INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004"

Transkript

1 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

2 Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Den daglige/ugentlige arbejdstid Elevtiden Løn Overarbejde Produktivitetsfremmende lønsystemer Løn- og ansættelsesvilkår B&A Pension Arbejdstøj Rejsegodtgørelse Feriebestemmelser Særlige bestemmelser Fagretslig behandling

4 1 Den daglige/ugentlige arbejdstid 1. Den daglige og ugentlige arbejdstid (herunder fridage) samt placering heraf er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Er eleven afgivet til skole, er det dog skolens arbejdstid/møderegler, der er gældende. 1a. Voksenelever I det tilfælde virksomheden ønsker at modtage AER s særlige refusionssats for voksenelever, skal to særlige betingelser være opfyldt: Vokseneleven skal mindst være 25 år ved uddannelsens begyndelse. Lønnen skal under uddannelsesforløbet mindst udgøre fagets mindste betalingsfrist jf. Afsnit Feriefridage Elevers 5 feriefridage betales ved afholdelse af feriefridagene med den aftalte elevløn. De etablerede feriefridage placeres efter ferielovens regler om placering af restferie. Elever kan kun holde 5 feriefridage pr. kalenderår, uanset eventuelt jobskifte i løbet kalenderåret. Elever, der påbegynder eller afslutter elevforhold, optjener ret til 1 2 feriefridag pr. måneds ansættelse, dog max. 5 feriefridage pr. kalenderår. I de øvrige kalenderår har eleven ret til 5 feriefridage pr. kalenderår. Elever får kompensation for ikke afholdt feriefridage. 2 Elevtiden Der henvises til uddannelsesbekendtgørelsen for det pågældende fag. 5

5 3 Løn 1. Mindstelønnen for elever udgør pr. 1. april 2005 pr. 1. marts Lønperiode 49,20 kr. 50,40 kr. 2. Lønperiode 54,95 kr. 57,55 kr. 3. Lønperiode 60,95 kr. 63,60 kr. 2. Uanset påbegyndelsesdatoen reguleres lønnen altid bagud fra svendeprøvens afslutningstidspunkt med 52 uger for 3., 2. og 1. løntrin. 4 Overarbejde 1. Elever, der er fyldt 18 år, kan kun udføre overarbejde efter samme retningslinier og i samme udstrækning, som er gældende for øvrige medarbejdere. 2. Arbejdstiden for elever under 18 år må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for øvrige medarbejdere. 3. Elever under 18 år må ikke beskæftiges mere end i alt 10 timer pr. dag. 4. For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte normale daglige arbejdstids betales efter det løntrin, eleven er placeret på, samt tillæg efter overenskomstens afsnit Elever, der udfører overarbejde, betales udover lønnen i stk. 4 12,5% i feriegodtgørelse, der udbetales til hovedferien. 6. Skifteholdsarbejde, lærlinge, der er fyldt 18 år, kan arbejde i skiftende hold sammen med voksne medarbejdere efter samme retningslinier og i samme udstrækning som disse. For skifteholdsarbejde ydes samme tillæg som til voksne medarbejdere. 6

6 5 Produktivitetsfremmende lønsystemer Elever på 2. læreår og fremefter har ret til at deltage i bonusakkord og andre lønfremmendesystemer. Aftale om deltagelse foregår på den enkelte virksomhed imellem eleven og virksomhedens ledelse. Hvis enighed ikke kan opnås, kan det fagretligt behandles. 6 Løn- og ansættelsesvilkår Lønudbetaling 1. Elever ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage med fradrag for eventuelle forsømmelser, der ikke skyldes sygdom. Graviditetsundersøgelse 2. Der ydes frihed efter samme regler som gælder for øvrige medarbejdere med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt den for øvrige medarbejdere gældende maksimumssats. Barselsløn 3. Der ydes frihed efter samme regler, som gælder for øvrige medarbejdere med den for elevens gældende lønsats, dog maksimalt for den for øvrige medarbejdere gældende maksimumsats. Barns første sygedag 4. Der ydes frihed efter samme regler, som er gældende for øvrige medarbejdere, med den for eleven gældende lønsats, dog maksimalt for den for øvrige medarbejdere gældende maksimumssats. Skoleperiode 5. I skoleperioder ydes der løn med den for eleven gældende lønsats. Session 6. Ved fremmøde på session inden for normal arbejdstid ydes der eleven løn for den medgåede tid. 7

7 7 B&A Pension 1. Elever er ikke omfattet af pensionsordningen under elevtiden. 2. Elever, der påbegynder på en uddannelses efter det fyldte 20. år, bliver omfattet af B&A Pension, når eleven har optjent 6 måneders anciennitet. 3. Elever over 20 år, som efter elevtiden fortsætter i samme virksomhed, får medregnet elevtid i den anciennitetsgivende beskæftigelse. 4. Med virkning pr. 1. marts 2006 betales pension efter samme regler, som gælder for øvrige medarbejdere. 8 Arbejdstøj 1. Elever under uddannelse har i hvert uddannelsesår, dog maksimalt 3 gange, ret til at modtage 1 sæt arbejdstøj, leveret af virksomheden første gang efter endt prøvetid. 2. Arbejdstøjet skal være af sædvanlig og god kvalitet. 3. Elever har ikke krav på smudstillæg. 9 Rejsegodtgørelse Praktikperioden 1. Elever ydes rejsegodtgørelse efter samme regler, som gælder for øvrige medarbejdere. Ude- og rejsearbejde 2. Hvor eleven udfører ude- eller rejsearbejde, ydes betaling efter samme regler, som gælder for øvrige medarbejdere. 8

8 Skoleperiode 3. Godtgørelse af befordringsudgifter ydes, hvor elevens samlede skolevej er 20 km eller derover. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl, indkvarteringssted eller lærested til skole og tilbage til enten bopæl, indkvarteringssted eller lærested. 4. Det er en betingelse for at opnå godtgørelse, at eleven ikke kunne deltage i undervisningen på en skole, der ligger nærmere ved elevens bopæl eller lærested end den skole, hvor den pågældende elev går. 5. Der skal i videst muligt omfang benyttes offentlige befordringsmidler. Hvis benyttelse af sådanne befordringsmidler vil medføre urimeligt store ulemper for den pågældende elev, kan eget befordringsmiddel anvendes. 6. Hvis offentlig befordring benyttes, ydes godtgørelse for faktisk afholdte udgifter. Befordringen skal foretages på en efter de stedlige forhold billigste og mest hensigtsmæssige måder og der skal, hvor dette er muligt, anvendes abonnementskort, klippekort eller lignende. 7. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes en godtgørelse svarende til det til enhver tid gældende befordringstilskud til deltagere på efteruddannelseskurser, p.t. 0,89 kr. pr. km, når den samlede skolevej er 20 km eller derover. Beløbet reguleres i overenskomsten med de takster, der fastsættes af AMS (Arbejdsmarkedsstyrelsen) I tilfælde af, at lovgivningen på området ændres, kan denne bestemmelse opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til en overenskomstperiodes udløb. 8. Til indkvarterede elever ydes godtgørelse af befordringsudgifter for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den sædvanlige bopæl i forbindelse med weekends, påske- og juleferie, samt afstandsbetingelsen i stk. 4 er opfyldt. Hvis valget af skole medfører udgifter til skolehjem, betales disse, ligeledes at virksomheden. 9

9 9. Bestemmelserne i stk. 5, 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse på befordringsgodtgørelse efter stk Ovennævnte befordringsgodtgørelse udbetales, efter modtaget dokumentation løbende bagud på de normale lønudbetalingsdage. 11. Hvis der på området rejsegodtgørelse under skoleperioden fremkommer offentlige eller generelle løsninger, træder disse i stedet for ovennævnte regler. 12. Er befordringen mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset betingelserne til afstanden i stk Hotel og fortæring Hvor eleverne efter aftale med virksomheden må overnatte ude, betales udgifter til hotel og fortæring (i rimelig stand), samt kr. 99,75 pr. døgn. 10 Feriebestemmelser 1. Der henvises til bestemmelserne i ferieloven. Feriegarantiordning 2. Vedrørende ferieløn/feriegodtgørelse er den mellem organisationerne gældende feriegarantiaftale også gældende for elever. Feriepenge af bonus 3. Når øvrige medarbejdere yder elever og voksenelever bonus, tilfalder den til beløbet svarende feriegodtgørelse og søgnehelligdags- og feriefridagsbetaling eleverne. 10

10 11 Særlige bestemmelser Skole 1. For elever gælder følgende: Uddannelsesdepositum udlægges af virksomheden Gebyr for rekvisitter m.v. betales af virksomheden Svendeprøve 1. Udgifter i forbindelse med elevens aflæggelse af svendeprøve betales af virksomheden. 12 Fagretslig behandling Uoverensstemmelser om elevoverenskomstens regler behandles efter fagets fagretlige regler. Dansk Byggeri Lars Elkjær Nielsen Fagligt Fælles Forbund Frank Thaulow Denne aftale er gældende under forudsætning af de kompetente forsamlingers godkendelse. 11

11 Dansk Byggeri Postboks København K Telefon: Specialarbejderforbundet i Danmark/3F Kampmannsgade København V Telefon:

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Håndbog for Glarmesteruddannelsen

Håndbog for Glarmesteruddannelsen Håndbog for Glarmesteruddannelsen August 2010 Glarmesterfagets faglige udvalg Forord Håndbog for Glarmesteruddannelsen er udfærdiget som en hjælp i hverdagen for virksomheder, der har eller agter at antage

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund.

Anlægsgartnerarbejde 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. 1. marts 2010. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. Anlægsgartnerarbejde 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 42 GRØNT MILJØ 7/2014 2014 2017 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og HK/Privat om klinikassistenters beskæftigelse hos tandlæger Indhold 1 Overenskomstens dækningsområde..................... 3 2 Ansættelsesbreve...................................

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2012 2014 Anlægsgartnerarbejde Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg C

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2011-2013 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2011 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Organisationernes

Læs mere

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013

Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Overenskomst mellem DM-arbejdsgiver og HK/Privat 2011-2013 Indholdsfortegnelse side: 1 Overenskomstens område... 3 2 Tilpasning af overenskomster for nyoptagne virksomheder... 3 3 Arbejdstid... 4 4 Minimallønninger

Læs mere

Jordbrugsoverenskomsten

Jordbrugsoverenskomsten 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) 1. marts 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 KAPITEL A: ARBEJDSTID... 6

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2013-2015. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2013-2015 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2013 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 2013-2015 Jordbrugsoverenskomsten

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

MONTØROVERENSKOMST 2010 2012

MONTØROVERENSKOMST 2010 2012 MONTØROVERENSKOMST 2010 2012 DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 45 33 29 70 00 def.dk DI nr. 794656 VERENSKOMST 2010 2012 MONTØROVERENSKOMST

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer - for supermarkeder mv. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Produktionsoverenskomsten for fødevarer for supermarkeder mv. mellem Dansk Erhverv

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde... 7 4. Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn... 9

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere