Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007"

Transkript

1 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr. 29) og som stemmetællere blev Ole Jensen (nr. 3), Michael Pedersen (nr. 62) og Henrik Karm (nr. 42) valgt. 2. Formandens beretning. Da formand Lars Elmegaard (nr. 37) var på ferie, blev formandens beretning fremlagt af bestyrelsesmedlem Flemming Johansen (nr. 27). Ivan Nielsen (nr. 1) fremlagde punktet vedr. beplantningsrestriktioner. Vand Vinteren har sluppet sig milde tag, og vi har fået fyldt vandreserverne op rundt omkring. Flere grunde har været mere eller mindre oversvømmet og det til trods for, at vi har fået gravet kanalerne fri for beplantning. Hvad det skyldtes ved vi ikke, men vi har fået meget vand de sidste 6-7 måneder. I den forbindelse bedes I alle se efter, at jeres dræn under indkørsler m.v. ikke er stoppet til med mudder eller affald. Sørg for, at det er renset, så vandet kan flyde igen. Vi holder til stadighed øje med kanalerne. Vejen Vi har fået en god aftale med en entreprenør, som selv holder øje med vore veje. Er der huller kommer han og fylder op og glatter ud. Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Vi er blevet medlem af denne forening, som tæller ca. 45 af de 82 grundejerforeninger i den nye Jammerbugt Kommune, og som kun kan kontaktes af grundejerforeningernes bestyrelser. Flere skulle i talende stund være tilmeldt, så vi via denne forening kan få kommunen i tale vedrørende en række emner, som optager en del sommerhusejere, og som enkeltpersoner/foreninger ikke altid har succes med. Et par af de emner, som bl.a. lige har været drøftet, er: Vedligeholdelse af stierne i klitterne Kommunes holdning til oversvømmelser/afvanding i sommerhusområderne Regler for beskæring af vejbevoksning Biltrafik på stranden samt etablering af bilfri zoner langs vandkanten Det og flere er emner, der drøftes med kommunen i maj måned. Beplantningsrestriktioner Vi arbejder på at få ophævet den deklaration på bygge- og beplantningszonen, som gælder for den første del af vejen, så det er de samme regler, der gælder, om man bor i den en eller anden ende af Karinavej. Dette skulle være muligt. Til gengæld er det ikke muligt at ophæve reglerne for fællesområderne. Lokalplan nr. 247 Nyt sommerhusområde Med tiden får vi 100 nye sommerhuse i vor baghave. Den nye udstykning får egen forening og indkørsel, men der etableres en sti, så ejerne kan gå igennem til Karinavej og videre til stranden. Lokalplanen kan rekvireres via kommunen, såfremt man vil have en.

2 Teknisk Forvaltning i den nye kommune Kontoret vil fortsat være placeret på gammel Pandrup Kommunes Rådhus. WEB (Internetside) Vi påtænker at få etableret en internetside hvor vi bl.a. vil have lagt deklarationerne m.m. ud, så nye/kommende ejere kan se dem igennem, samt praktiske oplysninger, adresser og tlf. numre. Yderligere kan der på sigt være tale om, at hver grundejer får sit eget password (kode), hvor man så får adgang til en side med køb/salg og udlejning. Vi vil i den forbindelse kontakte nogle af ejendomsmæglerne, for at høre, om de, mod betaling, vil have et link liggende. Det samme kunne nogle af håndværkerne tømrer, VVS, Elektrikere ect. Vi har købt af Hostmaster.dk i skrivende stund, og er i gang med at få billedmateriale, samt foreløbig tekst redigeret. Så hvis man søger denne adresse vil der p.t. bare stå TEST. Vi forventer den åbnes her i løbet af sommeren. Bredbånd Er et emne som Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugten tager op med den nye kommune, samt de respektive udbydere. Vil man blot have internetadgang til sommerhuset, ligger der på en del af Karinavej fiberkabel som TDC i sin tid gravede ned, så det er ret enkelt at få lagt ind. Skiftet ejer Der har i det forgangne år været handlet 14 sommerhuse på Karinavej. Bemærkninger til formandens beretning. Michael Pedersen (nr. 62): reglerne for hegn gælder også for beplantning. Synes i øvrigt, at de regler, der er gældende for Karinavej er uklare, og han efterlyser både regler om, hvem der skal renholde gangarealerne og kort over, hvordan gangsystemet reelt burde være. Hvordan er det med fællesarealerne? Hvem skal holde dem? Det er ikke muligt at få et kort over det på kommunen. Ole Jensen (nr. 3): ønsker at vide, hvem der ejer de høje træer, som står vest for Redningsvejen. Svend Erik Jakobsen nr. 23: Det er fint med grøfterne, bortset fra at noget af det, som er gravet op, endnu ikke er fjernet, og derfor bliver afløbet hurtigt stoppet igen. Michael Pedersen (nr. 62): Det er et svineri, med alt det byggeaffald, som byggefirmaerne lader flyde. Har de ikke pligt til at fjerne det? Svar. Det er en gammel og tilbagevendende diskussion, når det drejer sig om gangstierne mod Kristavej. Kristavej vil ikke betale en krone til fældningen/beskæringen af træerne, som rager højt og ud over stierne mellem de to foreninger. Træerne ejes af Kristavej. Der er ikke noget til hinder for, at de grundejere med skel op til Kristavej og dermed også gangstien på Karinavej siden, kan beskære de store graner så de ikke hænger ud over stierne. Men hvis man ønsker træerne skåret ned, eller helt fældet, ja så skal vi have en ny omgang med Kristavej. Flemming Johansen har telefonisk kontaktet alle de ejere, hvis grunde vender ud mod disse gangstier sidste år, men der var kun en grundejer der vendte tilbage!

3 Bestyrelsen vil arbejde videre med problemet omkring alle gangstier og fællesarealer. Med hensyn til træerne vest for Redningsvejen er de ejet af kommunen. Det er således kommunens forpligtigelse at vedligeholde dem. Vedrørende rensningen af grøfterne får vi, hvad vi betaler for. Vejene bliver holdt meget fint, men skal grøfterne renses fuldstændig, vil det koste meget mere. Bestyrelsen har vurderet at det indtil nu er OK med grøfterne. Skulle det vise sig ikke at holde, må vi tage sagen op til næste år. Svineriet med affald, både når det gælder byggefirmaerne og private, kan vi desværre ikke gøre noget, med mindre vi fanger dem på fersk gerning. Først når vi finder beviser på, hvem det er, kan vi anmelde dem. Men husk lige at vi alle er medlem af den samme ejerforening, med de forpligtigelser dette indebærer- bl.a. selv at tage action i- og omkring sin egen parcel. De problemer, som vi her drøfter, er bl.a. nogle af dem, som den nye sammenslutning skal/kan tage sig af. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 3. Forelæggelse af revideret regnskab. Fremlagt af kasserer Ivan Nielsen. Da vores revisor ikke har fundet anledning til bemærkninger, indstilles regnskabet til generalforsamlingens godkendelse. Dog vil kassereren beklage, at der ved nytårsskiftet manglede 12 husstande at betale kontingentet. Bestyrelsen har talt om, at der tillægges en bøde på 100 kr. for de, hvortil der skal sendes en rykker. Bemærkninger til kassererens fremlæggelse. Der kom mange forslag til, hvordan skyldnere skulle/kunne bøde for for sent indbetaling/manglende indbetaling, men alle var dog enige i, at gældende regler for opkrævning af tilgodehavender skulle overholdes, og at bestyrelsen skulle undersøge disse. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 4. Indkomne forslag. Fra Svend Erik Jakobsen var der forslag om, at der i 4 stk. 5 tilføjes Indkomne forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 4 stk. 5 kommer derfor til at lyde som følger. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 31. januar. Indkomne forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 5. Fastsættelse af kontingent. På bestyrelsens vegne foreslog kasserer Ivan Nielsen, at kontingentet uforandret blev 300 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg til bestyrelsen.

4 Følgende blev genvalgt til bestyrelsen: a) Kasserer Ivan Nielsen b) Bestyrelsesmedlem Niels Ole Jensen (nr. 83) Følgende blev valgt som suppleanter: c) Bjarne Pedersen (nr. 31) og Henny Obling (nr. 35) Genvalgt til revisor: d) Arne Pedersen (nr.10) Under punktet blev det bemærket, at suppleanterne ikke skulle genvælges, men vælges, da de er på valg hvert år. Bemærkningen er taget til efterretning og fejlen rettet. 7. evt. Det kunne være godt med to chikaner på den nederste del af Karinavej, tilsvarende de to, som er på det øverste stykke, og som fungerer meget fint. Vi skal være opmærksomme på, at der inden udgangen af 2009 skal opsætte fælles postkasseanlæg. Bestyrelsen undersøger de mere konkrete aftaler vedrørende dette. Det er utilfredsstillende, at bestyrelsen ikke opdeler deres beretning i både en beretning og fremtidigt arbejde, således at generalforsamlingen bl.a. kan få et indtryk af, hvad kontingentet skal fastsættes til, for at det, der vedtages under fremtidigt arbejde kan finansieres. Det blev bemærket, at der kun er én stemme pr. husstand ved afstemningerne. Dette blev ligeledes taget til efterretning, men da alle punkterne blev enstemmigt vedtaget, gav det ingen anledning til ændringer. Der stemmes ikke under punktet evt. For dette referat Marianne Olufson, som har skylden for, at det ikke blev færdigt til udsendelse til tiden. Beklager. For ref. Marianne Olufson

5 Indkomne forslag til generalforsamlingen 2008 Ændringsforslag til 4 stk. 3 Generalforsamlingen skal være bekendtgjort ved brev og med dagsorden med mindst 1 måneds varsel. Ændringsforslag til 5 På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år. 3. Foreningens fremtidige arbejde 4. Forelæggelse af revideret regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg..osv. 8. Evt. Ændringsforslag til 4 stk. 5 Som en konsekvens af vedtagelse af ændringsforslaget til 5 Indkomne forslag, som er bestyrelsen i hænde inden udsendelsen af generalforsamlingens dagsorden, medsendes denne. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslaget sendes derefter ud til generalforsamlingen senest én uge før afholdelsen af generalforsamlingen. Med venlig hilsen Marianne Olufson Karinavej 29

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere