GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Det blev samtidig konstateret, at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig i forhold til bestyrelsens forslag om badebro, hvorfor der efter den ordinære generalforsamling skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Denne var der indkaldt til samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling overholdt dermed de krævede 7 dages varsel. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Formandens beretning 2013 Indkaldelsen til dette års generalforsamling er desværre udsendt noget sent, idet den blev mailet og udsendt d.8. maj. Dette skyldtes, at bestyrelsen ikke kunne lave endelig dagsorden og budget førend tidsfristen for indsigelse mod en evt. etablering af badebro var overskredet. Straks herefter samledes bestyrelse og indkaldelsen blev udsendt. Vedtægterne siger, at indkaldelse skal ske med 14 dages varsel, og denne frist blev således overholdt. Bestyrelsen har i løbet af året holdt 5 møder, og jeg vil efterfølgende skitsere nogle af de emner, vi har arbejdet med. På sidste års generalforsamling blev der stillet spørgsmål til udskiftningen af vandmålere, hvem skulle betale og hvad var formålet. Jeg kontaktede Langelands Kommune, som oplyste, at alle vandmålere på Langeland skulle udskiftes til fjernaflæselige målere. Dette ville ske for kommunens regning og målet var, at alle målere i sommerhuse skulle være skiftet inden vinteren. Dette var en større opgave end beregnet, og først her i maj er udskiftningen gennemført. De nye målere skulle være lige så modstandsdygtige overfor opsivende grundvand som de gamle, men er måske mere sårbare overfor frost, så det er meget vigtigt at få tappet korrekt af, når vinteren nærmer sig. En evt. udskiftning ved frostsprængning vil være for grundejerens regning. I forbindelse med udskiftningen er der lagt kvittering med angivelse af målerstand i den enkelte parcels postkasse. Bestyrelsen har brugt megen tid og energi på projekt badebro. Der er derfor indhentet flere tilbud. Vi blev sidste forår lovet svar på etableringsansøgningen inden sommerferien. Trods flere rykkere kunne vi ikke få et skriftligt svar fra Langelands kommune, og da der endelig blev givet en administrativ godkendelse, fandt man ud af, at der tidligere var givet afslag på en tilsvarende ansøgning. Dette betød, at ansøgningen skulle godkendes af kommunalbestyrelsen og at denne skulle efterfølges af en indsigelsesfrist, hvor bl.a. Kystinspektoratet, Danmarks Naturfredningsforening havde indsigelsesret. Til

2 min store overraskelse ønskede ingen at gøre brug af indsigelsesretten, og bestyrelsen kunne herefter arbejde videre med konkrete forslag og et forslag til budget for Medlemmer af bestyrelsen vil senere gennemgå det konkrete forslag og de økonomiske perspektiver i projektet. Vore vedtægter i grundejerforeningen giver ikke bestyrelsen mandat til at foretage en så stor investering, hvorfor der i dag skal være skriftlig afstemning og evt. en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Foreningen har 86 medlemmer. Der er i dag 29 stemmeberettige tilstede. Vedtægterne foreskriver, at for at vedtage etablering af større investeringer som f.eks. en badebro skal der være min. halvdelen af de stemmeberettige tilstede og at der af disse er 2/3, der stemmer for. Såfremt dette krav ikke er opfyldt kan vedtagelse ske ved afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Der er indkaldt til en sådan sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Her kræves det ligeledes, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Foranlediget af et par småbrande i området og større brande i andre sommerhusområder, bad bestyrelsen i august brandinspektøren om at gennemgå området. Hverken brandinspektøren eller nogen anden har bemyndigelse til at betræde en grund, så ved inspektion fra vejen, fandt han ikke nogen grund til påtaler. Jeg vil dog gerne påpege, at det på ingen måde er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at henlægge haveaffald i skel under anden beplantning og at alle udlejningshuse burde anbringe en askespand eller andet brandsikkert materiel til bortskaffelse af grillkul og aske. Dette får mig til at præcisere, at der i områdets deklaration er formuleret krav til randbeplantning omkring hver enkelt parcel. Der er efterhånden flere grunde, hvor der ikke er genplantet efter fjernelse af oprindelig beplantning. Jeg vil henstille til, at disse forhold bliver bragt i orden snarest i henhold til den tinglyste deklaration! Efter sidste generalforsamling blev nedkørslen til stranden repareret. Der blev bl.a. lagt nogle større sten ved siderne, men bølgernes vedvarende gnaven har medført, at nedkørslen på ny skal have en kærlig hånd. Ligeledes er trapperne mod stranden repareret og legepladsen har fået en nødvendig reparation. Jeg vil gerne senere i dag have en tilkendegivelse fra forsamlingen om disse punkter. Et medlem foreslog sidste år, at den asfalterede del af vejen ved postkasserne skulle beklædes med et nyt slidlag. Dette forslag blev nedstemt, men bestyrelsen har arbejdet på at skaffe en fornuftig aftale med et firma, således at hullerne ikke bliver større pga. frostskader. Det er hensigten, at dette arbejde skal gennemføres i løbet af efteråret. Jeg nævner dette for lige at gøre opmærksom på, at projektet ikke er glemt. Foreningen fik for nogle år siden opsat en hjertestarter. Heldigvis har det vist sig at være en dårlig investering, idet ingen har benyttet den godt det samme og heldigvis har den heller ikke været udsat for hærværk, men for en sikkerheds skyld, er der nu skiftet batteri på den. På sidste års generalforsamling fremkom der ønske om regulering af vildtlevende katte. Stina Milsø tilbød at være koordinator og kontaktperson forhold til Kattens Værn. Det har desværre senere vist sig, at man ikke han foretage en samlet henvendelse til Kattens Værn, men at hver enkelt grundejer skal rette henvendelse til organisationen. Telefonnummeret til denne vil blive slået op i Info-kassen. Bestyrelsen er blevet bedt om at gøre opmærksom på, at der primært omkring udlejningshuse er et stigende problem med fiskeaffald, der henkastes i skelbeplantning. Dette er stærkt generende for naboer og det er ønskeligt, om der i disse huse kunne opsættes en anmodning om, at fiskeaffald blev bragt med langt ud på havet.

3 Vores grundejerforening fylder i år 40 år. Den er ved at blive en gammel dame og bestyrelsen har efter opfordring besluttet at gøre lidt ekstra ved den fælles Sct. Hans fest. Den holdes lørdag d. 29. juni. Der vil, hvis forholdene tillader det, være bål på stranden og i et telt vil der kl blive serveret grillet pattegris. Dette arrangement er gratis for foreningens medlemmer og disses hjemmeboende børn. Gæster er velkomne (pris 75.-). Der vil være mulighed for tilmelding/betaling her i dag. Fælles for alle er, at der skal ske tilmelding og betaling senest den 22. juni til Mette Knudsen, mail: (se vedlagte/vedhæftede skrivelse) Til sidst et hjertesuk: Ved udsendelse af indkaldelsen kunne vi konstatere, at vi fortsat mangler 30 mailadresser. Dette belaster foreningens økonomi og giver ikke bestyrelsen mulighed for billigt at sende nyhedsbreve ud, såfremt dette måtte være nødvendigt. Kontakt derfor venligst vores kasserer, som står for adressekartoteket. Det er således også ønskeligt, at bestyrelsen ikke kun ved Generalforsamlingen kan blive kontaktet af grundejere, der ønsker svar på spørgsmål eller har iagttaget uregelmæssigheder. Bestyrelsens mailadresser fremgår ligeledes af info-kassen. Jeg vil sluttelig gerne takke bestyrelsen for et energisk og engageret stykke arbejde i året. Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning, men der var kommentarer til problemerne med fiskeaffald der bliver smidt i hegn og på stranden. I forbindelse med de småbrande, der blev omtalt i beretningen, blev det foreslået, at man kunne anskaffe sig en metalbeholder med låg til aske fra grillen (askespand med låg kan købes fra ca. 250,-) Beretningen blev godkendt. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Regnskabet blev godkendt efter et uddybende spørgsmål om tilgodehavende. 4. Forslag fra bestyrelsen Fastsættelse af kontingent Kontingentet blev, uændret, fastsat til 700,-kr Etablering af badebro De tilbud bestyrelsen havde modtaget blev fremlagt. Ud over broens udseende blev de klausuler, der var i godkendelsen, gennemgået. Det drejer sig om bredde, længde, badestige, samt at der ikke må opsættes gelænder. (Powerpointpræsentationen vedhæftet til medlemmer der modtager referatet pr. mail) Tilbud på en Flex-bro med fragt og montering på Tilbud på en Modulbro af lærk med fragt og montering Der blev foreslået at man fik en mand til at hjælpe med op- og nedtagning hver gang. Der var generelt stemning for Modulbroen, både med hensyn til udseende, mulighed for reparation og håndtering.

4 Ved en foreløbig stemmeafgivelse var 17 for og 5 imod. De forbehold, der var imod en badebro, var ikke af økonomiske årsager, men drejede sig om misbrug af broen til fiskeri eller som bådefortøjningsplads, ligesom der var der blev sået tvivl om, hvorvidt en badebro ville kunne holde til den bølgepåvirkning der er på kysten. Vedligeholdelse/ udbygning af legepladsen. Kommentarerne til forslaget var, at det er et godt tilbud til børnene og at den skal bibeholdes. Der kan godt bruges penge på en velfungerende legeplads, en arbejdsdag kunne være en løsning. Det blev foreslået, at der var mulighed for at lave udvalg, der står for aktiviteter/reparation. 5. Forslag fra medlemmerne Der var indkommet et forslag om at generalforsamlingen skulle ligge i pinsen. Der var generel interesse for at generalforsamlingen skulle lige i pinsen, dog med den erkendelse, at pinsen ikke altid ligger i maj måned. Muligheden for at bruge pinselørdag er ikke til stede, idet kroen ikke er interesseret i et lille eftermiddagsarrangement på en dag med traditionelt mange bryllupper. Det blev foreslået at bruge pinsesøndag om formiddagen eller sidste weekend i maj de år, hvor pinsen falder i juni. 6. Valg til bestyrelsen Mette Knudsen blev genvalg Stina Milsø blev genvalgt Lise Engelsen blev valgt 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Hans Rasmussen blev genvalgt Lissi Nielsen blev valgt 8. Valg af revisorer Britt Mathiasen og Kjeld Nielsen blev genvalgt Valg af revisorsuppleant Hans Jacobsgård blev genvalgt 9. evt.

5 Der trænger til en gennemgribende renovering af nedkørslen til stranden. Nedkørslen bør trækkes tilbage og drænet skal sættes i siden. Dette vil nok beløbe sig til ca ,-. Det foreslås, at nedkørslen laves til lette både, så tunge både sættes i vandet enten i Bukkemosen eller Bagenkop Havn. Materiale til Sct. Hans bålet (kun regulær grene, ej hybenroser, brombærgrene, grannåle eller græs) kan lægges på fællesarealet mellem de opsatte markeringspinde fra d. 8. juni. GRUNDEJERFORENEINGEN NORDENBRO AF EKSRATORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 Der var ét punkt til behandling, godkendelse af etablering af badebro. På den ekstraordinære generalforsamling var der 29 stemmeberettigede til stede. For at opnå det nødvendige stemmetal skulle mindst 20 stemme for. Kjeld Nielsen og Hans Peter Madsen blev bedt om at være stemmetællere. Forslaget blev vedtaget med 22 ja, 6 nej og 1 blank Dirigenten takkede for god ro og orden på en hyggelig generalforsamling. Ref: Anne Grethe Simons OBS! Næste ordinære generalforsamling finder sted lørdag d. 31. maj 2014 kl på Humble Hotel (lørdag i Kr. Himmelfartsferien)

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere