Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tildelingsordningen (WEEE/BAT)"

Transkript

1 December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer. Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper, nemlig det såkaldte WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med nøjagtig titel og dato findes på Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de ressourcer, der findes i denne type produkter. Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de 2 grupper er ens. Der anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End of Life Vehicles) for udtjente biler.

2 Indhold Fordeling af elskrot og batterier fra husholdninger... 3 Etablering af kommunale indsamlingssteder... 3 Producenternes og de kollektive ordningers andele af udtjent udstyr og batterier... 4 Tildelingsprincipper... 4 Kriterier for tildeling (Prioriteret rækkefølge)... 5 Formål... 5 Oprettelse af nye indsamlingssteder i tildelingsperioden... 6 Tildelingsperioden... 6 Offentliggørelse af tildelingen... 6 Efterregulering

3 I henhold til reglerne om producentansvar for hhv. elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), for batterier og akkumulatorer samt udtjente biler beskriver dette dokument principper og fremgangsmåde ved tildeling af indsamlingsområder. Fordeling af elskrot og batterier fra husholdninger I henhold til nævnte bekendtgørelser skal producenter af udstyr til brug i husholdninger og bærbare batterier tilbagetage en forholdsmæssig andel af udtjent elskrot og batterier fra husholdningerne. Det skrot, som producenten tilbagetager, skal være fra de kategorier af udstyr, virksomheden markedsfører. Producenten kan lade en kollektiv ordning varetage ansvaret for tilbagetagning. Fordelingen af elskrot fra husholdninger omtales i det følgende som tildelingsordningen. Udtjent udstyr og bærbare batterier bliver normalt indsamlet på følgende måder: Via kommunale indsamlingssteder Via indsamlingssteder etableret af de kollektive ordninger Via indsamling, som foranstaltes af den enkelte producent Tildelingsordningen omfatter alene tildeling af indsamlingspligten fra de kommunale indsamlingssteder til individuelle producenter og de kollektive ordninger. Etablering af kommunale indsamlingssteder De kommunale indsamlingssteder bliver etableret af kommunerne og drevet af den enkelte kommune eller af et fælles kommunalt affaldsselskab. Et indsamlingssted modtager elskrot i alle kategorier fra husholdningerne. På det kommunale indsamlingssted sorteres elskrot fra kategorierne i 6 fraktioner, som fremgår af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Producenterne/de kollektive ordninger afhenter elskrot fra indsamlingsstederne, når dette er sorteret i de 6 fraktioner. Batterier afleveres i en fraktion for sig. De enkelte kommuner registrerer deres indsamlingssteder på DPA-Systems hjemmeside. Det er kommunerne, der fastlægger antallet af indsamlingssteder i deres område. De registrerede indsamlingssteder kan fremsøges på DPA-Systems hjemmeside. 3

4 Producenternes og de kollektive ordningers andele af udtjent udstyr og batterier Producenterne skal tilbagetage deres forholdsmæssige andel af skrottet fra de kommunale indsamlingssteder. For at kunne beregne producentens andel af skrottet rapporterer producenten årligt sine markedsførte mængder pr. kategori til DPA-System. På baggrund af de rapporterede data, beregner DPA-System producentens og de kollektive ordningers markedsandele på de 6 fraktioner, som kategorierne indgår i og bærbare batterier. Tildelingsprincipper Da man ikke på forhånd ved, hvor store mængder kommunerne indsamler på deres indsamlingssteder, må tildelingen ske på baggrund af skønnede mængder. Hvert år fastsættes en fremskrivningsfaktor, på baggrund af et skøn, som DPA-System anvender til at beregne en forventet mængde udtjent udstyr pr. fraktion pr. kommune og registrerede indsamlingssteder. Når denne beregning er foretaget, tildeler DPA- System de enkelte kommuner med tilhørende indsamlingssteder til producenterne og de kollektive ordninger. Tildelingen baseres på producenternes markedsandele pr. fraktion. Tildelingen af de enkelte indsamlingssteder sker pr. fraktion, da producentens markedsandele typisk varierer fra fraktion til fraktion. Resultatet kan derfor blive, at flere producenter eller kollektive ordninger får tildelt samme indsamlingssted, men med hver sin fraktion som ansvarsområde. I nedenstående tabel vises resultatet af de seneste års drøftelser med de kollektive producentordninger, hvor der opnåedes enighed om følgende principper og den prioriterede rækkefølge, som principperne vægtes efter: 4

5 Tabel: Reviderede kriterier for tildelingsprincipper prioriteret rækkefølge Kriterier for tildeling (Prioriteret rækkefølge) Ved nedenstående prioriterede principper tildeler DPA-System de geografiske områder i Danmark, hvorfra producenterne i den kommende tildelingsperiode skal afhente elektronikaffald i form af de seks elektronikaffaldsfraktioner og bærbare batterier: Der tildeles efter markedsandele per fraktion. 1 Markedsandelen er beregnet inklusiv reguleringer. Opfyldelse af lovkrav Opfyldelse af lovkrav Formål Den mindste tildelingsenhed er kommunen. Hvis kommunen indgår i et kommunalt affaldsselskab 1, er affaldsselskabet mindste tildelingsenhed. Kommunen/affaldsselskabet vægter i tildelingen med indbyggertallet. Producenten skal i forhold til sin markedsandel tildeles indsamling af elektronikaffald og batterier i tre geografiske områder: Område 1 Region Hovedstaden og Region Sjælland. Område 2 Region Nordjylland og Region Midtjylland. Område 3 Region Syddanmark. Producenten kan tildeles indsamling i færre områder, hvis markedsandelen er for lille til, at tildelingen kan fordeles på tildelingsenheder i alle tre områder. Kommunerne skal grupperes på en sådan måde, at de så vidt muligt udgør et sammenhængende geografisk område. Der skal være færrest mulige producentordninger per kommune. Så vidt muligt holdes fraktion 1 og 2 henholdsvis fraktion 3 og 4 parvist samlet. Kommunerne er tildelt sådan, at der forekommer færrest mulige ændringer i forhold til sidste års tildeling, med hensyn til hvilke producenter, som har ansvaret for de enkelte fraktioner i områderne. Sikrer, at kommunen/affaldsselskabet betjenes af samme kollektive ordning(er) på alle genbrugspladser. Sikring af, at producenterne tildeles at afhente elektronikaffald over hele landet og udligner evt. geografisk betinget diversitet i elektronikaffaldet. Optimering af indsamlingslogistikken. Sikring af, at kommunen/affaldsselskabet betjenes af færrest mulige producenter på alle genbrugspladser. Optimerer indsamlingslogistikken. Sikring af, at kommunen får så få skift i producenter/kollektivordninger som muligt. Giver mulighed for at etablere stabile samarbejdsrelationer. NB! Med henblik på bl.a. at optimere logistikken kan producenter/kollektivordninger i høringsperioden for udkastet til årets kommende tildeling med hinanden aftale, inden for samme fraktion, at afstå og/eller overtage hinandens indsamlingssteder. Sådanne indgåede aftaler skal meddeles til DPA-System og indarbejdes i afgørelsen om det kommende års tildeling. 1 Kommunen har overdraget ansvaret og driften af indsamlingsstederne til et kommunalt affaldsselskab. 5

6 De tildelte områder fremgår af 7 Danmarkskort, som viser tildelingen til de kollektive producentordninger for hver af de 6 fraktioner og for bærbare batterier. For en detaljeret gennemgang af principperne for tildeling til producenterne henvises til dokumenter om beregningsprincipper for tildelingsordningen for hhv. WEEE og BAT. Oprettelse af nye indsamlingssteder i tildelingsperioden Hvis der bliver oprettet nye indsamlingssteder i et område i tildelingsperioden, skal den producent eller kollektive ordning, som har ansvaret for en eller flere fraktioner i området, ligeledes afhente de samme fraktioner fra de nye indsamlingssteder. Oversigt over indsamlingsstederne, med angivelse af hvilke producenter, der skal servicere dem kan findes på DPA-Systems hjemmeside. Tildelingsperioden En tildelingsperiode er på 1 år. Perioden strækker sig fra 1. september til 31. august. En producent som har fået tildelt et område, skal i hele perioden afhente alt elskrot, der stammer fra den eller de tildelte fraktioner i området. Offentliggørelse af tildelingen Når DPA-System har foretaget tildelingen, meddeles dette direkte via til producenten eller dennes kollektive ordning. Tildelingen bliver samtidig offentliggjort på DPA-Systems hjemmeside under menupunktet Tildelte indsamlingssteder. DPA-System informerer producenten om hvilke områder, med tilhørende indsamlingssteder, virksomheden har fået tildelt. Producenten skal straks derefter informere kommunen om, hvilke operatører, der vil varetage de praktiske opgaver. Opgaverne indeholder levering af opsamlingsmateriel og afhentningen af elskrot for de enkelte fraktioner. Kommunen får ligeledes besked om resultatet af tildelingen. Det sker via en sendt til adresserne, som er registreret af kommunen under de enkelte indsamlingssteder, hos DPA-System. 6

7 Efterregulering Efterregulering består i at beregne afvigelsen mellem den markedsandel af elskrot og /eller batterier, producenten er blevet tildelt, og den faktiske mængde, som producenten har tilbagetaget. Såfremt en producent har tilbagetaget mere udtjent udstyr end sin forholdsmæssige andel, fratrækker DPA-System den overskydende mængde i den efterfølgende periodes tildelte mængde. Ligeledes vil en producent, som har tilbagetaget en mindre mængde end sin forholdsmæssige andel, få tillagt den manglende mængde skrot i den efterfølgende tildelingsperiode. Efterreguleringen gælder ligeledes for nye producenter, der registrerer sig midt i en tildelingsperiode eller registrerer data med tilbagevirkende kraft for tidligere perioder. Her vil der også være tale om en efterregulering i den følgende periode. Bemærk, at der ikke efterreguleres for fejlregistreringer og reeksport for tidsperioder, som ligger mere end to år tilbage i tid. DPA-System 2014 DPA-System Vesterbrogade 6D, DK-1780 Kbh. V Tlf: Web: 7

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader

Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Telefon nr. 99 15 55 00 Fax nr. Kunde nr. 22.177.948 Att. Aase Jørgensen Skive Kommunes forpligtelse til arbejdsskader Opgørelse af den regnskabsmæssige hensættelse

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

koda Medlemshåndbog for Forlag

koda Medlemshåndbog for Forlag koda Medlemshåndbog for Forlag Medlemshåndbog for Forlag skal betragtes som et supplement til Medlems håndbog (for ophavsmænd), hvorfor vi henviser til denne, hvis der ønskes oplysninger om andre emner.

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere