Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)"

Transkript

1 Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og udtjente biler. I henhold til reglerne om producentansvar for elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument baggrunden for den lovfastsatte revisorerklæring for udstyr markedsført til slutbrugere i husholdninger i Danmark samt vejleder revisorer i udfærdigelsen af denne. Producentansvaret har hjemmel i den danske Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Elektronikaffalds-bekendtgørelsen) nr af 12/12/2011. Bekendtgørelsen har sit udgangspunkt i Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE Direktivet: Waste Electric Electronic Equipment). Producentansvaret er baseret på, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for indsamling og bortskaffelse af elskrot således, at EE-produkter, der forfalder som affald, bliver håndteret miljømæssigt korrekt. Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens.

2 Indhold Baggrund for revisorerklæringen... 3 Normal eller udskudt revisorerklæring... 3 Formål med revisorerklæringer... 3 DPA-Systems anvendelse af de indberettede data... 4 Standard for revisorerklæring... 5 Praktisk vejledning i udførelse af elektronisk revisorerklæring... 5 Invitation... 6 Accept/afslag på udførelse af revisonsopgaven... 6 Revisors stamdata... 7 Revisors Min Side... 8 Revisorerklæring Trin 1 af 13: Revisor... 9 Revisorerklæring Trin 2 af 13:Markedsførte mængder Revisorerklæring Trin 3 af 13: Er produkterne omfattet af producentansvar? Revisorerklæring Trin 4 af 13: Kontrol af produkter omfattet af producentansvar Revisorerklæring Trin 5 af 13: Er produkterne kategoriseret korrekt? Revisorerklæring Trin 6 af 13: Kontrol af produkternes kategorisering Revisorerklæring Trin 7 af 13: Er produkterne knyttet til den rette slutbruger? Revisorerklæring Trin 8 af 13: Kontrol af produkternes tilknytning til slutbruger Revisorerklæring Trin 9 af 13: Enhedsvægte Revisorerklæring Trin 10 af 13: Kontrol af enhedsvægte Revisorerklæring Trin 11 af 13: Sidste års indberetning Revisorerklæring Trin 12 af 13: Afslut eller Ubesvarede spørgsmål Revisorerklæring Trin 13 af Nedlæggelse af revisors login

3 Baggrund for revisorerklæringen Virksomheder, i form af producenter og importører, der som 1. omsætningsled markedsfører elektriske og elektroniske produkter på det danske marked, er omfattet af producentansvar såfremt virksomhedernes produkter tilhører én eller flere af de 10 produktkategorier beskrevet i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, som kan findes på I forbindelse med den årlige indberetning 1. januar til 31. marts, som er en del af forpligtelserne ved producentansvaret, skal producenten bl.a. indberette de markedsførte mængder i det foregående kalenderår til DPA-System. For en producent, der markedsfører udstyr, som finder anvendelse i private husholdninger (slutbruger husholdning), er der krav om, at indberetningen skal attesteres af en dansk statsautoriseret eller registreret revisor. Det skal ske i form af en revisorerklæring, hvis den årlige omsætning af udstyret udgør mere end 1 mio. DKK ekskl. moms, jf. 12 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Såfremt en producent har en årlig omsætning på mindre end 1 mio. DKK ekskl. moms, kan producenten afgive en ledelseserklæring og derved undlade at få indberetningen attesteret af revisor. Normal eller udskudt revisorerklæring Virksomheder, hvis regnskabsår følger kalenderåret, skal sørge for at få udformet en revisorerklæring, der attesterer deres indberettede mængder. Revisorerklæringen skal være DPA-System i hænde senest 31. maj. Virksomheder, som opererer med forskudt regnskabsår (regnskabsår der ikke følger kalenderåret) skal, senest 31. marts, indsende en ledelseserklæring, som dels foreløbig attesterer de indberettede markedsførte mængder, dels oplyser eksakt, hvornår DPA- System vil modtage den endelige revisorerklæring. Den udskudte revisorerklæring skal være DPA-System i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Revisors opgaver i forbindelse med udfærdigelse af en revisorerklæring er uafhængige af, om virksomheden har normalt eller forskudt regnskabsår, ligesom begge typer erklæring har krav til, at afleveringsfristen (31. maj eller fastsat udskudt dato) overholdes. Erklæringerne udfyldes elektronisk på Formål med revisorerklæringer Formålet med revisors attestation af de markedsførte data for udstyr til slutbrugere i husholdninger er at sikre kvaliteten af de indberettede data. Kvaliteten er vigtig, da de indberettede data udgør grundlaget for beregning og fordeling af en række omkostninger og opgaver på de enkelte producenter. Fordelingen skal være præcis og retfærdig for at undgå konkurrenceforvridning mellem de enkelte producenter. 3

4 Revisors attestation medvirker således til, at de økonomiske konsekvenser af lovgivningen påføres producenterne på den tilsigtede måde uden konkurrenceforvridende effekt. Revisor optræder derfor i denne forbindelse som offentlighedens uafhængige tillidsrepræsentant. DPA-Systems anvendelse af de indberettede data De indberettede markedsførte mængder anvendes af DPA-System til følgende formål: Beregning af tildelingsordningen DPA-System tildeler hvert år producenter af udstyr rettet mod husholdninger et antal indsamlingssteder geografisk fordelt i Danmark. Til disse indsamlingssteder skal producenterne hvert år levere opsamlingsmateriel og afhente elskrot svarende til de kategorier, som markedsføres. Mængden beregnes som en forholdsmæssig andel af de markedsførte mængder. Efterfølgende skal producenterne sikre en miljømæssig korrekt behandling af det tilbagetagne elskrot. Det kan være forbundet med betydelige omkostninger at opfylde disse krav, hvorfor det har økonomisk betydning for den enkelte producent, at tildelingen er baseret på korrekt indberettede mængder. Beregning af finansiel sikkerhedsstillelse I forbindelse med tildelingsordningen skal producenterne stille en økonomisk sikkerhed overfor DPA-System. Sikkerhedsstillelsen skal anvendes, såfremt producenterne ikke varetager deres forpligtelser til at indsamle elskrot fra de tildelte indsamlingssteder. Da etableringen af en sådan sikkerhedsstillelse medfører omkostninger til pengeinstitut, er det vigtigt, at sikkerhedsstillelsen afspejler de mængder af produkter, som reelt markedsføres og ender som elskrot. Beregning af gebyr til DPA-System DPA-System er finansieret via gebyrindbetalinger fra producenterne. Det årlige gebyr beregnes på baggrund af de indberettede markedsførte mængder, hvorfor det er vigtigt, at disse er korrekte. Indberetning til Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen Én gang om året skal DPA-System indberette data til Miljøstyrelsen, som herefter indberetter til EU Kommissionen. De data, der sendes til Kommissionen, bliver anvendt til at undersøge, hvorvidt Danmark, som helhed, lever op til kravene i WEEE-direktivet. 4

5 Standard for revisorerklæring Miljøstyrelsen og FSR, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (nu FSR danske revisorer) har udformet en standard, Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger. Standarden er udformet i overensstemmelse med den internationale standard (ISRS 4400 DK). Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og er indarbejdet i den elektroniske revisorerklæring, som findes på DPA-Systems hjemmeside. Praktisk vejledning i udførelse af elektronisk revisorerklæring Udførelsen af en revisorerklæring kræver, at revisor tilknyttes virksomheden elektronisk samt gennemgår de 13 trin i den elektroniske revisorerklæring. Det elektroniske forløb består af revisors accept af opgaven og oprettelse i systemet, spørgsmål fra standarden om kontrol af registrerede markedsførte mængder, korrekt placering af producentansvar, korrekt kategorisering og placering af slutbrugere, samt kontrol af brugen af enhedsvægte og rettelser for tidligere indberetninger. Som afslutning på erklæringen kan revisor vælge at udskrive foreløbigt udkast eller at afslutte erklæringen ved at udskrive fil til underskrift. I det følgende beskrives forløbet for producenten og revisors opgaver i detaljer. Producenten har logget ind på Min Side, Vælg dette ikon: 5

6 Producenten vælger den erklæringstype, der passer til virksomheden. I dette tilfælde vælges Revisorerklæring Invitation For at kunne udforme en elektronisk revisorerklæring skal revisor inviteres af en virksomhed, som sender en mail-invitation via DPA-Systems hjemmeside. Mailen indeholder login og kodeord, som revisor skal benytte for at acceptere (eller afslå) virksomhedens anmodning. Ved accept får adgang til virksomhedens indberettede data i producentregistret. 6

7 Revisor s accept/afslag på udførelse af revisonsopgaven Revisor skal inden 7 dage efter modtagelsen af en invitation afslå eller bekræfte, at han accepter opgaven med at revidere den pågældende virksomheds data. Dette gøres ved at benytte tilsendte brugernavn og login på og klikke på ikonet Besvar invitation fra producent. Overskides 7 dages fristen, nedlægges revisors adgang af sikkerhedsmæssige grunde. Skulle revisor overskride fristen trods et ønske om at revidere virksomhedens data, skal virksomheden invitere revisor på ny, og revisor får tilsendt nye adgangskoder. Revisors stamdata Efter accept af revisonsopgaven bliver revisor bedt om at registrere en række stamdata. Først vælges land for revisionskontorets beliggenhed, dernæst indtastes CVR (dansk CVR valideres i CVR databasen), og det er muligt at ændre det autogenrerede kodeord. 7

8 Revisors Min Side Efter accept af revisonsopgaven og indtastning af stamdata får revisor adgang til Min Side. Revisors Min Side indeholder relevante informationer om den specifikke virksomhed, som har anmodet revisor om at udføre erklæringen. Ikonet Stamdata indeholder revisors egne stamdata, som er registreret i systemet. Her er det tillige muligt at ændre det autogenererede kodeord. Ved klik på ikonet Revisorerklæring påbegydes selve erklæringsforløbet. Ved kli på ikonet Årsrapport og indtastning af ønsket år i det fremkomne felt, fremkommer en oversigt over virksomhedens indberettede data for det ønskede år. Ikonet Afsluttede revisor- og ledelseserklæringer vil fra 2013 indeholde elektroniske erklæringer for tidligere år. Vælg ikonet Revisorerklæring for at begynde revisionsforløbet. 8

9 Revisorerklæring Trin 1 af 13: Revisor På dette trin bekræfter revisor, at revisorerklæringen udformes på basis af den internationale standard (ISRS 4400 DK) og at revisor fungerer som samfundets uafhængige repræsentant. Revisorerklæringen kan kun afsluttes, hvis disse forhold accepteres ved klik i Ja -feltet. Se evt. Bekendtgørelse nr af 12/12/2011 markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, 12. 9

10 Revisorerklæring Trin 2 af 13: Markedsførte mængder Spørgsmål 1 fra standarden vedrører registrerede markedsførte mængder. På dette trin undersøger revisor, om der er afvigelser mellem indberettede markedsførte mængder og de mængder, der reelt er markedsført iflg. virksomhedens administrationssystem (faktiske mængder). Kategorier med indberettede mængder er markeret med fed skrift. Mængder skal være indrapportet i kg. Den faktiske markedsførte mængde notes i kolonnen Faktisk markedsførte mængder. I kolonnen Bemærkning er det muligt at knytte en kommentar til den enkelte kategori/mængde i et fritekstfelt. Hvis virksomheden har markedsført mængder i andre kategorier end de allerede registrerede, noteres den faktiske markedsførte mængde ud for den korrekte kategori. Hvis revisor ikke har mulighed for at kontrollerede de faktiske markedsførte mængder i virksomhedens administrationssystem afmærkes rubrikken Kunne ikke kontrolleres og evt. bemærkning tilknyttes. 10

11 Revisorerklæring Trin 3 af 13: Er produkterne omfattet af producentansvar? Spørgsmål 2a. vedrører producentansvar for den givne virksomheds produkter. Her kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikrer, at producenten vurderer, om virksomhedens produkter er omfattet af producentansvar. Formålet er at sikre, at der sker en registrering af, hvorvidt de enkelte produkter er omfattet eller ej. På DPA-Systems hjemmeside findes dokument vedr. afgrænsning af produkter omfattet af producentansvar. Revisor besvarer spørgsmålet om en nedskrevet forretningsgang ved at markere feltet Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Det er muligt at tilføje en bemærkning. 11

12 Revisorerklæring Trin 4 af 13: Kontrol af produkter omfattet af producentansvar Spørgsmål 2b. vedrører stikprøvekontrol af hvorvidt produkter er korrekt registret hos virksomheden som hhv. omfattet/ikke omfattet af producentansvar. Her skal revisor, ved at udtage en stikprøve, kontrollere, om et udvalgt antal af virksomhedens produkter/varenumre er korrekt registreret i virksomhedens administrative systemer. De udvalgte produkter skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Såfremt flertallet af virksomhedens produkter ikke er omfattet af producentansvar, bør der udvælges en stikprøve med det højeste stk. antal. Med korrekt registreret menes, at produkter, der er omfattet af producentansvar, figurerer som omfattet i virksomhedens administrative systemer. Produkter, der ikke er omfattet af producentansvar, skal figurere som ikke omfattet i virksomhedens administrative systemer, for at være korrekt registreret. Det skal således fremgå eksplicit, hvorvidt et produkt er omfattet eller ikke omfattet. Produktnavne eller varenemre skrives i venstre kolonne og markeres som enten korrekt eller ukorrekt registreret i virksomhedens administrative system. Eventuelle bemærkninger kan noteres i kolonnen af samme navn. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. 12

13 Revisorerklæring Trin 5 af 13: Er produkterne kategoriseret korrekt? WEEE udstyr omfattet af producentansvar skal indplaceres i 1 af 10 mulige kategorier i forbindelse med registreringen i producentregistret. De 10 kategorier er defineret i Bilag 1 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Se også ikke udtømmende eksempelliste i Bilag 2 i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Spørgsmål 3a. i standarden vedrører korrekt kategorisering af de af virksomhedens produkter, der er omfattet af producentansvar. Således skal revisor kontrollere, om virksomheden har en nedskrevet forretningsgang, som sikrer placering af et produkt i den relevante af kategorierne 1-10 (kat. 10 er ikke relevant for udstyr til husholdninger). Resultatet af kontrollen angives af revisor i form af Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Bemærkning kan tilføjes. 13

14 Revisorerklæring Trin 6 af 13: Kontrol af produkternes kategorisering Spørgsmål 3b. vedrører stikprøvekontrol af, hvorvidt produkter er kategoriseret korrekt. Her udtager revisor en stikprøve på 1 %, dog min. 5 stk. og højest 20 stk., blandt det samlede antal registrerede produkter. Stikprøvens udfald dokumenteres af revisor. I første kolonne skrives det valgte produkt/varenummer og i den følgende kolonne noteres, hvorvidt produktet/varenummeret er indplaceret i den korrekte kategori eller ej i virksomhedens administrationssystem. Bemærkning kan tilknyttes pr. kategori. Hvis der ønskes flere felter til produkter /varenumre, vælg da knappen Linjer. 14

15 Revisorerklæring Trin 7 af 13: Er produkterne knyttet til den rette slutbruger? WEEE udstyr omfattet af producentansvar skal, i forbindelse med registreringen, indplaceres under slutbruger husholdning eller slutbruger erhverv alt efter om det er fremstillet til brug i husholdninger eller i erhvervsvirksomheder. I spørgsmål 4a. kontrollerer revisor, hvorvidt virksomheden har en nedskrevet forretningsgang der sikrer, at produkter omfattet af producentansvar, fordeles på de relevante slutbruger-kategorier: husholdning og erhverv. På DPA-Systems hjemmeside findes yderligere definition af slutbruger husholdning/erhverv. Resultatet af kontrollen angives af revisor i form af Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres Bemærkning kan tilknyttes. 15

16 Revisorerklæring Trin 8 af 13: Kontrol af produkternes tilknytning til slutbruger Spørgsmål 4b. vedrører en stikprøve til kontrol af, om virksomhedens registrerede produkter er korrekt fordelt på slutbruger-kategorierne husholdning og erhverv. De udvalgte produkter skal udgøre 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 5 stk. og max. 20 stk. Stikprøvens udfald dokumenteres af revisor. I første kolonne skrives det valgte produkt/varenummer og i den følgende kolonne noteres, hvorvidt produktet/varenummeret var indplaceret under den korrekte slutbruger-kategori eller ej iflg. virksomhedens administrationssystem. Det er muligt at knytte en bemærkning pr. produkt/varenummer. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. 16

17 Revisorerklæring Trin 9 af 13: Enhedsvægte Enhedsvægten af et produkt defineres som produktets vægt inklusiv medfølgende ledninger, oplader osv. i den form det markedsføres til køberen, men eksklusiv batterier, emballage, brugsvejledning og lignende. Vægten opgøres altid i hele kg. I spørgsmål 5a. i standarden skal revisor kontrollere, om virksomheden har en nedskrevet forretningsgang for produkter omfattet af producentansvar. Den nedskrevne forretningsgang skal sikre registrering af korrekte enhedsvægte for produkterne ved beregning af markedsførte mængder. Det er ikke tilladt at bruge omregningsfaktorer. Resultatet af kontrollen noteres af revisor i form af en markering i feltet Ja, Nej eller Kunne ikke kontrolleres. Det er muligt at tilføje en bemærkning. 17

18 Revisorerklæring Trin 10 af 13: Kontrol af enhedsvægte Spørgsmål 5b vedrører kontrolvejning af produkter indberettet i producentregistret. Revisor udvælger 1 % af det samlede antal produkter, dog min. 10 stk. og max. 20 stk. Blandt de udvalgte produkter skal revisor kontrollere, om den anvendte enhedsvægt, der er brugt til beregning af de markedsførte mængder, stemmer overens med den faktiske enhedsvægt, der fremkommer ved kontrolvejningen. Ved kontrol af voluminøse og/eller tunge produkter gælder det, at hvis det ikke er muligt at kontrollere den faktiske enhedsvægt på enkelt vis, f.eks. med en bærbar vægt, skal revisor i stedet kontrollere, at enhedsvægten anvendt i administrationssystemet er baseret på pålidelige, skriftlige kilder, fx produktblade. Ved kontrol af små/lette produkter, der ikke kan vejes uden brug af specialvægt, gælder samme regel. 18

19 Kontrollens resultat oplistes af revisor. I kolonnen til venstre skrives det valgte produkt/varenummer. I de følgende kolonner skrives først Anvendt vægt i kg, dvs vægten af produktet med 3 decimaler (fx 1,234), som er anvendt ved beregning af markedsførte mængder. I kolonnen Faktisk vægt i kg skrives den faktiske enhedsvægt (3 decimaler) af produktet, som fremkommer ved kontrolvejningen. Hvis der ønskes flere felter til produkter/varenumre, vælg da knappen Linjer. 19

20 Revisorerklæring Trin 11 af 13: Sidste års indberetning Spørgsmål 6 vedrører sidste års indberetning og eventuelle afvigelser påpeget af revisor ved sidste års revision. Dette trin er ændret i det elektroniske forløb således, at eventuelle rettelser i mængder fra sidste års revisorerklæring, vil være fortrykt på siden. Revisor kontrollerer, om der blev påpeget afvigelser i sidste års revisorerklæring, og om virksomheden i så fald har foretaget disse ændringer. Afvigelser kan betyde forskel mellem rapporterede mængder og faktisk markedsførte mængder (identificeret i 1. aftalte arbejdshandling), men kan også betyde at virksomheden, i egne administrative systemer, ikke har registreret produkter omfattet af producentansvar korrekt (identificeret i aftalt arbejdshandling 2b, 3b, 4b, eller 5b). 20

21 Virksomhedens revisorerklæring fra sidste indberetningsår skal således være til rådighed for revisor. Tidligere års revisorerklæringer (fra 2011 og frem) kan ses på revisors Min Side efter login. På revisors Min Side er det ligeledes muligt at se virksomhedens årsrapporter med bl.a. markedsførte mængder fra tidligere år. Ifølge lovgivningen skal evt. afvigelser i virksomhedens tidligere indberettede data så vidt muligt ændres i indberetningsperioden 1/1-31/3. Er dette ikke muligt, skal ændringerne foretages i efterfølgende års indberetningsperiode. Såfremt der er foretaget rettelser i de tal som blev indberettet året før, skal revisor kontrollere, om de af virksomheden (eller dennes kollektive ordning) indberettede markedsførte mængder, stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem for samme periode. Markering i Ja betyder, at virksomheden har foretaget rettelserne i overensstemmelse med de forhold som blev bekræftet i sidste års erklæring. Såfremt virksomheden har rettet den indberettede markedsførte mængde, har revisor kontrolleret at rettelsen stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem, for samme periode. Markering i Nej betyder, at virksomheden ikke har foretaget rettelserne i overensstemmelse med de forhold som blev bekræftet i sidste års erklæring. Såfremt virksomheden har rettet den indberettede markedsførte mængde, har revisor kontrolleret at rettelsen ikke stemmer overens med de af virksomheden faktiske opgjorte mængder anført i virksomhedens administrationssystem for samme periode. Markering i Kunne ikke kontrolleres foretages hvis: der ikke var afvigelser i sidste års erklæring. Skriv da ingen rettelser i bemærkningsfeltet, revisor ikke har kunnet udføre aftalte arbejdshandling. I bemærkningsfeltet angives iagttagelser, f.eks. hvorfor kontrollen ikke kunne udføres. 21

22 Revisorerklæring Trin 12 af 13: Afslut eller Ubesvarede spørgsmål På dette trin vil revisor enten møde en oversigt over mulighederne for at afslutte eller blive præsenteret for en liste over ubesvarede spørgsmål i revisorerklæringen. Det er ikke muligt at afslutte forløbet, før alle spørgsmål er besvaret. Siden Afslut fremkommer, hvis alle trin i erkæringen er udfyldt fyldesgørende. På siden kan revisor orientere sig i mulighederne for at afslutte revisorerklæringen på efterfølgende side. Her bør revisor have fokus på, hvorvidt han ønsker at attestere og dermed afslutte erklæringen med det samme. Alternativt er det muligt at udskrive en kladde af revisorerklæringen eller at afbryde forløbet midlertidigt og gå til Min Side via Afslut. 22

23 På siden Fejl eller ubesvarede spørgsmål listes spørgsmål, der enten ikke er besvaret eller besvaret mangelfuldt. Ved klik på Tilbage knap føres revisor til det første trin med manglende eller mangelfuld besvarelse. Ved klik på knappen Gem og næste kan den foreløbige samlede erklæring ses og evt. udskrives. Det er ikke muligt at attestere en mangelfuld erklæring. 23

24 Revisorerklæring Trin 13 af 13 På siden vises de samlede data indtastet i erklæringen, inkl. eventuelle tomme felter for manglende besvarelser. Nederst på siden har revisor valget mellem knapperne Afslut, Udskriv udkast og Godkendt til underskrift. Knappen Afslut fører revisor tilbage til Min Side. Afslut vælges hvis revisor ønsker at vente med at færdiggøre/attestere erklæringen. Knappen Udskriv udkast giver mulighed for udskrift af pdf dokument med foreløbig indtastet data. Evt. manglende eller mangelfulde besvarelser af spørgsmålene i forløbet vil fremgå af udkastet. Revisor kan efter valg af Udskriv udkast stadig tilgå erklæringen via sit login. Knappen Godkend til underskrift giver mulighed for udskrift af pdf dokument med den endelige erklæring. Ved klik på knappen ophører revisors login til systemet. Erklæringen indeholder dato for udskrift, navn og CVR på revisor samt linier til underskrift. Den underskrevne erklæring sendes pr. post eller som scannet dokument i en mail til DPA-System inden den fastsatte tidsfrist. Den afsluttede erklæring vil findes på producentens Min Side. Nedlæggelse af revisors login Revisors login nedlægges, hvis revisor overskrider fristen på 7 dage for at acceptere revisionsopgaven. når revisor klikker på knappen Godkend til underskrift. hvis virksomheden sletter den oprettede elektroniske relation mellem de to parter. ved årets udgang (uafhængigt af tidligere forløb). Hvis revisors login nedlægges ved en fejl, skal revisor inviteres af producenten på ny. 24

25 DPA-System, Januar 2012 DPA-System Vesterbrogade 6D, DK-1780 Kbh. V Tlf: web: 25

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2012 DPA-System 05-04-2013 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Indledning... 5. Fase 1 Opstart af sag... 6. Hændelsen... 6. - Stormrådets meddelelse om stormflod... 6. - Orientering til selskaberne...

Indledning... 5. Fase 1 Opstart af sag... 6. Hændelsen... 6. - Stormrådets meddelelse om stormflod... 6. - Orientering til selskaberne... PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Stormrådet Opdateret 26-08-2013 Indledning... 5 Fase 1 Opstart af sag... 6 Hændelsen... 6 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 6 - Orientering til selskaberne...

Læs mere