Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse"

Transkript

1 BEK nr 345 af 20/04/2006 (Gældende) om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 801 af 22. september 2003 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr af 21. oktober 2004 og bekendtgørelse nr. 807 af 22. august 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 4, indsættes efter» 19«:», og et kursusbevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjælp, jf. 21 a«. 2. I 19, stk. 3, indsættes efter»ansøgerens sædvanlige læge«:»eller anden speciallæge« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Politiet kan kræve, at ansøgeren aflægger en vejledende helbredsmæssig køretest, jf. 50, til bedømmelse af, om kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår.«4. Efter 21 indsættes: Kapitel l a Færdselsrelateret førstehjælp 21 a. Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Stk. 2. Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus skal være gennemført i overensstemmelse med bilag 9 i denne bekendtgørelse og forestået af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Stk. 3. Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis. Stk. 4. Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være ét år gammelt. Stk. 5. Politiet kan for personer med handicap i særlige tilfælde dispensere fra kravet om gennemførelse af dele af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus. Politiet kan endvidere i særlige tilfælde dispensere fra kravet om et kursusbevis for gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus, såfremt ansøgeren inden for det seneste år har gennemgået et tilsvarende førstehjælpskursus, eller såfremt ansøgeren i øvrigt må anses for at have tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp.«5. 38 affattes således:» 38. Køreprøver, praktiske prøver og vejledende helbredsmæssige køretests afholdes af politiet. Stk. 2. Køreprøver og praktiske prøver kan for militærpersoner og for personel ved redningsberedskabet aflægges overfor forsvarets henholdsvis det statslige 1

2 redningsberedskabs køredommere. Køredommere kan dog ikke afholde køreprøver til erhvervsmæssig personbefordring og kontrollerende køreprøver.«6. I 40, stk. 1, 2. pkt., udgår:»eller Statens Bilinspektion«. 7. I 47, stk. 1, nr. 5, og 93, stk. 1, ændres» 95, stk. 2«til:» 95« , stk. 1, affattes således:»politiet kan i forbindelse med erhvervelse og fornyelse af kørekort kræve, at ansøgeren aflægger en vejledende helbredsmæssig køretest til bedømmelse af, om kørekort kan udstedes eller eventuelt skal udstedes på særlige vilkår. En sådan køretest kan endvidere kræves afholdt med henblik på at afgøre, i hvilket omfang en kørekortindehaver fortsat kan bevare sin førerret helt eller delvist, jf. 73. Politiet kan forlange, at ansøgeren eller kørekortindehaveren stiller et køretøj, der er godkendt til øvelseskørsel, til rådighed.«9. I 70, stk. 4, nr. 3, indsættes efter»pågældendes egen læge eller hos en«:»anden«. 10. I 73, stk. 1, nr. 1, indsættes efter»eventuelt fra speciallæge«:»i relevant speciale« affattes således:» 95. Politiet kan kræve, at kontrollerende køreprøve bestås forud for ombytning af et færøsk kørekort til et tilsvarende dansk kørekort, hvis 1) kørekortindehaveren tidligere har aflagt en køreprøve i Danmark, som på grund af manglede kørefærdighed, manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller manglende forståelse for hensynet til andre trafikanter ikke er bestået, eller 2) førerretten tidligere har været inddraget af politiet eller har været betinget eller ubetinget frakendt i Danmark.«12. 98, stk. 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og Bilag 1 (BILAGSOVERSIGT) ophæves, og i stedet indsættes:»bilagsoversigt 2

3 BILAG 1. Bestemmelser om kørekortets udseende og indhold mv. I. Kørekortmodel II. Kørekortets udseende og indhold BILAG 2. Mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre køretøj, hvortil der kræves kørekort BILAG 3. Bestemmelser for anvendelse af lektionsplaner i køreuddannelsen I. Lektionsplanens formål II. Lovkrav mv. III. Køreuddannelsens principper mv. IV. Krav til udformningen af lektionsplanen V. Krav til indholdet af lektionsplanens undervisningsforløb VI. Lektionsplanens anvendelse VII. Køreundervisning i henhold til særregler VIII. Særlig køreundervisning IX. Definitioner BILAG 4. Bestemmelser om pauser i køreuddannelsen I. Baggrund II. Pauser i køreuddannelsesperioden III. Ny/gentaget køreuddannelse IV. Øvelser på lukket øvelsesplads V. Øvelser på køreteknisk anlæg VI. Selvstudium BILAG 5. Bestemmelser for køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel og praktisk prøve I. Syns og registreringspligt II. Bestemmelser om indretning og udstyr III. Fælles bestemmelser IV. Køretøjer, der benyttes på lukket øvelsesplads eller på køreteknisk anlæg BILAG 6. Køreanlæg I. Lukkede øvelsespladser II. Køretekniske anlæg BILAG 7. Køreprøvernes afholdelse I. Køreprøve (Almindelig) II. Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring III. Køreprøve til traktor/motorredskab BILAG 8. Bestemmelser om vilkår og begrænsninger i kørekort I. Fælles bestemmelser II. EU-harmoniserede koder III. Nationale koder BILAG 9. Bestemmelser om kursus i færdselsrelateret førstehjælp I. Formål II. Uddannelsesmål III. Omfang IV. Gennemførelse V. Kursusbevis

4 14. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 15. Bilag 5, I. Syns- og registreringspligt, 1. afsnit, affattes således:»motorkøretøjer, der benyttes til øvelseskørsel og praktisk prøve, skal synes og godkendes af en synsvirksomhed og anmeldes til registrering, inden det tages i brug.«16. Bilag 5, II. Bestemmelser om indretning og udstyr, 2) Kategori B, affattes således:»2) Kategori B: En firehjulet personbil til højst 9 personer inkl. føreren med en tilladt totalvægt på højst kg. Tophastigheden skal være mindst 100 km/t, og længden og bredden mindst 3,80 m henholdsvis 1,45 m eller egenvægten mindst 700 kg i henhold til køretøjets standardtypegodkendelse. Foreligger der ingen standardtypegodkendelse, anvendes køretøjets tophastighed, længde, bredde og egenvægt i fabrikkens normale udførelse. Bilen skal være forsynet med spejle, jf. Detailforskrifter for Køretøjer om påbudte førerspejle. Til brug for kørelæreren, den prøvesagkyndige og køreeleven skal bilen foruden de i Detailforskrifter for Køretøjer påbudte førerspejle være forsynet med 1) et indvendigt førerspejl af kategori I, 2) to udvendige førerspejle af kategori I i højre side, og 3) et indvendigt spejl til iagttagelse af eleven. Kravene til kategori-i spejle fremgår af Detailforskrifter for Køretøjer. Såfremt bilen er forsynet med et originalt udvendigt spejl i højre side, er dette forbeholdt køreeleven. Det ekstra monterede udvendige højre førerspejl er forbeholdt kørelæreren/den prøvesagkyndige. Bilens rat skal være anbragt i venstre side. I bilen skal der være plads til mindst 4 personer. Den skal være forsynet med ekstra betjeningsanordning til lydsignalapparat til brug for kørelæreren, ligesom der ved kørelærerens plads skal være to ekstra kontrollamper for retningsviserblinklys en for hver side. Bilen skal være forsynet med hastighedsmåler. Såfremt hastighedsmåleren ikke kan aflæses fra kørelærerens plads, skal der være monteret en ekstra hastighedsmåler, der viser samme hastighed som bilens originale hastighedsmåler. Ved kørelærerens plads skal der være anbragt særlige pedaler, således at kørelæreren uafhængigt af eleven kan udkoble motoren og bremse bilen. De ekstra pedaler må ikke føres ned ved aktivering af den tilsvarende pedal ved førersædet. Ved gennemførelse af praktisk køreundervisning må alene køretøjets manuelle transmissionssystem anvendes. Såfremt det bestemmes, at kørekort kun kan udstedes til motorkøretøj eller traktor forsynet med automatisk transmission, skal den praktiske køreundervisning gennemføres og den praktiske prøve aflægges i motorkøretøj eller traktor forsynet med automatisk transmission. Tlf.: Fax

5 Er bilen forsynet med automatisk transmission, skal gearvælgeren i stedet for pedal til udkobling af motoren være anbragt således, at den kan betjenes af kørelæreren. Hvis bilen ikke er forsynet med tokreds driftsbremse, skal kørelæreren kunne betjene nødbremsen.«17. Bilag 5, II. Bestemmelser om indretning og udstyr, 8) Invalidekøretøj, 1. afsnit, affattes således:»politiet kan tillade, at bil, der er særligt indrettet til brug for en invalideret, af ejeren anvendes til dennes øvelseskørsel og praktisk prøve.«18. Bilag 5, IV. Køretøjer, der benyttes på lukket øvelsesplads eller på køreteknisk anlæg, 2. afsnit, affattes således:»køretøjer, som udelukkende benyttes til øvelseskørsel på lukket øvelsesplads eller køreteknisk anlæg, skal synes og godkendes hertil af en synsvirksomhed. Køretøjet skal ikke registreres, men anmeldes til motorkontoret, inden det tages i brug.«19. Bilag 7, I. Køreprøve (almindelig), Teoriprøven, 3. afsnit, affattes således:»aspiranter, der på grund af særlige forhold, der skal dokumenteres, ikke kan aflægge sædvanlig skriftlig prøve, kan henvises til en speciel prøve, hvor den prøvesagkyndige f.eks. oplæser spørgsmålene eller standser båndoptageren mellem hvert spørgsmål. Lysbilledserierne og afkrydsningsskemaerne anvendes tillige under specialprøven. Teoriprøver med fremmedsprogede aspiranter afholdes på grundlag af Rigspolitichefens lysbilledserier, idet de dertil hørende spørgsmål oversættes af en tolk eller er indtalt på bånd. En kørelærer eller en kørelæreraspirant må ikke fungere som tolk. Politiet udvælger tolken.«20. Bilag 8, I. Fælles bestemmelser, 3. afsnit, affattes således:»politiet træffer, eventuelt på baggrund af henstillinger eller anbefalinger fra lægelig myndighed, afgørelse om, hvilke koder der skal anvendes ved udstedelsen af kørekort.«21. Efter bilag 8 indsættes som bilag 9 det bilag, som er optaget som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 2 Stk. 1. n træder i kraft den 1. maj 2006, jf. dog stk. 2. 1, nr. 11, har virkning for ansøgninger om ombytning, som indgives den 1. maj 2006 eller senere. 1, nr. 14, har virkning for lægeundersøgelser, der foretages den 1. maj 2006 eller senere. 1, nr. 16, har virkning fra den 1. november 2006 for køretøjer, der inden den 1. maj 2006 er godkendt til anvendelse til øvelseskørsel og praktisk prøve. 5

6 Stk. 2. 1, nr. 1, 4, 13 og 21 træder i kraft den 1. oktober 2006 og har virkning for ansøgninger om kørekort, som indgives denne dato eller senere. Justitsministeriet, den 20. april 2006 Lene Espersen /Diana Søe Sandell 6

7 Bilag 1»Bilag 2 Mindstekrav med hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre køretøj, hvortil der kræves kørekort Definitioner I dette bilag inddeles førerne i to grupper: Førere af køretøjer i kategorierne A, B og B/E samt førere af traktor/motorredskab. Førere af køretøjer i kategorierne C, C/E, D og D/E samt endvidere førere af køretøjer i kategorierne B og D, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, og førere, som anmoder om udstedelse, fornyelse eller bevarelse af kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer. Personer, som før den 1. juli 1996 havde førerret til et køretøj omfattet af gruppe 2, kan dog for så vidt angår kravene til synsstyrke få fornyet kørekort hertil i henhold til de bestemmelser, der var gældende indtil den nævnte dato, jf. herved afsnit B, pkt. 1.1., i Justitsministeriets cirkulære af 29. september 1967 om bedømmelse af førligheden hos personer, der ønsker førerbevis m.v. For indehavere af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B samt kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer til kategorierne A eller B, udstedt før den 1. juli 1996, gælder herudover dette bilags bestemmelser for førere i gruppe 1 i forbindelse med ansøgning om fornyelse af sådanne kørekort. Herefter klassificeres enhver, der anmoder om udstedelse, fornyelse eller bevarelse af kørekort, i den gruppe, som vedkommende kommer til at tilhøre, når kørekortet er udstedt eller fornyet. A. Synet Den, der anmoder om kørekort, skal undersøges med henblik på at sikre, at vedkommendes synssans er tilstrækkelig god til, at han kan føre køretøj. Er der grund til at nære formodning om, at aspirantens syn ikke er tilstrækkeligt godt, skal han undersøges af egen læge eller speciallæge i øjensygdomme. I undersøgelsen skal der navnlig lægges vægt på synsstyrken, synsfeltet, synsevnen i mørke og fremadskridende øjensygdomme. Intraokulære linser betragtes ikke som korrigerende briller i dette bilags forstand. Den, der anmoder om udstedelse, fornyelse eller bevarelse af kørekort, skal, eventuelt med korrigerende briller eller kontaktlinser, have en binokulær synsstyrke på mindst 0,5 på de to øjne tilsammen. Kørekort må hverken udstedes, fornyes eller bevares, hvis det under lægeundersøgelsen har vist sig, at vedkommendes synsfelt er under 120 i det horisontale plan, eller at hans syn af andre årsager er sådant, at hans evne til at føre køretøj er nedsat. Konstateres der, eller gives der oplysning om en fremadskridende øjensygdom, kan kørekort udstedes, fornyes eller bevares på betingelse af, at vedkommende jævnligt undersøges af egen læge eller speciallæge i øjensygdomme. Den, der anmoder om udstedelse, fornyelse eller bevarelse af kørekort, og som er blind på det ene øje, eller kun bruger det ene øje ad gangen, f.eks. i tilfælde af dobbeltsyn ( diplopi ), skal have en synsstyrke på mindst 0,6, eventuelt med korrigerende briller eller kontaktlinser. Egen læge eller en speciallæge i øjensygdomme skal attestere, at dette monokulære syn har eksisteret så længe, at vedkommende har vænnet sig til det, samt at synsfeltet på det raske øje er 120 grader i det horisontale plan. Den, der anmoder om udstedelse, fornyelse eller bevarelse af kørekort, skal, eventuelt med korrigerende briller eller kontaktlinser, have en synsstyrke på begge øjne på mindst 0,8 på det bedste øje og mindst 0,5 på det dår- 7

8 ligste øje. Er værdierne på 0,8 og 0,5 opnået ved hjælp af korrigerende briller eller kontaktlinser, skal den ikke korrigerede synsstyrke på hvert af øjnene være 0,05. Ellers skal korrektionen af den mindst krævende synsstyrke (0,8 og 0,5) være opnået ved hjælp af brilleglas eller kontaktlinser, hvis styrke ikke må overstige plus eller minus otte dioptrier. Korrektionen skal kunne tåles godt. Kørekort må hverken udstedes, fornyes eller bevares, hvis aspiranten eller føreren lider af dobbeltsyn ( diplopi ) eller ikke har normalt binokulært synsfelt. Såfremt der findes et synsfeltudfald på ét af øjnene, skal sagen forelægges embedslægen. B. Hørelsen Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere i gruppe 2 på grundlag af en udtalelse fra egen læge eller speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme. Ved lægeundersøgelsen skal der tages hensyn til kompensationsmulighederne. C. Bevægelseshæmmede Kørekort må hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der lider af sygdomme eller deformiteter i bevægeapparatet, som gør det risikabelt, at vedkommende fører køretøj. Der kan efter udtalelse fra egen læge eller speciallæge i ortopædkirurgi/reumatologi eventuelt udstedes kørekort med særlige klausuler til fysisk handicappede aspiranter og førere. Udtalelsen skal være baseret på en medicinsk vurdering af den pågældendes sygdom eller deformitet og eventuelt på en vejledende helbredsmæssig køretest; den skal suppleres med en angivelse af, hvordan køretøjet kan være tilpasset føreren, og det skal endvidere anføres, at der skal anvendes ortopædisk protese, hvis det konstateres, at kørslen ved brugen af en sådan kan ske på betryggende måde. Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter med en fremadskridende sygdomstilstand, såfremt vedkommende jævnligt kontrolleres med henblik på at konstatere, om han stadig kan føre køretøj uden risiko. Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares uden krav om regelmæssig lægekontrol, når handicappet er stabiliseret. Egen læge eller speciallægen i ortopædkirurgi/reumatologi fører behørigt tilsyn med de yderligere risici, der er forbundet med at føre de køretøjer, der indgår i denne gruppe. D. Hjerte- og karsygdomme Sygdomme, der kan medføre, at den, der anmoder om udstedelse, fornyelse eller bevarelse af kørekort, udsættes for pludselige svigt i hjerte- og kredsløbssystemet, der kan bevirke en pludselig ændring af hjernevirksomheden, udgør en risiko for færdselssikkerheden. Kørekort må hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter, der lider af alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen. Kørekort kan, på grundlag af en lægeerklæring, udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der anvender pacemaker, såfremt der gennemføres regelmæssig lægekontrol. Udstedelse eller fornyelse af kørekort for aspiranter og førere, der lider af blodtryksforstyrrelser, kan ske efter vurdering af de øvrige resultater af en undersøgelse, eventuelle tilknyttede komplikationer og den risiko, disse udgør for færdselssikkerheden. Generelt må kørekort hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der lider af angina pectoris, når de er i hvile eller ved sindsbevægelse. Udstedelse, fornyelse eller bevarelse af kørekort for aspiranter og førere, der har haft hjerteinfarkt, kan kun finde sted på grundlag af en lægeerklæring og eventuelt med krav om regelmæssig lægekontrol. Egen læge eller speciallæge i kardiologi tager behørigt hensyn til de yderligere risici, der er forbundet med at føre de køretøjer, der indgår i denne gruppe. E. Sukkersyge 8

9 Kørekort kan på grundlag af en lægeerklæring udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der lider af sukkersyge, såfremt der i hvert enkelt tilfælde gennemføres en dertil egnet regelmæssig lægekontrol. Aspiranter og førere i denne gruppe, der lider af sukkersyge, der kræver insulinbehandling, kan hverken få udstedt eller fornyet kørekort, undtagen i helt specielle tilfælde, når der foreligger en behørigt begrundet lægeerklæring, og såfremt der gennemføres regelmæssig lægekontrol. F. Nervesygdomme Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der lider af neurologiske sygdomme medførende kognitive eller fysiske symptomer, medmindre anmodningen underbygges af en lægeerklæring. I denne henseende skal der tages hensyn til de funktionsmæssige muligheder af prognosen for de neurologiske udfald, der skyldes sygdomme, traumer eller operationer i centralnervesystemet eller i det perifere nervesystem, som medfører kognitive eller funktionsudfald, herunder påvirkning af motoriske og sensoriske funktioner, balance og koordination. Kørekort kan i disse tilfælde udstedes, fornyes eller bevares på betingelse af, at der jævnligt gennemføres undersøgelser, hvis der er risiko for, at tilstanden forværres. Epileptiske anfald og andre alvorlige bevidsthedsforstyrrelser udgør en betydelig risiko for færdselssikkerheden, hvis anfaldene indtræffer, medens patienten fører et køretøj. Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares på grundlag af en undersøgelse foretaget af egen læge eller speciallæge i neurologi, og såfremt der gennemføres regelmæssig lægekontrol. Den lægelige myndighed bedømmer epilepsien eller de andre bevidsthedsforstyrrelser, sygdommens form og kliniske udvikling (har der f.eks. ikke været anfald i to år), behandlingen og dens resultater. Kørekort må hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der har eller kan få epileptiske anfald eller andre alvorlige bevidsthedsforstyrrelser. G. Psykiske sygdomme eller svækkelser Undersøgelserne for kognitivt funktionsniveau (urskivetest og ord-genkaldelse ) er obligatoriske ved fornyelse af kørekort fra det 70. år, men skal udføres på andre, hvor der er begrundet mistanke om svækket kognitivt funktionsniveau. Ved kognitiv svækkelse bør aspiranter og førere henvises af egen læge eller speciallæge i psykiatri/geriatri eller neurologi til en vejledende helbredsmæssig køretest. Kørekort må hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere: 1) Der lider af alvorlige mentale forstyrrelser, medfødte eller erhvervet ved sygdomme, traumatiske lidelser eller neurokirurgiske indgreb. 2) Der er alvorligt mentalt retarderede. 3) Der lider af alvorlig alderdomssvækkelse, en alvorligt svækket dømmekraft, adfærd eller tilpasningsevne, der er knyttet til personligheden, medmindre anmodningen underbygges af en lægeerklæring og på betingelse af, at der gennemføres regelmæssig lægekontrol, hvis der er behov herfor. Egen læge eller speciallæge i psykiatri/geriatri eller neurologi tager behørigt hensyn til de yderligere risici, der er forbundet med at føre de køretøjer, der indgår i denne gruppe. H. Alkohol, narkotika og lægemidler Alkohol Indtagelse af alkohol udgør en betydelig risiko for færdselssikkerheden. På grund af problemets alvor må der udvises stor årvågenhed fra lægeside. 9

10 Kørekort må hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der er afhængige af alkohol, eller som ikke kan holde bilkørsel og indtagelse af alkohol adskilt. Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der har været kroniske alkoholikere, efter en periode, hvori de beviseligt har været afholdende, såfremt der foreligger lægeerklæring og gennemføres regelmæssig lægekontrol. Egen læge eller speciallæge i psykiatri tager behørigt hensyn til den yderligere risiko, der er forbundet med at føre de køretøjer, der indgår i denne gruppe. Narkotika og lægemidler Misbrug: Kørekort må hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, som er afhængige af psykofarmaka, eller som, uden at være afhængige deraf, regelmæssigt indtager psykofarmaka, uanset hvilken kategori kørekort der anmodes om. Regelmæssig indtagelse: Kørekort må hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der regelmæssigt indtager psykofarmaka, uanset disses form, når de kan nedsætte vedkommendes evne til at føre køretøj uden risiko, og hvis den indtagne mængde er så stor, at den påvirker kørslen negativt. Det samme gælder alle andre lægemidler eller kombinationer af lægemidler, der påvirker evnen til at føre køretøj. Egen læge eller speciallæge i psykiatri tager behørigt hensyn til den yderligere risiko, der er forbundet med at føre de køretøjer, der indgår i denne gruppe. I. Nyresygdomme Kørekort kan på grundlag af en lægeerklæring udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der lider af alvorlig nyreinsufficiens, såfremt vedkommende jævnligt gennemfører lægekontrol. Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der lider af alvorlig, irreversibel nyreinsufficiens, undtagen i særlige tilfælde, der er behørigt dokumenteret ved lægeerklæring, og på betingelse af at der gennemføres regelmæssig lægekontrol. J. Andet Kørekort kan på grundlag af en lægeerklæring udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der har undergået en organtransplantation eller implantation af kunstige organer, der kan påvirke evnen til at føre køretøj, på betingelse af at der gennemføres regelmæssig lægekontrol, såfremt der er behov herfor. Egen læge eller speciallæge i intern medicin/ nefrologi tager behørigt hensyn til den yderligere risiko, der er forbundet med at føre de køretøjer, der indgår i denne gruppe. Generelt må kørekort hverken udstedes, fornyes eller bevares for aspiranter og førere, der lider af en anden sygdom end de ovenfor nævnte, som kan nedsætte evnen til at føre køretøj på betryggende måde, medmindre anmodningen er underbygget af en lægeerklæring og på betingelse af at der gennemføres regelmæssig lægekontrol, såfremt der er behov herfor.«10

11 Bilag 2»Bilag 9 Bestemmelser om kursus i færdselsrelateret førstehjælp I. Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter vedkommende i stand til at yde førstehjælp ved trafikulykker. II. Uddannelsesmål Ved kursets afslutning skal kursisten kunne: handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade, yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn, yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker, og forebygge chok, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne. III. Omfang Kurset omfatter 7 timers undervisning indeholdende førstehjælp i basal genoplivning (3 timer) og færdselsrelateret førstehjælp (4 timer). IV. Gennemførelse Undervisningen i færdselsrelateret førstehjælp skal være gennemført i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for basal genoplivning og færdselsrelateret førstehjælp. Undervisningen skal forestås af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Undervisningen skal have en handlingsorienteret og praktisk tilgangsvinkel. Case- og færdighedsundervisning skal opbygges omkring typiske ulykkes- og skadestyper på et skadested relateret til færdselsområdet. Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus skal indeholde elementer af forebyggende karakter for at give kursisten viden om de ulykkesforebyggende tiltag, der kan indarbejdes i kørekortindehaverens anvendelse af køretøjet. V. Kursusbevis Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.«11

D.O. I \ august 2015 6.4. Kørekortskrav

D.O. I \ august 2015 6.4. Kørekortskrav Kørekortskrav Færdselsloven Lov nr 154 af 18/02/2015 59, stk. 1 og 2, affattes således:»kørekort udstedes med en gyldighedstid på 15 år, dog højst indtil den pågældende er fyldt 75 år. Stk. 2. Justitsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40942 Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1)

2013 Udgivet den 14. december 2013. 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 14. december 2013 11. december 2013. Nr. 1431. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1) 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Udkast til. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort

Udkast til. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 281 Offentligt Dok.: CHH40832 Udkast til Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort 1 I cirkulære nr. 107 af 22. september

Læs mere

Udkast. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort

Udkast. Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort Civil- og Politiafdelingen Dato: 26. maj 2011 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-810-0037 Dok.: HAA40994 Udkast Cirkulære om ændring af cirkulære om kørekort I cirkulære nr. 27 af 2. april

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet I medfør af 2, stk. 2, 6, stk. 5, 21 h, stk. 2, 22, stk. 6, og 24 c, stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lægeattest til ansøgning om chaufførkort

Lægeattest til ansøgning om chaufførkort Godkendt af Sundhedsstyrelsen AFSNIT A Lægeattest til ansøgning om chaufførkort OBS! Hver side dateres, påføres ansøgerens navn og CPR-nummer samt lægens stempel og underskrift (sidstnævnte i afvigende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer VEJ nr 9584 af 10/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen/J.nr. 3-5010-223/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet BEK nr 891 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS10000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter J.nr. 2014-9059-37 Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere I medfør af 66, stk. 6, og efter bemyndigelse i henhold til 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 HOVEDSTADSREGIONENS UDDANNELSESFORUM Vester Voldgade 100, 1. 1552 København V Tlf. 7940 4900 www.dgi.dk/huf Maj 2013 F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 GENEREL INFORMATION OM KURSERNE Hovedstadsregionens

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

3 Synet (A) og hørelsen (B)

3 Synet (A) og hørelsen (B) 3 Synet (A) og hørelsen (B) 3.1 Synet (A) 3.1.1 Generelle forhold En fører af et motorkøretøj skal have et syn, der er så tilstrækkeligt godt, at føreren kan køre motorkøretøj på betryggende vis. I kørekortsammenhænge

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Funktionsattest ASK 220 Øje

Funktionsattest ASK 220 Øje Funktionsattest ASK 220 Øje afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet

Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet BEK nr 576 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen

Kørekortmanual Journal TS2100100-00009 Dato 11. februar 2016. Kørekortmanual. Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Journal TS2100100-00009 Kørekortmanual Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Indhold Kapitel 1. Indledning...10 Kapitel 2. Generelle krav ved behandling af ansøgning om kørekort...11

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk (på computer, skrivemaskine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. november 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Nye regler for kørekort til ældre bilister

Nye regler for kørekort til ældre bilister Nye regler for kørekort til ældre bilister Krav om lægeattest for ældre er faldet bort Carsten Edmund Øjenlæge, dr.med. Formand for Øjenforeningen Tidligere skulle ældre fra 75-årsalderen have fornyet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl. BEK nr 438 af 01/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-961-0017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort

Bekendtgørelse om køreuddannelse til kategorier omfattet af direktiv 2006/126/EF om kørekort BEK nr 1056 af 08/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-802-0004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år.

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år. Sys 021 DVF - side 1 af 10 1.0 Gyldighedsområde Nærværende instruks vedrører alene forhold ved ikke erhvervsmæssig jernbanedrift i forbindelse med veterantogskørsel og drift af veteranbane på normalsporede

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. BEK nr 431 af 18/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 160757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet

RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER. Rigspolitiet RETNINGSLINIER FOR GENNEMFØRELSE AF KØRELÆRERPRØVER Rigspolitiet 1. BAGGRUND...3 2. TILMELDING TIL KØRELÆRERPRØVEN OG VIRKE SOM KØRELÆRERASPIRANT...4 3. SÆRLIGE FORHOLD...6 3.1 KUNDSKABSPRØVEN - AFSLUTTENDE

Læs mere

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oftalmologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 1. Undersøgelser af børn (0-12 år) 1.1. Det blev undersøgt, om børn (0-12 år) med skelen eller brillekorrigeret

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

Udkast. til. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 312 af 25. marts 2015 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1017 af 29. juni 2016 og bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand,

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, nu konsulent ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledningen

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse

SR-arbejdsleder 2 Grunduddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe...2 2 Målbeskrivelse...2 2.1 Formål...2 2.2 Mål...2 Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse....2 Personprofil.... Helbredskrav... Vurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN ØJENLASERBEHANDLING

VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN ØJENLASERBEHANDLING VÆRD AT VIDE FØR OG EFTER DIN ØJENLASERBEHANDLING 1 Når jeg tænker på, hvor sikkert det er at få ordnet sit syn, så forstår jeg ikke, at jeg ikke fik det gjort noget før! Kirsten Skovgaard, skovarbejder,

Læs mere

Bilag 7 Side 1 af 7. Bilag til Rigspolitiets retningslinjer for køreprøver VERSION 12.13

Bilag 7 Side 1 af 7. Bilag til Rigspolitiets retningslinjer for køreprøver VERSION 12.13 Side 1 af 7 Vejledning i anvendelse/udfyldelse af bedømmelsesskema a. Praktisk prøve, kategorierne. b. Teoriprøve, Traktor/motorredskab. c. Praktisk prøve, Traktor/motorredskab. Side 2 af 7 Vejledning

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D043528/02 Bilag.

Hermed følger til delegationerne dokument - D043528/02 Bilag. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. marts 2016 (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 7. marts 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Til alle folkehøjskoler. 13. oktober 2014. Tilskud til specialundervisning og svært handicappede elever på folkehøjskoler

Til alle folkehøjskoler. 13. oktober 2014. Tilskud til specialundervisning og svært handicappede elever på folkehøjskoler Til alle folkehøjskoler Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 13. oktober 2014 Tilskud til specialundervisning og svært

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer Indhold Introduktion 1. Generelle forhold 1.1. Vejledningens opbygning 1.2. Helbredsattest og helbredskrav 1.3. Speciallægeudtalelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 978 af 01/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-6611-111

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

Bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet

Bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområdet BEK nr 986 af 11/10/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. T691-000177 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere