Klimabarometeret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimabarometeret 2015"

Transkript

1 Klimabarometeret CONCITOs klimabarometer har siden afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stort og stabilt flertal af danskerne opfatter klimaforandringerne som en realitet og mener, at vi mennesker er en del af årsagen. På tværs af politiske tilhørsforhold er der fortsat store forventninger om, at politikerne gør mere på klimaområdet. pct. af respondenterne mener, at politikerne bør gøre mere for at bremse klimaforandringerne, mens kun pct. mener, at de ikke bør styrke klimaindsatsen. Derudover viser målingen bred opbakning til grøn omstilling af Danmarks produktions- og forbrugsmønstre, også selvom det koster noget på kort sigt. 0 pct. af danskerne opfatter helt eller delvist grøn omstilling som en afgørende forudsætning for at skabe vækst og velfærd i fremtiden. pct. er helt eller delvist enige i, at den grønne omstilling gerne må koste penge og kraftanstrengelser på kort sigt, hvis indsatsen giver samfundsmæssig gevinst på langt sigt. Rapport Udgivet: November Forfatter: Michael Minter Støttet af: VILLUM FONDEN

2 Klimabarometeret Indhold Indledning... Sammenfatning og analyse... Stort flertal er overbeviste om klimaforandringer og bakker op om grøn omstilling... Lav tiltro til den klimapolitiske handlekraft i blå blok... Ændret levevis afgørende for løsning af klimaudfordringen.... Hvad mener og ved danskerne om klimaet?..... Er den gennemsnitlige temperatur på jorden stigende?..... Er klimaforandringerne menneskeskabte?..... I hvilken grad er du bekymret for klimaforandringerne?..... Hvilke konsekvenser vil klimaforandringerne få i din levetid?..... Hvor bekymret er du for, at klimaforandringerne vil være til skade for dig personligt..... Hvor stor er danskernes CO-udledning i forhold til andre EU-lande..... Er grøn omstilling en forudsætning for vækst og velfærd?..... Må grøn omstilling koste penge og kraftanstrengelser på kort sigt?.... Hvad forventer danskerne af politikerne?..... I hvilken grad viser partierne klimapolitisk handlekraft?..... Ønsker vælgerne at deres parti gør mere for klimaet?..... Er klimaforandringer et vigtigt tema ved næste folketingsvalg?..... Hvilke virkemidler er effektive til at få borgere og virksomheder til at handle klimavenligt?..... Bør politikerne fremme forbruget af ikke-materielle goder?..... Bør politikerne fremme tiltag, der begrænser klimapåvirkningen fra madforbruget?.... Hvad kan og vil danskerne selv gøre?..... Er det til at gennemskue hvilke varer der er mest klimavenlige?..... I hvor høj grad forbindes forbruget af nye materielle goder med livskvalitet?..... Er det nødvendigt at ændre levevis eller kan teknologi løse klimaudfordringen?..... Hvad er motivationen bag klimavenlige handlinger?..... Hvad har du gjort for at mindske udslippet af drivhusgasser?..... Hvilke tiltag tror du betyder mest for danskernes personlige udslip af drivhusgasser?... Kilder...

3 Klimabarometeret Indledning Klimabarometeret er CONCITOs løbende måling af den danske befolknings viden om og holdning til klimaudfordringen. Den første udgave af Klimabarometeret blev udgivet i februar. Klimabarometeret er baseret på en holdningsundersøgelse fra Analyse Danmark blandt 0 repræsentativt udvalgte danskere, mens denne afrapportering er udarbejdet af sekretariatsleder i CONCITO, Michael Minter. Dataindsamlingen fandt sted i perioden. oktober til. november og er baseret på web-baseret spørgeskema. Stikprøven er udtrukket tilfældigt og stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen på disse parametre. Data er vægtet på køn, alder og region iht. Danmarks Statistiks fordelinger og seneste folketingsvalg jf. Indenrigsministeriets fordelinger. Klimabarometeret måler udviklingen på tre områder:. Hvor stor er bevidstheden om den globale opvarmning i den danske befolkning?. Hvilke forventninger og ønsker har den danske befolkning til politikerne i forhold til klimaet?. Hvilke tiltag er den enkelte borger selv parat til at foretage for at modvirke den globale opvarmning? Som udgangspunkt stilles der hver gang de samme grundspørgsmål inden for disse tre områder, så eventuelle ændringer i holdningen hos befolkningen kan følges over tid. På den måde er Klimabarometeret den eneste danske analyse, der over flere år afdækker udviklingen i befolkningens holdning til klimaudfordringen, dens konsekvenser og løsninger. Som udgangspunkt bør der naturligvis tages det generelle forbehold ved enhver form for repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, at der altid vil være en usikkerhed knyttet til besvarelserne. Det er ikke desto mindre håbet, at Klimabarometeret kan være med til at øge bevidstheden hos både politikere, erhvervsliv og befolkning om danskernes holdninger til og viden på klimaområdet og dermed inspirere til yderligere handling.

4 Klimabarometeret Sammenfatning og analyse Stort flertal er overbeviste om klimaforandringer og bakker op om grøn omstilling Klimabarometeret viser, at et stort og nogenlunde stabilt flertal af danskerne er overbeviste om, at klimaforandringerne er reelle og menneskeskabte. Andelen af borgere, som er bekymrede for klimaforandringerne, er faldet en smule siden -målingen. Dog ikke i et omfang, som vurderes at være statistisk signifikant. 0 pct. erklærer sig enige i udsagnet Den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende, mens kun pct. erklærer sig uenige (fig...). pct. er enige i, at den globale opvarmning i nogen eller høj grad er menneskeskabt (fig...), og pct. er i høj eller nogen grad bekymret for klimaforandringerne (fig...). I dette klimabarometer har vi - udover den generelle bekymring for klimaforandringerne - spurgt til, hvor bekymrede danskerne er for, at klimaforandringerne vil være til skade for dem personligt. Her svarer pct., at de i høj grad er bekymrede for at klimaforandringerne vil være til skade for dem personligt, mens pct. i nogen grad er bekymrede (fig...). Sammenlignet med besvarelserne af samme spørgsmål i en ny global klimamåling fra det amerikanske PEW Research Center, er bekymringen blandt danskerne markant mindre end i andre lande. I Tyskland svarer 0 pct. eksempelvis, at de i høj grad eller i nogen grad er bekymrede for, at klimaforandringerne vil være til skade for dem personligt. En mulig forklaring på dette kan være en udbredt tro på, at klimaforandringerne ikke vil ramme Danmark særligt hårdt, at myndighederne har styr på konsekvenserne, og at vi har råd til at tilpasse os dem. Dette års måling belyser også, hvorvidt danskerne opfatter grøn omstilling som en forudsætning for fremtidens vækst og velfærd, og om der er opbakning til at omstillingen må koste noget på kort sigt, hvis den giver samfundsmæssig gevinst på langt sigt. 0 pct. er helt eller delvist enige i, at grøn omstilling af Danmarks produktionsog forbrugsmønstre er en afgørende forudsætning for at skabe vækst og velfærd i fremtiden, mens pct. erklærer sig helt eller delvist enige i, at den grønne omstilling gerne må koste penge og kraftanstrengelser på kort sigt, hvis indsatsen giver samfundsmæssig gevinst på langt sigt. Der er størst opbakning til den grønne omstilling blandt rød bloks vælgere, men også betydelig opbakning blandt blå bloks vælgere, hvor eksempelvis pct. af Venstres vælgere erklærer sig enige i, at omstillingen gerne må koste noget på kort sigt (fig... og..). Det overordnede billede af danskernes holdning til klimaforandringerne ser ud som følger: 0 pct. erklærer sig enige i, at den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende, mens pct. er uenige. pct. mener, at den globale opvarmning i høj grad eller i nogen grad er menneskeskabt. pct. er i høj grad eller i nogen grad bekymrede over klimaforandringerne, heraf pct. i høj grad.

5 Klimabarometeret Af udfordringer ved klimaforandringerne er det de nære trusler som ekstreme storme og skybrud samt stigende vandstand, der fylder mest i befolkningens bevidsthed. 0 pct. er i høj grad eller i nogen grad bekymrede for, at klimaforandringerne vil være til skade for dem selv, hvilket er markant mindre end i andre lande. 0 pct. erklærer sig helt eller delvist enige i at grøn omstilling af Danmarks produktions- og forbrugsmønstre er en afgørende forudsætning for at skabe vækst og velfærd i fremtiden. pct. erklærer sig helt eller delvist enige i at den grønne omstilling gerne må koste penge og kraftanstrengelser på kort sigt, hvis indsatsen giver samfundsmæssig gevinst på langt sigt. Lav tiltro til den klimapolitiske handlekraft i blå blok Efter folketingsvalget i juni er vælgernes vurdering af den klimapolitiske handlekraft i rød blok fortsat bedre end vurderingen af partierne i blå blok. Mens omkring hver anden respondent mener, at partierne i rød blok i nogen grad eller i høj grad udviser handlekraft på klimaområdet, er det under en tredjedel af respondenterne, der mener det samme om partierne i blå blok (fig...). Sammenlignet med de foregående års målinger vurderer relativt mange ( pct.), at det nye parti Alternativet i høj grad eller i nogen grad udviser klimapolitisk handlekraft. Samtidig er vurderingen af både Venstres og SFs klimapolitiske handlekraft på kraftig retur. Andelen som i høj grad eller i nogen grad mener, at Venstre udviser klimapolitisk handlekraft, er faldet fra pct. i til pct. i. Andelen som mener, at SF udviser klimapolitisk handlekraft, er faldet fra pct. i til pct. i. Det er dog også meget tydeligt, at alle partier får en betydeligt bedre vurdering af deres egne vælgere. pct. af vælgerne ønsker, at det parti, de stemte på ved sidste valg gør mere for klimaet, mens pct. er uafklarede, og pct. ikke ønsker en mere ambitiøs klimapolitik. Ønsket er stærkere blandt den røde bloks vælgere end blandt blå bloks vælgere, men alligevel betydeligt i blå blok, hvor eksempelvis pct. af Venstres vælgere ønsker, at partiet gør mere på klimaområdet (fig...). En stor del af befolkningen mener, at politikerne bør medvirke til at skabe mere klimavenlige forbrugsmønstre. pct. af respondenterne mener, at politikerne bør gøre en indsats for at fremme forbruget af ikke-materielle goder såsom kultur, oplevelser og service for at få forbruget af nye materielle forbrugsgoder til at falde (fig...), og pct. mener, at politikerne bør indføre tiltag, der kan reducere klimapåvirkningen fra vores madforbrug, fx i form af afgifter, mærkning eller oplysningskampagner (fig...). Danskernes forventninger til politikerne ser ud som følger: Mens omkring hver anden respondent mener, at partierne i rød blok (AB- FØÅ) i nogen grad eller i høj grad udviser handlekraft på klimaområdet, er det kun under en tredjedel af respondenterne, der mener det samme om partierne i blå blok (CIKOV). pct. mener, at det parti de stemte på ved sidste folketingsvalg bør gøre mere for at bremse klimaforandringerne.

6 Klimabarometeret pct. svarer, at politikernes indsats for at bremse klimaforandringerne i nogen grad eller i høj grad har betydning for, hvor de sætter krydset ved næste folketingsvalg. pct. er delvist enige eller helt enige i, at politikerne bør gøre en indsats for at fremme forbruget af ikke-materielle goder såsom kultur, oplevelser og services for at få forbruget af nye materielle forbrugsgoder til at falde. pct. mener, at politikerne bør indføre tiltag, der kan reducere klimapåvirkningen fra vores madforbrug, fx i form af afgifter, mærkning eller oplysningskampagner. Ændret levevis afgørende for løsning af klimaudfordringen Klimabarometeret viser, at mange danskere gerne vil gøre mere for at mindske deres personlige bidrag til udledningen af drivhusgasser, og at der fortsat er potentiale for at fremme denne indsats gennem oplysning, økonomiske incitamenter, regulering og en generelt bedre forståelse af forbrugsmønstre og disses indvirkning på klimaet. Mange danskere gennemfører klimavenlige tiltag i deres bolig samt transporterer sig og forbruger mere klimavenligt. Et stort flertal på pct. svarer imidlertid, at det er svært eller meget svært at gennemskue, hvilke dagligvarer, der er mest klimavenlige (fig...). pct. af danskerne forbinder i nogen grad eller i høj grad forbruget af nye materielle goder med livskvalitet, mens pct. i mindre grad eller slet ikke forbinder materielt forbrug med livskvalitet (fig...). pct. svarer, at vi for at begrænse klimaforandringerne skal ændre måden vi lever på betydeligt, mens pct. svarer, at teknologi kan løse problemet uden at kræve større ændringer i vores levevis. Sammenlignet med besvarelserne af samme spørgsmål i klimamålingen fra det amerikanske PEW Research Center, er der i andre lande markant flere, der peger på nødvendigheden af ændret levevis. Det gælder eksempelvis i Tyskland, USA og Kina hvor hhv. pct., pct. og pct. peger på nødvendigheden af ændret levevis (fig...). 0 pct. svarer, at økonomiske hensyn er den primære årsag til deres klimavenlige tiltag (fig...) og pct. svarer, at de inden for de seneste tre år har gjort noget med det primære formål at reducere sit eget bidrag til den globale udledning af drivhusgasser (fig...). De fem mest populære tiltag blandt de respondenter, som har gjort noget med det primære formål at mindske drivhusgasudledningen, er: Udskifte glødepærer med sparepærer ( pct.); sortere affald ( pct.); mindre madspild ( pct.); købe A- mærkede hårde hvidevarer ( pct.); altid slukke for computer og/eller tv ( pct.) (fig...). De fem tiltag som efter respondenternes opfattelse betyder mest for danskernes personlige udslip af drivhusgasser er at spare på elforbruget i hjemmet ( pct.); energirenovere boligen ( pct.); tage cyklen og bruge kollektiv transport ( pct.), smide mindre mad ud ( pct.); skifte bilen ud med en klimavenlig model ( pct.). Derimod figurerer meget effektive tiltag som at flyve mindre og spise mindre kød stadig relativt lavt (med pct. og pct.) (fig...).

7 Klimabarometeret Det overordnede billede af, hvad danskerne gør for at mindske deres drivhusgasudledning ser ud som følger: pct. svarer, at de i høj grad eller i nogen grad har svært ved at gennemskue hvilke dagligvarer, der er mest klimavenlige. pct. svarer, at de i mindre grad eller slet ikke forbinder forbruget af nye materielle goder som tøj, elektronik og boligudstyr med livskvalitet, mens pct. svarer, at de i nogen grad eller i høj grad forbinder disse to ting. pct. svarer, at det er nødvendigt at ændre levevis for at løse klimaudfordringen, mens pct. svarer, at teknologi kan løse problemet uden at kræve større ændringer i vores levevis. I andre lande er der markant flere som peger på nødvendigheden af ændret levevis. 0 pct. svarer, at den primære årsag til klimavenlige tiltag, som efterisolering af boligen, køb af lavenergi hvidevarer og mere klimavenlige biler, er økonomiske hensyn. Kun pct. svarer, at miljøhensyn er den primære årsag. pct. svarer, at de inden for de seneste tre år har gjort noget med det primære formål at reducere sit eget bidrag til den globale udledning af drivhusgasser. De mest populære klimatiltag er at udskifte glødepærer med sparepærer, at sortere affald, mindre madspild, købe A-mærkede hvidevarer og altid at slukke for computer og/eller tv. De klimatiltag som vurderes at have størst effekt er at spare på elforbruget i hjemmet, energirenovere boligen, tage cyklen og bruge kollektiv transport, smide mindre mad ud og at skifte bilen ud med en klimavenlig model.

8 Klimabarometeret. Hvad mener og ved danskerne om klimaet?.. Er den gennemsnitlige temperatur på jorden stigende? Enig Uenig Ved ikke 0 Spørgsmål: Er du enig eller uenig i følgende udsagn? "Den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende"... Er klimaforandringerne menneskeskabte? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Spørgsmål: I hvilken grad mener du, at klimaforandringerne er menneskeskabte?.. I hvilken grad er du bekymret for klimaforandringerne? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Spørgsmål: I hvilken grad er du bekymret for klimaforandringerne?

9 Klimabarometeret.. Hvilke konsekvenser vil klimaforandringerne få i din levetid? Mere ekstreme storme og skybrud Stigende vandstand 0 0 Flere og større tørkeområder Øget udryddelse af dyre- og plantearter Øget mangel på rent drikkevand Øget hungersnød Øget antal klimaflygtninge Øget fattigdom Øget forekomst af sygdomme Flere krige 0 0 Ingen af ovenstående Ved ikke Spørgsmål: Hvilke af følgende konsekvenser tror du, at klimaforandringerne vil få i din levetid? (Gerne flere svar)

10 Klimabarometeret.. Hvor bekymret er du for, at klimaforandringerne vil være til skade for dig personligt I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Danmark Tyskland Polen Frankrig Spanien USA 0 Indien Kina Brasilien Ethiopien 0 Spørgsmål: Hvor bekymret er du for, at klimaforandringer vil være til skade for dig personligt i din levetid? I figuren er Klimabarometer-målingen sammenlignet med PEW (): How concerned are you, if at all, that global climate change will harm you personally at some point in your lifetime? Are you very concerned, somewhat concerned, not too concerned or not at all concerned? Ved ikke i Klimabarometermålingen= Climate change does not exist eller Refused i PEW ()... Hvor stor er danskernes CO-udledning i forhold til andre EUlande Meget større Større Gennemsnitlig Mindre Meget mindre Ved ikke 0 Spørgsmål: Hvor stor tror du Danmarks CO-udledning per indbygger er i forhold til andre EU-landes CO-udledning per indbygger?

11 Klimabarometeret.. Er grøn omstilling en forudsætning for vækst og velfærd? Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Total A B C F I O V Ø Å Mand Kvinde Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Grøn omstilling af Danmarks produktions- og forbrugsmønstre er en afgørende forudsætning for at skabe vækst og velfærd i fremtiden"

12 Klimabarometeret.. Må grøn omstilling koste penge og kraftanstrengelser på kort sigt? Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Total 0 A B C F I O V Ø Å Mand Kvinde Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Den grønne omstilling må gerne koste penge og kraftanstrengelser på kort sigt, hvis indsatsen giver samfundsmæssig gevinst på langt sigt"

13 Klimabarometeret. Hvad forventer danskerne af politikerne?.. I hvilken grad viser partierne klimapolitisk handlekraft? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke A 0 B C 0 F I 0 0 O V Ø Å Spørgsmål: I hvilken grad udviser følgende partier, efter din mening, handlekraft i forhold til at gøre noget ved klimaforandringerne?

14 Klimabarometeret A B C F I O V Ø Å 0 I hvilken grad udviser følgende partier, efter din mening, handlekraft i forhold til at gøre noget ved klimaforandringerne? Andel af alle respondenter, der svarer i nogen grad eller i høj grad. A B C F I O V Ø Å I hvilken grad udviser følgende partier, efter din mening, handlekraft i forhold til at gøre noget ved klimaforandringerne? Andel af partiernes egne vælgere, der svarer i nogen grad eller i høj grad.

15 Klimabarometeret.. Ønsker vælgerne at deres parti gør mere for klimaet? Ja Nej Ved ikke Total A B C F I K O V Ø Å Andre Spørgsmål: Mener du, at det parti, du stemte på ved det seneste folketingsvalg, bør gøre mere for at bremse klimaforandringerne?

16 Klimabarometeret.. Er klimaforandringer et vigtigt tema ved næste folketingsvalg? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Total 0 A B C F I O V Ø Å Mand Kvinde Spørgsmål: I hvilken grad får politikerens/partiets indsats for at bremse klimaforandringer betydning for, hvor du sætter dit kryds ved næste folketingsvalg?

17 Klimabarometeret.. Hvilke virkemidler er effektive til at få borgere og virksomheder til at handle klimavenligt? Økonomiske incitamenter Mere information Lovgivning Ved ikke Spørgsmål: Hvilket af de tre følgende virkemidler, mener du er mest effektivt i forhold til at få dig til at agere mere klimavenligt? Økonomiske incitamenter Mere information Lovgivning Ved ikke Spørgsmål: Hvilket af de tre følgende virkemidler, mener du er mest effektivt i forhold til at få virksomheder og institutioner til at agere mere klimavenligt?

18 Klimabarometeret.. Bør politikerne fremme forbruget af ikke-materielle goder? Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Total A B C F I O V Ø Å Mand Kvinde Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Politikerne bør gøre en indsats for at fremme forbruget af ikke-materielle goder såsom kultur, oplevelser og service for at få forbruget af nye materielle forbrugsgoder til at falde".

19 Klimabarometeret.. Bør politikerne fremme tiltag, der begrænser klimapåvirkningen fra madforbruget? Helt enig Delvist enig Hverken/eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Total A B C F 0 I O V Ø Å 0 Mand Kvinde Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? "Politikerne bør indføre tiltag, der kan reducere klimapåvirkningen fra vores madforbrug, fx i form af afgifter, mærkning eller oplysningskampagner"

20 Klimabarometeret. Hvad kan og vil danskerne selv gøre?.. Er det til at gennemskue hvilke varer der er mest klimavenlige? Meget let Let Hverken/eller Svært Meget svært Ved ikke Spørgsmål: Hvor let eller svært synes du, det er at gennemskue, hvilke dagligvarer der er mest klimavenlige?.. I hvor høj grad forbindes forbruget af nye materielle goder med livskvalitet? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Ved ikke Spørgsmål: I hvilken grad forbinder du forbruget af nye materielle goder som tøj, elektronik og boligudstyr med livskvalitet?

21 Klimabarometeret.. Er det nødvendigt at ændre levevis eller kan teknologi løse klimaudfordringen? Nødvendigt at ændre levevis Ingen af disse Teknologi kan løse problemet Ved ikke Danmark Tyskland Polen Frankrig Spanien USA Indien Kina 0 Brasilien Ethiopien Spørgsmål: For at begrænse klimaforandringerne mener du så, at vi skal ændre måden vi lever på betydeligt eller kan teknologi løse problemet uden at kræve større ændringer i vores levevis? Sammenlignet med PEW (): To reduce the effects of global climate change, do you think people will have to make major changes in the way they live or can technology solve the problem without requiring major changes? Ved ikke i klimabarometer= Climate change does not exist eller Refused i PEW ().

22 Klimabarometeret.. Hvad er motivationen bag klimavenlige handlinger? Ja, primært for at skåne miljøet Ja, af andre årsager Ved ikke Ja, primært for at spare penge Nej Total 0 Mand Kvinde Spørgsmål: Har du inden for de seneste tre år efterisoleret din bolig, købt lavenergi hvidevarer, brugt mere kollektiv transport frem for bil, undgået brug af standby strøm eller foretaget andre miljøvenlige tiltag for enten at spare penge eller skåne miljøet?

23 Klimabarometeret.. Hvad har du gjort for at mindske udslippet af drivhusgasser? Ja Nej Ved ikke Spørgsmål: Har du inden for de seneste tre år gjort noget, med dét primære formål, at reducere dit eget bidrag til den globale udledning af drivhusgasser? Udskiftet glødepærer med sparepærer Sorteret affald Haft mindre madspild Købt A-mærkede hårde hvidevarer Altid slukket for computer og/eller tv Taget cyklen og den kollektive trafik Taget kortere bade Brugt varige forbrugsgoder længere inden Købt flere genbrugsvarer Købt færre materielle goder Forsøgt at købe klimavenlige varer i Udskiftet vinduer i boligen Skåret markant ned i forbruget af kød Skiftet bilen ud med klimavenlig model Efterisoleret boligen Fløjet mindre Brugt flere penge på kultur, oplevelser og Udskiftet oliefyret med klimavenlig Investeret i klimavenlige projekter Købt og destrueret klimakvoter Ingen af ovenstående Spørgsmål: Hvilke af følgende ting har du inden for de seneste tre år gjort for at mindske dit eget bidrag til den globale udledning af drivhusgasser? (Gerne flere svar) [Respondenter, der inden for tre år har gjort noget for at mindske bidrag]

24 Klimabarometeret.. Hvilke tiltag tror du betyder mest for danskernes personlige udslip af drivhusgasser? Spare på elforbruget i hjemmet Energirenovere boligen Tage cyklen og bruge kollektiv transport Smide mindre mad ud Skifte bilen ud med klimavenlig model Sortere affaldet Flyve mindre Bruge ting længere Spise mindre kød Købe miljømærkede varer Bruge klimavenlige byggematerialer Investere i klimavenlige projekter Bruge mindre vand Købe flere genbrugsvarer Købe færre materialle forbrugsgoder Bruge flere penge på kultur, oplevelser og Købe og destruere klimakvoter Ingen af ovenstående Ved ikke 0 Spørgsmål: Hvilke af følgende klimatiltag tror du vil betyde mest for danskernes personlige udledning af drivhusgasser? (Max. fem svar)

25 Klimabarometeret Kilder Holdningsundersøgelse blandt 0 respondenter i Analyse Danmarks DK-Panel i perioden.. til 0... PEW Research Center, November : Global Concern about Climate Change, Broad Support for Limiting Emissions CONCITO (): Klimabarometeret CONCITO (): Klimabarometeret

Klimabarometeret 2014

Klimabarometeret 2014 December 2014 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden og meninger om en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet, at et stadigt større flertal

Læs mere

Klimabarometeret 2016

Klimabarometeret 2016 Klimabarometeret 0 CONCITOs klimabarometer har siden 0 afdækket danskernes viden og holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse viser blandt andet en stigende bekymring for klimaforandringerne

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

Klimabarometeret 2013

Klimabarometeret 2013 17. december 2013 RAPPORT CONCITOs klimabarometer har siden 2010 afdækket danskernes viden om samt holdninger til en lang række klimaspørgsmål. Dette års undersøgelse fastslår blandt andet, at et massivt

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Klimabarometeret December 2012

Klimabarometeret December 2012 Klimabarometeret December 2012 14. december 2012 RAPPORT Et stort flertal af danskerne er bekymrede over klimaforandringerne og anerkender, at den globale opvarmning er reel, at den er menneskeskabt, og

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil

3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil Indhold 1. Hvem er CONCITO? 2. Klimaudfordringen 3. Myter om Danmarks og danskernes grønne profil 4. Hvad siger FN, at vi kan og bør gøre? 5. Hvad kan vi selv gøre? Hvem er CONCITO? Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Klima-, Energi- og Bygningsministeriet - Energiforlig Juni 2012 Analyse Danmark A/S - Frederiksberg Allé 17, baghuset - 1820 Frederiksberg C - Tlf.: 4333 1020 Om undersøgelsen Dataindsamlingsperiode: 31.5.2012-6.6.2012

Læs mere

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015

Påskemåling - E&Ø. 23. mar 2015 t Påskemåling - E&Ø 19160 DR 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 7 3. Kryds med køn... 11 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009

World Wide Views. Det danske borgermøde. Spørgeskema. September 2009 World Wide Views Det danske borgermøde September 2009 Spørgeskema Første tema-debat Klimaforandringerne og deres konsekvenser Det er forskelligt fra person til person, hvordan man ser på klimaforandringer,

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

Danskerne har reduceret deres madspild

Danskerne har reduceret deres madspild Markedsanalyse 19. marts 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udviklingen i danskernes madspild Highlights: Danskerne har reduceret deres

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Klimakonference. -www.ve.dk

Klimakonference. -www.ve.dk Klimakonference -www.ve.dk Agenda 1. Hvad er egentlig miljø- og klimapolitik 2. Hvad er klimaforandringer i den politiske verden a. Internationalt perspektiv b. Dansk perspektiv 3. Fremtidige udfordringer

Læs mere

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016

DR Teenagere. Danmarks Radio. 17. maj 2016 t DR Teenagere Danmarks Radio 17. maj 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med Partivalg... 19 4. Om Undersøgelsen...

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-28. april 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 949

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Landskabet efter COP15

Landskabet efter COP15 Landskabet efter COP15 Meningsmåling udført af Epinion for Mandag Morgen og DONG Energy August-september 2010 Titel på foredrag Klimadagsordenen er mere aktuel end nogensinde før Danskerne er blevet mere

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen

Økonomisk analyse. Danskerne og fødevareudfordringen Økonomisk analyse 11. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne og fødevareudfordringen Om 30 år er der 9 mia. mennesker på jorden.

Læs mere

Danskerne er mere korrupte end vi tror

Danskerne er mere korrupte end vi tror Danskerne er mere korrupte end vi tror Korruption og embedsmisbrug i Danmark mere udbredt end hidtil antaget - hver ottende har oplevet bestikkelse på arbejdspladsen og hver femte har set en kollega misbruge

Læs mere

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008 Miljøpolitik I Odense Odense Kommune 2008 Om undersøgelsen Miljøpolitik I Odense Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense Kommunes måling af borgernes holdninger til miljøpolitik

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Danskerne elsker rygelov

Danskerne elsker rygelov Danskerne elsker rygelov 8 ud af 10 lønmodtagere bakker op om rygeloven. Og blandt de lønmodtagere, som ryger på arbejdet, bakker næsten to ud af tre op om de mere restriktive regler, selv om flere end

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

MILJØ OG ENERGI. 2002:21 29. november 2002. Familiernes miljøvaner august 2002. 1. Indledning. 2. Transportvaner

MILJØ OG ENERGI. 2002:21 29. november 2002. Familiernes miljøvaner august 2002. 1. Indledning. 2. Transportvaner MILJØ OG ENERGI 2002:21 29. november 2002 Familiernes miljøvaner august 2002 Halvdelen af den voksne befolkning kører dagligt i bil til arbejde eller uddannelsessted. 27 kører på cykel og 13 kører med

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Venstre taber slaget om ghettoer

Venstre taber slaget om ghettoer Venstre taber slaget om ghettoer Kun 12 procent af vælgerne peger på Venstre som bedst til at løse problemerne i landets ghettoer. Størst tiltro til Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Målingen er

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Økonomiminister for børneparlamentet Hvordan tager parlamentet en beslutning?

Økonomiminister for børneparlamentet Hvordan tager parlamentet en beslutning? BÆREDYGTIGHED OG DEMOKRATI Børneparlamenter på Eco-Schools i Uganda Eleverne lærer at diskutere og sige deres mening om klima og miljø. De lærer også, hvordan de kan gøre noget ved problemerne. Se filmen

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013

Danskernes holdning til digital velfærd. September 2013 Danskernes holdning til digital velfærd September 2013 1. Indledning 2 1.1 Digital velfærd nye muligheder...2 1.2 Hovedresultater...2 2. Danskernes overordnede holdning til digital velfærd 3 2.1 Danskerne

Læs mere

Unge mangler det digitale mindset

Unge mangler det digitale mindset Unge mangler det digitale mindset AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA EU STUDIES, MA POLITICAL ECONOMY RESUMÉ Hvad kendetegner den ungdom, der står på spring til eller lige er kommet ud

Læs mere

Vælgermarch fra de radikale

Vælgermarch fra de radikale Vælgermarch fra de radikale Kun 42 % af de som stemte radikalt ved valget i 2007, vil ikke, eller er tvivl om hvorvidt de vil, stemme på dem igen. De fleste frafaldne vil i stedet stemme på SF eller S.

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Befolkningens holdning til store vindmøller (april 2007)

Befolkningens holdning til store vindmøller (april 2007) Ugens Gallup, nr. 12 2007 Side 1/11 Sp. Spm. 1, Spm. 1: Hvor 1H stor Spm. en del 1 H af Danmarks elforbrug synes du, vindkraft bør dække? 0% (som i dag) 30% 50% eller mere Ved ikke 2 50% 1 2 5 2 4 2 2

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

fællesskab København

fællesskab København fællesskab København Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten i

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99

Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 2011.indd 1. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 21 København Ø Tlf. 39 17 39 17 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk dst@dst.dk Grøn it miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen 211 Grøn it - miljøvenlig it-anvendelse i befolkningen

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

6 skarpe. om bæredygtig omstilling og vækst

6 skarpe. om bæredygtig omstilling og vækst 6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst NOAH s Forlag, 2011 Kolofon 6 skarpe om bæredygtig omstilling og vækst Denne publikation er udarbejdet af NOAH Modvækst ISBN: 978-87-91237-48-5 Udgivet af NOAH

Læs mere

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation

Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation Marts 2015 Danskernes viden om kvinder og politisk repræsentation I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om køn og demokratisk repræsentation gennemført af Epinion for DeFacto i november/december

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

understøtte Herning Kommunes planer

understøtte Herning Kommunes planer Hvordan mere biogasproduktion kan understøtte Herning Kommunes planer på klima, energi- og miljøområdet Disposition Hvorfor taler vi så meget om vejret? Herning Kommunes klimaplan - landbrug Varmeforsyning

Læs mere