Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor"

Transkript

1 Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant - Mogens Svendsen (MS), revisor og Knud Due (KD), revisor suppleant samt repræsentanter fra 17 parceller Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor 1 Valg af dirigent Claus Dahl, Humlehaven 16. blev valgt til dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2 Beretning om foreningens virksomhed Grundet formanden Søren Barlebo s fravær fremlagde Mogens Jensen beretningen, som vedlægges særskilt. Der var følgende kommentarer: Hellen Thorup, Strandgårdsvej 13 a) fik konfirmeret at græsslåningen på Strandgårdsvej fremover bliver foretaget helt ud til Nøddebovej b) mente at vejbumpene var for lave og for smalle til at have nogen effekt på bilernes fart. Især varevogne og andre store biler hindres ikke i at køre stærkt hvilket er meget generende c) mente at haveaffaldsordningen var sat i værk uden medlemmernes viden og accept, samt at udgiften til denne ordning ikke var synliggjort i regnskabet Knud Due, Strandgårdsvej 15 mente at haveaffaldsordningen var ulovligt etableret - dvs uden medlemmernes accept - og at den bare var iværksat på formandens eget initiativ. Han kunne heller ikke se, hvor stor udgiften havde været til denne ordning Knud Due mente også, at vejbumpenes størrelse og opførelse var foranlediget og bestemt af bestyrelsen, uden at denne havde konsulteret kommunen forinden. Dette skulle ha resulteret i, at kommunen efterfølgende havde rettet henvendelse til Knud Due i stedet for til bestyrelsen, idet de fejlagtigt troede, at Knud Due var formand for vejbumpsudvalget. I den anledning erfarede Knud Due, at kommunen kun havde givet en midlertidig godkendelse af vejbumpene. Knud Due var øvrigt af den mening, at arbejdet omkring etableringen af vejbumpene havde været noget miskmask, som kunne ha været undgået, hvis bestyrelsen havde konsulteret kommunen inden arbejdet blev sat i gang. Svar fra Mogens Jensen (MJ) vedrørende vejbump: Til at begynde med blev pælene på begge sider sat klods på bumpene - hvilket resulterede i dels smalle passager og dels at nogle bilister kørte indenom for at undgå at køre over bumpene. Da chikanerne derfor ikke havde den tilsigtede virkning, blev pælene flyttet helt ud til græsrabatten og store sten blev anbragt i græsrabatten mellem stolpe og hæk.

2 2 Hvis bumpene bliver øget helt ud til stolperne, kræver kommunen at der opsættes vejbelysning af hensyn til cyklisternes sikkerhed. Vagn Jensen, Abildgården 26 og Leif Overgaard, Abildgården 33 mente begge at vejbumpene har haft den tilsigtede virkning, således at farten er blevet betydeligt nedsat på Strandgårdsvej Svar fra Mogens Jensen (MJ) vedrørende haveaffaldsordningen: Ordningen er blevet iværksat efter enighed på forrige generalforsamling, hvilket også fremgår af referatet. Yderligere er medlemmerne blevet mindet om ordningen, inden vognmanden skulle afhente affaldet. Prisen for afhentningen har været kr. Beløbet var fejlagtigt slået sammen med prisen for asfaltarbejdet i regnskabet, og desuden manglede posten i budgettet for 2013 hvilket KTA beklagede. I næste års regnskab vil prisen fremgå som et selvstændigt punkt. Indbrud: I formandens beretning fremgik det, at foreningen har været forskånet for indbrud i det forløbne år. Hertil kunne Vagn Jensen, Abildgården 25 desværre oplyse, at de havde haft indbrud i oktober måned Yderligere havde et andet medlem haft indbrud i sit skur 2 gange og fået stjålet en græsslåmaskine hver gang. Bølgebryder: Mogens Svendsen Humlehaven 20, ville gerne høre om der ligger en plan for, hvor bølgebryderen skal placeres, og om fagfolk er taget med på råd. Svar fra Mogens Jensen: Inden bølgebryderen etableres skal vi være sikre på, at det er en fagmand som har sagt god for placeringen, samt at relevante myndigheder har godkendt projektet. Medlemmerne vil blive orienteret inden projektet går i gang. Herefter blev formandens beretning taget til efterretning og godkendt 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab Kjeld T Arp (KTA), kasserer - gennemgik det reviderede regnskab Der var følgende kommentarer: Kjeld Hansen Humlehaven 9, havde undret sig over, om ikke årstallene over beløbssøjlerne var byttet om! Det måtte KTA give ham ret i og dvs at den første søjle skal være for 2012 og den sidste søjle for 2011 Kjeld Hansen ville også gerne vide, hvor indtægten på kr kommer fra. KTA oplyste, at beløbet kommer fra en ny ejer via ejendomsmægleren, hvilket er en procedure som er vedtaget på en tidligere generalforsamling. Claus Dahl foreslog en diskussion om hvorvidt de afsatte kr til fødselsdags-fest var en god ide. Regnskabet blev derefter godkendt af generalforsamlingen

3 3 4 Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for året Bestyrelsens forslag om at fastholde 500 kr i kontingent blev vedtaget 4.1 Kontingent betales fremover via PBS: Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig pga det ringe fremmøde, og derfor blev det besluttet at tage dette punkt op igen på næste generalforsamling 4.2 Fremtidig korrespondance, feks indkaldelse til generalforsamling, referat samt andre oplysninger vil blive fremsendt på mail Generalforsamlingen var ikke beslutningsdygtig pga det ringe fremmøde, og derfor blev det besluttet at tage dette punkt op igen på næste generalforsamling - indtil da havde Mogens Jensen dog dette forslag: Med udsendelsen af formandens beretning og referat vil følge en opfordring til at tilkendegive, hvis man ikke ønsker at modtage fremtidig korrespondance på mail. Disse medlemmer vil da som hidtil modtage korrespondancen på hjemadressen, og de medlemmer som ikke reagerer, vil herefter modtage al korrespondance på mail. Det blev godkendt af generalforsamlingen. 4.3 Haveaffaldsordning Der var bred enighed om, at ordningen er en god ide, så god - at det tiltænkte beløb på kr, måske er for lavt sat. Til at råde bod på dette, foreslog Elsa Jørgensen, at næste års kontingent kunne hæves med 100 kr. Blandt de fremmødte var der stemning for, at fristen for at lægge affald ud forlænges fra 8 dage til 14 dage. Enkelte grundejere typisk de som har en koteletgrund kan have svært ved at placere deres affald, uden at det er til gene for andre. De opfordres, til at finde en løsning i fællesskab med deres naboer. En enkelt grundejer Strandgårdsvej 17 fik slet ikke hentet affald. Inden næste afhentning checkes op med vognmanden, at han har alle adresser. Asfaltarbejde og rodfjerning Mogens Svendsen mente, at det må være den enkelte grundejer, der hæfter for udgifterne til fjernelse af rødder og re-etablering af vejen udfor egen grund. Det faldt i god jord. 4.4 Hjertestarter Der var stemning for at gå videre med projektet. Det blev forslået at opstille hjertestarteren nær ved Hellen Thorup s hus, Strandgårdsvej 13. Det indvilligede Hellen Thorup i og foreslog at placere den på den lille stikvej rundt hjørnet. Der kræves strøm til opbevaringskammeret for at forhindre frost, og der etableres derfor et el-kabel ind til Hellen Thorup s hus. Det er hensigten, at demonstrere hjertestarteren på næste generalforsamling.

4 års jubilæumsfest Mogens Jensen fremlagde bestyrelsens forslag om at festligholde foreningens 50 års jubilæum til næste år. Der er indhentet tilbud på leje af et festtelt med det hele. Mad og drikke vil blive leveret fra lokale handlende, og der vil blive sørget for lidt underholdning. Teltet vil blive opsat ud for Abildgården 23 og vejen holdes derfor lukket denne aften. Festen vil blive afholdt efter generalforsamlingen søndag 28 juli 2013, og det forventes, at ca 150 personer vil deltage. Det er naturligvis en lukket fest for grundejerforeningens medlemmer. Invitationer vil blive udsendt i løbet af foråret Mogens Svendsen foreslog at medlemmerne skulle betale 100 kr per person ved tilmelding barn som voksen. Dette forslag faldt i god jord og blev aftalt. 5 Forslag fra medlemmerne Ingen forslag var modtaget 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen Grundet kasserer Kjeld T Arp s fratrædelse blev Steen Andersen tidligere suppleant indvalgt i bestyrelsen Mogens Jensen takkede Kjeld T Arp for mange års godt arbejde i bestyrelsen. 7 Valg af 2 suppleanter Anne Lise Overgaard blev genvalgt Eva Toft Bengtsson, Abildgården 21 blev valgt 8 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant Erik Rhode Andersen og Mogens Svendsen, revisorer blev begge genvalgt Knud Due, suppleant blev genvalgt 9 Eventuelt Claus Dahl forslog at vedtægterne tages op til revision med henblik på ændringer feks vedrørende godkendelse af referat o.a. Forslag om dette skal være bestyrelsen i hænde inden 20.juni Et medlem ville vide, om der er nyt om kloakering. Det er der ikke - iflg Mogens Jensen Et andet medlem ville vide, om trapperne ned til stranden ville blive yderligere forbedret. Da der ikke er sket tilfredsstillende udbedringer, kunne Mogens Jensen oplyse, at Steen Andersen har skrevet til borgmesteren og givet udtryk for grundejernes utilfredshed. Det påtænkes at følge op med flere skrivelser, indtil trapperne er forsvarlige. Ejeren i Humlehaven 26 har også skrevet brev til både lokalavisen samt til borgmesteren. Andre medlemmer tilkendegav, at de også ville skrive klagebreve. Ejeren af Abildgården 25 opfordrede til at havemanden benytter en buskrydder omkring buske og stolper. Bestyrelsen tager det op med havemanden

5 5 Mogens Svendsen forslog at nye ejere modtager et velkomstbrev med ordensregler og vedtægter fra bestyrelsen. Det var en god ide, som bestyrelsen vil tage sig af Mogens Jensen takkede for en generalforsamling i god ro og orden 2. august 2012 / Anne Lise Overgaard

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 6. august 2011 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller.

Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller. Grundejerforeningen KARBAK, Klitmøller. Referat fra ordinær generalforsamling afholdt i Æ Redningshus, Ørhagevej, Klitmøller lørdag den 18. oktober 2014 kl. 12.30. Formanden Otto Heeager indledte med en

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere