Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014"

Transkript

1 Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014

2 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Metode 4 Materiale...5 Diskussion 9 Konklusion.11 Bilag

3 Indledning I forbindelse med erhvervelse af kørekort skal den praktiserende læge udfylde en motorattest, hvor han/hun vurderer om borgerens helbredstilstand indebærer en risiko i trafikken, herunder om borgeren har eller har haft et misbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer og/eller alkohol, som kan påvirke deres evne til at køre bil. De unge mellem år er specielt udsatte i trafikken og tegner sig for godt 20% af det samlede antal trafikdræbte 1. Desuden viser undersøgelser, at ca. 1/3 af de unge under 25 år, har alkohol eller narkotiske stoffer i blodet ved soloulykker 2. Der er altså ingen tvivl om, at det er særdeles vigtigt at have fokus på at finde de unge med misbrug i forbindelse med udfærdigelse af motorattesten. Sundhedsstyrelsen skriver i sin vejledning til de praktiserende læger, at kørekort hverken kan udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere eller førere der er afhængige af alkohol. For narkotiske stoffer, herunder hash er der ydermere en lovgivningsmæssig nultolerance, til forskel fra alkohol. Således skriver sundhedsstyrelsen i sin vejledning: En fører af et motorkøretøj må ikke bruge/misbruge for eksempel amfetamin/cannabis, hvorimod alkohol i beskedne mængder er tilladt (jf. promillegrænsen). Hvis der er oplysninger om brug/misbrug af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer, men hvor der ikke er dokumentation for et afhængighedssyndrom, anbefaler Sundhedsstyrelsen sædvanligvis, at politiet kræver aflæggelse af rene urinkontroller i et nærmere fastsat tidsrum, imens førerretten bevares, jf. færdselslovens 60, stk Det er vores opfattelse, at der forekommer meget få anmærkninger vedrørende stoffer og alkohol i kørekortsattesterne hos de unge mellem år. Vi ved at ca. 12% af de unge i denne aldersgruppe har et misbrug af enten alkohol eller stoffer 4. Der findes ikke nogen opgørelser over antallet af anmærkninger i motorattester relateret til misbrug, hverken hos politiet eller embedslægeinstitutionen, så vi har ikke noget tal for, hvor mange unge med misbrug de praktiserende læger finder/kender til. I Sundhedsstyrelsens vejledning, står der ikke noget om, hvordan der skal screenes for misbrug i forbindelse med udfærdigelsen af motorattesten. Det er således op til hver enkelte praktiserende læge, hvordan man vælger at gøre dette. Formålet med vores undersøgelse har derfor været: 1. Undersøge frekvensen af anmærkninger i motorattester hos unge mellem år vedr. forbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer og alkohol. 2. Undersøge hvordan de praktiserende læger screener for misbrug i forbindelse med udfærdigelse af motorattest til unge mellem år. 3

4 Metode Indledningsvis foretog vi en litteratursøgning. I PubMed søgte vi på ordene "Førerkort"- 0 hits, "Kørkort"- 0 hits, "Kørekort - 0 hits. "Motorattest"- 28 hits, 0 relevante "Driving license, drugs" - 19 hits, 0 relevante, "Drivers licence AND drugs"- 7 hits, 0 relevante, "Cannabis, motor vehicle"- 81 hits, 0 relevante. Ud fra overskriften og eventuelt review vurderede vi, om artiklerne havde relevans for vores emne. Vi søgte kun artikler på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Vi fandt ingen artikler på PubMed som havde relevans for vores emne. Vi lavede Google søgning på "motorattest + misbrug", hvilket gav 1 hit fra Dagens Medicin. Desuden unge misbrug, som gav 1 relevant hit: Unge der misbruger rusmiler, fra AU. Google søgning på Motorattest og på Misbrug, gav ingen relevante hits. På ugeskrift for lægers hjemmeside søgte vi på: Kørekortsattest, kørekort, motorattest, ej heller her fandt vi relevante artikler. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside fandt vi: Vejledning nr af 10. oktober 2013 om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer. Vi fandt flere relevante baggrundsartikler på Havarikommisionen for vejtrafikulykkers hjemmeside. Vi kontaktede Embedslægeinstitutionen Syd, med henblik på at fremskaffe opgørelser over antallet af anmærkninger i motorattester. Disse tal kunne ikke fremskaffes, da der ikke føres statistik over de indkomne motorattester. Politiet i Randers, som modtager alle kørekortsattester i Region Midt, havde oplysninger vedrørende det samlede antal motorattester i regionen, samt det samlede antal bemærkninger, men ingen oplysninger vedrørende antallet af udstedelser af førstegangskørekort eller antallet af forelæggelser for embedslægen pga. anmærkninger i motorattesten. Ej heller Borgerservice lå inde med disse oplysninger. Med henblik på at estimere frekvensen af anmærkninger i unges motorattester, gennemgik vi de sidste 100 motorattester lavet i en praksis i Viborg og en praksis i Silkeborg, for patienter mellem år. Samlet så vi på 200 motorattester. Attesterne er lavet af hhv. 5 speciallæger i almen medicin, 7 reservelæger, 1 sygeplejerske og 1 bioanalytiker. Via Survey- monkey lavede vi et anonymt spørgeskema, som blev sendt ud til praktiserende læger i Silkeborg og Viborg. Indledningsvis interviewede vi reservelæger i vores 12- mandsgruppe samt læger i vores egen praksis, og ud fra deres svar oprettede vi en idébank med spørgsmål. Herefter lavede vi et pilotprojekt og testede vores spørgeskema på en anden 12- mandsgruppe. Det endelige spørgeskema blev sendt ud til 148 læger i Silkeborg og Viborg området. Disse læger blev udvalgt, idet vi kunne få oplyst mailadresser på disse via PLO Silkeborg og Viborg. Spørgeskemaet bestod af 2 multiple choice spørgsmål vedr. udfyldelse af motorattest, samt 3 4

5 spørgsmål vedr. uddannelse, geografi og praksistype. Vi udformede spørgsmålene vedr. screening for misbrug, så de kunne kategoriseres som åbne, lukkede eller delvis lukkede. Vi designede spørgeskemaet, så det var hurtigt at besvare, med håb om at øge svarfrekvensen. (Se bilag 2.) Vi udregnede procentandelen for hvert spørgsmål. Sikkerhedsintervaller blev beregnet vha. program for dette. (se bilag 3) Vi satte populationens størrelse til antal besvarelser i de forskellige spørgsmål, hvilket var 84 i de 2 første spørgsmål og 82 i de 3 sidste. Materiale Vi gennemgik de sidste 100 førstegangs attester på unge under 25 år i ovennævnte 2 praksis. Samlet gennemgik vi 200 motorattester. Vi fandt 1 attest med bemærkninger vedr. brug af bevidsthedspåvirkende stoffer og/eller alkohol. Der var svaret bekræftende i både H2 og H3, dvs. Forbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer og forbrug af trafikfarlige lægemidler. Under supplerende oplysninger var følgende angivet: Tidl. massivt cannabis- misbrug. Angiver at han nu kun ryger hash x 2 pr. mdr. Ved godt at hashrygning er uforeneligt med at køre bil og har intentioner om at stoppe helt. Angiveligt flere uger siden han sidst har røget hash. Han vurderes ifm. dagens undersøgelse ikke at være kognitiv påvirket. Kan gå liniegang, normal Romberg og normal FNF. Via Survey- Monkey sendte vi et spørgeskema ud til 148 læger i Viborg og Silkeborg området, fordelt på 19 reservelæger og 129 speciallæger i almen medicin. Af de adspurgte speciallæger var 20 sololæger (14%), 107 i kompagniskabspraksis (72%) samt 2 med ukendt praksistype (1%) Generelt svarede 84 på spørgeskemaet (svarprocent på 57%) 82 af de adspurgte oplyste deres praksistype: 6 (7%) svarede solopraksis, 76 (93%) svarede kompagniskabspraksis. Tabel 1. Spørgsmål 4: Praksistype? 82 Besvarelser. Solopraksis Kompagniskabspraksis 7% 93% Vi fik 83 besvarelser vedr. uddannelsesniveau, heraf 12 reservelæger (14%) og 71 (86%) fra speciallæger i almen medicin. Tabel 2. Spørgsmål 3: Hvilken uddannelse har du? 83 besvarelser. Reservelæge Speciallæge i almen medicin 14% 86% Vedrørende praksisgeografi, svarede 82 af de adspurgte. 26 (32%) svarede, at de arbejdede i en landpraksis. 56 (68%) svarede bypraksis. Vi havde ikke på forhånd defineret hvad en hhv. by- og landpraksis er, og har derfor heller ikke tal for, hvor mange adspurgte der var af hver type. 5

6 Tabel 3. Spørgsmål 5: Placering, 82 besvarelser. Landpraksis Bypraksis 32% 68% I første spørgsmål i spørgeskemaet blev lægerne spurgt på følgende måde: I forbindelse med udfyldelse af motorattest til unge mellem 17 og 25 år, bliver du bedt om at tage stilling til om der foreligger alkoholmisbrug eller forbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer hos den undersøgte. Hvordan tager du stilling til dette? Sæt kryds ved den svarmulighed, som du synes passer bedst på dig. Der kan KUN sættes ét kryds! Besvarelserne fordelte sig procentvis på følgende måde: Tabel 4 Jeg kigger på side 1 på 0% attesten, og ser hvad pt. selv har svaret Ud fra mit kendskab til pt % SI vurderer jeg om det er relevant at spørge ind til misbrug Jeg spørger ind til misbrug 66,67% SI 56,6-76,8 hos alle Andet 1.19% SI - 1,1-3,5 Jeg screener urin for stoffer 0% 6

7 Graf 1: Grafisk fremstilling af besvarelserne til spørgmål 1. Y- aksen angiver procentfordelingen. 80% Hvordan screener læger for misbrug ved udfærdigelse af motorattest 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kigger på side 1 på attesten Ud fra kendskab til patienten Spørger alle ind til misbrug Screener urin for stoffer andet I spørgsmål 2, blev lægerne bedt om at besvare følgende: Hvis du spørger ind til misbrug, hvilket spørgsmål kommer så tættest på måden du spørger på? Der kan kun sættes et kryds! Tabel 5: Svarene fordelte sig procentvis på følgende måde: Har du et misbrug af alkohol 14% SI 6,8-21,8 eller stoffer? Hvad med stoffer og 43% SI 32,3-53,5 alkohol? Hvor ofte drikker du 33% SI 23,2-43,4 alkohol? Tager du nogensinde stoffer? Du har vel ikke et misbrug af 4% SI - 0,4-7,6 alkohol eller stoffer? Andet 6% SI 0,9-11,1 7

8 Graf 2. Grafisk fremstilling af svarprocenterne i spørgsmål 2. Y- aksen angiver procentfordelingen. 50% Hvordan spørges der ind til misbrug 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% "Har du et misbrug "Hvad med A og S?" Hvor ofte drikker af A el. S?" du A? Tager du nogen sinde S?" "Du har vel ikke et misbrug af A el S?" Andet Næsten halvdelen (43%) af de adspurgte, spørger åbent: Hvad med alkohol og stoffer? og kun 4% spørger lukket: Du har vel ikke et alkohol eller stof misbrug? 33% spørger delvis lukket: Hvor ofte drikker du alkohol? Tager du nogensinde stoffer? Svarprocenten på spørgeskemaet var for reservelæger på 63% og for speciallæger på 56%. Kun 30% af de adspurgte sololæger svarede på spørgeskemaet. Til sammenligning svarede 61% af speciallæger i kompagniskabspraksis på spørgeskemaet. For at se på om sololæger havde svaret anderledes end de øvrige læger, kiggede vi på, hvad denne gruppe havde svaret: 8

9 Tabel 6: sololægers besvarelse til spg. 1 Jeg kigger på side 1 på attesten, 0% og ser hvad pt. selv har svaret Ud fra mit kendskab til pt. vurderer jeg om det er relevant at spørge ind til misbrug Jeg spørger ind til misbrug hos alle Andet 33,3% 66,67% 0% Tabel 7: sololægers besvarelse til spg. 2 Har du et misbrug af a. el. s? 0% Hvad med s. og a.? 33,3% Hvor ofte drikker du a? Tager du nogensinde s.? 66,7% Du har vel ikke et misbrug af a. eller s? Andet 0% 0% Diskussion Vores stikprøve fra 2 praksis i Region Midt viste, at 0,5% af motorattesterne havde anmærkninger vedr. forbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer og/eller alkohol. Vi ved fra litteraturen at ca. 24 % af de 18-årige unge kan kategoriseres som havende et problematisk forbrug af rusmidler, mens ca. 12 % af de 17-årige unge har et direkte interventionskrævende misbrug af rusmidler. Denne undersøgelse er foretaget i flere kommuner, heriblandt Silkeborg kommune, hvor vores undersøgelse også er lavet. Samme undersøgelse, foretaget af Center for Rusmiddelforskning viser, at hash er det mest anvendte rusmiddel blandt de illegale stoffer. I aldersgruppen år har godt 8% røget hash inden for den sidste måned. 5 Der er altså stor divergens mellem antal fundne misbrugere i vores stikprøve og det antal misbrugere som undersøgelser viser, der findes i baggrundsbefolkningen. Der kan naturligvis forekomme lokale forskelle på antallet af misbrugere fra en praksis til en anden, samt fra by til by, eller landsdel til landsdel. Men vi finder dog at forskellen mellem vores fund og baggrundsbefolkningen er så stor, at det styrker vores mistanke om, at praktiserende læger ikke finder de unge med et problematisk forbrug af bevidsthedspåvirkende stoffer ved udfyldelse af motorattesten. Vores stikprøve er foretaget i 2 kompagniskabspraksis beliggende i større byer i Midtjylland. Med 2100 praksis i Danmark 6, svarer stikprøven til ca. 0,1% af alle praksis. Der indgår ikke motorattester fra landpraksis i vores stikprøve. Som tidligere nævnt, kan der være lokale forskelle på, hvor mange misbrugere der er i området og tilknyttet den enkelte praksis eller læge. De misbrugende unge findes både i byer og på landet og således tænker vi ikke at placeringen af de to praksis har stor betydning for resultatet. Derimod kan det have betydning, hvilke patienter der er tilknyttet praksis og hvilke læger der har lavet undersøgelserne. Vi ved, at det er både yngre 9

10 og ældre, samt mandlige og kvindelige læger, som har lavet attesterne. Vi har ingen mulighed for at sige noget om antal misbrugere tilknyttet de to praksis, men formentlig vil de have et antal der svarer nogenlunde til baggrundsbefolkningen. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at vores stikprøve er repræsentativ for baggrundspopulationen. Der findes ikke nogen national retningslinie for, hvordan praktiserende læger skal screene for misbrug. I vores spørgeskemaundersøgelse kan vi se, at langt de fleste læger konsekvent spørger ind til misbrug ved udfærdigelse af motorattest. En tredjedel af de adspurgte læger spørger dog kun ind til misbrug, hvis de ud fra deres kendskab til patienten vurderer at det er relevant. Det er næsten udelukkende speciallæger i almen medicin (96%), som vælger denne metode. Vi formoder at disse har et større kendskab til deres patienter end reservelæger har, og derfor bedre kan vurdere, hvem der kunne have et misbrug. De praktiserende læger i vores undersøgelse er gode til at spørge ind til alkohol og stofvaner, så forudsætningerne for at fange de unge med misbrug burde være gode. Imidlertid finder de praktiserende læger i vores stikprøve få unge med misbrug. Der kan således stilles spørgsmålstegn ved, om lægerne screener på den rigtige måde? Formentlig vil de fleste unge lyve om deres misbrug, hvis de bliver adspurgt om dette i forbindelse med motorattest, da de er vidende om, at det kan få betydning for erhvervelse af kørekortet. Man kunne overveje at screene alle de unges urin for hash, idet hash er det hyppigst forekommende illegale stof blandt de unge. Hash har en lang halveringstid, hvorfor det er muligt at spore det i urinen flere uger efter indtagelse. En urinstix som tester for hash koster ca. 7 kr. For at undgå snyd hos de unge, vil det kræve at der indføres overvåget urinprøve i almen praksis. Dette vil være ressourcekrævende og svært at gennemføre. Det er således en meget vanskelig opgave de praktiserende læger har. Der er ingen tvivl om at alkohol også udgør et stort problem. Der findes dog ikke egnede tests eller screeningsmetoder, der vil kunne afsløre dem, der har et betydeligt overforbrug. En anden mulighed hvorpå man kunne forbedre screeningen for misbrug, var ved at ændre ordlyden på motorattesten. (se bilag 1) På side 1 står der under punkt H: Tager de bevidsthedspåvirkende stoffer eller trafikfarlig medicin (fx stærkt smertestillende medicin og/eller beroligende- /sovemedicin)? Vi synes ikke denne formulering er særlig præcis; kan vi være sikre på at de unge tænker alkohol og hash ind under dette punkt? Måske ville en omformulering eller præcisering af ordlyden reducere risikoen for misforståelser hos de unge, eksempelvis: "Tager de bevidsthedspåvirkende stoffer(herunder alkohol og hash) eller trafikfarlig medicin?" Hvad angår fortolkningen af resultaterne i spørgeskemaet, finder vi enkelte mulige fejlkilder. Kun 30% af de adspurgte sololæger besvarede vores spørgeskema. Sololægernes svar adskiller sig imidlertid ikke væsentligt fra de øvrige besvarelser i undersøgelsen. Vi vurderer derfor ikke, at svarresultaterne havde set markant anderledes ud, hvis flere sololæger havde svaret. (tabel 6) Vi har ikke oplysninger om alder og køn på de adspurgte. Vi ved derfor ikke om alder og køn har indflydelse på hvordan der svares. Man kunne forestille sig, at der er forskel på hvordan yngre og ældre læger screener de unge for misbrug, og det samme for mænd og kvinder. Vi kan derfor ikke udelukke, at disse faktorer kunne have påvirket resultatet. Reservelægerne i vores undersøgelse udgør ca. samme andel som landsgennemsnittet, dvs.12-13%. 7 Derfor anser vi ikke dette for at være en fejlkilde. 10

11 Når vi ser på besvarelserne på det første spørgsmål i spørgeskemaet: Hvordan tager du stilling til om der hos pt. foreligger et misbrug?, fordeler svarerne sig stort set på 2 svarmuligheder, nemlig: b) ud fra mit kendskab og c) spørger ind til misbrug hos alle. Vi ved med 95% sikkerhed, at den sande værdi ligger inden for vores sikkerhedsinterval. Dvs. i hele populationen af praktiserende læger vil svarene ligge inden for dette interval med 95 % sikkerhed. På trods af relativ stor usikkerhed på tallene, træder flere mønstre frem, når vi kigger på besvarelserne på spørgeskemaets spørgsmål 2. Vi kan se, at de fleste praktiserende læger stiller åbne spørgsmål og kun meget få stiller lukkede spørgsmål. Vi vurderer, at man med åbne spørgsmål i større grad åbner op for en dialog med den unge omkring emnet, og dermed bedre kan danne sig et overblik over et evt. misbrug. Konklusion Vores lille undersøgelse viser, at praktiserende læger i Silkeborg og Viborg generelt spørger ind til misbrug. De stiller oftest åbne spørgsmål, når de spørger til alkohol- og stofmisbrug. Vores lille stikprøve viser, at der kun er anmærkninger vedr. alkohol og stoffer i 0,5% af 200 motorattester fra to lægepraksis. Dette sat i relation til at ca. 12 % af unge på 17 år har et misbrug tyder på, at hverken de unges selvrapportering i forbindelse med motorattest eller lægernes udspørgen, identificerer tilnærmelsesvis alle med et betydende forbrug af alkohol eller stoffer. Det må overvejes om oplysninger om misbrug af alkohol og stoffer ved udfærdigelse af motortattesten kan stå alene som screening for misbrugsproblemer i relation til bilkørsel. 11

12 Bilag: Bilag 1: Motorattest: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/helbred- og- koerekort/koerekort/~/media/ c52a7eb9f21d98f2422.ashx Bilag 2: Spørgeskema: https://da.surveymonkey.com/s/h6xyssc Bilag 3: Beregning af konfidensintervaller: p: andelens størrelse z: konfidensniveauet (ved 95 % er z-scoren = 1,96) n: stikprøvens størrelse Den endelige korrektionsfaktor, som kan ganges på det beregnede konfidensinterval, hvis man ønsker at korrigere konfidensintervallet for forholdet mellem stikprøve og population: n: stikprøvens størrelse N: populationen 1 Havarikommisionen for vejtrafik. Rapport 2002: Eneulykker med billister under 25 år. samt Danmarks statistik Havarikommisionen 2002 Rapport: Eneulykker med billister under 25 år. 3 SST Vejledning nr af 10. november 2013 om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer 4 Center for rusmiddelforskning, AU, Unge der misbruger rusmidler hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling Center for rusmiddelforskning, AU, Unge der misbruger rusmidler hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling PLO medlemsundersøgelse SST hjemmeside: autorisation/special- og- videreuddannelse/prognose- og- dimensionering/laeger- laegeprognoser 12

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen

Søvnkonference 2015. Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader. Henrik L Hansen Søvnkonference 2015 Dialog om søvnapnø og trafik - det handler om ulykkesforebyggelse og begrænsning af skader Henrik L Hansen Sundhedsstyrelsens organisation Sundhedsstyrelsens regionale enheder Der er

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Kapitel 2. Om undersøgelsen

Kapitel 2. Om undersøgelsen Kapitel 2. Om undersøgelsen Når man ønsker at få kendskab til børn og unges erfaringer med, viden om og holdninger til rusmidler, er man i høj grad nødt til at spørge børnene og de unge selv. Denne form

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD

KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD Lægen vurderer de helbredsmæssige forhold i forbindelse med udstedelse og fornyelse af kørekort (udfylder helbredsattest). OBS! Læger har også pligt til at vurdere om en patient

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( )

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( ) Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler KHS, STJO Koordineret med CWU, APK Sagsnr. 2014-13042 Doknr. 200174 Dato 24-06-2014 Overvejelser om svarprocenter i brugertilfredshedsundersøgelser Dette

Læs mere

Ved et folketingsvalg eller en folkeafstemning spørger man alle stemmeberettigede, og kun en del af dem stemmer.

Ved et folketingsvalg eller en folkeafstemning spørger man alle stemmeberettigede, og kun en del af dem stemmer. Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Statistik Statistik er bearbejdning af talmaterialer, der ofte indeholderstore mængder af tal. De indsamles og registreres i mange forskellige sammenhænge

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene

NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene Louise Kryspin Sørensen November 2016 NOTAT Tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker på plejecentrene - 98% af plejecentrene har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage, men kun en tredjedel

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler

Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Medlemsundersøgelse hos Yngre læger om vold og trusler Vi har spurgt alle medlemmer i Yngre Læger dvs. lige omkring 12. læger. Af de 12. har vi modtaget 2.978 besvarelser. Af de 2.978 besvarelser har 1.338

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017 15. januar 2017 NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort Dansk Folkeparti har foreslået afskaffelse af kravet om at 75+ årige skal undersøges af lægen for at forny

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol

Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Evaluering af den skærpede urinprøvekontrol Direktoratet for Kriminalforsorgen September 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Praktisk gennemførelse af urinprøvekontrol... 3 1.3

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Dato Sagsnr / Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1.

Dato Sagsnr / Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1. Dato 07-01-2017 HLH Sagsnr. 3-5010-564/1 72229375 Notat vedrørende Sagsbehandling af kørekortssager vedrørende søvnapnø og trafikfarlig medicin fra 1. januar 2017 Resume Følgende er gældende fra 1. januar

Læs mere

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand,

Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, Kørekort 1. Juli 2017 lovændring. Sammendrag af ændringer fra tidligere bekendtgørelser. Egon Juul-Andersen, tidligere praktiserende læge i Brabrand, nu konsulent ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Vejledningen

Læs mere

Rusmidler i Danmark. Forbrug, holdninger og livsstil

Rusmidler i Danmark. Forbrug, holdninger og livsstil Rusmidler i Danmark Forbrug, holdninger og livsstil Rusmidler i Danmark Forbrug, holdninger og livsstil Kim Bloomfield Karen Elmeland Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet

Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet Formål Evalueringens formål er at undersøge deltagernes oplevelser af Q-cirkler et pilotprojekt i Region Sjælland med henblik på udbytte og potentiale med særligt

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april 2006. 1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere,

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

FYAM s medlemsundersøgelse 2016

FYAM s medlemsundersøgelse 2016 FYAM s medlemsundersøgelse 2016 Forum for Yngre almenmedicinere (FYAM) er en del af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og således en videnskabelig almenmedicinsk forening for de yngre læger, som er

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

PLO Analyse Ansatte i almen praksis

PLO Analyse Ansatte i almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. maj 2017 Sagsnr. 2016-7376 PLO Analyse Ansatte i almen praksis Aktid. 543717 Hovedbudskaber Almen praksis er meget andet end den praktiserende læge. I alt 5.149

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Inger Marie Bernhoft, Tove Hels og Kira Janstrup Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Kirsten Wiese Simonsen

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Unge og rusmidler. Unge på ungdomsuddannelsernes erfaringer med rusmidler

Unge og rusmidler. Unge på ungdomsuddannelsernes erfaringer med rusmidler 2013 Unge og rusmidler Unge på ungdomsuddannelsernes er med rusmidler Udarbejdet af Anja Nesgaard Dal Forebyggelseskonsulent Rusmiddelcenter Randers Indledning Baggrund for undersøgelsen: Inspireret af

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Skriftlig besvarelse af Landsstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigitt, 36, stk. 1 spørgsmål.

Skriftlig besvarelse af Landsstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigitt, 36, stk. 1 spørgsmål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Ilaqutariinnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Sundhed og Familie Landstingsmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigitt

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Førtidspensionisters helbred

Førtidspensionisters helbred s helbred Data og metode Det anvendte datamateriale er baseret på en fuldtælling af den danske befolkning i perioden 22-26. Data stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere