Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014"

Transkript

1 Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Metode 4 Materiale...5 Diskussion 9 Konklusion.11 Bilag

3 Indledning I forbindelse med erhvervelse af kørekort skal den praktiserende læge udfylde en motorattest, hvor han/hun vurderer om borgerens helbredstilstand indebærer en risiko i trafikken, herunder om borgeren har eller har haft et misbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer og/eller alkohol, som kan påvirke deres evne til at køre bil. De unge mellem år er specielt udsatte i trafikken og tegner sig for godt 20% af det samlede antal trafikdræbte 1. Desuden viser undersøgelser, at ca. 1/3 af de unge under 25 år, har alkohol eller narkotiske stoffer i blodet ved soloulykker 2. Der er altså ingen tvivl om, at det er særdeles vigtigt at have fokus på at finde de unge med misbrug i forbindelse med udfærdigelse af motorattesten. Sundhedsstyrelsen skriver i sin vejledning til de praktiserende læger, at kørekort hverken kan udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere der er afhængige af alkohol. For narkotiske stoffer, herunder hash er der ydermere en lovgivningsmæssig nultolerance, til forskel fra alkohol. Således skriver sundhedsstyrelsen i sin vejledning: En fører af et motorkøretøj må ikke bruge/misbruge for eksempel amfetamin/cannabis, hvorimod alkohol i beskedne mængder er tilladt (jf. promillegrænsen). Hvis der er oplysninger om brug/misbrug af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, men hvor der ikke er dokumentation for et afhængighedssyndrom, anbefaler Sundhedsstyrelsen sædvanligvis, at politiet kræver aflæggelse af rene urinkontroller i et nærmere fastsat tidsrum, imens førerretten bevares, jf. færdselslovens 60, stk Det er vores opfattelse, at der forekommer meget få anmærkninger vedrørende stoffer og alkohol i kørekortsattesterne hos de unge mellem år. Vi ved at ca. 12% af de unge i denne aldersgruppe har et misbrug af enten alkohol eller stoffer 4. Der findes ikke nogen opgørelser over antallet af anmærkninger i motorattester relateret til misbrug, hverken hos politiet eller embedslægeinstitutionen, så vi har ikke noget tal for, hvor mange unge med misbrug de praktiserende læger finder/kender til. I Sundhedsstyrelsens vejledning, står der ikke noget om, hvordan der skal screenes for misbrug i forbindelse med udfærdigelsen af motorattesten. Det er således op til hver enkelte praktiserende læge, hvordan man vælger at gøre dette. Formålet med vores undersøgelse har derfor været: 1. Undersøge frekvensen af anmærkninger i motorattester hos unge mellem år vedr. forbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer og alkohol. 2. Undersøge hvordan de praktiserende læger screener for misbrug i forbindelse med udfærdigelse af motorattest til unge mellem år. 3

4 Metode Indledningsvis foretog vi en litteratursøgning. I PubMed søgte vi på ordene "Førerkort"- 0 hits, "Kørkort"- 0 hits, "Kørekort - 0 hits. "Motorattest"- 28 hits, 0 relevante "Driving license, drugs" - 19 hits, 0 relevante, "Drivers licence AND drugs"- 7 hits, 0 relevante, "Cannabis, motor vehicle"- 81 hits, 0 relevante. Ud fra overskriften og eventuelt review vurderede vi, om artiklerne havde relevans for vores emne. Vi søgte kun artikler på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Vi fandt ingen artikler på PubMed som havde relevans for vores emne. Vi lavede Google søgning på "motorattest + misbrug", hvilket gav 1 hit fra Dagens Medicin. Desuden unge misbrug, som gav 1 relevant hit: Unge der misbruger rusmiler, fra AU. Google søgning på Motorattest og på Misbrug, gav ingen relevante hits. På ugeskrift for lægers hjemmeside søgte vi på: Kørekortsattest, kørekort, motorattest, ej heller her fandt vi relevante artikler. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside fandt vi: Vejledning nr af 10. oktober 2013 om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer. Vi fandt flere relevante baggrundsartikler på Havarikommisionen for vejtrafikulykkers hjemmeside. Vi kontaktede Embedslægeinstitutionen Syd, med henblik på at fremskaffe opgørelser over antallet af anmærkninger i motorattester. Disse tal kunne ikke fremskaffes, da der ikke føres statistik over de indkomne motorattester. Politiet i Randers, som modtager alle kørekortsattester i Region Midt, havde oplysninger vedrørende det samlede antal motorattester i regionen, samt det samlede antal bemærkninger, men ingen oplysninger vedrørende antallet af udstedelser af førstegangskørekort eller antallet af forelæggelser for embedslægen pga. anmærkninger i motorattesten. Ej heller Borgerservice lå inde med disse oplysninger. Med henblik på at estimere frekvensen af anmærkninger i unges motorattester, gennemgik vi de sidste 100 motorattester lavet i en praksis i Viborg og en praksis i Silkeborg, for patienter mellem år. Samlet så vi på 200 motorattester. Attesterne er lavet af hhv. 5 speciallæger i almen medicin, 7 reservelæger, 1 sygeplejerske og 1 bioanalytiker. Via Survey- monkey lavede vi et anonymt spørgeskema, som blev sendt ud til praktiserende læger i Silkeborg og Viborg. Indledningsvis interviewede vi reservelæger i vores 12- mandsgruppe samt læger i vores egen praksis, og ud fra deres svar oprettede vi en idébank med spørgsmål. Herefter lavede vi et pilotprojekt og testede vores spørgeskema på en anden 12- mandsgruppe. Det endelige spørgeskema blev sendt ud til 148 læger i Silkeborg og Viborg området. Disse læger blev udvalgt, idet vi kunne få oplyst mailadresser på disse via PLO Silkeborg og Viborg. Spørgeskemaet bestod af 2 multiple choice spørgsmål vedr. udfyldelse af motorattest, samt 3 4

5 spørgsmål vedr. uddannelse, geografi og praksistype. Vi udformede spørgsmålene vedr. screening for misbrug, så de kunne kategoriseres som åbne, lukkede eller delvis lukkede. Vi designede spørgeskemaet, så det var hurtigt at besvare, med håb om at øge svarfrekvensen. (Se bilag 2.) Vi udregnede procentandelen for hvert spørgsmål. Sikkerhedsintervaller blev beregnet vha. program for dette. (se bilag 3) Vi satte populationens størrelse til antal besvarelser i de forskellige spørgsmål, hvilket var 84 i de 2 første spørgsmål og 82 i de 3 sidste. Materiale Vi gennemgik de sidste 100 førstegangs attester på unge under 25 år i ovennævnte 2 praksis. Samlet gennemgik vi 200 motorattester. Vi fandt 1 attest med bemærkninger vedr. brug af bevidsthedspåvirkende stoffer og/eller alkohol. Der var svaret bekræftende i både H2 og H3, dvs. Forbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer og forbrug af trafikfarlige lægemidler. Under supplerende oplysninger var følgende angivet: Tidl. massivt cannabis- misbrug. Angiver at han nu kun ryger hash x 2 pr. mdr. Ved godt at hashrygning er uforeneligt med at køre bil og har intentioner om at stoppe helt. Angiveligt flere uger siden han sidst har røget hash. Han vurderes ifm. dagens undersøgelse ikke at være kognitiv påvirket. Kan gå liniegang, normal Romberg og normal FNF. Via Survey- Monkey sendte vi et spørgeskema ud til 148 læger i Viborg og Silkeborg området, fordelt på 19 reservelæger og 129 speciallæger i almen medicin. Af de adspurgte speciallæger var 20 sololæger (14%), 107 i kompagniskabspraksis (72%) samt 2 med ukendt praksistype (1%) Generelt svarede 84 på spørgeskemaet (svarprocent på 57%) 82 af de adspurgte oplyste deres praksistype: 6 (7%) svarede solopraksis, 76 (93%) svarede kompagniskabspraksis. Tabel 1. Spørgsmål 4: Praksistype? 82 Besvarelser. Solopraksis Kompagniskabspraksis 7% 93% Vi fik 83 besvarelser vedr. uddannelsesniveau, heraf 12 reservelæger (14%) og 71 (86%) fra speciallæger i almen medicin. Tabel 2. Spørgsmål 3: Hvilken uddannelse har du? 83 besvarelser. Reservelæge Speciallæge i almen medicin 14% 86% Vedrørende praksisgeografi, svarede 82 af de adspurgte. 26 (32%) svarede, at de arbejdede i en landpraksis. 56 (68%) svarede bypraksis. Vi havde ikke på forhånd defineret hvad en hhv. by- og landpraksis er, og har derfor heller ikke tal for, hvor mange adspurgte der var af hver type. 5

6 Tabel 3. Spørgsmål 5: Placering, 82 besvarelser. Landpraksis Bypraksis 32% 68% I første spørgsmål i spørgeskemaet blev lægerne spurgt på følgende måde: I forbindelse med udfyldelse af motorattest til unge mellem 17 og 25 år, bliver du bedt om at tage stilling til om der foreligger alkoholmisbrug eller forbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer hos den undersøgte. Hvordan tager du stilling til dette? Sæt kryds ved den svarmulighed, som du synes passer bedst på dig. Der kan KUN sættes ét kryds! Besvarelserne fordelte sig procentvis på følgende måde: Tabel 4 Jeg kigger på side 1 på 0% attesten, og ser hvad pt. selv har svaret Ud fra mit kendskab til pt % SI vurderer jeg om det er relevant at spørge ind til misbrug Jeg spørger ind til misbrug 66,67% SI 56,6-76,8 hos alle Andet 1.19% SI - 1,1-3,5 Jeg screener urin for stoffer 0% 6

7 Graf 1: Grafisk fremstilling af besvarelserne til spørgmål 1. Y- aksen angiver procentfordelingen. 80% Hvordan screener læger for misbrug ved udfærdigelse af motorattest 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kigger på side 1 på attesten Ud fra kendskab til patienten Spørger alle ind til misbrug Screener urin for stoffer andet I spørgsmål 2, blev lægerne bedt om at besvare følgende: Hvis du spørger ind til misbrug, hvilket spørgsmål kommer så tættest på måden du spørger på? Der kan kun sættes et kryds! Tabel 5: Svarene fordelte sig procentvis på følgende måde: Har du et misbrug af alkohol 14% SI 6,8-21,8 eller stoffer? Hvad med stoffer og 43% SI 32,3-53,5 alkohol? Hvor ofte drikker du 33% SI 23,2-43,4 alkohol? Tager du nogensinde stoffer? Du har vel ikke et misbrug af 4% SI - 0,4-7,6 alkohol eller stoffer? Andet 6% SI 0,9-11,1 7

8 Graf 2. Grafisk fremstilling af svarprocenterne i spørgsmål 2. Y- aksen angiver procentfordelingen. 50% Hvordan spørges der ind til misbrug 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% "Har du et misbrug "Hvad med A og S?" Hvor ofte drikker af A el. S?" du A? Tager du nogen sinde S?" "Du har vel ikke et misbrug af A el S?" Andet Næsten halvdelen (43%) af de adspurgte, spørger åbent: Hvad med alkohol og stoffer? og kun 4% spørger lukket: Du har vel ikke et alkohol eller stof misbrug? 33% spørger delvis lukket: Hvor ofte drikker du alkohol? Tager du nogensinde stoffer? Svarprocenten på spørgeskemaet var for reservelæger på 63% og for speciallæger på 56%. Kun 30% af de adspurgte sololæger svarede på spørgeskemaet. Til sammenligning svarede 61% af speciallæger i kompagniskabspraksis på spørgeskemaet. For at se på om sololæger havde svaret anderledes end de øvrige læger, kiggede vi på, hvad denne gruppe havde svaret: 8

9 Tabel 6: sololægers besvarelse til spg. 1 Jeg kigger på side 1 på attesten, 0% og ser hvad pt. selv har svaret Ud fra mit kendskab til pt. vurderer jeg om det er relevant at spørge ind til misbrug Jeg spørger ind til misbrug hos alle Andet 33,3% 66,67% 0% Tabel 7: sololægers besvarelse til spg. 2 Har du et misbrug af a. el. s? 0% Hvad med s. og a.? 33,3% Hvor ofte drikker du a? Tager du nogensinde s.? 66,7% Du har vel ikke et misbrug af a. eller s? Andet 0% 0% Diskussion Vores stikprøve fra 2 praksis i Region Midt viste, at 0,5% af motorattesterne havde anmærkninger vedr. forbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer og/eller alkohol. Vi ved fra litteraturen at ca. 24 % af de 18-årige unge kan kategoriseres som havende et problematisk forbrug af rusmidler, mens ca. 12 % af de 17-årige unge har et direkte interventionskrævende misbrug af rusmidler. Denne undersøgelse er foretaget i flere kommuner, heriblandt Silkeborg kommune, hvor vores undersøgelse også er lavet. Samme undersøgelse, foretaget af Center for Rusmiddelforskning viser, at hash er det mest anvendte rusmiddel blandt de illegale stoffer. I aldersgruppen år har godt 8% røget hash inden for den sidste måned. 5 Der er altså stor divergens mellem antal fundne misbrugere i vores stikprøve og det antal misbrugere som undersøgelser viser, der findes i baggrundsbefolkningen. Der kan naturligvis forekomme lokale forskelle på antallet af misbrugere fra en praksis til en anden, samt fra by til by, eller landsdel til landsdel. Men vi finder dog at forskellen mellem vores fund og baggrundsbefolkningen er så stor, at det styrker vores mistanke om, at praktiserende læger ikke finder de unge med et problematisk forbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer ved udfyldelse af motorattesten. Vores stikprøve er foretaget i 2 kompagniskabspraksis beliggende i større byer i Midtjylland. Med 2100 praksis i Danmark 6, svarer stikprøven til ca. 0,1% af alle praksis. Der indgår ikke motorattester fra landpraksis i vores stikprøve. Som tidligere nævnt, kan der være lokale forskelle på, hvor mange misbrugere der er i området og tilknyttet den enkelte praksis eller læge. De misbrugende unge findes både i byer og på landet og således tænker vi ikke at placeringen af de to praksis har stor betydning for resultatet. Derimod kan det have betydning, hvilke patienter der er tilknyttet praksis og hvilke læger der har lavet undersøgelserne. Vi ved, at det er både yngre 9

10 og ældre, samt mandlige og kvindelige læger, som har lavet attesterne. Vi har ingen mulighed for at sige noget om antal misbrugere tilknyttet de to praksis, men formentlig vil de have et antal der svarer nogenlunde til baggrundsbefolkningen. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at vores stikprøve er repræsentativ for baggrundspopulationen. Der findes ikke nogen national retningslinie for, hvordan praktiserende læger skal screene for misbrug. I vores spørgeskemaundersøgelse kan vi se, at langt de fleste læger konsekvent spørger ind til misbrug ved udfærdigelse af motorattest. En tredjedel af de adspurgte læger spørger dog kun ind til misbrug, hvis de ud fra deres kendskab til patienten vurderer at det er relevant. Det er næsten udelukkende speciallæger i almen medicin (96%), som vælger denne metode. Vi formoder at disse har et større kendskab til deres patienter end reservelæger har, og derfor bedre kan vurdere, hvem der kunne have et misbrug. De praktiserende læger i vores undersøgelse er gode til at spørge ind til alkohol og stofvaner, så forudsætningerne for at fange de unge med misbrug burde være gode. Imidlertid finder de praktiserende læger i vores stikprøve få unge med misbrug. Der kan således stilles spørgsmålstegn ved, om lægerne screener på den rigtige måde? Formentlig vil de fleste unge lyve om deres misbrug, hvis de bliver adspurgt om dette i forbindelse med motorattest, da de er vidende om, at det kan få betydning for erhvervelse af kørekortet. Man kunne overveje at screene alle de unges urin for hash, idet hash er det hyppigst forekommende illegale stof blandt de unge. Hash har en lang halveringstid, hvorfor det er muligt at spore det i urinen flere uger efter indtagelse. En urinstix som tester for hash koster ca. 7 kr. For at undgå snyd hos de unge, vil det kræve at der indføres overvåget urinprøve i almen praksis. Dette vil være ressourcekrævende og svært at gennemføre. Det er således en meget vanskelig opgave de praktiserende læger har. Der er ingen tvivl om at alkohol også udgør et stort problem. Der findes dog ikke egnede tests eller screeningsmetoder, der vil kunne afsløre dem, der har et betydeligt overforbrug. En anden mulighed hvorpå man kunne forbedre screeningen for misbrug, var ved at ændre ordlyden på motorattesten. (se bilag 1) På side 1 står der under punkt H: Tager de bevidsthedspåvirkende stoffer eller trafikfarlig medicin (fx stærkt smertestillende medicin og/eller beroligende- /sovemedicin)? Vi synes ikke denne formulering er særlig præcis; kan vi være sikre på at de unge tænker alkohol og hash ind under dette punkt? Måske ville en omformulering eller præcisering af ordlyden reducere risikoen for misforståelser hos de unge, eksempelvis: "Tager de bevidsthedspåvirkende stoffer(herunder alkohol og hash) eller trafikfarlig medicin?" Hvad angår fortolkningen af resultaterne i spørgeskemaet, finder vi enkelte mulige fejlkilder. Kun 30% af de adspurgte sololæger besvarede vores spørgeskema. Sololægernes svar adskiller sig imidlertid ikke væsentligt fra de øvrige besvarelser i undersøgelsen. Vi vurderer derfor ikke, at svarresultaterne havde set markant anderledes ud, hvis flere sololæger havde svaret. (tabel 6) Vi har ikke oplysninger om alder og køn på de adspurgte. Vi ved derfor ikke om alder og køn har indflydelse på hvordan der svares. Man kunne forestille sig, at der er forskel på hvordan yngre og ældre læger screener de unge for misbrug, og det samme for mænd og kvinder. Vi kan derfor ikke udelukke, at disse faktorer kunne have påvirket resultatet. Reservelægerne i vores undersøgelse udgør ca. samme andel som landsgennemsnittet, dvs.12-13%. 7 Derfor anser vi ikke dette for at være en fejlkilde. 10

11 Når vi ser på besvarelserne på det første spørgsmål i spørgeskemaet: Hvordan tager du stilling til om der hos pt. foreligger et misbrug?, fordeler svarerne sig stort set på 2 svarmuligheder, nemlig: b) ud fra mit kendskab og c) spørger ind til misbrug hos alle. Vi ved med 95% sikkerhed, at den sande værdi ligger inden for vores sikkerhedsinterval. Dvs. i hele populationen af praktiserende læger vil svarene ligge inden for dette interval med 95 % sikkerhed. På trods af relativ stor usikkerhed på tallene, træder flere mønstre frem, når vi kigger på besvarelserne på spørgeskemaets spørgsmål 2. Vi kan se, at de fleste praktiserende læger stiller åbne spørgsmål og kun meget få stiller lukkede spørgsmål. Vi vurderer, at man med åbne spørgsmål i større grad åbner op for en dialog med den unge omkring emnet, og dermed bedre kan danne sig et overblik over et evt. misbrug. Konklusion Vores lille undersøgelse viser, at praktiserende læger i Silkeborg og Viborg generelt spørger ind til misbrug. De stiller oftest åbne spørgsmål, når de spørger til alkohol- og stofmisbrug. Vores lille stikprøve viser, at der kun er anmærkninger vedr. alkohol og stoffer i 0,5% af 200 motorattester fra to lægepraksis. Dette sat i relation til at ca. 12 % af unge på 17 år har et misbrug tyder på, at hverken de unges selvrapportering i forbindelse med motorattest eller lægernes udspørgen, identificerer tilnærmelsesvis alle med et betydende forbrug af alkohol eller stoffer. Det må overvejes om oplysninger om misbrug af alkohol og stoffer ved udfærdigelse af motortattesten kan stå alene som screening for misbrugsproblemer i relation til bilkørsel. 11

12 Bilag: Bilag 1: Motorattest: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/helbred- og- koerekort/koerekort/~/media/ c52a7eb9f21d98f2422.ashx Bilag 2: Spørgeskema: https://da.surveymonkey.com/s/h6xyssc Bilag 3: Beregning af konfidensintervaller: p: andelens størrelse z: konfidensniveauet (ved 95 % er z-scoren = 1,96) n: stikprøvens størrelse Den endelige korrektionsfaktor, som kan ganges på det beregnede konfidensinterval, hvis man ønsker at korrigere konfidensintervallet for forholdet mellem stikprøve og population: n: stikprøvens størrelse N: populationen 1 Havarikommisionen for vejtrafik. Rapport 2002: Eneulykker med billister under 25 år. samt Danmarks statistik Havarikommisionen 2002 Rapport: Eneulykker med billister under 25 år. 3 SST Vejledning nr af 10. november 2013 om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer 4 Center for rusmiddelforskning, AU, Unge der misbruger rusmidler hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling Center for rusmiddelforskning, AU, Unge der misbruger rusmidler hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling PLO medlemsundersøgelse SST hjemmeside: autorisation/special- og- videreuddannelse/prognose- og- dimensionering/laeger- laegeprognoser 12

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Hjerneskade og kørekort

Hjerneskade og kørekort Hjerneskade og kørekort Centrale problemstillinger og forslag til forbedring af praksis. Af Cand. Psych. Annette Meng Videncenter for Hjerneskade Dette er et uddrag af rapporten Hjerneskade og kørekort;

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort I fremtiden bliver vejen til kørekort for unge med ADHD måske kortere. Et nyt studie konkluderer, at unge med ADHD ikke er så farlige i trafikken

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Selfchange Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

spørgeskema om din epilepsi

spørgeskema om din epilepsi AER-1001 spørgeskema om din epilepsi Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. du kan læse mere i det vedlagte brev. på forhånd tak! neurologisk ambulatorium OM DIN EPILEPSI

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

Når kørekortet skal fornys

Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Når kørekortet skal fornys Dit kørekort skal fornys, inden du fylder 70. Det foregår dels hos lægen og dels på Borgerservice. Du skal selv sørge for, at dit kørekort bliver fornyet,

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere