Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2.4 Indkomne høringssvar"

Transkript

1 Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse Høringssvar Copenhagen Business School Høringssvar - København Universitet Høringssvar - Universitetscampus Ballerup og Ballerup Kommune Høringssvar CPH WEST Høringssvar - Metropol...14 Uddybende initiativbeskrivelse Høringssvar KEA Københavns Erhvervs Akademi Høringssvar VUC Vestegnen Høringssvar Teknisk Erhvervsskole Center København...22 Organisationer (Erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer) Høringssvar LO Høringssvar LO Storkøbenhavn Høringssvar Håndværksrådet...27 Nyt initiativforslag Højtuddannede og SMV ere i samarbejde Høringssvar Håndværksrådet...29 Uddybende initiativbeskrivelse energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse Høringssvar Landbrug og Fødevarer...32 Nyt initiativforslag Copenhagen Design Hub Høringssvar Finansrådet Høringssvar Medicoindustrien Høringssvar DI Organisation for Erhvervslivet Høringssvar DI Organisation for Erhvervslivet - ITEK Høringssvar FTF Høringssvar Dansk Biotek Høringssvar IT-branchen...51 Nyt initiativforslag - Grøn IT-Klyngeorganisation Høringssvar Dansk Byggeri Høringssvar LIF...54 Kommuner, Regioner, Ministerier, m.m Høringssvar Københavns Kommune Høringssvar Helsingør Kommune Høringssvar Hillerød Kommune Høringssvar Frederikssund Kommune Høringssvar Allerød Kommune Høringssvar Furesø Kommune Høringssvar Gladsaxe Kommune Høringssvar Herlev Kommune Høringssvar Halsnæs Kommune af 135 1

2 34. Høringssvar Hvidovre Kommune Høringssvar Ishøj Kommune Høringssvar Vestegnssamarbejdet Høringssvar KKR Hovedstaden Høringssvar Region Hovedstaden Høringssvar Vækstforum Sjælland Høringssvar Vækstforum Midtjylland Høringssvar Vækstforum Syddanmark Høringssvar Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Høringssvar Erhvervs- og Byggestyrelsen Høringssvar Fonden for Entreprenørskab Høringssvar Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høringssvar Miljøministeriet...99 Andre aktører Høringssvar COBIS Høringssvar ØSR Øresund Science Region Høringssvar Wonderful Copenhagen Høringssvar Medicon Valley Alliance Høringssvar CFIR Copenhagen Finance IT Region Høringssvar INDEX: Design to Improve Life Nyt initiativforslag Design to improve Life Høringssvar Femern Belt Development Høringssvar Connect Denmark Høringssvar Boligselskabernes Landsforening Høringssvar Hyldespjældet Nyt initiativforslag Renovering for fremtiden renovering til CO2-neutral standard Med almene boliger som kickstarter Høringssvar - Bæredygtighedshuset af 135 2

3 Uddannelsesinstitutioner 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet 3 af 135 3

4 4 af 135 4

5 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro Uddybende initiativbeskrivelse 5 af 135 5

6 6 af 135 6

7 7 af 135 7

8 3. Høringssvar Copenhagen Business School 8 af 135 8

9 4. Høringssvar - København Universitet 9 af 135 9

10 10 af

11 5. Høringssvar - Universitetscampus Ballerup og Ballerup Kommune 11 af

12 12 af

13 6. Høringssvar CPH WEST Vækstforumsekretariatet Region Hovedstaden Koncern Region Udvikling Kongens Vænge Hillerød Champaign d. 20. november 2010 Høringssvar til Erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden fra CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest På CPH WEST har vi med tilfredshed noteret os, at uddannelsessystemet har en solid plads i Region Hovedstadens forslag til ny erhvervsstrategi. Vi skal bemærke, at der just er kommet nye tal fra Undervisningsministeriet, som lykkeligvis godtgør, at det er gået lidt frem i forhold til antallet, der formodes at gennemføre en ungdomsuddannelse, nemlig fra ca. 81 % til 84 %. Det gør dog ikke arbejdet med at fastholde unge i uddannelse mindre nødvendigt, og det er fortsat afgørende, at der støttes op om dette vigtige arbejde. I strategiplanen fokuseres der meget på innovation og iværksætteri også i uddannelsessystemet, hvilket er meget positivt. Her skal det bemærkes, at der skal arbejdes meget med kulturen i uddannelsessystemet for at få tænkningen omkring innovation og iværksætteri til at slå helt igennem. Som eksempel på dette skal nævnes det store innovationsprojekt på gymnasierne i regionen, INNOGYM, som Region Hovedstaden har bakket flot op om. Projektet har krævet megen nytænkning på gymnasierne, og det er kommet godt i gang. Men vi noterer os, at evalueringen, som Syddansk Universitet er valgt til at udføre, i høj grad problematiserer det merkantile aspekt, som er lagt ind i projektet fra begyndelsen. Folkene fra Syddansk Universitet synes at mene, at det nærmest er i strid med gymnasielovens krav om almen dannelse, at skolerne arbejder for at lære de unge at skabe innovation med henblik på at øge landets konkurrenceevne. For evaluatorerne er innovation forstået som det at skabe etisk værdi for andre i orden, men åbenbart ikke at skabe økonomisk værdi. Skolerne arbejder nu videre ad den i projektet afstukne vej, og vi nævner kun eksemplet for at understrege vigtigheden af, at innovation og entreprenørskab bliver understøttet både på strategisk niveau og i praksis i uddannelsessystemet. Det er fremmed for mange kredse i uddannelsessystemet at tænke i de baner. Derfor er indsatsen vigtig. Med venlig hilsen Eva Hofman-Bang CPH WEST 13 af

14 7. Høringssvar - Metropol 14 af

15 15 af

16 Uddybende initiativbeskrivelse 16 af

17 17 af

18 18 af

19 19 af

20 8. Høringssvar KEA Københavns Erhvervs Akademi 20 af

21 9. Høringssvar VUC Vestegnen Udtalelse til Vækstforum Hovedstadens Erhvervsudviklingsstrategi Vi hilser med tilfredshed Regionens udspil med en Erhvervsudviklingsstrategi og specielt at uddannelsesindsatsen er medtænkt med fokus på at sikre regionen en kompetent og veluddannet arbejdsstyrke. VUC kommer i spil både i forbindelse med løftet fra ufaglært til faglært, sikring af at flere får en ungdomsuddannelse og endelig at flere får en videregående uddannelse. Fra ufaglært til faglært I forbindelse med indsatsen for opkvalificering af ufaglærte har VUC en bred vifte af tilbud; FVU, AVU, hf og ordblindeundervisning. Med udgangspunkt i en realkompe-tencevurdering kan VUC sammensætte en individuel tilrettelagt fagpakke, der sup-plerer den enkelte ufaglærtes kompetencer, så det bliver muligt at gennemføre en faglig uddannelse. 95 % skal have en ungdomsuddannelse Idékatalogets fokus på bedre boglige forudsætninger og styrkelse af hovedstadsregi-onens kompetencer er vigtig. I flere dele af Regionen er andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse foruroligende lav. I den forbindelse har VUC nogle succesfulde værktøjer; 2-årigt hf i et ungt voksenmiljø samt FVU og AVU, hvor den unge enten kan få en egentlig ungdomsuddannelse på VUC eller supplere de almene kompeten-cer og derved få mulighed for efterfølgende at få en ungdomsuddannelse på eksem-pelvis en erhvervsskole. VUC kan også medvirke i brobygningsforløb eksempelvis på produktionsskolerne. 50 % skal have en videregående uddannelse VUC er den største leverandør af studerende til velfærdsuddannelæserne, men også mange VUCkursister får en længere videregående uddannelse. VUC kursisterne udmærker sig ved at nå hurtigt gennem de videregående uddannelser, da der er tale om modne borgere. I det hele taget, er det vigtigt at medtænke det parallelle kompetencesystem, som VUC repræsenterer. VUC giver de borgere, der ikke går den lige vej eller fejler i før-ste eller andet forsøg, en mulighed for revanche med uddannelsessystemet mulig-heden for alligevel at få en ungdomsuddannelse. På den måde er VUC en af de ud-dannelsesformer, der med succes kan øge andelen af borgere, der får kompetencer, så de bliver en ressource for hovedstadens erhvervsliv. Jette Kammer Jensen Bestyrelsesformand VUC Vestegnen 21 af

22 10. Høringssvar Teknisk Erhvervsskole Center København Høringssvar Initiativforslag 4.1: Teknisk Erhvervsskole Center (TEC), Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) og professionshøjskolen Metropol har holdt møde om de to bidrag til vækstforum. Eksperimentariet - erhvervsskolernes kraftcenter og konsortium omkring flexication. Nye fleksible modeller for uddannelse og opkvalificering. Der er behov for en sammentænkning af de to initiativer under 4.1, eksempler på initiativer under indsatsområdet talent og kompetencer i verdensklasse. Der vil kunne formuleres to spor: Et spor hvor fokus er eksperimentariet på erhvervsskolerne og andre erhvervsrettede uddannelsesområder, hvor der arbejdes med et fagligt, organisatorisk og et erhvervspædagogisk sigte. Baggrunden for initiativet er, at de erhvervsrettede uddannelsessystemer skal blive regionale kraftcentre. Et innovativt kraftcenter, et eksperimentarium, hvor nye initiativer i form af udvikling i kerneydelsen skal gøres nyttigt i sammenhæng til skolernes daglige drift og dermed nyttiggøres i form af forandring i praksis. Herudover formuleres et spor, hvor der opbygges et fælles konsortium, hvor man styrker indsatsen for et såkaldt flexication-uddannelsessystem med nye fleksible modeller for uddannelse og opkvalificering. Der er et stort behov for at tænke i fleksible løsninger både i uddannelsessystemet og inden for en række branche- og erhvervsområder. Man skal med flexication kunne opfange kompetencebehovene hurtigere og omsætte dem til uddannelsestilbud. Det vil her være relevant at styrke uddannelsesområdet bredt - både erhvervsuddannelserne, akademiuddannelserne og professionshøjskolerne. Eksperimentariet på de erhvervsrettede uddannelser. Vi har inden for erhvervsskolesystemet og i andre skolesystemer et behov for at udvikle et eksperimentarium, hvor en række erhvervsskoler samarbejder med virksomheder og faglige organisationer om at kunne udvikle tidssvarende undervisningsmiljøer. I den nyeste analyse fra Reg/lab Erhvervsskolerne som partner for innovation og erhvervsudvikling, fremhæves det, at erhvervsuddannelserne ses som en central vækstfremmer eller erhvervsfremmeaktør. Regionen har brug for et stærkt erhvervsskolesystem, der kan blive en central partner i den regionale vækst. For at erhvervsuddannelserne kan leve op til forventningerne om at være erhvervsfremmeaktør og blive en vigtig brik i at realisere samfundsmæssige mål om større innovation, øget iværksætteri og stærkere produktivitetsudvikling, skal erhvervsuddannelserne turde bryde med de traditionelle måder at tænke på og tænke nyt. Erhvervsskolerne skal kunne rumme mange krav både fra arbejdsmarkedet, virksomhederne, og de faglige organisationer samt kunne imødekomme de politiske målsætninger om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Disse mange forskellige krav betyder, at skolen skal være omstillingsparat og kunne organisere og tilbyde en undervisning, som forbereder de unge til at kunne bruge deres jobfunktioner på forskellige typer af virksomheder. Mange håndværksmæssige virksomheder er i en rivende udvikling, hvor både det nationale og internationale marked stiller krav om innovation, kreativitet og udvikling på et højt teknologisk og organisatorisk niveau. I forbindelse med erhvervsudviklingsstrategien for hovedstadsregionen , står erhvervsuddannelserne med en særlig udfordring. Det er en særlig udfordring at gøre erhvervsuddannelserne attraktive i hovedstadsregionen, hvor flere unge shopper rundt, og tilmed hurtigere end i mindre byområder. Formålet med erhvervsskolens eksperimentarium er derfor at forankre viden i organisationen på en ny og anderledes måde. At tænke kompetenceudvikling på en ny og innovativ måde, der sikrer, at 22 af

23 viden og erfaringer skal forankres i praksis gennem eksperimenter, hvor ny viden og nye erfaringer prøves og danner grobund for fornyelse. Eksperimentariet skal være med til at sikre transfer af viden og handlinger mellem læringsrum (f.eks. pædagogisk efteruddannelse, PD (pædagogisk Diplom), kompetencedage i afdelingerne og arbejdsrum. Eksperimentariet vil gennem eksperimenter, træning, afprøvninger, søgeprocesser og analyser opstille autentiske scenerier og finde løsninger og nye handleveje. Eksperimentariet bliver en vækstform, der kan levere modeller til bæredygtig kompetenceudvikling af såvel uddannelsernes personale og brugere samt levere nye forslag til netværk, partnerskaber med virksomhederne og faglige udvalg i bestræbelserne på at etablere nye læringsformer som vekslen mellem skole og virksomhed. Med de to spor i dette udviklingsarbejde, vil tankerne bag eksperimentariet og modeller for flexication være med til at udfordre det danske uddannelsessystem. Der vil i forbindelse med eksperimentariet og flexication projekterne, blive tilknyttet en række forskellige forskere, på erhvervsskoleområdet vil NCE være en vigtig partner i dokumentation og evidens arbejdet. NCE er det center i Danmark, der har den største erhvervspædagogiske erfaring og viden om det erhvervsrettede skolesystem. 22.november 2010 Jesper Clausen Vicedirektør, TEC 23 af

24 Organisationer (Erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer) 11. Høringssvar LO Vi har modtaget Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi, Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor til høring. Vi synes generelt, at det er en god strategi, der er grundlagt på en vision om hovedstadsregionen, som vi kan bakke op om. Vi hilser velkomment, at der er fokus på ufaglærte, opkvalificering, efter- og videreuddannelse samt ungdomsuddannelserne, men mener også at man med fordel kunne have nævnt disse flere steder og mere centralt i strategien. Der er i strategien meget lidt fokus på produktion. Vi er helt enige i, at der skal være særlig fokus på vidensarbejderne i hovedstadsregionen, men kunne ønske os en større opmærksomhed på, at flytter produktionen ud af landet, så gør vidensarbejdernes arbejdspladser det også. For en god ordens skyld vil vi nævne, at Femern Bælt-forbindelsen er udskudt til 2020 (s. 7). Vigtigst er dog at vi i flere omgange har bedt om, at det ikke er iværksætterens uddannelse, der er det primære. Det primære er, at det er vækstiværksættere. Derfor undrer det os, at der på s. 27, punkt 3 øverst på siden fortsat står flere innovative og højtuddannede vækstiværksættere, da vi var af den klare opfattelse, at sekretariatet ville rette det til Flere innovative vækstiværksættere. FACIT Med venlig hilsen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab., LO 24 af

25 12. Høringssvar LO Storkøbenhavn 25 af

26 26 af

27 13. Høringssvar Håndværksrådet Nyt initiativforslag Højtuddannede og SMV ere i samarbejde Produktivitet og innovation via praksisorienterede højtuddannede i Region H s små og mellemstore virksomheder Baggrund Det er i høj grad de små og mellemstore virksomheder, der skaber arbejdspladser til faglærte i Danmark, hvor større virksomheders dagsorden i øjeblikket er at forlægge produktionen til udlandet. Alle danske virksomheder herunder også de små og mellemstore har dog en udfordring i forhold til produktiviteten, der i danske virksomheder over en bred kam er faldende. Samtidig udfordres små og mellemstore virksomheder på innovationssiden, der ofte foregår i et samspil mellem højtuddannede videnarbejdere og højtkvalificerede faglærte. Små og mellemstore virksomheder er i høj grad karakteriseret ved at være praksisorienterede, og der er meget stor fokus på bundlinje og målbare effekter. Derudover er det ofte afgørende for smv ers incitament til at ansætte højtuddannede, at den nye kollega er i stand til at samarbejde med faglærte, har stor forståelse for konkrete produktionsprocesser og evner at formidle og kapitalisere på sammenhængen mellem teori og praksis. Formål Samspillet mellem de tre problemstillinger skabelsen af arbejdspladser, forbedring af produktiviteten og øget innovation kalder på ansættelsen af flere praksisorienterede, højtuddannede i regionens små og mellemstore virksomheder. Formålet med projekidéen er således at skabe bedre samarbejdsrelationer mellem praksisorienterede højtuddannede og regionens små og mellemstore virksomheder. Der har i mange år været en tendens til, at eksempelvis ingeniører primært fokuserer deres jobsøgning på større virksomheder, der er kendte og meget synlige i pressen, mens potentialet for jobsøgning i virkeligheden i meget høj grad ligger i de små og mellemstore, mindre synlige virksomheder. Der er blandt højtuddannede en relativt ringe viden om de faglige udviklingsmuligheder, som små og mellemstore virksomheder kan tilbyde højtuddannede, ligesom de små og mellemstore virksomheder ofte ikke har fokus på, hvad én enkelt højtuddannet kan tilføre virksomheden i form af ny viden, fokus på organisation og udvikling frem for drift. Det er vigtigt for udviklingen i regionens smv er, at virksomhederne i højere grad bliver opmærksomme på, hvad højtuddannede kan tilføre virksomhederne, ligesom det er vigtigt, at de højtuddannede får et mere dækkende billede af, hvad de små og mellemstore virksomheder kan tilbyde, fx kort afstand til topledelsen, hurtige beslutningsprocesser og stor selvstændighed i jobbet. Relevante indsatsområder Projektidéen falder inden for mindst to af Region Hovedstadens seks strategiske indsatsområder, nemlig Innovation og forskning samt Talent og kompetencer i verdensklasse. 27 af

28 Samspillet mellem smv er og højtuddannede er i høj grad en forudsætning for, at smv erne kan skabe vækst og arbejdspladser i regionen. Den viden, som højtuddannede kan tilføre smv erne på innovationssiden, er helt nødvendig for at skabe væksten, skabe arbejdspladserne og give plads til nye talenter og kompetencer. Aktiviteter I forhold til Vækstforums strategiske mål foreslås det således, at der igangsættes en række aktiviteter, der gør smv erne og de praksisorienterede højtuddannede mere attraktive eller blot mere kendte for hinanden. Konkrete aktiviteter kan være: At små og mellemstore virksomheder deltager på uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med aktiviteter for kommende dimittender/kandidater. At smv erne i højere grad tænkes ind i studerendes projektopgaver under studiet. At der indgås samarbejdsaftaler mellem smv ernes brancheorganisationer, relevante uddannelsesinstitutioner, højtuddannedes A-kasser og faglige organisationer. At uddannelsesinstitutionerne dyrker smv erne som et marked med stort job-potentiale. Projektorganisering Et sådant projekt kan organiseres i et samarbejde mellem erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, brancheorganisationer for smv er samt højtuddannedes A-kasser og faglige organisationer. Målgruppen er både smv erne, som får adgang til højt kvalificeret viden via samarbejdet med højtuddannede, samt de højtuddannede selv og deres uddannelsesinstitutioner, som får viden om et marked for arbejdskraft, som ofte overses. Projektet er tænkt som et længerevarende forløb over minimum to år, således at flest muligt dimittendårgange fra uddannelsesinstitutioner involveres. Herved sikres også forankring på de enkelte institutioner. Projektet bør således forløbe over både 2011 og af

29 14. Høringssvar Håndværksrådet Uddybende initiativbeskrivelse energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse Håndværksrådets forslag til tema omkring energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Forslag til indsatsområde: Håndværksrådet har med interesse læst høringsmaterialet knyttet til Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen, og ser med tilfredshed, at et af Håndværksrådets tidligere fremsendte forslag er medtaget, for så vidt angår energibesparelser, hvis realisering inddrager div. håndværksvirksomheder. Således omtales i Idékatalogets punkt 3.4: Bæredygtige teknologier, grøn vækst og energiforbedringer, at en række organisationer - herunder Håndværksrådet - tilhører en naturlig deltagerkreds. Imidlertid fremgår det af det formulerede formål til samme tema, at der er fokus på energibesparelser i offentlige bygninger og på udvikling, implementering og eksport af bæredygtige teknologier. Videre hedder det, at der allerede er igangsat en række initiativer. Konkret henvises til Copenhagen Clean Tech Cluster, Energirigtig renovering, Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet. Håndværksrådet udleder heraf, at der i idekataloget ikke omtales et tema, hvor organiseringen og implementeringen af energibesparelser i den eksisterende private boligmasse er i fokus, hvorfor Håndværksrådet hermed opfordrer til, at formålet udvides til også at omfatte et fokus på nævnte del af bygningsmassen. Håndværksrådet er selvsagt enig i, at det giver god mening at fokusere på energibesparelser i offentlige bygninger og udlejningsejendomme/den almene boligmasse, som er i fokus i mindst et af de nævnte igangsatte projekter i regionen, bl.a. fordi de omfattede bygninger optræder så talstærkt i regionen og rummer meget store energisparepotentialer. Men det fjerner efter Håndværksrådets opfattelse ikke et samtidigt behov for at fokusere på netop parcelhusmassen, som også er en udbredt boligform i regionen, og hvor energiforbruget erfaringsmæssigt kan reduceres med ca. 1/3.. Her kan tilføjes, at den højtuddannede arbejdskraft, 29 af

30 som ønskes fastholdt i og tiltrukket til Hovedstadsregionen, bør have adgang til boliger af høj kvalitet, hvilket i stigende udstrækning omfatter et lavt energiforbrug. Hvilket igen fordrer, at de udførende håndværksvirksomheder og øvrige relevante aktører er i stand til at levere varen. Her tænkes først og fremmest på organiseringen og salget af energirenoveringer frem for de konkret gennemførte energirenoveringer fraværet af energirenoveringer knytter sig typisk ikke til den tekniske side eller deres udførelse, men først og fremmest til manglende kompetencer til at forklare boligejerne om de økonomiske fordele og muligheder omkring energirenoveringer. Derfor henledes opmærksomheden på de forskelle, der knytter sig til realisering af energibesparelser i offentligt ejede bygninger og udlejningsejendomme kontra i privat ejede boliger - her primært tænkt som parcelhuse. Og på, at disse forskelle fordrer forskellige organisatoriske tilgangsvinkler. Omkring offentligt ejede bygninger og udlejningsejendomme - som er i fokus for aktørerne i de nævnte, igangsatte projekter - vil der generelt være tale om professionelle beslutningstagere og aktører fra idéfase til realisering - med afsæt i en indledende politisk beslutning om givne investeringers gennemførelse. Anderledes i den privatejede bygningsmasse, hvor privatpersoner herunder ofte parcelhusejere med afsæt i egne overvejelser rådfører sig med en håndværker, som i mange tilfælde - efter egne udsagn i flere uafhængige interviews - ikke har de nødvendige kompetencer. (3/4 af boligejerne henvender sig til en håndværker, når de søger råd og vejledning). Således mangler en stor andel af de udførende håndværksvirksomheder kompetencer vedr. salg og markedsføring herunder evnen/viljen til at beregne energibesparelsen ved et givent tiltag og værdien heraf, samt i forlængelse heraf evnen til at anskueliggøre overfor kunden, hvor stor en investering pågældende besparelse kan finansiere. Det bliver ikke bedre af, at fortsat alt for få pengeinstitutter rådgiver deres kunder omkring energibesparelser uagtet, at sådanne kan være blandt de mere lukrative investeringer. Således mangler også her kompetencer, ligesom det er tilfældet blandt ejendomsmæglere, når disse skal dels værdisætte og dels sælge en bolig. Det tema, som Håndværksrådet således foreslår, tager afsæt i et 360 graders eftersyn af organiseringen af de aktører, der er i spil omkring den private boligejers beslutningsproces vedr. realisering af energibesparelser og af de samme aktørers respektive kompetencer. 30 af

31 Hensigten hermed er dels at pege på andre måder at gennemføre organiseringen på - herunder i højere grad at få egentlige energirådgivere i spil for i samarbejde med de udførende håndværksvirksomheder at kunne levere de helhedsløsninger, som de private boligejere efterspørger - uden nødvendigvis at være i stand til at artikulere dette behov præcist, idet langt den overvejende del af boligejerne mangler den indsigt og det overblik, der skal til for at kunne formulere præcise behov. Samme efterspørgsel fordrer desuden, at de forskellige faggrupper i langt højere grad end aktuelt samarbejder på tværs af fag i nye netværk/virksomhedskonstellationer- /samarbejdsgrupper/egentlige virksomhedssammenlægninger, således at kunden bliver tilbudt en optimal løsning, frem for den løsning, som den enkelte tømrer- eller vvs-virksomhed inden for sit afgrænsede fagområde er i stand til at levere. Generelt vil løsningen på disse problemstillinger og dermed også indholdet i de projekter, som Håndværksrådet forestiller sig gennemført, omfatte innovative løsninger, for så vidt angår udvikling af de enkelte udførende håndværksvirksomheder organisering internt samt udvikling af deres samarbejdsevner med øvrige relevante aktører vedr. energirenoveringer. Med inddragelse af energirådgivere knyttes i øvrigt an til et andet tema i Idekataloget, punkt 4.4 Flere højtuddannede i Virksomhederne, hvor der efterlyses flere højtuddannede og ph.d ere i små og mellemstore virksomheder for at kunne øge produktivitet og konkurrenceevne. Inden for rammerne af de netværk eller virksomhedssamarbejder, aktørerne måtte vælge at etablere, er der basis for at ansætte højtuddannede - ingeniører e.l. (næppe ph.d`er) - som kan bistå de udførende med udregning af energirenoveringstilbud, hvor de her efterlyste beregninger indgår - dvs. indgå i virksomhedernes salgsarbejde i bred forstand for at give dette arbejde et nødvendigt kvalitativt løft. Desuden knytter temaet an til Idekatalogets punkt 4.2, idet det vil være nødvendigt at sikre, at elever og lærlinge på erhvervsskolerne tilegner sig de relevante kompetencer for at kunne indgå i et optimalt energirenoveringsarbejde. Her vil i øvrigt en ekstra vinkel være muligheden for at inddrage klima- og/eller miljøaspektet som et salgsargument i forbindelse med rekrutteringen til erhvervsuddannelserne og til højnelse af disses omdømme. 31 af

32 15. Høringssvar Landbrug og Fødevarer Kommentarer til strategien Strategiudkastet indeholder mange gode takter og overordnet set er de 6 indsatsområder et fornuftigt valg. Hvis vi skal nå målsætningerne i strategien, er der brug for alle tilgængelige ressourcer i regionen, og strategien bør derfor i højere grad inddrage hele regionen også den del, der ligger uden for byen. Det åbne land uden for byerne spiller en central rolle i at nå flere af de målsætninger, der er sat op i strategien og for hele den grundlæggende tanke om bæredygtighed. Inden for cleantech er f. eks. bioenergiområdet. Her er interessen for at skabe innovative bæredygtige løsninger større end nogensinde. Der er et stort potentiale i at kombinere ønsket om grøn energi, rekreative områder, produktion og oprettelse af arbejdspladser. Landbruget er derfor en vigtig medspiller, når regionens mål om bæredygtig energiforsyning skal nås. Landbruget og fødevaresektoren er også en oplagt medspiller i andre projekter, som understøtter udviklingsstrategien. Inden for turisme og oplevelsesøkonomi rummer erhvervet potentiale for udvikling af nye spændende oplevelser i forbindelse med fødevarer, overnatningsmuligheder og forskellige events. Inden for velfærdsteknologi er der store muligheder i at kombinere en satsning på udvikling af nye produkter med bygning af nye supersygehuse. Helt central for velfærden er sundhed gennem kost ikke mindst på sygehusene, hvor den rigtige kost kan nedbringe antallet af indlæggelsesdage. OPImodellen er oplagt til at udvikle nye produkter af såvel fødevarer som udstyr og teknologi i relation til bespisning. Strategiudkastet beskriver de trædesten regionen har at bygge videre på. Her mangler en omtale af Copenhagen Plant Science Center, der skal samle forskning og uddannelse i verdensklasse inden for planter og plantegenererende fødevarer. Forskningen samles om planter, der er i centrum i forbindelse med klimaforandringerne, fødevaremangel, den fossile energikrise samt truende reduktion af biodiversitet. Centret er helt central i at møde de udfordringer, vi står med både nationalt og internationalt og vil virke som et trækplaster for førende udenlandske forskere og ph.d.- studerende. Kommentarer til idékataloget Hvis velfærdsteknologi skal udvikles til et forretningsområde, skal der fokus på kommercialisering af de udviklede produkter. Bygning og etablering af de nye sygehuse er helt centrale i at udvikle og implementere ny velfærdsteknologi. Her er det nødvendigt at se på opgaven i et helhedsperspektiv. Eksempelvis er bespisning et vigtigt område, idet kosten har afgørende betydning for patienternes sundhed. En ny kost med nye produkter kræver samtidig udvikling og implementering af ny bespisningsteknologi, og det skal derfor tænkes ind tidligt i projekteringen af de nye sygehuse. Regional destinationsudvikling Kongernes Nordsjælland. Initiativet er vigtigt, men det bør gøres langt mere ambitiøst ved at koble det til udvikling af ny grøn teknologi herunder særligt udvikling af bioenergiområdet. Landbruget og fødevareerhvervet rummer potentiale inden for udvikling af nye spændende turismeprodukter og naturoplevelser, ligesom erhvervet er central som leverandør af biomasse til energi og materialer. Her er mulighed for udvikling af erhvervsturisme, hvor der i tæt nærhed til metropolen er mulighed for at besøge demonstrationsprojekter. Dette skal ses i 32 af

33 kombination med den nationale satsning GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram). Sammenholdt med bygningen af Copenhagen Plant Science Center har hovedstadsregionen her et stort potentiale for udvikling af en stærk vidensklynge og derigennem for erhvervsturisme. Forslag til andre initiativer og spørgsmål vedr. processen Landbrug & Fødevarer har indsendt initiativforslaget Metropol med madoplevelser. Initiativet har som hovedformål at styrke erhvervsklyngen Oplevelser mad fødevarer landbrug/gartneri/fiskeri natur. Initiativet skal gøre hovedstadsregionen til et kraftcenter for madoplevelser. Hovedaktiviteter i projektet vil være: Øget samarbejde og innovation i erhvervsklyngen Styrket talent og kompetence i tilberedning af mad og madoplevelser Styrket Mad-turisme i København og Nordsjælland Styrket iværksætteri Der er i hovedstadsregionen 1500 fødevarevirksomheder og et løft af disse virksomheder (eks. via uddannelse af medarbejdere, innovation og udvikling af nye produkter) vil bidrage til at løse nogle af de udfordringer regionen står overfor i form af lav vækst, mangel på kvalificeret arbejdskraft, middelmådig innovationsevne og hatlende attraktionsværdi. Vi er uforstående overfor, at forslaget ikke fremgår af det idékatalog, der er sendt i høring. Processen er lidt uklar, men vi forventer, at de stillede initiativforslag fremlægges for vækstforum, så vækstforum kan tage stilling til, hvilke initiativer, det vurderer bedst understøtter strategien og derfor ønsker, at der arbejdes videre med. Nyt initiativ Udover ovenfor nævnte initiativforslag har Landbrug & Fødevarer yderligere et forslag Copenhagen Design Hub, se vedhæftede bilag (dette er tidligere sendt til vækstforumsekretariatet). Initiativet bygger på Hovedstadens internationale anerkendelse inden for designbranchen. Det vil styrke hovedstadens position inden for designbranchen (mode, møbler og industriel design) med en række initiativer, der igennem synergieffekter, videndeling og stordriftsøkonomier vil skabe rammen om en stærk internationalt konkurrencedygtig erhvervsklynge. Erhvervsklyngen vil tiltrække udenlandske virksomheder, videninstitutioner, turister, indkøbere og presse til hovedstadsområdet. For yderligere oplysninger henvises til det vedhæftede bilag. Landbrug & Fødevarer ser frem til færdiggørelsen af strategien og idékataloget og til fremtidig dialog herom. Med venlig hilsen Karen Munch Mortensen Erhvervspolitisk konsulent M E 33 af

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden torsdag den 28. oktober 2010

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts 2012 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens ordinære møde torsdag d. 29. marts

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011

Sjælland i vækst. regional erhvervsudvikling 2010/2011 Sjælland i vækst regional erhvervsudvikling 2010/2011 Interview med Steen Bach Nielsen: Inspirerende når det gør en forskel Interview med Anders Eldrup: Helt ny samarbejdsmodel på vej Kapital er en vigtig

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan

Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 4 Emne: Godkendelse af handlingsplan for den regionale udviklingsplan 4 bilag Bilag # 1 Side 1 af 41 på punkt # 4 Forslag til RUP_Handlingsplan

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere