NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning"

Transkript

1 NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt kommunernes mulighed for at politianmelde vold mod ansatte. Baggrunden for henvendelserne er, at Erstatningsnævnet har revideret sin praksis vedrørende dispensation fra kravet om (rettidig) politianmeldelse i sager, hvor den ansatte søger såkaldt offererstatning hos nævnet. Dato: 10. december 2015 Sags ID: SAG Dok. ID: Direkte: Direkte: Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1 af 14 I dette notat gennemgås først kommunernes mulighed for at politianmelde vold mod ansatte. Dernæst gennemgås mere generelt de systemer, som ansattes erstatningskrav som følge af vold håndteres efter, herunder særligt arbejdsskadesystemet.

2 Kommunens politianmeldelse af vold mod ansatte Hvornår kan kommunen indgive politianmeldelse? Kommunen kan som arbejdsgiver foretage politianmeldelse af vold mod ansatte, men kommunen har ikke pligt hertil. I forbindelse med beslutning om, hvorvidt der skal ske politianmeldelse, er kommunen bundet af de regler og principper, som i øvrigt gælder for den offentlige forvaltning. Man skal således være opmærksom på, at kommunen i forbindelse med politianmeldelse er bundet af de almindelige forvaltningsretlige principper om saglighed, proportionalitet og sagsoplysning, ligesom kommunen også er underlagt persondatalovens regler om videregivelse af personoplysninger. Politianmeldelse kan derfor kun foretages af kommunen, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes at være sagligt og relevant. Dette indebærer bl.a., at kommunen ikke kan have en generel politik om, at kommunen altid skal foretage politianmeldelse i tilfælde af vold mod ansatte. Det indebærer også, at kommunen kun kan foretage politianmeldelse, når der foreligger det nødvendige oplysningsgrundlag, herunder eventuelt efter høring af de involverede. I forbindelse med eventuel høring af en borger, som er mistænkt for at have udøvet vold, bør kommunen vejlede borgeren om, at vedkommende som mistænkt ikke har pligt til at afgive oplysninger, der vedrører et strafbart forhold, se hertil punkt 113 i vejledningen om tvangsindgrebsloven (vejledning nr. 9686/2004). Det indebærer ligeledes, at kommunen skal være varsom med at anmelde særligt børn under 15 år til politiet, da børn under 15 år ikke kan straffes. Det er dog sagligt og relevant at anmelde børn (og andre) til politiet, hvis det er nødvendigt for at sikre en ansat mulighed for at få tilkendt såkaldt offererstatning hos Erstatningsnævnet. Det bemærkes i den forbindelse, at en ansat kun har mulighed for at opnå erstatning i henhold til offererstatningsloven, hvis der er tale om skade forvoldt ved en straffelovsovertrædelse (eller en overtrædelse af tilholdsloven eller i forbindelse med anholdelse/forhindring af strafbare handlinger). Kommunen skal derfor inden der eventuelt foretages politianmeldelse vurdere, om der er en rimeligt begrundet mistanke om, at der er begået en straffelovsovertrædelse i den konkrete sag. Hvis ikke der er en sådan rimeligt begrundet mistanke, bør kommunen undlade at foretage politianmeldelse. Det bemærkes ligeledes, at tilkendelse af offererstatning som udgangspunkt er betinget af, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer. Erstatningsnævnet kan dog fortsat (uanset praksisændringen) dispensere fra kravet om (rettidig) politianmeldelse, når forholdene konkret taler for det i lyset af konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn. Kommunen bør derfor også inden der sker politianmeldelse - foretage en vurdering af, om der vil være mulighed for at opnå dispensation i den konkrete sag. 2

3 Kommunens overvejelser om eventuel politianmeldelse, herunder særligt overvejelserne om konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, bør nedfældes i et notat, da der under en eventuel sag ved Erstatningsnævnet kan være behov for at kunne dokumentere disse overvejelser. Det er ledelsen og ikke fx den forurettede ansatte eller arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten der har ansvaret for at vurdere, om kommunen skal indgive politianmeldelse. Hvis kommunen indgiver politianmeldelse, foretages anmeldelsen af den person, som kommunen har besluttet skal stå for det. Hvis kommunen ikke ønsker at indgive politianmeldelse, har den ansatte (eller andre) mulighed for selv at indgive politianmeldelse af forholdet. I forlængelse heraf kan det oplyses, at retsplejeloven ikke indeholder regler om, hvem der kan indgive politianmeldelse, og anmeldelse kan derfor indgives af den forurettede ansatte selv, arbejdsgiveren eller andre. Retsplejeloven fastsætter heller ikke krav til anmeldelsens form, og anmeldelse kan derfor ske fx ved personligt fremmøde på politistationen eller, hvis politiet er blevet tilkaldt, på stedet. Anmeldelse kan også ske telefonisk eller ved brev eller . Politianmeldelse til registrering KL er bekendt med, at nogle kommuner i anledning af Erstatningsnævnets udmelding om ændret dispensationspraksis har været i dialog med de lokale politikredse om håndtering af politianmeldelser. KL er i den forbindelse også bekendt med, at nogle politikredse har givet udtryk for, at politianmeldelse kan ske til registrering af en hændelse med henblik på at opfylde kravet om politianmeldelse i offererstatningsloven, og at hvis formålet med en politianmeldelse alene er en sådan registrering, så bør dette fremgå af anmeldelsen. Det skal dog understreges, at det forhold, at det angives i en anmeldelse, at denne kun sker med henblik på registrering, ikke forhindrer politiet i at iværksætte efterforskning og strafforfølgning i sagen, og at politianmeldelse med henblik på registrering er underlagt samme saglighedskrav mv. som anden politianmeldelse. Folketingets Ombudsmand KL henviser i øvrigt til udtalelse fra Folketingets Ombudsmand offentliggjort den 25. november 2015 ( itiet_/ ) samt supplerende udtalelse i nyhed af 27. november 2015 ( ere_politianmeldelse_af_born/). 3

4 KL har aftalt at holde møde med Folketingets Ombudsmand om problemstillingen i februar 2016 og tager forbehold for efter dette møde at udsende supplerende bemærkninger via Dialogportalen. 4

5 Arbejdsskadesager vedrørende vold mod ansatte Indledning Som det fremgår oven for, er dette notat udarbejdet som følge af en række henvendelser vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, særligt i relation til den ansattes mulighed for at opnå erstatning efter offererstatningsloven. I tilfælde af vold mod ansatte er offererstatningssystemet dog som hovedregel ikke den primære kilde til erstatning. I det følgende gennemgås derfor mere generelt de systemer, som ansattes erstatningskrav som følge af vold håndteres efter, herunder særligt arbejdsskadesystemet. Man bør være opmærksom på, at arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd over for ansatte i kommunerne er et arbejdsmiljøproblem, hvor den forebyggende indsats bør være i fokus. Der findes allerede en lang række værktøjer, vejledning og gode råd til en forebyggende indsats, fx udviklet af parterne i branchearbejdsmiljørådene (BAR) eller i Videncenter for Arbejdsmiljø. Se eller Også Socialt Udviklingscenter har beskæftiget sig meget med forebyggelse af vold på arbejdspladsen, navnlig inden for social- og sundhedsområdet. Se Arbejdspladsvurderingen (APV) og forskellige registreringsværktøjer er nyttige til at skabe et overblik over, hvor problemet er, dets omfang og dets karakter. Registreringsværktøjer er også nyttige, hvis der bliver tale om en arbejdsskadesag. Så kan de være med til at dokumentere hændelsen eller hændelserne. Kommunerne skal inden for rammerne af MED-systemet udarbejde retningslinjer for indsatsen mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Det blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i Se nærmere på I arbejdsmiljølovgivningen betragtes voldsepisoder i forbindelse med arbejdet som arbejdsulykker. Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse, At-vejledning D.4.3-2, maj

6 Udgangspunktet vold i forbindelse med arbejdet er en arbejdsskade Hvis en medarbejder bliver udsat for vold i forbindelse med sit arbejde med fx elever eller borgere med særlige problemstillinger, vil det som udgangspunkt blive betragtet som en arbejdsskade. En arbejdsskade er en fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. En arbejdsskade er en ulykke eller en erhvervssygdom. Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage. Arbejdsskadeloven, 6, stk. 1. Ved erhvervssygdomme forstås efter denne lov: 1) Sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. 2) Andre sygdomme,. hvis det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder de krav, som er nævnt i nr. 1, 1. pkt., eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art. Arbejdsskadeloven, 7. Hvis skaden anerkendes efter arbejdsskadelovens almindelige regler, kan det udløse erstatning for tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt mén, betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. samt ydelser ved dødsfald. Arbejdsskadeloven giver ikke ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse for svie og smerte. Det gælder uanset årsagen til skaden. Da arbejdsskadeloven kun giver adgang til erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén samt betaling af visse behandlingsudgifter, har kommunen ikke hjemmel i arbejdsskadeloven til supplerende at udrede erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte-godtgørelse. Det forhold, at sagen anerkendes som en arbejdsskade i henhold til arbejdsskadeloven, giver med andre ord ikke kommunen hjemmel til at udrede supplerende erstatning/godtgørelse. Arbejdsskadeloven stiller ikke krav om, at volden skal være sket ved overtrædelse af straffeloven og heller ikke krav om, at volden skal være udøvet med forsæt eller anden kvalificeret hensigt. Det har derfor ikke betydning, hvem der udøver volden, herunder om vedkommende er under 6

7 den kriminelle lavalder, når Arbejdsskadestyrelsen tager stilling til, om vold, som en medarbejder har været udsat for på arbejdet, er en arbejdsskade, der kan give ret til erstatning. Det afgørende er, at volden sker under udførelsen af arbejdet, eller at volden skyldes de forhold arbejdet foregår under. Arbejdsulykker skal anmeldes til Arbejdstilsynet og til Arbejdsskadestyrelsen efter regler i arbejdsmiljøloven og arbejdsskadeloven. Det er arbejdsgiveren der har pligten til at anmelde, når det drejer sig om ulykker. Når det drejer sig om (formodede) erhvervssygdomme, er det læge eller tandlæge, der har pligten til at anmelde. Andre, fx den tilskadekomne selv eller dennes faglige organisation, har også ret til at anmelde arbejdsskader. Det er ikke en betingelse for at opnå erstatning efter arbejdsskadeloven, at forholdet er anmeldt til politiet. En arbejdsskade, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden. Arbejdsskadeloven, 31, stk. 1. Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker mv. til Arbejdstilsynet, 1, stk. 1. Se nærmere om Arbejdsskadestyrelsens praksis vedr. arbejdsskader, herunder skader som følge af vold i arbejdet Bekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 af lov om arbejdsskadesikring med senere ændringer (arbejdsskadeloven). 7

8 Erstatningsansvarsloven I tilfælde, hvor tab i forbindelse med en arbejdsskade ikke dækkes fuldt ud efter arbejdsskadeloven, kan det være relevant for den skadelidte at overveje at rejse krav efter erstatningsansvarsloven samt dansk rets almindelige erstatningsretlige regler. Et erstatningsansvar kan gøres gældende, ved at den skadelidte rejser en sag mod skadevolderen ved domstolene. Den tilskadekomne skal kunne bevise, at skadevolderen har handlet ansvarspådragende dvs. at vedkommende ved uforsvarlig adfærd (handling eller undladelse) har forvoldt skaden. Den skadelidte skal også kunne bevise, at der er lidt et tab, og at der er en årsagssammenhæng mellem skadevolderens handling eller undladelse og tabet. Det er ikke nogen betingelse for at opnå erstatning i henhold til erstatningsansvarsloven, at der er foretaget politianmeldelse. Et erstatningskrav efter erstatningsansvarsloven skal rettes mod skadevolderen. Det vil i sager om vold mv. i forbindelse med arbejdet som udgangspunkt sige den borger, der har udøvet volden. Kommunen har ikke hjemmel til at påtage sig ansvaret på en skadevoldende borgers vegne. Kommunen har heller ikke hjemmel til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker borgerens, fx beboere på botilbud, døgntilbud eller elever i skoler, erstatningsansvar. En erstatningssag kan kun rettes mod kommunen som arbejdsgiver, hvis denne har handlet ansvarspådragende, fx ved uforsvarlig tilrettelæggelse af arbejdet. I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel udbetale økonomisk godtgørelse til enkeltpersoner. Forbuddet mod sådan begunstigelse af enkeltpersoner uden lovhjemmel hindrer dog ikke, at en kommune udbetaler erstatning til en borger. Dette gælder særligt, hvis erstatningskravet er fastslået ved dom, men også hvis det i øvrigt vurderes, at der er et relevant og relativt sikkert grundlag for kravet, dvs. hvis der er en vis grad af sandsynlighed for, at kommunen har pådraget sig et erstatningsansvar. Kommunen kan således ikke pr. kulance udbetale økonomisk godtgørelse, hvis kommunen ikke i øvrigt finder, at der foreligger et erstatningsansvar for kommunen. Såfremt der rejses erstatningskrav mod kommunen, må sagen derfor vurderes konkret. At der rejses et erstatningskrav er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at kommunen har hjemmel til at betale den krævede erstatning. Sagsøgeren skal kunne føre bevis for, at kommunen som arbejdsgiver har handlet ansvarspådragende i det konkrete tilfælde og at de øvrige erstatningsbetingelser om fx årsagssammenhæng er opfyldt. Det er i øvrigt et grundlæggende princip, at et tab kun kan erstattes én gang, og at tab i forbindelse med en arbejdsskadesag først og fremmest skal dækkes efter arbejdsskadeloven. Sager om erstatning efter erstatningsansvarsloven vedr. arbejdsskader har derfor typisk karakter af såkaldte differencesager. 8

9 Bekendtgørelse nr. 266 af 21. marts 2014 af lov om erstatningsansvar (med senere ændringer) 9

10 Offererstatningsloven, generelt Offererstatningsloven er en generel ordning for erstatning til ofre for forbrydelser. Den er derimod ikke tænkt som en del af arbejdsskadesystemet. Ordningen indebærer, at Staten yder erstatning og godtgørelse for personskade, der forvoldes ved overtrædelse af straffeloven eller tilholdsloven. Desuden kan der ydes erstatning for skade på tøj og andre sædvanlige personlige ejendele. Erstatning efter denne lov er betinget af, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning. Denne betingelse kan dog fraviges, hvis forholdene taler for det. 10. Erstatning er betinget af, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges, hvis forholdene taler for det. Stk. 3. Politiet vejleder skadelidte om retten til at få erstatning efter denne lov. Offererstatningsloven Offererstatningsloven er imidlertid blevet anvendt i arbejdsskadesager, hvor årsagen til skaden har været vold eller trusler i forbindelse med arbejdet. Når ordningen skønnes relevant af tilskadekomne og de faglige organisationer, er det særligt fordi den giver mulighed for at tilkende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte, som arbejdsskadeloven ikke omfatter. Tabt arbejdsfortjeneste vil fx kunne forekomme, hvor en tilskadekommen ikke har haft (fuld) løn under sygdom eller er blevet opsagt fra sit arbejde, inden arbejdsskadesagen er afgjort. Erstatningen beregnes på grundlag af den mistede indtægt før skat med fradrag af sygeløn og sygedagpenge fra arbejdsgiveren, kommunen eller andre. Erstatning kan betales, indtil den tilskadekomne kan genoptage sit arbejde i samme omfang som før, eller indtil det er muligt at opgøre et varigt erhvervsevnetab. Godtgørelse for svie og smerte er en godtgørelse, man kan få pr. dag, man er sygemeldt (taksten er i 2015 kr. 190 pr. dag, dog maksimalt kr. i alt). Man anses for syg, hvis man er sygemeldt og under en vis form for behandling. Se nærmere om offererstatningsloven på Bekendtgørelse nr af 18. november 2014 af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser 10

11 Offererstatningsloven særligt om sager vedr. vold i arbejdet I forhold til offererstatningsloven er der en række forhold, man særligt må være opmærksom på vedr. arbejdsskadesager, der skyldes vold i arbejdet. I henhold til offererstatningsloven kan der kun opnås offererstatning, når der er tale om en overtrædelse af straffeloven eller tilholdsloven. Kun hvor der er tale om en konkret hændelse, der udgør en klar overtrædelse af straffeloven fra f.eks. patientens/elevens side, kan tilskadekomsten dækkes efter offererstatningsloven. Det indebærer, at den strafbare handling skal være af en vis kvalificeret art, at handlingen skal være retsstridig, og at der skal foreligge fornødent forsæt (handlingen skal populært sagt være villet ). Skader opstået inden for pleje-, behandlings- og undervisningssektoren, hvor der alene er tale om f.eks. småtjatteri eller almindelig modstand i forbindelse med en fastholdelsessituation, vil normalt ikke udgøre en strafbar handling, som kan medføre dækning efter offererstatningsloven. Erstatningsnævnets årsberetning 2014, side 14. Skader i form af slag spark el.lign. i forbindelse med en fastholdelse af et barn eller en voksen er med andre ord ikke en overtrædelse af straffeloven, og kan ikke give anledning til offererstatning. Betingelsen om politianmeldelse skal ses i relation til, at loven netop drejer sig om overtrædelser af straffeloven eller tilholdsloven. Samfundet har en almindelig interesse i, at sådanne sager kommer til politiets kendskab med henblik på at opklare sagen og vurdere grundlaget for en evt. straffesag. Politiets opgave er at sikre beviser og dokumentation for hændelsesforløbet, at sikre forklaringer fra forurettede og eventuelle vidner og at efterforske sagen for at finde gerningsmanden, hvis denne ikke umiddelbart er kendt. Desuden skal politiet ud fra et retssikkerhedsmæssigt hensyn også høre voldsudøverens forklaring og vurdere grundlaget for videre skridt i sagen. Politianmeldelsen tjener således flere hensyn. Hvis sagen ikke anmeldes, kan det både forringe den forurettedes stilling i sagen og voldsudøverens. Forskellige forhold kan bevirke, at sagen ikke anmeldes til politiet, eller at anmeldelsen ikke sker inden for 72 timer. Som udgangspunkt vil den forurettede så være afskåret fra at kunne få erstatning i henhold til offererstatningsloven. Loven indeholder dog en dispensationsmulighed, så Erstatningsnævnet kan fravige betingelsen om politianmeldelse, hvis forholdene taler for det. Den dispensationsmulighed har bl.a. været anvendt i sager vedr. vold i forbindelse med arbejdet, hvis pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn taler imod en politianmeldelse. Der har derimod ikke været tale om, at bestemte personalegrupper generelt har være undtaget fra betingelsen om politianmeldelse. 11

12 Formuleringen om pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn kan føres tilbage til behandling af en ændring af loven i Erstatningsnævnet, som administrerer loven, har fulgt Retsudvalgets henstilling i sager om vold eller trusler inden for plejesektoren og visse dele af behandlings- og undervisningssektoren for børn og unge mv. [Retsudvalget] finder, at erstatningsnævnet i forbindelse med nævnets samlede vurdering af, om kravet om politianmeldelse i 10 bør fraviges i de konkrete sager, som måtte blive forelagt for nævnet til afgørelse, bør være opmærksom på, at pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn kan tale imod en politianmeldelse. Folketingstidende , Tillæg B, sp Citeret fra Erstatningsnævnets hjemmeside. Erstatningsnævnet oplyser på sin hjemmeside, at nævnet er blevet opmærksom på, at manglende politianmeldelse i sager om plejepersonale mv. i en del tilfælde ikke skyldes pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn. Grunden til den manglende (rettidige) politianmeldelse kan i stedet fx være, at den ansatte ikke ønskede forholdet anmeldt, at den ansatte eller arbejdspladsen kun anså tilskadekomsten for en arbejdsskade eller ikke betragtede det som sandsynligt, at den pågældende beboer, elev mv. ville blive straffet. I nogle tilfælde er der blot ikke kutyme for anmeldelse på arbejdspladsen. Nævnet oplyser videre på sin hjemmeside, at Erstatningsnævnet nu i de konkrete sager søger oplyst, om der rent faktisk som forudsat af Folketingets Retsudvalg konkret har gjort sig pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn gældende, der taler imod (rettidig) politianmeldelse. Dispensationsmuligheden i loven er der således stadig. Erstatningsnævnets praksis må derfor forstås således, at hvis man ønsker at bruge dispensationsmuligheden, så skal der foreligge en konkret beskrivelse af episoden og en beskrivelse af overvejelser af pædagogisk eller behandlingsmæssig karakter i forhold til netop denne skadevolder. Erstatningsnævnet har således i en konkret sag afvist at dispensere fra betingelsen om politianmeldelse med den begrundelse, at der ikke er oplyst om konkrete, individuelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn vedrørende skadevolder eller episoden, som skulle tale imod en politianmeldelse. Efter KL s vurdering kan den fornødne dokumentation fx ske i form af et notat, hvor den ansvarlige leder gør rede for de konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn i den pågældende sag, som taler mod en politianmeldelse. Notatet bør udfærdiges så tæt som muligt på den pågældende hændelse, så vidt muligt med tilskadekomne medarbejders medvirken. En generelt formuleret betragtning 12

13 om pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn vil ikke i sig selv være tilstrækkelig. Se nærmere om Erstatningsnævnets dispensationspraksis i nævnets årsberetning for samt beskrivelse af praksis på nævnets hjemmeside %20i%20pædagogsager.aspx. Kan man skærme den tilskadekomne eller skadevolderen mod videre følger ved at undlade politianmeldelse? Det korte svar er nej. Hvis man ønsker bruge muligheden for at få supplerende erstatning efter offererstatningsloven, så kan det efter sagens natur ikke ske anonymt. Erstatningsnævnet må naturligvis vide, hvem der søger erstatning, og man kan også have behov for at få sagen yderligere belyst, fx ved forklaringer også fra den skadevoldende part. Erstatningsordningen indebærer i øvrigt, at statskassen så at sige lægger ud for skadevolderen og efterfølgende søger at inddrive erstatningen hos denne. Det er muligt, at inddrivelse er udsigtsløs, men skadevolderen vil blive kontaktet af nævnet. I spørgsmålet fra Børne- og Ungeudvalget henvises bl.a. til konsekvenserne af politianmeldelse i relation til det fremtidige pædagogiske arbejde med eleven og dennes forældre. Nævnet finder i den anledning grund til særligt at bemærke, at den omstændighed, at en lærer eller pædagog mv. undlader at foretage politianmeldelse af f.eks. en elev, som udgangspunkt ikke er det samme som, at der ikke vil blive ført en sag mod den pågældende elev (dennes forældre). I medfør af offererstatningslovens 17 indtræder staten nemlig i det omfang der ydes erstatning i den skadelidtes krav mod skadevolderen. I sager, hvor Erstatningsnævnet tilkender en pædagog eller lærer mv. erstatning, vil staten derfor som udgangspunkt efterfølgende søge den udbetalte erstatning inddrevet fra den pågældende elev mv. En politianmeldelse indebærer, at den elev mv., der anklages for at have begået en straffelovsovertrædelse, i videre omfang får sin sag behandlet i det strafferetlige system, hvor den pågældende sikres inddragelse og juridisk bistand under sagens behandling. Behandles sagen derimod alene i Erstatningsnævnet, risikerer den pågældende, at nævnet lægger til grund, at den pågældende har begået en straffelovsovertrædelse, uden ar den pågældende har været part i sagen og uden juridisk bistand. Den pågældende eller dennes værge(r) vil endvidere i tilfælde af en politianmeldelse have mulighed for med det samme at komme med bemærkninger til, at den pågældende elev mv. anklages for at have begået en straffelovsovertrædelse. Erstatningsnævnet i en udtalelse, der indgår i Justitsministerens besvarelse af spørgsmål nr. 53 fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, besvaret 3. november

14 Hvor mange sager er der tale om? Der findes ikke opgørelser over, hvor mange sager ved Erstatningsnævnet, der vedrører vold mod ansatte i kommuner mv. Meldinger fra kommunerne tyder dog på, at der kun er tale om få sager, hvor en ansat har haft langvarigt sygefravær p.g.a. en skade, der skyldes vold i arbejdet, eller sager hvor der kan være tale om tabt arbejdsfortjeneste. Det udelukker naturligvis ikke, at der i den enkelte sag kan være tale om tab ud over det, der dækkes af arbejdsskadeloven. Arbejdstilsynet har ikke meget præcise data om voldshændelse i deres statistikker over arbejdsulykker. Det nærmeste er, at ca. 3 % af samtlige anmeldte arbejdsulykker i 2013 skyldes, at skadelidte er blevet bidt, sparket, slået mv. (af dyr eller mennesker). Spørgsmålet taget op i Folketinget Justitsministeren har i svar til Folketinget forholdt sig til spørgsmålet om politianmeldelse som betingelse for at opnå erstatning efter offererstatningsloven. Justitsminisiteren har i den forbindelse modtaget og henholdt sig til udtalelser fra Erstatningsnævnet, svarende til det der er refereret ovenfor. Justitsministeren har herefter svaret, at han ikke umiddelbart finder anledning til at tage initiativ til en lovændring på området. En række faglige organisationer har rettet henvendelse til Folketingets Retsudvalg med forslag om (lov)ændringer i forhold til betingelsen om politianmeldelse i offererstatningsloven. Desuden er der bebudet et samråd med Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Justitsministeren om spørgsmålet. Se 14

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. 1. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. 1. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte 1. Indledning KL modtog i løbet af efteråret 2015 henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Politi- og Strafferetsafdelingen Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte

2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte 2015-58 Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte Efter at have behandlet en konkret sag, hvor en kommunal specialskole havde anmeldt en 10-årig elev til politiet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Ny vejledning om offererstatning http://www.justitsministeriet.dk/print/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/ny-vejle... Side 1 af 2 04-05-2016 Ny vejledning om offererstatning Onsdag 27. april 2016 Den

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger Udkast til Norddjurs-folder om arbejdsulykker og nærved-ulykker Denne pjece handler om arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærved-ulykker fx for du viden om, hvad forskellen er, og hvordan man

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Udkast til retningslinje om håndtering af fysisk og psykisk vold, herunder stillingtagen til politianmeldelse inden for 72 timer

Udkast til retningslinje om håndtering af fysisk og psykisk vold, herunder stillingtagen til politianmeldelse inden for 72 timer Udkast til retningslinje om håndtering af fysisk og psykisk vold, herunder stillingtagen til politianmeldelse inden for 72 timer Sikre og trygge arbejdsforhold I Psykiatri og Social vil vi have sikre og

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø)

Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) Udkast til bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid (udmøntning af 2 a i lov om arbejdsmiljø) I medfør af 2 a i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A.

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A. Retten i Kolding DOM Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A X-by Sagens baggrund Ved Retten i Koldings dom af 19. december 2007 blev

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2014

Erstatningsnævnet Årsberetning 2014 Erstatningsnævnet Årsberetning 2014 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? 1. Udsættelse for vold på arbejde er en arbejdsskade: Udsættelse for vold på sin arbejdsplads er en arbejdsskade, som skal anmeldes til Arbejdsmarkedets

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold FYSISK VOLD Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald kvælningsforsøg knivstik spark slag skub benspænd fastholdelse kast med genstande

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af spørgsmål 33 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 2. august 2005. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ERHVERVSMINISTEREN Sag 200502976 25. august 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse

Læs mere

Hvordan beregner vi din erstatning?

Hvordan beregner vi din erstatning? Hvordan beregner vi din erstatning? www.patientforsikringen.dk Erstatningsansvarsloven Erstatninger for skader, der sker i forbindelse med be handling og undersøgelse, eller som skyldes brugen af lægemidler

Læs mere

Temadag CUD MED-Områdeudvalg & de dynamiske trioer. Arbejdsmiljø- og MED-arbejdet

Temadag CUD MED-Områdeudvalg & de dynamiske trioer. Arbejdsmiljø- og MED-arbejdet Temadag CUD MED-Områdeudvalg & de dynamiske trioer Arbejdsmiljø- og MED-arbejdet v/arbejdsmiljøkonsulenter fra CPH Torben Søndergaard Nielsen tosni@naestved.dk/5674 Dorthe Erika Vang Jensen dojen@naestved.dk/5673

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013

Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 Strategi for Arbejdsskadestyrelsen 2013 1 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Arbejdsskadestyrelsens mission og vision Mission: Vi arbejder for mennesker, som er kommet til skade eller

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2013

Erstatningsnævnet Årsberetning 2013 Erstatningsnævnet Årsberetning 2013 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervsygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Selvforsikret - rettigheder og pligter

Selvforsikret - rettigheder og pligter Selvforsikret - rettigheder og pligter Kompleksiteten ved at være selvforsikret Betydningen af at være selvforsikret Selvforsikret forskellige kasketter med forskellige pligter og rettigheder 48, stk.

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2010/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2008-0007124 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF FYSISK OG PSYKISK VOLD

POLITIK FOR HÅNDTERING AF FYSISK OG PSYKISK VOLD Maj 2016 POLITIK FOR HÅNDTERING AF FYSISK OG PSYKISK VOLD Sunde og attraktive arbejdspladser INDHOLD Forord 3 Mål 4 Holdning 5 Anmeldelse 6 Synlighed 7 Bilag 1 8 Retningslinjer for vurdering af evt. politianmeldelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 146 Offentligt (01)

N O T A T. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 146 Offentligt (01) Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 146 Offentligt (01) N O T A T Undersøgelse af ordningerne i Canada, Australien og Californien til håndtering af sager om brandfolk og kræft sammenlignet

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 L 136, endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 20. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2009

Erstatningsnævnet Årsberetning 2009 Erstatningsnævnet Årsberetning 2009 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet April 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 2011/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0005 Fremsat den 9. november 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr. 2010-0016553 Internationalt

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen VORES PROGRAM Kort om nyt og tendenser relateret til arbejdsskadeområdet v/ Karin Hornbøll Forsikringsmarkedet og risikostyring v/ Jette Gottlieb Arbejdsskadeområdet Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere

Forslag til folketingsbeslutning om at give fodboldklubber på divisionsniveau mulighed for at indsamle og udveksle oplysninger om kendte uromagere 2011/1 BSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2012 af Peter Skaarup (DF Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere