MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn"

Transkript

1 MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

2 Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København (Øst) sammen med resten af SST Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst og Tilsyn Axel Heides Gade 1, 2300 Kbh S. Tlf

3 Hvad laver man i Embedslægeinstitutionerne? Tilsyn med faglig virksomhed i sundhedsvæsenet samt tilsyn med autoriserede sundhedspersoner Tilsyn med private klinikker, private sygehuse, kosmetiske klinikker og plejehjem Tilsyn med tvang i psykiatrien Tilsyn med udskrivning af afhængighedsskabende lægemidler Retsmedicinske opgaver, herunder retslægelige ligsyn Vurdering af kørekortsager Rådgiver andre myndigheder om f.eks. miljømedicinske forhold Smitsomme sygdomme forebyggelse og opsporing af smittekontakter Beredskabsopgaver Udstedelse af ligpas, POB-sager, umyndiggørelser, rådgivning om sundhedslovgivning og meget mere.

4 Trafikmedicin i Sundhedsstyrelsen Regionalt i Embedslægeinstitutionerne Rådgivning af politiet i konkrete sager om fornyelse af kørekort Rådgivning af læger om kørekortsregler mv. Håndtering af indberetninger ( 44) På landsplan (placeret i Syddanmark) Udarbejdelse af regler om helbred og kørekort (Vejledning om kørekort) Rådgivning af Rigspolitiet og Justitsministeriet om sundhedsfaglige emner, herunder Folketingsspørgsmål mv. Rådgivning af Rigspolitiet i klagesager.

5 Rammerne for helbred og kørsel

6 Kørekortsbekendtgørelse og vejledning Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer (10. oktober 2013): Afsnit 1: Generelle forhold (om helbredsattest og udtalelser) Afsnit 2: Lægens ansvar og anmeldelsespligt ( 44) Afsnit 3: Helbredsmæssige forhold Afsnit 3.13 og 3.14: Afhængighedsskabende lægemidler Afsnit 3.15: Centralstimulerende lægemidler (ADHD) Afsnit 3.16: Alkohol, narkotika og andre lægemidler

7 Lægemidler og kørekort

8 Afhængighedsskabende lægemidler Morfika og benzodiazepiner Generelt: Det skal altid vurderes, om patienten, der er i behandling med det pågældende lægemiddel, vil være i stand til at føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde (Færdselsloven 54) OBS tilvænningsperiode ved start på ny behandling eller ændring i dosis (kognitiv påvirkning). Påbegyndelse af behandling med stærk smertestillende medicin og benzodiazepiner kan medføre en påvirkning af de kognitive funktioner svarende til en alkoholpromille på 0,6 1,2. Pligt til at nedlægge kørselsforbud ved behov, f.eks. når der er større dosisændring. Det er altid en konkret vurdering.

9 Stærk smertestillende medicin og kørsel Morfika Kun depotpræparater p.o. fast (contalgin, oxycontin, methadon, tramadol retard m.fl.). Maximal døgndosis af de enkelte lægemidler kan ses af vejledningen. Det skal altid vurderes konkret, om lægemidlet påvirker patienten kognitivt, og om der skal nedlægges kørselsforbud. Hvis der gives kortvirkende opioider, skal der nedlægges kørselsforbud under hensyntagen til halveringstiden på det pågældende præparat og den individuelle påvirkning. Fast behandling, herunder fast p.n.-behandling, med kortvirkende opioider accepteres ikke, hvis ansøger fører motorkøretøj. OBS! Dvs. at kodeinpræparater med indhold kodein > 10 mg samt kortvirkende tramadol ej heller accepteres i forbindelse med kørekortfornyelse. Patienter, der er i behandling med morfika af en hvilken som helst slags, uanset dosis, må ikke køre taxa eller bus med betalende passagerer. Kørekortsag: Tidsbegrænsning 1 år.

10 Benzodiazepiner Iværksætte kørselspause (= kørselsforbud) ved påbegyndelse af ny behandling og ved markant øgning af dosis pga. den kognitive påvirkning. Alle benzodiazepiner med halveringstid på max 10 timer accepteres i forbindelse med kørekort. Max-doser fremgår af vejledningen. Dvs. ok med f.eks. oxazepam (max 30 mg dagligt) og midler til søvninduktion som imozop, imovane, stilnoct (max 1 tablet til natten). Benzodiazepiner med lang halveringstid (> 10 timer) bør altid medføre kørselsforbud. Kørekort kan ikke anbefales ved samtidig brug af stærk smertestillende medicin, undtaget. når de korttidsvirkende midler anvendes mod søvnløshed (halveringstid < 5 timer) til natten. Kørekortsag: Tidsbegræninsning 1 år.

11 Centralstimulerende midler Gives typiske til ADHD-patienter Kørsel som udgangspunkt ikke noget problem ved stabil tilstand og god compliance. Methylphenidat højst 3 mg/kg/døgn. Atamoxetin (Strattera): Højest 1,2 mg/kg/døgn, og hvis man vejer over 70 kg da max 100 mg/døgn.

12 Trafikulykker og risikofaktorer Faktorer relativ risiko (RR) spirituskørsel >1,5 65 morfin/heroin 32 spirituskørsel > 1-4,9 25 motorcyklister 13 spirituskørsel 0,5-0,9 10 mandlige bilister, alder år 5,3 søvnlidelser 3,7 benzodiazepiner 3 isglatte veje 2,5 mobiltelefon 1,7 veje dækket af våd sne 1,5 mørkekørsel 1,5 våde veje 1,3

13 Alkohol Almindeligt brug accepteres - man må jo gerne køre, så længe promillen ikke over 0,5. Ved alkoholafhængighedssyndrom (alkoholiker) accepteres kørekort kun, hvis patienten i en periode har været beviseligt afholdende. I en kørekortsag sker det typisk ved, at patienten følges 6 måneder hos egen læge / misbrugscenter. Dvs. ved mistanke om egentligt alkoholafhængighedssyndrom / mistanke om at patienten kunne finde på at køre i påvirket tilstand, bør der nedlægges kørselsforbud. Ved påvirkning af alkohol, hvor patienten ses at sætte sig ud sin bil (= akut fare) skal der ringes til politiet!

14 Narkotika - stoffer Lovgivningsmæssig nultolerance! Husk stillingtagen til kørselsforbud, hvis der er kendskab til brug af stoffer. Kørekortsag: Metadon og Buprenorfin: Hvis behandlingen er lægekontrolleret og har været stabil gennem 6 mdr, og hvis der ikke er brug af andre bevidsthedspåvirkende midler, hverken lægemidler eller illegale stoffer, kan kørekort til gruppe 1 sædvanligvis anbefales. Kørekortsag: Ved mistanke om brug af euforiserende/bevidsthedspåvirkende stoffer, men hvor der ikke er dokumentation for et afhængighedssyndrom, anbefaler SST sædvanligvis, at politiet kræver rene urinkontroller i et nærmere fastsat tidsrum, mens førerretten bevares. Kørekortsag: Ved afhængighedssyndrom anbefales dokumentation for mindst 6 måneders stoffrihed før kørsel.

15 Hvad er det lægelige kørselsforbud?

16 Lægeligt kørselsforbud Autorisationslovens 44: Kommer en læge i sin virksomhed til kundskab om, at en person lider af sådanne sygdomme eller mangler i fysisk eller sjælelig henseende, at personen i betragtning af de forhold, hvorunder denne lever eller arbejder, udsætter andres liv eller helbred for nærliggende fare, er lægen forpligtet til at søge faren afbødet ved henvendelse til vedkommende selv eller om fornødent ved anmeldelse til på gældende embedslæge eller Sundhedsstyrelsen.

17 Det lægelige kørselsforbud og 44 Lægen skal altid vurdere, om patientens tilstand skønnes at være forsvarlig i forbindelse med bilkørsel. Et kørselsforbud kan være for en begrænset periode eller permanent. Det er behandlende læge, der tager stilling til et kørselsforbud ikke Sundhedsstyrelsen. Hvis kravene i vejledningen ikke er opfyldt, skal patienten informeres om kørselsforbud. Hvis lægen er bekendt med andre helbredsforhold, som af lægen skønnes at udgøre en fare ved bilkørsel, bør der også nedlægges kørselsforbud. Lægen skal sikre sig, at patienten har forstået det. Hvis patienten accepterer kørselsforbuddet gøres ikke yderligere (dvs. ingen indberetning til hverken Sundhedsstyrelsen eller Politi). Hvis patienten giver udtryk for at ville køre bil eller f.eks. ses at køre bil - trods nedlagt kørselsforbud, forventes sagen indberettet til Sundhedsstyrelsen (ved akut fare: til politiet). Husk altid at journalisere det! Også når et kørselsforbud ophører.

18 Eksempler på indberetninger 37-årig mand i behandling med Rivotril og indimellem brug af cannabis (måske flere gange ugentligt / dagligt). Fået nedlagt kørselsforbud og har forstået beskeden og ikke modsat sig i første omgang. Nu set køre i bil til og fra lægen og siger selv, at han sagtens kan køre bil. Indberettes til SST, med oplysning om ovenstående, da det skønnes, at han ikke vil overholde kørselsforbuddet. SST: Opfylder kravene til indberetning. SST videresender derfor brevet til politiet med anbefaling om, at førerretten inddrages indtil videre. 62-årig kvinde, som tager morfin korttidsvirkende dagligt. Har fået nedlagt kørselsforbud. Møder ikke op til behandlingen, hvorfor hun indberettes til SST. SST: Opfylder ikke kravene til indberetning, idet der ikke er oplysninger om, hvorvidt kvinden fortsat kører bil, hvorfor kriterierne for indberetning jf. 44 ikke ses at være opfyldt. Der sendes kvittering tilbage til indberettende læge om, kriterierne for indberetning skal være opfyldt (dvs. oplysning om, hvorvidt det skønnes om hun overholder kørselsforbuddet). HUSK AT DER SKAL VÆRE BEGRUNDET MISTANKE OM NÆRLIGGENDE FARE (= patienten skal vides med stor sandsynlighed at køre), og at det skal beskrives i indberetningen.

19 Eksempler på indberetninger 23-årig mand, tidligere misbruger, oplyser at der ikke er noget misbrug aktuelt, men tager tramadol retard til natten pga. rygsmerter. Er endvidere i behandling for epilepsi, sidste anfald for over 1 år siden. Virker lidt sløv og langsom. Der er tvivl om, hvorvidt han er egnet til at køre bil og opfylder kravene til kørekort - derfor brev til embedslægen om at tage stilling til dette. SST: Lægen skal selv tage stilling til et evt. kørselsforbud. SST kan give generel rådgivning. Hvis der er meget tvivl om, hvorvidt der konkret bør nedlægges kørselsforbud, så bør der med patientens samtykke laves en kørekortattest (typisk via egen læge), der via borgerservice går til politiet. Politiet kan så senere sende sagen til SST mhp vurdering. Dermed får SST (embedslægerne) mulighed for at vurdere alle helbredsforhold i sagen og evt. indhente supplerende oplysninger via kørekortkontoret. HUSK AT DET ER LÆGEN, DER TAGER STILLING TIL ET KØRSELSFORBUD.

20 Eksempler på indberetninger 47-årig kvinde i lægeordineret heroinbehandling. Kører bil. Indberettes derfor til embedslægen. SST: Er der givet kørselsforbud? Dette kan ikke ses af indberetningen. Derfor brev tilbage til indberetter med oplysning om dette. 39-årig mand, der er på contalgin og også supplerer med korttidsvirkende morfin 1-2 gange dagligt. Der nedlægges kørselsforbud så længe behandling med korttidsvirkende morfin pågår, hvilket patienten accepterer. Embedslægen orienteres. SST: Nej tak, vi skal ikke orienteres i sådan en sag, hvor patienten har accepteret kørselsforbuddet. SST skal heller ikke orienteres, når forbuddet evt. ophører. Vi skal kun involveres, hvis ikke patienten overholder det.

21 KONKLUSION Specifikke regler om lægemidler og stoffer ses i Vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer, 10. oktober 2013, afsnit Morfika: Der accepteres som udgangspunkt kun depotpræparater, Benzodiazepiner: Der accepteres kun midler med halveringstid max 10 t. Euforiserende/bevidsthedspåvirkende stoffer: nultolerance! Husk altid individuel stillingtagen til kørselsforbud på baggrund af den konkrete sag. Kørselsforbud skal altid journalføres. Indberetning til SST jf autorisationslovens 44, hvis patienten alligevel kører trods lægeligt kørselsforbud. Kontakt til politi ved akut fare. Patienter, der ikke søger nyt kørekort (f.eks. udvidelse med kategori), får ikke noget at gøre med politi og Sundhedsstyrelsen, med mindre sagen indberettes i forbindelse med f.eks. 44 (kørselsforbud)

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Må jeg køre bil efter en hjerneskade?

Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Må jeg køre bil efter en hjerneskade? Selv om du har kørekort, er det ikke sikkert, du må køre bil. Videnscenter for Hjerneskade 2006 Selv om du har kørekort, må du ikke altid køre bil Har du fået en hjerneskade,

Læs mere

Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014

Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014 Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Metode 4 Materiale...5 Diskussion 9 Konklusion.11 Bilag...12

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år

Sundhedsstyrelsen overvejer at indskrænke din virksomhed således, at du ikke må behandle patienter under 18 år Til Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers SV Att Embedslæge Elisabeth Work Århus d 23 Marts 2015 Høringssvar til Sagsnr. 5-4411-1729/1/ Reference EL W Sundhedsstyrelsen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Medikamentel behandling af angst og søvnforstyrrelser Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner? Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Benzodiazepiner 13

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere