Kommuneplantillæg nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg nr. 4"

Transkript

1 Kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej Status: Kladde Høringsperiode start: 13. september 2018 Høringsperiode slut: 7. november 2018 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato:

2 Bydelscenter Tåstrup Møllevej - 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej - 4 Formål Formålet med kommuneplantillægget er, at opgradere det eksisterende lokalcenter til bydelscenter som derved ændrer anvendelse. Centerrammen udvides desuden mod øst og syd, således at der er mulighed for etablering og indeholdelse af virksomheder, som er hjemmehørende i et bydelscenter. Sideløbende med kommuneplantillægget, udarbejdes lokalplan nr. 2.87, som giver mulighed for dagligvarebutik på op til m2. Dette sker, da det er fastsat i planloven, at dagligvarebutikker større end m2 (inkl. personalefaciliteter) skal være belliggende i bydelscentre. Indhold Kommuneplantillæg nr. 4 følges af lokalplanen nr Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 2.C05, som giver mulighed for lokalcenter med en bebyggelsesprocent på maks. 30. Rammen giver mulighed for maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Desuden gælder retningslinje for detailhandel i Holbæk. Her fastsættes detailhandelsområdet Gl. Ringstedvej / Tåstrup Møllevej til lokalcenter med et maks. samlet bruttoetageareal på m2, hvor den maksimale butikstørrelse for dagligvarebutikker må være m2. Da der med lokalplanen ønskes at udvide eksisterende butik, så den får et bruttoetageareal på m2, skal ovenstående rammer og retningslinjer ændres, da ønsket ikke kan rummes indenfor de eksisterende rammer. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplan , og der udarbejdes kommuneplantillæg nr. 4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej. Med kommuneplantillægget ændres følgende: - ramme 2.C05 ændrer anvendelse til bydelscenter - ramme 2.C05 ændrer afgrænsning, og tager en del af ramme 2.E08 - ramme 2.E08 ændrer afgrænsning, og bliver mindre - retningslinje for detailhandel i Holbæk, for området Gl. Ringstedvej / Tåstrup Møllevej, ændres til bydelscenter med et maks. samlet bruttoetageareal på m2, hvor den maksimale butikstørrelse for dagligvarebutikker må være m2. På kortet ses de eksistererende rammer i området. 1 / 17

3 Bydelscenter Tåstrup Møllevej - 4 På kortet ses de nye rammer i området. 2 / 17

4 Bydelscenter Tåstrup Møllevej - 4 Planlovens redegørelseskrav i forhold til udlæg af nyt bydelscenter Planlovens kapitel 2 d handler om planlægning til butiksformål. Planlovens detailhandelsbestemmelser suppleres af Erhvervsstyrelsens vejledning fra september Jf. lov og vejledning er der en række forhold, som der skal redegøres for, for at man kan afgøre, om det er muligt og om det er en god idé at udlægge et bydelscenter. Konkret skal man forholde sig til de relevante emner i Planlovens kapitel 2 d, herunder Planlovens 5 m stk. 1 og 2, samt til redegørelseskravene i Planlovens 11 e, stk. 3 og stk. 5. I forbindelse med udarbejdelse af indeværende planforslag er der udarbejdet en detailhandelsanalyse, der belyser om det er muligt jf. planloven at udlægge et bydelscenter omkring de eksisterende dagligvarebutikker LIDL og Fakta ved Tåstrup Møllevej. I analysen er Planlovens krav omsat til følgende 5 grupper af spørgsmål: 1. Byens størrelse og sammensætning - er Holbæk by stor nok til at der kan udlægges et bydelscenter, og er der de rette funktioner i bydelen til, at der kan udlægges et bydelscenter? 2. Behov - er der et behov for yderligere udviklingsmuligheder i byen og bydelen, og hvilket opland hører til bydelscentret? Er der kunder nok? 3. Placering, afgrænsning og indhold - hvilken placering og afgrænsning skal bydelscentret have, og hvad skal det indeholde, for at sikre et varieret og koncentreret butiksudbud? 4. Påvirkning - vil bydelscenteret fremme konkurrencen og variation i udbud, samt bymiljøet? Ligger bydelscenteret godt ift. tilgængelighed for alle trafikarter? Hvordan med parkering og trafikbelastning? 5. Kommunens detailhandelsplanlægning - tilgodeser planlægningen målene for den kommunale detailhandelsstruk-tur? Understøtter et nyt bydelscenter strukturen? 3 / 17

5 Bydelscenter Tåstrup Møllevej - 4 Analysen er vedlagt som bilag til indeværende planforslag. I det følgende fremhæves analysens konklusioner i forhold til Planlovens krav. Byens størrelse og sammensætning. Er Holbæk by stor nok til at der kan udlægges et bydelscenter, og er der de rette funktioner i bydelen til, at der kan udlægges et bydelscenter? I byer med over indbyggere er det muligt at udlægge bydelscentre, jf. PL 5 m stk. 1. Bydelscentre udgøre et centrum i en større bydel og betjener typisk bydelen med dagligvarer og de mest almindelige udvalgsvarer. Butiksudbuddet i et bydelscenter er ikke væsentligt forskelligt fra butiksudbuddet i byernes bymidter, bortset fra at mere specielle udvalgsvarer ofte kun findes i bymidten. Bydelscenterets størrelse skal tilpasses størrelsen på den bydel, det skal betjene, og kun i de større byer kan der udpeges bydelscentre. Der er metodefrihed til at afgrænse bydelscentre. Indbyggertallet i Holbæk by er på knap (kilde: Danmarks statistik). Der kan derfor udpeges et bydelscenter ud fra dette kriterium. PL 5 m stk. 2 fastsætter, at kommunen ved udlæg af et bydelscenter skal tage udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud, privat og offentlig service. Området langs Gl. Ringstedvej og Taastrup Møllevej indeholder en række funktioner. Ser man på de tidligere krav til afgrænsning af bymidter og bydelscentre, kan vi dokumentere, at der i dette område er funktioner tilstede. Derfor vurderer vi, at man vil kunne udlægge et bydelscenter med følgende rammer: Bydelscenteret etableres langs Gl. Ringstedvej og Taastrup Møllevej. Den maksimale ramme for detailhandel fastsættes til m2. Den maksimale butiksstørrelser fastsættes til m2. Infrastrukturelt set er bydelscenteret beliggenhed god. Gl. Ringstedvej kobler sig på Valdemars Sejrsvej og Skagerakvej, der er en af de tværgående (øst-vestlige) vejforbindelser, der binder Holbæk syd sammen. Buslinje 501A kører - og standser - på Gl. Ringstedvej ud for lokalcentret. Buslin-jen kører centralt igennem bydelen, og forbinder bydelen med Holbæk Øst. Områ-det er tilgængeligt til for fodgængere og cyklister og kørende (alle trafikarter, minus tog), og der er et stort opland af boliger (se afsnit 3.2.2) Behov Er der et behov for yderligere udviklingsmuligheder i byen og bydelen, og hvilket opland hører til bydelscentret? Er der kunder nok? Oplandet til bydelscenteret er fastlagt ved analyser af både den fysiske bystruktur og den økonomiske struktur inden for dagligvarehandel i Holbæk. Se analysens afsnit og De økonomiske analyser viser at der relativt hurtigt, i løbet af få år, sker en vækst i forbrugspotentialet der underbygger de enkelte mindre udvidelser. Placering, afgrænsning og indhold Hvilken placering og afgrænsning skal bydelscentret have, og hvad skal det inde-holde, for at sikre et varieret og koncentreret butiksudbud? Forudsætningerne for denne analyse er: Bydelscenteret etableres langs Gl. Ringstedvej og Taastrup Møllevej. Den maksimale ramme for detailhandel fastsættes til m2. Den maksimale butiksstørrelser fastsættes til m2. og analysen har ikke betydet at dette skal ændres. 4 / 17

6 Bydelscenter Tåstrup Møllevej - 4 I analysens afsnit er der redegjort for at der i dag indenfor det forslåede bydelscenter er et varieret udbud af detailhandel og andre byfunktioner. Påvirkning Vil bydelscentret fremme konkurrencen og variation i udbud, samt bymiljøet? Ligger bydelscentret godt ift. tilgængelighed for alle trafikarter? Hvordan er parkering og trafikbelastning? Udvidelse af dagligvarehandlen i Holbæk Syd forventes kun i mindre grad at påvirke konkurrence og udbud. Udlægges bydelscenteret som forudsat i denne analyse, vil bydelscenteret forsat have karakter af dagligdags detailhandelsområde. Dette i modsætning til bymidten, der forsat vil have et større udbud af dagligvare, som har hele Holbæk by og omegn som opland. De to områder bydelscenteret og bymidten vurderes således at varetage to forskellige opgaver i Holbæk. Bydelscenteret vil ligge tilgængeligt for en meget stor del af det nuværende opland, som det også er redegjort for i analysens afsnit Kommunens detailhandelsplanlægning Tilgodeser planlægningen målene for den kommunale detailhandelsstruktur? Understøtter et nyt bydelscenter strukturen? Holbæk Kommune har det mål for dagligvarehandlen at der kan planlægges for dagligvarebutikker i alle kommunens byer, hvor der er konkret interesse, og hvor der samtidigt kan redegøres for at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag til butikken. De økonomiske analyser viser at der relativt hurtigt, i løbet af få år, sker en vækst i forbrugspotentialet der underbygger de enkelte mindre udvidelser. Forhold til anden planlægning Det er vurderet, at kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den statslige og regionale planlægning. Kommuneplantillægget omfatter et areal, der er omfattet af bestemmelserne for rammeområde 2.C05 og 2.E08 i Kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune. For ramme 2.C05 ændres anvendelsen fra lokalcenter til bydelscenter. Desuden udvides rammes afgrænsning mod øst og syd. For ramme 2.E08 ændres afgrænsningen, som bliver fortrængt af udvidelse af ramme 2.C05. Butikken vil ikke ændre placering eller ændre på adgangsforhold etc. Derfor vil naboer og nærområde ikke blive belastet af en udvidelse / omdannelse. Udvikler har udarbejdet detailhandelsanalyse, som behandler projektets forhold til omgivelserne. En del af analysen er at undersøge hvilken omsætning, der kan forventes på baggrund af en evt. udvidelse. Isoleret set, skal man forvente en vækst i omsætningen i bydelen Holbæk syd på 4%, og et fald i omsætningen på hhv. 1 og 9% i Holbæk Bymidte og Holbæk i øvrigt. Af analysens baggrundstabeller ses det, at man allerede 2023 vil nå samme handelsbalance som i dag. Effekten af en udvidelse vil altså være kortvarig. Udvidelse af dagligvarehandlen i Holbæk Syd forventes kun i mindre grad at påvirke konkurrence og udbud. Udlægges bydelscenteret som forudsat i denne analyse, vil bydelscenteret forsat have karakter af dagligdags detailhandelsområde. Dette i modsætning til bymidten, der forsat vil have et større udbud af dagligvare, som har hele Holbæk by og omegn som opland. De to områder bydelscenteret og bymidten vurderes således at varetage to forskellige opgaver i Holbæk. Holbæk Kommune har det mål for dagligvarehandlen at der kan planlægges for dagligvarebutikker i alle kommunens 5 / 17

7 Bydelscenter Tåstrup Møllevej - 4 byer, hvor der er konkret interesse, og hvor der samtidigt kan redegøres for at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag til butikken. De økonomiske analyser viser at der relativt hurtigt, i løbet af få år, sker en vækst i forbrugspotentialet der underbygger de enkelte mindre udvidelser. På baggrund af den udarbejdede detailhandelsanalyse vurderes, at bydelen kan rumme udvidelsen af dagligvarebutikken uden store konsekvenser for omgivelserne. Fordelingen af omsætning har udlignet sig inden for få år. Miljøvurdering Der er foretaget en screening af planforslagets miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017). Miljøscreeningen er offentliggjort som bilag til planforslaget. Ifølge lovens 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse 1) er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Efter 8, stk. 2, nr. 1 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Forslag til lokalplan nr samt forslag til kommuneplantillæg nr. 4 vurderes på baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da: - Der sker en mindre udvidelse, som fortrænger parkeringsareal Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport er offentliggjort sammen med planforslaget. Høring Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 er i høring i perioden fra den 13. september 2018 til den 7. november Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til forslaget. Send dit høringssvar til senest d. 7. november Rammer Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: 2.C05 2.E08 2.C05. 6 / 17

8 Bydelscenter Tåstrup Møllevej E08. Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse: 2.C05 2.E08 7 / 17

9 Nye rammer Nye rammer Følgende rammer bliver udlagt i tillægget: 8 / 17

10 2.C05. - Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej 2.C05. - Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej Bestemmelser Navn Zonestatus Generel anvendelse Notat: Generel anvendelse Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej Byzone Centerområde Bydelscenter Fremtidig zonestatus Plandistrikt Byzone Vestby Bebyggelsesprocent 30 Min. miljøklasse 1 Maks. miljøklasse 3 Højde 8,5 Antal etager 1,5 Andet Parkerings- og tilkørselsarealer skal afskærmes, så støj- og lysgener i forhold til 9 / 17

11 2.C05. - Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej omgivelserne undgås. Detailhandel Generelle rammer Mulighed for detailhandel, jf. retningslinjer. Link 10 / 17

12 2.E08. - Spånnebæk nord 2.E08. - Spånnebæk nord Bestemmelser Navn Spånnebæk nord Zonestatus Byzone Generel anvendelse Erhvervsområde Notat: Generel anvendelse Erhverv Fremtidig zonestatus Byzone Plandistrikt Vestby Bebyggelsesprocent 45 Min. miljøklasse 2 Maks. miljøklasse 4 Opholdsarealer Der skal udlægges opholdsareal svarende til min. 15 % af etagearealet. Højde 8,5 Antal etager 1,5 11 / 17

13 2.E08. - Spånnebæk nord Andet Generelle rammer Eksisterende boliger kan bibeholdes. Link 12 / 17

14 2.E08. - Spånnebæk nord Aflyste rammer Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse: 13 / 17

15 2.C05 - Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej 2.C05 - Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej Bestemmelser Navn Zonestatus Generel anvendelse Notat: Generel anvendelse Fremtidig zonestatus Plandistrikt Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej Byzone Centerområde Lokalcenter Byzone Vestby Bebyggelsesprocent 30 Min. miljøklasse 1 Maks. miljøklasse 3 Højde 8.5 Antal etager 1.5 Andet Parkerings- og tilkørselsarealer skal afskærmes, så støj- og lysgener i forhold til omgivelserne undgås. 14 / 17

16 2.C05 - Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej Detailhandel Generelle rammer Mulighed for detailhandel, jf. retningslinjer. Link 15 / 17

17 2.E08 - Spånnebæk nord 2.E08 - Spånnebæk nord Bestemmelser Navn Zonestatus Generel anvendelse Notat: Generel anvendelse Fremtidig zonestatus Plandistrikt Spånnebæk nord Byzone Erhvervsområde Erhverv Byzone Vestby Bebyggelsesprocent 45 Min. miljøklasse 2 Maks. miljøklasse 4 Opholdsarealer Der skal udlægges opholdsareal svarende til min. 15 % af etagearealet. Højde 8.5 Antal etager / 17

18 2.E08 - Spånnebæk nord Andet Generelle rammer Eksisterende boliger kan bibeholdes. Link 17 / 17

19 Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan Område Holbæk Vest EKSISTERENDE RETNINGSLINJER DETAILHANDEL Retningslinje nr Navn Anvendelse Maks. bruttoetageareal Maks. butiksstørrelse Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej Lokalcenter m2 - dagligvarer m2 - udvalgsvarer 0 m2 - særlig pladskrævende 0 m2 Indhold i eksisterende retningslinjer for Detailhandel Holbæk

20 Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan Område Holbæk Vest FREMTIDIGE RETNINGSLINJER DETAILHANDEL Retningslinje nr Navn Anvendelse Maks. bruttoetageareal Maks. butiksstørrelse Gl. Ringstedvej, Tåstrup Møllevej Bydelscenter m2 - dagligvarer m2 - udvalgsvarer 0 m2 - særlig pladskrævende 0 m2 Indhold i fremtidige retningslinjer for Detailhandel Holbæk

Bilag. Prioritering af ansøgning om plan for Udvidelse af dagligvarebutik HOLBÆK KOMMUNE

Bilag. Prioritering af ansøgning om plan for Udvidelse af dagligvarebutik HOLBÆK KOMMUNE HOLBÆK KOMMUNE Dato: 19. marts 2018 Sagsb.: Lasse Emil Stougaard Sagsnr.: 18/12327 Dir.tlf.: 72364846 E-mail: lasse@holb.dk Bilag Prioritering af ansøgning om plan for Udvidelse af dagligvarebutik Foto

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalcenter Kalundborgvej Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Lokalcenter Kalundborgvej - 15 Lokalcenter Kalundborgvej

Læs mere

Analyse af dagligvarehandlen i Holbæk. Bydelscenter Taastrup Møllevej LIDL

Analyse af dagligvarehandlen i Holbæk. Bydelscenter Taastrup Møllevej LIDL Analyse af dagligvarehandlen i Holbæk Bydelscenter Taastrup Møllevej LIDL 6. MARTS 2018 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Analysens indhold 4 3 Analyse 6 3.1 Forudsætninger 6 3.1.1 Bydelscenteret 6

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1

Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplantillæg nr. 1 Boliger i det vestlige Hagested Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Formål Kommuneplantillægget udarbejdes på baggrund

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6

Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplantillæg nr. 6 Kvarmløse - Tølløse Vandværk Status: Kladde Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Kvarmløse - Tølløse Vandværk - 6 Kvarmløse - Tølløse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 Boligområde v. Holbækvej, Jyderup Status: Forslag Høringsperiode start: 28. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. maj 2019 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Boligområde v. Holbækvej,

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 4 og lokalplanforslag 2.87.

Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 4 og lokalplanforslag 2.87. Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 4 og lokalplanforslag 2.87. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 448 af 10. maj 2017 med senere ændringer), skal

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8

Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 8 Vandværkshøjen, Jyderup Status: Forslag Høringsperiode start: 27. november 2018 Høringsperiode slut: 31. januar 2019 Vedtagelsesdato: Ikrafttrædelsesdato: Vandværkshøjen, Jyderup

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan til Kommuneplan 2017-2029 Retningslinjer og Rammebestemmelser for Rammeområde VIBØ.C1.03_T23, VIBØ.E1.01_T23, VIBØ.D2.3_T23 og VIBØ.D3.1_T23 Tillæggets område 2 3 REDEGØRELSE Formål Formålet med dette

Læs mere

Tillæg nr. 35. til Kommuneplan Rin.BE.1 og Rin.R.1. forslag. Tillæg nr. 35

Tillæg nr. 35. til Kommuneplan Rin.BE.1 og Rin.R.1. forslag. Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2013 Rin.BE.1 og Rin.R.1 forslag Offentlighedsperiode Tillægget er i 4 ugers offentlig høring fra den 11. september til 21. oktober 2018 Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.28

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.28 KOMMUNEPLANTILLÆG NR.28 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Holbæk Byråd har den 21. juni 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 28. Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8

Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplantillæg nr. 8 Vandværkshøjen, Jyderup Status: Vedtaget Høringsperiode start: 27. november 2018 Høringsperiode slut: 31. januar 2019 Vedtagelsesdato: 10. april 2019 Ikrafttrædelsesdato: 2. maj

Læs mere

Tillæg xx til kommuneplan - blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken. Status: Udkast

Tillæg xx til kommuneplan - blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken. Status: Udkast Tillæg xx til kommuneplan - blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken Status: Udkast Offentliggørelse af forslag start: Høringsperiode start: Høringsperiode slut: Vedtagelsesdato: Ikraftrædelsesdato:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 31

Kommuneplantillæg nr. 31 Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013-2025 - Dagligvarebutik i Løsning Kommuneplantillæg nr. 31 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 31 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på,

Læs mere

Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15

Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15 04.01.C02 Centerområde ved Vesterhavsvej i Billum TILLÆG 15 Copyright: Geodatastyrelsen, COWI, Varde Kommune RAMMEOMRÅDE 04.01.C02 Mål: 1: KOMMUNEPLAN 2017 4.000 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Nyt rammeområde og ændring af bymidteafgrænsning ved ny dagligvarebutik på Hovedgaden, Svinninge. Holbæk Kommune har den

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29 MØRKØV LOKALCENTER VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Formålet med planen er at udvide bymidteafgrænsningen for Mørkøv, således at der kan etableres dagligvarebutik på den ønskede lokation.

Formålet med planen er at udvide bymidteafgrænsningen for Mørkøv, således at der kan etableres dagligvarebutik på den ønskede lokation. REDEGØRELSE Formål og baggrund Nærværende kommuneplantillæg nr. 29 er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at muliggøre etablering af en dagligvarebutik ved Skovvejen i Mørkøv. Formålet med planen

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan

Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan Forslag til kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2007-2018 For at muliggøre etablering af detailhandel i Tølløse by ved Industrivej udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor centerområdet og detailhandelsrammen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Lokalplan Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk. vækst og bæredygtighed plan og Åben land

Lokalplan Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk. vækst og bæredygtighed plan og Åben land Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og Åben land rik på kortet er som jpg: BYBJERG ben i boksen UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2007-2018 for Holbæk Kommune 19.O02 19.B06 19.O01 TØLLØSE 19.B07 VEJ 19.O04 19.C01-T UDVIDELSE AF RAMMEOMRÅDE PV SØNDERSTRU 19.O05 19.B10 EJ 19.J01 19.B05 19.B04

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25

Kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25 Kommuneplantillæg nr. 12, Kornmarksvej 25 Kommuneplantillæg nr. 12 for lokalcenter på Kornmarksvej medfører, at en del af rammeområde 213.1 erstattes af kommuneplanramme 213.1A Ændringer fra kommuneplanramme

Læs mere

Notat kort gennemgang af planlovens bestemmelser om detailhandelsplanlægning

Notat kort gennemgang af planlovens bestemmelser om detailhandelsplanlægning Notat 28. februar 2018 Notat kort gennemgang af planlovens bestemmelser om detailhandelsplanlægning Planloven fastlægger de overordnede rammer for kommunens detailhandelsplanlægning. Loven rummer tre ligeværdige

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle April, 2019 Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Fordebat I offentlig høring i perioden fra den 23. november til 21. december Lokalplan 01-C-27.01

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Fordebat I offentlig høring i perioden fra den 23. november til 21. december Lokalplan 01-C-27.01 BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 01-C-27.01 Aflastningsområde, Jernaldervej, Brønderslev Øst Fordebat I offentlig høring i perioden fra den 23. november til 21. december 2018. Indholdsfortegnelse Fordebat

Læs mere

Plannavn

Plannavn 20-2009 Kladde Plannavn 20-2009 Baggrund og formål Haderslev Kommune fastlægger med dette tillæg de planmæssige rammer for etablering af et nyt lokalcenter i den sydlige del af Haderslev. Lokalcentret

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit

Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit PLAN OG ÅBEN LAND Notat Dato: 31. januar 2017 Sagsb.: Rasmus Rasmussen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72364361 E-mail: raras@holb.dk Notat om forslag til indhold i kommuneplanens detailhandelsafsnit Notatet beskriver,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Tillæg 25 til Kommuneplan Centererhverv ved Messingvej. Status: Vedtaget

Tillæg 25 til Kommuneplan Centererhverv ved Messingvej. Status: Vedtaget Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 - Centererhverv ved Messingvej Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 18. marts 2019 Høringsperiode start: 18. marts 2019 Høringsperiode slut: 15. april 2019

Læs mere

KP udvidelse af detailhandelsafgrænsning i Løgstør

KP udvidelse af detailhandelsafgrænsning i Løgstør KP17-2-009 udvidelse af detailhandelsafgrænsning i Løgstør Dato for offentliggørelse af forslag: 27. maj 2019 Dato for vedtagelse: Dato for ikrafttrædelse: Høring starter: 27. maj 2019 Høringen slutter:

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 37 TIL KOMMUNEPLAN marts 2019

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 37 TIL KOMMUNEPLAN marts 2019 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 37 TIL KOMMUNEPLAN 2014 Kuldyssen Rugvænget marts 2019 Høje Taastrup V ej Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2014 for Høje-Taastrup Kommune Indledning Kommuneplanen revideres hvert fjerde

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Lokalplan Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk. Forslag. vækst og bæredygtighed plan og Åben land

Lokalplan Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk. Forslag. vækst og bæredygtighed plan og Åben land Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk Forslag vækst og bæredygtighed plan og Åben land BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Redegørelse for udvidelse af Ikast bymidte Side 1 af Sag nr.: Indhold 1. Baggrund og formål Læsevejledning Samm

Redegørelse for udvidelse af Ikast bymidte Side 1 af Sag nr.: Indhold 1. Baggrund og formål Læsevejledning Samm Redegørelse for udvidelse af Ikast bymidte Side 1 af 10 19.11.2018 Sag nr.: 118.7059 Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Læsevejledning... 2 3. Sammenfatning... 3 4. Gældende planforhold... 5 5. Redegørelse

Læs mere

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029 Rammebestemmelser for område ved Gartnerbakken i Hammershøj - HAMM.C1.02_T6 og HAMM.D1_T6 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 6 2 Tillæg nr. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

Tillæg 40 til Kommuneplan Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup

Tillæg 40 til Kommuneplan Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup Tillæg 40 til Kommuneplan 2017 - Tæt-lav boliger og erhverv ved Skovboulevarden 6, Stevnstrup Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 27. august 2019 Høringsperiode start: 27. august 2019 Høringsperiode

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 014

Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Lokalcenter på Holmensvej i Frederikssund Vedtaget af Frederikssund byråd den 21. marts 2012 til offentliggørelse i perioden fra den 27. marts 2012 til 22. maj 2012.

Læs mere

Debatmøde i Erhvervsforum. Vicedirektør Sigmund Lubanski, Erhvervsstyrelsen

Debatmøde i Erhvervsforum. Vicedirektør Sigmund Lubanski, Erhvervsstyrelsen Debatmøde i Erhvervsforum Vicedirektør Sigmund Lubanski, Erhvervsstyrelsen Indhold Modernisering af planloven Ændring af detailhandelsreglerne: Baggrund Den nye formålsbestemmelse Størrelse og placering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Kommuneplan For lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Kommuneplan For lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 For lokalcenter Hedensted Syd Forslag Oktober 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Tillæg nr til Kommuneplan Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade

Tillæg nr til Kommuneplan Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade Tillæg nr. 2017.11 til Kommuneplan 2017-2029 Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade Forslag Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade Status Plannavn

Læs mere

INDSIGELSER MOD FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29 OG FORSLAG TIL LOKAL- PLAN DAGLIGVAREBUTIK I MØRKØV

INDSIGELSER MOD FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 29 OG FORSLAG TIL LOKAL- PLAN DAGLIGVAREBUTIK I MØRKØV Holbæk Kommune Vækst og bæredygtighed Plan og Åben Land Kanalstræde 2 4300 Holbæk Alene sendt pr. mail til: plan@holb.dk Sagsnr.: 58480 vbw@lundgrens.dk Tlf.: 3525 2922 2. maj 2017 INDSIGELSER MOD FORSLAG

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr og kommuneplantillæg 29

Forslag til Lokalplan nr og kommuneplantillæg 29 Forslag til Lokalplan nr. 12.06 og kommuneplantillæg 29 Høringsperiode 14. september til 9. november 2017 Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil

Læs mere

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Holbæk Byråd har den 8. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved

Læs mere

Tillæg 4. Til Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 4. Til Silkeborg Kommuneplan Tillæg 4 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 22. september 2014 Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 22. september 2014 vedtaget tillæg 4 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12

Kommuneplantillæg nr. 12 Kommuneplantillæg nr. 12 Besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø Status: Vedtaget Høringsperiode start: 7. februar 2019 Høringsperiode slut: 4. april 2019 Vedtagelsesdato: 14. august 2019 Ikrafttrædelsesdato:

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan , Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 13. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.030 og Lokalplan 3-6-112, Erhverv og Butikker, Fiskene 10, City Syd, Skalborg (1. forelæggelse) 2018-031739 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet

Læs mere

Tillæg 36 til Kommuneplan Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej

Tillæg 36 til Kommuneplan Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej Tillæg 36 til Kommuneplan 2017 - Boligområde ved Frejasvej/Gl. Hobrovej Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 19. marts 2019 Høringsperiode start: 19. marts 2019 Høringsperiode slut: 16. april

Læs mere

Ny bydelscenter på Københavnsvej

Ny bydelscenter på Københavnsvej Forslag Politisk behandling Ny bydelscenter på Københavnsvej Tillæg 17 til Roskilde Kommuneplan 2009 Dagligvarebutik på Københavnsvej 85 Lokalplan 585 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske

Læs mere

Kommuneplantillæg Forslag. Juli 2010 FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 14. JULI SEPTEMBER 2010.

Kommuneplantillæg Forslag. Juli 2010 FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 14. JULI SEPTEMBER 2010. Kommuneplantillæg 9-2009 Juli 2010 Forslag FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 14. JULI 2010-8. SEPTEMBER 2010. Forslag til Kommuneplantillæg 9-2009 for Haderslev Kommune. Udarbejdet af Haderslev

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 1. til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. Lokalcenter Hedensted Syd. Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025 Lokalcenter Hedensted Syd Forslag December 2013 Redegørelse Baggrund Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet i forlængelse af en tidligere

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 Ændring af rammebestemmelser for Års.E.2

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 Ændring af rammebestemmelser for Års.E.2 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 Ændring af rammebestemmelser for Års.E.2 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Tillægget var i offentlig høring fra den 18.10.16 til den 13.12.2016 Mandag den 08.05.2017

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Tillæg 12 til kommuneplan - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken. Status: Vedtaget

Tillæg 12 til kommuneplan - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken. Status: Vedtaget Tillæg 12 til kommuneplan - Blandet bolig og erhvervsområde ved Dytmærsken Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 12. februar 2018 Høringsperiode start: 12. februar 2018 Høringsperiode slut:

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg 7 til kommuneplan - Kærgade i Vorup. Status: Vedtaget

Tillæg 7 til kommuneplan - Kærgade i Vorup. Status: Vedtaget Tillæg 7 til kommuneplan - Kærgade i Vorup Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 29. november 2017 Høringsperiode start: 29. november 2017 Høringsperiode slut: 24. januar 2018 Vedtagelsesdato:

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 38

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 38 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 38 Ændret anvendelse af Jyderup Præstegård VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE

Læs mere

UDVIDELSE AF LOKALCENTER VED KALUNDBORGVEJ I HOLBÆK INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Sammenfatning 3. 3 Dagligvarehandlen i det vestlige Holbæk 5

UDVIDELSE AF LOKALCENTER VED KALUNDBORGVEJ I HOLBÆK INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Sammenfatning 3. 3 Dagligvarehandlen i det vestlige Holbæk 5 REMA BUTIKSUDVIKLING A/S UDVIDELSE AF LOKALCENTER VED KALUNDBORGVEJ I HOLBÆK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DETAILHANDELSREDEGØRELSE INDHOLD

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 010 til Kommuneplan 2013 for Bornholm

Forslag til tillæg nr. 010 til Kommuneplan 2013 for Bornholm Forslag til tillæg nr. 010 til Kommuneplan 2013 for Bornholm Formål Redegørelse Kommuneplantillægget har til formål at skabe overensstemmelse mellem kommuneplantillæg nr. 010 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision Justering af detailhandelsrammer og -struktur Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213 Justering af detailhandelsrammer og -struktur Dragør Kommune - Februar 217 1 Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplanrevision 213, er vedtaget af Dragør

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden Kommuneplantillæg nr.11 For ændring af detailhandelsbestemmelser Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden 25.11.16-20.01.17 Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 Offentlig høring i perioden 25.11.16-20.01.17

Læs mere

Tillæg 22 til kommuneplan - Detailhandel Paderup

Tillæg 22 til kommuneplan - Detailhandel Paderup Tillæg 22 til kommuneplan - Detailhandel Paderup Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 11. oktober 2018 Høringsperiode start: 11. oktober 2018 Høringsperiode slut: 6. december 2018 Vedtagelsesdato:

Læs mere

LOKALPLAN BOLIGER PÅ VANDVÆRKSHØJEN, JYDERUP FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND

LOKALPLAN BOLIGER PÅ VANDVÆRKSHØJEN, JYDERUP FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND LOKALPLAN 11.18 Dr ivs åtv e j BOLIGER PÅ VANDVÆRKSHØJEN, JYDERUP FORSLAG Søb æk spa r ken VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Kommunalbestyrelsen har den 21. november 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan

Læs mere

Rekreativt område i Varde nord TILLÆG 11

Rekreativt område i Varde nord TILLÆG 11 23.02.R08 Rekreativt område i Varde nord TILLÆG 11 RAMMEOMRÅDE 23.02.R08 KOMMUNEPLAN 2017 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Læs mere

Tillæg 8 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup. Status: Vedtaget

Tillæg 8 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup. Status: Vedtaget Tillæg 8 til kommuneplan - Erhvervsområde, Fårup Betonindustri a/s på Kærvej 1 i Fårup Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 6. september 2017 Høringsperiode start: 6. september 2017 Høringsperiode

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 7 - Blandet center og erhvervsområde ved Sprogøvej 2, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 109.3160-L04 for centerområde ved Sprogøvej,

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Udarbejdet i tilknytning til Lokalplan nr. 562 for dagligvarebutik på Esbern Snaresvej i Kalundborg Indhold 1. Indledning

Læs mere

Kommuneplantillæg 26 til Kommuneplan Lokalcenter Vejlevej Syd

Kommuneplantillæg 26 til Kommuneplan Lokalcenter Vejlevej Syd til Kommuneplan 2017-2029 Lokalcenter Syd Vedtaget den 00. xxxx 20XX Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Indholdsfortegnelse Indledning Områdets beliggenhed 3 Kommuneplantillæggets indhold 4

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 Rammebestemmelser for rammeområde VIBNV.D3.3_T12 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 12 Tillæg nr. 12 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE Formål Formålet med

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Tillæg 21 til kommuneplan - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen i Randers. Status: Forslag

Tillæg 21 til kommuneplan - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen i Randers. Status: Forslag Tillæg 21 til kommuneplan - Skolebyggeri ved Forberedelsesskolen i Randers Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 11. oktober 2018 Høringsperiode start: 11. oktober 2018 Høringsperiode slut:

Læs mere

Bydelscenter Nørrebrogade

Bydelscenter Nørrebrogade 35 2013 Bydelscenter Nørrebrogade Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 35 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Bydelscenter Nørrebrogade 31. maj 2016 Høring start 31. maj 2016 Høring slut

Læs mere

Sporbyen Scandia. VVM Kommuneplantillæg uden VVM. Plannavn Sporbyen Scandia. Plannummer 1. Høring start 14. juni Høring slut 23.

Sporbyen Scandia. VVM Kommuneplantillæg uden VVM. Plannavn Sporbyen Scandia. Plannummer 1. Høring start 14. juni Høring slut 23. Sporbyen Scandia VVM Kommuneplantillæg uden VVM Plannavn Sporbyen Scandia Plannummer 1 Høring start 14. juni 2017 Høring slut 23. august 2017 PDF sporbyen_scandia.pdf (1865 KB) Baggrund og formål Der udarbejdes

Læs mere

Forslag. vækst og bæredygtighed plan og Åben land

Forslag. vækst og bæredygtighed plan og Åben land KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 32 Forslag vækst og bæredygtighed plan og Åben land Holbæk Kommune har den 7. december 2017 vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 32. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 er

Læs mere

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 Fer.BE.1 Blandet bolig- og erhvervsområde Lodskovvej, Ferritslev Tillæg nr 17-5-9-2016 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra

Læs mere

Tillæg 18 til kommuneplan - Etageboliger ved Søren Møllers Gade. Status: Vedtaget

Tillæg 18 til kommuneplan - Etageboliger ved Søren Møllers Gade. Status: Vedtaget Tillæg 18 til kommuneplan - Etageboliger ved Søren Møllers Gade Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 20. juni 2018 Høringsperiode start: 20. juni 2018 Høringsperiode slut: 1. august 2018

Læs mere

Tillæg 35 til Kommuneplan Boliger ved Rugvænget i Mejlby

Tillæg 35 til Kommuneplan Boliger ved Rugvænget i Mejlby Tillæg 35 til Kommuneplan 2017 - Boliger ved Rugvænget i Mejlby Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 26. marts 2019 Høringsperiode start: 26. marts 2019 Høringsperiode slut: 23. april 2019

Læs mere

Centerområde ved Laurids Skaus Gade

Centerområde ved Laurids Skaus Gade 18 2013 Centerområde ved Laurids Skaus Gade Status Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Startdato, Offentlighedsperiode Slutdato, Offentlighedsperiode Forslag 18 2013 Centerområde ved Laurids

Læs mere

Notat vedr. arealudlæg til butiksformål

Notat vedr. arealudlæg til butiksformål Sporbyen Scandia Notat vedr. arealudlæg til butiksformål Nuværende plangrundlag Af forslag til kommuneplantillæg 20 fremgår det, at Sporbyen mod øst grænser op til et eksisterende bydelscenter Dronningborg

Læs mere