5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille"

Transkript

1 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter at han havde været udsat for vold. Den 28. juni 2005 traf nævnet afgørelse i sagen. Ud af en samlet sagsbehandlingstid på over 9 måneder lå sagen stille i 7½ måned før nævnet tog fat på at ekspedere den. Nævnet underrettede ikke manden om hvorfor den sagsbehandlingstid på mellem 2 og 6 måneder som han var blevet lovet fra starten, ikke kunne overholdes. Nævnet svarede heller ikke på rykkerbreve sendt i februar og april 2005 eller på telefoniske rykkere. Ombudsmanden mente samlet set at sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden, i Erstatningsnævnet havde været meget beklagelig. Han mente i den forbindelse at det var kritisabelt at nævnet over for en politimester havde oplyst at klageren var blevet orienteret om at sagen var sendt videre til politiet, når det ikke var tilfældet. Det var også kritisabelt at klageren var blevet orienteret om at fremtidige ansøgninger burde sendes til politiet, når det heller ikke var tilfældet. Ombudsmanden henstillede til nævnet at overveje om det ville medføre en mere effektiv sagsbehandling hvis der straks blev foretaget en indledende undersøgelse (visitation) af alle sager der modtages i nævnet. Ombudsmanden henstillede også til nævnet at overveje om det på en hensigtsmæssig måde kunne gøre ansøgere opmærksom på hvilket materiale og hvilke blanketter der utvivlsomt var brug for i forbindelse med sagsbehandlingen. (J.nr ). Det fremgik af sagens akter at advokat A s klient den 8. november 2003 blev udsat for vold. Han blev tildelt flere skaller, og i den forbindelse vred han om på

2 sit højre knæ. Dette medførte at han måtte sygemeldes fra sit arbejde til og med den 4. januar Der blev afsagt dom i straffesagen ved Retten i X-by den og ved Østre Landsret den. Under sagens behandling i byretten blev der nedlagt påstand om erstatning og godtgørelse som tiltalte størrelsesmæssigt godkendte med kr ,89, hvilket blev taget til følge af retsformanden. Landsretten stadfæstede byrettens dom, men behandlede ikke erstatningsopgørelsen. Den 21. september 2004 fremsendte A på vegne af sin klient ansøgning til Erstatningsnævnet om erstatning i medfør af offererstatningsloven. Den 12. oktober 2004 oversendte Erstatningsnævnet ansøgningen til Politimesteren i X-by. Nævnet skrev: Vedlagt fremsendes ansøgning om erstatning efter offererstatningsloven fra (B), cpr.nr. ( ). De bedes returnere ansøgningen til nævnet vedlagt alle relevante akter, jf. nævnets forretningsorden, bekendtgørelse nr. 808 af , 6. Ansøgerens advokat er samtidig orienteret om, at sagen er videresendt til Dem, og om at fremtidige ansøgninger bør indsendes via politiet. Samme dag bekræftede Erstatningsnævnet modtagelsen af A s ansøgning over for hende. Nævnet skrev bl.a.: Nævnet har den modtaget Deres ansøgning om erstatning. Der vil gå mellem 2 og 6 måneder, før nævnet begynder at behandle ansøgningen. De kan læse mere om nævnets arbejde på Hvis De ikke allerede har fremsendt dokumentation for Deres krav, kan De lette ekspeditionen af sagen ved nu at gøre det. Dokumentationen kan bestå af f.eks. kvitteringer for køb af medicin, lægeerklæring vedrørende sygeperiode eller erklæring fra Deres arbejdsgiver om mistet indtægt som følge af skaden. Nævnet kan uden tilladelse fra Dem afkræve andre, f.eks. Deres læge eller kommunen, de oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Der var i brevet intet anført om oversendelsen til Politimesteren i X-by. Ej heller blev A orienteret om at fremtidige ansøgninger burde indsendes direkte til

3 politiet. Politimesteren i X-by returnerede ansøgningen til Erstatningsnævnet den 2. november 2004 og vedlagde domsudskrifter fra begge instanser. Den 15. november 2004 sendte politiet supplerende sagsakter til Erstatningsnævnet. Den 22. november 2004 skrev Erstatningsnævnet på ny til A. Det anførtes bl.a.: Nævnet har den modtaget ansøgning om erstatning vedrørende Deres klient. Der vil gå mellem 2 og 6 måneder, før nævnet begynder at behandle ansøgningen. Nævnet skal i den forbindelse anmode Dem om i fremtiden at indsende erstatningsansøgninger til nævnet via politiet, jf. nævnets forretningsorden (bkg. 808 af ) 6. Dette vil normalt lette ekspeditionen af sagen, idet politiet videresender ansøgningen til nævnet tillige med sagens akter, der således ikke skal rekvireres særskilt af nævnet. De kan læse mere om nævnets arbejde på Brevet var i øvrigt identisk med nævnets brev af 12. oktober Den 16. februar 2005 sendte A yderligere et krav til Erstatningsnævnet, idet hendes klient havde haft udgifter til fysioterapi. Desuden spurgte hun Erstatningsnævnet hvornår sagen forventedes færdigbehandlet. I brev af 18. april 2005 spurgte A på ny nævnet hvornår nævnet forventede at sagen var færdigbehandlet. Den 10. maj 2005 sendte Erstatningsnævnet et brev til A hvor nævnet opfordrede hende til at dokumentere og specificere sin klients krav. Nævnet skrev: De bedes nærmere specificere og dokumentere Deres klients krav. Idet Deres klient søger om godtgørelse for svie og smerte, skal Deres klients praktiserende læge udfylde vedlagte lægeerklæring og sende den tilbage til nævnet. Af erklæringen skal endvidere fremgå, at Deres klients behandling hos fysioterapeut er lægehenvist, alene som følge af tilskadekomsten den

4 2003. Når erklæringen er modtaget i nævnet, vil der blive truffet afgørelse om erstatning af udgift til fysioterapeutisk behandling. Udgiften til erklæringen vil blive betalt af nævnet. Nævnet vil træffe afgørelse om erstatning for udgift til fysioterapi, når ovenstående lægeerklæring er modtaget. Idet De også søger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal De indsende en erklæring fra Deres klients arbejdsgiver, der dokumenterer beløbets størrelse. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er forskellen mellem Deres klients normale løn og sygeløn/sygedagpenge. Det fremgår af erstatningsansvarslovens 2. De bedes derfor oplyse og dokumentere, hvilke beløb Deres klient har modtaget i sygeløn/sygedagpenge. Hvis Deres klient ikke har modtaget sygeløn/sygedagpenge, bedes De oplyse årsagen hertil. Endelig har De søgt om erstatning af udgift til transport. De bedes nærmere dokumentere kravet. Det bemærkes, at eventuel erstatning for denne udgift vil blive dækket efter statens km-takst, der i 2003 udgjorde 1,60 kr. pr. km. Nævnet foretager sig ikke mere i sagen, medmindre De på ny retter henvendelse hertil. Samme dag oversendte Erstatningsnævnet sagens akter til Politimesteren i X-by. Nævnet skrev: Vedlagt fremsendes kopi af nævnets afgørelse af dags dato. Sagens akter vedlægges. Den 11. maj 2005 skrev A til Erstatningsnævnet. Hun anførte bl.a.: Det er derfor særdeles kritisabelt at jeg ved brev af den 10/ knapt 8 måneder efter fremsendelsen til nævnet får meddelelse om, at der særskilt skal indhentes lægeerklæring samt udfærdiges en særskilt redegørelse for tabt arbejdsfortjeneste samt dokumentere krav vedrørende transport. Som jeg ser det underbygger brevet at Erstatningsnævnet må antages ikke overhovedet at have læst det modtagne materiale igennem. Jeg er af den opfattelse at lovens [lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser; min bemærkning] 11 a, stk. 2, ikke bør finde anvendelse hvor kravet har været så

5 grundigt behandlet. Det fremgår blandt andet at man havde indsigelser mod transportgodtgørelseskravet. Den 12. maj 2005 ringede A til Erstatningsnævnet for telefonisk at udtrykke sin utilfredshed med nævnets brev af 10. maj. Ifølge et telefonreferat på sagen oplyste hun at hun fandt at spørgsmålet om svie og smerte har været drøftet så grundigt i retten, at det er et retskrav, selv om det er anerkendt. Ifølge referatet oplyste Erstatningsnævnet A om at dette ikke er tilfældet. Desuden oplyste Erstatningsnævnet at der ikke på sagen lå bilag fra hende. Derfor blev det aftalt at hun skulle sende bilagene igen. A sendte de aftalte bilag til Erstatningsnævnet samme dag. I følgebrevet anførte hun nogle forklarende kommentarer til de otte bilag. Desuden skrev hun: Jeg forventer at modtage en meget hurtig afgørelse, idet jeg på ny gør opmærksom på at (B) er i stærkt bekneb for det omhandlede beløb. Den lægeerklæring som nævnet ønskede, blev udarbejdet den 27. maj 2005 og herefter fremsendt til nævnet, som modtog den den 30. maj Den 24. maj 2005 modtog jeg A s klage af 20. maj I klagen redegjorde hun for sagsforløbet og anførte at hun fandt sagsbehandlingen kritisabel. Den 13. juni 2005 bad jeg Erstatningsnævnet om en udtalelse i anledning af A s klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden. Jeg skrev bl.a.: Det er fast antaget i ombudsmandspraksis at myndigheden bør give den der er part i en sag, underretning når sagsbehandlingen trækker ud. Vejledende retningslinjer er nærmere beskrevet i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven, navnlig punkt 206 og 207. Jeg beder i den forbindelse Erstatningsnævnet om en datoliste over de foretagne ekspeditioner med angivelse af i hvilket omfang klageren har modtaget underretning. I overensstemmelse med Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 4. juni 1997 om mål for hurtig sagsbehandling mv. beder jeg også om oplysninger om hvorvidt Erstatningsnævnet har opstillet målsætninger for hvor hurtigt man vil forsøge at behandle sager af denne type. I bekræftende fald bedes nævnet nærmere oplyse hvilke mål for sagsbehandlingstiden der er opstillet for perioden

6 2004/2005. Den 28. juni 2005 traf Erstatningsnævnet afgørelse i sagen. Nævnet tilkendte A s klient kr ,89 i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og kr i godtgørelse for svie og smerte. Disse beløb var i overensstemmelse med erstatningsopgørelsen, som var vedlagt A s klients ansøgning til nævnet. Erstatningsnævnet afslog at erstatte A s klients udgifter til fysioterapi. Dette begrundede nævnet med at hendes klient var omfattet af en ulykkesforsikring. Vedrørende transportomkostninger og godtgørelse for tort bemærkede nævnet: Nævnet har forstået Deres klients ansøgning om erstatning/godtgørelse således, at Deres klient over for nævnet har frafaldet krav om erstatning for transportomkostninger samt godtgørelse for tort. I anledning af A s klage til mig over sagsbehandlingen bemærkede nævnet videre i brevet af 28. juni 2005 bl.a.: De har i klagen blandt andet anført, at De på trods af flere rykkere herfor ved breve af den og af den samt to telefonsamtaler ikke siden nævnets brev til Dem af modtog underretning om, hvornår Deres klients ansøgning om erstatning kunne forventes behandlet i nævnet. Nævnet skal i den anledning beklage den lange sagsbehandlingstid. Nævnet skal endvidere beklage, at De ikke modtog underretning om, at nævnet ikke havde nået at tage Deres klients ansøgning om erstatning under behandling inden for den i nævnets brev af nævnte frist på 2-6 måneder, samt oplysning om hvorpå sagen beroede. Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at den lange sagsbehandlingstid navnlig skyldes, at der for tiden er et stort antal sager under ekspedition i nævnet. Nævnet skal endelig beklage, at Deres skriftlige og telefoniske rykkere ikke blev besvaret. Der henvises i øvrigt til nævnets udtalelse til ombudsmanden af i dag. Kopi af nævnets udtalelse til ombudsmanden vedlægges. Som omtalt i Erstatningsnævnets afgørelse til A afgav nævnet samme dag en udtalelse til mig. Nævnet anførte følgende i sin udtalelse:

7 1. Folketingets Ombudsmand har ved brev af anmodet Erstatningsnævnet om en udtalelse i anledning af en klage indgivet af advokat (A) på vegne af (B). Ombudsmanden har endvidere bedt om, at nævnet fremsender en datoliste over de foretagne ekspeditioner med angivelse af, i hvilket omfang advokat (A) har modtaget underretning. I den anledning vedlægges kopi af nævnets sagsakter. Nævnet har forstået brevet fra advokat (A) således, at advokaten klager over såvel sagsbehandlingstiden som sagsbehandlingen i nævnet. 2. For så vidt angår klagen over nævnets sagsbehandlingstid, kan nævnet oplyse følgende: Nævnet modtog den ansøgningen om erstatning fra (B). Ansøgningen var sendt direkte til nævnet af advokat (A). Efter Erstatningsnævnets forretningsorden, bekendtgørelse nr. 808 af 19. november 1998, 6 skal ansøgning om erstatning efter offererstatningsloven indleveres til politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor anmeldelse af lovovertrædelsen har fundet sted. Politiet videresender herefter sagen til nævnet vedlagt sagens relevante akter. Hvis en ansøgning ikke fremsendes via politiet, fremsender nævnet rutinemæssigt en meddelelse til politiet om, at nævnet har modtaget en ansøgning om erstatning i sagen. Samtidig anmodes om fremsendelse af sagens akter, når sagens behandling er afsluttet hos politiet eller i retten. Ansøgeren eller ansøgerens advokat får samtidig meddelelse herom. Ved brev af fremsendte nævnet ansøgning om erstatning fra (B) til Politimesteren i (X)-by, med anmodning om fremsendelse af sagens akter. Ved brev af underrettede nævnet advokat (A) om, at der ville gå mellem 2 og 6 måneder, før nævnet ville begynde at behandle ansøgningen. Nævnet modtog den sagens akter samt ansøgningen fra politiet. Nævnet sendte efterfølgende den ved en fejl endnu en underretning til advokat (A) med oplysning om, at nævnet havde modtaget ansøgningen om erstatning fra (B). Nævnet oplyste endvidere, at der ville gå

8 mellem 2 og 6 måneder, før nævnet ville begynde at behandle ansøgningen. Den anmodede nævnet advokat (A) om nærmere at specificere og dokumentere (B) s krav. Nævnet har i perioden fra den og indtil den ikke givet advokat (A) yderligere underretning om, hvornår sagen kunne forventes behandlet i nævnet. Nævnet har på den baggrund i dag over for advokat (A) beklaget, at advokaten ikke modtog underretning om, at nævnet ikke havde nået at tage ansøgningen om erstatning under behandling inden for den i nævnets brev af nævnte frist på 2-6 måneder, samt oplysning om hvorpå sagen beroede. Nævnet har endvidere over for advokaten beklaget, at nævnet ikke har besvaret advokatens skriftlige og telefoniske rykkere i sagen. Nævnet har endelig beklaget den lange sagsbehandlingstid. Kopi af nævnets afgørelse vedlægges til orientering. 3. Nævnet har endvidere forstået advokat (A) s brev således, at hun klager over, at nævnet foretager en materiel prøvelse af den ved Retten i (X)-by tilkendte godtgørelse/erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste, idet erstatningskravene efter advokatens opfattelse var tilstrækkeligt dokumenterede i retten. Efter offererstatningslovens 11 a, stk. 1, betaler nævnet i de tilfælde, hvor skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse fra skadevolderen er afgjort ved dom, erstatning med det beløb, som er fastsat ved dommen. Efter lovens 11 a, stk. 2, gælder dette dog ikke, når skadevolderen har anerkendt kravet eller dets størrelse. I disse tilfælde har retten ikke foretaget nogen prøvelse af erstatningskravet. Nævnet er derfor ikke bundet af dommens bestemmelse om erstatning. Da skadevolderen må anses for størrelsesmæssigt at have anerkendt (B) s krav om godtgørelse/erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste, er nævnet ikke bundet af erstatningsfastsættelsen ved Retten i (X)-bys straffedom af ( ). Retten i (X)-by har ved straffedom af ( ) ikke foretaget nogen materiel prøvelse af erstatningskravet.

9 Nævnet havde ikke fra advokat (A) modtaget de bilag (1-8), som var blevet fremlagt i retten. Nævnet anmodede derfor ved brev af advokaten om nærmere dokumentation for (B) s ansøgning om godtgørelse/erstatning. 4. Ombudsmanden har endvidere anmodet nævnet om at oplyse, hvilke mål der er opstillet for sagsbehandlingstiden i 2004/2005. Erstatningsnævnet kan i den anledning oplyse, at nævnet siden 2003 har fastsat mål for sagernes såkaldte liggetid. Liggetiden er den tid, der går fra nævnet modtager en sag, til sagen tages under ekspedition. Det var nævnets mål i 2004, under forudsætning af en uændret sagstilgang, at opnå en reduktion i antallet af ventende sager fra 468 sager til cirka 350 sager pr. 1. december 2004, svarende til en liggetid på omkring 6 uger. På grund af en betydelig stigning i antallet af uekspederede sager er liggetiden imidlertid øget fra 2 til 3 måneder ved udgangen af 2003 til mellem 2 og 6 måneder ved udgangen af Det er nævnets mål i 2005, at liggetiden pr. 1. december er nedbragt til ca. 3 måneder. Der foreligger for tiden ingen statiske oplysninger om den tid, der i alt går, fra en sag modtages i nævnet, til en sag er endelig afgjort. Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at der i sommeren 2005 vil blive etableret en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan nævnet i fremtiden vil kunne redegøre for den samlede sagsbehandlingstid i nævnets sager. Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2005, således at nævnet fra 2006 løbende kan redegøre for sagernes sagsbehandlingstid og ikke kun liggetiden. Nævnet har endvidere som led i sine indsatspunkter for 2005 fastsat en række delmål for nævnets sagsbehandlingstid i form af frister for forskellige ekspeditioner, for eksempel afsendelse af kvittering for sagens modtagelse, betaling af regninger og besvarelse af breve af forskellig karakter. Kopi af nævnets handlingsplan for 2004 samt indsatspunkter for 2005 vedlægges.

10 Der vedlægges endvidere en oversigt over nævnets delmål for sagsbehandlingstiden. Kopi af dette brev er i dag fremsendt til advokat (A). Den 2. august 2005 fremkom A med bemærkninger til Erstatningsnævnets udtalelse. Hun skrev bl.a.: Erstatningsnævnet skriver i sit brev af den 12/ at ekspeditionen kan lettes ved at fremsende dokumentation vedrørende (B) s krav. I brev af den 22/ ændres formuleringen således at det heraf fremgår at politiet er blevet anmodet om at fremsende sagens akter til Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnet nævner på dette tidspunkt intet om at det modtagne materiale skulle være ufyldestgørende. Da jeg er bekendt med at erstatningsopgørelsen i straffesagen er på 2 sider samt at alle poster dokumenteres ved fremlæggelse af bilag 1 til 8, gør jeg naturligvis ikke yderligere i den lange venteperiode på mere end et halvt år. Det er således ganske utilfredsstillende at Erstatningsnævnet ikke i sin bekræftelse nævner hvilken dokumentation der skal fremsendes for at lette sagsbehandlingen, og heller ikke nævner i sit brev hvilke sagsakter man har modtaget fra politimyndigheden. Såfremt man havde gjort dette, kunne jeg allerede i november 2004 have fremsendt den foreliggende, og meget uddybende, dokumentation. Den 17. august 2005 meddelte Erstatningsnævnet mig at man på baggrund af A s brev fortsat henholdt sig til nævnets udtalelse af 28. juni Ombudsmandens udtalelse I min afsluttende udtalelse til A skrev jeg bl.a.: Jeg forstår Deres bemærkninger i brev af 2. august 2005 sådan at De fastholdt Deres klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, men at De ikke er utilfreds med selve indholdet af Erstatningsnævnets afgørelse af 28. juni 2005.

11 Den samlede sagsbehandlingstid Der er ikke i forvaltningsloven fastsat generelle bestemmelser om en myndigheds sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om hvornår sagsbehandlingstiden overskrider det acceptable, kan derfor ikke besvares generelt. Ud over den samlede sagsbehandlingstid må man tage andre forhold i betragtning. En nærmere bedømmelse af den samlede sagsbehandlingstid kræver en vurdering af sagens art og eventuelt også sagens konkrete omstændigheder. Der må således tages hensyn til i hvilken udstrækning en korrekt behandling af sagen har krævet indhentelse af (yderligere) oplysninger eller gennemførelse af andre tids- og ressourcekrævende processkridt. Der må desuden tages hensyn til om sagens afgørelse når sagen i øvrigt er klar til afgørelse er mere eller mindre kompliceret, og om sagen af hensyn til parten eller andre private eller offentlige interesser må anses for mere eller mindre hastende. Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (optaget i Retsinformation (www.retsinfo.dk) som VEJ nr af 4. december 1986) indeholder følgende retningslinjer under punkt angående svarfrister mv.: 205. Forvaltningsloven indeholder ikke generelle regler om sagsbehandlingstiden. Baggrunden herfor er bl.a., at de opgaver, der udføres af den offentlige forvaltning, er af så forskellig karakter og omfang, at det ikke vil være muligt i en lov, der skal gælde for hele den offentlige forvaltning, at fastsætte bestemte regler for sagsbehandlingstiden, som med rimelighed vil kunne håndhæves ved domstolene. Derimod kan der på baggrund af Folketingets Ombudsmands udtalelser om, hvad der med hensyn til sagsbehandlingstiden må antages at følge af almindelig god forvaltningsskik, gives nogle vejledende regler om sagsbehandlingens tilrettelæggelse, herunder om underretning til den, der er part i en sag, om den forventede sagsbehandlingstid. Ombudsmanden har i nogle afgørelser også peget på, at myndighederne med henblik på at sikre, at sager ikke henligger i længere tid, inden afgørelse træffes, og at sager ikke bliver glemt og derfor ikke afgjort, bør oprette tilstrækkeligt EFFEKTIVE ERINDRINGSSYSTEMER.

12 206. Hvis en forvaltningsmyndighed som følge af sagens karakter eller den almindelige sagsbehandlingstid for den pågældende myndighed ikke kan træffe afgørelse inden kortere tid efter sagens modtagelse, bør myndigheden give den, der er part i sagen, underretning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge Myndigheden bør endvidere give den, der er part i sagen, underretning, når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt Rykkerskrivelser fra den, der er part i sagen, og som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, bør i almindelighed besvares med det samme. Besvarelsen bør indeholde oplysning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge. Se endvidere Jens Olsen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 622 ff. Fra Erstatningsnævnet modtog Deres klage den 22. september 2004, og indtil nævnet traf afgørelse i sagen den 28. juni 2005, gik der i alt mere end 9 måneder. Jeg må lægge til grund at der ud over nævnets brev af 22. november 2004 til Dem ikke er sket ekspeditioner i sagen fra den 16. november 2004, hvor sagen blev modtaget retur fra politiet, til afsendelsen af brevet af 10. maj 2005, dvs. i næsten 6 måneder. Erstatningsnævnet har beklaget den lange sagsbehandlingstid over for mig. Jeg kan tilslutte mig nævnets beklagelse, idet det på grund af sagens relativt ukomplicerede karakter også er min opfattelse at Erstatningsnævnets sagsbehandlingstid har været for lang. Manglende orientering om hvornår sagen kunne forventes behandlet Af Justitsministeriets ovennævnte vejledning til forvaltningsloven fremgår det af punkt 206 og 207 at hvis en forvaltningsmyndighed ikke kan træffe afgørelse i en sag inden for en rimelig tid, bør myndigheden give parten oplysning om årsagen til dette og så vidt muligt oplysning om hvornår myndigheden regner med at kunne træffe afgørelse. Tilsvarende bør myndigheden underrette parten hvis

13 behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt. Erstatningsnævnet bekræftede den 12. oktober 2004 modtagelsen af Deres klage og anførte at der ville gå mellem 2 og 6 måneder før nævnet ville begynde at behandle ansøgningen. Erstatningsnævnet bekræftede på ny modtagelse af Deres klients ansøgning den 22. november Nævnet har i sin udtalelse af 28. juni 2005 til mig oplyst at dette var en fejl. Erstatningsnævnet har i sin udtalelse til mig beklaget at De i perioden fra 12. oktober 2004 til 10. maj 2005 ikke modtog underretning om at sagsbehandlingen ville trække ud, og om hvad forsinkelsen skyldtes. Jeg er enig i nævnets beklagelse heraf. Manglende besvarelse af rykkerbreve Det fremgår endvidere af vejledningens punkt 208 at rykkerskrivelser fra den der er part i sagen, som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, i almindelighed bør besvares med det samme. Besvarelsen bør indeholde oplysning om hvorfor sagen endnu ikke er færdigbehandlet, og så vidt muligt oplysning om hvornår myndigheden regner med at afgørelsen kan foreligge. Jeg henviser endvidere til f.eks. Jens Olsen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 644 ff (særligt s. 646), og til Folketingets Ombudsmands beretning for 2000, s. 496 ff. Erstatningsnævnet har beklaget at nævnet ikke besvarede Deres rykkerbreve af 16. februar 2005 og 18. april På sidstnævnte tidspunkt var der gået omkring de 6 måneder som Erstatningsnævnet anførte som den maksimale tid der ville gå før nævnet ville begynde at behandle sagen, og De havde intet hørt fra nævnet siden det fejlagtigt udsendte brev af 22. november Deres rykkere må utvivlsomt anses for at have været rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden. Det er dermed min opfattelse at nævnet ikke har forholdt sig i overensstemmelse med punkt 208 i den nævnte vejledning til forvaltningsloven. Jeg er derfor enig i nævnets beklagelse.

14 Orientering om videresendelse til politiet På trods af at nævnet den 12. oktober 2004 sendte Dem en bekræftelse på modtagelsen af Deres klients ansøgning, fremsendte Erstatningsnævnet den 22. november 2004 endnu en bekræftelse på modtagelsen til Dem. Nævnet har i brev af 28. juni 2005 til mig oplyst at den sidste bekræftelse blev afsendt ved en fejl. Nævnet anmodede Dem i brevet af 22. november 2004 om at De for fremtiden indsendte erstatningsansøgninger til nævnet via politiet. Herudover var brevet identisk med nævnets brev af 12. oktober 2004; bl.a. bemærkede nævnet således igen at der ville gå mellem 2 og 6 måneder, før nævnet begynder at behandle ansøgningen. I Erstatningsnævnets brev af 12. oktober 2004 til Politimesteren i (X)-by bemærkede nævnet over for politiet at De var orienteret om at sagen var videresendt til politiet, og at De var orienteret om at fremtidige ansøgninger burde indsendes via politiet. Dette var imidlertid ikke korrekt. Bemærkningen om at fremtidige ansøgninger burde indsendes via politiet, blev først fremsat over for Dem i brevet af 22. november 2004, og der var hverken i brevet til Dem af 12. oktober 2004 eller i brevet af 22. november 2004 bemærket noget om at ansøgningen var blevet videresendt til Politimesteren i (X)-by den 12. oktober Jeg mener at det er kritisabelt at Erstatningsnævnet over for Politimesteren i (X)-by oplyste at De var underrettet om at sagen var oversendt til politiet, og at De var orienteret om at fremtidige ansøgninger burde indsendes via politiet, når dette ikke var tilfældet. Tidspunktet for anmodningen om særlig dokumentation (liggetiden) Jeg går ud fra at årsagen til at Erstatningsnævnet først anmodede om særlig dokumentation 7-8 måneder efter at ansøgningen blev modtaget i Erstatningsnævnet, er at Erstatningsnævnet først på dette tidspunkt havde læst Deres ansøgning igennem og vurderet behovet for yderligere oplysning af sagen. Den tid der går fra modtagelsen af en sag til den behandles, benævnes

15 liggetiden i Erstatningsnævnets udtalelse af 28. juni I Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 73 af 4. juni 1997 om mål for hurtig sagsbehandling mv. bemærkes følgende om sagsbehandlingsrutiner: 1. Det er et grundlæggende krav til forvaltningen, at afgørelser skal træffes så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt. Spørgsmålet om, hvor hurtigt en forvaltningsmyndighed kan behandle sine sager, er bl.a. et spørgsmål om, hvilke sagsbehandlingsrutiner myndigheden følger. Generelt bør myndighederne tilrettelægge sagsbehandlingen således, at der hurtigst muligt efter modtagelsen af en henvendelse foretages en første gennemgang og vurdering af sagen bl.a. med henblik på at afklare, om man er rette myndighed, eller om henvendelsen skal videresendes til en anden del af den samme myndighed eller eventuelt til en anden myndighed. Er man rette myndighed, må der tages stilling til, hvilke sagsbehandlingsskridt sagen giver anledning til. Med en sådan screening eller visitation, der foretages hurtigt efter modtagelsen, kan det sikres, at der ikke indtræder unødige forsinkelser f.eks. ved, at en henvendelse ligger i lang tid, inden den videresendes til rette vedkommende, eller ved, at myndigheden først lang tid efter sagens modtagelse indhenter udtalelser til brug for sagens behandling. En sådan fremgangsmåde giver også mulighed for en hurtig afklaring af, om sagen er af hastende karakter og derfor bør prioriteres. Jeg kan desuden oplyse at Rigsrevisionen i marts 2006 afleverede en beretning (RB A502/06) til statsrevisorerne om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn, herunder Erstatningsnævnet. Liggetiden opdeles i denne beretning i dels en indledende liggetid, forstået som perioden fra sagens akter modtages i nævnet, til eventuelle høringssvar modtages, og sagen fordeles til en sagsbehandler, dels en liggetid i løbet af sagsbehandlingen, f.eks. som følge af at høringssvar ikke umiddelbart sendes videre til partshøring hos sagens andre parter, eller at færdigbehandlede sager venter på at blive sat på nævnsmøde. Af denne beretning fremgår følgende vedrørende Erstatningsnævnets

16 liggetid inden sagsbehandlingen påbegyndes: 31. I Erstatningsnævnet vurderer Rigsrevisionen ligeledes, at der typisk er tale om en indledende liggetid på 3 måneder eller mere. I efteråret 2005 var den ifølge Justitsministeriets oplysninger til Folketinget 5-9 måneder. Angående liggetiden efter at sagsbehandlingen er påbegyndt, udtaler Rigsrevisionen: 40. I Erstatningsnævnet forløb sagsbehandlingen uden unødige liggetider, efter at sagsbehandlingen var igangsat. I Deres sag var den indledende liggetid ca. 7½ måned, idet denne må regnes som perioden fra modtagelsen af ansøgningen i nævnet den 23. september 2004 til det første reelle sagsbehandlingsskridt, dvs. brevet af 10. maj 2005, hvor nævnet anmodede om yderligere dokumentation. Liggetiden efter at sagsbehandlingen blev igangsat, må antages at være under en måned, idet denne må regnes fra Erstatningsnævnet den 30. maj 2005 modtog lægeerklæringen fra Deres klients læge, til nævnet traf afgørelse i sagen den 28. juni Liggetiden efter at sagsbehandlingen i Erstatningsnævnet var igangsat, giver mig ikke anledning til bemærkninger. Derimod er det min opfattelse at de 7½ måned der hengik fra sagen blev modtaget i nævnet, til sagen blev undergivet en indledende undersøgelse med henblik på at fremskaffe nødvendig dokumentation, er for lang tid. Selvom det er min opfattelse at en vis liggetid er uundgåelig, mener jeg at Erstatningsnævnets indledende liggetid på 7½ måned er beklagelig. Jeg har noteret mig at Erstatningsnævnets målsætning er at liggetiden i nævnet forkortes. Jeg henstiller at nævnet overvejer hvorvidt det vil medføre en mere effektiv og hurtigere sagsbehandling hvis alle modtagne sager straks undergives en indledende undersøgelse (visitation) med henblik på eventuelt at anmode ansøgeren om fremsendelse af yderligere materiale der utvivlsomt er påkrævet til sagens oplysning. Jeg henstiller også at Erstatningsnævnet overvejer hvorvidt nævnet på en hensigtsmæssig måde kan gøre ansøgere opmærksom på inden de indsender deres ansøgning hvilket materiale og hvilke blanketter der utvivlsomt er brug

17 for i forbindelse med sagsbehandlingen. Jeg har noteret mig at det ikke fremgår af Erstatningsnævnets ansøgningsskema hvilke tabsposter der skal dokumenteres, og på hvilken måde. Nævnet kunne i denne forbindelse overveje om det ikke ville være hensigtsmæssigt at anføre dette på ansøgningsskemaet. Det fremgår f.eks. af Erstatningsnævnets brev af 10. maj 2005 at en ansøgning om godtgørelse for svie og smerte altid kræver at ansøgerens læge udfylder en blanket som er udarbejdet af Erstatningsnævnet. Jeg har bemærket at ovennævnte oplysninger fremgår af Erstatningsnævnets hjemmeside (www.erstatningsnaevnet.dk), men dette er efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt til at opfylde behovet for vejledning. Samlet vurdering af sagsbehandlingen Samlet set er det min opfattelse at sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden, i nævnet har været meget beklagelig. Jeg har samtidig hermed gjort Erstatningsnævnet bekendt med min opfattelse. Jeg har endvidere bedt nævnet underrette mig om resultatet af nævnets overvejelser angående min henstilling vedrørende den indledende visitation af de indkomne sager samt min henstilling vedrørende vejledning af ansøgere inden ansøgningen indsendes. Nævnet svarede bl.a. følgende i brev af 23. maj 2006: Nævnet skal i den anledning oplyse, at der ved modtagelsen af nye ansøgninger i nævnet allerede i dag foretages en indledende visitation bl.a. med henblik på hurtigt at indhente eventuelt manglende akter mv. I forbindelse med den indledende visitation vurderes det endvidere, om det er muligt og om sagen er egnet til at blive udtaget til hurtig behandling på det foreliggende grundlag (såkaldt forlodssager). Disse forlodssager, der som udgangspunkt behandles inden en måned fra sagens modtagelse, udgør for tiden ca. 30 procent af det samlede antal modtagne nye sager. I forbindelse med den endelige

18 sagsbehandling kan der dog vise sig at være behov for at indhente yderligere oplysninger og dokumentation. Ombudsmanden henstiller endvidere, at nævnet overvejer, hvorvidt nævnet på en hensigtsmæssig måde kan gøre ansøgere opmærksom på inden de indsender deres ansøgning hvilket materiale og hvilke blanketter, der utvivlsomt er brug for i forbindelse med sagsbehandlingen. Herunder henstilles det, at nævnet overvejer, om det ikke ville være hensigtsmæssigt at anføre i nævnets ansøgningsskema, hvilke tabsposter, der skal dokumenteres, og på hvilken måde. Nævnet skal i den anledning oplyse, at behovet for dokumentation varierer fra sag til sag. En stor del af sagerne afgøres således uden indhentelse af yderligere dokumentation. Det drejer sig f.eks. om nævnets forlodssager. Forlodssagerne omfatter bl.a. sager, hvor nævnet er bundet af rettens afgørelse om godtgørelse og/eller erstatning, jf. offererstatningslovens 11 a, stk. 1 og 2. Endvidere er det i en række sager muligt at tilkende godtgørelse og/eller erstatning på baggrund af oplysninger om den lidte skade, som den er beskrevet i retsbøger, skadestuerapporter, politiattester mv. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nævnet som udgangspunkt kun betaler udgifterne til f.eks. lægeerklæringer, udtalelser mv. i forbindelse med nævnets sagsbehandling, hvis nævnet har anmodet ansøger om at indhente den pågældende lægeerklæring mv. Hvis skadelidte indhenter lægeerklæringer mv., inden ansøgningen indsendes til nævnet, sker dette for egen risiko og regning. Nævnet refunderer kun udgifterne hertil, hvis sagen er omfattet af offererstatningsloven, og der har været behov for at inddrage den pågældende dokumentation i nævnets sagsbehandling. Da en række sager som nævnt kan afgøres uden indhentelse af yderligere dokumentation, vil det kunne påføre ansøgerne unødvendige sagsomkostninger, dels i form af udgifter forbundet med indhentelse af den pågældende dokumentation, dels i form af øgede udgifter til eventuel advokatrepræsentation. På denne baggrund finder nævnet det ikke umiddelbart muligt eller hensigtsmæssigt at angive i det fortrykte ansøgningsskema, hvilken

19 dokumentation der altid er behov for, og på hvilken måde dokumentationen skal foreligge. Ombudsmandens bemærkninger vil dog indgå i nævnets løbende overvejelser om mulige forbedringer af ansøgningsskemaet. Jeg meddelte derefter at jeg havde noteret mig indholdet af Erstatningsnævnets svar, og at jeg herefter ikke foretog mig mere i sagen.

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn

sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn Beretning til statsrevisorerne om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn Marts 2006 RB A502/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Undersøgelsens resultater... 5 II. Undersøgelsens baggrund og

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere