State will be subrogated to the victim s claim against the offender to the extent that it pays compensation. 18. (1) If the applicant has given incorrect information or failed to disclose particulars of relevance to the compensation, repayment of any amount wrongfully received may be claimed. (2) Repayment may also be claimed if the offender subsequently compensates the injury or damage, or the injury or damage is covered by insurance moneys or any other payment in the nature of genuine damages.

19 Erstatningsnævnet Sendes til: Erstatningsnævnet Borgergade 28, 2. sal 1300 København K Skadelidtes navn: Adresse: Adresse: Cpr-nr.: Bemærk, at erklæringen kun kan forventes betalt af Erstatningsnævnet, hvis den er rekvireret af nævnet. Lægeerklæring Afgivet til brug for ansøgning om erstatning fra staten efter offererstatningsloven Oplysningerne indhentes i henhold til 14, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2004 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven). Erklæringen skal så vidt muligt udfyldes på dansk. Der henvises til bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 om almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer. Lægeerklæringen udstedes i forbindelse med en aktuel undersøgelse. Benyt venligst blokbogstaver eller maskine. Formularen kan tillige kopieres fra Erstatningsnævnets hjemmeside, 1. Hvornår og hvordan angives tilskadekomsten at have fundet sted? 2. Hvilken lægelig behandling har skadelidte gennemgået i anledning af tilskadekomsten? 3. Hvis skadelidte har været henvist til anden behandler, angives hvilken (f.eks. fysioterapeut eller psykolog). 4. I hvilke perioder har skadelidte været sygemeldt som følge af tilskadekomsten? 5. Har skadelidte fortsat følger efter tilskadekomsten? 6. Beskriv evt. følger nærmere, angiv såvel objektive fund som subjektive klager. Borgergade 28, 2. E-post: 1300 København K. Internet: Fax.:

20 6. fortsat. 7. Er der overensstemmelse mellem skadelidtes klager og de objektive fund? 8. Har skadelidte nogen forudbestående lidelser, der har betydning for den aktuelle tilstand? Hvilke? 9. Skønnes det, at skadelidte vil få varige følger efter tilskadekomsten? Hvilke? 10. Skønnes det, at tilskadekomsten medfører behov for meget langvarig eller evt. varig behandling? Hvilken? 11. Er De skadelidtes sædvanlige læge? 12. Eventuelle supplerende bemærkninger 13. Dato for undersøgelsen den sted underskrift og stempel Bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935, 3-4: 3 I lægeerklæringer, der udstedes til brug for personer eller institutioner, der ikke kan forudsættes at være i besiddelse af lægelig viden, skal, hvor særlige grunde ikke taler derimod, i videst muligt omfang benyttes danske eller dog almenfattelige betegnelser for sygdomme, anatomiske forhold m.m. 4 De i erklæringen indeholdte oplysninger skal være så fyldige og tydelige, at formålet med erklæringen opfyldes, og at den for hvem erklæringen er bestemt, derved sættes i stand til selv at danne sig et skøn. Det skal tydeligt fremgå, hvilke af de i erklæringen givne oplysninger, der beror på lægens egen undersøgelse eller iagttagelse af den pågældende, og hvilke der skyldes angivelser fra den undersøgte eller tredjemand eller beror på journaler o.l. I erklæringen skal anføres dato for lægens sidste personlige undersøgelse af den pågældende, er ingen personlig undersøgelse foretaget, skal dette udtrykkeligt anføres Den almindelige Danske Lægeforening og Erstatningsnævnet - 2 -

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011 EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011 Reders ansvar over for besætningen Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Oversigt Skadelidte besætningsmedlemmers ret til kompensation Den lovpligtige

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Politi- og Strafferetsafdelingen Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser LBK nr 1209 af 18/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-730-0201 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Hvordan beregner vi din erstatning?

Hvordan beregner vi din erstatning? Hvordan beregner vi din erstatning? www.patientforsikringen.dk Erstatningsansvarsloven Erstatninger for skader, der sker i forbindelse med be handling og undersøgelse, eller som skyldes brugen af lægemidler

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Ny vejledning om offererstatning http://www.justitsministeriet.dk/print/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/ny-vejle... Side 1 af 2 04-05-2016 Ny vejledning om offererstatning Onsdag 27. april 2016 Den

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0067 Dok.: ASP40092 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

til studieophold i udlandet i 2007/2008

til studieophold i udlandet i 2007/2008 Ansøgning om NORDPLUS-stipendium Application for Nordplus grant til studieophold i udlandet i 2007/2008 for exchange stays in 2007/2008 Læs først vedlagte vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO

CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO Herning the 25. June 2010 Dommer/Judge: Ramon Podesta, Chile SUNDS SØ Søgårdvej 1 7451 Sunds Arrangør Organizer LHASA APSO CLUB IN DENMARK CIRCUIT SHOW FOR LHASA APSO Herning

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Nr. 582 23. juni 2008 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Kapitel 1 Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger Kapitel 2 Erstatningsansvar for skade, der

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET

Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET Ansøgning til Studienævn for farmaci om godkendelse af kontrakt for INDIVIDUEL STUDIEAKTIVITET mellem studerende og institut / Application to the Study Board at the Faculty of Science Concerning an Approval

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Anerkendelse af faderskab

Anerkendelse af faderskab Blanket 4 (Form 4) Anerkendelse af faderskab Acknowledgement of Paternity Send blanketten til Statsforvaltningen (Please submit this form to the State Administration) Oplysninger om faren (Information

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED

Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Referat Hovedudvalget Arbejdsmiljø og MED Hjørring Kommune 13. juni 2016 Side 1. Mødedato: 13. juni 2016 Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Lokale 428 - Rådhuset Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 249 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. januar 2009 Kontor: Det Internationale Kontor

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere