Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk"

Transkript

1 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

2 Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning for kasserede dæk med dæk- og autobranchens organisationer, Genvindingsindustrien og de kommunale organisationer. Aftalen er udmøntet i bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk, der senest er revideret med bekendtgørelse nr. 148 af 16. februar Gebyr på dæk. Virksomheder, der fremstiller dæk eller importerer dæk skal betale gebyr af alle typer dæk fremstillet til anvendelse på motordrevne køretøjer, herunder påhængskøretøjer og påhængsredskaber til disse. Gebyrpligten påhviler producenter og importører, der bringer nye og regummierede dæk på markedet. Gebyrpligtige er tillige virksomheder som udleverer mere end 400 brugte dæk pr. kalenderår, til fortsat anvendelse på køretøjer. Gebyret udgør: kr. pr. stk. for nye og brugte dæk og 5.00 kr. pr. stk. for regummierede dæk, fremstillet til anvendelse på knallerter, motorcykler og personbiler kr. pr. stk. for nye og brugte dæk og 5.00 kr. pr. stk. for regummierede dæk med dimensioner mindre end eller lig med eller og fremstillet til anvendelse motordrevne køretøjer, undtagen knallerter, motorcykler og personbiler kr. pr. stk. for nye og brugte dæk og kr. pr. stk. for regummierede dæk med dimensioner større end eller og med fælgdiameter mindre end 19,5, fremstillet til anvendelse på motordrevne køretøjer, undtagen knallerter, motorcykler og personbiler kr. pr. stk. for nye og brugte dæk og 37,50 kr. pr. stk. for regummierede dæk med fælgdiameter større end eller lig med 19,5 og mindre end 24 og fremstillet til anvendelse på motordrevne køretøjer, undtagen knallerter, motorcykler og personbiler kr. pr. stk. for nye, brugte og regummierede dæk med fælgdiameter større end eller lig med 24 og som er fremstillet til anvendelse på motordrevne køretøjer, undtagen knallerter, motorcykler og personbiler. Reglerne for gebyrfastsættelsen og hvilke dæk der er gebyrpligtige er fastlagt i bekendtgørelsen. Gebyret skal indbetales til SKAT, der administrerer gebyrordningen. Oplysninger om de administrative regler for gebyrbetaling m.v. er beskrevet i SKAT s vejledning. 2

3 Tilskud til indsamling af kasserede dæk. Der ydes tilskud til virksomheder, der er registreret som indsamler af kasserede dæk. Tilskuddet udgør kr. incl. moms pr. tons person- og varevognsdæk m.v. (gebyrsatserne10 og 5 kr.), der er leveret til en oparbejdningsvirksomhed, som er anerkendt af Miljøstyrelsen kr. incl. moms pr. tons lastvognsdæk m.v. (gebyrsatserne kr.), der er leveret til en oparbejdningsvirksomhed, som er anerkendt af Miljøstyrelsen kr. incl. moms pr. tons entreprenørdæk m.v. (gebyrsats 225 kr.), større end eller lig med 24 tommer, der er leveret til en oparbejdningsvirksomhed, som er anerkendt af Miljøstyrelsen. Indsamlingsvirksomheder, der ønsker at deltage i ordningen, skal fremsende anmodning om registrering af virksomheden til Miljøstyrelsen. Vejledningen beskriver reglerne for ydelse af tilskud til indsamlingsvirksomhederne. 3

4 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem kan opnå tilskud? 1.1 Registrering af indsamlingsvirksomheder. 1.2 Hvad forstås ved en indsamlingsvirksomhed? 1.3 Anmodning om registrering af en indsamlingsvirksomhed 2. Ansøgningens indhold. 3. Ansøgningsfrist. 4. Tilskuddets størrelse. 5. Tidspunkt for udbetaling. 6. Krav til ansøgninger. 7. Straffebestemmelser. 8. Miljøstyrelsens behandling af ansøgningen. 9. Anmodning om registrering som indsamlingsvirksomhed. 4

5 1. Hvem kan opnå tilskud? Virksomheder, der erhvervsmæssigt indsamler dæk fra autoværksteder, dækspecialister e.l., kan opnå tilskud til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved indsamling af kasserede dæk. Tilskuddet ydes for dæk, der er indsamlet i Danmark og leveret til en oparbejdningsvirksomhed, der er anerkendt af Miljøstyrelsen Registrering af indsamlingsvirksomheder. Indsamlingsvirksomheden skal for at kunne opnå tilskud være registret i Miljøstyrelsen. Anmodning om registrering sendes til Miljøstyrelsen. (se afsnit 1.3.) 1.2. Hvad forstås ved en indsamlingsvirksomhed? Ved virksomheder, der erhvervsmæssigt foretager indsamling af dæk, forstås: 1) virksomheder, der foretager regelmæssige indsamlinger (henteordninger), herunder afhenter større mængder, dvs. mindst 100 styk dæk (uanset størrelse og type), fra virksomheder i indsamlingsområdet eller 2) virksomheder, der alene modtager dæk (bringeordninger) eller 3) dækimport- eller dækfabrikationsvirksomheder, der tilbagetager kasserede dæk som led i leveringen af nye eller regummierede dæk. Ved regelmæssige indsamlinger forstås ordninger hvor indsamlingen enten foretages efter fastlagte indsamlingsfrekvenser eller hvor affaldsproducenten kan rekvirere afhentning indenfor fastlagte tidsfrister Anmodning om registrering af indsamlingsvirksomhed. Indsamlingsvirksomheder der ønsker at deltage i ordningen, skal fremsende anmodning om registrering af virksomheden til Miljøstyrelsen, Strandgade København K. Anmodning om registrering som indsamlingsvirksomhed skal indeholde følgende oplysninger: 1. virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer, 2. en opgørelse over virksomhedens lagerbeholdning af kasserede dæk opgjort på datoen for anmodningens fremsendelse, samt oplysning om hvordan disse dæk agtes bortskaffet, 5

6 3. en fortegnelse over de regioner hvor virksomheden planlægger at foretage indsamling af kasserede bildæk. Såfremt indsamlingsvirksomheden importerer dæk eller omsætter brugte dæk til fortsat anvendelse, skal virksomheden lade sig registrere hos SKAT. 2. Ansøgningens indhold. Virksomheder, der er registreret i Miljøstyrelsen som indsamlingsvirksomhed, kan opnå tilskud på grundlag af en opgørelse af mængden og typen af dæk, der er leveret til en af Miljøstyrelsen anerkendt oparbejdningsvirksomhed. Ansøgningen om udbetaling af tilskud skal sendes til Dækbranchens Miljøfond Kirkevej Taastrup Ansøgningen skal indeholde oplysninger om: 1) indsamlings- og oparbejdningsvirksomhedens navn, adresse, samt indsamlingsvirksomhedens CVR-nummer, 2) Angivelse af mængden af indsamlede dæk fordelt på følgende kategorier: Person- og varevognsdæk m.v. Lastvognsdæk m.v. (dæk større end eller og mindre end 24) Entreprenørdæk m.v. (dæk med fælgdiameter større end eller lig 24) 3) En opgørelse, bilagt dokumentation i form af indvejningssedler e.l., af mængden (angivet i kilo) af dæk der er leveret til en af Miljøstyrelsen anerkendt virksomhed. Såfremt dokumentation for mængden af leverede dæk fremsendes fra oparbejdningsvirksomheden, så skal ansøger alene angive mængden af indsamlede dæk og mængden af dæk leveret til oparbejdning eller nyttiggørelse. 4) Oplysninger om oprindelsen af de indsamlede dæk med angivelse af navn på enhver virksomhed, der har leveret de indsamlede dæk og mængden af dæk fra hver enkelt leverandør. 6

7 Opgørelsen af mængden af dæk leveret til oparbejdning, skal være underskrevet af den ansvarlige ledelse og påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor, der bekræfter rigtigheden af de afgivne oplysninger. Miljøstyrelsen kan, hvis det skønnes nødvendigt, bestemme at ansøgningen skal indeholde andre oplysninger. Er en indsamlingsvirksomhed registreret i Miljøstyrelsen, kan tilskud udbetales på baggrund af en opgørelse fra en oparbejdningsvirksomhed, der er anerkendt af Miljøstyrelsen. Opgørelsen skal være underskrevet af den ansvarlige ledelse hos oparbejdningsvirksomheden og være påtegnet af en statsautoriseret eller registreret revisor, der skal bekræfte rigtigheden af de afgivne oplysninger. 3. Ansøgningsfrist. Tilskuddet ydes for en måned ad gangen. Ansøgning om tilskud skal i henhold til bekendtgørelsens 19 stk. 6 være Dækbranchens Miljøfond i hænde senest 4 uger efter udløbet af den måned, hvor levering til oparbejdning har fundet sted. Ansøgninger, der modtages inden kontortids ophør kl den dag, hvor fristen udløber, betragtes som rettidigt indleveret. 4. Tilskuddets størrelse. Tilskuddet udgør: kr. incl. moms pr. tons dæk med fælgdiameter mindre end 24 og kr. incl. moms pr. tons dæk med fælgdiameter større end eller lig med Tidspunktet for udbetaling. Tilskuddet vil som hovedregel blive anvist til udbetaling senest 45 dage efter udløbet af måneden, hvor levering har fundet sted. Der ydes ikke kompensation for eventuelle rentetab i forbindelse med forsinkelser i udbetalingen. 6. Krav til ansøgningen. Der stilles i bekendtgørelsen visse krav til de oplysninger, der skal gives i ansøgninger om tilskud. 7

8 Såfremt en ansøgning ikke opfylder bekendtgørelsens krav, vil Dækbranchens Miljøfond i almindelighed efterfølgende bede om yderligere oplysninger eller dokumentation inden for en frist, der fastsættes i det enkelte tilfælde. Meget mangelfulde ansøgninger vil i visse tilfælde kunne forsinke udbetalingerne af tilskud til de virksomheder, der har indleveret ansøgninger, der fuldt ud opfylder bekendtgørelsens krav. 7. Straffebestemmelser. Oplysninger, der gives i forbindelse med ansøgning om tilskud til indsamling af kasserede dæk, afgives under strafansvar. Afgivelsen af urigtige oplysninger straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning. 8. Behandling af ansøgningen. Dækbranchens Miljøfond kan indhente yderligere oplysninger om virksomheden og dens aktiviteter vedrørende indsamling af kasserede dæk, når det antages at være af væsentlig betydning for behandlingen af en ansøgning om tilskud. Såfremt betingelserne for ydelse af tilskud ikke er opfyldt, træffer Miljøstyrelsen den endelige afgørelse herom. Afgørelserne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 9. Anmodning om registrering som indsamlingsvirksomhed. På næste side er angivet et eksempel på anmodning om registrering som indsamlingsvirksomhed. Såfremt virksomheden foretager afhentning af dæk (henteordning) skal virksomheden angive hvilke regioner (Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland, Syddanmark, Nordjylland), der foretages indsamlinger i ved afkrydsning. Foretager virksomheden ikke afhentning af dæk (bringeordning), så er det ikke nødvendigt at angive hvor virksomheden indsamler dæk. I dette tilfælde er virksomheden alene registreret som indsamler i regionen, hvor virksomheden er hjemmehørende. Virksomheden skal oplyse hvordan et eksisterende lager af kasserede dæk vil blive affaldsbehandlet. 8

9 anmoder hermed Miljøstyrelsen om registrering af virksomheden som dækindsamlingsvirksomhed i henhold til bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk. Virksomheden etablerer en Henteordning Bringeordning Virksomhedens adresse Telefon nr. CVR-nummer er Virksomhedens lager af brugte dæk er opgjort til: 1. kg sorterede dæk 2. kg usorterede dæk Virksomheden agter at aflevere det eksisterende lager af kasserede dæk på følgende måde Virksomheden forventer årligt at indsamle og levere kg dæk til oparbejdning. Virksomheden har indgået leveringsaftale herom med Virksomheden agter at indsamle brugte dæk i nedennævnte regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Nordjylland Virksomheden modtager ikke dæk fra udlandet til affaldshåndtering. Undertegnede er bekendt med at det er en forudsætning for ydelse af tilskud, at dækkene er leveret til en oparbejdningsvirksomhed, der er anerkendt som modtager og oparbejder af dæk. (dato og underskrift) 9

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapital til taxitilladelse.

Vejledning om dokumentation for egenkapital til taxitilladelse. Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 alle hverdage 10.00-14.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere