PRODUKTER TIL DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTER TIL DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN"

Transkript

1 PRODUKTER TIL DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN En vejledning om vurderingsproceduren, krav til dokumentation og lovgivning på området (August 2014) Indholdsfortegnelse VURDERING AF PRODUKTER TIL DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN 2 ASPEKTER SOM INDGÅR I CEI S VURDERING 3 Gældende lovgivning 3 Arbejdsmiljø, patientsikkerhed og miljøpåvirkning 3 Konsensus om rationel anvendelse af desinfektionsprodukter 4 Andre faktorer som indgår i en vurdering 4 Dokumentation for antimikrobiel effekt 5 KRAV TIL DOKUMENTATION 6 Generelt 6 Krav til dokumentation for antimikrobiel effekt 7 Vigtige betragtninger ved EN-tests 9 Krav til anvendte kontakttider i EN-tests 9 Krav til anvendte testkoncentrationer af produktet 9 Krav til alkoholbaserede desinfektionsprodukter 9 Krav til desinfektionsklude/-servietter 10 VURDERINGSPROCEDURE 12 Tidsplan for vurderingsproceduren 13 Offentliggørelse af vurdering 13 Bemærkninger vedr. markedsføring m.v. 13 DOKUMENTER DER SKAL UDFYLDES OG INDSENDES TIL CEI Oversigt over indsendte dokumenter Oplysninger vedrørende produktet Oplysning om status i henhold til Biocidforordningen Oplysning om status i henhold til Direktivet for medicinsk udstyr Oplysninger om hvorvidt produktet er registreret i Produktregistret Dokumentation for antimikrobiel effekt Eventuelle udførte fase 3 tests ( in field-test ) Eventuelle toksikologi-/allergitests Eventuelle publikationer i peer-reviewed tidsskrifter Anden relevant dokumentation 18 Central Enhed for Infektionshygiejne Mikrobiologi og Infektionskontrol Statens Serum Institut Artillerivej København S Tlf.: Mail:

2 VURDERING AF PRODUKTER TIL DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) har årelang erfaring med vurdering af produkter til desinfektion i sundhedssektoren. Denne vejledning beskriver, de aspekter, som indgår i en vurdering, hvilke krav CEI stiller til dokumentation m.m., samt proceduren for en vurdering. Det er frivilligt af ansøge CEI om vurdering af et produkt til desinfektion og CEI opkræver ikke betaling for vurderingen. En vurdering inkludere: Navnet på produktet Navnet på firmaet, som ansøger om vurderingen Angivelse af aktivstof(fer) i produktet med en ca. koncentration(er) En kort beskrivelse af desinfektionsopgave(r) En vurdering af produktets antimikrobielle effekt En anbefaling af hvorvidt CEI finder produktet egnet eller ej til den/de anførte desinfektionsopgave(r). NB! Det skal pointeres, at CEI udelukkende har rådgivende funktion og ingen myndighedsbeføjelser, hvorfor en vurdering ikke er en national godkendelse af produktet. En vurdering fra CEI er kun en vurdering af produktets egnethed til den/de pågældende desinfektionsopgave(r) og hvorvidt CEI finder produktet egnet til desinfektion i sundhedssektoren. Miljøstyrelsen er den national myndighed i Danmark, som i fremtiden vil vurdere og godkende desinfektionsprodukter, der falder ind under Biocidforordningen, når alle aktivstoffer er blevet vurderet og godkendt på EU-niveau. Ønsker producenten/det markedsførende firm at få et produkt vurderet af CEI, skal man rette en formel ansøgning til CEI om vurdering af produktet. NB! Dette gælder for såvel tidligere optagne produkter i Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren som nye produkter. Ved ansøgning om en evaluering skal dette dokument anvendes. CEI mailer på anmodning dokumentet i Word-format, hvorefter ansøgeren udfylder (side 14 og frem) og sender dokumentet til CEI per mail i et digitaliseret format inklusivt al nødvendige dokumentation. CEI udarbejder en skriftlig vurdering, som ansøgeren kan kommenterer, men CEI forbeholder sig retten til at formulere den endelige ordlyd. Vurderingen offentliggøres på CEI s hjemmeside. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 2

3 ASPEKTER SOM INDGÅR I CEI S VURDERING I CEI s vurdering indgår flere aspekter, som har betydning for, hvorvidt CEI finder et givent produkt egnet til desinfektion i sundhedssektoren: Gældende lovgivning I CEI s vurdering indgår, hvorvidt et givent produkt overholder gældende lovgivning på området, herunder EU-lovgivningen: Biocidforordningen 1 og/eller Direktivet for medicinsk udstyr 2 samt dansk lovgivning: Kemikalieloven, LBK nr 849 af 24/06/2014 Lov om medicinsk udstyr, LOV nr 1046 af 17/12/2002 Lov om produktsikkerhed, LOV nr 1262 af 16/12/2009 Arbejdsmiljøloven, LBK nr 1072 af 07/09/2010 Pesticidafgiftsloven, LBK nr 57 af 30/01/2008 NB! Det skal pointeres, at det er producentens/det markedsførende firmas opgave at sikre, at produktet følger gældende lovgivning, inden man indsender relevant dokumentation til en vurdering hos CEI. I denne forbindelse skal producenten/det markedsførende firma af et produkt, som falder ind under Biocidforordningen sikre sig, at produktets aktivstof(fer) er godkendt eller under vurdering inden for de(t) anførte anvendelsesområde(r) (produkttyper fx PT 1 og/eller PT 2) i henhold til Biocidforordningen. Se mere herom på Miljøstyrelsens hjemmeside. Såfremt der er tale om et produkt, som udelukkende tænkes anvendt til desinfektion af et specifikt medicinsk udstyr, skal dette oplyses, og produktet skal være klassificeret og CE-mærket under Direktivet for medicinsk udstyr og registreret hos Lægemiddelstyrelsen/Sundhedsstyrelsen. Endvidere skal et biocidholdigt produkt registreres i Produktregistret. Dette register administreres af Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljø, patientsikkerhed og miljøpåvirkning I CEI s vurdering indgår Arbejdstilsynets substitutionsprincip, som betyder, at stoffer, som ud fra eksisterende viden betragtes som eller mistænkes for at være farlige eller generende for henholdsvis bruger og/eller miljø, så vidt muligt skal erstattes med mindre farlige eller mindre generende 1 Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. 2 Konsolideret version af Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets Direktiv 2007/47/EC. Direktivet om medicinsk udstyr er via loven om medicinsk udstyr (nr af 17. december 2002) og loven om produktsikkerhed (nr af 16. december 2009) implementeret i den danske lovgivning med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om medicinsk udstyr Central Enhed for Infektionshygiejne Side 3

4 stoffer eller arbejdsprocesser. Substitutionsprincippet er et vigtigt princip i dansk arbejdsmiljølovgivning og indgår nu også i EU's kemikalielovgivning (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances, REACH). I forbindelse med CEI s vurdering inddrages oplysninger om produktets mulige skadelige påvirkninger på: mennesker ifm. arbejdsmiljø og patientsikkerhed (fx irritativt, allergent, toksisk, mutagent, teratogent, karcinogent) miljøet (fx problematikker vedr. afskaffelse af affald) bakterier (fx selektion (resistens/tolerance), dannelse af biofilm). Konsensus om rationel anvendelse af desinfektionsmidler En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de Regionale Infektionshygiejniske Enheder (IHE), Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker (FSFH), Dansk Klub for Centralsterilisering og Sygehushygiejne (DKCS), Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM), primærsektoren, Miljøstyrelsen og CEI har udarbejdet et notat vedrørende principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren, som bl.a. beskriver konsensus blandt fageksperter i Danmark for rationel anvendelse af desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren. I CEI s vurdering indgår de heri beskrevne principper 3. Andre faktorer som indgår i CEI s vurdering I forbindelse med CEI s vurdering inddrages andre oplysninger, som har relevans for anvendelsen af et produkt til desinfektion. Dette omfatter: Den dansk brugsanvisning for produktet/produktbeskrivelse Oplysning om eventuel korroderende effekt eller anden materialepåvirkning Eventuel vekselvirkning med eller binding af produktet til organiske materialer eller med andre materialer Brugervenligheden af produktet (fx en klar-til-brug produkt vs. et produkt, som skal opblandes) Mulige lugte fra produktet Hvordan produktet fordeles Oplysninger om holdbarhed for produktet. NB! Det skal pointeres, at desinfektionsprodukter med duftstoffer eller parfume IKKE vil blive anbefalet til brug i det danske sundhedsvæsen. Derudover vil desinfektionsprodukter, der indeholder ingredienser, der mistænkes for at forårsage en allergisk hudreaktion ikke anbefales til hånd desinfektion og desinfektion af huden i det danske sundhedsvæsen. 3 Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark, Central Enhed for Infektionshygiejne, 7. juni Central Enhed for Infektionshygiejne Side 4

5 Dokumentation for antimikrobielle effekt Vurderingen af et produkts antimikrobielle effekt tager udgangspunkt i harmoniserede EU-standarder for test af desinfektionsprodukter (EN-test), som er udarbejdet af den europæiske standardiseringsorganisation (CEN, Le Comité Européen de Normalisation). Oplysninger, som indgår i CEI s vurdering, opnås almindeligvis ved rådgivning fra relevante samarbejdspartnere, ved søgning i relevante kemiske/toksikologiske databaser og litteratursøgning i peer-reviewed tidsskrifter vha. biologiske, kemiske, toksikologiske og sundhedsfaglige litteraturdatabaser. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 5

6 KRAV TIL DOKUMENTATION Generelt I henhold til notatet vedrørende principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren inddeles desinfektionsprodukter i kategorier ud fra deres antimikrobielle effekt. Tabel 1 opsummerer, hvilke minimumskrav CEI stiller til dokumentation for antimikrobiel effekt, for at CEI korrekt kan vurdere desinfektionsprodukter i til hvilke desinfektionsopgaver, de skal anvendes til (overflade-, henstands- eller hånddesinfektion), og hvordan desinfektionsprodukterne vil blive kategoriseret. NB! Det skal pointeres, at man kun skal anvende kemisk desinfektion, når varmedesinfektion ikke kan anvendes, eller når rengøring alene af ikke-kritisk udstyr, overflader på inventar eller kontaktpunkter ikke er tilstrækkeligt. Overfladedesinfektion I situationer, hvor det vurderes nødvendigt at anvende overfladedesinfektion, aftørres synligt rene og tørre overflader på ikke-kritisk udstyr, inventar eller kontaktpunkter med egnet desinfektionsprodukt, der efterlades til indtørring (såfremt andet ikke anbefales af producenten/det markedsførende firma). CEI s anbefaling er, at man anvender desinfektionsprodukter med medium eller maksimal antimikrobiel effekt ( intermediate-level eller high-level desinfektion) til overfladedesinfektion. I henhold til notatet vedrørende principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren vil brug af produkter i kategorien minimal antimikrobiel effekt ( low-level desinfektion) have tvivlsom indikation, da denne gruppe skønnes at have sparsom supplerende antimikrobiel effekt i til rengøring med almindelige rengøringsprodukter. CEI s anbefaling er, at indvirkningstiden (kontakttiden, hvor overfladen er våd og der er kontakt mellem desinfektionsproduktet og mikroorganismerne) maksimalt må være 5 min. (i visse tilfælde dog min.). Dette anses for den maksimale grænse for, hvor længe en overflade i praksis kan holdes våd. Ved overfladedesinfektion med brug af alkoholbaserede desinfektionsprodukter er kontakttiden dog væsentligt kortere (maksimalt 1 minut), idet der skal tages højde for produkternes hurtigere fordampning. Henstandsdesinfektion (instrumentdesinfektion ved henstand) Ved henstands-/instrumentdesinfektion nedsænkes semikritisk og ikke-kritisk udstyr/instrumenter efter forudgående rengøring i egnet desinfektionsprodukt. CEI s anbefaling er, at der anvendes desinfektionsprodukter med maksimal antimikrobiel effekt ( high-level desinfektion) til henstand- /iestrumentdesinfektion. Kritiske udstyr skal endvidere efterfølgende steriliseres, såfremt dette er muligt. CEI s anbefaling er en generel kontakttid på 60 minutter for at sikre optimal desinfektion. I visse tilfælde (specielt hvis udstyret kun i ringe grad kan tåle desinfektionsprodukter) kan kontakttiden være kortere, såfremt dette er producentens dokumenterede fremgangsmåde for det anvendte produkt. Hånddesinfektion Ved hånddesinfektion indgnides hånddesinfektionsproduktet i 30 sekunder til tørhed opnås på synligt rene og tørre hænder, håndled og evt. underarme. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 6

7 CEI s anbefaling er, at man anvender desinfektionsprodukter med medium antimikrobiel effekt ( intermediate-level desinfektion) til hånddesinfektion. Desinfektionsprodukter til håndhygiejne skal udover at være testet efter relevante EN-tests også opfylde kravene i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om håndhygiejne. Krav til dokumentation for antimikrobiel effekt CEI s vurdering af et produkts antimikrobielle effekt bygger på harmoniserede EU-standarder for test af desinfektionsprodukter (EN-test). I EN (som p.t. er under revision) gives et overblik over samtlige EN-tests på området. Tabel 1 opsummerer, hvilke minimumskrav CEI stiller til dokumentation for antimikrobiel effekt, og hvordan desinfektionsprodukter herved vil blive kategoriseret. NB! Dokumentationen skal indsendes som EN-testrapporter i sin helhed, inklusiv testdata. Vedr. antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier For at CEI kan vurdere, om et produkt har antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier, er kravet, at tests ved EN 13727:2012 som minimum skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier. Skal produktet anvendes til overfladedesinfektion, er kravet, at tests ved EN 13697:2001 også skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier. Skal produktet anvendes til henstands-/instrumentdesinfektion, er kravet, at tests ved EN 14561:2006 også skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier. Skal produktet anvendes til hånddesinfektion, er kravet, at tests ved EN 1500:2013 også skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier. Skal produktet anvendes til kirurgisk hånddesinfektion, er kravet, at tests ved EN 12791:2005 også skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier. For produkter, som skal kategoriseres inden for alle kategorier af desinfektionsprodukter: minimal antimikrobiel effekt ( low-level desinfektion), medium antimikrobiel effekt ( intermediate-level desinfektion) og maksimal antimikrobiel effekt ( high-level desinfektion), er kravet, at tests skal vise antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier ved de anførte tests. Vedr. antimikrobiel effekt over for svampe For at CEI kan vurdere, om et produkt har antimikrobiel effekt over for svampe, er kravet, at tests ved EN 13624:2013 som minimum skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for svampe. Skal produktet anvendes til overfladedesinfektion, er kravet, at tests ved EN 13697:2001 også skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for svampe. Skal produktet anvendes til henstands-/instrumentdesinfektion, er kravet, at tests ved EN 14562:2006 også skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for svampe. For produkter, som skal kategoriseres inden for alle kategorier af desinfektionsprodukter: minimal antimikrobiel effekt ( low-level desinfektion), medium antimikrobiel effekt ( intermediate-level desinfektion) og maksimal antimikrobiel effekt ( high-level desinfektion), er kravet, at de anførte tests skal vise den i testene angivne antimikrobiel effekt over for testorganismen Candida albicans. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 7

8 For produkter, som skal kategoriseres inden for minimal eller medium antimikrobiel effekt ( low-level og intermediate-level desinfektion), er kravet, at de anførte tests viser begrænset antimikrobiel effekt over for testorganismen Aspergillus brasiliensis (tidligere niger). Den begrænsede effekt kan enten være i form af en lavere log-reduktion (for EN <4 log og EN <3 log) eller at der er opnået den i testen angivne antimikrobiel effekt ved længere kontakttid (op til 15 min.). Vedr. antimikrobiel effekt over for virus Der er ingen tests, som dokumenterer effekt over for kappebærende virus, men et produkt med dokumenteret antimikrobiel effekt over for vegetative bakterier vil også have effekt over for kappebærende virus. For at CEI kan vurdere, om et produkt har antimikrobiel effekt over for ikke-kappebærende virus, er kravet, at tests ved EN 14476:2013 som minimum skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for ikke-kappebærende virus. For produkter, som skal kategoriseres som et produkt med minimal antimikrobiel effekt ( low-level desinfektion), er der ikke krav om, at produktet testes ved EN 14476:2013. For produkter, som skal kategoriseres som et produkt med medium antimikrobiel effekt ( intermediate-level desinfektion), er kravet, at tests ved EN 14476:2013 skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for en eller flere testorganismer (poliovirus, adenovirus eller murin norovirus). For produkter, som skal kategoriseres som et produkt med maksimal antimikrobiel effekt ( highlevel desinfektion), er kravet, at tests ved EN 14476:2013 skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for alle testorganismer (poliovirus, adenovirus og murin norovirus). Vedr. antimikrobiel effekt over for mykobakterier For at CEI kan vurdere, om et produkt har antimikrobiel effekt over for mykobakterier, er kravet, at tests ved EN 14348:2005 som minimum skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for mykobakterier. Skal produktet anvendes til henstands-/instrumentdesinfektion, er kravet, at tests ved EN 14563:2008 skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for mykobakterier. For produkter, som skal kategoriseres som et produkt med medium eller maksimal antimikrobiel effekt ( intermediate-level eller high-level desinfektion), er kravet, at de anførte tests skal vise den i testen angivne antimikrobiel effekt over for mykobakterier. Vedr. antimikrobiel effekt over for sporer Den nuværende test for undersøgelse af antimikrobiel effekt over for sporer, EN 13704:2002 er ifølge ekspertgruppen i CEN-samarbejdet (CEN/TC 216) ikke fuldt pålidelig. CEI inddrager gerne resultater fra sådanne udførte tests, eventuelt suppleret med tests ved EN 14347:2005. Det er dog p.t. ikke et krav fra CEI, at disse tests er udført. Yderligere krav til high-level desinfektionsprodukter Kravet til at CEI kan vurdere, om et produkt har antimikrobiel effekt over for sporer og kan kategoriseres som et produkt med maksimal antimikrobiel effekt ( high-level desinfektion) er ud over at have den tidligere nævnte dokumentation for antimikrobiel effekt, en yderligere dokumentation for samtlige indholdsstoffer, samt in situ-generede aktivstoffer i produktet med eksakt koncentrationsangivelse. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 8

9 For klorbaserede produkter ønskes dokumentation for in situ koncentration af hypoklorsyre i ppm, samt ph-værdien ved brugssituationen for produktet inden for den angivne brugstid. For produkter baseret på hydrogenperoxid/pereddikesyre ønskes dokumentation for in situ-genererede aktivstoffer med koncentration i ppm, samt ph-værdien ved brugssituationen for produktet inden for den angivne brugstid. Vigtige betragtninger ved EN-tests Det er vigtigt, at man i designet af en EN-test af et produkt har taget højde for, hvordan man påtænker, at produktet skal anvendes. Dette gælder fx indvirkningstid (kontakttid: hvor længe vil produktet i praksis være i kontakt med mikroorganismerne) og temperatur (ved hvilken temperatur vil produktet blive anvendt i praksis). Det er yderst vigtigt, at den antimikrobielle effekt testes for den præcise recept med de i produktet anvendte mængder/koncentrationer af alle aktivstoffer, hjælpestoffer, konserveringsmidler, parfume etc. Se desuden nedenfor om krav til alkoholbaserede desinfektionsprodukter og desinfektionsklude/servietter. Eventuelle afvigelser fra protokollen i de udførte EN-tests skal beskrives i detaljer. Ved test af et produkt, som skal bruges til overfladedesinfektion, vil det være en fordel også at teste produktets antimikrobielle effekt vha. fase 3-tests ( in-field-tests ). Der findes p.t. ingen EUstandarder for fase 3-test, men her bør produktet undersøges på forskellige typer af relevante overflader. I den kommende revision af EN vil der blive tilføjet et annex med beskrivelse af overordnede principper for design af fase 3-tests ( in-field-tests ). Krav til anvendte kontakttider i EN-tests Ved test af produkter til overfladedesinfektion skal de udførte tests være udført ved en kontakttid på maksimalt 5 min. (i visse tilfælde dog min.). Formålet med dette er at afspejle den reelle kontakttid mellem mikroorganismer på en overflade og produktet under overfladedesinfektion udført i praksis. Denne kontakttid skal fremgå af brugsanvisningen for produktet. Der må gerne testes ved kortere kontakttider. For alkoholbaserede produkter til overfladedesinfektion bør den i testene anvendte kontakttid afspejle den tid, det givne produkt i praksis vil være i kontakt med mikroorganismer, inden det fordamper fra overfladen (maksimum 1 min.). Relationen mellem den benyttede kontakttid og fordampningen bør dokumenteres. Ved test af produkter til henstands-/instrumentdesinfektion skal testes med en kontakttid 60 minutter, som er anbefalingen i Danmark. Der må gerne testes ved kortere kontakttider. Denne kontakttid skal fremgå af brugsanvisningen for produktet. Ved test af produkter til hånddesinfektion skal testes med en kontakttid på 30 sek., idet CEI anbefaler, at et hånddesinfektionsprodukt skal indgnides i 30 sekunder til tørhed opnås. Krav til anvendte testkoncentrationer for produktet I testene skal anvendes den/de koncentration(er) af produktet, som angives i brugsanvisningen. Ved test på forskellige former for mikroorganismer bør man benytte samme koncentration(er), da den antimikrobielle effekt på en given mikroorganisme kan være koncentrationsafhængig. Krav til alkoholbaserede desinfektionsprodukter I Danmark er der konsensus om at anbefale, at alkoholbaserede desinfektionsprodukter, som anvendes til desinfektion i sundhedssektoren, skal have en koncentration på (% v/v), svarende til ca (% w/w), mens kravet til gelprodukter til hånddesinfektion er (% v/v), svarende til Central Enhed for Infektionshygiejne Side 9

10 ca (% w/w). Dette bygger dels på den eksisterende litteratur vedrørende alkohols antimikrobielle effekt, dels på krav fra de danske brandmyndigheder. For at opnå en korrekt hånddesinfektion er anbefalingen i Danmark, at hænderne skal indgnides i 30 sek. Ifølge substitutionsprincippet angiver Arbejdstilsynet i Danmark og Regionernes Kemikalie Samarbejde (REKS), at ethanol skal foretrækkes frem for isopropanol (isopropylalkohol/2-propanol) til desinfektion, fordi ethanol har mindre slimhindeirriterende effekt, og fordi ethanol ikke i nævneværdig grad optages via huden, samt fordi ethanol har en lavere MAL-faktor end isopropanol (isopropylalkohol/2-propanol). Med MAL-faktor forstås Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov, dvs. kravet til ventilation ved brug af stoffet. Isopropanol (isopropylalkohol/2-propanol) skal dog tilsættes, da SKAT kræver denaturering af ethanol til brug ved desinfektion. I Danmark er der derfor nu konsensus om, at isopropanol (isopropylalkohol/2-propanol) maksimalt må udgøre op til 10% af den samlede alkoholkoncentration i et produkt. Ifølge Regionernes Kemikalie Samarbejde (REKS) bør propan-1-ol (n-propanol/1-propanol) have bemærkningen: "Langvarig eller gentagen hudkontakt og/eller indånding af dampe, selv i små mængder kan give skader på bl.a. centralnervesystemet, lever og nyrer", og skal derfor i henhold til "substitutionsprincippet" erstattes af et mindre farligt eller skadeligt stof. Produkter til desinfektion, som indeholder propan-1-ol (n-propanol/1-propanol), kan derfor ikke anbefales til desinfektion i sundhedssektoren i Danmark. For at CEI kan anbefale et alkoholbaseret produkt til desinfektion i sundhedssektoren, skal produktet således opfylde følgende: Den samlede alkoholprocent i et flydende produkt skal være (% v/v), svarende til ca (% w/w) Den samlede alkoholprocent i et gelprodukt skal være (% v/v), svarende til mellem ca (% w/w). Produktet skal primært være basseret på ethanol. Det vil sige, at. ca. 9/10 af den samlede alkoholkoncentration i et produkt skal være ethanol. Isopropanol (isopropylalkohol/2-propanol) må maksimalt udgøre op til 1/10 af den samlede alkoholkoncentration i et produkt. Produkter må ikke indeholde propan-1-ol (n-propanol/1-propanol). Hånddesinfektionsprodukter skal indeholde håndplejemiddel. Krav til desinfektionsklude/-servietter Ved udførelsen af tests skal der anvendes desinfektionsvæske, som er udvrid fra desinfektionsklude/-servietter og ikke den desinfektionsvæske, som tilføres kludene/servietterne. Dette er essentielt, da desinfektionsmidler kan bindes til og/eller inaktiveres af klude/servietter. Herved vil koncentrationen af aktivstoffer i desinfektionsvæsken, som er udvrid fra desinfektionsklude/-servietter, være mindre end koncentrationen i væsken, der tilføres kludene/servietterne. Alternativt skal det dokumenteres, at desinfektionsvæsken, som tilføres kludene/servietterne, er fuldstændig identisk med den væske, som vrides ud af kludene/servietterne. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 10

11 Tabel 1. Krav til hvilke tests, som skal være udført på desinfektionsprodukter til desinfektion i sundhedssektoren samt kategorisering Funktionsniveau Type og anvendelses område Fase, trin Baktericid Fungicid Virucid (ikkekappebærende) Mykobaktericid Sporicid Maksimal antimikrobiel effekt ( High-level desinfektion) Overfladedesinfektion Instrumentdesinfektion ved henstand 2,1 EN EN EN EN *(EN 13704**) 2,2 EN 13697** EN 13697** * ** * 2,1 EN EN EN EN *(EN 13704**) 2,2 EN EN * EN * 2,1 EN EN (EN 14476) EN ,2 EN 13697** EN 13697** * ** Medium antimikrobiel effekt ( Intermeadiatelevel desinfektion) Overfladedesinfektion Hånddesinfektion 2,1 EN 13727*** EN 13624*** (EN 14476)*** EN 14348*** 2,2 EN * - 2,1 EN 13727*** EN 13624*** (EN 14476)*** EN 14348*** 2,2 EN Minimal antimikrobiel effekt ( Low-level desinfektion) Kirurgisk handdesinfektion Overfladedesinfektion 2,1 EN (EN 13624) 2,2 EN 13697** (EN 13697**) - Standard findes ikke og ingen standard er under udarbejdelse; * Standard er under udarbejdelse; ** Standard findes ikke, men en standard tænkes udarbejdet i fremtiden; ** Standard til brug i fødevareindustrien, hos forbrugere samt institutioner; *** Hånddesinfektionsprodukter under rene ; () fuld antimikrobiel effekt eller test er ikke påkrævet. Fase 2, trin 1: suspensionstests med forskellige testparametre: Forurenede ( bio burden / bio fouling ), tidfaktor og temperatur Fase 2, trin 2: overfladetests som inkludere en overflade ( carrier ) for at simulere mere virkelige Central Enhed for Infektionshygiejne Side 11

12 VURDERINGSPROCEDURE Ønsker en producent og/eller det markedsførende firma et produkt til desinfektion vurderet, er fremgangsmåden følgende: Efter henvendelse fra rekvirenten (producent/det markedsførende firma) mailer CEI vejledningen om vurderingsproceduren (denne vejledning) i Word-format til rekvirenten. Denne vejledning SKAL anvendes ved indsendelse af den påkrævede dokumentation. Rekvirenten indsender i digitaliseret form via mail en formel anmodning til Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), mail-adresse: eller NB! DET ER VIGTIGT, at anmodningen indeholder følgende oplysninger for hvert produkt, som ønskes vurderet: 1. Oversigt over indsendte dokumenter med angivelse af dokumenttitel og kort beskrivelse af indhold (tabel 2). 2. Oplysninger om produktet: a. Navn på produktet (evt. flere (tidligere) navne, hvis der forekommer flere navne i den medsendte dokumentation) b. Rekvirentens firmanavn, samt kontaktoplysninger på kontaktperson for vurderingen. Firmanavn(e) på producenten, det markedsførende firma, importør, distributør, leverandører og/eller eventuelle underleverandører (hvis disse ikke er rekvirenten), med angivelse af status for adgang til fortrolige oplysninger (jf. punkt c), hvilket kan være nødvendig for at sikre mod utilsigtet videreformidling af fortrolige oplysninger (tabel 3). c. Komplet liste over ALLE indholdsstoffer med EKSAKTE koncentrationsangivelser af alle aktivstoffer, hjælpestoffer, konserveringsmidler, hudplejemidler, detergenter, tensider, parfume etc. (tabel 4). NB! Listen skal indeholde CAS og/eller EC numre for alle indholdsstoffer, eksakt angivne koncentrationer i v/v% eller w/w%, samt angivelse af formål med tilsætning af hvert enkelt indholdsstof (oplysningerne behandles fortroligt af CEI). d. Beskrivelse af desinfektionsopgave(r) i sundhedssektoren. e. Oplysninger om holdbarhed for produktet. f. Sikkerhedsdatablad for produktet. g. Dansk brugsanvisning for produktet/produktbeskrivelse. h. Oplysning om eventuel korroderende effekt eller anden påvirkning af materialer. 3. Oplysning om, hvorvidt produktets aktivstoffer er optaget på biocidforordningens positivliste eller er på listen over aktivstoffer under vurdering (tabel 5). 4. Oplysning om produktet falder ind under Direktivet for medicinsk udstyr og i givet fald om, hvorvidt produktet er CE-mærket. 5. Oplysning om, hvorvidt produktets er registreret i Produktregistret under Arbejdstilsynet. 6. Dokumentation for antimikrobiel effekt (jf. tabel 1). For produkter til overfladedesinfektion anvendes tabel 6. For produkter til henstands-/instrumentdesinfektion anvendes tabel 7. For produkter til hånddesinfektion anvendes tabel 8. NB! Afvigelser fra protokollen i de udførte EN-tests skal beskrives i detaljer under Kommentarer til udførte EN-tests. 7. Eventuelle udførte fase 3 tests ( in field-test ). 8. Eventuelle udførte toksikologi-/allergitests. 9. Eventuelle publikationer i peer-reviewed tidsskrifter. 10. Eventuel anden relevant dokumentation (fx brochure, salgsmateriale, henvisning til hjemmeside etc.). Central Enhed for Infektionshygiejne Side 12

13 Tidsplan for vurderingsproceduren 1. Henvendelse fra rekvirent. 2. Vejledningen udsendes fra CEI i Word-format, som SKAL anvendes ved indsendelsen af den nødvendige dokumentation. 3. De nødvendige dokumenter indsendes af rekvirenten i elektronisk form. Ved manglende dokumentation vil CEI udbede sig supplerende materiale. 4. Vurderingen i CEI påbegyndes først, når alt nødvendigt materiale er modtaget. 5. Om nødvendigt indhenter CEI supplerende kommentarer om enkeltstoffer i produktet. 6. Udkast til vurdering sendes til rekvirenten, som kan komme med rettelsesforslag. CEI udarbejder den endelige vurdering, som indeholder en konfidentiel del og en del til offentliggøres. 7. Vurderingen publiceres på CEI s hjemmeside. Offentliggørelse af vurdering CEI udfærdiger en skriftlig vurdering i dialog med rekvirenten. CEI forbeholder sig retten til at formulere den endelige ordlyd. En forkortet form af vurderingen (uden fortrolige oplysninger) offentliggøres på CEI s hjemmeside. Den skriftlige vurdering må kun anvendes i sin helhed, medmindre anden aftale (skriftlig) med CEI foreligger. Bemærk vedr. markedsføring m.v. Hvis CEI observerer eller orienteres om fejl eller uregelmæssigheder i forbindelse med registrering, mærkning, dokumentation for antimikrobiel effekt eller udokumenteret anprisning af et produkt (der ikke er i overensstemmelse med vurdering fra CEI), vil CEI agere herpå med orientering af relevante instanser/myndigheder. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 13

14 DOKUMENTER DER SKAL UDFYLDES OG INDSENDES TIL CEI 1. Oversigt over indsendte dokumenter Udfyld skema med oversigt over indsendte dokumenter med angivelse af dokumenttitel og en kort beskrivelse af indhold. Dok. nr. fra listen anvendes i den senere henvisning. Tabel 2. Indsendte dokumenter Dok. nr. Dokumenttitel Kort beskrivelse af dokumentets indhold Central Enhed for Infektionshygiejne Side 14

15 2. Oplysninger vedrørende produktet a. Navn på produktet (evt. flere (tidligere) navne, hvis der forekommer flere navne i den medsendte dokumentation): b. Rekvirentens firmanavn, samt kontaktoplysninger på kontaktperson ifm. vurderingen. Hvis vurderingsproceduren tænkes at involvere andre parter end rekvirenten, kan det være nødvendigt at opgive firmanavn(e) på producent, det markedsførende firma, importør, distributør, leverandører og/eller eventuelle underleverandører (hvis disse ikke er rekvirenten), med angivelse af status for adgang til fortrolige oplysninger (jf. punkt c) for at sikre mod utilsigtet videreformidling af fortrolige oplysninger. Tabel 3. Rekvirentens firmanavn samt oplysninger om kontaktperson og status for fortrolighed Relevante navne i forbindelse med vurderingen Rekvirentens firmanavn: Kontaktperson: Navn på det markedsførende firma: Evt. kontaktperson: Producents firmanavn: Evt. kontaktperson: Importørs firmanavn: Evt. kontaktperson: Distributørs firmanavn: Evt. kontaktperson: Leverandørs firmanavn: Evt. kontaktperson: Underleverandørs firmanavn: Evt. kontaktperson: Navne Indblik i fortrolige oplysninger (ja/nej), specificer evt. hvilke. c. Komplet liste (recept) over ALLE indholdsstoffer med EKSAKT koncentrationsangivelse af alle aktivstoffer, hjælpestoffer, konserveringsmidler, hudplejemidler, parfume etc. I brugsproduktet. NB! Listen skal indeholde CAS el. evt. EC numre for alle indholdsstoffer, eksakt angivne koncentrationer i v/v% eller w/w%, samt en angivelse af formål med tilsætning af hvert enkelt indholdsstof. NB! Oplysningerne behandles fortroligt. Såfremt det ønskes af fortrolighedsårsager, kan tilsvarende liste indsendes separat af anden part, jf. punkt b. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 15

16 Tabel 4. Komplet liste (recept) over ALLE indholdsstoffer Indholdsstoffer CAS NR. el. evt. EC NR. EKSAKT koncentration i v/v% eller w/w% Formål med indholdsstoffet* *Angiv om formålet med indholdsstoffet fx aktivstof, hjælpestof, konserveringsmiddel, hudplejemiddel, parfume eller anden beskrivelse. d. Beskrivelse af desinfektionsopgave(r) i sundhedssektoren: Skriv her eller henvis til dokument i oversigtslisten med dok. nr. og titel. e. Oplysninger om holdbarhed for produktet: Skriv her eller henvis til dokument i oversigtslisten med dok. nr. og titel. f. Sikkerhedsdatablad for produktet: Henvis til dokument i oversigtslisten med dok. nr. og titel. g. Dansk brugsanvisning for produktet/produktbeskrivelse: Skriv her eller henvis til dokument i oversigtslisten med dok. nr. og titel. h. Oplysning om eventuel korroderende effekt eller anden påvirkning af materialer: Skriv her eller henvis til dokument i oversigtslisten med dok. nr. og titel. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 16

17 3. Oplysning om status i henhold til Biocidforordningen Udfyld skema med oplysninger om, hvorvidt samtlige aktivstoffer (stoffer som angives at have en biocid/antimikrobiel effekt) i produktet er optaget på Biocidforordningens positivliste, negativliste, på listen over aktivstoffer under vurdering, eller at aktivstoffet ikke er anmeldt til vurdering (se mere herom på Miljøstyrelsens hjemmeside). Tabel 5. Oplysning om status i henhold til Biocidforordningen Aktive biocider (aktivstoffer) CAS nr. Evt. EC nr. Biocidforordningen Positivlisten (produkttype) Negativlisten (produkttype) Under vurdering Ikke anmeldt 4. Oplysning om status i henhold til Direktivet for medicinsk udstyr Angiv hvis produktet er beregnet til desinfektion af et specifikt medicinsk udstyr, og det derfor vil være omfattet af dette direktiv samt oplysning om CE-mærkning. Skriv her eller henvis til dokument i oversigtslisten med dok. nr. og titel. 5. Oplysning om hvorvidt produktet er registreret i Produktregistret Skriv her eller henvis til dokument i oversigtslisten med dok. nr. og titel. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 17

18 6. Dokumentation for antimikrobiel effekt For produkt til overfladedesinfektion udfyldes tabel 6. For produkt til henstands-/instrumentdesinfektion udfyldes tabel 7. For produkt til hånddesinfektion tabel 8. NB! Produkter til håndhygiejne skal endvidere opfylde kravene i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om håndhygiejne. NB! Afvigelser fra protokollen i de udførte tests skal beskrives i detaljer under Kommentarer til udførte EN-tests. 7. Eventuelle udførte fase 3 tests ( in field-test ) Skriv her eller henvis til dokument i oversigtslisten med dok. nr. og titel. 8. Eventuelle toksikologi-/allergitests Skriv her eller henvis til dokument i oversigtslisten med dok. nr. og titel. 9. Eventuelle publikationer i peer-reviewed tidsskrifter Henvis til dokument(er) i oversigtslisten med dok. nr. og titel. 10. Eventuel anden relevant dokumentation (fx brochure, salgsmateriale, henvisning til hjemmeside etc.) Henvis til dokument(er) i oversigtslisten med dok. nr. og titel. Central Enhed for Infektionshygiejne Side 18

19 Tabel 6. EN-tests af desinfektionsprodukter til overfladedesinfektion Udfyld skema og henvis til dok. nr. i oversigtslisten. EN-Standard Fase, trin Belastning Effekt Testorganismer Er udført Ja/nej. Hvis ja: dok. nr. EN ,1 Baktericid Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC EN ,2 Baktericid Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC EN ,1 Fungicid Candida albicans ATCC Aspergillus brasiliensis (tidligere niger) ATCC EN ,2 Fungicid Candida albicans ATCC Aspergillus niger ATCC EN ,1 Virucid Poliovirus type 1, LSc-2ab a Adenovirus type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5 Murine norovirus, strain S99 Berlin, Friedrich Löffler-Institut EN ,1 Mykobaktericid Mycobacterium avium ATCC Mycobacterium terrae ATCC EN ,2 Mykobaktericid Mycobacterium avium ATCC Mycobacterium terrae ATCC (EN 13704) 2,1 Rene Sporicid Bacillus subtilis ATCC 6633 Bacillus cereus ATCC Clostridium sporogenes CIP 7939 NB! Dokumentationen skal indsendes som EN-testrapporter i sin helhed, inklusiv testdata. Kommentarer til udførte EN-tests (evt. afvigelse(r) fra protokoller): Central Enhed for Infektionshygiejne Side 19

20 Tabel 7. EN-tests af desinfektionsprodukter til henstands-/instrumentdesinfektion Udfyld skema og henvis til dok. nr. i oversigtslisten. EN-Standard Fase, trin Belastning Effekt Testorganismer Er udført Ja/nej. Hvis ja: dok. nr. EN ,1 Baktericid Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC EN ,2 Baktericid Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC EN ,1 Fungicid Candida albicans ATCC Aspergillus brasiliensis (tidligere niger) ATCC EN ,2 Fungicid Candida albicans ATCC Aspergillus niger ATCC EN ,1 Virucid Poliovirus type 1, LSc-2ab a Adenovirus type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5 Murine norovirus, strain S99 Berlin, Friedrich Löffler-Institut EN ,1 Mykobaktericid Mycobacterium avium ATCC Mycobacterium terrae ATCC EN ,2 Mykobaktericid Mycobacterium avium ATCC Mycobacterium terrae ATCC (EN 13704) 2,1 Rene Sporicid Bacillus subtilis ATCC 6633 Bacillus cereus ATCC Clostridium sporogenes CIP 7939 NB! Dokumentationen skal indsendes som EN-testrapporter i sin helhed, inklusiv testdata. Kommentarer til udførte EN-tests (evt. afvigelse(r) fra protokoller): Central Enhed for Infektionshygiejne Side 20

21 EN-Standard Fase, trin Tabel 8. EN-tests af desinfektionsprodukter til hånddesinfektion/kirurgisk hånddesinfektion Udfyld skema og henvis til dok. nr. i oversigtslisten. Belastning Effekt Testorganismer Er udført Ja/nej. Hvis ja: dok. nr. EN ,1 Rene Baktericid Pseudomonas aeruginosa ATCC Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC EN ,2 Baktericid Escherichia coli K12 NCTC 10538; CIP ; NCIMB EN (Kirurgisk hånddesinfektion) 2,2 Baktericid EN ,1 Rene Fungicid Candida albicans ATCC Aspergillus brasiliensis (tidligere niger) ATCC EN ,1 Rene Virucid Poliovirus type 1, LSc-2ab a Adenovirus type 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5 Murine norovirus, strain S99 Berlin, Friedrich Löffler-Institut EN ,1 Rene Mykobaktericid Mycobacterium avium ATCC Mycobacterium terrae ATCC NB! Dokumentationen skal indsendes som EN-testrapporter i sin helhed, inklusiv testdata. Kommentarer til udførte EN-tests (evt. afvigelse(r) fra protokoller): Central Enhed for Infektionshygiejne Side 21

PRODUKTER TIL DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN

PRODUKTER TIL DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN PRODUKTER TIL DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN En vejledning om vurderingsproceduren, krav til dokumentation og lovgivning på området (Juni 2017) Central Enhed for Infektionshygiejne Infektionsepidemiologi

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

Desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren

Desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren Desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren En oversigt over vurderingsprocedurer og lovgivning på området August 2010 Indholdsfortegnelse OPTAGELSE AF PRODUKTER 2 A. Foreløbig vurdering 2 1. Tidsplan

Læs mere

Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark

Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark Konsensusnotat udarbejdet af infektionshygiejnisk fagekspertise i Danmark Overordnede principper Rationel anvendelse af desinfektionsmidler

Læs mere

Afholdt d. 18. maj 2017

Afholdt d. 18. maj 2017 ALKOHOLBASEREDE PRÆIMPREGNEREDE DESINFEKTIONSKLUDE HVORDAN BRUGES DISSE KLUDE? Akademisk medarbejder Christian Stab Jensen, cand.sci., PhD Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

SPORICID OVERFLADE DESINFEKTION

SPORICID OVERFLADE DESINFEKTION endurocide IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID OVERFLADE DESINFEKTION Et nyt koncept inden for desinfektion... er et nyt vandbaseret system der giver hospitaler 3 niveauer af desinfektion : 1 Ved brug af

Læs mere

Analyserapport nr

Analyserapport nr ApodanNordic A/S Att. Heine Dalsgaard Legravsvej 63 2300 København S Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon 72 20 10 00 Telefax 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Analyserapport

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

FOR DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN

FOR DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR DESINFEKTION I SUNDHEDSSEKTOREN Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2014 ISBN nr. 978-87-89148-05-2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Indledning

Læs mere

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon:

AT Skyllevoks SIKKERHEDSDATABLAD. Produktnavn: AT Skyllevoks. PR-nr.: Nødtelefon: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ARMA-TUBE A/S Taksvej 10 B 7400 Herning Telefon: 97 12 72 66 Telefax: 97 21 21 03 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com

Lely Caring. - fokus på pattespray. innovators in agriculture. www.lely.com Lely Caring - fokus på pattespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRO TIL YVERPLEJE Det er vigtigt med sunde yvere som basis for en optimal mælkeproduktion. I gennemsnit lider én ud

Læs mere

Abena Skincare. Hygiene- og hudpleiesystem

Abena Skincare. Hygiene- og hudpleiesystem Abena Skincare Hygiene- og hudpleiesystem Abena Skincare - Hygiejne- og hudplejesystem er en komplet serie af produkter til vask, desinfektion og hudpleje. Serien er tilpasset de høje krav, der stilles

Læs mere

TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER

TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER 3. S E P T E M B E R 2 0 1 3 1. Velkommen, AS 2. Opfølgning på TV udsendelse om de snavsede hospitaler. 1. Overvågning af hygiejnekvalitet og hospitalsinfektioner på HE-Midt,

Læs mere

Antibakterielle kontakter. - modvirker spredning af bakterier og sygdomme

Antibakterielle kontakter. - modvirker spredning af bakterier og sygdomme Antibakterielle kontakter - modvirker spredning af bakterier og sygdomme Begræns bakteriespredningen Infektionssygdomme koster milliarder af kroner om året. Både i form af udgifter til hospitalsindlæggelser

Læs mere

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S

www.biotechnics.dk BIOTECHNICS DANMARK A/S sengeforhæng Sporicide BIOTECHNICS DANMARK A/S www.biotechnics.dk 42% af traditionelle hospitalsgardiner til afskærmning er inficeret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal, Nov.

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune September 2014 Generelt om hygiejne Når du er beskæftiget med pleje og borgerkontakt i Jammerbugt Kommunes hjemmepleje og på kommunens plejecentre, skal du følge de hygiejniske retningslinjer, der gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Desinfektion med 1000 ppm aktivt klor ved forekomst af Clostridium difficile

Desinfektion med 1000 ppm aktivt klor ved forekomst af Clostridium difficile Desinfektion med 1000 ppm aktivt klor ved forekomst af Clostridium difficile Forvirring omkring tilgængeligt klor og aktivt klor Definitioner Tilgængeligt klor: kloratomer i det ufortyndede produkt 1,2,8

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation Anne Kjerulf Statens Serum Institut NIR OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME

Læs mere

Print date: 05.09.08 Version: 2 Oprettet: 13.Jan. 2003 revisionsdato: 31. Maj 2007

Print date: 05.09.08 Version: 2 Oprettet: 13.Jan. 2003 revisionsdato: 31. Maj 2007 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt navn Anvendes som Leverandør : :Vaskemiddel Flydende. :Teqton Kristensmindevej 2 4250 Fuglebjerg Denmark. Telefon : + 45 87 54 50 00 Telefax

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens

SIKKERHEDSDATABLAD. Glasrens 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Clean Supply A/S Fabriksparken 10 A 2600 Glostrup Telefon: 43 43 44 55 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad: E-mail:

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren

Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren 7. reviderede udgave, 1. oplag 2004 Det Centrale Afsnit for Sygehushygiejne Afdelingen for Antibiotikaresistens og Sygehushygiejne Statens Serum Institut

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask

Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask Vaskeprocesudvikling med det formål at reducere (desinficere) antallet af Bacillus cereus sporer efter vask Eller Kampen mod Bacillus cereus sporer på Syddanske Vaskerier i Vejle Bakteriologisk kontrol

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013 Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013 Miljøstyrelsen inviterede den 13. marts 2013 importører, og producenter af biocidmidler til et temamøde om EU's

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme Afsnit 1: Identifikation 1,1 Produktidentifikator Produktnavn Fellowes varenummer : 12 våde og tørre renseservietter til skærme : 99702 1,2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Bilag VII Sidst opdateret: 3. september 2010

Bilag VII Sidst opdateret: 3. september 2010 Bilag VII Sidst opdateret: 3. september 2010 Tekster om kemisk desinfektion, publiceret i (tidligere CAS-NYT). Disse tekster indeholder bl.a. forhåndsvurderinger af produkter og supplerer seneste udgave

Læs mere

Sporicide Sengeforhæng

Sporicide Sengeforhæng Sporicide Sengeforhæng 42% af traditionelle hospitalssengeforhæng er kontamineret med HAIs Infection Control and Hospital Epidemiology Journal Nov. 20081 Højere mængder af MRSA fundet på forhæng på isolationsstuer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke Anvendelse: 310 ml Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Tætningsmasse til karrosseri Emballage: 310 ml Leverandør: Henkel Norden AB, Copenhagen Division Loctite Hørskætten

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 26-11-2007 Revision: 26-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Oprettet d.: 17-10-2004 Flydende brun sæbe Revideret d.: 05-04-2012 Initialer : MBK

SIKKERHEDSDATABLAD. Oprettet d.: 17-10-2004 Flydende brun sæbe Revideret d.: 05-04-2012 Initialer : MBK SIKKERHEDSDATABLAD Oprettet d.: 17-10-2004 Flydende brun sæbe Revideret d.: 05-04-2012 Initialer : MBK 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 404874 Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Radiator Enamel Magnolia

SIKKERHEDSDATABLAD Radiator Enamel Magnolia SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON A660B

Læs mere

Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014

Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014 Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014 Calcipast + I Midlertidig rodfyldningsmateriale med iodoform Datablad er lavet i henhold til EU regulation (EC) nr. 1907/2006 af EU Parlamentet og

Læs mere

Leverandør af desinfektionsmidler

Leverandør af desinfektionsmidler Leverandør af desinfektionsmidler Nakeda ApS er forhandler af Helvemeds produkter til desinficering af instrumenter og overflader. Produkterne både rengør og desinficerer effektivt, er nemme og praktiske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 163000 VIDEOJET CLEANING SOLUTION

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for desinfektion i sundhedssektoren

Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for desinfektion i sundhedssektoren Nationale infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) for desinfektion i sundhedssektoren 1. udgave 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Indledning... 9 2. Metoder til desinfektion... 11 2.1 Generelt...11

Læs mere

Produktinformation og brugervejledning

Produktinformation og brugervejledning Produktinformation og brugervejledning FORDELE: ARBEJDS- METODER: DOSERING: GODKENDELSER: EMBALLAGE: BEMÆRK! Udarbejdet/af: Varenummer: Knud E. Dan A/S Tlf. Øst 43 69 24 22 I Idé-Kemi ApS Tlf. Vest 75

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL.

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL. 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 61046 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel Firma : O.

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

NYT FRA CEI. Afholdt d. 22. maj 2015

NYT FRA CEI. Afholdt d. 22. maj 2015 NYT FRA CEI PRÆVALENSUNDERSØGELSER Deltagende hospitaler/sygehuse Fald i deltagende hospitaler/sygehuse fra 34 (Efterår 2010) til 4 (Forår 2015) Deltagende patienter Fald i deltagende patienter fra 5071

Læs mere

Instant Hand Sanitizer - READY TO USE -

Instant Hand Sanitizer - READY TO USE - Instant Hand Sanitizer - READY TO USE - Sikkerheds Datablad ( MSDS ) Sheet No. RD3 1 - IDENTIFIKASION AF PRODUKTET / OG AF SESELSKABET Date: 10 Sep 2009No. RD4 1.1 Produkt Name: RESPONSE BETA Instant Hand

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 15/11 og 16/11 2016 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologi AUH 15. november 2016 8.00-8.20 Velkomst med præsentation af: Infektionshygiejnisk

Læs mere

Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker

Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker Hygiejnesygeplejerske Dorte Buhl Herlev Hospital dorte.buhl.01@regionh.dk Indhold Anbefalinger/evidens

Læs mere

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp.

Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Information til Clean Cares kunder, konsulenter og interne vedr. REACH og Clp. Den 28. november 2008 vedtog Europaparlamentet, efter mere end 15 års indledende arbejde i FN, direktiv nr. EU 1272/2008 omhandlende

Læs mere

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2

SOFT CARE DOVE CREAM WASH H2 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: Ikke relevant Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud.

Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud. Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud. ANBEFALING Sundhedsstyrelsen anbefaler at større sår, herunder dybe sår, sår efter bid af hunde og katte, blødende bidsår fra andre børn, lidt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Fareidentifikation Xn

Læs mere

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Biocidforordningen (EU) 528/2012 Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Lad os få et overblik Produkter omfattet af dansk godkendelsesordning: - Træødelæggende svamp - Algevækst - Slimdannende

Læs mere

TASKI SPRINT 200 FRESH

TASKI SPRINT 200 FRESH Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1779352 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Skema til støtte for vurdering af forhold vedr. hygiejne Af skemaet fremgår, hvor manglende indikatoropfyldelse medfører vurderingen NO/IO,

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

Cremesæbe. Dosering: Anvendes bedst med dispenser. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Gnid ind med rent vand.

Cremesæbe. Dosering: Anvendes bedst med dispenser. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Gnid ind med rent vand. Cremesæbe Type: Cremesæbe Anvendelse / Egenskaber Cremesæbe anvendes ufortyndet. Fugt huden og påfør en passende mængde (1-2 ml.). Velegnet til dispenser. Cremesæbe er mild og udtørrer ikke huden. Den

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer DSD-Klassificering w/w% Note 270-704-2 -

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer DSD-Klassificering w/w% Note 270-704-2 - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 1184084 Udarbejdelsesdato: 15112002 Revision: 19012011 / MP Anvendelse: Smøremiddel. Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Tjæreforurening. Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde

Tjæreforurening. Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde Tjæreforurening Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde ARBEJDSMILJØ VED HÅNDTERING AF JORD PÅ TJÆREFORURENEDE GRUNDE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Kræves ikke. Anvendelse: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 PR-nr. Kræves ikke. Anvendelse: Skærevæske Emballage: 5 l plastdunk 25 l plastdunk Leverandør: Ridgid Scandinavia A/S Drejergangen 3C, 1. th

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. PP Grundrengøring 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2103741 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2008 / IRE PP Mester Maling A/S Islevdalvej 185 Anvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke krævet Anvendelse: Håndrensemiddel Emballage: 600 ml og 1, 3, 5,10, 20 l Leverandør: Bak & Uhrenfeldt A/S Horsensvej 72 7100 Vejle

Læs mere

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio

Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark. Kristalin Bio SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark Kristalin Bio Kode 110841E Version 1 Udgivelsesdato 27 september 2006 1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Væsentligste farer for mennesker og miljø: Produktet er dermatologisk testet. Oplysninger kan indhentes hos leverandøren.

SIKKERHEDSDATABLAD. Væsentligste farer for mennesker og miljø: Produktet er dermatologisk testet. Oplysninger kan indhentes hos leverandøren. Trimona Harpiks Håndrens - og Håndvaskelotion 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Trimona Harpiks Håndrens - og Håndvaskelotion Leverandør: K. Jensen Overfladeteknik

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. VERSION: 1 Revision: 06.02.2009 BURNSHIELD

SIKKERHEDSDATABLAD. VERSION: 1 Revision: 06.02.2009 BURNSHIELD SIKKERHEDSDATABLAD DATABLAD VERSION: 1 Revision: 06.02.2009 PRODUKT: BURNSHIELD 1. PRODUKT OG PRODUCENT Mærke Burnshield (Hydrogel 125 ml og 50 ml, Burnblott 3,5 ml) Producent Levtrade (PTY) Ltd., P O

Læs mere

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010

KEMIguiden Vejledning. Rev. udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning Rev udgave april 2010 KEMIguiden Vejledning april 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Arbejdsgange i KemiGuiden 4 21 Oprettelse af en leverandør 4 22 Oprettelse af kategorier

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR TANDKLINIKKER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR TANDKLINIKKER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR TANDKLINIKKER Central Enhed for Infektionshygiejne 1.1 udgave 2015 Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Indledning 6 2. Smittespredning på tandklinikken 7

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 265-150-3 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 9-2-2002 / LW Anvendelse: Voks polish. Leverandør: Amko Trading ApS Ekenæsvej Postboks 60 2850 Nærum

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere