Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)"

Transkript

1 Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og udtjente biler. I henhold til reglerne om producentansvar for elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument baggrunden for den lovfastsatte revisorerklæring for udstyr markedsført til slutbrugere i husholdninger i Danmark samt vejleder revisorer i udfærdigelsen af denne. Producentansvaret har hjemmel i den danske Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffalds-bekendtgørelsen) nr af 12/12/2011. Bekendtgørelsen har sit udgangspunkt i Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE Direktivet: Waste Electric Electronic Equipment). Producentansvaret er baseret på, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for indsamling og bortskaffelse af elskrot således, at EE-produkter, der forfalder som affald, bliver håndteret miljømæssigt korrekt. Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens.

2 Indhold Baggrund for revisorerklæringen... 3 Normal eller udskudt revisorerklæring... 3 Formål med revisorerklæringer... 3 DPA-Systems anvendelse af de indberettede data... 4 Standard for revisorerklæring... 5 Praktisk vejledning i udførelse af elektronisk revisorerklæring... 5 Invitation... 6 Accept/afslag på udførelse af revisonsopgaven... 6 Revisors stamdata... 7 Revisors Min Side... 8 Revisorerklæring Trin 1 af 13: Revisor... 9 Revisorerklæring Trin 2 af 13:Markedsførte mængder Revisorerklæring Trin 3 af 13: Er produkterne omfattet af producentansvar? Revisorerklæring Trin 4 af 13: Kontrol af produkter omfattet af producentansvar Revisorerklæring Trin 5 af 13: Er produkterne kategoriseret korrekt? Revisorerklæring Trin 6 af 13: Kontrol af produkternes kategorisering Revisorerklæring Trin 7 af 13: Er produkterne knyttet til den rette slutbruger? Revisorerklæring Trin 8 af 13: Kontrol af produkternes tilknytning til slutbruger Revisorerklæring Trin 9 af 13: Enhedsvægte Revisorerklæring Trin 10 af 13: Kontrol af enhedsvægte Revisorerklæring Trin 11 af 13: Sidste års indberetning Revisorerklæring Trin 12 af 13: Afslut eller Ubesvarede spørgsmål Revisorerklæring Trin 13 af Nedlæggelse af revisors login

3 Baggrund for revisorerklæringen Virksomheder, i form af producenter og importører, der som 1. omsætningsled markedsfører elektriske og elektroniske produkter på det danske marked, er omfattet af producentansvar såfremt virksomhedernes produkter tilhører én eller flere af de 10 produktkategorier beskrevet i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, som kan findes på I forbindelse med den årlige indberetning 1. januar til 31. marts, som er en del af forpligtelserne ved producentansvaret, skal producenten bl.a. indberette de markedsførte mængder i det foregående kalenderår til DPA-System. For en producent, der markedsfører udstyr, som finder anvendelse i private husholdninger (slutbruger husholdning), er der krav om, at indberetningen skal attesteres af en dansk statsautoriseret eller registreret revisor. Det skal ske i form af en revisorerklæring, hvis den årlige omsætning af udstyret udgør mere end 1 mio. DKK ekskl. moms, jf. 12 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Såfremt en producent har en årlig omsætning på mindre end 1 mio. DKK ekskl. moms, kan producenten afgive en ledelseserklæring og derved undlade at få indberetningen attesteret af revisor. Normal eller udskudt revisorerklæring Virksomheder, hvis regnskabsår følger kalenderåret, skal sørge for at få udformet en revisorerklæring, der attesterer deres indberettede mængder. Revisorerklæringen skal være DPA-System i hænde senest 31. maj. Virksomheder, som opererer med forskudt regnskabsår (regnskabsår der ikke følger kalenderåret) skal, senest 31. marts, indsende en ledelseserklæring, som dels foreløbig attesterer de indberettede markedsførte mængder, dels oplyser eksakt, hvornår DPA- System vil modtage den endelige revisorerklæring. Den udskudte revisorerklæring skal være DPA-System i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Revisors opgaver i forbindelse med udfærdigelse af en revisorerklæring er uafhængige af, om virksomheden har normalt eller forskudt regnskabsår, ligesom begge typer erklæring har krav til, at afleveringsfristen (31. maj eller fastsat udskudt dato) overholdes. Erklæringerne udfyldes elektronisk på Formål med revisorerklæringer Formålet med revisors attestation af de markedsførte data for udstyr til slutbrugere i husholdninger er at sikre kvaliteten af de indberettede data. Kvaliteten er vigtig, da de indberettede data udgør grundlaget for beregning og fordeling af en række omkostninger og opgaver på de enkelte producenter. Fordelingen skal være præcis og retfærdig for at undgå konkurrenceforvridning mellem de enkelte producenter. 3

4 Revisors attestation medvirker således til, at de økonomiske konsekvenser af lovgivningen påføres producenterne på den tilsigtede måde uden konkurrenceforvridende effekt. Revisor optræder derfor i denne forbindelse som offentlighedens uafhængige tillidsrepræsentant. DPA-Systems anvendelse af de indberettede data De indberettede markedsførte mængder anvendes af DPA-System til følgende formål: Beregning af tildelingsordningen DPA-System tildeler hvert år producenter af udstyr rettet mod husholdninger et antal indsamlingssteder geografisk fordelt i Danmark. Til disse indsamlingssteder skal producenterne hvert år levere opsamlingsmateriel og afhente elskrot svarende til de kategorier, som markedsføres. Mængden beregnes som en forholdsmæssig andel af de markedsførte mængder. Efterfølgende skal producenterne sikre en miljømæssig korrekt behandling af det tilbagetagne elskrot. Det kan være forbundet med betydelige omkostninger at opfylde disse krav, hvorfor det har økonomisk betydning for den enkelte producent, at tildelingen er baseret på korrekt indberettede mængder. Beregning af finansiel sikkerhedsstillelse I forbindelse med tildelingsordningen skal producenterne stille en økonomisk sikkerhed overfor DPA-System. Sikkerhedsstillelsen skal anvendes, såfremt producenterne ikke varetager deres forpligtelser til at indsamle elskrot fra de tildelte indsamlingssteder. Da etableringen af en sådan sikkerhedsstillelse medfører omkostninger til pengeinstitut, er det vigtigt, at sikkerhedsstillelsen afspejler de mængder af produkter, som reelt markedsføres og ender som elskrot. Beregning af gebyr til DPA-System DPA-System er finansieret via gebyrindbetalinger fra producenterne. Det årlige gebyr beregnes på baggrund af de indberettede markedsførte mængder, hvorfor det er vigtigt, at disse er korrekte. Indberetning til Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen Én gang om året skal DPA-System indberette data til Miljøstyrelsen, som herefter indberetter til EU Kommissionen. De data, der sendes til Kommissionen, bliver anvendt til at undersøge, hvorvidt Danmark, som helhed, lever op til kravene i WEEE-direktivet. 4

5 Standard for revisorerklæring Miljøstyrelsen og FSR, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (nu FSR danske revisorer) har udformet en standard, Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger. Standarden er udformet i overensstemmelse med den internationale standard (ISRS 4400 DK). Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og er indarbejdet i den elektroniske revisorerklæring, som findes på DPA-Systems hjemmeside. Praktisk vejledning i udførelse af elektronisk revisorerklæring Udførelsen af en revisorerklæring kræver, at revisor tilknyttes virksomheden elektronisk samt gennemgår de 13 trin i den elektroniske revisorerklæring. Det elektroniske forløb består af revisors accept af opgaven og oprettelse i systemet, spørgsmål fra standarden om kontrol af registrerede markedsførte mængder, korrekt placering af producentansvar, korrekt kategorisering og placering af slutbrugere, samt kontrol af brugen af enhedsvægte og rettelser for tidligere indberetninger. Som afslutning på erklæringen kan revisor vælge at udskrive foreløbigt udkast eller at afslutte erklæringen ved at udskrive fil til underskrift. I det følgende beskrives forløbet for producenten og revisors opgaver i detaljer. Producenten har logget ind på Min Side, Vælg dette ikon: 5

6 Producenten vælger den erklæringstype, der passer til virksomheden. I dette tilfælde vælges Revisorerklæring Invitation For at kunne udforme en elektronisk revisorerklæring skal revisor inviteres af en virksomhed, som sender en mail-invitation via DPA-Systems hjemmeside. Mailen indeholder login og kodeord, som revisor skal benytte for at acceptere (eller afslå) virksomhedens anmodning. Ved accept får adgang til virksomhedens indberettede data i producentregistret. 6

7 Revisor s accept/afslag på udførelse af revisonsopgaven Revisor skal inden 7 dage efter modtagelsen af en invitation afslå eller bekræfte, at han accepter opgaven med at revidere den pågældende virksomheds data. Dette gøres ved at benytte tilsendte brugernavn og login på og klikke på ikonet Besvar invitation fra producent. Overskides 7 dages fristen, nedlægges revisors adgang af sikkerhedsmæssige grunde. Skulle revisor overskride fristen trods et ønske om at revidere virksomhedens data, skal virksomheden invitere revisor på ny, og revisor får tilsendt nye adgangskoder. Revisors stamdata Efter accept af revisonsopgaven bliver revisor bedt om at registrere en række stamdata. Først vælges land for revisionskontorets beliggenhed, dernæst indtastes CVR (dansk CVR valideres i CVR databasen), og det er muligt at ændre det autogenrerede kodeord. 7

8 Revisors Min Side Efter accept af revisonsopgaven og indtastning af stamdata får revisor adgang til Min Side. Revisors Min Side indeholder relevante informationer om den specifikke virksomhed, som har anmodet revisor om at udføre erklæringen. Ikonet Stamdata indeholder revisors egne stamdata, som er registreret i systemet. Her er det tillige muligt at ændre det autogenererede kodeord. Ved klik på ikonet Revisorerklæring påbegydes selve erklæringsforløbet. Ved kli på ikonet Årsrapport og indtastning af ønsket år i det fremkomne felt, fremkommer en oversigt over virksomhedens indberettede data for det ønskede år. Ikonet Afsluttede revisor- og ledelseserklæringer vil fra 2013 indeholde elektroniske erklæringer for tidligere år. Vælg ikonet Revisorerklæring for at begynde revisionsforløbet. 8

9 Revisorerklæring Trin 1 af 13: Revisor På dette trin bekræfter revisor, at revisorerklæringen udformes på basis af den internationale standard (ISRS 4400 DK) og at revisor fungerer som samfundets uafhængige repræsentant. Revisorerklæringen kan kun afsluttes, hvis disse forhold accepteres ved klik i Ja -feltet. Se evt. Bekendtgørelse nr af 12/12/2011 markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, 12. 9

10 Revisorerklæring Trin 2 af 13: Markedsførte mængder Spørgsmål 1 fra standarden vedrører registrerede markedsførte mængder. På dette trin undersøger revisor, om der er afvigelser mellem indberettede markedsførte mængder og de mængder, der reelt er markedsført iflg. virksomhedens administrationssystem (faktiske mængder). Kategorier med indberettede mængder er markeret med fed skrift. Mængder skal være indrapportet i kg. Den faktiske markedsførte mængde notes i kolonnen Faktisk markedsførte mængder. I kolonnen Bemærkning er det muligt at knytte en kommentar til den enkelte kategori/mængde i et fritekstfelt. Hvis virksomheden har markedsført mængder i andre kategorier end de allerede registrerede, noteres den faktiske markedsførte mængde ud for den korrekte kategori. Hvis revisor ikke har mulighed for at kontrollerede de faktiske markedsførte mængder i virksomhedens administrationssystem afmærkes rubrikken Kunne ikke kontrolleres og evt. bemærkning tilknyttes. 10

11 Revisorerklæring Trin 3 af 13: Er produkterne omfattet af producentansvar? Spørgsmål 2a. vedrører producentansvar for den givne virksomheds produkter. Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikrer, at producenten vurderer, om virksomhedens produkter er omfattet af producentansvar. Formålet er at sikre, at der sker en registrering af, hvorvidt de enkelte produkter er omfattet eller ej. På DPA-Systems hjemmeside findes dokument vedr. afgrænsning af produkter omfattet af producentansvar. Revisor besvarer spørgsmålet om en nedskrevet forretningsgang ved at markere feltet Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Det er muligt at tilføje en bemærkning. 11

12 Revisorerklæring Trin 4 af 13: Kontrol af produkter omfattet af producentansvar Spørgsmål 2b. vedrører stikprøvekontrol af hvorvidt produkter er korrekt registret hos virksomheden som hhv. omfattet/ikke omfattet af producentansvar. Her skal revisor, ved at udtage en stikprøve, kontrollere, om et udvalgt antal af virksomhedens produkter/varenumre er korrekt registreret i virksomhedens administrative systemer. De udvalgte produkter skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Såfremt flertallet af virksomhedens produkter ikke er omfattet af producentansvar, bør der udvælges en stikprøve med det højeste stk. antal. Med korrekt registreret menes, at produkter, der er omfattet af producentansvar, figurerer som omfattet i virksomhedens administrative systemer. Produkter, der ikke er omfattet af producentansvar, skal figurere som ikke omfattet i virksomhedens administrative systemer, for at være korrekt registreret. Det skal således fremgå eksplicit, hvorvidt et produkt er omfattet eller ikke omfattet. Produktnavne eller varenemre skrives i venstre kolonne og markeres som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. 12

13 Revisorerklæring Trin 5 af 13: Er produkterne kategoriseret korrekt? WEEE udstyr omfattet af producentansvar skal indplaceres i 1 af 10 mulige kategorier i forbindelse med registreringen i producentregistret. De 10 kategorier er defineret i Bilag 1 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Se også ikke udtømmende eksempelliste i Bilag 2 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Spørgsmål 3a. i standarden vedrører korrekt kategorisering af de af virksomhedens produkter, der er omfattet af producentansvar. Således skal revisor kontrollere, om virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikrer placering af et produkt i den relevante af kategorierne 1-10 (kat. 10 er ikke relevant for udstyr til husholdninger). Resultatet af kontrollen angives af revisor i form af Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Bemærkning kan tilføjes. 13

14 Revisorerklæring Trin 6 af 13: Kontrol af produkternes kategorisering Spørgsmål 3b. vedrører stikprøvekontrol af, hvorvidt produkter er kategoriseret korrekt. Her udtager revisor en stikprøve på 1 %, dog min. 5 stk. og højest 20 stk., blandt det samlede antal registrerede produkter. Stikprøvens udfald dokumenteres af revisor. I første kolonne skrives det valgte produkt/varenummer og i den følgende kolonne noteres, hvorvidt produktet/varenummeret er indplaceret i den korrekte kategori eller ej i virksomhedens administrationssystem. Bemærkning kan tilknyttes pr. kategori. Hvis der ønskes flere felter til produkter /varenumre, vælg da knappen Linjer. 14

15 Revisorerklæring Trin 7 af 13: Er produkterne knyttet til den rette slutbruger? WEEE udstyr omfattet af producentansvar skal, i forbindelse med registreringen, indplaceres under slutbruger husholdning eller slutbruger erhverv alt efter om det er fremstillet til brug i husholdninger eller i erhvervsvirksomheder. I spørgsmål 4a. kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang der sikrer, at produkter omfattet af producentansvar, fordeles på de relevante slutbruger-kategorier: husholdning og erhverv. På DPA-Systems hjemmeside findes yderligere definition af slutbruger husholdning/erhverv. Resultatet af kontrollen angives af revisor i form af Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres Bemærkning kan tilknyttes. 15

16 Revisorerklæring Trin 8 af 13: Kontrol af produkternes tilknytning til slutbruger Spørgsmål 4b. vedrører en stikprøve til kontrol af, om virksomhedens registrerede produkter er korrekt fordelt på slutbruger-kategorierne husholdning og erhverv. De udvalgte produkter skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 5 stk. og max. 20 stk. Stikprøvens udfald dokumenteres af revisor. I første kolonne skrives det valgte produkt/varenummer og i den følgende kolonne noteres, hvorvidt produktet/varenummeret var indplaceret under den korrekte slutbruger-kategori eller ej iflg. virksomhedens administrationssystem. Det er muligt at knytte en bemærkning pr. produkt/varenummer. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. 16

17 Revisorerklæring Trin 9 af 13: Enhedsvægte Enhedsvægten af et produkt defineres som produktets vægt inklusiv medfølgende ledninger, oplader osv. i den form det markedsføres til køberen, men eksklusiv batterier, emballage, brugsvejledning og lignende. Vægten opgøres altid i hele kg. I spørgsmål 5a. i standarden skal revisor kontrollere, om virksomheden har en nedskrevet forretningsgang for produkter omfattet af producentansvar. Den nedskrevne forretningsgang skal sikre registrering af korrekte enhedsvægte for produkterne ved beregning af markedsførte mængder. Det er ikke tilladt at bruge omregningsfaktorer. Resultatet af kontrollen noteres af revisor i form af en markering i feltet Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Det er muligt at tilføje en bemærkning. 17

18 Revisorerklæring Trin 10 af 13: Kontrol af enhedsvægte Spørgsmål 5b vedrører kontrolvejning af produkter indberettet i producentregistret. Revisor udvælger 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Blandt de udvalgte produkter skal revisor kontrollere, om den anvendte enhedsvægt, der er brugt til beregning af de markedsførte mængder, stemmer overens med den faktiske enhedsvægt, der fremkommer ved kontrolvejningen. Ved kontrol af voluminøse og/eller tunge produkter gælder det, at hvis det ikke er muligt at kontrollere den faktiske enhedsvægt på enkelt vis, f.eks. med en bærbar vægt, skal revisor i stedet kontrollere, at enhedsvægten anvendt i administrationssystemet er baseret på pålidelige, skriftlige kilder, fx produktblade. Ved kontrol af små/lette produkter, der ikke kan vejes uden brug af specialvægt, gælder samme regel. 18

19 Kontrollens resultat oplistes af revisor. I kolonnen til venstre skrives det valgte produkt/varenummer. I de følgende kolonner skrives først Anvendt vægt i kg, dvs vægten af produktet med 3 decimaler (fx 1,234), som er anvendt ved beregning af markedsførte mængder. I kolonnen Faktisk vægt i kg skrives den faktiske enhedsvægt (3 decimaler) af produktet, som fremkommer ved kontrolvejningen. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. 19

20 Revisorerklæring Trin 11 af 13: Sidste års indberetning Spørgsmål 6 vedrører sidste års indberetning og eventuelle afvigelser påpeget af revisor ved sidste års revision. Dette trin er ændret i det elektroniske forløb således, at eventuelle rettelser i mængder fra sidste års revisorerklæring, vil være fortrykt på siden. Revisor kontrollerer, om der blev påpeget afvigelser i sidste års revisorerklæring, og om virksomheden i så fald har foretaget disse ændringer. Afvigelser kan betyde forskel mellem rapporterede mængder og faktisk markedsførte mængder (identificeret i 1. aftalte arbejdshandling), men kan også betyde at virksomheden, i egne administrative systemer, ikke har registreret produkter omfattet af producentansvar korrekt (identificeret i aftalt arbejdshandling 2b, 3b, 4b, eller 5b). 20

21 Virksomhedens revisorerklæring fra sidste indberetningsår skal således være til rådighed for revisor. Tidligere års revisorerklæringer (fra 2011 og frem) kan ses på revisors Min Side efter login. På revisors Min Side er det ligeledes muligt at se virksomhedens årsrapporter med bl.a. markedsførte mængder fra tidligere år. Ifølge lovgivningen skal evt. afvigelser i virksomhedens tidligere indberettede data så vidt muligt ændres i indberetningsperioden 1/1-31/3. Er dette ikke muligt, skal ændringerne foretages i efterfølgende års indberetningsperiode. Såfremt der er foretaget rettelser i de tal som blev indberettet året før, skal revisor kontrollere, om de af virksomheden (eller dennes kollektive ordning) indberettede markedsførte mængder, stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem for samme periode. Markering i Ja betyder, at virksomheden har foretaget rettelserne i overensstemmelse med de forhold som blev bekræftet i sidste års erklæring. Såfremt virksomheden har rettet den indberettede markedsførte mængde, har revisor kontrolleret at rettelsen stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem, for samme periode. Markering i Nej betyder, at virksomheden ikke har foretaget rettelserne i overensstemmelse med de forhold som blev bekræftet i sidste års erklæring. Såfremt virksomheden har rettet den indberettede markedsførte mængde, har revisor kontrolleret at rettelsen ikke stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem for samme periode. Markering i Kunne ikke kontrolleres foretages hvis: der ikke var afvigelser i sidste års erklæring. Skriv da ingen rettelser i bemærkningsfeltet, revisor ikke har kunnet udføre aftalte arbejdshandling. I bemærkningsfeltet angives iagttagelser, f.eks. hvorfor kontrollen ikke kunne udføres. 21

22 Revisorerklæring Trin 12 af 13: Afslut eller Ubesvarede spørgsmål På dette trin vil revisor enten møde en oversigt over mulighederne for at afslutte eller blive præsenteret for en liste over ubesvarede spørgsmål i revisorerklæringen. Det er ikke muligt at afslutte forløbet, før alle spørgsmål er besvaret. Siden Afslut fremkommer, hvis alle trin i erkæringen er udfyldt fyldesgørende. På siden kan revisor orientere sig i mulighederne for at afslutte revisorerklæringen på efterfølgende side. Her bør revisor have fokus på, hvorvidt han ønsker at attestere og dermed afslutte erklæringen med det samme. Alternativt er det muligt at udskrive en kladde af revisorerklæringen eller at afbryde forløbet midlertidigt og gå til Min Side via Afslut. 22

23 På siden Fejl eller ubesvarede spørgsmål listes spørgsmål, der enten ikke er besvaret eller besvaret mangelfuldt. Ved klik på Tilbage knap føres revisor til det første trin med manglende eller mangelfuld besvarelse. Ved klik på knappen Gem og næste kan den foreløbige samlede erklæring ses og evt. udskrives. Det er ikke muligt at attestere en mangelfuld erklæring. 23

24 Revisorerklæring Trin 13 af 13 På siden vises de samlede data indtastet i erklæringen, inkl. eventuelle tomme felter for manglende besvarelser. Nederst på siden har revisor valget mellem knapperne Afslut, Udskriv udkast og Godkendt til underskrift. Knappen Afslut fører revisor tilbage til Min Side. Afslut vælges hvis revisor ønsker at vente med at færdiggøre/attestere erklæringen. Knappen Udskriv udkast giver mulighed for udskrift af pdf dokument med foreløbig indtastet data. Evt. manglende eller mangelfulde besvarelser af spørgsmålene i forløbet vil fremgå af udkastet. Revisor kan efter valg af Udskriv udkast stadig tilgå erklæringen via sit login. Knappen Godkend til underskrift giver mulighed for udskrift af pdf dokument med den endelige erklæring. Ved klik på knappen ophører revisors login til systemet. Erklæringen indeholder dato for udskrift, navn og CVR på revisor samt linier til underskrift. Den underskrevne erklæring sendes pr. post eller som scannet dokument i en mail til DPA-System inden den fastsatte tidsfrist. Den afsluttede erklæring vil findes på producentens Min Side. Nedlæggelse af revisors login Revisors login nedlægges, hvis revisor overskrider fristen på 7 dage for at acceptere revisionsopgaven. når revisor klikker på knappen Godkend til underskrift. hvis virksomheden sletter den oprettede elektroniske relation mellem de to parter. ved årets udgang (uafhængigt af tidligere forløb). Hvis revisors login nedlægges ved en fejl, skal revisor inviteres af producenten på ny. 24

25 DPA-System, Januar 2012 DPA-System Vesterbrogade 6D, DK-1780 Kbh. V Tlf: web: 25

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2016 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register November 2014 Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (BAT)

Gebyrer til DPA-System (BAT) Gebyrer til DPA-System (BAT) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Juli 2015 Vejledning til registrering og årlig indberetning DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger.

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. November 2014 Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. Indhold 1. Baggrund for notatet... 2 2. Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger...

Læs mere

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Vejledning til registrering og årlig indberetning September 2017 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. februar 2014 6. februar 2014. Nr. 130. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

TILDELINGSORDNINGEN 2015

TILDELINGSORDNINGEN 2015 01-10-2015 TILDELINGSORDNINGEN 2015 INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER PÅ KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER PR. 1. SEPTEMBER 2015 DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr som

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE)

Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE) Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE) November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret.

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. WEEE Statistik 2008 -incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. DPA-System Oktober 2009 Indhold: Forord... 3 Kommunedata... 4 Tabel 1. Registrerede kommunale indsamlingssteder... 4 Tabel 2. Kommunale

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Til Kommunen og til Undervisningsministeriet (ministeriet), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen).

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Notat Jord & Affald J.nr. MST-765-00039 Ref. maaja Den 26. november 2009 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Udkast til

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for enkeltanlæg Login Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk I webløsningen kan der indberettes

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, 9 l, stk. 2-4,

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

WEEE og BAT Statistik 2009

WEEE og BAT Statistik 2009 WEEE og BAT Statistik 2009 DPA-System November 2010 2 Indhold: Forord... 4 Kommunedata... 7 Tabel 1. Kommunale indsamlingssteder og indsamlede batterier pr.kommune... 7 Tabel 2. Kommunale indsamlingssteder

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til:

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til: Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for fuldtidsuddannelser, herunder introduktions- og brobygningskurser og gymnasiale suppleringskurser (fagpakker) samt

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport. - Oplysninger om plads, ansatte og takster

Opfølgende Kvalitetssikringsrapport. - Oplysninger om plads, ansatte og takster Opfølgende Kvalitetssikringsrapport - Oplysninger om plads, ansatte og takster på stofmisbrugsområdet, december 2011 Indhold 1. Intro...3 2. Tilbud relateret til stofmisbrugsbehandling...4 2.1. Udvælgelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker

Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker Login Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk I webløsningen kan der indberettes

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 1453 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 7. december 2009. Nr. 1186. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4,

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Din side på www.fvd.dk

Din side på www.fvd.dk Din side på www.fvd.dk bestyrelsesmedlemmer kan kan se og ændre i egne kontaktinformationer i Mine stamdata, kan læse presseklip fra Nyhedsarkivet, kan benytte Værdiansættelse og se egne kursusaktiviteter

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte

Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats og frem. LBF Driftsstøtte Vejledning til webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem LBF Driftsstøtte 31. marts 2016 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Generelt om aflæggelse

Læs mere

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3,

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i alm. rajgræs, engrapgræs og strandsvingel 2014 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere