KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN"

Transkript

1 HJEM RESUME KONTAKT OM SPIR 01 Den uafhængige samarbejdsmodel 02 Den parallelle samarbejdsmodel 03 Den serielle samarbejdsmodel 04 Gensidigt afhængige samarbejdsmodel 05 Bilag KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF: KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT Udviklingsenheden SPIR har lavet en kortlægning af metoder og eksempler på samarbejde inden for tværsektorielt samarbejde. Med udgangspunkt i fire typer af samarbejdsmodeller, som beskriver forskellige grader af integration mellem indsatserne i det tværsektorielle samarbejde om borgeren med psykiske problemer, SAMARBEJDE har vi beskrevet I metoder, PSYKIATRIEN som vi har fundet kan være relevante til at sikre det tværsektorielle samarbejde om borgere med psykiske vanskeligheder. Oversigten præsenterer DETTE endvidere ER EN INTERAKTIV forskellige PDF danske DET eksempler VIL SIGE AT på DEN tværsektorielle FUNGERER projekter inden for det psykiatriske SOM EN område. HJEMMESIDE. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke på menupunkterne på toppen af siden og undermenuen i venste side. 01 DEN UAFHÆNGIGE SAMARBEJDS- MODEL Hvis skriften er blå er det et link. KLIK HER FOR AT STARTE! 02 DEN PARALLELLE SAMARBEJDS- MODEL 03 DEN SERIELLE SAMARBEJDS- MODEL 04 GENSIDIGT AFHÆNGIGE 05 BILAG

2 KORTLÆGNING AF VIDEN OG METODER I FORHOLD TIL TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE I PSYKIATRIEN Udviklingsenheden SPIR har lavet en kortlægning af metoder og eksempler på samarbejde inden for tværsektorielt samarbejde. Med udgangspunkt i fire typer af samarbejdsmodeller, som beskriver forskellige grader af integration mellem indsatserne i det tværsektorielle samarbejde om borgeren med psykiske problemer, har vi beskrevet metoder, som vi har fundet kan være relevante til at sikre det tværsektorielle samarbejde om borgere med psykiske vanskeligheder. Oversigten præsenterer endvidere forskellige danske eksempler på tværsektorielle projekter inden for det psykiatriske område.

3 OM SPIR Slagelse Kommune og Psykiatrien Region Sjælland har en fælles tværsektoriel udviklingsenhed. Udviklingsenheden har fået navnet SPIR, fordi der er tale om en spydspidsindsats og noget nyt, der bryder frem. Formålet med SPIR er at skabe mere sammenhængende forløb, hvor borgeren med behov for behandling og rehabilitering er i centrum for indsatsen. SPIR skal identificere problemområder, indsamle viden om hvordan lignende problemstillinger er søgt løst andre steder samt udarbejde oplæg om, hvordan samarbejdet styrkes mellem Psykiatrien Region Sjælland og Slagelse Kommune. SPIR består af en fuldtids projektleder samt en halvtidsmedarbejder fra Slagelse Kommune, en halvtidsmedarbejder fra Sorø kommune og to halvtidsmedarbejdere fra Psykiatrien Region Sjælland. Udviklingssamarbejdet er foreløbigt aftalt for en 3-årig periode fra 2012 til 2015

4 KONTAKT Adresse SPIR Torvegade Slagelse Leder Johannes Juhl Patursson Tlf Mail: Medarbejdere Karen Elisabeth Høeg Socialpsykiatrisk Center Slagelse Tlf Mail: Kasia Vad Udviklings- og Byrådssekretariatet i Sorø Kommune Tlf Mail: Lene Halling Hastrup Psykiatrisk Forskningsenhed Tlf Mail: Svend Christensen Psykiatrihuset Tlf Mail:

5 RESUME Baggrunden for indsatsområdet er at indsamle viden om konkrete metoder for tværsektorielt samarbejde om borgere med psykiske vanskeligheder samt at udarbejde en oversigt over udvalgte metoder. Vidensindsamlingen har vist, at der findes en lang række metoder inden for det psykiatriske og socialfaglige arbejde med borgere med psykiske vanskeligheder. Med udgangspunkt i fire typer af samarbejdsmodeller, som beskriver forskellige grader af integration mellem indsatserne i det tværsektorielle samarbejde, har vi udvalgt de metoder, som vi har fundet kan være relevante til at sikre det tværsektorielle samarbejde om borgere med psykiske vanskeligheder. For mere viden henvises til: Steen Bengtsson og Signe Ørkeby Gregeresen. Integrerede indsatser til mennesker med psykiske lidelser. En forskningsoversigt. SFI 2013 Katrine Schepelern Johansen, Jessica Larsen og Ann Nielsen. Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien. Videns og erfaringsopsamling. KORA 2012 Lene Falgaard Eplov. Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret indsats med den sindslidende i centrum. Besvarelse af Helsefondens prisopgave Monica Flexhaug, Steve Noyes, Rebecca Phillips. Integrated models of primary care and mental health and substance use care in the community. Literature review and guiding document. British Colombia Ministry of Health August 2012

6 01 DEN UAFHÆNGIGE SAMARBEJDSMODEL Karakteristika/kendetegn Der er en overordnet målsætning og standardisering af faglighed og færdigheder i den enkelte indsats egne mål og opgaver. Lav grad af integration i samarbejdet mellem delindsatser. Koordination De enkelte delbehandlinger i samarbejdet bidrager til helheden og dermed til et fælles mål. Indsatser gives på samme tid eller overlappende (horisontal specialisering af arbejdsopgaverne). Rækkefølgen af indsatser er uden betydning Udfordringer/risici Begge modeller er karakteriseret ved, at de delbehandlinger som udgør den samlede behandling foregår som parallelle processer. Det som adskiller dem er, hvorledes de parallelle processer foregår: I den uafhængige samarbejds-model foregår delbehandlingerne forskudt og uafhængigt af hinanden og i den parallelle samarbejdsform foregår delbehandlingerne samtidigt. Der er stor risiko for en usammenhængende helhedsindsats, da man i de enkelte indsatser fokuserer på afgrænsede dele og ikke har større kendskab til de andre indsatser i forløbet. Samarbejdspartnere over sektorgrænser skal tænkes ind i forløbet og overgangene skal styrkes. Handlingerne udføres uafhængigt af hinanden Kommunikation Begrænset kommunikation. Ikke kontakt mellem delindsatserne i forløbet.

7 02 DEN PARALLELLE SAMARBEJDSMODEL EKSEMPLER PÅ METODER Care manager/case manager Åben dialog-modellen Karakteristika/kendetegn Samarbejde koordineres igennem planer. De implicerede fagpersoner kan sammen vurdere situationen og indsatsbehovet for den enkelte og opstiller et nyt mål for den samlede indsats. Lav grad af integration i samarbejdet mellem delindsatser. Koordination Indsatser gives på samme tid eller overlappende, dvs. parallelt. Opgaver i udgangspunktet er horisontalt specialiserede, hvorefter de skifter til at være vertikalt specialiserede, når der på et givent tidspunkt i forløbet opstår et behov for en præcisering af det konkrete mål for patienten. Opgaverne kan langt hen af vejen standardiseres, men visse afvigelser fra normen blandt patienterne gør opgaverne en tand mere komplicerede end i den uafhængige samarbejdsform. Kommunikation Udfordringer/risici Begge modeller er karakteriseret ved, at de delbehandlinger som udgør den samlede behandling foregår som parallelle processer. Det som adskiller dem er, hvorledes de parallelle processer foregår: I den uafhængige samarbejds-model foregår delbehandlingerne forskudt og uafhængigt af hinanden og i den parallelle samarbejdsform foregår delbehandlingerne samtidigt. Der er stor risiko for en usammenhængende helhedsindsats, da man i de enkelte indsatser fokuserer på afgrænsede dele og ikke har større kendskab til de andre indsatser i forløbet. Samarbejdspartnere over sektorgrænser skal tænkes ind i forløbet og overgangene skal styrkes. Det betyder samtidig et lidt højere behov for kommunikation. En kommunikation som både foregår uformelt og formelt.

8 03 DEN SERIELLE SAMARBEJDSMODEL EKSEMPLER PÅ METODER Shared Care/Collaborative Care Karakteristika/kendetegn Den serielle samarbejdsform er karakteriseret ved som navnet antyder, at den ene delbehandling følger efter den anden (horisontal arbejdsdeling). Højere grad af integration mellem delindsatser. Koordination De enkelte delindsatser følger hinanden i en kæde, hvor det som den ene indsats gør, får indflydelse på det den næste indsats gør. Samarbejdsformen forudsætter afklaret rolle og ansvarsfordeling mellem indsatserne. For at håndtere forløbene koordineres processen både i forhold til indholdet af de enkelte delbehandlinger og ikke mindst overgangene fra den ene delbehandling til den næste. Dette gøres, for i sidste ende at nå det opstillede mål for behandlingen. I det serielle forløb opstilles mål og indhold i de enkelte delelementer og overgangene forud for igangsætning af forløb Kommunikation Udfordringer/risici Fagpersonerne i de enkelte delindsatser har primært fokus på egen indsats og har begrænset udsyn og overblik over hele forløbet. En fejl et sted kan forplante sig til hele forløbet. Overgangene fra en delindsats til den næste er en udfordring, hvor den afsendende fagperson skal foretage en handling, som sikrer overgangen, som vedkommende måske ikke selv får noget ud af. Overgangen fra den ene delbehandling til næste er afgørende for hele behandlingsforløbets proces, hvilket nødvendiggør en tæt kommunikation og gensidig tilpasning de enkelte delelementer imellem

9 04 GENSIDIGT AFHÆNGIGE SAMARBEJDSMODEL EKSEMPLER PÅ METODER Integrated Care modeller som: Assertive Community Treatment (ACT) Individual Placement and Support (IPS) Karakteristika/kendetegn Samarbejdsformen er integrerende (vertikal specialisering af arbejdsopgaverne). Alle delindsatser skal være foretaget for at et fælles mål med hele den samlede indsats er opfyldt. Høj grad af integration mellem indsatserne. Koordination Indsatserne er integreret. Indholdet i en delbehandling får indflydelse på indholdet af, hvad der kan ske i næste delbehandling. Der er ikke krav om, at en delbehandling skal komme før en anden. At den ene delbehandling har så stor betydning for den næste, gør at de er gensidigt afhængige af hinanden. Samarbejdet kan foregå som en vekselvirkning mellem de enkelte faggrupper i samarbejdet. Det som i denne kontekst vil karakterisere denne samarbejdsmodel er, at ethvert teammedlem skal kunne varetage et andet teammedlems job. Hensigten er at teamet afgør, hvilken faggruppe (person), som er den mest egnede til at behandle patienten. Herefter overlades realiseringen af patientens mål til den udvalgte faggruppe. Hvis behandlingsopgaven i forhold til patienterne bliver for kompliceret det kan være i form af varierende patientkreds og/eller patienter med flere samtidige sygdomme kan det blive nødvendigt at koordinere indsatsen fra patient til patient eller fra delbehandling til delbehandling. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at koordinere arbejdet ved gensidig tilpasning af procedurer og behandlingsplaner, idet en behandler ikke kan foretage sig noget uden først at afstemme med de øvrige deltagere i behandlingsforløbet. Kommunikation Sådan en samarbejdsform forudsætter et indgående kendskab til hinanden og stort fokus på fælles tilgang, sprog og kommunikation. Fagpersonerne bliver nødt til at være fysisk tæt placeret eventuelt på samme lokalitet. Kommunikationen sker fremadrettet og i en vekselvirkning mellem de involverede fagpersoner. Udfordringer/risici Det kan være vanskeligt at opbygge de tætte samarbejdsrelationer, som denne model foreskriver. Et tiltag, der kan hjælpe i den tværsektorielle kontekst, er at forsøge at skabe et fælles sprog for alle involverede sektorer og løse afstandsproblematikken med forskellige teknologiske løsninger

10 METODER OG ERFARINGER Care Management (CM) er overordnet en metode til at forbedre kvaliteten og koordineringen af de tilbud, der gives til mennesker med sindslidelse. Det fungerer således, at den enkelte borger tilknyttes en kontaktperson (en care manager), hvis hovedopgave herefter er at skabe overblik og sammenhæng i den samlede støtte- og behandlingsmæssige indsats, som borgeren modtager. Der findes mange former for care management gående fra en mindre intensiv indsats til meget intensiv indsats. I den mindst intensive model har case manageren til opgave at udrede den sindslidendes behov, udarbejde en plan, tilvejebringe de nødvendige servicetilbud og monitorere den hjælp, der gives, samt opretholde kontakten til den sindslidende. Care manageren har ikke nødvendigvis kliniske kvalifikationer og indgår ikke i det egentlige kliniske arbejde. Denne model kaldes i amerikansk litteratur for broker modellen, og er ikke udbredt i Danmark. Men der er i den internationale litteratur også modeller, hvor care manageren er klinisk arbejdende, samtidig med at denne har koordinerende opgaver. Danske erfaringer med CM Der findes således allerede gode modeller og erfaringer til brug for en koordinator af rehabiliteringsprocessen, men der er i en dansk sammenhæng samtidig et særligt stort behov for at kigge nærmere på, hvordan en koordinator i rehabiliteringsprocessen på det psykiatriske område mest hensigtsmæssigt kan arbejde, i særdeleshed med henblik på det koordineringsarbejdet på tværs af sektorer, der er helt centralt for at rehabiliteringsprocessen kan koordineres optimalt.

11 METODER OG ERFARINGER Åben dialog-modellen len består af syv punkter: 1. Umiddelbar hjælp: Der er en 24-timers-kriseservice (dvs. skadestue), og det første regulære møde i en behandling finder sted højst 24 timer efter henvendelse. 2. Et socialt netværksperspektiv: Borgeren, familien og det nære sociale netværk bliver inviteret til de første møder. Endvidere inddrages arbejdsgiver, evt. jobcenter og de sociale myndigheder. 3. Fleksibilitet i behandlingsmetoder og i, hvor behandlingen foregår. 4. Hele holdet er ansvarlig for behandling. 5. Psykologisk kontinuitet: Holdet er ansvarligt for behandling på sygehus såvel som udenfor og engagerer sig også i at skabe mening for borger og pårørende, i stedet for blot at fokusere på at reducere symptomer. 6. Tolerance over for usikkerhed: Dialogen giver og opbygger en tillid, man slutter ikke nogen terapeutisk kontrakt i krisefasen og tager fx ikke stilling til, om der skal bruges antipsykotisk medicin ved første møde. Det spørgsmål bruger man mindst tre møder til at afgøre. 7. Dialog: Der er ikke noget fast skema, men man bruger familiens måde at tale på og opbygger sammen en ny social realitet, som giverborgeren et alternativ til psykosen. vægt på sammenhæng i behandlingen mellem døgnbehandling og behandling ude i samfundet, mellem psykiatrisk behandling og social indsats, mellem behandlingsaktiviteten og borgerens sociale omgivelser, i den meningsfuldhed, som borgeren konstruerer i sin tilværelse og den egner sig derfor godt til at indgå i en integration af behandling af sindslidelse og social indsats over for samme. Danske erfaringer med Åben dialog metoden len har vakt stor interesse i Danmark, og der er været dannet netværk flere steder i Danmark: Skiftesporet i Herning Socialpsykiatrisk Center Orion i Hillerød Center for Socialfaglig Udvikling, Uddannelsesfunktionen Børne- og Ungdomspsykiatri Augustenborg Psykiatrisk Afdeling Svendborg Psykiatrien, Region Sjælland, Distrikt Køge Projekt Et samtidigt ansvar i Odsherred Kommune Link til projektet, som er nærmere omtalt under eksempler på tværsektorielle projekter Link til Projekt Integrerede forløb bestilt af Servicestyrelsen Region Midtjylland Silkeborg kommune Åben Dialog kan ikke i sig selv betegnes som en integreret metode, idet inddragelse af familie og netværk er så klassisk i psykiatrien, at man ikke kan sige, der er noget nyt i det. Inddragelsen af jobcenter og sociale myndigheder må betegnes som samarbejde, for medarbejderne fra disse områder bliver blot kontaktet og inddraget, men er ikke selv deltagere i behandlingsprocessen. Men Åben Dialog lægger

12 METODER OG ERFARINGER Shared care (SC)/ Collaborative Care (CC) Inden for sindslidelsesområdet kan SC beskrives som et samarbejde mellem almen praksis og psykiatrien. Collaborative Care har fokus på præcis diagnosticering, overvågning af fremskridt, brug af tværfaglige behandlingsmetoder og samarbejde med borgeren, dennes familie og andre fagfolk i patientplejen. Ofte varetager en psykiater medicineringen, mens psykoterapi ydes af anden professionel, deraf betegnelsen collaborative (samarbejdende) Det er oftest den praktiserende læge (eller en psykiater), der har ansvaret for Collaborative Care og dermed også for koordineringen af indsatsen. Danske erfaringer med SC/CC Der er danske erfaringer med Shared Care i Danmark. I Region Midtjylland og Region Syddanmark anvendes en SC-model i samarbejdet mellem almen praksis og psykiatrien gennem etablerede mobilteams. I Region Sjælland har der også været afprøvet en SC-model, hvor personalet var ansat i distriktspsykiatrien, ikke i almen praksis. Der arbejdes på en model i samarbejde mellem kommunal og regional indsats samt praksissektor i projektet Shared Care på Vestegnen Den praktiserende læge kan derfor, såfremt det vurderes, at andres ekspertise er nødvendig for borgeren, overdrage ansvaret til andre behandlere og klinikere. Shared Care og Collaborative Care kan ikke karakteriseres som en model med høj grad af integration. Fokus er mere på tværfagligt samarbejde og samarbejde med borgeren end på integration af forskellige sektorer.

13 METODER OG ERFARINGER Integrated Care modeller: Assertive Community Treatment (ACT) ACT er den model, som rummer mest for integration. Indsatsen ydes af et lille hold, der rummer alle de nødvendige fagpersoner, og som har myndighed til at tage beslutninger på alle relevante områder. I den mest integrerede udgave er alle holdmedlemmer ansvarlige for behandlingen af alle de tilknyttede borgere, og arbejdet er ægte tværfagligt, hvilket vil sige, at behandlingen af den enkelte borger regelmæssigt bliver drøftet mellem teammedlemmer fra forskellige fag. Den mest integrerede model har vist sig at give de bedste. Danske erfaringer med ACT: Der har været gennemført projekter med ACT eller på dansk Opsøgende Psykoseteam flere steder i Danmark, men vi har ikke kunnet finde eksempler på projekter hvor den kommunale og regionale indsats har været integreret. Individual Placement and Support (IPS). IPS integrerer beskæftigelsesindsatsen med behandlingsindsatsen over for mennesker med sindslidelser. Det sker ved, at jobformidleren arbejder som integreret medlem af det team, som står for behandlingen af borgeren. IPS hænger derfor naturligt sammen med AO/ACT, hvilket dog ikke udelukker, at IPS eller andre former for Supported Employment også muligvis kan integreres med andre behandlingsformer. Danske erfaringer med IPS: Der er ikke tidligere erfaringer med IPS i Danmark, men der gennemføres i øjeblikket et forskningsprojekt Inklusion. Psykiatrisk Center København og Psykiatrien i Region Syddanmark er indgået et samarbejde om at afprøve Individuel Planlagt job med Støtte (IPS), som henvender sig til mennesker med svær psykisk sygdom. Desuden gennem Psykiatrisk Center København også Sherpa-projektet, som er henvendt til mennesker med affektive lidelser og angst-sygdomme.

14 Kortlægning af tværsektorielle projekter inden for psykiatrien Oversigten viser danske eksempler på tværsektorielle projekter inden for psykia trien. I kortlægningen er kun medtaget projekter/indsatser, som både involverer fra den regionale og kommunale psykiatri. De fundne ek sempler er grupperet i flg. emner: Sammenhængende forløb og forløbsprogrammer Hurtig udredning af børn og unge samt overgange Tilknytning på arbejdsmarkedet/uddannelse Akuttilbud samt forebyggende indsats i forhold til indlæggelser Borgere med dobbeltdiagnose Opsøgende psykoseteam Kompetenceudvikling og netværk Samarbejds- eller arbejdsmetoder

15 Psykiatriens hus Region Midtjylland Silkeborg Voksne borgere med psykiske lidelser At styrke sammenhængen mellem behandlingsindsatsen, den sociale indsats og arbejdsmarkedsområdet indenfor rammerne af Psykiatriens Hus i Silkeborg med henblik at styrke borgernes muligheder for at bibeholde eller genvinde tilknytning til uddannelsessystemet og eller arbejdsmarkedet Gensidigt forpligtigende samarbejds-og udviklingsprojekt. Fælles regionale og kommunale pladser. Døgntelefon Et samtidigt ansvar 19M-puljen Region Sjælland og Odsherred kommune At styrke samarbejdet ml. kommunale, regionale og andre aktører. Der er iværksat en række initiativer Åben dialog og samarbejdsinitiativer Tovholderfunktion (virker ikke) Der er foretaget en evaluering af projektet: Samarbejdsenheden: en selvstændig enhed Samarbejde med praktiserende læger IT og viden på tværs

16 Integrated Care i Odense (frikommuneloven) Region Syddanmark, Odense kommune og praktiserende læger Borgere med stress, angst eller depression At skabe sammenhængende patientforløb, så borgeren oplever at blive understøttet af et samlet sundhedsvæsen. Afprøvning af Integrated Care modellen, som kortlægger hvilke kliniske og administrative begivenheder, der skal forekomme, hvis et behandlingsforløb skal ske mest hensigtsmæssigt. Projektet evalueres i Allianceprogrammet Region Syddanmark Odense kommune (socialpsykiatri, botilbud samt beskæftigelsestilbud) Patienter med skizofreni At forbedre samarbejdet ml. sektorerne, der behandler patienter med skizofreni mhp. reduktion af genindlæggelser samt sengedagsforbrug. Kompetenceudvikling af personale på tværs af sektorgrænser. Der blev udviklet og implementeret et patientforløbsprogram med deltagelse af hospitalspsykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien bestående af samarbejdsprogram, hvori der indgik standarder for bla. Fællesmøder før udskrivning og fælles behandlingsplan. Patientforløbsprogrammet medførte forbedring af samarbejde om indlæggelsesforløb, men kunne ikke aflæses i reduktion af genindlæggelser og sengedagsforbrug. Videreudvikles inden for rammerne af DIPA Monitorering af indsatsen samt vurdering af den aktuelle kvalitet i en brugergruppe og faglig auditgruppe.

17 Projekt Velfærdsledelse Region H og Frederiksberg kommune At styrke det tværsektorielle ledelsessamarbejde mellem region og kommune mhp. At borgerne oplever et godt møde med det offentlige i de tværsektorielle overgange. Udviklingen af ledelsesmodel for styrkelse af det tværsektorielle ledelsessamarbejde. Ledere fra Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune har mødtes ved en række netværksmøder, hvor de med udgangspunkt i repræsentative temaer fra undersøgelsesne, har haft mulighed for at diskutere det tværsektorielle samarbejde og pege på veje frem, der kan medvirke til at håndtere udfordringerne. Delprojekt om social kapital er evalueret i Det gode patientforløb i psykiatrien Region H og Frederiksberg kommune Borgere med psykiske lidelser At beskrive kritiske overgange mellem sektorerne. Etablering af fælles undervisning af ansatte i de berørte sektorer samt inddragelse af brugerorganisationer. Udarbejdes retningslinjer for håndtering af gode indlæggelses- og udskrivningsforløb. Afsluttes i 2014

18 Den gode udskrivning Satspuljeprojekt Region Syddanmark, Psyk.afd. Esbjerg Billund Kommune Samarbejdsmodel og procedurer for udskrivning. Afsluttes i 2014

19 Integrerede forløb bestilt af Servicestyrelsen (satspuljeprojekt) Region Midtjylland (B&U) Randers kommune (Børn, skole og kulturforvaltningen) Børn i skolealderen med mistanke om psykiatriske problemstillinger Hurtig udredning og mere overskuelighed for børn og forældre. Tættere samarbejde behandler og kommune om udredning samt grundlag og kriterier for afgørelse. Entydighed i afgørelse om hvilke foranstaltninger der igangsættes SFI står for måling af effekter Se evaluering Integrerede forløb bestilt af Servicestyrelsen (satspuljeprojekt) Region Syddanmark Kolding Kommune 5-13 årige med trivselsproblemer og mistanke om psykiatriske problemstillinger Sammenhængende koordineret indsats mhp. hurtigere udredning. Overblik samt klarhed over beslutninger. Etablering af Barnets team bestående af PPR-psykolog, sygeplejerske el. psykolog fra børnepsykiatrisk afdeling som faste medarbejdere SFI står for måling af effekter Se evaluering BUF-projektet Hurtig udredning af børn og unge med psykiske vanskeligheder Region Sjælland og Holbæk kommune Børn med mistanke om psykiatrisk problemstilling Tilbyde hurtigere og mere koordineret udredning af børn og unge fra Holbæk med psykiske vanskeligheder. Oprettelse af Børneog ungdomspsykiatrisk forum (BUF) bestående af repræsentanter fra Børneog ungdomspsykiatrien i Holbæk samt Holbæk kommune, hvis funktion er at kvalificere henvisninger til børne-og ungdomspsykiatrien. Projektet forløber frem til 2013 og er ved at blive implementeret i Slagelse og Vordingborg kommuner. Se evaluering

20 Den trygge vej Satspuljeprojekt Region Syddanmark og Kolding Kommune Børn hvor der er mistanke om psykiatrisk problemstilling At sikre en koordineret og hurtig udredning af børn med mistanke om psykiatrisk problemstilling. len introducerer bl.a. det tværsektorielle Barnets Team bestående af PPR-psykolog og en fast tilknyttet sygeplejerske, læge eller psykolog, der - i samarbejde med forældrene - står for en koordineret udredning og behandling. Den afsluttende samarbejdskonference sikrer at der bliver lagt en koordineret samarbejdsplan for den fremadrettede indsats. Afsluttes i 2014 Integrerede forløb bestilt af Servicestyrelsen (satspuljeprojekt) Region Midtjylland Holstebro kommune (Socialpsykiatri, Jobcenter) Unge ml år med borderline, skizofreni og evt. misbrug Sammenhæng i forløb ml. børn- og voksensystemet. Etablering af et fælles tværfagligt og tværsektorielt afklaringsteam med deltagelse af ledere fra Jobcenter, Familiesektionen, Visitation og rådgivning og overlæge fra Regionspsykiatrien SFI står for måling af effekter Se evaluering

21 Opkvalificering af jobcenter-medarbejdere i forhold til borgere med psykiske lidelser Region Syddanmark Vejen og Esbjerg Personale i psykiatrien og jobcentre Opstille, afprøve, evaluere og udbrede model for opkvalicering af medarbejdere i jobcentre. Samt opkvalificering af psykiatriens medarbejdere i forhold til lovgivning samt fælles opkvalificering med fokus på tværsektorielt samarbejde. Opkvalificeringsforløb i 2 moduler, hvor jobcentres medarbejdere undervises 3x2 dage og psykiatriens medarbejdere 1.5 dag, heraf 2x0.5 dage i fællesskab. Konkret anbefaling til en model for opkvalificering af personale Afsluttet 2010 Integrerede forløb bestilt af Servicestyrelsen (satspuljeprojekt) Region Midtjylland Silkeborg kommune (under Psykiatriens Hus) (Jobcenter, Socialpsykiatri) Borgere med kontakt til begge sektorer med potentiale til at kunne hjælpes i job eller uddannelse. Tidlig indsats i forhold til at bevare tilknytning til arbejdsmarked/uddannelse Netværksbaseret metode med åben dialog tilgang. Gennemføres introduktion og undervisning på tværs af regionpsykiatri, socialpsykiatri og jobcenter. Fokus er psykiatriens organisering, tilbud og organisationernes samarbejdsflader SFI står for måling af effekter Se evaluering

22 Akuttilbudet Akuttilbudene har været afprøvet i flg. Kommuner: Lyngby-Tårbæk, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Hjørring, Holbæk, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Herlev i samarbejde med den regionale psykiatri Borgere med psykiske vanskeligheder som har brug for hjælp uden for normal åbningstid At mindske antallet af indlæggelser, styrke muligheden for at blive boende i egen bolig og forbedre livskvaliteten for mennesker med sindslidelser og deres pårørende Akuttilbud er lettilgængelige tilbud som, uden for normal åbningstid, støtter, rådgiver og giver omsorg til mennesker med psykiske vanskeligheder. Tilbuddene består i anonym rådgivning på telefon, personlig rådgivning og tilbud om overnatning. Forsøgene er evalueret i 2012: Lyngby-Tårbæk, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Holbæk, og Lyngby-Taarbæk kommuner har valgt at videreføre tilbudet. Integrerede forløb bestilt af Servicestyrelsen (satspuljeprojekt) Region Syddanmark Faaborg-Midtfyn Kommune Voksne med angst, affektive lidelser, ADHD, personlighedsforstyrrelse og belastningsreaktioner. Forebyggende indsats for personer i farezonen for at blive alvorligt syge. Bedre sammenhæng i tilbud ml. region og kommune, sænke akutindlæggelser og minimere risiko for utilsigtede hændelser Fælles projektteam samt to forløbssøjler: 1) en fremskudt integreret socialfaglig rådgivning og psykiatrifaglig behandling i kommunen 2) en fremskudt integreret psykiatri- og socialfaglig indsats i psykiatrisk afdeling SFI står for måling af effekter Se evaluering

23 Afpsykiatrisering Satspuljeprojekt Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Svendborg Midtfyn Kommune Opstille, afprøve, evaluere og udbrede model for opkvalicering af medarbejdere i jobcentre. Afsluttes i 2014 Samt opkvalificering af psykiatriens medarbejdere i forhold til lovgivning samt fælles opkvalificering med fokus på tværsektorielt samarbejde. Socialpsykiatrisk forebyggelses team Region Midtjylland Vejle kommune Borgere med kontakt til begge sektorer med potentiale til at kunne hjælpes i job eller uddannelse. At reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser Intensiv støtte i 3 måneder af team bestående af støtteperson i den kommunale sociale indsats og sagsbehandler fra den kommunale myndighedsafdeling samt den regionale psykiatri. Der er gennemført en selvevaluering Forebyggelsesindsatsen er permanentgjort fra efteråret 2012.

24 Fællesteam tværsektoriel indsats til patienter/borgere med samtidig psykisk sygdom og misbrug Region Midtjylland Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer og Holstebro kommuner Dobbeltdiagnose patienter At sikre patienter med dobbeltdiagnoser får tilbud om relevant støtte og behandling, at indsatsen er koordineret, og at det er navngivne medarbejdere, der har ansvar for den konkrete og aftalte indsats. På tværs af region og kommune er nedsat et fællesteam for hver kommune, der udarbejder fælles koordineret handleplan for psykiatriske patienter med misbrugsproblemer. Projektet gennemført Evaluering.

25 Netværksprojekt for borgere med dobbeltdiagnose Guldborgsund, Holstebro, Syddjurs kommuner Dobbeltdiagnosepatienter Afsættet for netværksprojektet har været at undersøge, hvordan etablering af sammenhæng bliver en inkorporeret del af kerneydelsen i de involverede organisationer. I netværksprojektet er afprøvet samarbejdsmodeller for nogle af de sværest stillede Medarbejdernes afprøvning af sammenhængs-skabende metoder og redskaber, såvel som deres evalueringsmetoder har formet sig forskelligt i de tre projekter, blandt andet afhængigt af arbejdspladsernes råderum i forhold til at indgå i et tværgående metodeudviklingsprojekt. Guldborgsund projektet har arbejdet med udvikling af en koordinerende handle-behandlingsplan, som sundhedsaftalen i Region Sjælland lægger op til skal udarbejdes over for borgere med dobbeltdiagnose-problemstillinger. Projektet er gennemført i Evaluering Projektudøverne har udviklet og afprøvet en skabelon til planen og en vejledning, der har skullet sikre et tæt samarbejde med borgeren og en gensidig forpligtelse mellem de fagprofessionelle.

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den Steen Bengtsson

Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den Steen Bengtsson Integreret indsats til mennesker med psykiske lidelser Det regionale beskæftigelsesråd i Nordjylland Aalborg den 03.10 2013 Steen Bengtsson Psykiske lidelser er blevet en del af hverdagen I 1980 erne holdt

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Temadag den 26. september 2014 Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner v/elisabeth Westergaard, Psykiatri og Social Velkommen til et forstærket

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede

Tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede. Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Status for tværsektorielt projekt: Styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede Dagsordenspunkt til møde i Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri Den 22. januar 2015 Indhold 1. Kort om projekt Styrket

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

SPIR. Udviklingskonsulent Kasia Vad, Sorø Kommune Seniorforsker Lene Halling Hastrup, Psykiatrien Region Sjælland

SPIR. Udviklingskonsulent Kasia Vad, Sorø Kommune Seniorforsker Lene Halling Hastrup, Psykiatrien Region Sjælland SPIR Et 3-årigt udviklingssamarbejde mellem Slagelse Kommune og Psykiatrien Region Sjælland om psykosocial rehabilitering af borgere med psykiske problemer Udviklingskonsulent Kasia Vad, Sorø Kommune Seniorforsker

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015

Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 Tværgående Samarbejdsforum for Psykiatri 22. januar 2015 v/ formand for styregruppen, Marita Dalsgaard, Psykiatri og Handicapchef, Vordingborg Kommune Projektets formål og delmål Overordnet formål Medvirke

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed?

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Anna Paldam Folker, forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Om sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Session om

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere