Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1

2 2

3 Ib Nielsen Toftlundvej 7A 7430 Ikast Afgørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af minkfarmen, Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Ansøgning Ikast-Brande Kommune har den 26. juli 2012 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af minkfarmen på Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, matrikel nr. 6ex, m.fl., Ll. Nørlund, Ikast, omhandlende følgende: Udvidelse af dyreholdet fra 220,77 DE til 326,65 DE 1 i mink og ammekvæg, svarende til en ændring fra en årlig produktion på: årstæver (bure, proteinindhold 32 % af OE uge 30-47, gødningsrende over 28 cm, halm ad libitum, 2 x ugentlig tømning, jf. IT-ansøgningen) - 5 ammekøer uden opdræt ( kg), (Dybstrøelse lang ædeplads, fast gulv) Til en årlig produktion på: årstæver (bure, proteinindhold 31 % af OE uge 30-47, gødningsrende over 28 cm, halm ad libitum, 2 x ugentlig tømning, jf. IT-ansøgningen) - 5 ammekøer uden opdræt ( kg), (Dybstrøelse lang ædeplads, fast gulv) Ændring i anlæg: - etablering af 35 åbne to-rækkede minkhaller på hver 200 m² beliggende umiddelbart øst for de eksisterende haller - etablering af en møddingsplads på 600 m 2 beliggende umiddelbart nord for de eksisterende minkhaller - etablering af en gyllebeholder på m 3 beliggende umiddelbart nord for de eksisterende gyllebeholdere 1 DE = dyreenhed. Antallet af dyreenheder er i nærværende sag beregnet efter den nyeste beregningsmetode, jævnfør bilag 1 i Bekendtgørelse nr. 764 af 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (34 årstæver pr. DE). 3

4 Ikast-Brande Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer, se efterfølgende Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af minkfarmen Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast. Afgørelse om miljøgodkendelse Ikast-Brande Kommune godkender hermed ændring og udvidelse af dyrehold fra minktæver og 5 ammekøer uden opdræt ( kg) til minktæver og 5 ammekøer uden opdræt ( kg), svarende til maksimalt 326,65 DE efter ændringen, på ejendommen beliggende Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, matr. nr. 6ex m.fl., Ll. Nørlund, Ikast. Ikast-Brande Kommune godkender ligeledes etableringen af de ansøgte minkhaller, gyllebeholder og møddingsplads. Der meddeles miljøgodkendelse omfattende bedriftens ansøgte produktionsanlæg samt besætning. Miljøgodkendelsen, med de tilknyttede vilkår og forudsætninger, erstatter vilkår og forudsætninger for minkfarmens drift, som har været stillet og forudsat i forbindelse med tidligere vurderinger af minkfarmens virkninger på miljøet. Udover miljøgodkendelse af bedriftens ansøgte produktionsanlæg samt besætning, meddeles der ved denne skrivelse: miljøgodkendelse til udbringning af husdyrgødningen fra produktionen på de arealer og i det omfang som fremgår af bilagene Afgørelsen om miljøgodkendelse er truffet på grundlag af ansøgningen herunder af de beregningsmodeller, der indgår i IT-ansøgningssystemet på Modellernes beregningsgrundlag og normtal er dem, som lå til grund for ansøgningssystemet den 1. november datoen for den sidste version af ansøgningen i IT-ansøgningssystemet. Derudover er afgørelsen truffet på baggrund af kommunens registreringer og vurderinger. Se i den forbindelse Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af minkfarmen Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, med tilhørende bilag. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 12 i Husdyrgodkendelsesloven 2, samt reglerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 3. De endelige Vand- og Natura 2000-planer, der blev vedtaget i december 2011 på baggrund af Miljømålsloven 4 for planperioden frem til 2015, giver ikke anledning til ændringer i administrationsgrundlaget for afgørelser efter husdyrlovgivningen. Det aktuelle projekt er således som udgangspunkt vurderet ud fra de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der gøres opmærksom på, at etablering af de nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Ikast-Brande Kommune. I øvrigt gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. 2 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændring). 3 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer). 4 Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (med senere ændringer). 4

5 Vilkår Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de generelle regler i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse 5 og Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. samt øvrige til enhver tid gældende generelle regler overholdes samt, at nedenstående supplerende vilkår overholdes: 1. Generelle vilkår 1.1. Minkfarmen skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen og i miljøgodkendelsen med tilhørende bilag Eventuelle ændringer i ejerforhold og/eller i hvem der er ansvarlig for minkfarmens drift skal meddeles til Ikast-Brande Kommune Minkfarmen skal aktiv arbejde for at blive en virksomhed, der er på forkant i miljøarbejdet 6. Minkfarmen skal således som minimum have procedurer for korrigerende handlinger ved eventuel overskridelse af generelle miljøregler, og af miljøgodkendelsens vilkår. Disse procedurer kan helt eller delvist være formuleret i en beredskabsplan jævnfør vilkår 1.5. og i en drifts-logbog jævnfør vilkår De vilkår for miljøgodkendelsen, som vedrører minkfarmens drift, skal være kendt af den eller de personer, der udfører den pågældende del af minkfarmens drift. En drifts-logbog svarende til den der fremgår af bilag 2 skal føres som dokumentation for, at de pågældende vilkår er indarbejdet i de daglige rutiner Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på minkfarmen, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften (bilag 3) Minkfarmen skal på Ikast-Brande Kommunes forlangende fremvise dokumentation for størrelsen af den årlige husdyrproduktion, i form af f.eks. gødningsregnskaber og/eller besætningslister. 2. Vilkår med hensyn til begrænsning af ammoniak- og lugtpåvirkning: 2.1. I alle minkhaller skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE 7 i uge Minkfarmen skal på Ikast-Brande Kommunes forlangende fremvise dokumentation for proteinindholdet i det anvendte foder opgivet i % af OE. 5 Bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (med senere ændringer). 6 Se miljøstyrelsens vejledning nr. 6 fra 2004 om differentieret miljøtilsyn (http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2004/ /pdf/ pdf). I denne vejledning beskrives det, hvordan en virksomhed kan bringe sig på forkant i miljøarbejdet. 7 OE = Omsættelig energi. 5

6 2.3. Gyllerenderne i de nye haller skal etableres med en bredde på minimum 36 cm brede, mens gyllerenderne i de eksisterende haller er minimum 36 cm bredde Der skal foretages 2 x ugentlig tømning af både eksisterende og nye gyllerender i såvel nye som eksisterende minkhaller, dog ikke i perioder med længerevarende hård frost. Tømninger skal ske på hverdage inden for tidsrummet kl Der skal føres logbog med angivelse af dato og tidspunkt for tømningerne Alle mink skal tilføres halm ad libitum på eller i burene. Ud over trådnettet må der ikke være foranstaltninger der hindrer dyrenes adgang til halmen. Halmen skal skiftes mindst én gang om måneden, og oplagres på møddingsplads Husdyrbrugets interne færdselsarealer skal dagligt renholdes for eventuelt foder- og gødningsspild Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. 3. Vilkår med hensyn til energi- og vandforbrug: 3.1. Minkfarmens årlige energi- og vandforbrug skal registreres, og registreringerne for perioden siden Ikast-Brande Kommunes seneste regelmæssige tilsynsbesøg skal fremvises på kommunens forlangende. 4. Vilkår med hensyn til skadedyr: 4.1. Der skal på ejendommen foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer eller skadedyr på minkfarmen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. 5. Vilkår med hensyn til begrænsning af støj: 5.1. Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra minkfarmen med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Minkfarmens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser: 6

7 Dag Tidspunkt Støjniveau Mandag - fredag kl db(a) 8 Lørdag kl Mandag - fredag kl db(a) Lørdag Søndag kl kl Alle dage kl db(a) De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således: For dagperioden, kl alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, for aftenperioden, kl alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, og for natperioden, kl alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve time. 6. Vilkår med hensyn til udbringningsarealer: 6.1. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de udbringningsarealer, som fremgår af kortbilag B (omdøbes marker vil eventuelle vilkår tilknyttet driften af arealerne stadig være knyttet til netop disse arealer, uanset marknummer) Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres husdyrgødning eller anden organisk gødning i en mængde svarende til et gennemsnitligt fosforindhold på maksimalt 32,3 P pr. ha Der skal årligt etableres efterafgrøder i 15 % af efterafgrødegrundarealet 9 ud over de til enhver tid gældende generelle regler med krav om lovpligtige efterafgrøder Udbringningsarealerne må maksimalt tilføres husdyrgødning eller anden organisk gødning i en mængde svarende til et maksimalt dyretryk på 1,02 DE pr. ha. 7. Øvrige vilkår: 7.1. Jord, foder, gødning og lignende, som tabes på offentlig vej i forbindelse med husdyrbrugets drift, skal samles op senest ved arbejdets afslutning eller ved den enkelte arbejdsdags afslutning, når arbejdet strækker sig over flere dage Al vask af maskiner, redskaber og lignende, hvorfra der kan forekomme gødnings- og foderrester skal ske på et sted, hvor vaskevandet bortledes til gyllebeholder, eller på et areal med plantedække som græs eller lignende, hvor der ikke kan ske overfladeafstrømning til vandindvindingsanlæg, vandløb m.m. 8 db(a) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd. 9 Efterafgrødegrundarealet: Opgøres efter den til enhver tid gældende vejledning om gødsknings- og harmoniregler fra Plantedirektoratet. 7

8 8. Vilkår med hensyn til husdyrbrugets eventuelle ophør: 8.1. Ved eventuelt ophør af produktionen skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle, m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Alt miljøfarligt affald skal bortskaffes for egen regning efter den til enhver tid gældende lovgivning. Egenkontrol Ansøger oplyser, at der på ejendommen udføres følgende former for egenkontrol: I bedriftens driftsregnskab registreres forbruget af vand, energi, indkøbt foder og kemikalier. Der udarbejdes gødningsregnskab på minkfarmen. Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for, at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Gyllebeholdere er omfattet af de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at de hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Driftsforstyrrelser og uheld Driftsforstyrrelser og/eller uheld kan primært ske i forbindelse med håndtering af flydende husdyrgødning, sprøjtemidler, olie m.m., samt ved brud på emballage eller beholdere, som anvendes til opbevaring af disse stoffer. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder eventuelt spild på udendørs arealer, der kan medføre forøget forurening eller indebære fare herfor, skal straks meddeles ved større uheld, kontakt alarmcentralen (tlf.: 112), ved mindre uheld kontakt Ikast-Brande Kommune, Teknisk Område (tlf.: ). Udenfor normal arbejdstid kontaktes Teknisk Områdes Servicevagt (tlf.: ). En drifts-logbog svarende til den der fremgår af bilag 2 kan medvirke til at sikre, at de pågældende vilkår er indarbejdet i den daglige drift. Ligeledes kan en drifts-logbog medvirke til at begrænse forurening og øvrige gener i forbindelse med et eventuelt uheld, hvis den er kendt af medarbejderne. Drifts-logbogen føres som en almindelig logbog, der samtidig er dokumentation for, hvordan og hvorvidt de pågældende vilkår for miljøgodkendelsen efterleves. Grønt regnskab Såfremt der årligt udarbejdes et grønt regnskab for minkfarmen, kan regnskabet danne baggrund for ændringer i minkfarmen, der kan være med til at begrænse forbruget af energi, næringsstoffer, kemikalier, vand m.m., samt til at minimere affaldsproduktionen. Energibesparelse Det kan anbefales, at minkfarmens ressourceforbrug med mellemrum vurderes af en energikonsulent, der kan synliggøre mulige besparelser på energiforbruget. 8

9 Anvendelse af bedste tilgængelige teknik BAT 10 Et husdyrbrug bør til stadighed søge at begrænse forureningen ved at indføre og gøre brug af den bedste tilgængelige teknik til at nedbringe eventuelle miljøpåvirkninger og gener fra stalde, husdyrgødningsopbevaringsanlæg m.m. Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødning er i stadig udvikling. Minkfarmen på Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, er ikke omfattet af IPPC-direktivet, og Miljøstyrelsen har endnu ikke udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår med emissionsgrænseværdier for eksempelvis ammoniak eller fosfor fra minkproduktion, som det ellers er tilfældet for andre typer husdyrproduktion. Det bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet d. 30. oktober 2012 truffet en principiel afgørelse vedr. BAT-krav for større minkfarme (NMK ), hvor der i et notat fra Kopenhagen Fur er gjort rede for hvilke krav, der kan stilles til produktioner af denne størrelse. Natur- og miljøklagenævnets afgørelse kan danne grundlag for et vejledende BAT-niveau for større minkfarme, der er omfattet af godkendelsespligten i 11 og 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Det kan konstateres, at minkfarmen på Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, anvender virkemidler, som er mindst ligeså omfattende end dem, som klagenævnet har fastlagt som krav til de større minkfarme. Det bemærkes endvidere, at branchen i kraft af en landspolitisk indgået aftale ventes senest i 2015 at have reduceret kvælstofudskillelsen fra minkproduktion med 15 % via en generel reducering af proteinindholdet i foderet. Branchen vurderer, at denne indsats generelt vil reducere ammoniaktabet fra minkproduktionen med 16,5 % og udskillelsen af fosfor med 10,5 %. Derudover ventes branchen at gennemføre forsøg med teknologiudvikling, som på sigt kan bidrage til at reducere miljøbelastningen fra minkproduktion. I vedlagte Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af minkfarmen Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, er der redegjort for minkfarmens management (godt landmandskab) og teknikker m.v. inden for områderne foder, staldindretning, vand- og energiforbrug samt opbevaring af husdyrgødning. Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at minkfarmen samlet set ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen vil anvende den bedste tilgængelige teknik med hensyn til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres opnået ved brug af den pågældende teknik. Miljøgodkendelsens gyldighed Den godkendte udvidelse af minkproduktionen på Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, skal være udnyttet inden to år regnet fra den dato, hvor miljøgodkendelsen er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder jævnfør 33 i Husdyrgodkendelsesloven. Hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år. Det vil sige, at hvis dyreholdet ikke er oppe på fuld produktion inden fem år regnet fra den dato hvor miljøgodkendelsen er meddelt, bortfalder den del af produktionstilladelsen, som ikke er udnyttet. 10 BAT= Best Available Technique (bedste tilgængelige teknik), som skal anvendes jævnfør EU's IPPC-direktiv (IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control). 9

10 Miljøgodkendelsen har en retsbeskyttelsesperiode på otte år, hvorefter den skal revurderes. Herefter revurderes miljøgodkendelsen hvert 10. år. Miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes fra den dato, hvor det ønskede nybyggeri helt eller delvist tages i brug og/eller udvidelsen af dyreholdet påbegyndes. Kommunens samlede miljøvurdering og begrundelse for afgørelsen Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste: at ansøger træffer de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra minkfarmen og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet at minkfarmen i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra minkfarmens produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen overholdes at udvidelsen af minkfarmens produktion overordnet betragtet ikke nødvendigvis medfører en øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i regionen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter. Den kumulerede, regionale effekt af minkfarmens udvidelse og andre bedrifters udvidelser og deres øgede miljøpåvirkning vil formentlig samlet set helt eller delvist blive modvirket af en nedgang i husdyrproduktionen på andre bedrifter at minkfarmen - under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og af de supplerende vilkår for miljøgodkendelsen - vil anvende den bedste tilgængelige teknik at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af: - nabobeboelser - Natura 2000-områder 11 og natur i øvrigt - overfladevand - grundvand - landskabelige og kulturhistoriske værdier. Ikast-Brande Kommunes afgørelse begrundes med ovenstående vurdering, og med at generelle afstandskrav samt de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen overholdes. Se endvidere vedlagte Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af minkfarmen Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, med tilhørende bilag. 11 Natura 2000-områder: Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. 10

11 Offentliggørelse Ansøgningen blev offentliggjort ved annoncering i Focus (tillæg til Brande Bladet og Ikast Avis) den 15. august Offentliggørelsen gav ikke anledning til bemærkninger hos sagsparter. Et udkast til afgørelsen blev den 8. november 2012 sendt i høring hos ansøger og konsulent med seks ugers kommentarfrist. Naboer og sagsparter blev ved brev af 8. november 2012 orienteret om udkastet, ligesom de blev orienteret om, hvor de kunne rekvirere udkastet, og at de havde seks uger til at indsende eventuelle kommentarer. Relevante bemærkninger, som er indkommet i forbindelse med høringen, er inddraget i sagsbehandlingen forud for kommunens afgørelse. Afgørelsen om miljøgodkendelse er truffet den [dag. måned år] og offentliggøres på hjemmesiden den [dag. måned år]. Klagevejledning Der kan efter kapitel 7 i Husdyrgodkendelsesloven klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige senest [dag]dag den dag. mdr. år kl Følgende kan klage: Ansøger, miljøministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i i Husdyrgodkendelsesloven. Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Ikast-Brande Kommune, Bygge- og Miljøafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande, så vidt muligt elektronisk pr. til Klagen vil her fra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. For at få behandlet en klage hos Natur- og Miljøklagenævnet skal klager indbetale et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. (2012-niveau beløbet indeksreguleres den 1. januar hvert år) Klager modtager en opkrævning fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Ikast-Brande Kommune. Betales gebyret ikke på den anviste måde og indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales, hvis: 1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 2) Klageren får helt eller delvist medhold i klagen 3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 11

12 Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis klager har indledt forhandlinger med ansøger og/eller kommunen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Ifølge 90 i Husdyrgodkendelsesloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Med venlig hilsen Jesper Hahn-Pedersen chef for Bygge- og Miljøafdelingen / Hanne Binderup Jacobsen miljømedarbejder Bilag: Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af minkfarmen på Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, inkl. bilag Kopi af udkast til afgørelse inkl. bilag sendt til nedenstående med seks ugers frist til at kommentere udkastet: Ansøger: Ib Nielsen, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, Konsulent: Elna Mortensen, Kopenhagen Rådgivning, Agro Food Park 15, 8200 ÅrhusN, Orientering om, at udkast foreligger, og at der er seks ugers frist til at kommentere udkastet er sendt til: Ejere af nabobeboelser: Svend Kristiansen, Sønderlandsvej 10, 7430 Ikast Johannes Gravlund, Sønderlandsvej 11, 7430 Ikast Verner Axel Jensen, Remmevej 37, 7430 Ikast (Sønderlandsvej 13) 12

13 Kopi af afgørelsen inkl. bilag sendt til: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Danmarks Sportsfiskerforbund, Den centrale miljøafdeling, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle Vandområdedistrikt 5, Miljøkoordinator Leif H. Poulsen, Rosenhøj 16, 8670 Låsby - Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Konsulent: Elna Mortensen, Kopenhagen Rådgivning, Agro Food Park 15, 8200 ÅrhusN, 13

14 14

15 Baggrund for afgørelsen om miljøgodkendelse af minkfarmen, Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast 15

16 16

17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Ikke-teknisk resumé Ansøger, ejerforhold og konsulentoplysning Lovgivningsmæssig baggrund Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget Anlæggets beliggenhed Anlæggets indretning Besætningssammensætning og staldtype Husdyrgødningsproduktion og opbevaringsanlæg Ammoniakemission fra stald og gødningsopbevaringslager Ammoniak og natur Lugtgener fra produktionsanlægget Ressourceforbrug og øvrige miljøpåvirkninger fra produktionsanlægget Vandforbrug Afledning af vand Sanitært spildevand Spildevand fra rengøring Tagvand Befæstede arealer Energiforbrug Foderstoffer Kemikalier m.v Affald Skadedyr Støv Støj Lys Transporter til og fra anlægget Anvendelse af bedste tilgængelige teknik BAT i forhold til anlægget BAT i forhold til management BAT i forhold til foder BAT i forhold til staldindretning BAT i forhold til vand- og energiforbrug BAT i forhold til opbevaring og behandling af husdyrgødning Vurdering af miljøpåvirkning fra udbringningsarealer Udbringningsarealernes beliggenhed Harmonikrav, tildeling af husdyrgødning og udbringningsmetode Forbrug af handelsgødning, kemikalier m.m Lugt-, støv- og støjgener fra udbringningsarealer Grundvand Overfladevand Kvælstofudvaskning Fosforoverskud Gældende målsætninger Natur Beskyttede naturtyper Natura 2000-områder Plante- og dyrearter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-arter) Anvendelse af bedste tilgængelige teknik BAT i forhold til udbringningsarealer BAT i forhold til udbringning af husdyrgødning Landskabelige og kulturhistoriske værdier Landskabelige værdier Kulturhistoriske værdier Alternative muligheder, 0-alternativet og ophør af driften Bilagsfortegnelse

18 18

19 1. Indledning 1.1. Ikke-teknisk resumé Ansøger Ib Nielsen søger om at udvide dyreproduktionen fra minktæver og 5 ammekøer uden opdræt ( kg) til minktæver og 5 ammekøer uden opdræt ( kg), svarende til en ændring i dyreenheder (DE) fra 220,77 DE til 326,65 DE. Der søges om etablering af 35 stk. åbne to-rækkede minkhaller på hver 200 m 2 på Toftlundvej 7A, 7430 Ikast. Ikast-Brande Kommune skal i henhold til blandt andet Husdyrgodkendelsesloven vurdere om den ansøgte udvidelse og fremtidige drift kan gennemføres uden væsentlige virkninger på miljøet. Det er vurderet, at udvidelsen kan gennemføres, hvorfor denne miljøgodkendelse meddeles. Godkendelsen beskriver kommunens grundlag og vurderinger samt de vilkår, som kommunen har stillet til udvidelsen og den fremtidige drift. Bygninger med besætning samt anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til blandt andet: ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg opbevaring og bortskaffelse af blandt andet affald og kemikalier forbrug af vand, energi og hjælpestoffer anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) landskab. Arealer til udbringning af husdyrgødning er vurderet i forhold til blandt andet: grundvand overfladevand naturområder. Miljøgodkendelsen af minkfarmen, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast, regulerer driften i otte år, hvorefter godkendelsen skal revurderes på baggrund af de erfaringer, der har været med driften, og den udvikling, der har været i metoder til reduktion af miljøpåvirkningen Ansøger, ejerforhold og konsulentoplysning Anlægget: Adresse: Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Ejendomsnummer: Matrikelnummer: 6ex, m.fl. Ll. Nørlund, Ikast CVR-nummer: P-nummer: CHR-nummer: Ansøger/ejer/driftsherre: Navn: Ib Nielsen 19

20 Adresse: Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Telefonnummer: Mobilnummer: Konsulent: Navn: Elna Mortensen, Kopenhagen Rådgivning Adresse: Agro Food Park 15, 8200 Århus N Telefonnummer: Mobilnummer: Lovgivningsmæssig baggrund Når et husdyrbrug af den aktuelle type ønskes etableret, udvidet eller ændret til mere end 250 DE, skal anlægget med tilhørende udbringningsarealer til den producerede husdyrgødning vurderes i henhold til 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Denne miljøgodkendelse er således udarbejdet efter Husdyrgodkendelsesloven, hvori EU's VVM-direktiv 13 og IPPC-direktiv 14 er indarbejdet. I miljøgodkendelsen er der redegjort for konsekvenserne af at udvide dyreholdet på minkfarmen, og for påvirkningen af miljøet i bred forstand. Bedriften har ikke biaktiviteter, der i sig selv er omfattet af IPPCdirektivet. 2. Vurdering af miljøpåvirkning fra anlægget 2.1. Anlæggets beliggenhed Ejendommens eksisterende og planlagte produktionsanlæg ligger samlet på adressen Toftlundvej 7A, 7430 Ikast. Det samlede produktionsanlæg ligger ca. 3,2 km syd for byzonen til Ikast og ca. 8,2 km fra nærmeste sommerhusområde. Minkfarmen ligger ca. 1,7 km vest for Isenvad, der er samlet bebyggelse i landzone. Afstanden fra de nye minkhaller til nærmeste nabobeboelse er ca. 250 meter i sydvestlig retning, denne nabo har landbrugspligt. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Sønderlandsvej 10, 7430 Ikast) er beliggende i nordlig retning ca. 530 meter fra den nye gyllebeholder, og 730 meter fra de nye minkhaller. Faktaboks Jævnfør 20 i Husdyrgodkendelsesloven skal kommunen sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis et anlæg ligger mindre end 300 meter fra: 13 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet med senere ændringer (VVM: Vurdering af Virkninger på Miljøet). 14 Rådets direktiv 2008/1/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC: Integrated Pollution Prevention and Control). 20

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse. af minkfarmen. Skærlund Mink I/S, Engebækvej 86, 7330 Brande

Miljøgodkendelse. af minkfarmen. Skærlund Mink I/S, Engebækvej 86, 7330 Brande Miljøgodkendelse af minkfarmen Skærlund Mink I/S, Engebækvej 86, 7330 Brande - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 5. september 2014 Skærlund Mink

Læs mere

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013 Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast 1. august 2013 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Søbjergvej 63, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 22. maj 2013 modtaget en anmeldelse efter 19 c i Godkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. af minkfarmen. Vestermosevej 15, 7430 Ikast

Miljøgodkendelse. af minkfarmen. Vestermosevej 15, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af minkfarmen Vestermosevej 15, 7430 Ikast - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 25. oktober 2012 1 2 Jan Pape Søbjergvej 63 7430

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Uur Mink. Toftlundvej 7A. 7430 Ikast

Uur Mink. Toftlundvej 7A. 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink Toftlundvej 7A 7430 Ikast - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 30. september 2010. - 2 - Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm Miljøgodkendelse af husdyrbruget Enghavevej 41, 7361 Ejstrupholm - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 27. januar 2014 Torben Pedersen Enghavevej

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Toftlundvej 11, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v.

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Toftlundvej 11, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. Miljøgodkendelse af husdyrbruget Toftlundvej 11, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Martin Alstrup Jensen Toftlundvej

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Krattet 1, 7441 Bording

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Krattet 1, 7441 Bording Miljøgodkendelse af husdyrbruget Krattet 1, 7441 Bording - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 3. juli 2014 Torben Kristensen Christianshøjvej 32

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver

Esbjerg kommune har truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver Teknik & Preben Østergård Sadderupvej 13 6705 Esbjerg Ø Dato Journal nr. Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Torvegade 74. 6700 Esbjerg 23. marts 2014 14/4238 Thomas Løkkebø 76 16 51 23 thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast Minkgården Flaskagervej 1 B 7430 Ikast 15. juni 2007 Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast Ansøgning Ved skrivelse af 2. marts 2007 har I søgt om tilladelse til følgende:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Torben Sørensen Elstedvej 99, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 19

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Hobrovej 4, 9500 Hobro

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 31 på ejendommen Hobrovej 4, 9500 Hobro Per F. Andersen Hobrovej 4 9510 Arden Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-1-14 Ref.: Anna

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Nedre Hestlundvej 15, 7430 Ikast

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Nedre Hestlundvej 15, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Nedre Hestlundvej 15, 7430 Ikast - efter 11, stk. 2 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 10. juli 2015 Henning Lauridsen

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev Bertel Winther Klim Markvej 89 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Toftlundvej 11, 7430 Ikast. - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v.

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Toftlundvej 11, 7430 Ikast. - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. Miljøgodkendelse af husdyrbruget Toftlundvej 11, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 3. april 2013 1 Slettet: Sideskift Martin Alstrup

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19c afgørelse om udvidelse pga velfærd, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356 Hans Skovgaard Horsbjergvej 1, 8653 Them hans@butik-skovgaard.dk 20. april 2015 EJD-2015-02199 Afgørelse om skift mellem dyretyper på Løgagervej 4, 8600 Silkeborg CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde

Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej Varde Tillæg nr. 1 til MILJØGODKENDELSE af kvægbruget på Bjerremosevej 28 6800 Varde I henhold til 12 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Godkendt 5. september 2016

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013

Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk. Den 15. marts 2013 Bent Faarkrog Grættrupvej 2 Møgelthorum 7870 Roslev faarkrog@mail.tdcadsl.dk Den 15. marts 2013 Grættrupvej 2 7870 Roslev - Afgørelse 19 c - Velfærds tilbygning til minkhaller 2013 Skive Kommune har den

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm

Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm Miljøgodkendelse af husdyrbruget Thyregodvej 88, 7361 Ejstrupholm - efter 11 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: 27. februar 2013 1 2 Axel Månsson Øko ApS

Læs mere

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording

Miljøtilladelse. af husdyrbruget. Trekanten 2, 7441 Bording Miljøtilladelse af husdyrbruget Trekanten 2, 7441 Bording - efter 10 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Tilladelse meddelt den 11. november 2015 1 Jakob Gammelgaard Munklindevej

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709

Ny hal. Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd. CVR.nr.: 19852709 Ny hal Anmeldelse af udvidelse af stalde pga. dyrevelfærd CVR.nr.: 19852709 9. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF STALDE PGA. DYREVELFÆRD... 4 BAGGRUND... 4 AFGØRELSE... 4 ØVRIGE

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Mariagerfjord K O M M U N E

Mariagerfjord K O M M U N E Mariagerfjord K O M M U N E Hans Henrik Holm Fjeldsted Søvej 1 9550 Mariager 6.1.2 Miljøafdelingen Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Henning Holm Christensen Ølufgårdsvej 51 6715 Esbjerg N Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2012 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Sags id 2012-7898 Afgørelse om at maskinhus

Læs mere

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013 Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande 8. februar 2013 Landzonetilladelse til opførelse af økologisk kummehus i forbindelse med dambruget, Dørslundvej 81, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013 Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast 3. maj 2013 Landzonetilladelse til fire shelters, en bålhytte og en carport - Bygaden 37-41, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Strandbjerggård

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere