Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr"

Transkript

1 Jord & Affald J.nr. MST Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører af elektrisk og elektronisk udstyr for at sikre overholdelse af reglerne om producentansvar jævnfør Elskrotbekendtgørelsen. I den forbindelse har Miljøstyrelsen publiceret en rapport, som identificerer mere end 5000 virksomheder, som muligvis er omfattet af producentansvaret, og som ikke er registreret i producentansvarsregistret. Din virksomhed optræder på denne liste. Miljøstyrelsen ønsker at få afklaret, om din virksomhed er omfattet af producentansvaret. Der er i øjeblikket 1100 virksomheder registreret i det lovpligtige producentansvarsregister. Disse virksomheder betaler for håndtering af kasseret elektrisk udstyr fra husholdninger og erhvervsvirksomheder. Men mange andre producenter og importører lever ikke op til Elskrotbekendtgørelsens forpligtelser, og dette sætter Miljøstyrelsen nu ind overfor. Virksomheden er ansvarlig for at tage stilling til, om den er omfattet af lovgivningen om producentansvaret for elektronikaffald og skal i så fald tilmelde sig producentansvarsregistret. Som en hjælp til dette er vedlagt følgende: Pjece 1: Kend reglerne. Pjece 2: Er virksomheden omfattet? Pjece 3: Hvordan registrerer man sig? Såfremt virksomheden vurderer, at den ikke er omfattet af reglerne om producentansvar, vil Miljøstyrelsen gerne bede virksomheden meddele dette indenfor 14 dage fra modtagelsen af dette brev (brug vedlagte svarblanket). Miljøstyrelsen har indledt tilsynsindsatsen i samarbejde med WEEE-System, som er det sekretariat, der er nedsat af Miljøministeren til at administrere producentansvarsordningen. Alle henvendelser i forbindelse med denne indsats skal således rettes til WEEE-System. Virksomheder, som er omfattet af producentansvaret, men som trods pålæg fra Miljøstyrelsen ikke tilmelder sig producentregistret, vil blive politianmeldt jævnfør straffebestemmelserne i Elskrotbekendtgørelsen. Med venlig hilsen Kontorchef Palle Boeck Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (drift) (tilskud)

2 Miljøstyrelsen og WEEE-System informerer KEND REGLERNE Pjece 1 om Elskrotbekendtgørelsen Virksomheder er forpligtet til at undersøge, om de er omfattet af lovgivningen om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

3 Producentansvar hvad er det? Baggrunden for producentansvaret for elektrisk udstyr Der er meget fokus på elektrisk udstyr, da dette på grund af farlige indholdsstoffer og voldsomt stigende mængder af udtjent udstyr udgør et af de største affaldsproblemer i Europa. Derfor er der fastlagt fælleseuropæiske regler, der skal sikre forsvarlig håndtering af alt elektrisk udstyr, når det bliver til affald. Producentansvaret er fastsat i et EUdirektiv om håndtering af elskrot. Formålet er at begrænse mængden af elskrot, som skal bortskaffes. Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse. Direktivet inddeler elektrisk udstyr i 10 kategorier: 1. Store husholdningsapparater 2. Små husholdningsapparater 3. It- og teleudstyr 4. Forbrugerudstyr 5. Belysningsudstyr 6. Elektrisk og elektronisk værktøj 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr 8. Medicinsk udstyr 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter 10. Salgsautomater Dansk producentansvar I Danmark er EU-direktivet implementeret i Miljøbeskyttelsesloven og i Elskrotbekendtgørelsen. I praksis betyder producentansvaret, at hvis du producerer eller importerer registreringspligtige produkter bl.a. har pligt til at registrere dig, sørge for at mærke produkter og til at informere brugere og oparbejdere af produkterne om korrekt bortskaffelse og genanvendelse. Derudover har du pligt til at tilbagetage en mængde elskrot og sørge for, at dette bliver oparbejdet miljømæssigt korrekt. WEEE-System i Danmark WEEE-System (Waste from Electrical and Electronic Equipment) er et dansk sekretariat nedsat ved lov til at administrere dele af loven om producentansvar på vegne af Miljøministeren. Heriblandt det danske producentansvarsregister for elskrot. Således er det hos WEEE-System, du skal registrere dig som producent/ importør af produkter omfattet af Elskrotbekendtgørelsen. Læs mere om registrering i Pjece 3: Hvordan registrerer man sig? Bemærk, at alle kategorier rummer både husholdnings- og erhvervsudstyr uafhængigt af navnet på kategorien.

4 1 Free-rider hvad er det? Nogle virksomheder har endnu ikke opfyldt deres lovpligtige ansvar. Disse virksomheder omtales ofte som Freeriders. En Free-rider er en producent eller importør af registreringspligtigt elektrisk udstyr som IKKE på trods af lovgivningen, er registreret i WEEE-Systems producentregister og som ikke opfylder sine forpligtelser. Et fælles ansvar Det er IKKE lovligt at markedsføre produkter omfattet af producentansvaret uden at være registreret i WEEE-Systems register. Derfor er det heller ikke lovligt at købe produkter fra producenter og importører, som ikke er registreret hos WEEE- System. Sidst men ikke mindst overlader Freeriders opgaverne med at indsamle og håndtere elskrot fra forbrugerne til de lovlydige virksomheder, som derved bærer de økonomiske omkostninger alene. Free-riders snyder således både samfundet, deres forhandlere og deres konkurrenter. Lovpligtig registrering Registreringspligtige virksomheder skal registreres i WEEE-Systems producentansvarsregister. Manglende registrering kan føre til politianmeldelse og straf, jf. strafbestemmelsen i Elskrotbekendtgørelsen. Læs Pjece 2: Er virksomheden omfattet? som kan hjælpe dig til at afgøre om din virksomhed er omfattet af reglerne for producentansvar og derfor skal registreres i WEEE-Systems register.

5 WEEE-System Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V Tlf web: designkonsortiet TrykTeam

6 Miljøstyrelsen og WEEE-System informerer ER VIRKSOMHEDEN OMFATTET? Pjece 2 om Elskrotbekendtgørelsen Afgør om virksomheden har producentansvar og skal registreres i WEEE-Systems producentansvarsregister

7 Hvem har producentansvar? Nedenfor finder du et beslutningsdiagram til hjælp til at identificere, hvorvidt din virksomhed og det elektriske udstyr du forhandler, er omfattet af producentansvar eller ej. På siden overfor finder du uddybende forklaringer til de enkelte spørgsmål. Er virksomheden omfattet af producentansvar? Virksomheden er første omsætningsled i Danmark som enten producent eller importør Virksomheden foretager distancesalg til private husholdninger i Danmark JA Er produktet elektrisk eller elektronisk udstyr? Udstyret er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende, og Er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere, eller Er udstyr til produktion af sådanne strømme eller felter, eller Er udstyr til transmission af sådanne strømme eller felter, eller Er udstyr til måling af sådanne strømme eller felter. JA Undtaget som følge af overordnede undtagelser? Udstyrets primære funktion er uafhængig af strøm Udstyr som udgør en del af, eller som er produceret og solgt alene som en del af, udstyr, som ikke er omfattet. Udstyr som har tilknytning til beskyttelse af medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser. Våben, ammunition og krigsmateriel fremstillet specifikt til militære formål. Anden forskrift der fastlægger kravene for bortskaffelse af udstyret. NEJ Hvilke af de 10 kategorier tilhører produktet? (Se pjece 1) NEJ NEJ JA Virksomheden ikke omfattet af producentansvar Udstyr ikke omfattet af producentansvar Udstyr ikke omfattet af producentansvar Undtaget som følge af kategorispecifikke undtagelser? Kategori 5, glødepærer Kategori 5, belysningsarmaturer i husholdninger Kategori 6, stationære industrielle værktøjer i stor skala Kategori 8, alle implanterede og inficerede produkter NEJ Udstyret er omfattet af producentansvar JA Udstyr ikke omfattet af producentansvar

8 2 Er virksomheden omfattet af producentansvar? Følgende typer af virksomheder er registreringspligtige i Danmark: 1. Virksomheder, som importerer elektrisk udstyr, hvor slutbrugere er husholdninger og erhverv. Importen sker med henblik på at markedsføre udstyret i Danmark. 2. Virksomheder, som eksporterer elektrisk udstyr til Danmark, hvor slutbrugeren er husholdninger. Eksporten sker direkte til husholdninger i Danmark og virksomheden er hjemmehørende i EU. 3. Virksomheder, som producerer udstyr i Danmark med henblik på at markedsføre udstyret i Danmark. Importørbegrebet er her forstået som en juridisk enhed i Danmark, som fører et produkt ind over den danske grænse. Med undtagelse af virksomheder som foretager distancesalg, er det altid et dansk CVR nr., som er den juridiske enhed med producentansvar. Du skal derfor sikre dig, at der findes en virksomhed i Danmark, som har påtaget sig producentansvaret for det konkrete udstyr ellers er det din virksomhed, som har ansvaret! Hvis din virksomhed køber udstyr, som er omfattet af lovgivningen, fra en virksomhed, som ikke har påtaget sig producentansvaret, bryder din virksomhed også loven. Er produktet elektrisk udstyr? Som udgangspunkt er alt udstyr, der virker med strøm eller elektromagnetiske bølger, omfattet, inden for de i diagrammet nævnte voltgrænser. Er udstyret undtaget? Hvis det elektriske udstyr er indbygget i andet udstyr, som ikke er omfattet af producentansvar, vil det indbyggede udstyr i de fleste tilfælde stadig være omfattet. Der findes dog undtagelser fx er elektrisk udstyr fastmonteret i køretøjer undtaget, fordi bortskaffelse af køretøjer inkl. udstyr er omfattet af anden lovgivning om bortskaffelse. Sikkerhedsudstyr er undtaget, såfremt det er vitalt for den nationale sikkerhed, dvs. at ingen må få informationer om, hvorledes udstyret er konstrueret og hvordan det bortskaffes. Denne undtagelse gælder altså ikke for en husalarm eller andet almindeligt forekommende udstyr, som benyttes af politiet eller forsvaret. Ammunition og militært udstyr er undtaget, hvis det alene produceres til forsvaret. Undtagelsen gælder fx ikke en natkikkert, som også kan købes i en jagtbutik. Kategorispecifikke undtagelser Store faste industrielle redskaber er undtaget af producentansvar, såfremt de er naturligt hjemmehørende i Kategori 6, Elektrisk og elektronisk værktøj. Udstyret er således ikke undtaget blot fordi det er fastmonteret. Udstyret skal være industrielt og på grund af sin størrelse ikke flytbart. Inficeret medicinsk udstyr er omfattet af særlig affaldslovgivning og dermed undtaget fra producentansvar. Som oftest vil medicinsk udstyr indeholde dele som pga. direkte kontakt til patienten bliver inficeret (fx slanger og elektroder). Disse destrueres efter brug og er ikke omfattet af producentansvaret, hvorimod den elektriske komponent som genbruges, er omfattet.

9 Såfremt det, efter gennemgang af denne pjece, stadig er uklart hvorvidt udstyret eller virksomheden er omfattet af producentansvar, skal du søge afklaring på WEEE-Systems hjemmeside. Alternativt kan du skrive en til Send da spørgsmål og en beskrivelse af det relevante produkt. WEEE-System Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V Tlf web: designkonsortiet TrykTeam

10 Miljøstyrelsen og WEEE-System informerer HVORDAN REGISTRERER MAN SIG? Pjece 3 om Elskrotbekendtgørelsen Registrering af virksomheden i det danske producentansvarsregister

11 Producentregisteret hvad er det? Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent, da reglerne er ens for de to grupper. Registrering Når en producent er omfattet af producentansvarsreglerne for elektronik, skal producenten registrere sig i WEEE-Systems elektroniske register på Som producent kan du vælge at registrere dig som individuel producent, eller du kan vælge at tilmelde dig en kollektiv producentordning. Som individuel producent skal du selv registrere dig direkte hos WEEE-System med oplysninger om stamdata, produktkategorier og mængdeangivelser. Bemærk, at hvis du har slutbrugere i private husholdninger, vil du bl.a. blive tildelt en forholdsmæssig andel elskrot fra kommunernes genbrugsstationer, som du selv skal sørge for bliver afhentet og behandlet miljømæssigt korrekt. Ønsker du at være medlem af en kollektiv producentordning findes der i dag fire virksomheder, som tilbyder at foretage returlogistik og registrering hos WEEE- System på vegne af producenter. Næsten alle virksomheder med husholdningsprodukter har valgt at udnytte de stordriftsfordele, som de kollektive producentordninger kan tilbyde. Hvis du tilmelder dig en kollektiv producentordning, vil denne foretage registrering og årlig indberetning til WEEE- System på din virksomheds vegne. Den kollektive producentordning vil også organisere afhentning og behandling af dine andele elskrot fra de kommunale genbrugsstationer. Husk, at uanset om du som producent vælger at være individuel eller at tilmelde dig en kollektiv producentordning, så har du altid som producent det overordnede ansvar for at overholde lovgivningen for dine produkter. Få mere at vide om registreringen på Omkostninger Omkostninger i forbindelse med producentansvaret omfatter dels gebyrer til WEEE-System, dels andre omkostninger til de pligter som følger af producentansvaret. Gebyrer til WEEE-System Alle registrerede producenter og importører skal betale gebyrer til WEEE-System. Gebyrerne består af et éngangsregistreringsgebyr, et årligt mængdegebyr, samt eventuelt et administrations- og sagsbehandlingsgebyr for særlige ydelser. Gebyrerne fremgår af oversigten.

12 Omkostninger for virksomhederne Andre omkostninger Ud over omkostninger til WEEE-System, har du i kraft af dit producentansvar nogle forskellige administrative opgaver og økonomiske omkostninger i forbindelse med håndteringen af elektriske og elektroniske produkter. Andre omkostninger indbefatter bl.a. krav til mærkning af produkterne, information til brugere og oparbejdere, afhentning og oparbejdning af elektronikaffald, revisorattestation af dine markedsførte mængder elektronik samt årlig rapportering til WEEE-System. Afhentning, oparbejdning og rapportering kan eventuelt varetages af en kollektiv producentordning. 3Hvis du vælger at lave en aftale med en af de kollektive producentordninger, sker dette på grundlag af privatretslige aftaler. Pris i DKK (ekskl. moms) Engangsgebyr for registrering hos WEEE-System 1000,00 Mængdegebyr for markedsført elektronik Pr. kg for år ,02 Pr. kg for år ,02 Pr. kg for år ,06 Minimumsgebyr 250,00 Administrations- og sagsbehandlingsgebyr for særskilte ydelser, pr. forbrugt time 750,00 Kontaktoplysninger til de kollektive producentordninger kan søges på under menupunktet Søg kollektive ordninger.

13 WEEE-System Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V Tlf web: designkonsortiet TrykTeam

14 SVARBLANKET PRODUCENTANSVAR FOR ELSKROT Du har nu gennemlæst de tre vedlagte pjecer, og vi beder dig derfor forholde dig til nedenstående spørgsmål for at fastslå, om virksomheden er registreringspligtig. Såfremt virksomheden viser sig ikke at være registreringspligtig, bedes du returnere denne svarblanket i underskreven form til WEEE-System. 1 Forhandler virksomheden elektrisk udstyr? 2 Er virksomheden producent eller importør af elektrisk udstyr?* 3 Er et eller flere af virksomhedens produkter omfattet af producentansvaret?* *) Definitionen i Pjece 2 Sæt kryds Ja Nej 123 Ja til alle spørgsmål Svarede du ja til alle tre spørgsmål, er virksomheden omfattet af lovgivningen for elskrot og skal registreres straks i WEEE-Systems producentregister. Se hvordan i Pjece 3: Hvordan registrerer man sig? Ikke sikker på svarene Hvis du ikke med sikkerhed kan svare nej til alle tre spørgsmål, skal du undersøge nærmere, om virksomheden er omfattet af producentansvar. Søg eventuel mere information på og/eller send en med en beskrivelse af dit relevante produkt og dit spørgsmål til Svar derefter ja eller nej til spørgsmålene, når du har afklaret din tvivl. Nej til det tredje spørgsmål Svarede du nej til det tredje spørgsmål, mener du, at din virksomhed ikke er omfattet af producentansvaret. Du bedes da underskrive denne svarblanket og returnere den til WEEE-System inden 14 dage. Nej, min virksomhed er ikke omfattet af producentansvar i henhold til Elskrotbekendtgørelsen CVR-nr: Stempel Virksomhedens navn Dato og underskrift Sendes til WEEE-System, Vesterbrogade 6D, 4.sal, DK-1780 København V, Fax: Eller scannes og es som vedhæftet pdf-fil til

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003

(EFT L 37 af 13.2.2003, s. 24) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/108/EFaf 8. december 2003 2002L0096 DA 31.12.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EF af 27. januar 2003 om

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Dansk Industri (DI) Februar 2015 DIFFERENTIERET BETALING

Dansk Industri (DI) Februar 2015 DIFFERENTIERET BETALING Dansk Industri (DI) Februar 2015 DIFFERENTIERET BETALING PROJEKT Dansk Industri (DI) Projekt nr. 219042 Dokument nr. 1215174774 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af NIRAS A/S CVR-nr. 37295728

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere