Center for Treatment of Psychological Trauma. - At skabe strukturer for liv og fremtid. B302e, 2. semester, Arkitektur & Design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Treatment of Psychological Trauma. - At skabe strukturer for liv og fremtid. B302e, 2. semester, Arkitektur & Design"

Transkript

1 Center for Treatment of Psychological Trauma - At skabe strukturer for liv og fremtid B302e, 2. semester, Arkitektur & Design 1

2 Center for Treatment of Psychological Trauma Hovedtema: At skabe strukturer for liv og fremtid Institution: Aalborg Universitet, Arkitektur & Design Projekt gruppe: B302e 2. semester Projektperiode: 8. februar maj 2011 Afleveringsdato: 26. maj 2011 Antal sider: 35 Bilag: 8 Oplag: 10 Hovedvejleder: Jakob Borrits Sabra Bivejleder: Helen Francis Carter Dan Holm Emil Jensen Andersen June Gina Heiselberg Lars Henriksen Louise Kragh Hjerrild Mads Djurhuus Niklas Vigan Knap Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne. 2

3 Abstract In solving the theme; Structures for a future life, this report is based on UNICEF s needs for disaster relief shelters. The purpose of the report is to create a relief shelter where children can be treated for psychological trauma. The shelter has to be user friendly, durable and light weight. Through a thorough research and analysis, design criterias were formed. These criterias were used in developing the design of a shelter. The conclusion is a shelter which consists of a large canopy sheltering three smaller tents, suitable for treatment of three different age groups. The shelter is made of similar parts and is easy to assemble when following the attached user s manual. The shelter weighs less and has more square meters than the largest current shelter from UNICEF. Everybody wants the same thing, rich or poor.. not only a warm, dry room, but a shelter for the soul. Samuel Mockbee, arkitekt (Design Like You Give A Damn, 2006) Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe B302e på 2. semester, Arkitektur & Design, Aalborg Universitet. Rapporten har til formål at løse semesteropgaven; At skabe strukturer for liv og fremtid. I rapporten tages der udgangspunkt i projektbeskrivelsen, der er givet af studievejledningen. Dette forslag omhandler nødhjælpsorganisationen UNICEF og deres behov for forskellige nødhjælpssheltere. Udover et designbrief fra UNICEF, med krav og ønsker til sheltere, har repræsentanter fra UNICEF desuden besvaret spørgsmål under fælles Skypesessions, der er afholdt i løbet af projektforløbet. Læsevejledning Rapporten er opbygget kronologisk for at danne en rød tråd gennem afsnittene. Indledningen leder frem til analyseprocessen, hvor hver enkelt analyse er afledt af den forrige. Analyserne udmunder i en problemformulering, der indleder rapportens designproces. Læseren føres gennem gruppens overvejelser og beslutninger, der efterfølges af en detaljeringsproces, som ender i et færdigt design. Herefter følger en præsentation af designet med illustrationer og generel information. Rapporten afsluttes af en konklusion og en vurdering, der reflekterer over proces og design. Hver del af rapporten er markeret med hver sin farve, henholdsvis grøn for analysedelen, orange for designprocessen, og blå for præsentationen således læseren ikke er i tvivl om, hvor i rapporten denne befinder sig. Når der gennem rapporten nævnes traume menes psykisk traume. De anvendte kilder er angivet i henhold til Harvard-metoden således, at kilden nævnes med forkortelse i pågældende afsnit, mens den fulde kildeangivelse findes i kildelisten bagerst i rapporten. Til en række af analyserne bruges der statistikker som hjemmel for konklusionen, men for at gøre indholdet af rapporten koncentreret og relevant er disse henvist til bilag. 3

4 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Metode 5 Initierende problemformulering 5 Analyseproces Kundeanalyse 6 Katastrofeanalyse 7 Kontekstanalyse 8 Målgruppeanalyse 10 Behandlingsanalyse 11 Atmosfæreanalyse 13 Problemformulering 15 Designkriterier 16 Designproces Skitseringsfase 17 Zoning 18 Konceptudvælgelse 20 Rumforløb 21 Rumprogram 21 Materialevalg 22 Konstruktionsprincip 23 Detaljering 24 Præsentation Produktpræsentation 28 Produktion 28 Pakning 29 Reparation 30 Rengøring 30 Første dag i centeret 31 Konklusion 32 Vurdering 33 Perspektivering 33 Litteraturliste 34 Illustrationsliste 35 Appendix Bilag 1 36 Bilag 2 38 Bilag 3 39 Bilag 4 39 Bilag 5 40 Bilag 6 40 Bilag 7 41 Bilag 8 42 Bilag Ill. 1

5 Indledning I en tid hvor flere og flere mennesker lider som følge af en naturkatastrofe, har UNICEF sat fokus på at revurdere og effektivisere designet af deres nødhjælpstelte. Under en katastrofe bliver de vante og trygge rammer i et samfund brudt, og især mange børn befinder sig i en usikker og udsat situation. Børn har hårdt brug for hjælp til at få skabt et tilstrækkeligt levegrundlag, så de kan genoptage en struktureret hverdag. Denne hjælp kan komme i form af ly, fødevarer, skolegang, behandling eller sikkerhed. Disse er alle faktorer, der tilsammen skaber det eksistensgrundlag, som mange kriseramte lige nu må leve uden. I samarbejde med UNICEF har Arkitektur og Design, 2. Semester på Aalborg Universitet, derfor koordineret et semester, med fokus på innovativ tænkning og udformningen af et shelterprojekt, hvor problematikken omkring de nuværende nødhjælpstelte tages op til revision. Projektet har temaet At skabe strukturer for liv og fremtid, og igennem projektperioden er der arbejdet på at modificere hjælpearbejdet igennem en ny type telt, hvor der er lagt fokus på at beskytte og skabe strukturer for nødstedte mennesker i kriseramte områder. (Design Like You Give A Damn, 2006) Metode Igennem projektet benyttes forskellige værktøjer i form af analysemetoder, modelarbejde, skitsering og 3D-modellering. I den tidlige fase arbejdes der med et videnskatalog, som er en samling af informationer og analyser af forskellige studier. Analyserne er udarbejdet med inspiration fra den hermeneutiske tilgang, der består i, at man går fra enkeltdele til en helhedsforståelse. Denne metode tager udgangspunkt i en forforståelse, der bearbejdes igennem analysen af en kilde, et studie, en dialog eller ud fra en forelæsning. Sådan skabes en ny forståelsesramme, der kan tages op til videre revurdering og via dette udvikles forståelsen for en given problemstilling. I designprocessen anvendes der metoder som brainstorming, skitsering og modellering. Desuden benyttes zoning, hvor forskellige funktioner og formål integreres på et plan, der derefter kan rejses til et rumligt design. Endvidere arbejdes der med udgangspunkt i Lise Becks fem aspekter (Rumanalyser, 1997). Harvard-metoden (University of Southern Qeensland, 2011) anvendes til at angive kilder. Projektprocessen har været iterativ, hvor der blandt andet anvendes designloops, men rapporten beskriver processen kronologisk. Initierende problemformulering Hvordan designes et traumeshelter, der fungerer i et katastrofeområde, hvor der både tages hensyn til klimatiske forhold, kultur og praktiske behov? Hvordan skabes et shelter der kan forsyne katastroferamte børn med faste rammer, og som tager udgangspunkt i UNICEFs designbrief, konteksten, målgruppen samt casestudier? 5

6 ANALYSEPROCES Ill. Kundeanalyse 2 På baggrund af UNICEF s designbrief samt skypemødet (Skypesession, 2011) med forannævnte udvælges funktionen for nødhjælpsteltet. Formålet er, at bestemme krav der stilles til designet af et nødhjælpstelt. Derudover analyseres UNICEF med henblik på at tilnærme en afgrænsning af målgruppen. UNICEF er verdens største humanitære børneorganisation, som er politisk neutral. Den blev oprettet i 1946 af FN, med det formål at yde nødhjælp til syge og sultende børn (UNICEF Danmark, 2011). UNICEF har status som FN s børnefond, og er dermed fortaler for børns rettigheder. Organisationen arbejder frem mod at forbedre levevilkårene for børn verden over, indenfor områder som sanitet, skolegang samt beskyttelse mod vold, misbrug og sygdom (Udenrigsministeriet, 2010). Organisationens nødhjælpsarbejde udgør en tredjedel af den internationale samlede nødhjælp (UNICEF Danmark, 2011). UNICEF har udformet et designbrief (Bilag 1), hvori de lister forskellige ønsker til teltene, blandt andet hvad angår holdbarhed, materiale og størrelse. De nedenstående krav vælges, da disse fremstår som dem, UNICEF vægter højest og har markant indflydelse på designprocessen: Lave omkostninger Lav vægt Naturlig ventilation Brugervenlighed Disse krav skal betragtes i forhold til UNICEFs nuværende telte, som koster mellem kr., og vejer op til 500 kg. (Skypesession, 2011). Derudover vil der, når de førnævnte ønsker er forsøgt opfyldt, blive rettet fokus mod de resterende krav fra UNICEFs side. UNICEF beskriver i designbriefet hvilke funktioner teltene typisk har, når de bliver sendt ud. Blandt andet fungerer de som skoler og børnehaver. Det er en del af UNICEFs akutte nødhjælpsarbejde at skabe sikre rum for børn, hvor der passes på dem, og hvor de ikke risikerer overgreb fra voksne (UNICEF Danmark, 2011) UNICEF satser på en langsigtet indsats med fokus på, at skabe en bedre fremtid og forbedre levevilkårene for udsatte børn. Så snart sikkerhed og sundhed er genoprettet i et katastrofeområde, prioriteres de mest udsatte børn, som kræver ekstra følelsesmæssig omsorg. Hvis traumatiserede børn ikke modtager den rette behandling, vil de ikke være i stand til at gå i skole, og derved ikke kunne medvirke til genopbygning af samfundet (UNICEF Danmark, 2011). Derfor målrettes opgaven til at designe et shelter med henblik på behandling af traumer, hvor selve rummet skal anvendes som en del af behandlingen. Efter behandling vil børnene igen være i stand til at vende tilbage til en fremadrettet hverdag. 6

7 Katastrofeanalyse Med henblik på at opstille specifikke krav til udvælgelse af et geografisk område og skabe et nuanceret billede af katastrofebegrebet er der, ud fra skemaer og diagrammer, dannet overblik over katastrofer, klimatiske ekstremer og konsekvenserne deraf. En katastrofe kan være svær at definere. Ordbogen beskriver det som en omvending eller omstyrtelse (Den store Danske, 2011). Omfanget af denne kan være vidt forskellig, alt efter hvilken skala man bevæger sig i. UNICEF s desingbrief lægger op til at produktet skal være let, fleksibelt og nemt at sætte op (Bilag 1), derfor egner det ønskede produkt sig særligt til pludselige opståede katastrofer, hvor hjælpen hurtigt skal frem. På baggrund heraf fokuseres der på naturkatastrofer. Naturkatastrofer kan inddeles i tre kategorier; klimatiske, geologiske og biologiske katastrofer. Klimatiske katastrofer dækker over mange kategorier, men da ønsket er at skabe overblik over de mest truende katastrofer ud fra tabellerne (Bilag 2), lægges der vægt på: tørke, oversvømmelse og cykloner. Under geologiske katastrofer fokuseres der på jordskælv og tsunamier, mens biologiske katastrofer dækker over epidemier (Bilag 2, ill. 39). Fælles for katastroferne er, at folk efterfølgende har svært ved at genetablere en hverdag. (Shelter Projects 2009, 2010). Organisationer som UNICEF er i disse situationer dedikerede til at hjælpe med 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Forekomst Dræbte penge, mad, medicin og midlertidige boliger. Når der laves en katastroferisikovurdering, er der en række forhold, man tager højde for, således at alle de relevante omstændigheder betragtes. Fattigdom og befolkningstæthed betyder meget for en naturkatastrofes omfang, og selvom u-landende kun rammes af 11 % af det samlede naturkatastrofeantal, står de for hele 53 % af det samlede dødstal som følge af naturkatastroferne (Natural Hazards and Earth System Sciences, 2009). I tiden efter en naturkatastrofe behøves penge til opbygning, teknologi til at begrænse skaderne og medicin for at undgå videre følger såsom sygdomsspredning og deraf hungersnød. Derfor er det ikke blot vigtigt, at hjælpen kommer frem hurtigst muligt, men også at hjælpen bliver orkestreret korrekt, således at de med størst behov får andel i hjælpen. Målet er at genoprette en hverdagslignende situation så hurtigt som muligt, hvor den lokale befolkning selvstændigt kan rejse nye boliger og samfund blot med hjælp fra UNICEF og verdenssamfundet. (Shelter Projects 2009, 2010) Ud fra nedenstående graf samt Bilag 2 konkluderes det, at Asien rammes af langt de fleste naturkatastrofer, især oversvømmelser, orkaner og jordskælv/ tsunamier. Idet områderne i Sydog Sydøstasien er præget af fattigdom, og har en høj befolkningstæthed, rettes projektets fokus her imod. (World resources institute, 2007). Total påvirkede Skade (US$1000) Afrika Amerika Asien Europa Oceanien Ill. 3 Diagrammet viser hyppighed samt følger af naturkatastrofer fordelt på kontinenterne i perioden

8 Kontekstanalyse Formålet med dette afsnit er, at undersøge hvilke klimatiske og kulturelle forhold der gør sig gældende i Asien, samt at finde ud af hvordan dette påvirker udformningen af shelterets videre design. Ved at undersøge de involverede landes skolesystemer, religioner og kulturelle værdier er der opnået en helhedsforståelse af områdets samfundsmæssige og kulturelle ligheder og forskelle. Dette tages der højde for igennem designprocessen. Med udgangspunkt i det geografiske område skal der opstilles klimatiske generaliseringer, som senere kan anvendes til udvælgelse af materialer, og i udformningen af shelterets endelige design. Til bestemmelse af et specifikt geografisk område og dens klima anvendes Köppens klimaklassifikation. Systemet er udarbejdet af Wladimir Köppen og Rudolf Geiger og beskrives illustrativt som et diagram over hele verdens klimatiske forhold. Klassifikationen tager udgangspunkt i princippet om, at områdets oprindelige vegetation beskriver områdets klima. Derudover indgår nedbør, temperatur og klimatiske ekstremer. (Peel, M. C., 2007) Ud fra Köppen-Geiger diagrammet (Illustration 5) er der udarbejdet et skema, som beskriver og sammenfatter forskellige klimatiske informationer for hver klassifikation (Bilag 3). Det er med udgangspunkt i denne sammenfatning, at der opstilles følgende klimatiske generaliseringer for området: Temperatur: Nedbør: Vindforhold: 9-40 C 1325 mm. pr. måned Gennemsnitlig 1,6 7,7 m/s (DMI, 2011), (Hong Kong Observatory, 2001) 8 Ill. 4

9 Köppen-Geiger klimaklassifikation over asien. Ill. 5 Ud fra skemaet i Bilag 3 ses det, at især nedbør er en væsentlig faktor, når man taler om klimatiske forhold i syd-sydøstasien. Det er derfor vitalt for shelterets holdbarhed, at der tages hensyn til store mængder nedbør på op imod 1325 mm. pr. måned. Dette påvirker først og fremmest materialevalget, idet shelterets dug skal være vandafvisende, og kunne holde til en vis belastning. Regnvandet skal også kunne ledes effektivt væk fra teltdugens overflade, da vandet ellers ville ophobe sig ovenpå teltdugen, hvilket både vil belaste konstruktion og materiale unødvendigt. Temperaturintervalet, der ligger mellem 9-40 C i syd-sydøstasien, medfører både fordele og ulemper til det videre design af shelteret. Ulemperne kommer til udtryk igennem luftfugtighed og til tider ekstrem varme. Det er derfor oplagt at vurdere behovet for naturlig ventilation og skygge i shelteret for at undgå drivhuseffekt. Fordelene ved temperaturintervalet er at materialer og personel ikke udsættes for hård kulde, der er derfor ikke behov for en isolerende teltdug. Derudover begrænses materialevalget ikke af holdbarhed i forhold til tempereaturer under frysepunktet. Vindforholdende er generelt middelmådige i det valgte område, dog kan der opstå ekstreme vindforhold og tropiske storme, der kan udgøre en risiko for stabiliteten af shelteret. Der forekommer cirka ti tropiske storme, herunder cykloner, orkaner og tornadoer om året i sydøstasien (Bilag 2, ill. 39). Det er derfor vigtigt, at shelteret kan sættes solidt fast til jorden, og at det er muligt at lukke shelteret af for vind og nedbør. Det ville her være oplagt at skabe en form, der kan modstå vindens kraftpåvirkning. 9

10 Målgruppeanalyse Da fokus er rettet mod asiatiske børn, er formålet med dette afsnit, at undersøge hvad der sker, når deres hverdag og liv bliver omvæltet af en katastrofe. Med udgangspunkt i dette undersøges, hvilke indvirkninger denne har på deres udvikling. Et barn som midlertidigt er afskåret fra sine normale omgivelser eller familie, har ret til særlig beskyttelse. Traumeshelteret skal beskytte mod alle former for udnyttelse, som påfører barnet skade og sikrer, at den bedst mulige sundhedstilstand opnås med genoprettelse af helbredet i fokus. (Børnerådet, 2011) Der er stor forskel på traumatisering hos voksne og børn. Som voksen antages at identiteten er udviklet og derfor trues den ikke væsentligt af traume. Som ung, hvor identiteten er under dannelse, og som barn, hvor identiteten og adskil Ill. 6 lelsen mellem jeg og andre individer ikke er tydelig, kan traumatisering have voldsomme konsekvenser. Traumatiserede børn, der ikke får den nødvendige hjælp, har risiko for at udvikle egentlige psykiske lidelser. Derudover kan der opstå følger som humørsvingninger, vrede, manglende koncentration, opmærksomhed og hukommelse (Montgomery, 2000). Dette er alle faktorer, der har en negativ indvirkning på børns skolearbejde, og forhindrer integrering i samfundet. Der er forskel på belastningen af traumer. Hos nogle ses det tydeligt, og hos andre er det væsentligt at være opmærksom på symptomer. Det er derfor vigtigt, at børn bliver behandlet for eventuelle psykiske traumer, for at kunne vende tilbage til skolearbejdet, og derved sikre den fremtidige generation og genopbygningen af samfundet. 10

11 Behandlingsanalyse Dette afsnit har til formål at undersøge hvilke forhold, der skal gøre sig gældende, for at behandlingen af de psykisk traumatiserede børn er optimal. Indenfor psykologien, opdeles børn i tre grupper. Dette skyldes, at måden de forskellige aldersgrupper bearbejder en traumatisk hændelse på, er meget forskellig. Derfor varierer behandlingsmetoderne fra gruppe til gruppe. (Montgomery, 2000). Reaktionen kan umiddelbart være svær at spotte hos små børn, men senere hen vil mange af børnene kunne genfortælle hændelsen i detaljer til voksne, de føler sig trygge ved. Den lidt ældre gruppe af børn bruger fantasien til at bearbejde deres følelser omkring oplevelsen. De bruger lang tid på at tænke over hændelsen og ændre den i fantasien. De kan føle skyld over ikke at kunne ændre hændelsen. Teenagere forstår mere om den verden, de lever i. Denne aldersgruppe kan ofte virke meget ældre, end de egentlig er. Selvom de opfører sig som små voksne, mangler de modenhed, og har brug for hjælp og støtte for, at bearbejde deres følelser. Fælles for dem alle er nødvendigheden af korrekt behandling: 2-5 år: Børn i denne alder gentager ofte de pågældende traumatiske situationer i leg. Ved at gøre dette bearbejder de deres følelser, for til sidst at acceptere hændelsen. Derfor er den væsentligste behandlingsmetode til denne gruppe leg. Behandleren opfordrer til leg om emnet år: Børnene i denne aldersgruppe leger stadig for at bearbejde hændelsen, men ikke nær så meget som den yngre gruppe. I stedet kan der med fordel bruges tegneredskaber. Børnene tegner før og efter tegninger af de ødelagte omgivelser, og gennem deres tegninger begynder børnene at konfrontere deres følelser, for derved at acceptere hændelsen. (UNICEF, 2009) Samtale er et andet anvendt redskab. Ill. 7 11

12 Ill. 8 Ill. 9 Ill år: Behandlingsmetoden til teenagegruppen er primært samtale og gruppesessions. Teenagerne deler deres oplevelse af situationen med hinanden, og får derigennem en forståelse og accept af hændelsen. Udover de aldersbestemte behandlingsformer anvendes fælles behandling på tværs af aldre så som samtale, leg og historiefortælling. Det er væsentligt at aldersgrupperne opdeles, da børns reaktioner i en katastrofesituation er forskellige, og derfor er behandlingsmetoderne varierende. Derudover vil et fællesrum, hvor børnene kan mødes på tværs af aldre være en fordel. De unge og ældre børn føler ansvar, når de leger og hjælper de små, og samtidig Ill. 11 finder de små tryghed i de ældre. Her kan for eksempel historiefortælling og gruppesamtaler finde sted. Fællesrummet bør fungere som et slags frirum, hvor børnene kan mødes og lege uden at skulle tænke på katastrofesituationen. (Traume, 2009) En rolig og behagelig atmosfære vil styrke behandlingsmetoderne, børnene får mulighed for at slappe af og fokusere på helingsprocessen. Derfor er det væsentligt at mindske udsynet til det ødelagte område udenfor, da billeder, situationer eller omgivelser, der minder om katastrofen, kan føre til uro og ubehag hos de traumatiserede børn og unge. 12

13 Atmosfæreanalyse Følgende afsnit har til formål at kortlægge, hvordan der skabes en rolig og behagelig atmosfære, samt hvilke virkemidler der kan drages nytte af, og effekten som disse giver. Atmosfære har stor betydning for oplevelsen af nye steder, det kan være stemningen på en stor og befolket plads eller ånden i et gammelt hus. Der tages udgangspunkt i Lise Beks rumanalyse (Rumanalyser, 1997). I stedet for at analysere et rum, analyseres de faktorer, der er behjælpelige i skabelsen af rummet. Lys Atmosfæren i et rum ændrer sig alt efter om lyset er kunstigt eller naturligt, diffust eller direkte. Sollys har en positiv effekt på helbredet (Biovita, 2011) hvilket er uddybet i faktaboksen på side 15. I shelteret er det ikke nødvendigt med kunstigt lys i dagtimerne, da det naturlige lys oftest vil skinne gennem shelterets vinduer fra vægge eller tagstrukturen. Fordelene ved naturligt lys som primær belysning er, at det ikke komplicerer designet, konstruktionen eller opsætningen af shelteret. Ved brug af denne belysningsmetode tages dog højde for, at store transperante flader kan medføre, at shelteret bliver ekstremt varmt. Vinduerne er desuden simple at skabe, og det er derudover den billigste måde at belyse shelteret på. I aften- og nattetimerne kan det dog være nødvendigt at bruge kunstigt lys. Farver Idet farver påvirker atmosfæren i et rum, påvirkes også den menneskelige opfattelse af rummet. En ændring i farvevalget, kan medvirke til en anderledes oplevelse af et rum. Farver har indflydelse på vores underbevidsthed, og påvirker derved vores følelser. Vores hud aflæser farvernes bølgelængde, og netop derfor virker rum koldere med farver som blå, hvorimod rum med røde eller orange farver virker modsat. Endvidere har farver en fysisk effekt på mennesker og ved at kende disse, kan man fremprovokere følelser hos mennesker, når de træder ind i et farvet rum. Adfærden kan ændres alt efter farvestemningen, og kan give sig til udtryk i kropssprog og tonefald. (Flowcreate, 2008). Det er værd at understrege betydningen for farver i forskellige lande og kulturer. Det er ikke kun følelsen af farven, men også associationer relateret til den enkelte farve der påvirker menneskets oplevelse. 13 Ill

14 Derfor er det væsentligt at undgå anvendelse af farver med en stærk negativ symbolsk værdi. Det kan konkluderes ud fra faktaboksen på efterfølgende side, at orange, blå og grøn kan være farver, der med fordel kan implementeres i et behandlingsshelter. Zen For at bidrage til en rolig og behagelig atmosfære ønskes der, at tilføre en beroligende zeneffekt i shelteret. Formålet er at lede tanker væk fra det kaotiske område, man befinder sig i. Dette opnås gennem inspiration fra Homeboy Industries (Architecture for Humanity, 2006), der sørger for behandling af tidligere bandemedlemmer og andre sociale udsatte personer. Organisationen beskriver deres virksomhed som et beskyttende tilflugtsted, der blandt andet kommer til udtryk i et stykke hængende stof fra loftet, som anvendes til at skabe et beskyttende miljø. Denne rumlige detalje ønskes videreført som en inspirerende detalje til shelteret. Naturligt lys samt farver bruges som psykiske og fysiske virkemidler i shelterets design til at bidrage til behandlingen af traumeramte børn. Med inspiration fra Homeboy Industries kan skabelsen af et hængende stof i loftet, tilføre en rolig og behagelig atmosfære. 14 Ill. 13

15 Farvers fysiske påvirkning: Orange: Giver energi og opmuntrer til frigørelse, samvær og social kontakt. Giver lyst til at skabe og nyde. Rød: Skærper opmærksomheden og øger blod cirkulationen. Virker ophidsende på mennesker. Grøn: Virker afslappende for øjnene og har en trøstende effekt. Opfordrer til leg og livlighed. Blå: Pulsdæmpende og virker derfor afslappende. Fordele ved naturlig belysning: Højere energiniveau og mental opmærksomhed. Bedre humør og nattesøvn. Styrket immunsystem. Øget indlærings-, arbejds- og koncentrationsevne. Forbedret evne til at se klart og opfatte farver. (Biovita, 2011) Gul: Klare gule farver fremkalder hurtige tanker, stimulerer nerverne og skærper hukommelsen. (Flowcreate, 2008), (Viden om - psykologisk set, 2011) Ill. 14 Problemformulering Hvordan skabes et telt til aldersbestemt behandling af psykisk- og følelsestraumatiserede børn mellem 2-18 år i asien, hvor atmosfæriske og rummæssige kvaliteter som form, lys og farver anvendes til at skabe et behageligt og roligt miljø? Hvordan kan teltets konstruktion og konstellation simplificeres så teltet er brugervenligt at opstille? 15

16 Designkriterier Ud fra analysearbejdet er der opstillet kriterier til det endelige design. Designkriterierne er prioriteret med udgangspunkt i visionen samt problemformuleringen. Kravene fra UNICEF er prioriteret sidst, da disse har mindst indflydelse på designprocessen (Bilag 4). Primære designkriterier: Behandlingsanalyse Ruminddeling: Behandling af børn foregår i tre aldersgrupper. Derfor skal teltet inddeles i mindst tre rum, ét til hver aldersgruppe. Atmosfæreanalyse Atmosfære: Farver og lys er elementer, der kan skabe en form for stemning af ro, som psykisk traumatiserede børn har særligt brug for. Beskyttelse: Det er vigtigt, at der skabes et rum, hvor børnene kan komme katastrofen lidt på afstand både i behandlingssituationer og som en afstressende del af deres hverdag. Udsynet i børnehøjde fra teltet skal derfor begrænses mest muligt. Kontekstanalyse Ventilation: Ventilation er en nødvendighed i et tropisk-subtropisk klima for at undgå drivhuseffekt. Ventilationen skal kunne tilpasses årstiden, således indeklimaet er så behageligt som muligt under de givne vejrmæssige omstændigheder. Kundeanalyse Brugervenlighed: Konstruktionen gøres overskuelig og laves af flest mulige ens dele, for at rejse teltet let og hurtigt. Sekundære designkriterier: Behandlingsanalyse Fleksibilitet: Teltet skal have flere funktioner i løbet af dagen for, at imødese børns behov i et katastrofeområde. Endvidere ønskes der, at skabes fleksibilitet til individuel såvel som fælles behandling. Kontekstanalyse Materialer: Materialerne skal kunne holde til temperaturer, vindforhold og nødbør konkluderet i kontekstanalysen. Krav fra UNICEF: Kundeanalyse Pakning: Pakningen er vigtig, da det nedbringer transportudgifter, og gør shelteret nemmere at håndtere. Produktion: Katastrofer sker med kort varsel, derfor ønskes konstruktionen at bestå af flest mulige ens dele, som er udført af lettilgængelige materialer. Dette nedsætter produktionstiden. Holdbarhed: Der tages højde for slid fra vejret samt brugen af teltet, da UNICEF ønsker en holdbarhed på to år. Standardkrav: Et hvidt, neutralt eksteriør, brandsikre materialer, indgangshøjde på minimum to meter samt myggenet. Reparation: Der tages højde for, hvilke materialer der kan bruges til reparation, så lokale brugere selv kan reparere teltet med materialer, fra lokationen. Støj: Støjen fra hvert behandlingsrum skal være til mindst gene for de andre, da støj let spredes i en teltkonstruktion (Skype-session, 2011). 16

17 DESIGNPROCES Skitseringsfase Analyserne viser at de funktionelle kriterier prioriteres højere end de æstetiske. Derfor vil designprocessen tage en funktionel tilgang, hvor der arbejdes indefra og ud. Ill. 15 Grundplansforslag til tre behandlingsrum og fællesrum. Former og sammensætning bestemmer fællesarealets form og funktion. Først virker fællesarealet blot som gang areal, men efterfølgende er der forsøgt at skabe et brugbart rum. Ill. 16 Fællesarealet kommer mere i fokus og behandlingsrum forsøges tilpasset fællesarealet. Der arbejdes med forskellige typer af ens modulformer til, at omkranse fællesarealet, både moduler der tilpasser sig formen på fællesarealet og en grundform der er den samme i både modul og fællesareal. Sidst er vist en måde at bruge moduler, hvis placering kan modeficeres i forhold til fællesarealet, hvor dette samtidig er afskærmet fra omgivelserne. Ill. 17 Her tages udgangspunkt i en overdækning hvor behandlingsteltenes placering og individuelle størrelse varierer. Sidst arbejdes der med moduler som enten monteres på overdækningen eller udgør individuelle telte. 17

18 Behandlingsrum 2-5 år Behandlingsrum år Fællesrum Fællesrum Behandlingsrum 2-5 år Behandlingsrum år Behandlingsrum 6-12 år Behandlingsrum 6-12 år Zoning Behandlingsrum 2-5 år Ill. 18 Ill. 19 Som første led i designprocessen skal der udarbejdes en zoning som skal danne grundlag for den videre formgivning. Processen starter ud med en skiteseringsfase, hvor flere forskellige forslag til zoning skabes (Illustration 15, 16 og 17) som led i idegenerering. Disse forslag sammenlignes og gennem diskussion og vurdering opnås der enighed om to konkrete zoningsforslag. Grundplan 1 (Illustration 18) Denne grundplan centreres rundt om et fællesrum med integrerede behandlingsrum som danner ét samlet telt. Som udgangspunkt er der kun mulighed for én indgang til fællesrummet, som leder videre til de tre behandlingsrum, som ligger op af hinanden. Grundplan 2 (Illustration 19) I dette forslag er fællesrum og behandlingsrum adskilt og der er mulighed for op til tre indgange. Behandlingsrummene er ligeledes adskilt i forhold til hinanden, hvilket ender ud i en symmetrisk komposition. Mange af de ønskede funktioner opfyldes af begge forslag, men grundplan 2 har fordele på en række punkter. Der er symmetri og ligevægt mellem grupperne samt en større fleksibilitet i forbindelse med behandlingsrummenes placering. Grundplanen præges af ensformighed; ens behandlingsrum og mulighed for symmetrisk konstruktion, hvilket gør det billigere at producere, nemmere at pakke og lettere at slå op. I den samlede konstruktion er der både en inde og ude funktion, idet man i fællesrum met oplever et stort åbent rum med plads til ophold og leg, mens behandlingsrummene får en mere intim og privat atmosfære. Tre indgange gør det ligeledes nemt at navigere. Principperne fra zoning kan senere anvendes ved bestemmelse af rumprogram og forløb. 18

Center for Treatment of Psychological Trauma. - At skabe strukturer for liv og fremtid. B302e, 2. semester, Arkitektur & Design

Center for Treatment of Psychological Trauma. - At skabe strukturer for liv og fremtid. B302e, 2. semester, Arkitektur & Design Center for Treatment of Psychological Trauma - At skabe strukturer for liv og fremtid B302e, 2. semester, Arkitektur & Design 1 Center for Treatment of Psychological Trauma Hovedtema: At skabe strukturer

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

for Autocampers dk 2014

for Autocampers dk 2014 for Autocampers dk 2014 Når du er på farten med din autocamper er det vigtigt at kunne komme fra sted til sted hurtigt og uproblematisk. Samtidig er det rart med lidt ekstra plads ud over autocamperen,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Varde Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Københavns Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Hovedstadens Privatskole, Filipskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet

Think. Fødevaresikkerhed som topprioritet Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Fødevaresikkerhed som topprioritet Flere produkter i f lere farver end nogen andre Vægophæng Børster Koste Skrabere Spande

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

MINICARDS GRAFISK DESIGN DOKUMENTATION

MINICARDS GRAFISK DESIGN DOKUMENTATION MINICARDS DOKUMENTATION OPGAVEN I samarbede med en grafisk designer, ar eg for Netstof.dk været med til at formidle otte budskaber på små minicards, som er alv størrelse af et visitkort. Arbedet bestod

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST

ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE 13 PETER LUNDBERG 14 SILKEBORG PLAST 4 UNIKA LAMPER 15 PER VEJRUM PAPE 8 LYSLEVENDE KUNST UNIKA LAMPER LYSLEVENDE KUNST 2010 LIVING LIGHT ART INDHOLD 4 8 13 14 15 3 DEN GODE HISTORIE OM KUNSTNEREN OG FABRIKANTEN 4 UNIKA LAMPER Unika bemalede lamper både som bordlampe og pendel 8 LYSLEVENDE

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED

ARKITEKTSKOLEN AARHUS : INSTITUT IV : BACHELORUDDANNELSEN : E06 : HOTEL HJEMLIGHED TÆNK! BUDGETHOTELLET NU MOODBOARD...forsøger at imitere en følelse af hjemlighed, ved at genskabe en miniudgave af gæsternes hjem med discountprodukter. GRUPPENS MÅL...at understrege at man befinder sig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2015 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Design B Mette Maria

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen.

VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen. VENØSUND - nyt liv på den gamle Limfjordsfærge Projekt for nye faciliteter til Venøsund færgen. Rutefart Færgens sædvanlige rutefart er nu historie - idag indgår VENØSUND i et kulturprojekt, der vil bringe

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt

Fl ndt. Flindt Pullert. Design: Christian Flindt Fl ndt Flindt Pullert. Design: Christian Flindt 2 Et rent snit. Inspirationen er evnen til at se muligheden i det enkle. 3 4 Øvelse gør mester Christian Flindt havde allerede fra projektets start en vision

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier

BILAG 1 Fortroligt. BILAG 2 Fortroligt BILAG 3. Interviewguide. Spørgeramme i kategorier BILAG 1 Fortroligt BILAG 2 Fortroligt BILAG 3 Interviewguide Spørgeramme i kategorier 1. Fakta (Hvem og hvad? både Conny Ericon og Unisans som virksomhed) 2. Oplevelser og oplevelsesøkonomi generelt i

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde.

Telt. Regler. For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde. Telt Spejdere på tur har sovet ude i naturen, lige så længe spejderbevægelsen har eksisteret. Det er en naturlig del af vores aktiviteter. Når vi sover i naturen, skærmer teltet fantastisk mod vind og

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

IDÉBESKRIVELSE OG BELYSNINGSBESKRIVELSE

IDÉBESKRIVELSE OG BELYSNINGSBESKRIVELSE IDÉBESKRIVELSE Alt afhænger af lyset det ses i. Vores krop mærker belysningens påvirkning og belysningens stemningsdannende rum. Derfor ønsker vi at broens belysning skal underbygge fornemmelsen af eventyr

Læs mere

Opstillingsvejledning

Opstillingsvejledning Opstillingsvejledning Fortelt Wecamp til Opus campingvogne model 295 og 365 Opstillingsvejledning Opus fortelt; 295/365. Ver. 2015-05- 01_01 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Stangoversigt...

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere