TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER"

Transkript

1 TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER 3. S E P T E M B E R

2 1. Velkommen, AS 2. Opfølgning på TV udsendelse om de snavsede hospitaler. 1. Overvågning af hygiejnekvalitet og hospitalsinfektioner på HE-Midt, AS 2. Overvågning af rengøringskvaliteten, MT 3. Beklædning: nyt uniformssystem, udgående funktion og beklædning, HL 4. Nye retningslinjer for rengøring af senge, HL 3. Gennemgang af nye nationale retningslinjer om desinfektion 1. Konsensusnotat vedlægges, KW 4. Gennemgang af rev. vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, KW 1. Hvad er nyt 2. Screening af risikopatienter ved indlæggelse, lommekort 3. Personale og (svine)mrsa 4. Hvor finder jeg mere 5. Oplæg om hypervirulente Clostridium difficile, ST 6. Isolation/supplerende hygiejniske forholdsregler, AS 1. Gennemgang af forskellige former for isolation 2. Hvor finder jeg mere 7. Håndhygiejne 1. Nyt om håndhygiejne 2. Erfaringer fra afdelingerne med håndhygiejneaudit 3. Evaluering af auditskemaet 8. Hygiejniske krav og anbefalinger ved om- og nybygning 9. Nyt fra afdelingerne 10. Evt.

3 Gennemgang af nye NIR - om desinfektion i sundhedssektoren - ELLER DET VI LIGE NU KENDER TIL DEN!

4 Arbejdsgruppen for desinfektion nedsat for 2 år siden Opgaver: Udarbejdelse af konsensusnotat Revision af Råd og Anvisninger - nu Nationale Retningslinjer - for desinfektion i sundhedssektoren

5 Konsensusnotat Formål at redegøre for den sundhedsfaglige konsensus om de væsentligste principper vedrørende anvendelse af desinfektionsmidler i den danske sundhedssektor

6 Væsentligste principper Kun anvende kemisk desinfektion når det er nødvendigt, og rengøring alene ikke er tilstrækkeligt Kun anvende kemisk desinfektion, der ikke/kun i ringe grad har arbejdsmiljømæssige gener/bivirkninger Kun anvende kemisk desinfektion, der ikke/kun i ringe grad har skadelige virkninger på omgivende miljø (dyr, planter mm.) Begrænse anvendelsen af aktivstoffer, der selekterer for resistens Inddeling af desinfektionsmidler efter antimikrobielt spektrum i maksimal, medium og minimal antimikrobiel effekt

7 Endvidere er der enighed om, at Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut vedbliver med at foretage vurderinger af desinfektionsmidler, indtil Miljøstyrelsen jf. Biociddirektivet og Biocid-forordningen overtager vurdering og godkendelse af disse

8 CEN og EN-standarder inden for desinfektionsområdet Vurderingen af et desinfektionsmiddels antimikrobielle effekt bygger på harmoniserede EU-standarder for test af desinfektionsmidler (EN-standarder). Disse udarbejdes af den europæiske standardiseringsorganisation CEN (Le Comité Européen de Normalisation). CEN består af repræsentanter fra nationale standardiseringsinstitutioner, andre relevante nationale institutioner eller industrien. I Danmark er Dansk Standard (DS) den nationale kontakt. CEN/TC 216 (teknisk udvalg) har til formål at udarbejde EN-standarder for test af kemiske desinfektionsmidler. Her er Danmark repræsenteret af medarbejdere fra CEI efter aftale med Sundhedsstyrelsen (Læge-middelstyrelsen) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

9 Vurdering af desinfektionsmidler Anvendelse og markedsføring af desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren har tidligere (inden den begyndende implementering af Biociddirektivet) været reguleret på frivillig basis. CEI har på baggrund af årelang erfaring foretaget vurdering af desinfektionsmidler og siden 1979 videreformidlet disse vurderinger i publikationen Råd og Anvisninger om desinfektion i sundheds-sektoren, i CEI-Nyt og senest på SSI s hjemmeside (se: Vurdering af desinfektionsmidler). Den-ne ordning fortsætter uændret i CEI-regi (efter aftale med Miljøstyrelsen), indtil Miljøstyrelsen overtager vurdering og godkendelse af desinfektionsmidler.

10 Ssi s link: ningslinjer/desinfektionsmidler.aspx

11 I EN 14885:2007 Kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler fase 1-test påvises: basal baktericid, fungicid eller sporicid effekt. fase 2-tests er opdelt i to trin. Trin 1-tests er suspensionstests til bestemmelse af baktericid, fungicid, virucid eller sporicid effekt under laboratorieforhold, som simulerer praktiske forhold. Trin 2-tests er andre laboratorietests til undersøgelse af fx hånddesinfektions-midler eller desinfektionsmidler til overfladedesinfektion eller instrument- /henstandsdesinfektion, som i større grad skal simulere i brug ( in-use ) effekt. fase 3-tests gives vejledning til, hvordan man kan udføre forsøg til praktisk dokumentation af effekt ved anvendelse af desinfektionsmidler i klinikken ( in-field -tests).

12

13

14

15 Henvisningerne til 4 Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper. CEI 5. udg Spaulding EH. Chemical disinfection and antisepsis in the hospital. J Hosp Res, 9 (1957), Rutala WA, Weber DJ, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2008.

16

17 Det betyder, at vi fremover kun har 2 desinfektionsmidler, til henholdsvis overflade og/eller henstandsdesinfektion: Forurenet med: Overfladedesinfektion Henstandsdesinfektion Clostridium Difficile, Og ikke-kappebærende virus (fx noro- og rotavirus) og ved særlige bakterie eller virustyper (Aspergillus species). Rengøring med vand og sæbe, efterfulgt af desinfektion med et klorprodukt (Actichlor Plus eller Wet Wipe engangsklude med klor) - Indvirknings- /indtørringstid: Forurenet med: vegetative bakterier, mykobakterier, kappebærende virus, samt de fleste svampe. Rengøring med vand og sæbe, efterfulgt af desinfektion med Hospitalssprit % v/v) 10 minutter Actichlor plus i en opløsning med 1000 ppm (1 tbl/1 liter vand). (ILM nr ) - Emnerne skal være rengjorte - indvirkningstiden er 1 time. - Etiketter kan findes på: Intranet/Klinik/Hygiejne/Hygiejnens hjemmeside.

18

19 Punkt 4 MRSA

20 MRSA Gennemgang af rev. vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA a. Hvad er nyt b. Screening af risikopatienter ved indlæggelse, lommekort c. Personale og (svine)mrsa d. Hvor finder jeg mere

21

22 MRSA - betydning for antibiotikabehandling trussel mod den danske antibiotikapolitik, og en revision af den empiriske behandling kan blive nødvendig MRSA kan i øjeblikket kun behandles med Vancomycin, der har en dårlig penetration og lavere effekt end penicillinerne

23 MRSA-infektioner er forbundet med øget morbiditet forlænget liggetid og rekonvalescens samt øget mortalitet MRSA-infektioner har således betydelige individuelle såvel som samfundsøkonomiske konsekvenser.

24 Nye MRSA patienter i Hosptialsenhed Midts optageområde (Befolkningstal ca ) Praksis Indlagte Personale Opgørelse fra MMA Viborg /v. Jørgen Prag

25 Nationale tal fra SSI

26 Nationale tal fra SSI

27 Formål med indsatsen Fastholde den lave forekomst af MRSA bærertilstand og infektioner - på hospitaler og plejehjem - i befolkningen under hensyntagen til at MRSA sjældent er årsag til alvorlig sygdom hos i øvrigt raske

28 Vigtigste ændringer i 2012 udgaven Risikosituationer er forenklet 4 almene (spørges til ved indlæggelse) en række specielle Tidsgrænse er nu altid 6 måneder I forhold til at blive erklæret MRSA-fri I forhold til risikosituation Isolationsregler er ændret for ptt. med risiko for MRSA, så nu isoleres kun patienter der: tidligere er konstateret MRSA-positiv og ikke konstateret MRSA-fri har opholdt sig på udenlandsk hospital/klinik over 24timer

29 Nye tiltag i 2012 udgaven Husstandsmedlemmer hos en MRSA-positiv patient anbefales kontrolpodet 1 måned efter husstandsbehandling MRSA af svinetype (MRSA 398) har fået særskilt kapitel i vejledningen MRSA hos børn < 2 år har fået et særskilt kapitel i vejledningen

30 Hvem skal podes? - (risikosituationer) Tidligere påvist MRSA og ikke testet negativ efter 6 måneder eller senere Husstandslignende kontakt med MRSA-positiv person indenfor de sidste 6 måneder Ophold på hospital/klinik udenfor Norden i mere end 24 timer har fået foretaget invasivt indgreb Indenfor de sidste 6 måneder haft dagligt arbejde i svinestald eller bor i husstand med person, der arbejder med levende svin

31 Lommekor t

32

33 Fund af MRSA under indlæggelse Patienten isoleres på enestue Medpatienter på flersengsstuer podes for MRSA, men skal ikke isoleres før podningssvar

34 Supplerende forholdsregler - ændringer Brug af værnemidler ved fysisk kontakt med patienten, udstyr eller inventar Transport af patient til undersøgelse/behandling minimer så vidt mulig ophold i venterum Udstyr/inventar på undersøgelses/beh.stue Inden for 1 meters afstand fra patienten fjernes, tildækkes eller rengøres/desinficeres udstyr

35 Ambulatorium og dagafsnit Patienter spørges om risikosituationer Ved dagkirurgi på hospitaler gælder samme regler som ved indlæggelse Ved ambulant behandling på hospitaler skal patienter som hovedregel ikke spørges MRSA positive patienter Ved fysisk kontakt med patient, udstyr eller inventar benyttes værnemidler Ophold i venterum minimeres

36 Sundhedspersonale undersøges Hver 6. måned hvis: samboende med MRSA positiv person regelmæssigt medvirker til overflytning af patienter fra udlandet regelmæssigt arbejder i udlandet Desuden undersøges udenlandsk sundhedspersonale (udenfor Norden), hvis de har patientkontakt Personale i afdelinger med udbrud/spredning til patienter udenfor stue podes kun efter aftale med KMA Definition af udbrud: Mindst to tilfælde af samme type, i samme tidsperiode og samme personkreds

37 Indlagte børn < 2 år Særlige indikationer for undersøgelse for MRSA-bærertilstand Ved MRSA på stue, undersøges andre børn og forældre på samme stue Screening af børn der overflyttes fra neonatalafdeling med Screening af børn der overflyttes fra neonatalafdeling med udbrud af MRSA

38 Børn < 2 år Opfølgning ved MRSA bærertilstand Familien behandles IKKE for bærertilstand Ingen indskrænkning i almindelige aktiviteter, med mindre der er tale om aktiv infektion (inficeret sår, luftvejsinfektion) Kontrol hvert ½-1 år hos egen læge Når barnet er blevet 2 år gøres status og der lægges plan for evt. behandling

39 MRSA af svinetype MRSA CC398 Reservoir hos produktionsdyr (svin) Smitter mindre mellem mennesker Behandling af bærertilstand forsøges kun hvis Behandling af bærertilstand forsøges kun hvis der ikke er jævnlig kontakt med levende svin

40 Anmeldelsespapirer

41 Hvem gør hvad Rekvirerende afdeling skal Afklare risikosituationer og pode for MRSA Anmelde MRSA tilfælde Udlevere informationsmateriale og MRSA-kort til patienten Instruere patienten Sikre aftale om kontrol og opfølgning Evt. via praktiserende læge efter udskrivelse

42 Hvem gør hvad KMA / Infektionshygiejnisk afdeling skal Undersøge prøver Udsende anmeldelsespapir, informationsmateriale og MRSA-kort til rekvirerende afdeling Rådgive om behandling og kontrol Rådgive om infektionshygiejniske retningslinjer Overvåge forekomsten af MRSA

43 Behandling af bærertilstand Klorhexidinsæbe og mupirocin næsesalve 5 dages behandling er standard 10 dages behandling ved svælgbærertilstand Sjældent indikation for behandling med antibiotika rettet mod MRSA

44 Kontrol efter behandling Formål med kontrol Ophævelse af supplerende infektionshygiejniske forholdsregler Erklæring af MRSA-frihed

45

46 Take home message Nyt lommekort (risikosituationer) Ny 6 måneders regel Alle har ret til behandling uanset MRSA status Kontakt infektionshygiejnisk afsnit

47

48 7. HÅNDHYGIEJNE

49 Nyt om håndhygiejne Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne i høring fra 2/ Anbefalingerne i denne NIR adskiller sig ikke fra tidligere anbefalinger i Styring af infektionshygiejne Del 2: Håndhygiejne Indholdet følger så vidt muligt opsætning i tidligere Råd og Anvisninger udgivet herfra. De regionale retningslinjer vil, når NIR - Håndhygiejne er godkendt, blive rettet, (hvis der er behov herfor) I vil bliver orienteret via et nyhedsbrev, ligesom retningslinjen vil blive lagt på hygiejnens hjemmeside.

50 HL beslutning Hospitalsledelsen har truffet en beslutning om, at der fremadrettet i Hospitalsenhed Midt skal gennemføres minimum en håndhygiejneaudit årligt i alle relevante afsnit.

51 Erfaringer fra afdelingerne med håndhygiejneaudit: Planlægning Dataindsamling Databearbejdning Afsnittet / afdelingens resultat Behandling i lokalt kvalitetsudvalg Nødvendige indsatsområder Lån af uv boks

52 Evaluering af auditskemaet: 9. september er der møde i gruppen der udfærdigede skemaet. Hvilke input skal gruppen have med inden mødet fra denne forsamling. Hvad er indstillingen til kvantitative frem for kvalitative data Selvfølgelig arbejdes der nu efter en elektronisk indberetning af data

53 Silkeborg Følgende har afleveret håndhygiejne audit: Dagkirurgi ND ( ) Patienthotellet ( ) M2 ( ) KBA ( Resten mangler

54 Hammel H2 ( ) Resten mangler!

55 Skive Fys ( ) N2021 ( ) N2051 ( ) Mangler Fertilitet BDA KBA

56 Viborg Opgørelse over hvor mange, der har eller mangler at udføre håndhygiejneaudit på RH Viborg har udføre håndhygiejne mangler at udføre håndhygiejneaudit september 2013

57

58 EVT.

59 [1] Hygiejniske krav til rengøring af de bærbare Pc er. Hvad Hvordan Hvornår Patientnært tastatur, mus og telefoner Tastatur og telefoner, som har mange/flere brugere Tastatur og telefoner, med kun en/samme bruger ex. Lægekontorer. Rengøres med fiberklud og desinficeres med alkohol ex. Antibac engangsspritklud Rengøres med fiberklud og desinficeres med alkohol ex. Antibac engangsspritklud eller Actichlor Plus Rengøres med fiberklud og desinficeres med alkohol ex. Antibac engangsspritklud Dagligt En gang i hvert vagtskifte (dæk telefoner) samt hos meget infektionsfølsomme patienter Dagligt Den ugentlige perioderengøring LCD touch skærme, som har mange/flere brugere Rengøres/desinficeres med 1. lyseblå skærmklud fugtet med Actichlor Plus¹ eller 2. Evt. Gul Wet Wipe desinfektion OBS skærmene tåler ikke sprit, papir og alm. bomulds/fiber klude En gang i hvert vagtskifte hos meget infektionsfølsomme patienter Dagligt LCD Skærme uden touch funktion Rengøres med lyseblå skærmklud fugtet med rent vand OBS skærmene tåler ikke papir og alm. bomulds/fiber klude Den ugentlige perioderengøring Støv i tastatur, støv ved blæsere i stationære computer ol. Ledninger bør være oprullede og ikke ligge på gulvet Støv fjernes med støvsuger Det anbefales ikke at anvende trykluft, da støv blot blæses ud i omgivelserne og derved kan udgøre en fare for luftbåren smittespredning. Rengøres med fiberklud Ved fastlagte intervaller afhængig af støvmængde Den ugentlige perioderengøring Et klorprodukt skal anvendes i forbindelse med følgende infektioner eller mistanke herom: Norovirus, Rotavirus, Clostridium difficile, og andre sporedannende bakterier.

60 Næste kursus i Infektionshygiejne afholdes november fra kl i Viborg. Kurset er tværfagligt for sundhedsfagligt uddannet personale/ hygiejnenøglepersoner med direkte pleje eller behandlingskontakt med patienter. Se Efterårets uddannelsesprogram. Tilmelding via intranettet.

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN

FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER FOR NYBYGNING OG RENOVERING I SUNDHEDSSEKTOREN Central Enhed for Infektionshygiejne 1. udgave 2013 ISBN nr. 978-87-89148-00-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner

BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner BEREDSKAB FOR PANDEMISK INFLUENZA, DEL II: Vejledning til regioner og kommuner 2013 Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 48096 Udviklet af: Jette C. Svenningsen SOSU Nord Videre- og efteruddannelsesafdelingen, VEU 9000 Aalborg Tlf.: 7221

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

SENGERENGØRING PÅ DANSKE

SENGERENGØRING PÅ DANSKE SENGERENGØRING PÅ DANSKE HOSPITALER - KORTLÆGNING AF PRAKSIS OG FREMTIDSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og konklusion... 2 Konklusion... 3 Udviklingsscenarier... 5 Fremtidens dominerende rengøringspraksis...

Læs mere

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009

Salmonellahandlingsplan - svin. August 2009 Salmonellahandlingsplan - svin 2009 2013 August 2009 1 Indledning...4 2 Sammendrag...5 3 Status og udvikling i handlingsplaner...6 4 Initiativer i EU...7 5 Multiresistent Salmonella DT104...8 6 Mål for

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

25 års jubilæum 1981-2006

25 års jubilæum 1981-2006 25 års jubilæum 1981-2006 To af verdens ledende leverandører af engangsartikler til infektionsprofylakse på operationsafdelingen - Regent Medical og Mölnlycke Health Care - er nu slået sammen under navnet

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007 2007 Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Infektionspakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere