Ramme- og lokalplan for Musicon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ramme- og lokalplan for Musicon"

Transkript

1 Maglegårdsvej Ramme- og lokalplan for Musicon Lokalplan 540 Køgevej Søndre Ringvej Østre Ringvej Havsteensvej BYGGE- FELT Rabalderstræde BYGGE- FELT 1 Stenkrogen Køgevej BYGGEFELT BYGGEFELT 2 BYGGEFELT Maglelunden Maglelunden Maglegårdsvej Holbækmotorvejen Darupvej Køgevej Kamstrupst 0 0

2 Indhold REDEGØRELSE Baggrund 6 Lokalplanområdet 8 Formål og indhold 9 Forhold til statslig planlægning 17 Forhold til kommuneplan 19 Forhold til gældende lokalplaner 20 Forhold til øvrig planlægning 20 Forsyning 23 Miljøvurdering 25 Bemærkninger indkommet under offentlig høring 32 Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) 33 Illustrationsplan 34

3 3 BESTEMMELSER 1 Formål 36 2 Område og zonestatus 36 3 Anvendelse 37 4 Udstykning 38 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 39 6 Bebyggelsens omfang og placering 44 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 45 8 Ubebyggede arealer og terræn 46 9 Støjforhold 48 9 Grundejerforening 10 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Aflysning af byplanvedtægt/lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 53 Kortbilag 1: Eksisterende forhold 54 Kortbilag 2: Matrikler og delområder 56 Kortbilag 3: Støjzoner 58 Kortbilag 4: Vej, parkering og gasafværgeanlæg 60 Kortbilag 5: Terræn og afvanding 62 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Borgermøde Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 8. april april april maj - 2. juli juni september september september 2010

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknisk Forvaltning. Du kan kontakte forvaltningen på Køgevej 80 i Roskilde, eller LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknisk Forvaltning, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller idéer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Roskilde Kommune, Planafsnittet, Køgevej 80, Postboks 100, 4000 Roskilde eller med til I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslaget beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og idéer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages, for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Bydelens kommende centrale bytorv bygget op omkring den eksisterende rumdannelse af tidligere betonkransøjler. Redegørelse Rabalderstræde Lokalplanområdets beliggenhed BAGGRUND Musicon skal være en tæt bebygget og bæredygtig bydel med et levende bymiljø, hvor det musiske - i bred forstand - er overordnet tema. Vi vil blande kulturelle erhverv, butikker, boliger, kultur- og fritidsaktiviteter, hotel, restauranter, caféer og uddannelse, der tilsammen skaber liv i bydelen det meste af døgnet. Bydelen vil skabe værdier for hele Roskilde Kommune og regionen i form af nye spydspidsvirksomheder, markante boliger, inspirerende parkområder og kulturelle attraktioner. Det skal gøre Roskilde til et sjovere sted at bo!

7 Organisation på Musicon 7 Udviklingen af Musicon skal styrke Roskildes position inden for kultur- og oplevelsesøkonomi med kulturinstitutioner som f.eks. Danmarks Rockmuseum og Roskilde Højskole og kulturerhverv som kunstnerværksteder, galleri mv. Musicon har ambitioner om at blive en rugekasse for kunstnere, designere, musikere, kreative virksomheder og andre med behov for utraditionelle rammer. Med en strategi, der udfordrer den traditionelle måde at udvikle byer på, har Roskilde en enestående mulighed for at blive et kulturelt hot-spot i Danmark. Musicon skal udvikles i et tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune og kultur- og erhvervsaktører, investorer m.fl. Planlægningen skal sætte åbne rammer for udviklingen af den fysiske by og give plads til, at det er aktørerne, der i en kreativ dialog med hinanden og Roskilde Kommune skaber byen. Strategihæftet Musicon strategi og spilleregler beskriver de målsætninger, retningslinjer og principper, som skal styre denne proces. De åbne rammer på Musicon giver blandt andet plads til midlertidige aktiviteter*. Vi tror på midlertidighed som et bærende planlægningsprincip, fordi det giver mulighed for at bruge bydelen som et laboratorium, skaber dynamik og forandring og tillader en aktivitetens Darwinisme, hvor nyt og endnu bedre afløser det bestående. Midlertidighed skal give mulighed for at udvikle livet i området, inden byen reelt er der. Det kalder vi livet før byen. Målsætningen om livet før byen betyder for planlægningen af området generelt, at Roskilde Kommune vil følge et princip om at planlægge så lidt som muligt og så meget som nødvendigt. Roskilde Kommune har tidligere vedtaget to projektlokalplaner inden for området, der muliggør etab- Musicon - strategi og spilleregler beskriver visionen for bydelen. * Midlertidige aktiviteter kan være udstillinger, konferencer, koncerter, workshops, events, loppemarkeder og lign. Men det kan også være en basketbane på et areal, som ikke bruges til noget permanent endnu eller en cirkusvogn, der er omdannet til café henover en sommer. Endelig kan midlertidighed også være mindre firmaer og iværksættere, der ønsker at prøve livet af på Musicon i et års tid eller to, indtil de eventuelt kan etablere sig i mere permanente rammer.

8 Kig ud over Musiconarealet mens der stadig var oplag af betonelementer Redegørelse MUSICON Stændertorvet s Lokalplan Havnen Festival-/ Dyrskuepladsen Musicon ligger som et punkt i et sammenhængende forløb fra fjorden via bymidten til Festivalpladsen/ Dyrskuepladsen. lering af ungdomsboliger. Denne første lokalplan for det samlede område fastlægger den overordnede infrastruktur og skal derved danne grundlag for den ønskede byudvikling som beskrevet i Musicon strategi og spilleregler. Frem mod en fuld udbygning af området vil denne lokalplan blive suppleret af efterfølgende lokalplaner i takt med at interesserede aktører melder sig på banen, og konkrete behov og ønsker bliver formuleret. LOKALPLANOMRÅDET Musicon er placeret midt i Roskildes sydby mellem Roskildes bymidte og Festival-/ Dyrskuepladsen. Området er placeret inden for det stationsnære område omkring Roskilde Station. Der er nem adgang til kollektiv trafik og motorvej. Den nye bydel gennemskæres af Rabalderstræde, som i et nord/sydgående forløb - den tidligere Kamstrup Kirkesti - forbinder bymidten med Festival-/ Dyrskuepladsen. Området afgrænses mod øst af Køgevej og etageboligområdet Stenkrogen. Mod nord afgrænses området af etageboliger, butikker og erhvervsvirksomheder langs Søndre Ringvej. Mod syd afgrænses grunden af Holbækmotorvejen. Grundens vestlige side afgrænses af erhvervsområdet og Roskilde Tekniske Skole langs Maglegårdsvej. Området har tidligere været anvendt til råstofudgravning, losseplads og senest betonproduktion. Den industrielle fortid har efterladt synlige spor i området i form af bygninger, betonsøjler og belægninger. Seks industrielle haller og et antal andre bygninger er foreløbigt bevaret og søges genanvendt til nye formål. De eksisterende bygninger udgør et etageareal på ca m2. Derudover er der inden for lokalplanområdet allerede lokalplanlagt for to ungdomsboligbyggerier på op til m2.

9 9 På grund af lokalplanområdets tidligere anvendelse som tungt industriområde ligger arealet forholdsvis isoleret og uden sammenhæng med den omkringliggende by. Det gælder både fysisk karakter, funktionsmæssigt og trafikalt. Det er af stor betydning at få løst de trafikale problemstillinger omkring områdets sammenkobling med de eksisterende trafikårer Køgevej og Søndre Ringvej. Der er jordforurening og lossepladsgas i området, som følge af den tidligere betonindustri og opfyld med affald. Region Sjælland driver et gasafværgeanlæg for at hindre spredning af lossepladsgas til etageboligerne mod øst. Desuden er området påvirket væsentligt af trafikstøj, primært fra Holbækmotorvejen. FORMÅL OG INDHOLD Lokalplanen har som det ene hovedformål at muliggøre anlæg af overordnet infrastruktur og fastlægge principper for håndtering af parkering, regnvand og støj - og herved danne grundlag for efterfølgende lokalplanlægning inden for området frem mod en fuld udbygning af Musicon som en tæt bydel. Lokalplanens andet hovedformål er at igangsætte udviklingen af området ved at muliggøre genanvendelse og omdannelse af eksisterende bygninger. Inden for fem byggefelter muliggør lokalplanen desuden, at der kan etableres mindre bygninger. Lokalplanen begrænser ikke mulighederne for at etablere midlertidige anvendelser og midlertidige bygninger inden for hele lokalplanområdet. Lokalplanen udlægger området til detailhandel, boligformål, kreative erhverv, offentlige formål, undervisning, restaurations- og hotelvirksomhed og publikumsorienterede aktiviteter. Hal 12. Lille Stefano er en af de aktører, der bruger Musicon og skaber liv i bydelen i dag.

10 Det åbne rum i hal 9 brugt til kulturelle aktiviteter Redegørelse TIDSRUM OMRÅDETYPE (faktisk anvendelse) 1: Erhvervs- og industriområder 2: Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 3: Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 4: Etageboligområder 5: Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 6: Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder 7: Kolonihaveområder 8: Det åbne land Mandag - fredag kl lørdag kl Mandag - fredag kl lørdag kl søn-/helligdag kl Ikke opgjort i tabel Ikke opgjort i tabel Alle dage kl Vejledende grænseværdier p.t. for støjbelastning fra virksomheder målt udendørs. Der tages forbehold for fremtidige ændringer. Der kan i særlige områder, eller under særlige omstændigheder være undtagelser for støjkravene. Grænseværdierne dækker bidrag til udendørs støj fra virksomheder og andre støjende aktiviteter (men ikke fra trafik) Støjende aktiviteter skal indplaceres og afskærmes således, at det udendørs støjbidrag fra disse overholder de grænseværdier for støj, som gælder både for det område de ligger i, og for de omkringliggende områder Den overordnede infrastruktur omfatter forhold vedrørende regnvand, terræn og jordforurening, støj samt trafik og fastlægges ud fra centrale målsætninger om, at udviklingen af området skal ske på et bæredygtigt grundlag. Regnvand, terræn og jordforurening For at skabe større biodiversitet, rekreative kvaliteter og håndtere konsekvenser af klimaforandringer skal regnvand afledes overfladisk i åbne afvandingsrender. Det eksisterende vandhul i området skal udvides og gives en udformning, så det både kan fungere som regnvandsbassin og som rekreativt søområde. For at opnå bedre jordbalance og ressourceudnyttelse i den overordnede byggemodning af området skal overskudsjord genanvendes ved placering i formede bakker og volde. Der skal etableres et gasafværgeanlæg på det gasproducerende område, der ikke kan bebygges, før gasproduktionen er ophørt af sig selv. Det er ikke muligt at sige, hvornår gasproduktionen ophører, så varigheden kan være op til år og måske mere. Formålet med gasafværgeanlægget er at hindre spredning af gas til arealer uden for det gasproducerende område. Der skal etableres et aktivitetsområde på Musicon, der (helt eller delvis) omfatter det gasproducerende område og udnytter aktivitetsmulighederne i både søområdet og bakkerne. Virksomhedsstøj og trafikstøj Det er i planlægningen af Musicon et ønske at sammenblande aktiviteter for at få en levende bydel. I naboområderne til Musicon er der både støjende erhvervsområder og støjfølsomme boligområder, og Musicon skal ligeledes rumme både støjende og støjfølsomme anvendelser. En overordnet zoneinddeling af lokalplanområdet skal derfor sikre, at der ved indpasning af nye anvendelser i området

11 11 tages hensyn til de omkringliggende områder, samt at ny anvendelse i området indpasses internt i forhold til hinanden, så konflikter om støj forebygges. Lokalplanen tager hensyn til eksisterende støjende virksomheder mellem den vestlige del af lokalplanområdet og Maglegårdsvej/ Sdr. Ringvej ved at udlægge en støjzone X i lokalplanområdets vestlige del til aktiviteter, der kan tolerere støj og evt. selv støjer. Lokalplanen tager samtidig hensyn til eksisterende boligområder mellem den østlige del af lokalplanområdet og Sdr. Ringvej/ Køgevej ved at udlægge den resterende del af lokalplanområdet som støjzone Y til aktiviteter, der har mindre tolerance overfor støj og kan overholde mere restriktive støjkrav. Når området tages i anvendelse til støjfølsomme anvendelser, skal det sikres, at de vejledende grænser for trafikstøj overholdes ved 1) placering af de støjfølsomme anvendelser, så de er skærmet af andre bygninger, 2) udformning af facader eller 3) opstilling af støjskærme. Lokalplanen udlægger areal til støjafskærmning langs Holbækmotorvejen, som - suppleret med yderligere lokale tiltag - skal sikre, at de vejledende grænser for trafikstøj kan overholdes. Der skal etableres støjafskærmning langs Holbækmotorvejen, så der sikres en støjskærmende virkning, der svarer til effekten af en støjskærm i 4 meters højde. Støjafskærmningen kan etableres i form af en støjskærm eller i form af byggeri med en tilsvarende effekt. Trafik og parkering Roskilde Kommune har udarbejdet et forslag til en mobilitetsplan for Musicon med initiativer, der kan understøtte bæredygtige trafikformer. Initiativerne tager udgangspunkt i Musicons stationsnære beliggenhed og skal medvirke til at begrænse andelen af bilture og få flere til at vælge X s Y Støjzone X udlægges med støjkrav svarende til områdetype 2 ligesom eksisterende erhverv langs Maglegårdsvej (mørk orange). Støjzone Y udlægges med støjkrav svarende til områdetype 3 ligesom eksisterende uddannelse ved Maglelunden og erhverv langs Sdr. Ringvej (orange). Inden for lokalplanområdet skal der også tages hensyn til mere støjfølsomme områder uden for lokalplan området som eksisterende boligbebyggelser langs Køgevej og Sdr. Ringvej (gul).

12 Redegørelse bæredygtige trafikformer til og fra Musicon; gang, cykel og kollektiv trafik frem for privatbil i traditionel forstand. Initiativerne i forslag til mobilitetsplan er så vidt muligt indarbejdet i nærværende lokalplan. Det er målet med mobilitetsplanen for Musicon, at beboere i og pendlere og besøgende til Musicon transporterer sig primært med cykel, gang og kollektiv trafik. For vejstrukturen inden for lokalplanområdet betyder det, at: * Rabalderstræde skal gives en udformning, så den kan fungere som et fleksibelt og levende byrum med mange både spontane og planlagte aktiviteter. Trafikanter på Rabalderstræde skal kunne færdes på lige vilkår efter shared space - princippet, og alle føle sig velkomne og tilpas i gaden. * Rabalderstræde skal gives en udformning, så den - sammen med broforbindelsen over motorvejen og højklassede cykel- og gangstier fra Musicon og til Roskilde Station - kan indgå som en sammenhængende stiforbindelse indenfor pedalzonen (zone i op til 4 kms afstand af stationen) og kommunens overordnede cykelstinet. * Den overordnede vejstruktur skal udlægges, så den tilgodeser optimale forhold for højklassede busforbindelser - i forhold til fremkommelighed og frekvens - fra Musicon til Roskilde station og til andre relevante busruter. De bæredygtige trafikformer skal prioriteres i indretningen af Musicon. Nederste billeder: overdækket parkeringsplads til ladcykler i Københavns Kommune * Udformningen af den overordnede vejstruktur skal sikre, at uvedkommende gennemkørende biltrafik forhindres eller begrænses i et væsentligt omfang. Målet med mobilitetsplanen betyder for parkeringen inden for lokalplanområdet at: * Cykelparkeringspladser skal prioriteres i indretningen af

13 Visualisering af stemningsbillede for fremtidig aktivitet på Rabalderstræde Udarbejdet af Cowi og GHB landskab 13 alle områder i Musicon, placeres i nær tilknytning til endemålet og etableres i tilstrækkeligt antal og med høj standard. * Antallet af parkeringspladser til biler skal begrænses, og parkeringspladserne udformes, så de fylder mindst muligt både fysisk og visuelt i bymiljøet. Kun 40% skal etableres på terræn, imens 40% skal i hus og 20% i kældre. Parkeringspladserne skal hovedsageligt (80%) placeres i udkanten af Musicon i fælles parkeringsanlæg. Et parkeringsareal syd for motorvejen uden for lokalplanområdet kan bruges i forbindelse med særligt store begivenheder. Trafikundersøgelser viser, at det vil være nødvendigt at udforme den overordnede vejstruktur på Musicon, så uvedkommende gennemkørende trafik forhindres eller begrænses væsentligt. Samtidig sandsynliggør undersøgelserne, at de eksisterende tre adgangsveje fra henholdsvis Sdr. Ringvej (Rabalderstræde) og Maglegårdsvej (Havsteensvej og Maglelunden) på et tidspunkt i udbygningen af Musicon ikke vil være tilstrækkelige til at afvikle trafikken. Det kan derfor blive nødvendigt at etablere en ny adgangsvej til Musicon. Til at imødekomme behovet udlægger lokalplanen areal til en ny adgangsvej til Musicon fra Køgevej via Stenkrogen. Den nye adgangsvej har følgende fordele: Bymidten MUSICON * at den er nødvendig for, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende på de omgivende veje * at den giver den mest optimale linjeføring for en højfrekvent buslinje. Den ny adgangsvej fra Køgevej via Stenkrogen skal have kapacitet til de mest effektive busser, og der skal på samme tid tages nøje hensyn til fremkommelighed og sikkerhed for lette trafikanter. For at have størst mulig effekt og for at understøtte trafikvisionen for Musicon, skal Rabalderstræde indgår som del af en planlagt overordnet cykelstiforbindelse. Fire busruter med stationen som omdrejningspunkt skal sikre en effektiv kollektiv trafikbetjening af bymidten og Musicon.

14 Container kollegie i Amsterda,m Redegørelse den højfrekvente buslinje etableres tidligst muligt i udbygningen af Musicon. * at Rabalderstræde aflastes som adgangsvej til området * at den giver en jævn fordeling af trafikken ind på området og dermed de bedste muligheder for at minimere den interne trafik ved at give mulighed for at placere parkeringsanlæg umiddelbart ved ankomsten til Musicon og samtidig indenfor kort gåafstand af hele området Da den ny adgangsvej vil blive etableret i nærheden af eksisterende boligbebyggelse, skal generne for nærmiljøet begrænses ved: * at den ny adgangsvej i første omgang etableres som adgangsvej for den kollektive trafik, cykel og gang og først senere åbnes op for biltrafik, når 1) det er nødvendigt for områdets trafikforsyning (forventes at være, når der inden for lokalplanområdet er etableret, hvad der svarer til en bebyggelsesprocent samlet set på ca. ) eller 2) behovet for fælles parkeringsanlæg overstiger ca parkeringspladser (80% af parkeringen til delområderne 1 og 2A). Parkeringshuse og -kældre kan enten etableres som individuelle bygninger eller som en intregreret del af en større bebyggelse. Øverst: VM-bjerget i Ørestaden. Midten: Valencia. * at de samlede parkeringsanlæg på Musicon skal placeres, så de bidrager til en jævn fordeling af trafikken på de fire adgangsveje. Gennem en bevidst placering af de fælles parkeringsanlæg ved adgangsvejene kan planlægningen medvirke til en hensigtsmæssig fordeling af trafikken mellem de fire adgangsveje. I forbindelse med en fuld udbygning af Musicon skal der derfor sigtes imod, at ca. halvdelen af parkeringspladserne i samlede anlæg placeres i tilknytning til Maglelunden, ca. 1/4 i tilknytning til Havsteensvej/ Rabalderstræde og ca. 1/4 i tilknytning til den nye vej fra Køgevej.

15 Eksempel på indretning af store industrihaller til kulturerhverv, Amsterdam 15 Udbygningen af de fælles parkeringsanlæg skal ske i takt med udbygningen af området. Princippet er, at parkering først etableres på terræn, og at en andel af parkeringen siden flyttes til parkeringshuse i takt med, at der gennem grundsalg er indtjent penge til etablering samt akkumuleret et parkeringsbehov, der udløser et nyt parkeringshus. Eksisterende bygninger og nyt byggeri Lokalplanområdet skal på sigt udbygges til en tæt bydel, men det forudsætter supplerende lokalplaner. For at igangsætte udviklingen i området muliggør denne lokalplan, at eksisterende bygninger kan omdannes, udbygges og genanvendes, og at der kan etableres mindre bygninger inden for fem byggefelter, der fordeler sig langs Rabalderstræde og knytter sig til de eksisterende industrihaller. Denne lokalplan giver mulighed for, at de eksisterende bygninger kan udnyttes med op til m2, og at der inden for byggefelterne kan opføres op til m2 nyt byggeri. Se illustrationsplanen på side 29. Hvis muligheden udnyttes, vil bebyggelsesprocenten - sammen med de allerede lokalplanlagte ungdomsboliger og en administrationsbygning i områdets sydøstlige del for Roskilde Tekniske Skole - komme op på ca. 16% for lokalplanområdet samlet set. Etagearealet til detailhandel inden for byggefelterne udgør samlet set op til m2, hvoraf de 0 m2 kun kan etableres som mindre værkstedsbutikker i tilknytning til en produktionsvirksomhed. Ud af de resterende m2 forventes det, at de 1.0 m2 etableres som en torvehal. Nybyggeri inden for byggefeltet skal udformes i en arkitektur, der er fantasifuld, legende, fortællende, afprøvende, strittende eller eksperimenterende. Der tilstræbes generelt

16 Byen som skærm -aktiviteter på Musicon. Redegørelse afveksling, mangfoldighed og kontraster frem for ensartethed. Bygningernes arkitektoniske udformning skal tage afsæt i 1) lokalplanområdets industrielle fortid, 2) det midlertidige og foranderlige som omdrejningspunkt for udviklingen af området og/ eller 3) områdets fremtidige position indenfor kultur- og oplevelsesøkonomi. For at følge op på afsættet for den arkitektoniske udformning skal materialer vælges og bearbejdes, så de opfylder at være 1) Rå og upolerede (f.eks. beton, jern og metal med uslebne overflader), 2) Simple og spontane (f.eks. træ, græs, containere og genbrugsmaterialer med mulighed for selvbyggede, enfoldige og skæve sammenføjninger) og/ eller 3) Heftige og sprælske (f.eks. glas, metal, plast og gummi med blanke overflader og kraftige farver). Til eksisterende bygninger og nyt byggeri skal der sikres adgang til udendørs opholdsarealer. Pga. af områdets foreløbigt åbne karakter og lave bebyggelsesprocent stiller lokalplanen lempeligere krav til opholdsarealerne end angivet i de generelle rammer i kommuneplan Dog stilles der krav om, at opholdsarealerne skal støjbeskyttes i overensstemmelse med vejledende støjgrænser. Midlertidige aktiviteter Princippet om midlertidighed er et væsentligt styringsredskab i udviklingen af Musicon, da midlertidige aktiviteter og foranderlighed skaber dynamik og giver mulighed for at bruge bydelen som et laboratorium. Roskilde Kommune opfatter således midlertidige aktiviteter som afgørende for at skabe en levende bydel. I den løbende udvikling af Musicon ønsker kommunen derfor at tillade midlertidige aktiviteter og tilhørende midlertidigt opstillede bygninger og anlæg. Det er imidlertid ikke

17 17 muligt at lokalplanlægge for midlertidige aktiviteter, da en lokalplan tegner et statisk billede af det slutresultat, man ønsker at skabe. For at skabe attraktive forhold for de midlertidige aktiviteter er kommunen positivt indstillet overfor at stille mere lempelige krav til de midlertidige aktiviteter, end der stilles til permanente aktiviteter og byggeri. De midlertidige aktiviteter vil som udgangspunkt kunne tillades inden for hele lokalplanområdet, men skal være i overensstemmelse med den generelle anvendelse af området. Lempelserne kan f.eks. vedrøre krav til: 1) omfang, placering og udformning af byggeri, 2) lavenergi og tilslutningspligt til offentlig forsyning og 3) støjdæmpning og støjafskærmning til overholdelse af støjgrænseværdier. Tilladelserne vil dog altid blive givet på baggrund af en konkret vurdering, og beboere i nabobebyggelser vil blive hørt, når det er relevant. Det forventes, at der som tilbagevendende begivenheder på Musicon vil foregå støjende midlertidige aktiviteter, der ikke kan overholde de vejledende støjgrænseværdier. For at regulere støjen, kan Roskilde kommune, hvis det vurderes nødvendigt, sætte mere præcise rammer for aktiviteternes hyppighed, varighed, tidspunkt og støjgrænser gennem en forskrift eller lignende efter miljøbeskyttelsesloven. FORHOLD TIL STATSLIG PLANLÆGNING Regionplan Efter nedlæggelse af amterne og HUR, har Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen fået status af landsplandirektiv. Hovedparten af regionplanens retningslinjer er nu afløst henholdsvis af landsplandirektivet Fingerplan 2007 og af Roskilde Kommuneplan VARIGHED Enkeltstående: 1 dg 1 uge Kortvarige: 1 uge 6 uger Mellemlange: 6 uger 1 år Langvarige: 1 10 år EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER Koncert (f.eks. friluft) Idrætsarrangement (f.eks.motionsløb) Festival Seminar/ konference Udstilling/messe Dansens dag Filmfremvisning (f.eks. open air ) Sommerlejr/ kurser/ seminar/ konference Udstilling Forestilling Kaffe- og sandwichbar (mandskabsvogn/ pavillon) Idrætsanlæg eller legeplads (f.eks. klatrevæg eller byggelegeplads) Kaffe- og sandwichbar (i mandskabsvogn/ pavillon) Campingplads ( fastliggere og gæster kan få en sommeroplevelse) Projekt-pavillon (projektdeltagere kan mødes om opgave) Kontorfællesskab (samling ombyggede containere) Uddannelsesaktiviteter (pavillon) Udendørs skulpturpark Eksempler på, hvad midlertidige aktiviteter kan være og deres varighed.

18 Musiconområdet ved hal 12 i aftenbelysning Redegørelse De af retningslinjerne i Regionplan 2005, der fortsat gælder, vedrører grundvand, vandløb, søer og kystvande, spildevand, støj fra lufthavnen og råstofindvinding. Lokalplanområdet er udlagt til byformål i regionplan 2005 og er ikke omfattet af andre særlige interesser. Grundvand Området er i Regionplan 2005 udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Der indvindes dog ikke vand i området. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er beliggende mindre end 3 km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. I henhold til Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning, skal der i redegørelsen for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen ( 5a, stk. 4(byzone)), der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen ( 16, stk. 4(byzone)). Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker, at de højder, der er fastsat i lokalplanen for nybyggeri, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Musicon ligger i det stationsnære område omkring Roskilde station, men uden for det stationsnære kerneområde. Fingerplan Fingerplan 2007 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening, og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (håndfladen og byfingrene) langs med trafikårerne mellem København og købstæderne og yderligere intensiveres i nærhed til stationerne. I forhold til Fingerplan 2007 er lokalplanområdet beliggende inden for Roskilde-byfingeren med nærhed til

19 19 Roskilde station. Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN I Roskilde kommuneplan 2009 ligger lokalplanområdet inden for rammeområderne 3. BS.8 og 3.CB.2. Mindre dele af lokalplanområdet ligger i rammeområderne 3.EP.6 og 3.BE.9. Ifølge planloven skal detailhandel koncentreres i bymidter, bydelscentre og lokalcentre, med undtagelse af visse former for detailhandel. Rammeområde 3.CB.2 er udlagt til Musicon bydelscenter med en samlet ramme til detailhandel på m2. Uden for bydelscentret i rammeområde 3.BS.8 kan der etableres op til 1.0 m2 detailhandel i form af mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Lokalplanområdet ligger inden for det stationsnære område omkring Roskilde station, men uden for det stationsnære kerneområde (600 m gangafstand fra stationen). Planlægningen kan derfor overordnet set bidrage til en intensiv udnyttelse af det stationsnære område under forudsætning af, at der fastlægges supplerende tiltag, der tilskynder til brug af kollektive transportmidler. Kommuneplan 2009 fastlægger, at en væsentlig del af den fremtidige byudvikling skal foregå som fortætning af den eksisterende by, hvor Roskilde bymidte og Musicon er de primære områder. Musicon kan derfor udvikles til en tæt bydel med en bebyggelsesprocent på 1% for rammeområde 3.CB.2 og 80% for rammeområde 3.BS.8. Kommuneplan 2009 beskriver trafikplanlægning som en forudsætning for bæredygtig byudvikling. Ved hjælp af mobilitetsplanlægning er det målet at opnå den bedste udnyttelse af trafikkapaciteten med bæredygtige transportfor- 3.EP.6 3.CB.2 3.BS.8 3.BE.9 Kommuneplanens rammeområder set i forhold til lokalplanområdets afgrænsning

20 Redegørelse mer; kollektiv trafik, cykel og gang, som alternativ til bilen. De trafikale konsekvenser af udbygningen af Musicon og fortætningen af bymidten hænger sammen. Udbygningen i begge områder skal bidrage til det kundegrundlag, der skal muliggøre et højklasset kollektivt trafiksystem. Samtidig er et højklasset kollektivt trafiksystem en forudsætning for, at de eksisterende veje kan bære den afledte trafik af den planlagte udbygning og fortætning. Udbygningen af Musicon skaber derfor behov for en samlet plan for vej- og trafikforhold på Musicon, og mellem Musicon og det omgivende vej- og stinet. Kommuneplan 2009 indeholder desuden retningslinjer for en række forhold. I denne lokalplan skal der tages særligt hensyn til retningslinjer vedr. Byrum til spontan udfoldelse, Cykel og gang, Kollektiv trafik, Parkering, By- og kontorerhverv og Rækkefølgeplan for byudvikling af regional karakter. Lokalplanen er i overensstemmelse med gældende kommuneplan FORHOLD TIL GÆLDENDE LOKALPLANER Dele af området er omfattet af følgende gældende lokalplaner: 532, Ungdomsboliger Hawaii, og 533, Ungdomsboliger Alla-tin-gala. FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke har trafikale og miljømæssige konsekvenser for nabokommunerne Frederikssund, Egedal, Høje Taastrup, Greve, Solrød, Køge og Lejre. Det er forventningen, at områdets forholdsvis åbne planlægning og dialog-baserede udvikling især vil appellere til et kreativt brugersegment og skabe muligheder for kulturerhverv. Roskilde Kommune vurde-

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej

Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Ændring af rammeområde ved Søndre Ringvej Tillæg 13 til Kommuneplan 2009 /Forslag til høring 3.B.4 4.B S.3 4.B P.1 3.B E.6 3.D.9 3.B S.7 3.F.10 P.5 3.D.10 3.B E.7 3 3.B E.8 3.E P.1 3.C B.1 3.B E.9 3.E

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet.

Før der kan opføres byggeri i Det Høje C, skal der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for arealet. 11- punktprogram for Det Høje C 1. Lokalplanens baggrund Som led i udviklingen af Musicon, og fordi der nu igen er gang i især boligbyggeriet, er det blevet aktuelt for kommunen at udbyde arealer i Det

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde

Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Lokalcenter Roskildevænget, Roskilde Tillæg 6 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 2.EK.1 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Ændring af rammeområde i Himmelev Tillæg 2 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forslag 2.EK.1 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556

Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst. Lokalplan 556 Støjvold ved motorvejen i Trekroner Øst Lokalplan 556 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Støj 8 Formål og indhold 10 Forhold til anden planlægning 11 Kommuneplan 12 Gældende lokalplan 13 Planlægning

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere