Center for Treatment of Psychological Trauma. - At skabe strukturer for liv og fremtid. B302e, 2. semester, Arkitektur & Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Treatment of Psychological Trauma. - At skabe strukturer for liv og fremtid. B302e, 2. semester, Arkitektur & Design"

Transkript

1 Center for Treatment of Psychological Trauma - At skabe strukturer for liv og fremtid B302e, 2. semester, Arkitektur & Design 1

2 Center for Treatment of Psychological Trauma Hovedtema: At skabe strukturer for liv og fremtid Institution: Aalborg Universitet, Arkitektur & Design Projekt gruppe: B302e 2. semester Projektperiode: 8. februar maj 2011 Afleveringsdato: 26. maj 2011 Antal sider: 35 Bilag: 8 Oplag: 10 Hovedvejleder: Jakob Borrits Sabra Bivejleder: Helen Francis Carter Dan Holm Emil Jensen Andersen June Gina Heiselberg Lars Henriksen Louise Kragh Hjerrild Mads Djurhuus Niklas Vigan Knap Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne. 2

3 Abstract In solving the theme; Structures for a future life, this report is based on UNICEF s needs for disaster relief shelters. The purpose of the report is to create a relief shelter where children can be treated for psychological trauma. The shelter has to be user friendly, durable and light weight. Through a thorough research and analysis, design criterias were formed. These criterias were used in developing the design of a shelter. The conclusion is a shelter which consists of a large canopy sheltering three smaller tents, suitable for treatment of three different age groups. The shelter is made of similar parts and is easy to assemble when following the attached user s manual. The shelter weighs less and has more square meters than the largest current shelter from UNICEF. Everybody wants the same thing, rich or poor.. not only a warm, dry room, but a shelter for the soul. Samuel Mockbee, arkitekt (Design Like You Give A Damn, 2006) Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe B302e på 2. semester, Arkitektur & Design, Aalborg Universitet. Rapporten har til formål at løse semesteropgaven; At skabe strukturer for liv og fremtid. I rapporten tages der udgangspunkt i projektbeskrivelsen, der er givet af studievejledningen. Dette forslag omhandler nødhjælpsorganisationen UNICEF og deres behov for forskellige nødhjælpssheltere. Udover et designbrief fra UNICEF, med krav og ønsker til sheltere, har repræsentanter fra UNICEF desuden besvaret spørgsmål under fælles Skypesessions, der er afholdt i løbet af projektforløbet. Læsevejledning Rapporten er opbygget kronologisk for at danne en rød tråd gennem afsnittene. Indledningen leder frem til analyseprocessen, hvor hver enkelt analyse er afledt af den forrige. Analyserne udmunder i en problemformulering, der indleder rapportens designproces. Læseren føres gennem gruppens overvejelser og beslutninger, der efterfølges af en detaljeringsproces, som ender i et færdigt design. Herefter følger en præsentation af designet med illustrationer og generel information. Rapporten afsluttes af en konklusion og en vurdering, der reflekterer over proces og design. Hver del af rapporten er markeret med hver sin farve, henholdsvis grøn for analysedelen, orange for designprocessen, og blå for præsentationen således læseren ikke er i tvivl om, hvor i rapporten denne befinder sig. Når der gennem rapporten nævnes traume menes psykisk traume. De anvendte kilder er angivet i henhold til Harvard-metoden således, at kilden nævnes med forkortelse i pågældende afsnit, mens den fulde kildeangivelse findes i kildelisten bagerst i rapporten. Til en række af analyserne bruges der statistikker som hjemmel for konklusionen, men for at gøre indholdet af rapporten koncentreret og relevant er disse henvist til bilag. 3

4 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Metode 5 Initierende problemformulering 5 Analyseproces Kundeanalyse 6 Katastrofeanalyse 7 Kontekstanalyse 8 Målgruppeanalyse 10 Behandlingsanalyse 11 Atmosfæreanalyse 13 Problemformulering 15 Designkriterier 16 Designproces Skitseringsfase 17 Zoning 18 Konceptudvælgelse 20 Rumforløb 21 Rumprogram 21 Materialevalg 22 Konstruktionsprincip 23 Detaljering 24 Præsentation Produktpræsentation 28 Produktion 28 Pakning 29 Reparation 30 Rengøring 30 Første dag i centeret 31 Konklusion 32 Vurdering 33 Perspektivering 33 Litteraturliste 34 Illustrationsliste 35 Appendix Bilag 1 36 Bilag 2 38 Bilag 3 39 Bilag 4 39 Bilag 5 40 Bilag 6 40 Bilag 7 41 Bilag 8 42 Bilag Ill. 1

5 Indledning I en tid hvor flere og flere mennesker lider som følge af en naturkatastrofe, har UNICEF sat fokus på at revurdere og effektivisere designet af deres nødhjælpstelte. Under en katastrofe bliver de vante og trygge rammer i et samfund brudt, og især mange børn befinder sig i en usikker og udsat situation. Børn har hårdt brug for hjælp til at få skabt et tilstrækkeligt levegrundlag, så de kan genoptage en struktureret hverdag. Denne hjælp kan komme i form af ly, fødevarer, skolegang, behandling eller sikkerhed. Disse er alle faktorer, der tilsammen skaber det eksistensgrundlag, som mange kriseramte lige nu må leve uden. I samarbejde med UNICEF har Arkitektur og Design, 2. Semester på Aalborg Universitet, derfor koordineret et semester, med fokus på innovativ tænkning og udformningen af et shelterprojekt, hvor problematikken omkring de nuværende nødhjælpstelte tages op til revision. Projektet har temaet At skabe strukturer for liv og fremtid, og igennem projektperioden er der arbejdet på at modificere hjælpearbejdet igennem en ny type telt, hvor der er lagt fokus på at beskytte og skabe strukturer for nødstedte mennesker i kriseramte områder. (Design Like You Give A Damn, 2006) Metode Igennem projektet benyttes forskellige værktøjer i form af analysemetoder, modelarbejde, skitsering og 3D-modellering. I den tidlige fase arbejdes der med et videnskatalog, som er en samling af informationer og analyser af forskellige studier. Analyserne er udarbejdet med inspiration fra den hermeneutiske tilgang, der består i, at man går fra enkeltdele til en helhedsforståelse. Denne metode tager udgangspunkt i en forforståelse, der bearbejdes igennem analysen af en kilde, et studie, en dialog eller ud fra en forelæsning. Sådan skabes en ny forståelsesramme, der kan tages op til videre revurdering og via dette udvikles forståelsen for en given problemstilling. I designprocessen anvendes der metoder som brainstorming, skitsering og modellering. Desuden benyttes zoning, hvor forskellige funktioner og formål integreres på et plan, der derefter kan rejses til et rumligt design. Endvidere arbejdes der med udgangspunkt i Lise Becks fem aspekter (Rumanalyser, 1997). Harvard-metoden (University of Southern Qeensland, 2011) anvendes til at angive kilder. Projektprocessen har været iterativ, hvor der blandt andet anvendes designloops, men rapporten beskriver processen kronologisk. Initierende problemformulering Hvordan designes et traumeshelter, der fungerer i et katastrofeområde, hvor der både tages hensyn til klimatiske forhold, kultur og praktiske behov? Hvordan skabes et shelter der kan forsyne katastroferamte børn med faste rammer, og som tager udgangspunkt i UNICEFs designbrief, konteksten, målgruppen samt casestudier? 5

6 ANALYSEPROCES Ill. Kundeanalyse 2 På baggrund af UNICEF s designbrief samt skypemødet (Skypesession, 2011) med forannævnte udvælges funktionen for nødhjælpsteltet. Formålet er, at bestemme krav der stilles til designet af et nødhjælpstelt. Derudover analyseres UNICEF med henblik på at tilnærme en afgrænsning af målgruppen. UNICEF er verdens største humanitære børneorganisation, som er politisk neutral. Den blev oprettet i 1946 af FN, med det formål at yde nødhjælp til syge og sultende børn (UNICEF Danmark, 2011). UNICEF har status som FN s børnefond, og er dermed fortaler for børns rettigheder. Organisationen arbejder frem mod at forbedre levevilkårene for børn verden over, indenfor områder som sanitet, skolegang samt beskyttelse mod vold, misbrug og sygdom (Udenrigsministeriet, 2010). Organisationens nødhjælpsarbejde udgør en tredjedel af den internationale samlede nødhjælp (UNICEF Danmark, 2011). UNICEF har udformet et designbrief (Bilag 1), hvori de lister forskellige ønsker til teltene, blandt andet hvad angår holdbarhed, materiale og størrelse. De nedenstående krav vælges, da disse fremstår som dem, UNICEF vægter højest og har markant indflydelse på designprocessen: Lave omkostninger Lav vægt Naturlig ventilation Brugervenlighed Disse krav skal betragtes i forhold til UNICEFs nuværende telte, som koster mellem kr., og vejer op til 500 kg. (Skypesession, 2011). Derudover vil der, når de førnævnte ønsker er forsøgt opfyldt, blive rettet fokus mod de resterende krav fra UNICEFs side. UNICEF beskriver i designbriefet hvilke funktioner teltene typisk har, når de bliver sendt ud. Blandt andet fungerer de som skoler og børnehaver. Det er en del af UNICEFs akutte nødhjælpsarbejde at skabe sikre rum for børn, hvor der passes på dem, og hvor de ikke risikerer overgreb fra voksne (UNICEF Danmark, 2011) UNICEF satser på en langsigtet indsats med fokus på, at skabe en bedre fremtid og forbedre levevilkårene for udsatte børn. Så snart sikkerhed og sundhed er genoprettet i et katastrofeområde, prioriteres de mest udsatte børn, som kræver ekstra følelsesmæssig omsorg. Hvis traumatiserede børn ikke modtager den rette behandling, vil de ikke være i stand til at gå i skole, og derved ikke kunne medvirke til genopbygning af samfundet (UNICEF Danmark, 2011). Derfor målrettes opgaven til at designe et shelter med henblik på behandling af traumer, hvor selve rummet skal anvendes som en del af behandlingen. Efter behandling vil børnene igen være i stand til at vende tilbage til en fremadrettet hverdag. 6

7 Katastrofeanalyse Med henblik på at opstille specifikke krav til udvælgelse af et geografisk område og skabe et nuanceret billede af katastrofebegrebet er der, ud fra skemaer og diagrammer, dannet overblik over katastrofer, klimatiske ekstremer og konsekvenserne deraf. En katastrofe kan være svær at definere. Ordbogen beskriver det som en omvending eller omstyrtelse (Den store Danske, 2011). Omfanget af denne kan være vidt forskellig, alt efter hvilken skala man bevæger sig i. UNICEF s desingbrief lægger op til at produktet skal være let, fleksibelt og nemt at sætte op (Bilag 1), derfor egner det ønskede produkt sig særligt til pludselige opståede katastrofer, hvor hjælpen hurtigt skal frem. På baggrund heraf fokuseres der på naturkatastrofer. Naturkatastrofer kan inddeles i tre kategorier; klimatiske, geologiske og biologiske katastrofer. Klimatiske katastrofer dækker over mange kategorier, men da ønsket er at skabe overblik over de mest truende katastrofer ud fra tabellerne (Bilag 2), lægges der vægt på: tørke, oversvømmelse og cykloner. Under geologiske katastrofer fokuseres der på jordskælv og tsunamier, mens biologiske katastrofer dækker over epidemier (Bilag 2, ill. 39). Fælles for katastroferne er, at folk efterfølgende har svært ved at genetablere en hverdag. (Shelter Projects 2009, 2010). Organisationer som UNICEF er i disse situationer dedikerede til at hjælpe med 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Forekomst Dræbte penge, mad, medicin og midlertidige boliger. Når der laves en katastroferisikovurdering, er der en række forhold, man tager højde for, således at alle de relevante omstændigheder betragtes. Fattigdom og befolkningstæthed betyder meget for en naturkatastrofes omfang, og selvom u-landende kun rammes af 11 % af det samlede naturkatastrofeantal, står de for hele 53 % af det samlede dødstal som følge af naturkatastroferne (Natural Hazards and Earth System Sciences, 2009). I tiden efter en naturkatastrofe behøves penge til opbygning, teknologi til at begrænse skaderne og medicin for at undgå videre følger såsom sygdomsspredning og deraf hungersnød. Derfor er det ikke blot vigtigt, at hjælpen kommer frem hurtigst muligt, men også at hjælpen bliver orkestreret korrekt, således at de med størst behov får andel i hjælpen. Målet er at genoprette en hverdagslignende situation så hurtigt som muligt, hvor den lokale befolkning selvstændigt kan rejse nye boliger og samfund blot med hjælp fra UNICEF og verdenssamfundet. (Shelter Projects 2009, 2010) Ud fra nedenstående graf samt Bilag 2 konkluderes det, at Asien rammes af langt de fleste naturkatastrofer, især oversvømmelser, orkaner og jordskælv/ tsunamier. Idet områderne i Sydog Sydøstasien er præget af fattigdom, og har en høj befolkningstæthed, rettes projektets fokus her imod. (World resources institute, 2007). Total påvirkede Skade (US$1000) Afrika Amerika Asien Europa Oceanien Ill. 3 Diagrammet viser hyppighed samt følger af naturkatastrofer fordelt på kontinenterne i perioden

8 Kontekstanalyse Formålet med dette afsnit er, at undersøge hvilke klimatiske og kulturelle forhold der gør sig gældende i Asien, samt at finde ud af hvordan dette påvirker udformningen af shelterets videre design. Ved at undersøge de involverede landes skolesystemer, religioner og kulturelle værdier er der opnået en helhedsforståelse af områdets samfundsmæssige og kulturelle ligheder og forskelle. Dette tages der højde for igennem designprocessen. Med udgangspunkt i det geografiske område skal der opstilles klimatiske generaliseringer, som senere kan anvendes til udvælgelse af materialer, og i udformningen af shelterets endelige design. Til bestemmelse af et specifikt geografisk område og dens klima anvendes Köppens klimaklassifikation. Systemet er udarbejdet af Wladimir Köppen og Rudolf Geiger og beskrives illustrativt som et diagram over hele verdens klimatiske forhold. Klassifikationen tager udgangspunkt i princippet om, at områdets oprindelige vegetation beskriver områdets klima. Derudover indgår nedbør, temperatur og klimatiske ekstremer. (Peel, M. C., 2007) Ud fra Köppen-Geiger diagrammet (Illustration 5) er der udarbejdet et skema, som beskriver og sammenfatter forskellige klimatiske informationer for hver klassifikation (Bilag 3). Det er med udgangspunkt i denne sammenfatning, at der opstilles følgende klimatiske generaliseringer for området: Temperatur: Nedbør: Vindforhold: 9-40 C 1325 mm. pr. måned Gennemsnitlig 1,6 7,7 m/s (DMI, 2011), (Hong Kong Observatory, 2001) 8 Ill. 4

9 Köppen-Geiger klimaklassifikation over asien. Ill. 5 Ud fra skemaet i Bilag 3 ses det, at især nedbør er en væsentlig faktor, når man taler om klimatiske forhold i syd-sydøstasien. Det er derfor vitalt for shelterets holdbarhed, at der tages hensyn til store mængder nedbør på op imod 1325 mm. pr. måned. Dette påvirker først og fremmest materialevalget, idet shelterets dug skal være vandafvisende, og kunne holde til en vis belastning. Regnvandet skal også kunne ledes effektivt væk fra teltdugens overflade, da vandet ellers ville ophobe sig ovenpå teltdugen, hvilket både vil belaste konstruktion og materiale unødvendigt. Temperaturintervalet, der ligger mellem 9-40 C i syd-sydøstasien, medfører både fordele og ulemper til det videre design af shelteret. Ulemperne kommer til udtryk igennem luftfugtighed og til tider ekstrem varme. Det er derfor oplagt at vurdere behovet for naturlig ventilation og skygge i shelteret for at undgå drivhuseffekt. Fordelene ved temperaturintervalet er at materialer og personel ikke udsættes for hård kulde, der er derfor ikke behov for en isolerende teltdug. Derudover begrænses materialevalget ikke af holdbarhed i forhold til tempereaturer under frysepunktet. Vindforholdende er generelt middelmådige i det valgte område, dog kan der opstå ekstreme vindforhold og tropiske storme, der kan udgøre en risiko for stabiliteten af shelteret. Der forekommer cirka ti tropiske storme, herunder cykloner, orkaner og tornadoer om året i sydøstasien (Bilag 2, ill. 39). Det er derfor vigtigt, at shelteret kan sættes solidt fast til jorden, og at det er muligt at lukke shelteret af for vind og nedbør. Det ville her være oplagt at skabe en form, der kan modstå vindens kraftpåvirkning. 9

10 Målgruppeanalyse Da fokus er rettet mod asiatiske børn, er formålet med dette afsnit, at undersøge hvad der sker, når deres hverdag og liv bliver omvæltet af en katastrofe. Med udgangspunkt i dette undersøges, hvilke indvirkninger denne har på deres udvikling. Et barn som midlertidigt er afskåret fra sine normale omgivelser eller familie, har ret til særlig beskyttelse. Traumeshelteret skal beskytte mod alle former for udnyttelse, som påfører barnet skade og sikrer, at den bedst mulige sundhedstilstand opnås med genoprettelse af helbredet i fokus. (Børnerådet, 2011) Der er stor forskel på traumatisering hos voksne og børn. Som voksen antages at identiteten er udviklet og derfor trues den ikke væsentligt af traume. Som ung, hvor identiteten er under dannelse, og som barn, hvor identiteten og adskil Ill. 6 lelsen mellem jeg og andre individer ikke er tydelig, kan traumatisering have voldsomme konsekvenser. Traumatiserede børn, der ikke får den nødvendige hjælp, har risiko for at udvikle egentlige psykiske lidelser. Derudover kan der opstå følger som humørsvingninger, vrede, manglende koncentration, opmærksomhed og hukommelse (Montgomery, 2000). Dette er alle faktorer, der har en negativ indvirkning på børns skolearbejde, og forhindrer integrering i samfundet. Der er forskel på belastningen af traumer. Hos nogle ses det tydeligt, og hos andre er det væsentligt at være opmærksom på symptomer. Det er derfor vigtigt, at børn bliver behandlet for eventuelle psykiske traumer, for at kunne vende tilbage til skolearbejdet, og derved sikre den fremtidige generation og genopbygningen af samfundet. 10

11 Behandlingsanalyse Dette afsnit har til formål at undersøge hvilke forhold, der skal gøre sig gældende, for at behandlingen af de psykisk traumatiserede børn er optimal. Indenfor psykologien, opdeles børn i tre grupper. Dette skyldes, at måden de forskellige aldersgrupper bearbejder en traumatisk hændelse på, er meget forskellig. Derfor varierer behandlingsmetoderne fra gruppe til gruppe. (Montgomery, 2000). Reaktionen kan umiddelbart være svær at spotte hos små børn, men senere hen vil mange af børnene kunne genfortælle hændelsen i detaljer til voksne, de føler sig trygge ved. Den lidt ældre gruppe af børn bruger fantasien til at bearbejde deres følelser omkring oplevelsen. De bruger lang tid på at tænke over hændelsen og ændre den i fantasien. De kan føle skyld over ikke at kunne ændre hændelsen. Teenagere forstår mere om den verden, de lever i. Denne aldersgruppe kan ofte virke meget ældre, end de egentlig er. Selvom de opfører sig som små voksne, mangler de modenhed, og har brug for hjælp og støtte for, at bearbejde deres følelser. Fælles for dem alle er nødvendigheden af korrekt behandling: 2-5 år: Børn i denne alder gentager ofte de pågældende traumatiske situationer i leg. Ved at gøre dette bearbejder de deres følelser, for til sidst at acceptere hændelsen. Derfor er den væsentligste behandlingsmetode til denne gruppe leg. Behandleren opfordrer til leg om emnet år: Børnene i denne aldersgruppe leger stadig for at bearbejde hændelsen, men ikke nær så meget som den yngre gruppe. I stedet kan der med fordel bruges tegneredskaber. Børnene tegner før og efter tegninger af de ødelagte omgivelser, og gennem deres tegninger begynder børnene at konfrontere deres følelser, for derved at acceptere hændelsen. (UNICEF, 2009) Samtale er et andet anvendt redskab. Ill. 7 11

12 Ill. 8 Ill. 9 Ill år: Behandlingsmetoden til teenagegruppen er primært samtale og gruppesessions. Teenagerne deler deres oplevelse af situationen med hinanden, og får derigennem en forståelse og accept af hændelsen. Udover de aldersbestemte behandlingsformer anvendes fælles behandling på tværs af aldre så som samtale, leg og historiefortælling. Det er væsentligt at aldersgrupperne opdeles, da børns reaktioner i en katastrofesituation er forskellige, og derfor er behandlingsmetoderne varierende. Derudover vil et fællesrum, hvor børnene kan mødes på tværs af aldre være en fordel. De unge og ældre børn føler ansvar, når de leger og hjælper de små, og samtidig Ill. 11 finder de små tryghed i de ældre. Her kan for eksempel historiefortælling og gruppesamtaler finde sted. Fællesrummet bør fungere som et slags frirum, hvor børnene kan mødes og lege uden at skulle tænke på katastrofesituationen. (Traume, 2009) En rolig og behagelig atmosfære vil styrke behandlingsmetoderne, børnene får mulighed for at slappe af og fokusere på helingsprocessen. Derfor er det væsentligt at mindske udsynet til det ødelagte område udenfor, da billeder, situationer eller omgivelser, der minder om katastrofen, kan føre til uro og ubehag hos de traumatiserede børn og unge. 12

13 Atmosfæreanalyse Følgende afsnit har til formål at kortlægge, hvordan der skabes en rolig og behagelig atmosfære, samt hvilke virkemidler der kan drages nytte af, og effekten som disse giver. Atmosfære har stor betydning for oplevelsen af nye steder, det kan være stemningen på en stor og befolket plads eller ånden i et gammelt hus. Der tages udgangspunkt i Lise Beks rumanalyse (Rumanalyser, 1997). I stedet for at analysere et rum, analyseres de faktorer, der er behjælpelige i skabelsen af rummet. Lys Atmosfæren i et rum ændrer sig alt efter om lyset er kunstigt eller naturligt, diffust eller direkte. Sollys har en positiv effekt på helbredet (Biovita, 2011) hvilket er uddybet i faktaboksen på side 15. I shelteret er det ikke nødvendigt med kunstigt lys i dagtimerne, da det naturlige lys oftest vil skinne gennem shelterets vinduer fra vægge eller tagstrukturen. Fordelene ved naturligt lys som primær belysning er, at det ikke komplicerer designet, konstruktionen eller opsætningen af shelteret. Ved brug af denne belysningsmetode tages dog højde for, at store transperante flader kan medføre, at shelteret bliver ekstremt varmt. Vinduerne er desuden simple at skabe, og det er derudover den billigste måde at belyse shelteret på. I aften- og nattetimerne kan det dog være nødvendigt at bruge kunstigt lys. Farver Idet farver påvirker atmosfæren i et rum, påvirkes også den menneskelige opfattelse af rummet. En ændring i farvevalget, kan medvirke til en anderledes oplevelse af et rum. Farver har indflydelse på vores underbevidsthed, og påvirker derved vores følelser. Vores hud aflæser farvernes bølgelængde, og netop derfor virker rum koldere med farver som blå, hvorimod rum med røde eller orange farver virker modsat. Endvidere har farver en fysisk effekt på mennesker og ved at kende disse, kan man fremprovokere følelser hos mennesker, når de træder ind i et farvet rum. Adfærden kan ændres alt efter farvestemningen, og kan give sig til udtryk i kropssprog og tonefald. (Flowcreate, 2008). Det er værd at understrege betydningen for farver i forskellige lande og kulturer. Det er ikke kun følelsen af farven, men også associationer relateret til den enkelte farve der påvirker menneskets oplevelse. 13 Ill

14 Derfor er det væsentligt at undgå anvendelse af farver med en stærk negativ symbolsk værdi. Det kan konkluderes ud fra faktaboksen på efterfølgende side, at orange, blå og grøn kan være farver, der med fordel kan implementeres i et behandlingsshelter. Zen For at bidrage til en rolig og behagelig atmosfære ønskes der, at tilføre en beroligende zeneffekt i shelteret. Formålet er at lede tanker væk fra det kaotiske område, man befinder sig i. Dette opnås gennem inspiration fra Homeboy Industries (Architecture for Humanity, 2006), der sørger for behandling af tidligere bandemedlemmer og andre sociale udsatte personer. Organisationen beskriver deres virksomhed som et beskyttende tilflugtsted, der blandt andet kommer til udtryk i et stykke hængende stof fra loftet, som anvendes til at skabe et beskyttende miljø. Denne rumlige detalje ønskes videreført som en inspirerende detalje til shelteret. Naturligt lys samt farver bruges som psykiske og fysiske virkemidler i shelterets design til at bidrage til behandlingen af traumeramte børn. Med inspiration fra Homeboy Industries kan skabelsen af et hængende stof i loftet, tilføre en rolig og behagelig atmosfære. 14 Ill. 13

15 Farvers fysiske påvirkning: Orange: Giver energi og opmuntrer til frigørelse, samvær og social kontakt. Giver lyst til at skabe og nyde. Rød: Skærper opmærksomheden og øger blod cirkulationen. Virker ophidsende på mennesker. Grøn: Virker afslappende for øjnene og har en trøstende effekt. Opfordrer til leg og livlighed. Blå: Pulsdæmpende og virker derfor afslappende. Fordele ved naturlig belysning: Højere energiniveau og mental opmærksomhed. Bedre humør og nattesøvn. Styrket immunsystem. Øget indlærings-, arbejds- og koncentrationsevne. Forbedret evne til at se klart og opfatte farver. (Biovita, 2011) Gul: Klare gule farver fremkalder hurtige tanker, stimulerer nerverne og skærper hukommelsen. (Flowcreate, 2008), (Viden om - psykologisk set, 2011) Ill. 14 Problemformulering Hvordan skabes et telt til aldersbestemt behandling af psykisk- og følelsestraumatiserede børn mellem 2-18 år i asien, hvor atmosfæriske og rummæssige kvaliteter som form, lys og farver anvendes til at skabe et behageligt og roligt miljø? Hvordan kan teltets konstruktion og konstellation simplificeres så teltet er brugervenligt at opstille? 15

16 Designkriterier Ud fra analysearbejdet er der opstillet kriterier til det endelige design. Designkriterierne er prioriteret med udgangspunkt i visionen samt problemformuleringen. Kravene fra UNICEF er prioriteret sidst, da disse har mindst indflydelse på designprocessen (Bilag 4). Primære designkriterier: Behandlingsanalyse Ruminddeling: Behandling af børn foregår i tre aldersgrupper. Derfor skal teltet inddeles i mindst tre rum, ét til hver aldersgruppe. Atmosfæreanalyse Atmosfære: Farver og lys er elementer, der kan skabe en form for stemning af ro, som psykisk traumatiserede børn har særligt brug for. Beskyttelse: Det er vigtigt, at der skabes et rum, hvor børnene kan komme katastrofen lidt på afstand både i behandlingssituationer og som en afstressende del af deres hverdag. Udsynet i børnehøjde fra teltet skal derfor begrænses mest muligt. Kontekstanalyse Ventilation: Ventilation er en nødvendighed i et tropisk-subtropisk klima for at undgå drivhuseffekt. Ventilationen skal kunne tilpasses årstiden, således indeklimaet er så behageligt som muligt under de givne vejrmæssige omstændigheder. Kundeanalyse Brugervenlighed: Konstruktionen gøres overskuelig og laves af flest mulige ens dele, for at rejse teltet let og hurtigt. Sekundære designkriterier: Behandlingsanalyse Fleksibilitet: Teltet skal have flere funktioner i løbet af dagen for, at imødese børns behov i et katastrofeområde. Endvidere ønskes der, at skabes fleksibilitet til individuel såvel som fælles behandling. Kontekstanalyse Materialer: Materialerne skal kunne holde til temperaturer, vindforhold og nødbør konkluderet i kontekstanalysen. Krav fra UNICEF: Kundeanalyse Pakning: Pakningen er vigtig, da det nedbringer transportudgifter, og gør shelteret nemmere at håndtere. Produktion: Katastrofer sker med kort varsel, derfor ønskes konstruktionen at bestå af flest mulige ens dele, som er udført af lettilgængelige materialer. Dette nedsætter produktionstiden. Holdbarhed: Der tages højde for slid fra vejret samt brugen af teltet, da UNICEF ønsker en holdbarhed på to år. Standardkrav: Et hvidt, neutralt eksteriør, brandsikre materialer, indgangshøjde på minimum to meter samt myggenet. Reparation: Der tages højde for, hvilke materialer der kan bruges til reparation, så lokale brugere selv kan reparere teltet med materialer, fra lokationen. Støj: Støjen fra hvert behandlingsrum skal være til mindst gene for de andre, da støj let spredes i en teltkonstruktion (Skype-session, 2011). 16

17 DESIGNPROCES Skitseringsfase Analyserne viser at de funktionelle kriterier prioriteres højere end de æstetiske. Derfor vil designprocessen tage en funktionel tilgang, hvor der arbejdes indefra og ud. Ill. 15 Grundplansforslag til tre behandlingsrum og fællesrum. Former og sammensætning bestemmer fællesarealets form og funktion. Først virker fællesarealet blot som gang areal, men efterfølgende er der forsøgt at skabe et brugbart rum. Ill. 16 Fællesarealet kommer mere i fokus og behandlingsrum forsøges tilpasset fællesarealet. Der arbejdes med forskellige typer af ens modulformer til, at omkranse fællesarealet, både moduler der tilpasser sig formen på fællesarealet og en grundform der er den samme i både modul og fællesareal. Sidst er vist en måde at bruge moduler, hvis placering kan modeficeres i forhold til fællesarealet, hvor dette samtidig er afskærmet fra omgivelserne. Ill. 17 Her tages udgangspunkt i en overdækning hvor behandlingsteltenes placering og individuelle størrelse varierer. Sidst arbejdes der med moduler som enten monteres på overdækningen eller udgør individuelle telte. 17

18 Behandlingsrum 2-5 år Behandlingsrum år Fællesrum Fællesrum Behandlingsrum 2-5 år Behandlingsrum år Behandlingsrum 6-12 år Behandlingsrum 6-12 år Zoning Behandlingsrum 2-5 år Ill. 18 Ill. 19 Som første led i designprocessen skal der udarbejdes en zoning som skal danne grundlag for den videre formgivning. Processen starter ud med en skiteseringsfase, hvor flere forskellige forslag til zoning skabes (Illustration 15, 16 og 17) som led i idegenerering. Disse forslag sammenlignes og gennem diskussion og vurdering opnås der enighed om to konkrete zoningsforslag. Grundplan 1 (Illustration 18) Denne grundplan centreres rundt om et fællesrum med integrerede behandlingsrum som danner ét samlet telt. Som udgangspunkt er der kun mulighed for én indgang til fællesrummet, som leder videre til de tre behandlingsrum, som ligger op af hinanden. Grundplan 2 (Illustration 19) I dette forslag er fællesrum og behandlingsrum adskilt og der er mulighed for op til tre indgange. Behandlingsrummene er ligeledes adskilt i forhold til hinanden, hvilket ender ud i en symmetrisk komposition. Mange af de ønskede funktioner opfyldes af begge forslag, men grundplan 2 har fordele på en række punkter. Der er symmetri og ligevægt mellem grupperne samt en større fleksibilitet i forbindelse med behandlingsrummenes placering. Grundplanen præges af ensformighed; ens behandlingsrum og mulighed for symmetrisk konstruktion, hvilket gør det billigere at producere, nemmere at pakke og lettere at slå op. I den samlede konstruktion er der både en inde og ude funktion, idet man i fællesrum met oplever et stort åbent rum med plads til ophold og leg, mens behandlingsrummene får en mere intim og privat atmosfære. Tre indgange gør det ligeledes nemt at navigere. Principperne fra zoning kan senere anvendes ved bestemmelse af rumprogram og forløb. 18

Center for Treatment of Psychological Trauma. - At skabe strukturer for liv og fremtid. B302e, 2. semester, Arkitektur & Design

Center for Treatment of Psychological Trauma. - At skabe strukturer for liv og fremtid. B302e, 2. semester, Arkitektur & Design Center for Treatment of Psychological Trauma - At skabe strukturer for liv og fremtid B302e, 2. semester, Arkitektur & Design 1 Center for Treatment of Psychological Trauma Hovedtema: At skabe strukturer

Læs mere

Omsorgscentret Fælledgården

Omsorgscentret Fælledgården På 1. sal på Fælledgården, trænger der til en kærlig hånd. Der er ikke blevet gjort meget de sidste 30 år, for der er ikke penge til de gamle. Både personale og beboere virker meget glade for at være der.

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

SCHOOL-IN-A-TENT AT SKABE STRUKTURER FOR LIV OG FREMTID. Arkitektur & Design, 2. Semester 2011, B302f, anslag 57.758

SCHOOL-IN-A-TENT AT SKABE STRUKTURER FOR LIV OG FREMTID. Arkitektur & Design, 2. Semester 2011, B302f, anslag 57.758 SCHOOL-IN-A-TENT AT SKABE STRUKTURER FOR LIV OG FREMTID Arkitektur & Design, 2. Semester 2011, B302f, anslag 57.758 TITELBLAD TITEL TEMA School-in-a-tent At skabe strukturer for liv og fremtid Anna Van

Læs mere

Indretningsdesign højhus

Indretningsdesign højhus Indretningsdesign højhus Anchelika V. Skjødt Og Lasse B. Troelsen Design C 1/8 Indhold Introduktion... 3 Planlægning... 3 Produktet... 4 Kvaliteter... 5 Fordele og ulemper... 5 Andre designs... 6 Overvejelser...

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

SPACEPLATES ORANGERIE Tekst og billeder Kendingstal: 01123

SPACEPLATES ORANGERIE Tekst og billeder Kendingstal: 01123 Botanisk tegning af appelsinfrugten Cezanne Princip-model Søpindsvin IDÉ OG PLACERING SPACEPLATES ORANGERIE består af fire kugler, som gennemskærer hinanden som et stilleben af Cezanne, eller som en klase

Læs mere

KØRESTOLSLIFT PRODUKTRAPPORT. GRUPPE: ID1B - BSc03 E2015

KØRESTOLSLIFT PRODUKTRAPPORT. GRUPPE: ID1B - BSc03 E2015 KØRESTOLSLIFT PRODUKTRAPPORT GRUPPE: ID1B - BSc03 E2015 TITELBLAD Arkitektur & Design Industrielt Design Aalborg Universitet Efterår 2015 Projekttitel: Kørestolslift Rapporttype: Produktrapport Projektgruppe:

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

GPS TIL FARVEVALG i læringsmiljøerne

GPS TIL FARVEVALG i læringsmiljøerne GPS TIL FARVEVALG i læringsmiljøerne Den røde farve lægger op til bevægelse Specialdesignet legehus på Ørestad Skole, København Udviklet i samarbejde med CORE Arkitekter OM HØJER MØBLER Højer Møbler er

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Grand Vue Holtegaard

Grand Vue Holtegaard Grand Vue Holtegaard Grand Vue Holtegaard indfinder sig arkitektonisk midt i symmetrien i Gl. Holtegaard komplekset, nærmere betegnet placeret imellem hovedbygningen og det barokke haveanlæg. Med forslaget

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

for Autocampers dk 2014

for Autocampers dk 2014 for Autocampers dk 2014 Når du er på farten med din autocamper er det vigtigt at kunne komme fra sted til sted hurtigt og uproblematisk. Samtidig er det rart med lidt ekstra plads ud over autocamperen,

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

FREMHÆV FACADEN MED STENI COLOUR INDHOLD

FREMHÆV FACADEN MED STENI COLOUR INDHOLD FREMHÆV FACADEN MED STENI COLOUR INDHOLD 02 Fremtidens facadeplade 06 En skole, som skiller sig ud fra mængden 08 Vores produktfordele 14 Find inspiration 2 FREMTIDENS FACADEPLADE Vandbestandig Miljøvenlig

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

OM OTTE UGER KAN DINE ELEVER IGEN TRÆKKE VEJRET.

OM OTTE UGER KAN DINE ELEVER IGEN TRÆKKE VEJRET. OM OTTE UGER KAN DINE ELEVER IGEN TRÆKKE VEJRET. GLEM ALT DET, DU VED OM MIDLERTIDIGE LOKALER. Hører du til dem, der har den opfatning, at flytbare skoler skal være kedelige, små og ubehagelige barakker?

Læs mere

Forskertorvet: Belægningen foran bygning føres videre ind i bygningens gulv og er som et bånd af rektangulære fliser, der kører udefra og videre ind i huset og ud igen, som en ide om en strøm gennem forskertorvet.

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

- i medicinemballage for leddegigtpatienter

- i medicinemballage for leddegigtpatienter - i medicinemballage for leddegigtpatienter 10. semester Industriel Design Civilingeniør i Arkitektur & Design Aalborg Universitet Gammeltorv 6, 9000 Aalborg Vejledere: Søren Bolvig Poulsen Poul H. Kyvsgård

Læs mere

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer

Villa. Din drømmebolig? NORDIC. Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa NORDIC r Prise fra Din drømmebolig? 0.00 5 7.3 Kr. 1 rdig æ f le *) Nøg g i l bo *) Pris eksklusiv byggegrund Villa Nordic Brochure. Forbehold for ændringer Villa Nordics boligkoncept Villa Nordic

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Infographic Klasse arbejdsmiljø

Infographic Klasse arbejdsmiljø Infographic Klasse arbejdsmiljø Skitse af vores tidlige design Rapport af : 1/7 Målgruppen Målgruppen for vores infographic er generelt eleverne som der går på ZBC i Vordingborg, dog skal det ikke undlades

Læs mere

Der findes ikke dårligt vejr

Der findes ikke dårligt vejr Der findes ikke dårligt vejr HAKITEC beskytter din arbejdsplads mod dårligt vejr! Regn og rusk, kulde og blæst. Der findes ikke dårligt vejr. HAKITEC beskytter din arbejdsplads og det lønner sig. I dag

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse LIGESIDET TREKANT Målgruppe Elever og undervisere. Mål Ingen begrænsning af størrelse - dog gerne mere end 10 deltagere. - At skabe en forståelse for, hvordan hele gruppen påvirker hinanden gensidigt -

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave At være i sorg og at være i krise kan være forårsaget af mange ting: - Alvorlig fysisk og psykisk sygdom - Dødsfald - Skilsmisse - Omsorgssvigt -

Læs mere

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal:

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: 1 Indholdsfortegnelse: Farvelære s. 2 - farvens fysik s. 2 Øjet s. 2 - farvesyn s. 3 - nethinden s. 3 - efterbilleder

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Afdækningsprodukter til byggeri, industri og hjem

Afdækningsprodukter til byggeri, industri og hjem Afdækningsprodukter til byggeri, industri og hjem 1 Støvdør med lynlås Hurtig at montere Nem gennemgang Minimerer byggestøv Enkel og smidig plastfolie med lynlås for dækning af fx døråbninger ved renovering.

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 259 1. UDGAVE 2015 Plejeboliger for personer med demens indledende

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Boblerne Næstved Fri Skole Næstved Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet: Elevernes

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Indledning. Farvelære

Indledning. Farvelære Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 13/12 2007 Indledning Jeg vil fortælle og vise lidt om de forskellige begreber der følger med Grafisk design. Som medieprodukt har jeg valgt min hjemmeside. Jeg

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje Grafisk design Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Farver... 4 Kompositioner... 7 Typografi... 8 Praktisk arbejde... 10 Vores rapport opbygning...

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

DEKORATIV OG LYDABSORBERENDE

DEKORATIV OG LYDABSORBERENDE PRIM 2 Prim Prim 3 PRIM Prim er den første rene tone i et musikinterval mellem to toner. Ordet kommer fra latinsk primus, som betyder første. Vores Prim er en kreativ opdeling, hvis vigtigste egenskaber

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068

Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence Forslag Orangeri 2015 ID 29068 Pavillon til Gl. Holtegaard Barokhave Konkurrence forslaget til Gl. Holteggard Barkokhave pavillon danner rammerne omkring et intimt rum, et sted hvor tankerne kan flyve frit og drømmene opstå. Med dens

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn

Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn Pris kr. 49,- Psykisk førstehjælpskasse til børn af Tove og Steen Kofoed 0203 0405 Velkommen til denne psykiske førstehjælpskasse til børn. Hæftet indeholder syv små øvelser, der kan afhjælpe barnets tilstand,

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del 1 blev brugt til at udvikle koncepter til løsninger af problemstillinger

1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del 1 blev brugt til at udvikle koncepter til løsninger af problemstillinger 1 Løsningsfase I dette kapitel vil der blive udarbejdet forskellige løsnings forslag der vil leve op til problem beskrivelsen samt de opstillede kravspecifikationer 1.1 Løsningsfase del 1 Løsningfase del

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

Vi er ikke et typehusfirma. men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS

Vi er ikke et typehusfirma. men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS Vi er ikke et typehusfirma men eksperter i at bygge det hus, du vil have DINE DRØMME- TRYGT I HUS VELKOMMEN TIL ALBOHUS Hvilken type er du? Der er mange nødvendige valg at træffe, før man påbegynder et

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Hvad er en lyskilde? En lampe

Hvad er en lyskilde? En lampe 1 2 Hvad er en lyskilde? Formål: Sikre, at alle eleverne er med på emnet og begreberne Ordbogen: Naturlig eller menneskeskabt genstand som udsender lys fx Solen, et stearinlys eller en elektrisk pære Spørgsmål:

Læs mere

lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse

lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse lunova Visuel komfort til mennesker i bevægelse Visuel komfort sætter mennesket i centrum Alle udendørs miljøer bør planlægges med mennesket i fokus og med hensyn til, hvordan mennesker reagerer og fungerer.

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse

Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Under åben himmel - en bolig og et hjem til hjemløse Hjemløshed - problemstilling - en bolig er en menneskeret side 2 I Danmark har enhver borger iht. FN s Menneskerettighedserklærings artikel 25 ret til

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Undervisningsmiljøvurdering (UMV) - juni 2014 Som tillæg til overbliksrapporten har Toftevangskolen

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 7A Stenoskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere