IFRS-nyt Faglig udviklingsafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS-nyt 2009-01. Faglig udviklingsafdeling"

Transkript

1 IFRS-nyt Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT Faglig udviklingsafd. lancerer et nyhedsbrev for IFRS-brugere med nyheder om IFRS og anden regulering for børsnoterede virksomheder. International regnskabsaflæggelse udvikler sig konstant og med hastige skridt i form af nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag. Dette stiller store krav for de virksomheder, som rapporterer efter IFRS om løbende orientering om denne nye regulering, idet ændringerne gør, at virksomhederne på et meget tidligt tidspunkt skal overveje konsekvenserne af nye regler i såvel periode- som årsrapporteringen. Målet med nyhedsbrevet IFRS-nyt er at medvirke til at skabe et overblik over ændringer af IFRS-standarderne samt anden regulering vedrørende regnskabsrapportering for børsnoterede virksomheder. Nyhedsbrevet vil blive udgivet ca. 4 gange årligt. Målet med nyhedsbrevet er at orientere om IFRS og herunder give overblik over ændringer til IFRS-standarder og fortolkninger, men også at fremhæve principielle afgørelser, der kan have betydning for fortolkning af reglerne. Der kan være behov for en dybere redegørelse af specifikke regler, hvilket kan ske ved henvendelse til Faglig udviklingsafd. Endvidere indeholder nyhedsbrevet temaer, der giver eksempler på anvendelse af bestemte regler. Dette nyhedsbrev har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede virksomheder Tema: Revisionskomitéer Tema: Redegørelse for samfundsansvar i årsrapporten Tema: Redegørelse om virksomhedsledelse. IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Standard I kraft Bemærkning IFRS 8 - Driftssegmenter Erstatter IAS 14 IAS 1 - Præsentation af årsregnskaber Væsentlige ændringer IAS 23 Låneomkostninger Renter skal aktiveres på anlægsinvesteringer IFRS 1/IAS Første indregning af datterselskaber IFRS-forbedringsforslag, IFRS 2, IAS 1/32, IFRIC 13, IFRIC En række mindre ændringer i flere standarder IFRS 8 - Driftssegmenter Virksomhedens aktiviteter skal opdeles i driftssegmenter svarende til den opdeling, der anvendes i den interne rapportering til brug for ledelsens evaluering og beslutninger af segmenternes resultater og beslutninger om fordeling af ressourcer mellem segmenterne. August 2009

2 Følgende oplysninger skal medtages, selvom oplysningerne ikke udgør en del af de præsentationspligtige segmenter: Virksomhedens samlede omsætning fordelt på produkter eller tjenesteydelser evt. opdelt på ensartede grupper Virksomhedens samlede omsætning fordelt på hjemland og øvrige lande Virksomhedens aktiver fordelt på aktiver i hjemlandet og øvrige lande Om der er kunder, som repræsenterer over 10% af omsætningen samt omsætningen fra de pågældende kunder. IAS 1 Præsentation af årsregnskaber De væsentligste ændringer i IAS 1 er: Totalindkomsten omfatter periodens resultat samt øvrig totalindkomst (Other Comprehensive Income). Øvrig totalindkomst omfatter bl.a. opskrivninger, valutakursreguleringer vedrørende udenlandske døtre og dagsværdireguleringer af finansielle aktiver disponible for salg. Der skal enten præsenteres én totalindkomstopgørelse eller en opgørelse af totalindkomsten i to separate opgørelser. De to separate opgørelser omfatter en resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, hvor resultatet indgår i én linje. Totalindkomsten skal præsenteres i én linje i egenkapitalopgørelsen. Skatteeffekten af hvert enkelt element i øvrig totalindkomst skal fremgå særskilt. Ved ændringer af anvendt regnskabspraksis eller ved reklassifikationer skal der præsenteres to års sammenligningstal for balancen. Særskilt præsentation af beløb, der tilbageføres fra egenkapitalen og posteres i resultatopgørelsen (f.eks. ved realisering af aktiver disponible for salg). Ændring af terminologi, f.eks. ændres Balance til Opgørelse af finansiel stilling. Der er ikke krav om ændring af terminologien i årsregnskabet. IAS 23 - Låneomkostninger Tidligere var det valgfrit, om virksomheden ville aktivere låneomkostninger tilknyttet kvalificerende aktiver, eller om disse skulle føres i resultatopgørelsen. Denne valgfrihed er nu fjernet, hvorefter virksomheden er påkrævet at aktivere låneomkostninger. Kvalificerende aktiver er aktiver, som kræver en væsentlig tidsperiode for at blive klar til deres planlagte anvendelse eller salg, f.eks. opførelse af en ejendom. Det er ikke krævet, at der aktiveres låneomkostninger på aktiver, der måles til dagsværdi, eller produceres i store mængder. Ved ændring af regnskabspraksis som følge af ændringerne til IAS 23 skal der alene ske aktivering af låneomkostninger på aktiver, hvor påbegyndelsesdatoen for aktivering er eller senere. IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS og IAS 27 Koncernregnskaber og separate årsregnskaber Der er tale om følgende ændringer: Lempelse om kravet til opgørelse af oprindelig kostpris i dattervirksomheder, joint ventures og associerede virksomheder i forbindelse med overgang til IFRS. Fremover kan moderselskabet anvende dagsværdi eller regnskabsmæssig værdi, opgjort efter tidligere regler, som kostpris i åbningsbalancen. Kravet om modregning af modtaget udbytte i kostprisen for datterselskaber bortfalder, hvorefter det samlede udbytte kan indregnes i resultatopgørelsen, selvom udbyttet stammer fra indtjening i dattervirksomheden fra før moderselskabets ejerskab af dattervirksomheden. Det er dog samtidig præciseret, at en sådan udbytteudbetaling er en indikation på nedskrivning af kapitalandelens værdi. IFRS-forbedringsforslag IASB har i maj 2008 offentliggjort en række mindre forbedringsforslag til eksisterende standarder, som er godkendt af EU i januar Hovedparten af forslagene er gældende for regnskabsår, der begynder eller senere. De væsentligste ændringer er følgende: 2

3 Virksomheden skal klassificere alle aktiver og forpligtelser i henhold til IFRS 5 (Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på videresalg, og ophørte aktiviteter), selvom moderselskabet efterfølgende beholder en ikke-kontrollerende ejerandel i den tidligere dattervirksomhed. Ejendomme under opførelse eller om- eller tilbygning med henblik på fremtidig anvendelse som investeringsejendomme skal i byggefasen måles i henhold til IAS 40 (Investeringsejendomme). Tidligere skulle disse ejendomme følge IAS 16 (Materielle anlægsaktiver) i byggefasen, hvilket betød måling til kostpris. Materielle anlægsaktiver, som virksomheden har besiddet med henblik på udlejning, skal reklassificeres til varebeholdninger, når udlejning er ophørt, og aktivet efterfølgende besiddes med henblik på salg. Herefter følges de almindelige regler for indregning af omsætning i overensstemmelse med IAS 18. Tidligere var der ingen undtagelser til kravet om, at gevinster ved salg af anlægsaktiver præsenteres som en nettogevinst i resultatopgørelsen. Forudbetalte omkostninger til reklame og markedsføring må kun indregnes i balancen indtil det tidspunkt, hvor virksomheden har fået adgang til varen, eller serviceydelsen er modtaget. Ikke anvendte reklameartikler kan således ikke anses for at være forudbetalte omkostninger, når levering af artiklerne er sket til virksomheden. NYHEDER VEDRØRENDE ANDEN REGULERING FOR BØRSNOTEREDE VIRKSOMHEDER I 2008 blev der gennemført ændringer af årsregnskabsloven, som har betydning for børsnoteredes regnskaber for Ophævelse af krav om revision af ledelsesberetning Ophævelsen af kravet om revision af ledelsesberetning gælder for regnskabsår, der begynder eller senere. Som følge af ændringerne er det Faglig udviklingsafdelings holdning, at oplysningsforpligtelser i henhold til IFRS ikke bør placeres i ledelsesberetningen, men i stedet skal placeres i noterne til regnskabet, som er underlagt revisionspligt. Såfremt oplysningskrav i henhold til IFRS fortsat placeres i ledelsesberetningen, er det et krav, at der i noterne henvises til ledelsesberetningen, således at oplysningskravene er dækket af selve årsregnskabet. I dette tilfælde bliver de omfattede dele af ledelsesberetningen omfattet af revisionspligt. Det er også muligt fortsat at placere oplysningsforpligtelser i henhold til IFRS i ledelsesberetningen, hvis virksomheden frivilligt aftaler med revisor, at ledelsesberetningen i sin helhed skal revideres. Ophævelse af kravet om, at børsnoterede virksomheder skal aflægge modervirksomhedens årsregnskab efter IFRS Ophævelsen af kravet om aflæggelse af modervirksomhedens regnskab efter IFRS medfører, at modervirksomhedens regnskab fremover kan aflægges efter årsregnskabsloven og dermed, at f.eks. kapitalandele i dattervirksomheder kan indregnes efter regnskabsmæssig indre værdi. Børsnoterede virksomheder, som ikke har dattervirksomheder, og som derfor ikke aflægger koncernregnskab, skal fortsat aflægge deres regnskab efter IFRS. Oplysninger om samfundsansvar Oplysningsforpligtelserne om samfundsansvar gælder for såvel store C-virksomheder som D-virksomheder og kræver et ressourceforbrug i virksomheden, hvis der skal være noget at skrive om i overensstemmelse med hensigten i årsregnskabsloven. Virksomheden skal redegøre for sine politikker for samfundsansvar, og hvordan disse politikker omsættes til handling samt yderligere, hvad virksomheden har opnået ved at fokusere på samfundsansvar. Emnet er omtalt yderligere i Tema: Redegørelse for samfundsansvar i årsrapporten. Oplysninger om virksomhedsledelse Det er Faglig udviklingsafdelings holdning, at børsnoterede virksomheder bør være opmærksomme på dette nye oplysningskrav, og at der arbejdes med beskrivelsen af virksomhedsledelse i god tid før regnskabsaflæggelsen. Beskrivelsen skal omfatte kodeks for virksomhedsledelse, redegørelse for interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg. Emnet er omtalt yderligere i Tema: Redegørelse om virksomhedsledelse. 3

4 Tema: Revisionskomité For børsnoterede virksomheder gælder, at de fra førstkommende ordinære generalforsamling afholdt efter skal etablere en revisionskomité. Kravet herom findes i Revisorlovens 31. Der gælder følgende formelle krav til revisionskomitéens medlemmer: Revisionskomitéen skal bestå af bestyrelsesmedlemmer, som dog ikke samtidigt indgår i virksomhedens direktion Mindst ét medlem af revisionsudvalget skal både være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Virksomhederne kan vælge at lade den samlede bestyrelse varetage revisionskomitéens opgaver, forudsat at ingen bestyrelsesmedlemmer indgår i direktionen og mindst ét bestyrelsesmedlem er uafhængig af virksomheden og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Små børsnoterede virksomheder, som i to år i træk ikke overskrider to ud af tre af følgende grænser: nettoomsætning på EUR 50 mio. balancesum på EUR 43 mio. 250 medarbejdere kan vælge at lade den samlede bestyrelse varetage revisionskomitéens opgaver. Det eneste krav for disse virksomheder er, at bestyrelsesformanden ikke indgår i virksomhedens direktion. Der er således ikke krav om, at mindst ét bestyrelsesmedlem skal være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Ved uafhængighed forstås, at medlemmet af revisionskomitéen ikke har nogen erhvervsmæssige, familiemæssige eller andre bånd til selskabet m.v., som kan give anledning til en interessekonflikt. Kvalifikationerne inden for regnskabsvæsen eller revision kan være opnået ved uddannelse eller ved praktisk erfaring og skal sikre, at medlemmet har tilstrækkelig kompetence til, at revisionskomitéen kan foretage en selvstændig vurdering af de opgaver, der er pålagt revisionskomitéen. Revisionskomitéens opgaver Det er revisionsudvalgets opgave at sikre, at der gennemføres en effektiv og omhyggelig revision, og at der afsættes fornødne ressourcer til at sikre regnskabsaflæggelse og revision af høj kvalitet. Revisionskomitéens opgaver skal i det mindste bestå af: Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen Overvåge, om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuelle interne revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt Overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet m.v. Overvåge og kontrollere revisors uafhængighed, herunder særligt leveringen af yderligere tjenesteydelser til virksomheden Indstille valg af revisor til bestyrelsen. Revisionskomitéens opgaver fastlægges ved, at bestyrelsen udarbejder et kommisso rium, hvori komitéens ansvarsområder og kompetence fastlægges. Revisionskomitéen og revisionskomitéens opgaver er en delmængde af bestyrelsen og bestyrelsens opgaver. Revisionskomitéen er i princippet en forberedende funktion for den samlede bestyrelse og ændrer som udgangspunkt ikke på det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar og pligter. Revisionskomitéens arbejde medvirker derfor alene til en øget behandlingsdybde. Omvendt kan det ikke udelukkes, at medlemmer af revisionskomitéen har et større ansvar i form af tidligere handlepligt pga. en større sagkundskab end de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 4

5 Der findes ingen lovkrav til, hvordan opgaverne i revisorlovens 31 skal udføres af revisionskomitéen. Da kravet om revisionskomité er nyt i Danmark, findes der heller ingen best practice. Det er således op til bestyrelsen i hvert enkelt selskab at tilrettelægge opgaveløsningen og fastsætte omfanget heraf, således at det sikres, at de i revisorlovens 31 nævnte opgaver er løst. Tilrettelæggelsen af opgaveløsningen og omfanget heraf skal tage udgangspunkt i og tilpasses virksomhedens risici og kompleksitet. Det foreslås, at de opgaver, der er fastsat af bestyrelsen i kommissoriet, nedbrydes til konkrete opgaver, som indsættes i en årsplan for revisionskomitéens møder. Et eksempel på dette kunne se således ud: 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Årsafslutning Overvågning af regnskabsaflæggelsen Vurdering af kvartalsmeddelelse Vurdering af anvendt regnskabspraksis Vurdering af væsentlige regnskabsmæssige skøn Overvågning af interne kontrolsystemer Gennemgang af revisionsrapporter Gennemgang af interne risikorapporter Overvågning af ekstern revision Vurdering af uafhængighed, services etc. Gennemgang af rapporteringer fra revisor Vurdering af revisionsaftale og revisors revisionsstrategi Overvågning af regnskabsaflæggelsen Vurdering af kvartalsmeddelelse Vurdering af anvendt regnskabspraksis Vurdering af væsentlige regnskabsmæssige skøn Overvågning af interne kontrolsystemer Gennemgang af interne forretningsgange og kontrolprocedurer Gennemgang af revisionsrapporter Overvågning af ekstern revision Vurdering af uafhængighed, services etc. Gennemgang af rapporteringer fra revisor Overvågning af regnskabsaflæggelsen Vurdering af kvartalsmeddelelse Vurdering af anvendt regnskabspraksis Vurdering af væsentlige regnskabsmæssige skøn Påse overholdelse af regnskabsmanualer Overvågning af interne kontrolsystemer Gennemgang af revisionsrapporter Gennemgang af interne risikorapporter Overvågning af ekstern revision Vurdering af uafhængighed, services etc. Gennemgang af rapporteringer fra revisor Overvågning af regnskabsaflæggelsen Vurdering af årsregnskabsmeddelelse og årsrapport Vurdering af anvendt regnskabspraksis Vurdering af væsentlige regnskabsmæssige skøn Overvågning af interne kontrolsystemer Gennemgang af revisionsrapporter Overvågning af ekstern revision Vurdering af uafhængighed, services etc. Gennemgang af rapporteringer fra revisor Indstille valg af revisor Revisionskomitéens pligt består alene i at overvåge (dog også kontrollere for så vidt angår revisors uafhængighed), og det er således ikke hensigten, at revisionskomitéen selv skal foretage egentlige kontroller. Revisionskomitéen skal sikre, at der foreligger politikker, forretningsgange, manualer osv. i fornødent omfang. Overvågningen sker derefter ved at indkalde relevant materiale/dokumenter, medarbejdere, direktion, revision og evt. eksterne rådgivere med henblik på, at revisionskomitéen kan tilegne sig og påse de oplysninger, som er relevante, og få oplysninger om, at politikker, forretningsgange, manualer, deadlines for rapporteringer, funktionsadskillelser osv. overholdes. Det er således nødvendigt at definere informationsbehovet og kommunikere tidsplaner og informationsbehov ud til personer, som skal bidrage med de nødvendige oplysninger. 5

6 Særligt om finansielle virksomheder For virksomheder underlagt tilsyn af Finanstilsynet er i henhold til revisorlovens 31 udstedt en bekendtgørelse, der gælder særligt for disse virksomheder. For disse virksomheder gælder de generelle regler i revisorlovens 31 tilsvarende, dog er der følgende forskelle: Bestyrelsen i finansielle virksomheder skal mindst én gang årligt tage stilling til behovet for etablering af en revisionskomité. I revisorlovens 31 er det fastsat, at det alene er børsnoterede virksomheder, der skal etablere revisionskomitéer, dog ikke dattervirksomheder, hvis modervirksomheden har en revisionskomité. Denne afgrænsning gælder ikke for finansielle virksomheder, hvorfor det principielt er alle virksomheder, der skal vurdere behovet for etablering af revisionskomité, også dattervirksomheder samt ikke-børsnoterede virksomheder. I henhold til bekendtgørelsen er det dog muligt at oprette en fælles revisionskomité for de virksomheder i en finansiel koncern, som er pligtige til at etablere revisionskomité, hvilket dog medfører nogle ekstra opgaver for denne komité. Danske børsnoterede finansielle virksomheder skal etablere en revisionskomité Ikke-børsnoterede finansielle virksomheder skal etablere en revisionskomité, hvis virksomheden i to år i træk har en balancesum på over DKK 500 mio. Kravet om kvalifikationerne hos mindst ét medlem af revisionskomitéen er mere restriktivt for finansielle virksomheder, idet der specifikt kræves, at kvalifikationer opnået gennem praktisk erfaring skal være fra virksomheder, der aflægger regnskab efter lov om finansiel virksomhed eller IFRS. For ikke-finansielle børsnoterede virksomheder er det tilstrækkeligt at have kompetencer inden for regnskabsvæsen og revision. 6

7 Tema: Samfundsansvar Folketinget vedtog den ændringer af årsregnskabsloven vedrørende redegørelse om samfundsansvar. Ændringen gælder for store C- og D-virksomheder og gælder for regnskabsår, der begynder eller senere. Redegørelsen kan undlades for dattervirksomheder, som indgår i et koncernregnskab, der afgiver oplysningerne for koncernen som helhed. Redegørelsen om samfundsansvar skal bestå af følgende: Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover. Hvis virksomheden ikke har formuleret politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses. Ved virksomhedens samfundsansvar forstås, at virksomheden frivilligt integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption. Lovens formål er at tilskynde virksomheder til at forholde sig aktivt til deres samfundsansvar og integrere dette i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter, således at det giver værdi for såvel samfundet som for virksomheden. Beskrivelsen af samfundsansvar i årsrapporten er "sidste led" i en længere proces, hvor den enkelte virksomhed definerer sine politikker for samfundsansvar, og derefter fører disse ud i livet og rapporterer herom på kontinuerlig basis. Politikkerne for samfundsansvar kan i høj grad have en forretningsdrevet tilgang. Virksomhedens tilgang til samfundsansvar starter således på et "strategisk" niveau, der skal sikre sammenhæng mellem eksempelvis social og miljømæssig ansvarlighed på den ene side og virksomhedens kommercielle forretning på den anden. Der findes internationale anerkendte standarder og retningslinjer for samfundsansvar, som vil skabe troværdighed om virksomhedens arbejde med samfundsansvar og gøre international sammenligning mulig, f.eks. FN s Global Compact. Det er Faglig udviklingsafdelings holdning, at omfattede virksomheder bør forholde sig til lovkravet om beskrivelse af samfundsansvar allerede nu. Der er f.eks. følgende relevante spørgsmål, der bør overvejes, hvis virksomheden ikke allerede nu arbejder aktivt med samfundsansvar: Ønsker virksomheden at fremstå som en virksomhed, der påtager sig samfundsansvar? Er der negative konsekvenser for virksomheden ved ikke aktivt at arbejde med samfundsansvar bl.a. set i lyset af den stigende fokusering på området? Hvilket samfundsansvar er væsentligt for virksomheden at arbejde med hvad er realistisk? Hvad er målet med at arbejde med samfundsansvar, herunder det forretningsmæssige mål? Skal arbejdet med samfundsansvar baseres på internationale standarder og retningslinjer? Er der tilstrækkelige ressourcer i virksomheden til at arbejde med samfundsansvar? Hvordan skal politikkerne for samfundsansvar implementeres i virksomheden? Hvordan sikres grundlag for redegørelsen i årsrapporten om opnåede resultater? Hvem ønsker virksomheden er målgruppen, når redegørelsen for samfundsansvar skal udarbejdes? Redegørelsen om samfundsansvar kan være et stærkt værktøj til at promovere virksomheden som en ansvarlig virksomhed. Målet med dette kan være at fastholde/tiltrække medarbejdere, kunder osv. Målet og ambitionen for samfundsansvar bør afpasses virksomhedens aktiviteter, således at virksomhedens arbejde med samfundsansvar fremstår troværdigt. Et ejendomsselskab, der opfører ejendomme i Danmark, kan således f.eks. definere en politik om at stille miljømæssige krav til sine underleverandører for at fremstå som en grøn virksomhed. Dermed kan virksomheden tilføre de færdigopførte ejendomme ekstra værdi i bestræbelserne på at tiltrække købere, lejere osv. På hjemmesiden findes vejledning, gode råd, værktøjer, links og debatter, som giver gode idéer til arbejdet med samfundsansvar. 7

8 Tema: Virksomhedsledelse Ved ændringen af årsregnskabsloven den blev der indført krav om, at virksomheder i regnskabsklasse D skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse. Formålet med redegørelsen er bl.a. at sikre troværdighed ved offentliggørelse af finansielle oplysninger. Virksomheder i regnskabsklasse D, der ikke har aktier noteret på en børs, skal alene redegøre for de interne kontrol- og risikostyringssystemer. Kodeks for virksomhedsledelse Kravene om redegørelse om kodeks for virksomhedsledelse ændrer ikke meget for børsnoterede selskaber på OMX Nordic Exchange Copenhagen. Disse virksomheder har hidtil været omfattet af Anbefalinger for god selskabsledelse, jf. fondsbørsens regler, og har redegjort herfor efter følg-eller-forklar -princippet i ledelsesberetningen. Årsregnskabslovens nye bestemmelse følger også følg-eller-forklar -princippet. Ud over henvisning til, hvilke kodekser virksomheden er omfattet af, skal der alene redegøres for de dele af kodeksen, der ikke følges, herunder skal dette begrundes. Der skal redegøres for alle kodekser, der følges, uanset om dette er påkrævet eller frivilligt. Der stilles p.t. ikke krav om, hvorvidt virksomheder noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S følger en kodeks for virksomhedsledelse. Disse virksomheder skal således angive, at de ikke er omfattet af en kodeks og blot redegøre for, hvilke kodekser der frivilligt følges efter følg-eller-forklar -princippet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er bemyndiget til at udstede regler for, at oplysningerne om virksomhedsledelse gives på selskabets hjemmeside, og at selskabet i ledelsesberetningen blot henviser til hjemmesiden. Hvis virksomheden vælger denne løsning, udgør beskrivelsen på hjemmesiden en del af årsrapporten. Hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Kravet om beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer vedrørende regnskabsaflæggelsen er nyt. Kravet ændrer ikke på ledelsens ansvar i virksomheden. Der skal blot redegøres for den del, der relaterer sig til regnskabsaflæggelsen. Det er Faglig udviklingsafdelings holdning, at virksomhederne allerede nu bør fokusere på oplysningskravet, idet kravet om redegørelsen retter fokus på de interne kontrol- og risikostyringssystemer, der relaterer sig til regnskabsaflæggelsen. Ledelsen skal endvidere sikre, at der foreligger den fornødne dokumentation for oplysningerne. Beskrivelsen skal afspejle de aktuelle forhold og skal derfor være tilpasset den enkelte virksomheds karakteristika (f.eks. størrelse, kompleksitet og struktur). Beskrivelsen bør omfatte: Procedurer eller systemer, som virksomheden har indført i forbindelse med risikostyringen, herunder hvorledes ledelsen løbende identificerer og styrer risici for væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen. Interne kontrolsystemer, som er indført i virksomheden til sikring af, at væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen bliver imødegået, opdaget og korrigeret. Dokumentationen for de afgivne oplysninger omfatter bl.a. ledelsesgodkendte politikker og procedurer for regnskabsaflæggelsen, f.eks. regnskabs- og rapporteringsmanualer på væsentlige regnskabsmæssige poster, ved virksomhedskøb osv., som indeholder krav om forretningsgange, funktionsadskillelser, procedurer for godkendelser, interne kontroller, krav til afstemninger, beskrivelse af regnskabspraksis og konsolideringsprincipper samt politikker for finans, it, skat osv. Et væsentligt element i planlægningen af redegørelsen i ledelsesberetningen er at fastlægge det grundlag, der skal være til stede, for at redegørelsen kan udarbejdes. Det må forventes, at grundlaget skal være mere formaliseret, end hvad de fleste virksomheder normalt er vant til, herunder at ledelsen formelt har godkendt politikker, instrukser osv. Det er herudover væsentligt, at det sikres, at politikker, instrukser m.v. er implementeret korrekt i virksomheden, samt at ledelsen foretager kontrol heraf og løbende foretager korrektioner efter behov. 8

9 Sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg Der skal gives en beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion. Beskrivelsen kan omfatte ledelsesorganernes (direktion og bestyrelse) opgaver og ansvar. Omfattede udvalg kan være nominerings-, vederlags- og revisionsudvalg. Vedrørende udvalg anbefales det, at væsentlige punkter i udvalgets kommissorium oplyses i ledelsesberetningen med oplysning om navnene på medlemmerne og antallet af møder. 9

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 9 december 2007 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Checkliste til årsrapporten

Checkliste til årsrapporten Checkliste til årsrapporten Supplerende krav efter årsregnskabsloven og øvrige oplysningsforpligtelser for børsnoterede virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS Januar 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven 5. december 2013 /MiaSim /FleNie /StiWin Sag 2013-0035499 Information vedr. regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen forestår regnskabskontrollen

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske udfordringer ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Kontakt Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478 E-mail: mks@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2010-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-01 IFRS-nyt 2010-01 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven

Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Typiske fejl ved aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven Af Martin Kristensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2013

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse 2013 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2013 og dækker

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere