5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille"

Transkript

1 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter at han havde været udsat for vold. Den 28. juni 2005 traf nævnet afgørelse i sagen. Ud af en samlet sagsbehandlingstid på over 9 måneder lå sagen stille i 7½ måned før nævnet tog fat på at ekspedere den. Nævnet underrettede ikke manden om hvorfor den sagsbehandlingstid på mellem 2 og 6 måneder som han var blevet lovet fra starten, ikke kunne overholdes. Nævnet svarede heller ikke på rykkerbreve sendt i februar og april 2005 eller på telefoniske rykkere. Ombudsmanden mente samlet set at sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden, i Erstatningsnævnet havde været meget beklagelig. Han mente i den forbindelse at det var kritisabelt at nævnet over for en politimester havde oplyst at klageren var blevet orienteret om at sagen var sendt videre til politiet, når det ikke var tilfældet. Det var også kritisabelt at klageren var blevet orienteret om at fremtidige ansøgninger burde sendes til politiet, når det heller ikke var tilfældet. Ombudsmanden henstillede til nævnet at overveje om det ville medføre en mere effektiv sagsbehandling hvis der straks blev foretaget en indledende undersøgelse (visitation) af alle sager der modtages i nævnet. Ombudsmanden henstillede også til nævnet at overveje om det på en hensigtsmæssig måde kunne gøre ansøgere opmærksom på hvilket materiale og hvilke blanketter der utvivlsomt var brug for i forbindelse med sagsbehandlingen. (J.nr ). Det fremgik af sagens akter at advokat A s klient den 8. november 2003 blev udsat for vold. Han blev tildelt flere skaller, og i den forbindelse vred han om på

2 sit højre knæ. Dette medførte at han måtte sygemeldes fra sit arbejde til og med den 4. januar Der blev afsagt dom i straffesagen ved Retten i X-by den og ved Østre Landsret den. Under sagens behandling i byretten blev der nedlagt påstand om erstatning og godtgørelse som tiltalte størrelsesmæssigt godkendte med kr ,89, hvilket blev taget til følge af retsformanden. Landsretten stadfæstede byrettens dom, men behandlede ikke erstatningsopgørelsen. Den 21. september 2004 fremsendte A på vegne af sin klient ansøgning til Erstatningsnævnet om erstatning i medfør af offererstatningsloven. Den 12. oktober 2004 oversendte Erstatningsnævnet ansøgningen til Politimesteren i X-by. Nævnet skrev: Vedlagt fremsendes ansøgning om erstatning efter offererstatningsloven fra (B), cpr.nr. ( ). De bedes returnere ansøgningen til nævnet vedlagt alle relevante akter, jf. nævnets forretningsorden, bekendtgørelse nr. 808 af , 6. Ansøgerens advokat er samtidig orienteret om, at sagen er videresendt til Dem, og om at fremtidige ansøgninger bør indsendes via politiet. Samme dag bekræftede Erstatningsnævnet modtagelsen af A s ansøgning over for hende. Nævnet skrev bl.a.: Nævnet har den modtaget Deres ansøgning om erstatning. Der vil gå mellem 2 og 6 måneder, før nævnet begynder at behandle ansøgningen. De kan læse mere om nævnets arbejde på Hvis De ikke allerede har fremsendt dokumentation for Deres krav, kan De lette ekspeditionen af sagen ved nu at gøre det. Dokumentationen kan bestå af f.eks. kvitteringer for køb af medicin, lægeerklæring vedrørende sygeperiode eller erklæring fra Deres arbejdsgiver om mistet indtægt som følge af skaden. Nævnet kan uden tilladelse fra Dem afkræve andre, f.eks. Deres læge eller kommunen, de oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Der var i brevet intet anført om oversendelsen til Politimesteren i X-by. Ej heller blev A orienteret om at fremtidige ansøgninger burde indsendes direkte til

3 politiet. Politimesteren i X-by returnerede ansøgningen til Erstatningsnævnet den 2. november 2004 og vedlagde domsudskrifter fra begge instanser. Den 15. november 2004 sendte politiet supplerende sagsakter til Erstatningsnævnet. Den 22. november 2004 skrev Erstatningsnævnet på ny til A. Det anførtes bl.a.: Nævnet har den modtaget ansøgning om erstatning vedrørende Deres klient. Der vil gå mellem 2 og 6 måneder, før nævnet begynder at behandle ansøgningen. Nævnet skal i den forbindelse anmode Dem om i fremtiden at indsende erstatningsansøgninger til nævnet via politiet, jf. nævnets forretningsorden (bkg. 808 af ) 6. Dette vil normalt lette ekspeditionen af sagen, idet politiet videresender ansøgningen til nævnet tillige med sagens akter, der således ikke skal rekvireres særskilt af nævnet. De kan læse mere om nævnets arbejde på Brevet var i øvrigt identisk med nævnets brev af 12. oktober Den 16. februar 2005 sendte A yderligere et krav til Erstatningsnævnet, idet hendes klient havde haft udgifter til fysioterapi. Desuden spurgte hun Erstatningsnævnet hvornår sagen forventedes færdigbehandlet. I brev af 18. april 2005 spurgte A på ny nævnet hvornår nævnet forventede at sagen var færdigbehandlet. Den 10. maj 2005 sendte Erstatningsnævnet et brev til A hvor nævnet opfordrede hende til at dokumentere og specificere sin klients krav. Nævnet skrev: De bedes nærmere specificere og dokumentere Deres klients krav. Idet Deres klient søger om godtgørelse for svie og smerte, skal Deres klients praktiserende læge udfylde vedlagte lægeerklæring og sende den tilbage til nævnet. Af erklæringen skal endvidere fremgå, at Deres klients behandling hos fysioterapeut er lægehenvist, alene som følge af tilskadekomsten den

4 2003. Når erklæringen er modtaget i nævnet, vil der blive truffet afgørelse om erstatning af udgift til fysioterapeutisk behandling. Udgiften til erklæringen vil blive betalt af nævnet. Nævnet vil træffe afgørelse om erstatning for udgift til fysioterapi, når ovenstående lægeerklæring er modtaget. Idet De også søger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal De indsende en erklæring fra Deres klients arbejdsgiver, der dokumenterer beløbets størrelse. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er forskellen mellem Deres klients normale løn og sygeløn/sygedagpenge. Det fremgår af erstatningsansvarslovens 2. De bedes derfor oplyse og dokumentere, hvilke beløb Deres klient har modtaget i sygeløn/sygedagpenge. Hvis Deres klient ikke har modtaget sygeløn/sygedagpenge, bedes De oplyse årsagen hertil. Endelig har De søgt om erstatning af udgift til transport. De bedes nærmere dokumentere kravet. Det bemærkes, at eventuel erstatning for denne udgift vil blive dækket efter statens km-takst, der i 2003 udgjorde 1,60 kr. pr. km. Nævnet foretager sig ikke mere i sagen, medmindre De på ny retter henvendelse hertil. Samme dag oversendte Erstatningsnævnet sagens akter til Politimesteren i X-by. Nævnet skrev: Vedlagt fremsendes kopi af nævnets afgørelse af dags dato. Sagens akter vedlægges. Den 11. maj 2005 skrev A til Erstatningsnævnet. Hun anførte bl.a.: Det er derfor særdeles kritisabelt at jeg ved brev af den 10/ knapt 8 måneder efter fremsendelsen til nævnet får meddelelse om, at der særskilt skal indhentes lægeerklæring samt udfærdiges en særskilt redegørelse for tabt arbejdsfortjeneste samt dokumentere krav vedrørende transport. Som jeg ser det underbygger brevet at Erstatningsnævnet må antages ikke overhovedet at have læst det modtagne materiale igennem. Jeg er af den opfattelse at lovens [lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser; min bemærkning] 11 a, stk. 2, ikke bør finde anvendelse hvor kravet har været så

5 grundigt behandlet. Det fremgår blandt andet at man havde indsigelser mod transportgodtgørelseskravet. Den 12. maj 2005 ringede A til Erstatningsnævnet for telefonisk at udtrykke sin utilfredshed med nævnets brev af 10. maj. Ifølge et telefonreferat på sagen oplyste hun at hun fandt at spørgsmålet om svie og smerte har været drøftet så grundigt i retten, at det er et retskrav, selv om det er anerkendt. Ifølge referatet oplyste Erstatningsnævnet A om at dette ikke er tilfældet. Desuden oplyste Erstatningsnævnet at der ikke på sagen lå bilag fra hende. Derfor blev det aftalt at hun skulle sende bilagene igen. A sendte de aftalte bilag til Erstatningsnævnet samme dag. I følgebrevet anførte hun nogle forklarende kommentarer til de otte bilag. Desuden skrev hun: Jeg forventer at modtage en meget hurtig afgørelse, idet jeg på ny gør opmærksom på at (B) er i stærkt bekneb for det omhandlede beløb. Den lægeerklæring som nævnet ønskede, blev udarbejdet den 27. maj 2005 og herefter fremsendt til nævnet, som modtog den den 30. maj Den 24. maj 2005 modtog jeg A s klage af 20. maj I klagen redegjorde hun for sagsforløbet og anførte at hun fandt sagsbehandlingen kritisabel. Den 13. juni 2005 bad jeg Erstatningsnævnet om en udtalelse i anledning af A s klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden. Jeg skrev bl.a.: Det er fast antaget i ombudsmandspraksis at myndigheden bør give den der er part i en sag, underretning når sagsbehandlingen trækker ud. Vejledende retningslinjer er nærmere beskrevet i Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven, navnlig punkt 206 og 207. Jeg beder i den forbindelse Erstatningsnævnet om en datoliste over de foretagne ekspeditioner med angivelse af i hvilket omfang klageren har modtaget underretning. I overensstemmelse med Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 4. juni 1997 om mål for hurtig sagsbehandling mv. beder jeg også om oplysninger om hvorvidt Erstatningsnævnet har opstillet målsætninger for hvor hurtigt man vil forsøge at behandle sager af denne type. I bekræftende fald bedes nævnet nærmere oplyse hvilke mål for sagsbehandlingstiden der er opstillet for perioden

6 2004/2005. Den 28. juni 2005 traf Erstatningsnævnet afgørelse i sagen. Nævnet tilkendte A s klient kr ,89 i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og kr i godtgørelse for svie og smerte. Disse beløb var i overensstemmelse med erstatningsopgørelsen, som var vedlagt A s klients ansøgning til nævnet. Erstatningsnævnet afslog at erstatte A s klients udgifter til fysioterapi. Dette begrundede nævnet med at hendes klient var omfattet af en ulykkesforsikring. Vedrørende transportomkostninger og godtgørelse for tort bemærkede nævnet: Nævnet har forstået Deres klients ansøgning om erstatning/godtgørelse således, at Deres klient over for nævnet har frafaldet krav om erstatning for transportomkostninger samt godtgørelse for tort. I anledning af A s klage til mig over sagsbehandlingen bemærkede nævnet videre i brevet af 28. juni 2005 bl.a.: De har i klagen blandt andet anført, at De på trods af flere rykkere herfor ved breve af den og af den samt to telefonsamtaler ikke siden nævnets brev til Dem af modtog underretning om, hvornår Deres klients ansøgning om erstatning kunne forventes behandlet i nævnet. Nævnet skal i den anledning beklage den lange sagsbehandlingstid. Nævnet skal endvidere beklage, at De ikke modtog underretning om, at nævnet ikke havde nået at tage Deres klients ansøgning om erstatning under behandling inden for den i nævnets brev af nævnte frist på 2-6 måneder, samt oplysning om hvorpå sagen beroede. Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at den lange sagsbehandlingstid navnlig skyldes, at der for tiden er et stort antal sager under ekspedition i nævnet. Nævnet skal endelig beklage, at Deres skriftlige og telefoniske rykkere ikke blev besvaret. Der henvises i øvrigt til nævnets udtalelse til ombudsmanden af i dag. Kopi af nævnets udtalelse til ombudsmanden vedlægges. Som omtalt i Erstatningsnævnets afgørelse til A afgav nævnet samme dag en udtalelse til mig. Nævnet anførte følgende i sin udtalelse:

7 1. Folketingets Ombudsmand har ved brev af anmodet Erstatningsnævnet om en udtalelse i anledning af en klage indgivet af advokat (A) på vegne af (B). Ombudsmanden har endvidere bedt om, at nævnet fremsender en datoliste over de foretagne ekspeditioner med angivelse af, i hvilket omfang advokat (A) har modtaget underretning. I den anledning vedlægges kopi af nævnets sagsakter. Nævnet har forstået brevet fra advokat (A) således, at advokaten klager over såvel sagsbehandlingstiden som sagsbehandlingen i nævnet. 2. For så vidt angår klagen over nævnets sagsbehandlingstid, kan nævnet oplyse følgende: Nævnet modtog den ansøgningen om erstatning fra (B). Ansøgningen var sendt direkte til nævnet af advokat (A). Efter Erstatningsnævnets forretningsorden, bekendtgørelse nr. 808 af 19. november 1998, 6 skal ansøgning om erstatning efter offererstatningsloven indleveres til politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor anmeldelse af lovovertrædelsen har fundet sted. Politiet videresender herefter sagen til nævnet vedlagt sagens relevante akter. Hvis en ansøgning ikke fremsendes via politiet, fremsender nævnet rutinemæssigt en meddelelse til politiet om, at nævnet har modtaget en ansøgning om erstatning i sagen. Samtidig anmodes om fremsendelse af sagens akter, når sagens behandling er afsluttet hos politiet eller i retten. Ansøgeren eller ansøgerens advokat får samtidig meddelelse herom. Ved brev af fremsendte nævnet ansøgning om erstatning fra (B) til Politimesteren i (X)-by, med anmodning om fremsendelse af sagens akter. Ved brev af underrettede nævnet advokat (A) om, at der ville gå mellem 2 og 6 måneder, før nævnet ville begynde at behandle ansøgningen. Nævnet modtog den sagens akter samt ansøgningen fra politiet. Nævnet sendte efterfølgende den ved en fejl endnu en underretning til advokat (A) med oplysning om, at nævnet havde modtaget ansøgningen om erstatning fra (B). Nævnet oplyste endvidere, at der ville gå

8 mellem 2 og 6 måneder, før nævnet ville begynde at behandle ansøgningen. Den anmodede nævnet advokat (A) om nærmere at specificere og dokumentere (B) s krav. Nævnet har i perioden fra den og indtil den ikke givet advokat (A) yderligere underretning om, hvornår sagen kunne forventes behandlet i nævnet. Nævnet har på den baggrund i dag over for advokat (A) beklaget, at advokaten ikke modtog underretning om, at nævnet ikke havde nået at tage ansøgningen om erstatning under behandling inden for den i nævnets brev af nævnte frist på 2-6 måneder, samt oplysning om hvorpå sagen beroede. Nævnet har endvidere over for advokaten beklaget, at nævnet ikke har besvaret advokatens skriftlige og telefoniske rykkere i sagen. Nævnet har endelig beklaget den lange sagsbehandlingstid. Kopi af nævnets afgørelse vedlægges til orientering. 3. Nævnet har endvidere forstået advokat (A) s brev således, at hun klager over, at nævnet foretager en materiel prøvelse af den ved Retten i (X)-by tilkendte godtgørelse/erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste, idet erstatningskravene efter advokatens opfattelse var tilstrækkeligt dokumenterede i retten. Efter offererstatningslovens 11 a, stk. 1, betaler nævnet i de tilfælde, hvor skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse fra skadevolderen er afgjort ved dom, erstatning med det beløb, som er fastsat ved dommen. Efter lovens 11 a, stk. 2, gælder dette dog ikke, når skadevolderen har anerkendt kravet eller dets størrelse. I disse tilfælde har retten ikke foretaget nogen prøvelse af erstatningskravet. Nævnet er derfor ikke bundet af dommens bestemmelse om erstatning. Da skadevolderen må anses for størrelsesmæssigt at have anerkendt (B) s krav om godtgørelse/erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste, er nævnet ikke bundet af erstatningsfastsættelsen ved Retten i (X)-bys straffedom af ( ). Retten i (X)-by har ved straffedom af ( ) ikke foretaget nogen materiel prøvelse af erstatningskravet.

9 Nævnet havde ikke fra advokat (A) modtaget de bilag (1-8), som var blevet fremlagt i retten. Nævnet anmodede derfor ved brev af advokaten om nærmere dokumentation for (B) s ansøgning om godtgørelse/erstatning. 4. Ombudsmanden har endvidere anmodet nævnet om at oplyse, hvilke mål der er opstillet for sagsbehandlingstiden i 2004/2005. Erstatningsnævnet kan i den anledning oplyse, at nævnet siden 2003 har fastsat mål for sagernes såkaldte liggetid. Liggetiden er den tid, der går fra nævnet modtager en sag, til sagen tages under ekspedition. Det var nævnets mål i 2004, under forudsætning af en uændret sagstilgang, at opnå en reduktion i antallet af ventende sager fra 468 sager til cirka 350 sager pr. 1. december 2004, svarende til en liggetid på omkring 6 uger. På grund af en betydelig stigning i antallet af uekspederede sager er liggetiden imidlertid øget fra 2 til 3 måneder ved udgangen af 2003 til mellem 2 og 6 måneder ved udgangen af Det er nævnets mål i 2005, at liggetiden pr. 1. december er nedbragt til ca. 3 måneder. Der foreligger for tiden ingen statiske oplysninger om den tid, der i alt går, fra en sag modtages i nævnet, til en sag er endelig afgjort. Nævnet kan i den forbindelse oplyse, at der i sommeren 2005 vil blive etableret en arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvordan nævnet i fremtiden vil kunne redegøre for den samlede sagsbehandlingstid i nævnets sager. Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2005, således at nævnet fra 2006 løbende kan redegøre for sagernes sagsbehandlingstid og ikke kun liggetiden. Nævnet har endvidere som led i sine indsatspunkter for 2005 fastsat en række delmål for nævnets sagsbehandlingstid i form af frister for forskellige ekspeditioner, for eksempel afsendelse af kvittering for sagens modtagelse, betaling af regninger og besvarelse af breve af forskellig karakter. Kopi af nævnets handlingsplan for 2004 samt indsatspunkter for 2005 vedlægges.

10 Der vedlægges endvidere en oversigt over nævnets delmål for sagsbehandlingstiden. Kopi af dette brev er i dag fremsendt til advokat (A). Den 2. august 2005 fremkom A med bemærkninger til Erstatningsnævnets udtalelse. Hun skrev bl.a.: Erstatningsnævnet skriver i sit brev af den 12/ at ekspeditionen kan lettes ved at fremsende dokumentation vedrørende (B) s krav. I brev af den 22/ ændres formuleringen således at det heraf fremgår at politiet er blevet anmodet om at fremsende sagens akter til Erstatningsnævnet. Erstatningsnævnet nævner på dette tidspunkt intet om at det modtagne materiale skulle være ufyldestgørende. Da jeg er bekendt med at erstatningsopgørelsen i straffesagen er på 2 sider samt at alle poster dokumenteres ved fremlæggelse af bilag 1 til 8, gør jeg naturligvis ikke yderligere i den lange venteperiode på mere end et halvt år. Det er således ganske utilfredsstillende at Erstatningsnævnet ikke i sin bekræftelse nævner hvilken dokumentation der skal fremsendes for at lette sagsbehandlingen, og heller ikke nævner i sit brev hvilke sagsakter man har modtaget fra politimyndigheden. Såfremt man havde gjort dette, kunne jeg allerede i november 2004 have fremsendt den foreliggende, og meget uddybende, dokumentation. Den 17. august 2005 meddelte Erstatningsnævnet mig at man på baggrund af A s brev fortsat henholdt sig til nævnets udtalelse af 28. juni Ombudsmandens udtalelse I min afsluttende udtalelse til A skrev jeg bl.a.: Jeg forstår Deres bemærkninger i brev af 2. august 2005 sådan at De fastholdt Deres klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, men at De ikke er utilfreds med selve indholdet af Erstatningsnævnets afgørelse af 28. juni 2005.

11 Den samlede sagsbehandlingstid Der er ikke i forvaltningsloven fastsat generelle bestemmelser om en myndigheds sagsbehandlingstid. Spørgsmålet om hvornår sagsbehandlingstiden overskrider det acceptable, kan derfor ikke besvares generelt. Ud over den samlede sagsbehandlingstid må man tage andre forhold i betragtning. En nærmere bedømmelse af den samlede sagsbehandlingstid kræver en vurdering af sagens art og eventuelt også sagens konkrete omstændigheder. Der må således tages hensyn til i hvilken udstrækning en korrekt behandling af sagen har krævet indhentelse af (yderligere) oplysninger eller gennemførelse af andre tids- og ressourcekrævende processkridt. Der må desuden tages hensyn til om sagens afgørelse når sagen i øvrigt er klar til afgørelse er mere eller mindre kompliceret, og om sagen af hensyn til parten eller andre private eller offentlige interesser må anses for mere eller mindre hastende. Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven (optaget i Retsinformation (www.retsinfo.dk) som VEJ nr af 4. december 1986) indeholder følgende retningslinjer under punkt angående svarfrister mv.: 205. Forvaltningsloven indeholder ikke generelle regler om sagsbehandlingstiden. Baggrunden herfor er bl.a., at de opgaver, der udføres af den offentlige forvaltning, er af så forskellig karakter og omfang, at det ikke vil være muligt i en lov, der skal gælde for hele den offentlige forvaltning, at fastsætte bestemte regler for sagsbehandlingstiden, som med rimelighed vil kunne håndhæves ved domstolene. Derimod kan der på baggrund af Folketingets Ombudsmands udtalelser om, hvad der med hensyn til sagsbehandlingstiden må antages at følge af almindelig god forvaltningsskik, gives nogle vejledende regler om sagsbehandlingens tilrettelæggelse, herunder om underretning til den, der er part i en sag, om den forventede sagsbehandlingstid. Ombudsmanden har i nogle afgørelser også peget på, at myndighederne med henblik på at sikre, at sager ikke henligger i længere tid, inden afgørelse træffes, og at sager ikke bliver glemt og derfor ikke afgjort, bør oprette tilstrækkeligt EFFEKTIVE ERINDRINGSSYSTEMER.

12 206. Hvis en forvaltningsmyndighed som følge af sagens karakter eller den almindelige sagsbehandlingstid for den pågældende myndighed ikke kan træffe afgørelse inden kortere tid efter sagens modtagelse, bør myndigheden give den, der er part i sagen, underretning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge Myndigheden bør endvidere give den, der er part i sagen, underretning, når behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt Rykkerskrivelser fra den, der er part i sagen, og som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, bør i almindelighed besvares med det samme. Besvarelsen bør indeholde oplysning om, hvorpå sagen beror og så vidt muligt oplysning om, hvornår myndigheden regner med, at afgørelsen kan foreligge. Se endvidere Jens Olsen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 622 ff. Fra Erstatningsnævnet modtog Deres klage den 22. september 2004, og indtil nævnet traf afgørelse i sagen den 28. juni 2005, gik der i alt mere end 9 måneder. Jeg må lægge til grund at der ud over nævnets brev af 22. november 2004 til Dem ikke er sket ekspeditioner i sagen fra den 16. november 2004, hvor sagen blev modtaget retur fra politiet, til afsendelsen af brevet af 10. maj 2005, dvs. i næsten 6 måneder. Erstatningsnævnet har beklaget den lange sagsbehandlingstid over for mig. Jeg kan tilslutte mig nævnets beklagelse, idet det på grund af sagens relativt ukomplicerede karakter også er min opfattelse at Erstatningsnævnets sagsbehandlingstid har været for lang. Manglende orientering om hvornår sagen kunne forventes behandlet Af Justitsministeriets ovennævnte vejledning til forvaltningsloven fremgår det af punkt 206 og 207 at hvis en forvaltningsmyndighed ikke kan træffe afgørelse i en sag inden for en rimelig tid, bør myndigheden give parten oplysning om årsagen til dette og så vidt muligt oplysning om hvornår myndigheden regner med at kunne træffe afgørelse. Tilsvarende bør myndigheden underrette parten hvis

13 behandlingen af den konkrete sag på grund af særlige omstændigheder vil tage længere tid end sædvanligt. Erstatningsnævnet bekræftede den 12. oktober 2004 modtagelsen af Deres klage og anførte at der ville gå mellem 2 og 6 måneder før nævnet ville begynde at behandle ansøgningen. Erstatningsnævnet bekræftede på ny modtagelse af Deres klients ansøgning den 22. november Nævnet har i sin udtalelse af 28. juni 2005 til mig oplyst at dette var en fejl. Erstatningsnævnet har i sin udtalelse til mig beklaget at De i perioden fra 12. oktober 2004 til 10. maj 2005 ikke modtog underretning om at sagsbehandlingen ville trække ud, og om hvad forsinkelsen skyldtes. Jeg er enig i nævnets beklagelse heraf. Manglende besvarelse af rykkerbreve Det fremgår endvidere af vejledningens punkt 208 at rykkerskrivelser fra den der er part i sagen, som er rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden, i almindelighed bør besvares med det samme. Besvarelsen bør indeholde oplysning om hvorfor sagen endnu ikke er færdigbehandlet, og så vidt muligt oplysning om hvornår myndigheden regner med at afgørelsen kan foreligge. Jeg henviser endvidere til f.eks. Jens Olsen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 644 ff (særligt s. 646), og til Folketingets Ombudsmands beretning for 2000, s. 496 ff. Erstatningsnævnet har beklaget at nævnet ikke besvarede Deres rykkerbreve af 16. februar 2005 og 18. april På sidstnævnte tidspunkt var der gået omkring de 6 måneder som Erstatningsnævnet anførte som den maksimale tid der ville gå før nævnet ville begynde at behandle sagen, og De havde intet hørt fra nævnet siden det fejlagtigt udsendte brev af 22. november Deres rykkere må utvivlsomt anses for at have været rimeligt begrundet i sagsbehandlingstiden. Det er dermed min opfattelse at nævnet ikke har forholdt sig i overensstemmelse med punkt 208 i den nævnte vejledning til forvaltningsloven. Jeg er derfor enig i nævnets beklagelse.

14 Orientering om videresendelse til politiet På trods af at nævnet den 12. oktober 2004 sendte Dem en bekræftelse på modtagelsen af Deres klients ansøgning, fremsendte Erstatningsnævnet den 22. november 2004 endnu en bekræftelse på modtagelsen til Dem. Nævnet har i brev af 28. juni 2005 til mig oplyst at den sidste bekræftelse blev afsendt ved en fejl. Nævnet anmodede Dem i brevet af 22. november 2004 om at De for fremtiden indsendte erstatningsansøgninger til nævnet via politiet. Herudover var brevet identisk med nævnets brev af 12. oktober 2004; bl.a. bemærkede nævnet således igen at der ville gå mellem 2 og 6 måneder, før nævnet begynder at behandle ansøgningen. I Erstatningsnævnets brev af 12. oktober 2004 til Politimesteren i (X)-by bemærkede nævnet over for politiet at De var orienteret om at sagen var videresendt til politiet, og at De var orienteret om at fremtidige ansøgninger burde indsendes via politiet. Dette var imidlertid ikke korrekt. Bemærkningen om at fremtidige ansøgninger burde indsendes via politiet, blev først fremsat over for Dem i brevet af 22. november 2004, og der var hverken i brevet til Dem af 12. oktober 2004 eller i brevet af 22. november 2004 bemærket noget om at ansøgningen var blevet videresendt til Politimesteren i (X)-by den 12. oktober Jeg mener at det er kritisabelt at Erstatningsnævnet over for Politimesteren i (X)-by oplyste at De var underrettet om at sagen var oversendt til politiet, og at De var orienteret om at fremtidige ansøgninger burde indsendes via politiet, når dette ikke var tilfældet. Tidspunktet for anmodningen om særlig dokumentation (liggetiden) Jeg går ud fra at årsagen til at Erstatningsnævnet først anmodede om særlig dokumentation 7-8 måneder efter at ansøgningen blev modtaget i Erstatningsnævnet, er at Erstatningsnævnet først på dette tidspunkt havde læst Deres ansøgning igennem og vurderet behovet for yderligere oplysning af sagen. Den tid der går fra modtagelsen af en sag til den behandles, benævnes

15 liggetiden i Erstatningsnævnets udtalelse af 28. juni I Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 73 af 4. juni 1997 om mål for hurtig sagsbehandling mv. bemærkes følgende om sagsbehandlingsrutiner: 1. Det er et grundlæggende krav til forvaltningen, at afgørelser skal træffes så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt. Spørgsmålet om, hvor hurtigt en forvaltningsmyndighed kan behandle sine sager, er bl.a. et spørgsmål om, hvilke sagsbehandlingsrutiner myndigheden følger. Generelt bør myndighederne tilrettelægge sagsbehandlingen således, at der hurtigst muligt efter modtagelsen af en henvendelse foretages en første gennemgang og vurdering af sagen bl.a. med henblik på at afklare, om man er rette myndighed, eller om henvendelsen skal videresendes til en anden del af den samme myndighed eller eventuelt til en anden myndighed. Er man rette myndighed, må der tages stilling til, hvilke sagsbehandlingsskridt sagen giver anledning til. Med en sådan screening eller visitation, der foretages hurtigt efter modtagelsen, kan det sikres, at der ikke indtræder unødige forsinkelser f.eks. ved, at en henvendelse ligger i lang tid, inden den videresendes til rette vedkommende, eller ved, at myndigheden først lang tid efter sagens modtagelse indhenter udtalelser til brug for sagens behandling. En sådan fremgangsmåde giver også mulighed for en hurtig afklaring af, om sagen er af hastende karakter og derfor bør prioriteres. Jeg kan desuden oplyse at Rigsrevisionen i marts 2006 afleverede en beretning (RB A502/06) til statsrevisorerne om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn, herunder Erstatningsnævnet. Liggetiden opdeles i denne beretning i dels en indledende liggetid, forstået som perioden fra sagens akter modtages i nævnet, til eventuelle høringssvar modtages, og sagen fordeles til en sagsbehandler, dels en liggetid i løbet af sagsbehandlingen, f.eks. som følge af at høringssvar ikke umiddelbart sendes videre til partshøring hos sagens andre parter, eller at færdigbehandlede sager venter på at blive sat på nævnsmøde. Af denne beretning fremgår følgende vedrørende Erstatningsnævnets

16 liggetid inden sagsbehandlingen påbegyndes: 31. I Erstatningsnævnet vurderer Rigsrevisionen ligeledes, at der typisk er tale om en indledende liggetid på 3 måneder eller mere. I efteråret 2005 var den ifølge Justitsministeriets oplysninger til Folketinget 5-9 måneder. Angående liggetiden efter at sagsbehandlingen er påbegyndt, udtaler Rigsrevisionen: 40. I Erstatningsnævnet forløb sagsbehandlingen uden unødige liggetider, efter at sagsbehandlingen var igangsat. I Deres sag var den indledende liggetid ca. 7½ måned, idet denne må regnes som perioden fra modtagelsen af ansøgningen i nævnet den 23. september 2004 til det første reelle sagsbehandlingsskridt, dvs. brevet af 10. maj 2005, hvor nævnet anmodede om yderligere dokumentation. Liggetiden efter at sagsbehandlingen blev igangsat, må antages at være under en måned, idet denne må regnes fra Erstatningsnævnet den 30. maj 2005 modtog lægeerklæringen fra Deres klients læge, til nævnet traf afgørelse i sagen den 28. juni Liggetiden efter at sagsbehandlingen i Erstatningsnævnet var igangsat, giver mig ikke anledning til bemærkninger. Derimod er det min opfattelse at de 7½ måned der hengik fra sagen blev modtaget i nævnet, til sagen blev undergivet en indledende undersøgelse med henblik på at fremskaffe nødvendig dokumentation, er for lang tid. Selvom det er min opfattelse at en vis liggetid er uundgåelig, mener jeg at Erstatningsnævnets indledende liggetid på 7½ måned er beklagelig. Jeg har noteret mig at Erstatningsnævnets målsætning er at liggetiden i nævnet forkortes. Jeg henstiller at nævnet overvejer hvorvidt det vil medføre en mere effektiv og hurtigere sagsbehandling hvis alle modtagne sager straks undergives en indledende undersøgelse (visitation) med henblik på eventuelt at anmode ansøgeren om fremsendelse af yderligere materiale der utvivlsomt er påkrævet til sagens oplysning. Jeg henstiller også at Erstatningsnævnet overvejer hvorvidt nævnet på en hensigtsmæssig måde kan gøre ansøgere opmærksom på inden de indsender deres ansøgning hvilket materiale og hvilke blanketter der utvivlsomt er brug

17 for i forbindelse med sagsbehandlingen. Jeg har noteret mig at det ikke fremgår af Erstatningsnævnets ansøgningsskema hvilke tabsposter der skal dokumenteres, og på hvilken måde. Nævnet kunne i denne forbindelse overveje om det ikke ville være hensigtsmæssigt at anføre dette på ansøgningsskemaet. Det fremgår f.eks. af Erstatningsnævnets brev af 10. maj 2005 at en ansøgning om godtgørelse for svie og smerte altid kræver at ansøgerens læge udfylder en blanket som er udarbejdet af Erstatningsnævnet. Jeg har bemærket at ovennævnte oplysninger fremgår af Erstatningsnævnets hjemmeside (www.erstatningsnaevnet.dk), men dette er efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt til at opfylde behovet for vejledning. Samlet vurdering af sagsbehandlingen Samlet set er det min opfattelse at sagsbehandlingen, herunder sagsbehandlingstiden, i nævnet har været meget beklagelig. Jeg har samtidig hermed gjort Erstatningsnævnet bekendt med min opfattelse. Jeg har endvidere bedt nævnet underrette mig om resultatet af nævnets overvejelser angående min henstilling vedrørende den indledende visitation af de indkomne sager samt min henstilling vedrørende vejledning af ansøgere inden ansøgningen indsendes. Nævnet svarede bl.a. følgende i brev af 23. maj 2006: Nævnet skal i den anledning oplyse, at der ved modtagelsen af nye ansøgninger i nævnet allerede i dag foretages en indledende visitation bl.a. med henblik på hurtigt at indhente eventuelt manglende akter mv. I forbindelse med den indledende visitation vurderes det endvidere, om det er muligt og om sagen er egnet til at blive udtaget til hurtig behandling på det foreliggende grundlag (såkaldt forlodssager). Disse forlodssager, der som udgangspunkt behandles inden en måned fra sagens modtagelse, udgør for tiden ca. 30 procent af det samlede antal modtagne nye sager. I forbindelse med den endelige

18 sagsbehandling kan der dog vise sig at være behov for at indhente yderligere oplysninger og dokumentation. Ombudsmanden henstiller endvidere, at nævnet overvejer, hvorvidt nævnet på en hensigtsmæssig måde kan gøre ansøgere opmærksom på inden de indsender deres ansøgning hvilket materiale og hvilke blanketter, der utvivlsomt er brug for i forbindelse med sagsbehandlingen. Herunder henstilles det, at nævnet overvejer, om det ikke ville være hensigtsmæssigt at anføre i nævnets ansøgningsskema, hvilke tabsposter, der skal dokumenteres, og på hvilken måde. Nævnet skal i den anledning oplyse, at behovet for dokumentation varierer fra sag til sag. En stor del af sagerne afgøres således uden indhentelse af yderligere dokumentation. Det drejer sig f.eks. om nævnets forlodssager. Forlodssagerne omfatter bl.a. sager, hvor nævnet er bundet af rettens afgørelse om godtgørelse og/eller erstatning, jf. offererstatningslovens 11 a, stk. 1 og 2. Endvidere er det i en række sager muligt at tilkende godtgørelse og/eller erstatning på baggrund af oplysninger om den lidte skade, som den er beskrevet i retsbøger, skadestuerapporter, politiattester mv. Det skal i den forbindelse bemærkes, at nævnet som udgangspunkt kun betaler udgifterne til f.eks. lægeerklæringer, udtalelser mv. i forbindelse med nævnets sagsbehandling, hvis nævnet har anmodet ansøger om at indhente den pågældende lægeerklæring mv. Hvis skadelidte indhenter lægeerklæringer mv., inden ansøgningen indsendes til nævnet, sker dette for egen risiko og regning. Nævnet refunderer kun udgifterne hertil, hvis sagen er omfattet af offererstatningsloven, og der har været behov for at inddrage den pågældende dokumentation i nævnets sagsbehandling. Da en række sager som nævnt kan afgøres uden indhentelse af yderligere dokumentation, vil det kunne påføre ansøgerne unødvendige sagsomkostninger, dels i form af udgifter forbundet med indhentelse af den pågældende dokumentation, dels i form af øgede udgifter til eventuel advokatrepræsentation. På denne baggrund finder nævnet det ikke umiddelbart muligt eller hensigtsmæssigt at angive i det fortrykte ansøgningsskema, hvilken

19 dokumentation der altid er behov for, og på hvilken måde dokumentationen skal foreligge. Ombudsmandens bemærkninger vil dog indgå i nævnets løbende overvejelser om mulige forbedringer af ansøgningsskemaet. Jeg meddelte derefter at jeg havde noteret mig indholdet af Erstatningsnævnets svar, og at jeg herefter ikke foretog mig mere i sagen.

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

2011 20-6. Regions behandling af klage over ambulances responstid var meget kritisabel. 31. maj 2011

2011 20-6. Regions behandling af klage over ambulances responstid var meget kritisabel. 31. maj 2011 2011 20-6 Regions behandling af klage over ambulances responstid var meget kritisabel En kvinde ringede til alarmcentralen efter at have fundet sin mand bevidstløs. Alarmcentralen gav imidlertid en forkert

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

En landmand klagede over at en kommune endnu ikke havde truffet afgørelse om miljøgodkendelse af en udvidelse af kapaciteten på et biogasanlæg.

En landmand klagede over at en kommune endnu ikke havde truffet afgørelse om miljøgodkendelse af en udvidelse af kapaciteten på et biogasanlæg. 2010 20-12 Sagsbehandlingstid i sag om miljøgodkendelse En landmand klagede over at en kommune endnu ikke havde truffet afgørelse om miljøgodkendelse af en udvidelse af kapaciteten på et biogasanlæg. Ansøgningen

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr. 02-0402-01-0341 K E N D E L S E Under denne sag har landsdommer A, klaget over indklagede. Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013

Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel. 10. september 2013 2013-22 Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter helt uacceptabel En journalist klagede til ombudsmanden over Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om aktindsigt

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0032408) Afgift som

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere