ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK"

Transkript

1 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning Gennemførelse [artikel 18] Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2] Personskade Tingsskade Almindelige regler om offererstatning Krav om politianmeldelse uden unødigt ophold, forældelse m.v Ansvarlige myndigheder [artikel 3] Centrale kontaktpunkter [artikel 16] Sprog [artikel 11] Oplysninger til potentielle ansøgere [artikel 4] Hvornår kan man få erstatning? Hvem kan få erstatning? Hvad kan man få erstatning for? Hvordan søger man erstatning? Meddelelse om afgørelsen Hvordan udbetales erstatningen? Klager Hvor lang tid tager det? Yderligere oplysninger Ansøgningsblanketter [artikel 13.1.d)]... 9 BILAG... 10

2 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 2 1. National lovgivning 1.1. Gennemførelse [artikel 18] I Danmark findes der en ordning for erstatning til ofre for forsætlige voldsforbrydelser begået i Danmark, som garanterer en rimelig og passende erstatning til ofre. De danske regler for erstatning fra staten til ofre for forbrydelser findes i lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven), jf. bekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2005 af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. [Uddrag af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser] 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2] Afgørelse om erstatning i henhold til offererstatningsloven træffes af Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet). Nævnet består af en formand, der skal være dommer, og af to andre medlemmer, hvoraf det ene medlem udnævnes efter indstilling fra socialministeren og det andet medlem efter indstilling fra Advokatrådet. Medlemmerne og stedfortrædere for disse udnævnes for fire år. Justitsministeren fastsætter nævnets forretningsorden og regler om indgivelse af ansøgning Personskade Efter offererstatningslovens 1, stk. 1, yder staten erstatning og godtgørelse for personskade, der forvoldes ved en straffelovsovertrædelse, hvis overtrædelsen er begået i den danske stat. Det samme gælder personskade, der indtræder i forbindelse med hjælp til politiet under anholdelse eller i forbindelse med en lovlig privat anholdelse eller forhindring af strafbare handlinger. Desuden ydes der efter 1, stk. 2, erstatning for skade på tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da personskaden blev forvoldt. For denne form for person- og tingsskade har skadelidte et retskrav på erstatning fra staten, når lovens betingelser er opfyldt. Der ydes erstatning for enhver overtrædelse af straffeloven, som medfører personskade eller dødsfald - herunder overtrædelser af bestemmelser, der kriminaliserer uagtsomme skadeforvoldelser - og det er uden betydning for kravet på erstatning, om skadevolder eller skadelidte er dansker eller udlænding. I medfør af 1, stk. 3, kan der endvidere i særlige tilfælde ydes erstatning for skader, der forvoldes ved en forbrydelse uden for den danske stat, hvis skadelidte har bopæl i Danmark, har dansk indfødsret eller på gerningstidspunktet gjorde tjeneste for en udsendt dansk udenrigsrepræsentation. Der kan desuden ydes erstatning, når sådanne handlinger er begået mod skadelidte med bopæl i Danmark under dennes erhvervsudøvelse uden for den danske stat. Skadelidte har ikke et retskrav på erstatning efter 1, stk. 3. Erstatning ydes kun i tilfælde, hvor det konkret vil være rimeligt, at den danske stat yder erstatning, fordi sagen er væsentligt knyttet til Danmark. Efter forarbejderne drejer det sig især om tilfælde, hvor forbrydelsen er begået på et dansk skib i udlandet, hvor forbrydelsen er begået i udlandet af en dansk statsborger eller en person med fast bopæl i Danmark, samt i forbindelse med flykapringer eller terrorhandlinger i udlandet rettet mod danske statsborgere. Danske turister i udlandet må således normalt benytte de

3 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 3 erstatningsordninger, der gælder i den stat, hvor den skadevoldende forbrydelse er begået. Erstatningen efter 1, stk. 3, beregnes efter reglerne om personskadeerstatning i erstatningsansvarsloven. Efter offererstatningslovens 2 yder staten, hvis skadelidte afgår ved døden, erstatning efter erstatningsansvarslovens a og 26 a. Bestemmelsen indebærer, at der skal betales erstatning for tab af forsørger og for rimelige begravelsesudgifter (jf. erstatningsansvarslovens 12), og at der tilkommer den efterlevende ægtefælle eller samlevende et overgangsbeløb (jf. erstatningsansvarslovens 14 a). Efterlader afdøde sig ikke ægtefælle eller samlever, kan overgangsbeløbet tilkendes en anden efterladt person, når særlige omstændigheder taler derfor. Endvidere kan der i særlige tilfælde efter en konkret vurdering tilkendes en godtgørelse til efterlevende, der stod afdøde særligt nær, hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed af en anden person (jf. erstatningsansvarslovens 26 a). Efter forarbejderne skal der i almindelighed betales godtgørelse, hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt Tingsskade Efter offererstatningslovens 3, stk. 1, yder staten endvidere erstatning for tingsskade, der forvoldes ved en straffelovsovertrædelse i den danske stat af visse institutionsanbragte personer, f.eks. personer, der er tvangsanbragt på en institution under kriminalforsorgen, er anholdt med henblik på fængsling eller er varetægtsfængslet, eller som er tvangsindlagt på psykiatrisk hospital m.v. Skadelidte har også efter denne bestemmelse et retskrav på erstatning, hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt. I modsætning til 1, stk. 2, er det ingen betingelse, at der også er forvoldt personskade. Der kan dog ikke ydes erstatning for en formueskade som følge af bedrageri og lignende forbrydelser. Erstatning i medfør af 3, stk. 1, ydes for skade, der forvoldes på institutionens område eller under ophold uden for dette med tilladelse fra institutionen eller i forbindelse med udeblivelse eller undvigelse Almindelige regler om offererstatning Efter bestemmelsen i offererstatningslovens 6 gælder det generelt for erstatning efter offererstatningsloven, at der ydes erstatning, selv om skadevolderen er ukendt eller ikke kan findes, er under 15 år eller utilregnelig. Efter 6 a finder dansk rets almindelige regler om skadevolderens erstatningsansvar tilsvarende anvendelse på afgørelser i henhold til offererstatningsloven. Det gælder således bl.a. reglerne om nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af skadelidtes eller afdødes medvirken til skaden eller accept af risikoen for at lide skade. Efter 7 ydes der ikke erstatning i det omfang, skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning. Ved lov nr. 463 af 7. juni 2001 ophævedes med virkning fra den 1. januar 2002 en regel om, at erstatningen fra staten generelt er subsidiær i forhold til andre ydelser, som tilfalder den skadelidte i anledning af skaden, herunder ydelser efter den sociale lovgivning, løn under sygdom, pensionsydelser, private forsikringer

4 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 4 eller andre økonomiske ydelser. Der skal således fremover ikke foretages fradrag i erstatningen i videre omfang end efter de almindelige regler i erstatningsansvarsloven. Erstatningen fra staten vil dog i visse tilfælde fortsat være subsidiær i forhold til andre ydelser, som den skadelidte modtager. Det gælder først og fremmest, hvis den skadelidte opnår erstatning fra skadevolder selv eller fra skadevolders ansvarsforsikring. Erstatning fra staten vil også fortsat være subsidiær i tilfælde, hvor skadelidte selv har tegnet en skadesforsikring (f.eks. indboforsikring eller ulykkesforsikring), som dækker det lidte tab, jf. ovenfor. I så fald kan den skadelidte ikke få dækket sådanne konkrete udgifter to gange, dvs. både fra forsikringen og fra staten. Den skadelidte skal endvidere søge udgifterne dækket af sin forsikring, før den pågældende søger erstatning fra statskassen, og den skadelidte kan således ikke vælge at gå til Erstatningsnævnet i stedet for forsikringsselskabet. Efter 8 kan erstatning for tingsskade efter 3 (men ikke erstatning for tingsskade efter 1, stk. 2) nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte har undladt at træffe sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger, herunder tegning af forsikring. Lovens 9 fastsætter en beløbsgrænse for erstatning for tingsskade efter 3-4. Beløbet reguleres årligt og udgør i DKK Krav om politianmeldelse uden unødigt ophold, forældelse m.v. Efter offererstatningslovens 10 forudsætter erstatning fra staten, at straffelovsovertrædelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning. I praksis anses en politianmeldelse, der er indgivet inden 24 timer, sædvanligvis for rettidig. Efter 10, stk. 2, kan kravet om hurtig anmeldelse fraviges, hvis forholdene taler for det. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis ofret på grund af den begåede forbrydelse har været i en tilstand, der kan minde om chok, og hvor den pågældende som følge heraf ikke (inden for det første døgn) har foretaget politianmeldelse eller rettet henvendelse til myndigheder eller andre, der kunne vejlede om kravet om politianmeldelse. Er skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse fra skadevolderen afgjort ved dom, ydes erstatning efter offererstatningsloven som udgangspunkt med det beløb, som er fastsat ved dommen, jf. 11 a. Hvis skadelidte har indgivet ansøgning om erstatning til Erstatningsnævnet, og skadelidtes krav på erstatning fra skadevolderen er under behandling ved retten eller afgjort ved dom, kan nævnet med justitsministerens tilladelse indtræde som part i sagen eller indbringe dommen for højere ret efter samme regler som den skadelidte. Nævnet kan ikke behandle en ansøgning, der er indgivet mere end to år efter, at lovovertrædelsen er begået, medmindre der foreligger særlige grunde, jf. 13. Særlige grunde kan f.eks. foreligge, hvis skadelidte først senere får kendskab til, at der er begået en forbrydelse, eller hvis tingsskade er forvoldt af en person, der er omfattet af 3. Nævnet kan, jf. 14, opfordre ansøgeren til at medvirke til sagens oplysning, herunder ved personligt fremmøde for nævnet, ved i tilfælde af personskade at lade sig undersøge af en læge og om fornødent, eventuelt ved indlæggelse, at lade sig undergive observation og behandling. Nævnet kan endvidere afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, der må anses for nødvendige, f.eks. indhente sygehusjournaler.

5 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 5 Udgifterne ved sagens behandling ved nævnet betales af staten. Nævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at ansøgeren helt eller delvis skal have dækket udgifter, som den pågældende har afholdt i anledning af sagen. I det omfang, der ydes erstatning efter offererstatningsloven, indtræder staten i skadelidtes krav mod skadevolderen, jf Ansvarlige myndigheder [artikel 3] I Danmark er Nævnet vedrørende erstatning til ofre for forbrydelser (Erstatningsnævnet) udpeget som henholdsvis bistandsydende myndighed og besluttende myndighed. Kontaktadresse: Erstatningsnævnet Civilstyrelsen Gyldenløvesgade 11, 2. DK-1600 Copenhagen V Telefon: Fax: E-post: Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2004, og hertil knyttede administrative opgaver. Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand, der skal være dommer, og to andre medlemmer, hvoraf det ene udnævnes efter indstilling fra socialministeren og det andet efter indstilling fra Advokatrådet. Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen. Nævnet træffer afgørelse efter indstilling fra sekretariatet. I sager vedrørende mindre erstatninger (op til ca DKK) og en række øvrige sager er sekretariatet dog bemyndiget til at træffe afgørelse. Sekretariatet hører organisatorisk under Justitsministeriet, Civilstyrelsen. 3. Centrale kontaktpunkter [artikel 16] Det centrale kontaktpunkt, der er udpeget for Danmark, er: Erstatningsnævnet Civilstyrelsen Gyldenløvesgade 11, 2. DK-1600 Copenhagen V Telefon: Fax: E-post: 4. Sprog [artikel 11] I relation til fremsendelse af oplysninger i medfør af artikel 6-10 vil Erstatningsnævnet udover sproget dansk kunne acceptere engelsk.

6 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 6 5. Oplysninger til potentielle ansøgere [artikel 4] 5.1. Hvornår kan man få erstatning? Hvem kan få erstatning? Det er blandt andet en betingelse for at få erstatning a) at man har lidt skade som følge af en overtrædelse af straffeloven i den danske stat b) at der er tale om personskade c) at forbrydelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold (normalt inden for 24 timer). Der kan dispenseres fra dette krav, hvis man f.eks. på grund af alvorlig personskade var ude af stand til at anmelde forbrydelsen d) at man har fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten e) at man har fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest 2 år, efter at forbrydelsen er begået f) at skaden ikke godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning. Man kan få erstatning, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes. Man kan også få erstatning, selv om gerningsmanden ikke kan straffes, fordi gerningsmanden er under 15 år eller utilregnelig. Erstatningsnævnet udbetaler principielt kun erstatning til ansøgere, der er direkte ofre for en straffelovsovertrædelse begået i Danmark Hvad kan man få erstatning for? Nævnet yder erstatning for følgende: Erstatning for personlige ejendele: Man kan få erstatning for tøj, mindre kontantbeløb og andre sædvanlige, personlige effekter, man havde på sig, da forbrydelsen blev begået Andre skader: Man kan få erstatning for midlertidige og permanente helbredelsesudgifter, f.eks. udgifter til lægeordineret medicin og behandling, særlige hjælpemidler osv Tabt arbejdsfortjeneste: Man kan få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor skaden blev forvoldt, og indtil man kan begynde at arbejde igen. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste beregnes som forskellen mellem den normale løn og sygedagpenge/sygeløn.

7 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) Svie og smerte (sygedage): Man kan få godtgørelse for hver dag, man er sygemeldt som følge af tilskadekomsten Varige mén: Man kan få godtgørelse for varige mén efter tilskadekomsten Tab af erhvervsevne: Hvis tilskadekomsten medfører, at man ikke længere kan arbejde i samme omfang som før, kan der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningen beregnes på grundlag af årslønnen i året før tilskadekomsten og udbetales som et engangsbeløb Erstatning for tab af erhvervsevne til børn og unge samt personer uden personlig indkomst: Erstatning for tab af erhvervsevne ydes som et engangsbeløb på basis af en standard-årsløn Erstatning ved død: A) Godtgørelse til efterladte ved skadelidtes død: I nogle tilfælde kan der ydes erstatning til nære pårørende, hvis dødsfaldet er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. B) Begravelsesudgifter: Der kan ydes erstatning for rimelige begravelsesudgifter, f.eks. udgift til bedemanden, bespisning af følget og anlæg af gravsted. Erstatningen udbetales til den, der har afholdt begravelsesudgifterne. C) Overgangsbeløb: En efterladt ægtefælle eller samlever kan få udbetalt et overgangsbeløb til dækning af de små og store udgifter, der opstår i forbindelse med et dødsfald. I så fald udbetales der ingen godtgørelse for begravelsesudgifter. D) Tab af forsørger: Der kan ydes erstatning for tab af forsørger til en efterladt ægtefælle eller samlever og til efterlevende børn, over for hvem afdøde havde forsørgerpligt Godtgørelse for tort: Man kan få godtgørelse for tort, hvis man har været udsat for frihedsberøvelse, voldtægt, incest, blufærdighedskrænkelse eller anden kønsfrihedsforbrydelse, hvorved ens ære eller selvfølelse er blevet krænket Godtgørelse for krænkelse: Man kan få godtgørelse for krænkelse, hvis man har været udsat for et groft overgreb. Overgrebet skal have medført alvorlig skade og skal normalt resultere i en straf på omkring 1 års fængsel.

8 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) Udgifter til advokat: Hvis man har antaget en advokat, kan Erstatningsnævnet i særlige tilfælde bestemme, at man helt eller delvist skal have erstattet udgiften til advokaten Hvordan søger man erstatning? Politiet har pligt til at vejlede om retten til at få erstatning. Man kan få udleveret et ansøgningsskema hos politiet. Man kan også downloade ansøgningsskemaet her. Ansøgningsskemaet skal ikke indsendes til Erstatningsnævnet, men afleveres til politiet i den politikreds, hvor forbrydelsen er begået. EU-borgere kan også indsende ansøgningsskemaet til den bistandsydende myndighed i deres bopælsland. Politiet eller den bistandsydende myndighed videresender ansøgningsskemaet til Erstatningsnævnet, men først når politiet har færdigbehandlet sagen, og der eventuelt er afsagt dom i sagen. Erstatningsnævnet fremsender en kvittering, når ansøgningsskemaet er modtaget hos nævnet Meddelelse om afgørelsen Hvis man er en EU-borger, der har indgivet ansøgning om erstatning i sit bopælsland, vil man få tilsendt nævnets afgørelse, så snart den foreligger. Nævnet vil også fremsende afgørelsen til den bistandsydende myndighed i det pågældende land Hvordan udbetales erstatningen? Det er politiet, der udbetaler erstatning og godtgørelse til ansøgeren eller ansøgerens advokat. Hvis ansøgeren er under 18 år, udbetales erstatningen til den, der har forældremyndigheden. Samtidig med at nævnet træffer afgørelse i sagen, fremsender nævnet en kopi af afgørelsen til politiet med anmodning om, at det tilkendte beløb udbetales til ansøgeren eller ansøgerens advokat. Udbetalingen sker som regel inden 14 dage fra den dag, nævnet har truffet afgørelse. Henvendelse om udbetaling skal ske til den politikreds, hvor ansøgningen om erstatning er indgivet Klager Nævnet træffer den endelige administrative afgørelse om ansøgningen. Det betyder, at man ikke kan klage til andre myndigheder over nævnets afgørelser. Hvis man ønsker nævnets afgørelser ændret, må man i første omgang henvende sig til nævnet og i den forbindelse beskrive, hvorfor man ikke er enig i nævnets afgørelse. Hvis nævnet herefter fastholder sin afgørelse, kan man anlægge sag mod nævnet ved Københavns Byret.

9 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) Hvor lang tid tager det? I helt ukomplicerede sager, hvori der foreligger endelig dom både vedrørende skyldsspørgsmålet og erstatningen, vil nævnet ekspedere sagen inden for en måned efter, at det har modtaget den fra politiet eller en bistandsydende myndighed. I de andre tilfælde går der op til seks måneder, før nævnet påbegynder sagsbehandlingen efter at have modtaget sagen fra politiet. Er der tale om varige mén eller tab af erhvervsevne som følge af tilskadekomsten, vil nævnet forelægge sagen for Arbejdsskadestyrelsen i Danmark. I så fald må man regne med en længere sagsbehandlingstid på op til ca. et år fra det tidspunkt, hvor nævnet har modtaget ansøgningen. Man kan selv bidrage til at forkorte sagsbehandlingstiden ved at fremsende dokumentation for sit erstatningskrav sammen med ansøgningen til politiet eller den bistandsydende myndighed. Dokumentationen kan bestå i lægeerklæring fra egen læge, kvittering for køb af medicin og lignende, erklæring fra arbejdsgiveren m.m Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om, hvordan man ansøger om erstatning, kan findes på Erstatningsnævnets hjemmeside: Fra efteråret 2005 vil følgende dokumenter kunne findes på engelsk på denne hjemmeside: lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2005 om lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven) lovbekendtgørelse nr. 750 af 4. september 2000 om erstatningsansvar (erstatningsansvarsloven), som ændret ved lov nr. 35 af 21 januar 2003 og lov nr. 434 af 10. juni 2003 informationsmateriale om adgangen til erstatning efter offererstatningsloven, herunder betingelserne for erstatning og hvordan man ansøger om erstatning. blanketter til ansøgningsskema samt lægeerklæring. 6. Ansøgningsblanketter [artikel 13.1.d)] Ansøgningsskema: Ansøgning om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (dansk) (engelsk) Lægeerklæring (dansk) (engelsk)

10 Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 10 BILAG

11 ANSØGNING OM ERSTATNING FRA STATEN TIL OFRE FOR FORBRYDELSER Staten betaler erstatning for personskade, der sker ved overtrædelse af straffeloven. Staten betaler ikke erstatning for skader, der sker ved overtrædelse af færdselsloven, politivedtægten eller andre særlove. Det er bl.a. en betingelse for at få erstatning, at forbrydelsen er anmeldt til politiet uden unødigt ophold at De har krævet erstatning af skadevolderen, hvis sagen har været i retten at ansøgning om erstatning er indsendt til nævnet inden 2 år fra den dato, hvor forbrydelsen fandt sted De kan få erstatning for bl.a. helbredelsesudgifter svie og smerte (sygedage) tabt arbejdsfortjeneste varigt mén tab af erhvervsevne tøj og andre personlige ejendele, samt mindre kontantbeløb, De havde på Dem, da skaden skete. Helbredelsesudgifter, personlige ejendele og tabt arbejdsfortjeneste erstattes kun, hvis De ikke har fået erstatning fra andre. Anden tingsskade erstattes kun, hvis forbrydelsen er begået af særlige personer, f.eks. strafafsonere. På bagsiden af skemaet kan De se et uddrag af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

12 1. Ansøgers navn, adresse m.v. Efternavn: Fornavn(e): Cpr.nr.: Adresse: Postnr.: By: Stilling: Tlf. privat: Tlf. arbejde: 1.a Evt. værge Efternavn: Adresse: Fornavn(e): Tlf. privat: Tlf. arbejde: 2. Skadevolder Efternavn: Fornavn(e): 3. Hvornår er forbrydelsen sket? 3.a Er forbrydelsen sket under Deres arbejde? Dato: kl. Ja Nej 4. Er forbrydelsen anmeldt til politiet? Ja Hvor? Dato: kl. Nej Hvorfor ikke? 5. Erstatningskrav som følge af forbrydelsen: Har De haft sygedage? Nej Ja Fra den: Til den: Har De tabt arbejdsfortjeneste? Nej Ja Fra den: Til den: I alt kr. Har De modtaget sygeløn/sygedagpenge fra Deres arbejdsgiver? Ja I alt kr. Nej Hvorfor ikke? Har De modtaget sygedagpenge fra kommunen? Ja I alt kr. Nej Hvorfor ikke? Har De haft udgifter til: Medicin kr. Lægeerklæring kr. Tandbehandling kr. Psykolog kr. Fysioterapi kr. Andre behandlingsudgifter (art og beløb) kr. Har De haft andre udgifter/tab (f.eks. ødelagt beklædning, andre personlige ejendele, mindre kontantbeløb, transport m.v.): KVITTERINGER, BON'ER M.V. SKAL VEDLÆGGES

13 FORSIKRINGSFORHOLD PÅ SKADESTIDSPUNKTET 6. Er De omfattet af en eller flere af følgende forsikringer? Forsikringsselskabets navn, police og skadenummer: a. Familie-/indboforsikring Nej Ja Udbetaling: Til dækning af: kr. b. Ulykkesforsikring Nej Ja Udbetaling: Til dækning af: kr. Forsikringsselskabets navn, police og skadenummer: c. Gruppeulykkesforsikring (evt. gennem fagforbund) Nej Ja Udbetaling: kr. Til dækning af: Forsikringsselskabets navn, police og skadenummer: d. Sygeforsikringen "Danmark" Nej Ja Udbetaling: kr. Til dækning af: 7. Har De modtaget erstatning fra: skadevolder Nej Ja kr. kommunen Nej Ja kr. Til dækning af: Til dækning af: 8. Har De i øvrigt bemærkninger? Efter straffelovens 163 straffes afgivelse af urigtige oplysninger med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Dato Underskrift Skemaet indsendes til politiet det sted, hvor forbrydelsen er begået. Politiet videresender skemaet til Erstatningsnævnet, men først når politiet og eventuelt retten har færdigbehandlet sagen. De vil få besked fra Erstatningsnævnet, når nævnet har modtaget Deres ansøgning.

14 Uddrag af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Kapitel 1 Personskade 1. Staten yder erstatning og godtgørelse for personskade, der forvoldes ved overtrædelse af borgerlig straffelov, hvis overtrædelsen er begået i den danske stat. Det samme gælder personskade, der indtræder i forbindelse med hjælp til politiet under anholdelse eller i forbindelse med handlinger, der foretages med henblik på lovlig privat anholdelse eller forhindring af strafbare handlinger. Stk. 2. Erstatning ydes endvidere for skade på tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da personskaden blev forvoldt. Stk. 3. Erstatning kan i særlige tilfælde ydes for skader, der forvoldes ved handlinger begået uden for den danske stat, hvis skadelidte har bopæl i Danmark, har dansk indfødsret eller på gerningstidspunktet gjorde tjeneste for en udsendt dansk udenrigsrepræsentation. Erstatning kan endvidere ydes, når sådanne handlinger er begået mod skadelidte med bopæl i Danmark under dennes erhvervsudøvelse uden for den danske stat. 2. Afgår skadelidte ved døden, ydes der erstatning m.v. efter erstatningsansvarslovens 12-14a. Kapitel 2 Tingsskade 3. Staten yder erstatning for tingsskade, der ved overtrædelse af borgerlig straffelov forvoldes i den danske stat af personer, der 1) er tvangsanbragt på institution under kriminalforsorgen, 2) er anholdt med henblik på fængsling eller er varetægtsfængslet, 3) efter straffelovens 49, stk. 2, er overført til institution uden for kriminalforsorgen, 4) er optaget i døgninstitution for børn og unge efter lov om social service, 5) på grund af mental retardering er optaget i længerevarende botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. 92 i lov om social service, 6) er indlagt eller tilbageholdt mod deres vilje på de hospitaler m.v., der er nævnt i 1 i lov om sindssyge personers hospitalsophold. Stk. 2. Erstatning ydes for skade, der forvoldes på institutionens område eller under ophold uden for dette med tilladelse eller i forbindelse med udeblivelse eller undvigelse. Stk. 3.. Stk Kapitel 3 Fælles bestemmelser m.v. 6. Erstatning ydes, selv om skadevolderen er 1) ukendt eller ikke kan findes, 2) under 15 år eller 3) utilregnelig. 6 a. Ved afgørelser om erstatning efter denne lov finder dansk rets almindelige regler om skadevolderens erstatningsansvar, herunder om nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af skadelidtes eller afdødes medvirken til skaden eller accept af risikoen for skade, tilsvarende anvendelse. 7. Erstatning ydes ikke, i det omfang skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning. Stk. 2. Erstatning ydes ikke til dækning af regreskrav mod skadevolderen. 10. Erstatning er betinget af, at lovovertrædelsen uden unødigt ophold er anmeldt til politiet, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges, hvis forholdene taler for det. Stk. 3. Politiet vejleder skadelidte om retten til at få erstatning efter denne lov. 11. Afgørelse om erstatning træffes af et nævn, der nedsættes af justitsministeren. Stk. 2. Nævnet består af en formand, der skal være dommer, og af 2 andre medlemmer, hvoraf det ene medlem udnævnes efter indstilling fra socialministeren, og det andet medlem efter indstilling fra advokatrådet. Medlemmerne og stedfortrædere for disse udnævnes for 4 år. Stk. 3. Justitsministeren fastsætter nævnets forretningsorden og regler om indgivelse af ansøgning. 11 a. Er skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse fra skadevolderen afgjort ved dom, ydes erstatning efter denne lov med det beløb, som er fastsat ved dommen, jfr. dog Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, for så vidt skadevolderen under sagen må anses for at have anerkendt kravet eller dets størrelse. Stk. 3. Taler særlige omstændigheder derfor, kan nævnet uanset reglen i stk. 1 tilkende skadelidte en højere erstatning eller godtgørelse end fastsat ved dommen. 13. Nævnet kan ikke behandle en ansøgning, der er indgivet over 2 år efter, at lovovertrædelsen er begået, medmindre der foreligger særlige grunde. 14. Nævnet kan opfordre ansøgeren til at medvirke til sagens oplysning, herunder ved personligt fremmøde for nævnet, ved i tilfælde af personskade at lade sig undersøge af en læge og om fornødent, eventuelt ved indlæggelse, at lade sig undergive observation og behandling. Nævnet kan endvidere afkræve andre, der har kendskab til forholdene, oplysninger, der må anses for nødvendige. Nævnet kan herunder indhente sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Stk. 2. Nævnet kan forlange optaget retsligt forhør. Stk. 3. Efterkommer ansøgeren ikke inden en fastsat frist en opfordring fra nævnet om at medvirke til sagens oplysning, kan sagen afgøres på det i øvrigt foreliggende grundlag. 15. Udgifterne ved sagens behandling ved nævnet, herunder udgifter til de undersøgelser, der er omtalt i 14, stk. 1, betales af staten. Stk. 2. Nævnet kan i særlige tilfælde bestemme, at ansøgeren helt eller delvis skal have dækket udgifter, som han har afholdt i anledning af sagen. 16. Nævnet har den endelige administrative afgørelse af de sager, der indbringes for nævnet. 17. Staten indtræder, i det omfang der ydes erstatning, i skadelidtes krav mod skadevolderen. 18. Har ansøgeren givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder af betydning for erstatningen, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves tilbagebetalt. Stk. 2. Tilbagebetaling kan endvidere kræves, i det omfang, skaden senere godtgøres af skadevolderen eller dækkes af forsikringsydelser eller andre ydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning.

15 APPLICATION FOR STATE COMPENSATION TO VICTIMS OF CRIME The State awards compensation for personal injury inflicted by violation of the Criminal Code. The State does not pay compensation for any injury inflicted by violation of the Road Traffic Act, police regulations or other special acts. Some of the conditions for being eligible for compensation are: that the crime has been reported to the police without undue delay that you have claimed compensation from the offender if the case has been to court that an application for compensation has been sent to the Board within two years of the incident You may get compensation for: treatment expenses pain and suffering (days of sickness) lost earnings permanent injury loss of earning capacity clothing and other personal property as well as small amounts of cash that you were carrying when the injury was inflicted. You will only get compensation for treatment expenses, personal property and lost earnings if you have not received compensation from others. You will only get compensation for property damage if the crime was committed by a specific category of persons, such as inmates of a criminal institution. An excerpt of the State Compensation to Victims of Crime Act is provided on the back of the form.

16 1. Applicant s name, address and other details Family name: First name(s): Civil Reg. No.: Address: Postal code: Town: Occupation: Tel. (home): Tel. (work): 1.a Guardian/receiver, if relevant Family name: Address: First name(s): Tel. (home): Tel. (work): 2. Offender Family name: First name(s): 3. When was the offence committed? 3.a Was the offence committed at work? Date: Time: Yes No 4. Has the offence been reported to the police? Yes Where? Date: Time: No Why not? 5. Claim for compensation as a result of the offence: Have you had days of sickness? No Yes From: To: Have you lost earnings? No Yes From: To: Total DKK: Have you received sick pay or sickness benefits from your employer? Yes Total DKK: No Why not? Have you received sickness benefits from your local authority? Yes Total DKK: No Why not? Have you had expenses for: Medicine, DKK: Medical certificate, DKK: Dental treatment, DKK: Psychologist, DKK: Physiotherapy, DKK: Other expenses for treatment (type and amount), DKK: Have you had other expenses or losses (e.g. ruined clothing, other personal property, small amounts of cash, transport): RECEIPTS, ETC., MUST BE ENCLOSED

17 INSURANCE AT THE TIME OF YOUR INJURY 6. Are you covered by one or more of the following insurances? Insurer s name, policy and claim No.: a. Household insurance No Yes Payment: DKK: Compensation for: b. Accident insurance No Yes Payment: DKK: Compensation for: Insurer s name, policy and claim No.: c. Group accident insurance (possibly through trade union) No Yes Payment: DKK: Compensation for: Insurer s name, policy and claim No.: d. Health insurance "danmark" No Yes Payment: DKK: Compensation for: 7. Have you received compensation from: Offender No Yes DKK: Compensation for: Local authority No Yes DKK: Compensation for: 8. Any other comments? Misrepresentation will make you liable to a fine or imprisonment for up to four months pursuant to section 163 of the Danish Criminal Code. Date Signature The form must be sent to the police of the district in which the offence was committed. The police will forward the application to the Criminal Injuries Compensation Board, but only when the police investigation and any court proceedings have been completed. The Board will notify you when it has received your application.

18 Excerpts from the Act on State Compensation to Victims of Crime Part 1 Personal injury 1. (1) The State awards compensation and damages for personal injury inflicted by violation of the Criminal Code where any such violation is committed within Danish territory. The same applies to personal injury that occurs in connection with assistance to the police during arrest or in connection with acts done for the purpose of lawful arrest by a private citizen or prevention of criminal offences. (2) Compensation is further awarded for damage to clothing and other usual personal property, including minor amounts in cash that the victim was carrying when the personal injury was inflicted. (3) In special situations, compensation is awarded for injury inflicted by acts committed outside Danish territory if the victim is a Danish resident or a Danish national or at the time of the offence in the service of a Danish foreign mission abroad. Compensation may also be awarded where any such acts are committed against a victim residing in Denmark, but pursuing his trade or profession outside Danish territory. 2. If the victim dies, compensation is awarded under sections 12 to 14a and 26a of the Liability in Damages Act. Part 2 Property damage 3. (1) The State awards compensation for property damage caused by violation of the Criminal Code within Danish territory where such violation is committed by persons: (i) in preventive detention in an institution of the Prison and Probation Service; (ii) arrested for the purpose of being imprisoned or in custody; (iii) transferred to an institution outside the Prison and Probation Service pursuant to section 49(2) of the Criminal Code; (iv) admitted to a residential institution for children and young people under the Act on Social Services; (v) admitted to a prolonged stay at an accommodation facility suitable for long-term accommodation of persons with substantial and permanent impairment of their physical or mental function due to mental retardation, cf. section 92 of the Act on Social Services; or (vi) hospitalised or detained against their own will at a hospital or another institution referred to in section 1 of the Act on Hospitalisation of Mentally Ill Persons. (2) Compensation is awarded for damage caused within the bounds of the institution or during authorised stays outside the bounds, or in case a person fails to return from leave or escapes. (3). (4)... Part 3 Common provisions, etc. 6. Compensation is awarded even if the offender is: (i) unknown or nowhere to be found; (ii) under 15 years; or (iii) of unsound mind. 6a. Decisions on compensation under this Act are subject to the general rules of Danish law on the liability of offenders, including the rules on reduction or lapse of compensation due to the victim s or the deceased s contribution to the injury or damage or acceptance of the risk of injury or damage. 7. (1) No compensation is awarded where the injury or damage is compensated by the offender or covered by insurance moneys or any other payment in the nature of genuine damages. (2) No compensation is awarded to cover any claims for indemnity against the offender. 10. (1) It is a condition for payment of compensation that the offence was reported to the police without undue delay and that the victim raises a claim for compensation during any criminal proceedings against the offender. (2) The rules of subsection (1) hereof may be deviated from if circumstances make it appropriate. (3) The police shall counsel the victim about his right to obtain compensation under this Act. 11. (1) Any decision on compensation is made by a Criminal Injuries Compensation Board to be set up by the Minister of Justice. (2) The Board consists of a chairman, who must be a judge, and two other members, one of whom must be appointed upon nomination by the Minister for Social Affairs and the other upon nomination by the Council of the Danish Bar and Law Society. Members and their substitutes are appointed for a term of four years. (3) The Minister of Justice shall lay down the rules of procedure and the rules on submission of applications. 11a. (1) If the victim s claim for compensation and damages from the offender has been decided by judgment, the compensation to be paid under this Act is the amount fixed by the judgment, but cf. sections 7 to 10. (2) Subsection (1) hereof does not apply in the event that the offender is deemed to have accepted the claim or the amount claimed during the trial. (3) Notwithstanding subsection (1) hereof, the Board may award a larger compensation or higher damages than the amount fixed in the judgment if particular circumstances make it appropriate. 13. The Board may not consider any applications submitted more than two years after the offence, except in exceptional circumstances. 14. (1) The Board may invite the applicant to provide further evidence, including to appear before the Board in person, to submit to medical examination in case of personal injury, and, if required, to submit to observation and treatment, possibly by hospitalisation. The Board may also request details deemed essential from other persons with knowledge of such details. To this end the Board may procure case notes from hospitals. (2) The Board may demand an examination in court. (3) If the applicant fails to provide the evidence requested by the Board within a certain time-limit, the Board may decide the application on the basis of the information available. 15. (1) Costs pertaining to Board proceedings, inclusive of costs pertaining to the examinations referred to in section 14(1), are payable by the State. (2) In special cases, the Board may decide that costs defrayed by the applicant in connection with the case must be reimbursed in full or in part. 16. The Board makes the final administrative decision on cases referred to the Board. 17. The State will be subrogated to the victim s claim against the offender to the extent that it pays compensation. 18. (1) If the applicant has given incorrect information or failed to disclose particulars of relevance to the compensation, repayment of any amount wrongfully received may be claimed. (2) Repayment may also be claimed if the offender subsequently compensates the injury or damage, or the injury or damage is covered by insurance moneys or any other payment in the nature of genuine damages.

19 Erstatningsnævnet Sendes til: Erstatningsnævnet Borgergade 28, 2. sal 1300 København K Skadelidtes navn: Adresse: Adresse: Cpr-nr.: Bemærk, at erklæringen kun kan forventes betalt af Erstatningsnævnet, hvis den er rekvireret af nævnet. Lægeerklæring Afgivet til brug for ansøgning om erstatning fra staten efter offererstatningsloven Oplysningerne indhentes i henhold til 14, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 688 af 28. juni 2004 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (offererstatningsloven). Erklæringen skal så vidt muligt udfyldes på dansk. Der henvises til bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935 om almindelige regler for afgivelse af lægeerklæringer. Lægeerklæringen udstedes i forbindelse med en aktuel undersøgelse. Benyt venligst blokbogstaver eller maskine. Formularen kan tillige kopieres fra Erstatningsnævnets hjemmeside, 1. Hvornår og hvordan angives tilskadekomsten at have fundet sted? 2. Hvilken lægelig behandling har skadelidte gennemgået i anledning af tilskadekomsten? 3. Hvis skadelidte har været henvist til anden behandler, angives hvilken (f.eks. fysioterapeut eller psykolog). 4. I hvilke perioder har skadelidte været sygemeldt som følge af tilskadekomsten? 5. Har skadelidte fortsat følger efter tilskadekomsten? 6. Beskriv evt. følger nærmere, angiv såvel objektive fund som subjektive klager. Borgergade 28, 2. E-post: 1300 København K. Internet: Fax.:

20 6. fortsat. 7. Er der overensstemmelse mellem skadelidtes klager og de objektive fund? 8. Har skadelidte nogen forudbestående lidelser, der har betydning for den aktuelle tilstand? Hvilke? 9. Skønnes det, at skadelidte vil få varige følger efter tilskadekomsten? Hvilke? 10. Skønnes det, at tilskadekomsten medfører behov for meget langvarig eller evt. varig behandling? Hvilken? 11. Er De skadelidtes sædvanlige læge? 12. Eventuelle supplerende bemærkninger 13. Dato for undersøgelsen den sted underskrift og stempel Bekendtgørelse nr. 212 af 20. juni 1935, 3-4: 3 I lægeerklæringer, der udstedes til brug for personer eller institutioner, der ikke kan forudsættes at være i besiddelse af lægelig viden, skal, hvor særlige grunde ikke taler derimod, i videst muligt omfang benyttes danske eller dog almenfattelige betegnelser for sygdomme, anatomiske forhold m.m. 4 De i erklæringen indeholdte oplysninger skal være så fyldige og tydelige, at formålet med erklæringen opfyldes, og at den for hvem erklæringen er bestemt, derved sættes i stand til selv at danne sig et skøn. Det skal tydeligt fremgå, hvilke af de i erklæringen givne oplysninger, der beror på lægens egen undersøgelse eller iagttagelse af den pågældende, og hvilke der skyldes angivelser fra den undersøgte eller tredjemand eller beror på journaler o.l. I erklæringen skal anføres dato for lægens sidste personlige undersøgelse af den pågældende, er ingen personlig undersøgelse foretaget, skal dette udtrykkeligt anføres Den almindelige Danske Lægeforening og Erstatningsnævnet - 2 -

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011 EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011 Reders ansvar over for besætningen Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Oversigt Skadelidte besætningsmedlemmers ret til kompensation Den lovpligtige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2005 eller senere Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering mv. Tingsskade forvoldt af praktikant Statens erstatningsordning

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

THE DANISH INSURANCE CONTRACTS ACT, 1930

THE DANISH INSURANCE CONTRACTS ACT, 1930 THE DANISH INSURANCE CONTRACTS ACT, 1930 Act no. 129 of 15 April 1930, cf. Restatement no. 999 of 05 October 2006, latest amended by act no. 737 of 25 June 2014... RENDERED IN ENGLISH BY LUNDBERG, COPENHAGEN

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2012 til og med 30. november 2013 Ved skader,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere