IFRS-nyt Faglig udviklingsafdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling"

Transkript

1 IFRS-nyt Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International regnskabsaflæggelse udvikler sig konstant og med hastige skridt i form af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag. Dette stiller store krav for de virksomheder, som rapporterer efter IFRS om løbende orientering om denne nye regulering, idet ændringerne gør, at virksomhederne på et meget tidligt tidspunkt skal overveje konsekvenserne af nye regler i såvel periode- som årsrapporteringen. Målet med nyhedsbrevet IFRS-nyt er at medvirke til at skabe et overblik over ændringer af IFRS-standarderne samt anden regulering vedrørende regnskabsrapportering for børsnoterede virksomheder. Nyhedsbrevet vil blive udgivet ca. 4 gange årligt. Målet med nyhedsbrevet er at orientere om IFRS og herunder give overblik over ændringer til IFRS-standarder og fortolkninger, men også at fremhæve principielle afgørelser, der kan have betydning for fortolkning af reglerne. Der kan være behov for en dybere redegørelse af specifikke regler, hvilket kan ske ved henvendelse til Faglig udviklingsafd. Endvidere indeholder nyhedsbrevet temaer, der giver eksempler på anvendelse af bestemte regler. Dette nyhedsbrev har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede virksomheder Tema: Revisionskomitéer Tema: Redegørelse for samfundsansvar i årsrapporten Tema: Redegørelse om virksomhedsledelse. IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Standard I kraft Bemærkning IFRS 8 - Driftssegmenter Erstatter IAS 14 IAS 1 - Præsentation af årsregnskaber Væsentlige ændringer IAS 23 Låneomkostninger Renter skal aktiveres på anlægsinvesteringer IFRS 1/IAS Første indregning af datterselskaber IFRS-forbedringsforslag, IFRS 2, IAS 1/32, IFRIC 13, IFRIC En række mindre ændringer i flere standarder IFRS 8 - Driftssegmenter Virksomhedens aktiviteter skal opdeles i driftssegmenter svarende til den opdeling, der anvendes i den interne rapportering til brug for ledelsens evaluering og beslutninger af segmenternes resultater og beslutninger om fordeling af ressourcer mellem segmenterne. August 2009

2 Følgende oplysninger skal medtages, selvom oplysningerne ikke udgør en del af de præsentationspligtige segmenter: Virksomhedens samlede omsætning fordelt på produkter eller tjenesteydelser evt. opdelt på ensartede grupper Virksomhedens samlede omsætning fordelt på hjemland og øvrige lande Virksomhedens aktiver fordelt på aktiver i hjemlandet og øvrige lande Om der er kunder, som repræsenterer over 10% af omsætningen samt omsætningen fra de pågældende kunder. IAS 1 Præsentation af årsregnskaber De væsentligste ændringer i IAS 1 er: Totalindkomsten omfatter periodens resultat samt øvrig totalindkomst (Other Comprehensive Income). Øvrig totalindkomst omfatter bl.a. opskrivninger, valutakursreguleringer vedrørende udenlandske døtre og dagsværdireguleringer af finansielle aktiver disponible for salg. Der skal enten præsenteres én totalindkomstopgørelse eller en opgørelse af totalindkomsten i to separate opgørelser. De to separate opgørelser omfatter en resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, hvor resultatet indgår i én linje. Totalindkomsten skal præsenteres i én linje i egenkapitalopgørelsen. Skatteeffekten af hvert enkelt element i øvrig totalindkomst skal fremgå særskilt. Ved ændringer af anvendt regnskabspraksis eller ved reklassifikationer skal der præsenteres to års sammenligningstal for balancen. Særskilt præsentation af beløb, der tilbageføres fra egenkapitalen og posteres i resultatopgørelsen (f.eks. ved realisering af aktiver disponible for salg). Ændring af terminologi, f.eks. ændres Balance til Opgørelse af finansiel stilling. Der er ikke krav om ændring af terminologien i årsregnskabet. IAS 23 - Låneomkostninger Tidligere var det valgfrit, om virksomheden ville aktivere låneomkostninger tilknyttet kvalificerende aktiver, eller om disse skulle føres i resultatopgørelsen. Denne valgfrihed er nu fjernet, hvorefter virksomheden er påkrævet at aktivere låneomkostninger. Kvalificerende aktiver er aktiver, som kræver en væsentlig tidsperiode for at blive klar til deres planlagte anvendelse eller salg, f.eks. opførelse af en ejendom. Det er ikke krævet, at der aktiveres låneomkostninger på aktiver, der måles til dagsværdi, eller produceres i store mængder. Ved ændring af regnskabspraksis som følge af ændringerne til IAS 23 skal der alene ske aktivering af låneomkostninger på aktiver, hvor påbegyndelsesdatoen for aktivering er eller senere. IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS og IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber Der er tale om følgende ændringer: Lempelse om kravet til opgørelse af oprindelig kostpris i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder i forbindelse med overgang til IFRS. Fremover kan moderselskabet anvende dagsværdi eller regnskabsmæssig værdi, opgjort efter tidligere regler, som kostpris i åbningsbalancen. Kravet om modregning af modtaget udbytte i kostprisen for datterselskaber bortfalder, hvorefter det samlede udbytte kan indregnes i resultatopgørelsen, selvom udbyttet stammer fra indtjening i dattervirksomheden fra før moderselskabets ejerskab af dattervirksomheden. Det er dog samtidig præciseret, at en sådan udbytteudbetaling er en indikation på nedskrivning af kapitalandelens værdi. IFRS-forbedringsforslag IASB har i maj 2008 offentliggjort en række mindre forbedringsforslag til eksisterende standarder, som er godkendt af EU i januar Hovedparten af forslagene er gældende for regnskabsår, der begynder eller senere. De væsentligste ændringer er følgende: 2

3 Virksomheden skal klassificere alle aktiver og forpligtelser i henhold til IFRS 5 (Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på videresalg, og ophørte aktiviteter), selvom moderselskabet efterfølgende beholder en ikke-kontrollerende ejerandel i den tidligere dattervirksomhed. Ejendomme under opførelse eller om- eller tilbygning med henblik på fremtidig anvendelse som investeringsejendomme skal i byggefasen måles i henhold til IAS 40 (Investeringsejendomme). Tidligere skulle disse ejendomme følge IAS 16 (Materielle anlægsaktiver) i byggefasen, hvilket betød måling til kostpris. Materielle anlægsaktiver, som virksomheden har besiddet med henblik på udlejning, skal reklassificeres til varebeholdninger, når udlejning er ophørt, og aktivet efterfølgende besiddes med henblik på salg. Herefter følges de almindelige regler for indregning af omsætning i overensstemmelse med IAS 18. Tidligere var der ingen undtagelser til kravet om, at gevinster ved salg af anlægsaktiver præsenteres som en nettogevinst i resultatopgørelsen. Forudbetalte omkostninger til reklame og markedsføring må kun indregnes i balancen indtil det tidspunkt, hvor virksomheden har fået adgang til varen, eller serviceydelsen er modtaget. Ikke anvendte reklameartikler kan således ikke anses for at være forudbetalte omkostninger, når levering af artiklerne er sket til virksomheden. NYHEDER VEDRØRENDE ANDEN REGULERING FOR BØRSNOTEREDE VIRKSOMHEDER I 2008 blev der gennemført ændringer af årsregnskabsloven, som har betydning for børsnoteredes regnskaber for Ophævelse af krav om revision af ledelsesberetning Ophævelsen af kravet om revision af ledelsesberetning gælder for regnskabsår, der begynder eller senere. Som følge af ændringerne er det Faglig udviklingsafdelings holdning, at oplysningsforpligtelser i henhold til IFRS ikke bør placeres i ledelsesberetningen, men i stedet skal placeres i noterne til regnskabet, som er underlagt revisionspligt. Såfremt oplysningskrav i henhold til IFRS fortsat placeres i ledelsesberetningen, er det et krav, at der i noterne henvises til ledelsesberetningen, således at oplysningskravene er dækket af selve årsregnskabet. I dette tilfælde bliver de omfattede dele af ledelsesberetningen omfattet af revisionspligt. Det er også muligt fortsat at placere oplysningsforpligtelser i henhold til IFRS i ledelsesberetningen, hvis virksomheden frivilligt aftaler med revisor, at ledelsesberetningen i sin helhed skal revideres. Ophævelse af kravet om, at børsnoterede virksomheder skal aflægge modervirksomhedens årsregnskab efter IFRS Ophævelsen af kravet om aflæggelse af modervirksomhedens regnskab efter IFRS medfører, at modervirksomhedens regnskab fremover kan aflægges efter årsregnskabsloven og dermed, at f.eks. kapitalandele i dattervirksomheder kan indregnes efter regnskabsmæssig indre værdi. Børsnoterede virksomheder, som ikke har dattervirksomheder, og som derfor ikke aflægger koncernregnskab, skal fortsat aflægge deres regnskab efter IFRS. Oplysninger om samfundsansvar Oplysningsforpligtelserne om samfundsansvar gælder for såvel store C-virksomheder som D-virksomheder og kræver et ressourceforbrug i virksomheden, hvis der skal være noget at skrive om i overensstemmelse med hensigten i årsregnskabsloven. Virksomheden skal redegøre for sine politikker for samfundsansvar, og hvordan disse politikker omsættes til handling samt yderligere, hvad virksomheden har opnået ved at fokusere på samfundsansvar. Emnet er omtalt yderligere i Tema: Redegørelse for samfundsansvar i årsrapporten. Oplysninger om virksomhedsledelse Det er Faglig udviklingsafdelings holdning, at børsnoterede virksomheder bør være opmærksomme på dette nye oplysningskrav, og at der arbejdes med beskrivelsen af virksomhedsledelse i god tid før regnskabsaflæggelsen. Beskrivelsen skal omfatte kodeks for virksomhedsledelse, redegørelse for interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg. Emnet er omtalt yderligere i Tema: Redegørelse om virksomhedsledelse. 3

4 Tema: Revisionskomité For børsnoterede virksomheder gælder, at de fra førstkommende ordinære generalforsamling afholdt efter skal etablere en revisionskomité. Kravet herom findes i Revisorlovens 31. Der gælder følgende formelle krav til revisionskomitéens medlemmer: Revisionskomitéen skal bestå af bestyrelsesmedlemmer, som dog ikke samtidigt indgår i virksomhedens direktion Mindst ét medlem af revisionsudvalget skal både være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Virksomhederne kan vælge at lade den samlede bestyrelse varetage revisionskomitéens opgaver, forudsat at ingen bestyrelsesmedlemmer indgår i direktionen og mindst ét bestyrelsesmedlem er uafhængig af virksomheden og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Små børsnoterede virksomheder, som i to år i træk ikke overskrider to ud af tre af følgende grænser: nettoomsætning på EUR 50 mio. balancesum på EUR 43 mio. 250 medarbejdere kan vælge at lade den samlede bestyrelse varetage revisionskomitéens opgaver. Det eneste krav for disse virksomheder er, at bestyrelsesformanden ikke indgår i virksomhedens direktion. Der er således ikke krav om, at mindst ét bestyrelsesmedlem skal være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Ved uafhængighed forstås, at medlemmet af revisionskomitéen ikke har nogen erhvervsmæssige, familiemæssige eller andre bånd til selskabet m.v., som kan give anledning til en interessekonflikt. Kvalifikationerne inden for regnskabsvæsen eller revision kan være opnået ved uddannelse eller ved praktisk erfaring og skal sikre, at medlemmet har tilstrækkelig kompetence til, at revisionskomitéen kan foretage en selvstændig vurdering af de opgaver, der er pålagt revisionskomitéen. Revisionskomitéens opgaver Det er revisionsudvalgets opgave at sikre, at der gennemføres en effektiv og omhyggelig revision, og at der afsættes fornødne ressourcer til at sikre regnskabsaflæggelse og revision af høj kvalitet. Revisionskomitéens opgaver skal i det mindste bestå af: Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen Overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden Indstille valg af revisor til bestyrelsen. Revisionskomitéens opgaver fastlægges ved, at bestyrelsen udarbejder et kommisso rium, hvori komitéens ansvarsområder og kompetence fastlægges. Revisionskomitéen og revisionskomitéens opgaver er en delmængde af bestyrelsen og bestyrelsens opgaver. Revisionskomitéen er i princippet en forberedende funktion for den samlede bestyrelse og ændrer som udgangspunkt ikke på det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar og pligter. Revisionskomitéens arbejde medvirker derfor alene til en øget behandlingsdybde. Omvendt kan det ikke udelukkes, at medlemmer af revisionskomitéen har et større ansvar i form af tidligere handlepligt pga. en større sagkundskab end de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 4

5 Der findes ingen lovkrav til, hvordan opgaverne i revisorlovens 31 skal udføres af revisionskomitéen. Da kravet om revisionskomité er nyt i Danmark, findes der heller ingen best practice. Det er således op til bestyrelsen i hvert enkelt selskab at tilrettelægge opgaveløsningen og fastsætte omfanget heraf, således at det sikres, at de i revisorlovens 31 nævnte opgaver er løst. Tilrettelæggelsen af opgaveløsningen og omfanget heraf skal tage udgangspunkt i og tilpasses virksomhedens risici og kompleksitet. Det foreslås, at de opgaver, der er fastsat af bestyrelsen i kommissoriet, nedbrydes til konkrete opgaver, som indsættes i en årsplan for revisionskomitéens møder. Et eksempel på dette kunne se således ud: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Årsafslutning Overvågning af regnskabsaflæggelsen Vurdering af kvartalsmeddelelse Vurdering af anvendt regnskabspraksis Vurdering af væsentlige regnskabsmæssige skøn Overvågning af interne kontrolsystemer Gennemgang af revisionsrapporter Gennemgang af interne risikorapporter Overvågning af ekstern revision Vurdering af uafhængighed, services etc. Gennemgang af rapporteringer fra revisor Vurdering af revisionsaftale og revisors revisionsstrategi Overvågning af regnskabsaflæggelsen Vurdering af kvartalsmeddelelse Vurdering af anvendt regnskabspraksis Vurdering af væsentlige regnskabsmæssige skøn Overvågning af interne kontrolsystemer Gennemgang af interne forretningsgange og kontrolprocedurer Gennemgang af revisionsrapporter Overvågning af ekstern revision Vurdering af uafhængighed, services etc. Gennemgang af rapporteringer fra revisor Overvågning af regnskabsaflæggelsen Vurdering af kvartalsmeddelelse Vurdering af anvendt regnskabspraksis Vurdering af væsentlige regnskabsmæssige skøn Påse overholdelse af regnskabsmanualer Overvågning af interne kontrolsystemer Gennemgang af revisionsrapporter Gennemgang af interne risikorapporter Overvågning af ekstern revision Vurdering af uafhængighed, services etc. Gennemgang af rapporteringer fra revisor Overvågning af regnskabsaflæggelsen Vurdering af årsregnskabsmeddelelse og årsrapport Vurdering af anvendt regnskabspraksis Vurdering af væsentlige regnskabsmæssige skøn Overvågning af interne kontrolsystemer Gennemgang af revisionsrapporter Overvågning af ekstern revision Vurdering af uafhængighed, services etc. Gennemgang af rapporteringer fra revisor Indstille valg af revisor Revisionskomitéens pligt består alene i at overvåge (dog også kontrollere for så vidt angår revisors uafhængighed), og det er således ikke hensigten, at revisionskomitéen selv skal foretage egentlige kontroller. Revisionskomitéen skal sikre, at der foreligger politikker, forretningsgange, manualer osv. i fornødent omfang. Overvågningen sker derefter ved at indkalde relevant materiale/dokumenter, medarbejdere, direktion, revision og evt. eksterne rådgivere med henblik på, at revisionskomitéen kan tilegne sig og påse de oplysninger, som er relevante, og få oplysninger om, at politikker, forretningsgange, manualer, deadlines for rapporteringer, funktionsadskillelser osv. overholdes. Det er således nødvendigt at definere informationsbehovet og kommunikere tidsplaner og informationsbehov ud til personer, som skal bidrage med de nødvendige oplysninger. 5

6 Særligt om finansielle virksomheder For virksomheder underlagt tilsyn af Finanstilsynet er i henhold til revisorlovens 31 udstedt en bekendtgørelse, der gælder særligt for disse virksomheder. For disse virksomheder gælder de generelle regler i revisorlovens 31 tilsvarende, dog er der følgende forskelle: Bestyrelsen i finansielle virksomheder skal mindst én gang årligt tage stilling til behovet for etablering af en revisionskomité. I revisorlovens 31 er det fastsat, at det alene er børsnoterede virksomheder, der skal etablere revisionskomitéer, dog ikke dattervirksomheder, hvis modervirksomheden har en revisionskomité. Denne afgrænsning gælder ikke for finansielle virksomheder, hvorfor det principielt er alle virksomheder, der skal vurdere behovet for etablering af revisionskomité, også dattervirksomheder samt ikke-børsnoterede virksomheder. I henhold til bekendtgørelsen er det dog muligt at oprette en fælles revisionskomité for de virksomheder i en finansiel koncern, som er pligtige til at etablere revisionskomité, hvilket dog medfører nogle ekstra opgaver for denne komité. Danske børsnoterede finansielle virksomheder skal etablere en revisionskomité Ikke-børsnoterede finansielle virksomheder skal etablere en revisionskomité, hvis virksomheden i to år i træk har en balancesum på over DKK 500 mio. Kravet om kvalifikationerne hos mindst ét medlem af revisionskomitéen er mere restriktivt for finansielle virksomheder, idet der specifikt kræves, at kvalifikationer opnået gennem praktisk erfaring skal være fra virksomheder, der aflægger regnskab efter lov om finansiel virksomhed eller IFRS. For ikke-finansielle børsnoterede virksomheder er det tilstrækkeligt at have kompetencer inden for regnskabsvæsen og revision. 6

7 Tema: Samfundsansvar Folketinget vedtog den ændringer af årsregnskabsloven vedrørende redegørelse om samfundsansvar. Ændringen gælder for store C- og D-virksomheder og gælder for regnskabsår, der begynder eller senere. Redegørelsen kan undlades for dattervirksomheder, som indgår i et koncernregnskab, der afgiver oplysningerne for koncernen som helhed. Redegørelsen om samfundsansvar skal bestå af følgende: Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Hvis virksomheden ikke har formuleret politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses. Ved virksomhedens samfundsansvar forstås, at virksomheden frivilligt integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption. Lovens formål er at tilskynde virksomheder til at forholde sig aktivt til deres samfundsansvar og integrere dette i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter, således at det giver værdi for såvel samfundet som for virksomheden. Beskrivelsen af samfundsansvar i årsrapporten er "sidste led" i en længere proces, hvor den enkelte virksomhed definerer sine politikker for samfundsansvar, og derefter fører disse ud i livet og rapporterer herom på kontinuerlig basis. Politikkerne for samfundsansvar kan i høj grad have en forretningsdrevet tilgang. Virksomhedens tilgang til samfundsansvar starter således på et "strategisk" niveau, der skal sikre sammenhæng mellem eksempelvis social og miljømæssig ansvarlighed på den ene side og virksomhedens kommercielle forretning på den anden. Der findes internationale anerkendte standarder og retningslinjer for samfundsansvar, som vil skabe troværdighed om virksomhedens arbejde med samfundsansvar og gøre international sammenligning mulig, f.eks. FN s Global Compact. Det er Faglig udviklingsafdelings holdning, at omfattede virksomheder bør forholde sig til lovkravet om beskrivelse af samfundsansvar allerede nu. Der er f.eks. følgende relevante spørgsmål, der bør overvejes, hvis virksomheden ikke allerede nu arbejder aktivt med samfundsansvar: Ønsker virksomheden at fremstå som en virksomhed, der påtager sig samfundsansvar? Er der negative konsekvenser for virksomheden ved ikke aktivt at arbejde med samfundsansvar bl.a. set i lyset af den stigende fokusering på området? Hvilket samfundsansvar er væsentligt for virksomheden at arbejde med hvad er realistisk? Hvad er målet med at arbejde med samfundsansvar, herunder det forretningsmæssige mål? Skal arbejdet med samfundsansvar baseres på internationale standarder og retningslinjer? Er der tilstrækkelige ressourcer i virksomheden til at arbejde med samfundsansvar? Hvordan skal politikkerne for samfundsansvar implementeres i virksomheden? Hvordan sikres grundlag for redegørelsen i årsrapporten om opnåede resultater? Hvem ønsker virksomheden er målgruppen, når redegørelsen for samfundsansvar skal udarbejdes? Redegørelsen om samfundsansvar kan være et stærkt værktøj til at promovere virksomheden som en ansvarlig virksomhed. Målet med dette kan være at fastholde/tiltrække medarbejdere, kunder osv. Målet og ambitionen for samfundsansvar bør afpasses virksomhedens aktiviteter, således at virksomhedens arbejde med samfundsansvar fremstår troværdigt. Et ejendomsselskab, der opfører ejendomme i Danmark, kan således f.eks. definere en politik om at stille miljømæssige krav til sine underleverandører for at fremstå som en grøn virksomhed. Dermed kan virksomheden tilføre de færdigopførte ejendomme ekstra værdi i bestræbelserne på at tiltrække købere, lejere osv. På hjemmesiden findes vejledning, gode råd, værktøjer, links og debatter, som giver gode idéer til arbejdet med samfundsansvar. 7

8 Tema: Virksomhedsledelse Ved ændringen af årsregnskabsloven den blev der indført krav om, at virksomheder i regnskabsklasse D skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse. Formålet med redegørelsen er bl.a. at sikre troværdighed ved offentliggørelse af finansielle oplysninger. Virksomheder i regnskabsklasse D, der ikke har aktier noteret på en børs, skal alene redegøre for de interne kontrol- og risikostyringssystemer. Kodeks for virksomhedsledelse Kravene om redegørelse om kodeks for virksomhedsledelse ændrer ikke meget for børsnoterede selskaber på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Disse virksomheder har hidtil været omfattet af Anbefalinger for god selskabsledelse, jf. fondsbørsens regler, og har redegjort herfor efter følg-eller-forklar -princippet i ledelsesberetningen. Årsregnskabslovens nye bestemmelse følger også følg-eller-forklar -princippet. Ud over henvisning til, hvilke kodekser virksomheden er omfattet af, skal der alene redegøres for de dele af kodeksen, der ikke følges, herunder skal dette begrundes. Der skal redegøres for alle kodekser, der følges, uanset om dette er påkrævet eller frivilligt. Der stilles p.t. ikke krav om, hvorvidt virksomheder noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S følger en kodeks for virksomhedsledelse. Disse virksomheder skal således angive, at de ikke er omfattet af en kodeks og blot redegøre for, hvilke kodekser der frivilligt følges efter følg-eller-forklar -princippet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er bemyndiget til at udstede regler for, at oplysningerne om virksomhedsledelse gives på selskabets hjemmeside, og at selskabet i ledelsesberetningen blot henviser til hjemmesiden. Hvis virksomheden vælger denne løsning, udgør beskrivelsen på hjemmesiden en del af årsrapporten. Hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Kravet om beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer vedrørende regnskabsaflæggelsen er nyt. Kravet ændrer ikke på ledelsens ansvar i virksomheden. Der skal blot redegøres for den del, der relaterer sig til regnskabsaflæggelsen. Det er Faglig udviklingsafdelings holdning, at virksomhederne allerede nu bør fokusere på oplysningskravet, idet kravet om redegørelsen retter fokus på de interne kontrol- og risikostyringssystemer, der relaterer sig til regnskabsaflæggelsen. Ledelsen skal endvidere sikre, at der foreligger den fornødne dokumentation for oplysningerne. Beskrivelsen skal afspejle de aktuelle forhold og skal derfor være tilpasset den enkelte virksomheds karakteristika (f.eks. størrelse, kompleksitet og struktur). Beskrivelsen bør omfatte: Procedurer eller systemer, som virksomheden har indført i forbindelse med risikostyringen, herunder hvorledes ledelsen løbende identificerer og styrer risici for væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen. Interne kontrolsystemer, som er indført i virksomheden til sikring af, at væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen bliver imødegået, opdaget og korrigeret. Dokumentationen for de afgivne oplysninger omfatter bl.a. ledelsesgodkendte politikker og procedurer for regnskabsaflæggelsen, f.eks. regnskabs- og rapporteringsmanualer på væsentlige regnskabsmæssige poster, ved virksomhedskøb osv., som indeholder krav om forretningsgange, funktionsadskillelser, procedurer for godkendelser, interne kontroller, krav til afstemninger, beskrivelse af regnskabspraksis og konsolideringsprincipper samt politikker for finans, it, skat osv. Et væsentligt element i planlægningen af redegørelsen i ledelsesberetningen er at fastlægge det grundlag, der skal være til stede, for at redegørelsen kan udarbejdes. Det må forventes, at grundlaget skal være mere formaliseret, end hvad de fleste virksomheder normalt er vant til, herunder at ledelsen formelt har godkendt politikker, instrukser osv. Det er herudover væsentligt, at det sikres, at politikker, instrukser m.v. er implementeret korrekt i virksomheden, samt at ledelsen foretager kontrol heraf og løbende foretager korrektioner efter behov. 8

9 Sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg Der skal gives en beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion. Beskrivelsen kan omfatte ledelsesorganernes (direktion og bestyrelse) opgaver og ansvar. Omfattede udvalg kan være nominerings-, vederlags- og revisionsudvalg. Vedrørende udvalg anbefales det, at væsentlige punkter i udvalgets kommissorium oplyses i ledelsesberetningen med oplysning om navnene på medlemmerne og antallet af møder. 9

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Kommissorium På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010

Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 Kommissorium for Revisionsudvalget i Aktieselskabet Schouw & Co. 2. udgave, december 2010 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Opgaver... 3 3. Revisionsudvalgets bemyndigelse og ressourcer... 4 4. Organisation...

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2006 besluttede bestyrelsen for Solar A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Nærværende kommissorium er opdateret og godkendt

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S

Den 10. august Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Den 10. august 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i Danmarks Skibskredit A/S Indholdsfortegnelse 1 Præampel... 3 2 Konstituering og formål... 3 3 Sammensætning... 3 4 Møder... 4 5 Bemyndigelse og

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30.

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N CVR-nr: 25 90 73 10 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6/1 2016 Per Stokholm Dirigent

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisionsudvalg Kommissorium. Juni 2016

Revisionsudvalg Kommissorium. Juni 2016 Revisionsudvalg Kommissorium Juni 2016 Index 1. Indledning... 2 2. Revisionsudvalgets formål... 2 3. Revisionsudvalgets opgaver... 3 4. Revisionsudvalgets deltagere... 3 5. Revisionsudvalgets møder...

Læs mere

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a

REVISOR- TJEKLISTE. Årsregnskabslovens 99 a REVISOR- TJEKLISTE Årsregnskabslovens 99 a I henhold til 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder (regnskabsklasse store C og D) i ledelsesberetningen redegøre for samfundsansvar.1 Erhvervs- og

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: LOV nr 516 af 17/06/2008 Lov om ændring af årsregnskabsloven 1) (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter i forbindelse med ledelsesberetningen m.v.) VI MARGRETHE

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere