KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper 14 Trærækker 15 Skov 16 Vand Vandhul 17 Vandløb 18 Belægninger Faste belægninger 19 Løse belægninger 20 Udstyr Trapper og terrænmure 21 Terrænudstyr 22 Renholdelse Renholdelse Niveau A / B / C / D 23 Etableringspleje Græs 25 Blomster 26 Buske 27 Hække og pur 28 Træer 29 1

2 Græs: Brugsplæne 2 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Brugsplænen har en rimelig jævn, ensartet overflade med regelmæssige kanter og en græsartssammensætning, der tåler et vist slid og tørke. Brugsplænens primære formål er at tjene som underlag for en aktiv anvendelse. Plejen sker under hensyntagen til anvendelsen og i henhold til slidtage og sigter mod, at opnå en rimelig jævn og ensartet overflade. Græsset skal være tæt og sammenhængende, bare pletter større end 20 x 20 cm må ikke forefindes. Græsvæksten må ikke hæmmes af græsafklip eller samlinger af løv. Græsset må ikke være højere end 8 cm. Klippehøjde: 4 cm. Græsset omkring stolper og andre forhindringer må ikke være højere end 15 cm. Underlagets jævnhed skal være uden opspringende kanter. Ingen Opsyn med mængden af ukrudt: Græsplanter skal dække 70 % af arealet Opsyn med behov for gødning 1 gang pr. år i 5. måned Vejledende pleje pr. år: Klipning gange. Klipning omkring forhindringer 8 gange. Opsamling eller spredning af løv 1-2 gange

3 Græs: Græsflade 3 Udførelsesperiode: 1.april 31. oktober Græsfladen har relativt højt græs og fremtræder på afstand med en jævn, ensartet overflade, med forholdsvis regelmæssige kanter. Græsfladens primære rolle er på afstand, at fremstå som et ensartet grønt tæppe. Plejen sigter mod at opnå et rimeligt jævnt, ensartet græstæppe uden større bare pletter og tuedannelser. Græsset skal være tæt og sammenhængende, bare pletter større end 20 x 20 cm må ikke forefindes. Græsset må ikke være højere end 15 cm / 7 cm klippehøjde. Græsset omkring stolper og andre forhindringer må ikke være højere end 25 cm. Markante klumper af græs må ikke forekomme. Max. 20 % af arealet må være dækket af afklip. Toppe og huller må max. være 10 cm uden opspringende kanter. Ingen Opsyn med behov for gødning 1 gang pr. år i 8. måned Vejledende pleje pr. år: Klipning 8 gange. Klipning omkring forhindringer 4 gange.

4 Græs: Fælledgræs 4 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Fælledgræs har en mellem høj til høj græslængde med en overflade uden større huller, eller bare pletter og evt. med et begrænset indslag af anden flora. Fælledgræs skal primært danne grundlag for et aktivt friluftsliv. Plejen er hovedsagelig rettet mod regulering af græshøjden. Græsset må ikke være højere end 30 cm Opsyn med behov for eftersåning af bare pletter større end 30 x 30 cm. Opsyn med behov for opsamling af afklip eller bjergning af hø. 1 gang pr. år. 1 gang pr. år efter slåning Vejledende pleje pr. år.: Slåning 2 gang pr. sæson Rev:

5 Græs: Naturgræs 5 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Naturgræs er en vildtvoksende frodighed af græs og urter, som præges af blomsterrigdom. Naturgræs anvendes på arealer, hvor man ønsker at lade jordbundsforhold og andre vækstvilkår præge udtrykket uden yderligere styring. Plejen sigter mod en opretholdelse af naturgræsset ved afværgelse af opvækst af grove urter og vedvækster. Ingen Græsset / urtevegetationen afslås i 10 cm s højde 1 gang pr. år Opsyn med behov for opsamling af afklip eller bjergning af hø. Opsyn med at generende opvækst af grove urter, som bjørneklo, japansk pileurt m.fl. ikke forekommer 1 gang pr. år efter slåning 1 gang pr. år. i 8. måned Ingen bemærkninger

6 Buske: Bunddækkende buske 6 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Bunddækkende buske anvendes til regelmæssig og ensartet afdækning af større flader. Den ensartede virkning opnås med en tæt planteafstand og brug af buske af samme art. Plejen sigter mod, at opnå et tæt bunddække hvis fremtoning ikke forstyrres af ukrudt. Udhængende grene må ikke genere færdslen. Afskårne grene må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må max dække 2 % og frøukrudt må max. dække 15 % af jorden. Ukrudt må aldrig blive højere end beplantningen i bedet. Den synlige jord skal være løs og uden skorpe. Ingen Opsyn med behov for beskæring af hensyn til foryngelse, vækstform, størrelse og blomstring Opsyn med behov for efterplantning 1 gang pr. år i 8. måned 1 gang pr. år i 8. måned Vejledende pleje pr. år: Sikre færdsel 2 gange. Fjernelse af ukrudt 5 gange.

7 Buske: Prydbuske 7 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Prydbuske har til formål at bidrage med en række sanselige oplevelser, samt at fremstå som rumskabende elementer enten solitært eller i grupper. Prydbuske findes og anvendes hvor oplevelsen af buskenes blomstring, løv, høstfarver, frugter eller andre særlige karakterer synes væsentlig. For at fremelske en optimal fremtoning sker plejen individuelt i overensstemmelse med den enkelte arts krav og behov. Udhængende grene må ikke genere færdslen. Afskårne grene må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må max. dække 2 % og frøukrudt må max. dække 15 % af jorden. Ukrudt må aldrig blive højere end 50 cm. Den synlige jord skal være løs og uden skorpe. Beskæring af hensyn til blomstring, vækstform, størrelse og foryngelse 1 gang pr. år Opsyn med behov for sygdomsbekæmpelse, vanding Opsyn med behov for gødning Opsyn med behov for efterplantning 1 gang pr. år i 8. måned Vejledende pleje pr. år: Sikre færdsel 2 gange. Fjernelse af ukrudt 5 gange.

8 Buske: Busket 8 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Busketter tjener til at danne og adskille rum, samt som afgrænsning af arealer. Buskettet er en sammenhængende plantning af hovedsagelig prydbuske, hvor de enkelte arters særpræg er underlagt helhedsudtrykket. Busketter er som oftest sammensat af flere arter. Udgangspunktet for plejen er helhedsudtrykket, med sigte på frodighed. Udhængende grene må ikke genere færdslen. Afskårne grene må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må max. dække 2 % og frøukrudt må max. dække 15 % af jorden. Ukrudt må aldrig blive højere end 50 cm. Den synlige jord skal være løs og uden skorpe. Ingen Opsyn med behov for foryngelsesbeskæring Opsyn med behov for efterplantning 1 gang pr. år i 8. måned 1 gang pr. år i 8. måned Vejledende pleje pr. år: Sikre færdsel 2 gange. Fjernelse af ukrudt 5 gange.

9 Buske: Krat 9 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Krat er massive naturprægede bevoksninger af buske og træer. Krat er ofte sammensat af flere forskellige arter træer og buske. Krattets funktion er at skabe rum, afgrænse eller give læ. Krat består primært af hjemmehørende arter, hvis individuelle særpræg er underlagt helheden. Plejen sigter mod at frembringe en plantning, der fremstår sund, frodig og rigt blomstrende. Større afskårne grenpartier eller stammer må ikke forekomme. Udhængende grene må ikke genere færdslen. Ukrudt langs kanter med brugsplæne, græsflade, befæstelser og andre lave elementer afslås. 2 gang pr. år Opsyn med behov for udtynding Opsyn med behov for efterplantning 1 gang pr. år i 8 måned 1 gang pr. år i 8 måned Ingen bemærkninger

10 Hække og hegn: Hæk 10 Udførelsesperiode: 1. april 30. september Hække anvendes med det formål at skabe rum, opdele, afgrænse, indramme eller skabe læ. Hækkens ensartede karakter fremkommer via valget af planteart, planteafstand og pleje. Form i henhold til målsætning, funktion og således at hækkens form altid kan opfattes. Max. afvigelse +/- 10 cm fra form på 5 m retskede. Større strittende kviste må ikke forekomme, og nye skud må max. blive 30 cm. Afklip må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må max. dække 1 % og frøukrudt må max. dække 15 % af jorden. Ukrudt må aldrig blive højere end 40 cm. Fremmede trævækster må ikke forefindes i hækken. Gødning efter gødningsplan 1 gang pr. år Opsyn med behov for sygdoms og skadedyrsbekæmpelse samt vanding Opsyn med behov for efterplantning Opsyn med behov for efterfyldning af barkflis 1 gang pr. år i 8. måned 1 gang pr. år i 8. måned Vejledende pleje pr. år.: Klipning 2 gang. Fjernelse af ukrudt 5 gange.

11 Hække og hegn: Fritvoksende hæk 11 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Den fritvoksende hæk skaber rum, afgrænser eller giver læ. Virkningen opnås af buske med ensartet vækst og tæt planteafstand. Plejen sker af hensyn til helheden og omfatter primært afklipning af døde og generende grene. Udhængende grene må ikke genere færdslen. Synligt afklip må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må max. dække 2 % og frøukrudt må max. dække 15 % af den synlige jord. Ukrudt må aldrig blive højere end 40 cm. Syge, døde og knækkede grene må ikke generer helhedsindtrykket. Fremmede trævækster må ikke forefindes i hækken. Gødning efter gødningsplan 1 gang pr. år Opsyn med behov for nedskæring/beskæring med henblik på sikring af hækkens optimale størrelse, foryngelse og blomstring. Opsyn med behov for efterplantning 1 gang pr. år i 8 måned 1 gang pr. år i 8 måned Vejledende pleje pr. år: Fjernelse af ukrudt 4 gange.

12 Hække og hegn: Hegn 12 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Hegn giver læ og afgrænser rum ved hjælp af en stor variation af træer og buske, der samtidig bidrager med frodighed, blomster og frugter. Hegn er plantet i en eller flere rækker og lag, der sikre lægivning og tæthed. De enkelte arter er underordnet helheden. Plejen sker af hensyn til helheden og bygger primært på udtynding. grene der generer færdslen eller udbreder hegnet afkortes i den fastlagte hegnsbredde. Afskåret materiale må ikke forstyrre helhedsindtrykket. Ukrudt langs kanter med brugsplæne, græsflade, befæstelser og andre lave elementer afslås 2 gange pr. år. Opsyn med behov for udtynding/beskæring for at sikre, at hegnet fortsat fremstår tæt og for at give de enkelte planter plads til at udvikle sig. Opsyn med behov for efterplantning 1 gang pr. år. 1 gang pr. år. Ingen bemærkninger Rev:

13 Træer: Fritvoksende træer 13 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Det fritvoksende træ har en krone, der udvikles uden konkurrence fra andre træer. Ved anvendelsen af fritvoksende træer fokuseres der på det enkelte individ. Plejen sker udfra en målsætning om at der tages hensyn til træets alder, placering, art, vokseplads og funktion. Træet skal være sundt og have en normal tilvækst. Udhængende grene må ikke genere færdslen. Træer ved veje og stier skal overholde fritrumsprofilet. Afskårne grene må ikke forekomme. Evt. opbindinger skal altid fremstå fast, så træet ikke beskadiges af pælene. Ingen Opsyn med behov for vanding Opsyn med behov for beskæring af vandris Opsyn med behov for beskæring i forhold til træets form, der skal være naturlig for arten. 1 gang pr. år i 8 måned 1 gang pr år i 11 måned Ingen bemærkninger

14 Træer: Trægrupper 14 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Trægrupper er en helhed hvor flere træer danner en regelmæssig krone. Plejen sker i henhold til målsætningen for plantningen, der ofte er bestemt udfra trægruppens placering. Det enkelte træ er underlagt helheden og plejes i forhold til alder og art. Træet skal være sundt og have en normal tilvækst. Udhængende grene må ikke genere færdslen. Træer ved veje og stier skal overholde fritrumsprofilet. Afskårne grene må ikke forefindes. Evt. opbindingen skal altid fremstå fast, så træerne ikke beskadiges af pælene. Ingen Opsyn med behov for vanding Opsyn med behov for udtynding, fældning, udskiftning af udlevede træer Opsyn med behov for beskæring af vandris Opsyn med behov for beskæring i forhold til træets form, der skal være naturlig for arten. 1 gang pr. år i 8 måned 1 gang pr. år i 8 måned 1 gang pr år i 11 måned Ingen bemærkninger

15 Træer: Trærække 15 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Alléer og trærækker har primært til formål at fremstå som markante lineære plantninger i byen eller det åbne land. Alléer anvendes bl.a. til at markere stier og veje, mens trærækker også anvendes til at afgrænse arealer og rum. Det enkelte træ er underlagt helheden. Plejen sker i forhold til træart, alder og plantningens placering. Træerne skal være sunde og have en normal tilvækst. Udhængende grene må ikke genere færdslen. Træer ved veje og stier skal overholde fritrumsprofilet. Afskårne grene må ikke forefindes. Opbindingen skal altid fremstå fast, så træet ikke beskadiges af pælene. Ingen Opsyn med behov for vanding Opsyn med behov for fældning, udskiftning af udlevede træer Opsyn med behov for beskæring af vandris på stammebasis Opsyn med behov for beskæring i forhold til træets form, der skal være naturlig for arten. 1 gang pr. år i 8 måned 1 gang pr. år i 8 måned 1 gang pr år i 11 måned Ingen bemærkninger.

16 Træer: Skov 16 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Skoven domineres af træer med kronesammenfald, mens forekomsten af buske fortrinsvis findes i randen. Indefra opleves skoven med bestandstræer, opvækst og buske som et rum. Skoven er ofte et stort markant element, som giver læ, afgrænser og adskiller. Plejen afhænger af målsætningen. Udhængende grene må ikke genere færdslen Træer ved veje og stier skal overholde fritrumsprofilet. Større afskårne grene eller stammer må ikke genere det generelle udtryk. Ukrudt langs kanter mod brugsplæne, græsflade, befæstelser og andre lave elementer afslås 2 gange pr.år. Opsyn med behov for udtynding af bestandstræer jf. målsætning Opsyn med udrensning af uønsket træopvækst Opsyn med behov for efterplantning 1 gang pr. år i 8. måned 1 gang pr. år i 8. måned 1 gang pr. år i 8. måned Ingen bemærkninger

17 Vand: Vandhul 17 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Vandhullet er en lille sø, der ofte har betydning for et lokalt dyre og fugleliv. Vandhullet kan tørre ud om sommeren. Plejen sigter mod en indirekte regulering af livet i vandhullet gennem udtynding af omgivende vegetation. Vandhuller er ofte omfattet af naturbeskyttelsesloven. Ingen Oprensning: Fremmede genstande må ikke skæmme vandoverfladen/bunden 1 gang pr. år Opsyn med behov for grødeskæring Opsyn med behov for slåning af bredvegetation Opsyn med behov for udtynding af beplantning 1 gang pr. år i 5 måned 1 gang pr. år i 5 måned Ingen bemærkninger Rev:

18 Vand: Vandløb 18 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Vandløb afleder vand. Et vandløb består af vandspejl og tilgroede bræmmer langs vandløbet. Ingen Slåning af bredvegetation. Grødeskæring 1 gang pr. år 1 gang pr. år Opsyn med behov for udtynding af beplantning Ingen bemærkninger

19 Belægninger: Faste belægninger 19 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Belægninger kan bestå af asfalt, brolægning, belægningssten eller fliser af beton m.v. Belægningen er det øverste lag af en befæstelse, der med sin bæreevne og vandafledning, sikre en langtidsanvendelse af fladen. De faste belægningers primære funktion er at tjene som underlag for færdsel og ophold. Vedligeholdelsen sigter mod, at befæstelsen kan anvendes og fremstå som tiltænkt, og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Synligt rodukrudt må max. forefindes i 2 % af fugerne og frøukrudt må max. forefindes i 10 %. Ukrudt må aldrig blive højere end 5 cm og aldrig være mere end 1 år gammelt. Ingen Opsyn med behov for opretning. Opsyn med behov for afhjælpning af sikkerhedsrisiko (2 cm. opspring) Opsyn med behov for efterfyldning af fuger 1 gang pr. år i 5. måned Vejledende vedligeholdelse pr. år.: Fjernelse af ukrudt 10 gange

20 Belægninger: Løse belægninger 20 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Løse belægninger kan bestå af grus, skærver, slagger mv. Løse belægninger tjener som underlag for færdsel og ophold. Vedligeholdelsen sigter mod, at befæstelsen fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand i forhold til den tilsigtede anvendelse. Ukrudtsbekæmpelse udgør en stor del af vedligeholdelsen af løse belægninger. Synligt rodukrudt må max. dække 2 % og frøukrudt må max. dække 5 % af fladen. Ukrudt må aldrig blive højere end 5 cm og aldrig være mere end 1 år gammelt. Kanter holdes indenfor +/- 30 cm på 5 m retskede Huller, ujævnheder og sporkøring minimeres til +/- 2 cm ved overslæbning 2 gang pr. år Opsyn med behov for opretning og tilfyldning 1 gang pr. år i 5. måned Vejledende vedligeholdelse pr. år. Fjernelse af ukrudt 5-10 gange pr. år. Rev:

21 Udstyr: Trapper og terrænmure 21 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Trapper og terrænmure har til formål at optage terrænforskelle. Vedligeholdelsen sigter mod, at både trapper og terrænmure fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Synligt rodukrudt må max. forefindes i 2 % af fugerne og frøukrudt må max. forefindes i 10 %. Ukrudt må aldrig blive højere end 5 cm og aldrig være mere end 1 år gammelt. Ingen Opsyn med behov for opretning Opsyn med behov for afhjælpning af sikkerhedsrisiko (2 cm opspring) 1 gang pr. år i 5 måned Vejledende vedligeholdelse pr. år: Fjernelse af ukrudt 5 gange.

22 Udstyr: Terrænudstyr 22 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Terrænudstyr opfylder en lang række praktiske formål i form af siddepladser, opsamling af affald, afspærring, hegning m.v. Terrænudstyr omfatter bl.a. bænke, affaldskurve, pullerter, trådhegn. Vedligeholdelsen af terrænudstyr sigter mod, at udstyret fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Terrænudstyr skal til stadighed opfylde funktionen. Bevægelige dele skal altid være velsmurte. Bænke og borde oliebehandles eller males 1 gang pr. år Opsyn med behov for overfladebehandling Opsyn med behov for istandsættelse 1 gang pr. år i 5. måned løbende Vejledende pleje pr. år: Smøring af bevægelige dele 1 gang. Vejledende pleje pr. år: Tømning af skraldespande 1 gang pr. uge Rev:

23 Renholdelse og service: Renholdelse 23 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Renhold er en driftsopgave, som udføres på alle typer af lodrette og vandrette flader. Kvaliteten af renholdelse kan variere alt efter områdets funktion. Renholdelse omfatter tømning af affaldskurve inden for entrepriseområdet. Affaldskurve skal hele tiden kunne modtage og indeholde affald. Affaldstyper Småt affald Let affald Større affald Løst snavs Samling af sand, grus, planterester, glasskår, skod, flaskekapsler og lign. Aviser/reklamer, plastikposer, store samlinger visne blade, emballage og lign. Byggeaffald, kasser, store grene og lign. Pløre, aske, oliepletter, grus, jord, hundeekskrementer og lign. Udbredelse af affald Ingen Affald må ikke forekomme/ses Begrænset Affald forekommer få steder Spredt Affald forekommer flere steder, dog uden af dominere helheden Med udgangspunkt i nedenstående definitioner, er der opstillet tre niveauer for renholdelse. Renholdelsesniveauet på det enkelte arbejdssted fremgår af kortbilaget Renholdelse. Udførelseskrav til renholdelse niveau A. Vejledende vedligeholdelse minimum 78 gange pr. år Småt affald (Affald fjernes indenfor 3 dage) Let affald ( Affald fjernes inden for 3 dage) Større affald (Affald fjernes inden for 3 dage) Snavs ( Snavs fjernes indenfor 7 dage) Ingen Begrænset Spredt x x x x Udførelseskrav til renholdelse niveau B. Vejledende vedligeholdelse minimum 52 gange pr. år Småt affald (Affald fjernes indenfor 7 dage) Let affald ( Affald fjernes inden for 7 dage) Større affald (Affald fjernes inden for 7 dage) Snavs ( Snavs fjernes indenfor 14 dage) Ingen Begrænset Spredt x x X X Udførelseskrav til renholdelse niveau C Vejledende vedligeholdelse minimum 20 gange pr. år Småt affald ( Affald fjernes indenfor 14 dage) Let affald ( Affald fjernes indenfor 14 dage) Større affald ( Affald fjernes indenfor 7 dage) Snavs ( Snavs fjernes indenfor 1 måned) Ingen Begrænset Spredt X X x X

24 24 Udførelseskrav til renholdelse niveau D Vejledende vedligeholdelse minimum 4-6 gange pr. år Småt affald ( Affald fjernes indenfor 3 måneder ) Let affald ( Affald fjernes indenfor 3 måneder ) Større affald ( Affald fjernes indenfor 2 måneder) Snavs ( Snavs fjernes indenfor 3 måneder ) Ingen Begrænset Spredt x x x x Rev:

25 Etableringspleje: Græs 25 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Græsset skal være tæt og sammenhængende. Græsset klippes første gang når det er 10 cm højt. Græsset må ikke være højere end 10 cm / 5 cm klippehøjde. Græsset omkring stolper og andre forhindringer må ikke være højere end 10 cm Hvor kanter afstikkes skal disse ligge inden for 10 cm s afvigelse over 3 m retskede. Gødning efter gødningsplan 1 gang pr. år Opsyn med mængden af ukrudt: Græsplanter skal dække 95 % af arealet Vejledende pleje pr. år: Klipning 20 gange. Klipning omkring forhindringer 20 gange

26 Etableringspleje: Blomster 26 Udførelsesperiode: 1. marts 31. oktober Plantningen skal være tæt og sammenhængende Synligt rodukrudt må max. dække 1 %. Frøukrudt må max. dække 5 % af jorden og aldrig være højere end 5 cm. Synlig jord skal være løs og uden skorpe. Planter der ikke har den fornødne styrke skal være opbundet. Gødning efter gødningsplan 1 gang pr. år Opsyn med sygdomme og skadedyr der skader planterne Opsyn med behov for efterplantning/omplantning hvis der er opstået huller eller en plante bliver dominerende Opsyn med behov for vanding 1 gang pr. år i 8. måned Vejledende pleje pr. år: Fjernelse af visne blomsterdele 8 gange. Fjernelse af ukrudt 8 gange.

27 Etableringspleje: Buske 27 Udførelsesperiode: 1. april 31. oktober Udhængende grene må ikke genere færdslen. Afskårne grene må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må max. dække 2 %. Frøukrudt må max. dække 5 % af jorden og aldrig blive højere end 5 cm. Den synlige jord skal være løs og uden skorpe. Ingen Opsyn med behov for gødning, sygdomsbekæmpelse, vanding Opsyn med behov for efterplantning 1 gang pr. år i 8. måned Vejledende pleje pr. år: Sikre færdsel 2 gange. Fjernelse af ukrudt 8 gange.

28 Etableringspleje: Hække og pur 28 Udførelsesperiode: 1. marts 30. oktober Form: Tilpasning af form efter beskrivelse. Større strittende kviste må ikke forekomme, og nye skud må max. blive 30 cm. Afklip må ikke forefindes. Synligt rodukrudt må max. dække 1 %. Frøukrudt må max. dække 5 % af jorden og aldrig blive højere end 10 cm. Fremmede trævækster må ikke forefindes i hækken. Gødning efter gødningsplan 1 gang pr. år Opsyn med behov for sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse samt vanding Opsyn med behov for efterplantning 1 gang pr. år i 8. måned Vejledende pleje pr. år.: Fjernelse af ukrudt 8 gange.

29 Etableringspleje: Træer 29 Udførelsesperiode: 1. januar 31. december Træet skal være formet jf. målsætning. Udhængende grene må ikke genere færdslen. Træer ved veje og stier skal overholde fritrumsprofilet. Afskårne grene må ikke forekomme. Opbinding skal altid fremstå fast, så træet ikke beskadiges af pælene. I radius 50 cm omkring stamme renholdes for ukrudt. Synligt rodukrudt må max. dække 1 %. Frøukrudt må max. dække 5 % af jorden og aldrig blive højere end 10 cm. Ingen Opsyn med behov for vanding Vejledende pleje pr. år: Fjernelse af ukrudt 8 gange.

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 03.11.2004 Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Kvalitetsbeskrivelserne... 3 2. Græs... 4 Sportsplæne... 4

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S ANNONCERING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER KRAVSPECIFIKATION JANUAR 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK og VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK og VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej r, OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK og VEJ Bilag 3.1 Kvalitets og arbejdsbeskrivelser September 2013 Dokument nr. 2013-3.1 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Ravnsborgvej Køge Boligselskab

Ravnsborgvej Køge Boligselskab Ravnsborgvej Køge Boligselskab Plejeplan Landskab Sagsnr. 460 Dokumentnr. RK_DPLAN_L_001 Dato: 2011.02.07 Rev. Dato: 2012.02.22 Totalentreprenør Landskabsarkitekt E. Pihl & Søn A/S Thing & Wainø ApS Nybrovej

Læs mere

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m..

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Tilstand firarealer Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Græs Kortklippet græs Slåning af volde Opsamling af blade Træer og randplantninger

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009 Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder og kirkegårde 2009 Introduktion Indledning Signaturforklaring Vejledning Ordliste Oversigtskort 5 ABC 1. Blomster 1.a Rosenbede 1.b Staudebede 1.c+i Staudeflader

Læs mere

Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer

Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer Kvalitetshåndbog for pleje og renhold af grønne områder veje, stier og andre friarealer Center for Miljø & Teknik Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Redigering Kontrol Godkendt MBF TEAM PARK

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

Kvalitetshåndbog 2013.

Kvalitetshåndbog 2013. Kvalitetshåndbog 2013. Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder Odense Kommune Kvalitetshåndbog 2013, Odense Kommune, Park & Vej side 1 Indhold Indledning... 4 Signaturforklaring... 5 Vejledning...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler

Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Sprøjtefri Have Slip for ukrudt uden sprøjtemidler Det finder du i folderen Drop sprøjtemidler i haven... 3 Fjern ukrudtet... 4 Ukrudt i køkkenhave og staudebed... 5 Græsplænen... 6 Mos i græsplænen...

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 SAB Beplantning 10 Nov 2010 Entreprise VSD-06 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 67 af 8 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) VSD Entreprise 06 Beplantning På Strækninger og sideanlæg PILOT FYN 2010 - vejdrift side 68 af 8 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN

HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN ERIKSMINDEKVARTERET HVORFOR GØRE NOGET VED DET GRØNNE OG HVORFOR EN DRIFT- OG PLEJEPLAN DRIFT- OG PLEJEPLANEN Indhold/gennemgang af elementer og tilbudsliste, kvalitetssikring mv. Hvad er det I skal bruge

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

Introduktion ABC. Ordliste. Signaturforklaring. Definitioner. Generelle krav og vilkår. Oversigtskort. Indledning

Introduktion ABC. Ordliste. Signaturforklaring. Definitioner. Generelle krav og vilkår. Oversigtskort. Indledning ABC Introduktion s. 4 5. Buske s. 78 ABC Indledning Signaturforklaring Definitioner Generelle krav og vilkår Ordliste Oversigtskort 5a Solitære prydbuske 5b Busket 5c Bunddækkende buske 6. Træer s. 84

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 2013. Værløse Kirke

Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 2013. Værløse Kirke Værløse og Hareskov Sognes Kirkegårde Plejeplan & Kvalitetsbeskrivelse for Hareskov Kirkegård. 3. Udgave 013 Kirke Værløse Kirke Værløse Kirke Hareskov Kirke Indledning Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse

Læs mere

Praktiske foranstaltninger for friarealer

Praktiske foranstaltninger for friarealer Praktiske foranstaltninger for friarealer 1 Indledning Dette bilag giver råd til, hvad man kan gøre for at undgå eksponering fra let forurenet jord: Generelt for alle råd er, at man skal tildække eller

Læs mere

Besøg biotopen Nåleskov

Besøg biotopen Nåleskov Besøg biotopen Nåleskov Lær om de nøgenfrøede planter og om frøspredning. Få nogle triks til at kende nåletræerne fra hinanden og lær noget om, hvilke vilkår nåletræerne skaber for skovens øvrige planter.

Læs mere

Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand

Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand Og hvad så med en fremtid uden buxbom?? Marshwood Topiary -New Zealand Udvikling i planteskolebranchen Før Nu Mange plante producenter Lokale levarandører Lille specialisering Små produktioner Lille

Læs mere

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk

SKRÆNTEN UDEAREALER. www.algreenarkitekter.dk SKRÆNTEN UDEAREALER RESUME Indgreb 2b 5 Forslaget går i korthed ud på gradvist at renovere og forny beplantning og aktiviteter i takt med at der er økonomisk råderum. Forslaget er ikke fuldstændigt, men

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Aftale om afvikling af brug af pesticider

Aftale om afvikling af brug af pesticider PESTICIDHANDLEPLAN Afvikling af brug af plantebeskyttelsesmidler på kommunale arealer Solrød kommune december 2002 Indholdsfortegnelse PESTICIDHANDLEPLAN... 1 Afvikling af brug af plantebeskyttelsesmidler

Læs mere

Sdr. Nærå Kirke. Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården

Sdr. Nærå Kirke. Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården Sdr. Nærå Kirke Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården 1. udgave 2016 Indledning Denne pleje- og kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet for at beskrive de arbejdsopgaver og serviceydelser, vi udfører

Læs mere

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Som lovet, vil jeg hermed komme med forslag og anbefalinger, som forhåbentlig vil gøre det lidt nemmere, når vi skal vælge hvilken hæk der skal plantes omkring

Læs mere

Fuglsbølle - Skovsti. Opgaver. Inventar: 1 bænk 2,5 time. Inventar Bænk holdes fri for alger. Males når mindre end 90% af fladerne er dækket.

Fuglsbølle - Skovsti. Opgaver. Inventar: 1 bænk 2,5 time. Inventar Bænk holdes fri for alger. Males når mindre end 90% af fladerne er dækket. PLEJEPLANER STIER Fuglsbølle - Skovsti Græsslåning: 3 timer Hækklipning: 6 timer Inventar: 1 bænk 2,5 time 1 time Inventar Bænk holdes fri for alger. Males når mindre end 90% af fladerne er dækket. Affald

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem

Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Nyt redskab i driftsstyringen Brug af det nye beskrivelsessystem Christian Philip Kjøller Dias 1 Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Indhold Udvikling

Læs mere

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016

Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup. Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Munkdrup Lokalplanområde 600 Grundejerforeningen Æblehaven, Munkdrup Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2016 Forord Denne driftsinstruks for regnvandsanlæg fastlægger plejen og vedligeholdelsen af

Læs mere

Østre Kirkgårds Kapel

Østre Kirkgårds Kapel Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i 1969. Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge.

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse Landevej

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår VELKOMMEN TIL Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår Lisbeth Shooter Jan Nielsen Kristian Petersen Introduktion Lisbeth Shooter, chefkonsulent og i dag ordstyrer Jan Nielsen, planteavlskonsulent

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard. Hestkøbvænge 4 DK-3460 Birkerød +45 4581 7444 www.fggolf.dk kontor@fggolf.dk Rudersdal kommune 22-11-2012 Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Læs mere

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark

Side 1 af 5 25. januar 2008. Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Side 1 af 5 25. januar 2008 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rosenkæret 39 2860 Søborg Att.: Vej- og Parkafdelingen Biodiversitetsgruppens kommentarer til plejeplan for Bagsværd Søpark Først

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Hjørring Kommune Hjørring Kommune Miljø- og naturkontoret 2008 Indhold 1 Indledning...2 1.1 Hvorfor en indsatsplan?...2 1.2 Fælles indsats...2 2 Lovgrundlaget...2

Læs mere

PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE

PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER DANSKE ANLÆGSGARTNERE 2003 65 DANSKE ANLÆGSGARTNERE PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER Forlaget Grønt Miljø Forsidebillede: Offentligt friareal ved Asnæsværket, Kalundborg. (Foto: Kim Tang)

Læs mere

Surkirsebær. Markplan/sædskifte. Etablering

Surkirsebær. Markplan/sædskifte. Etablering Side 1 af 5 Surkirsebær Surkirsebær dyrkes overvejende til industriel brug. Bærrene høstes med maskine og afsættes hovedsagelig efter forud indgået aftale direkte til fabrik eller gennem en avlerorganisation.

Læs mere

VEJDIREKTORATET OMRÅDELISTE. Midtvestjylland Skive Ådal, 443-70106h. Distriktsnavn: Områdenavn: Område: 10336. Elementkode. Litra Tematekst Areal m2

VEJDIREKTORATET OMRÅDELISTE. Midtvestjylland Skive Ådal, 443-70106h. Distriktsnavn: Områdenavn: Område: 10336. Elementkode. Litra Tematekst Areal m2 Oråde: 0336 Skive Ådal, 443-006h Eleentkode Litra Teatekst Areal 2 Oråde: 0336 Skive Ådal, 443-006h Eleentkode Litra Teatekst Areal 2 2 a Brugsplæne a Naturgræs 23 8 a Overdrev 3 Buske 8263 3 3 a Busket

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune 2015 Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

Bilag 2 til fællesmøde 186, punkt 6. Serviceaftale 1-3071 Kløvermarken

Bilag 2 til fællesmøde 186, punkt 6. Serviceaftale 1-3071 Kløvermarken Serviceaftale 1-3071 Kløvermarken april 2012 DDO, COWI. Serviceaftale 1-3071 Kløvermarken side 2 Serviceaftale 2012 Serviceaftalen er en aftale om og et overblik over den service, der udføres i jeres afdeling,

Læs mere

Byggeri og anlæg på Klitten. anbefalinger til bevaring og forbedring

Byggeri og anlæg på Klitten. anbefalinger til bevaring og forbedring Byggeri og anlæg på Klitten anbefalinger til bevaring og forbedring 1 Grundens indretning Områdets naturpræg bevares ved at vælge elementer med mindst mulig villapræg og ved at minimere belægningerne,

Læs mere

I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune.

I kvalitetsbeskrivelsen fastlægges driften af de grønne områder, der administreres af Park & Natur i Aalborg Kommune. 1 Indledning Denne kvalitetsbeskrivelse er udarbejdet, for at samarbejdet mellem Park & Natur (bestiller) og entreprenøren (udfører) kan være baseret på et så godt og klart grundlag som muligt. I kvalitetsbeskrivelsen

Læs mere

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold

Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Munkerup Grundejerforenings Strandareals naturforhold Silva Danica / Jørgen Stoltz, juni 2010 5993 0216 silvadanica@msn.com Fællesarealet består af en kystskrænt samt et nedenfor liggende strandareal.

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012

Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012 Opfølgning på besigtigelse af idrætsanlæg 2012 Generelt: Flot standard på banerne i hele kommunen. Meget bløde baner flere steder i område vest og øst p.g.a. de store nedbørs mængder over en længere periode.

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Hegnsynet i Aabenraa Kommune

Hegnsynet i Aabenraa Kommune Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn? Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet

Læs mere

Besøg biotopen Løvskov

Besøg biotopen Løvskov Besøg biotopen Løvskov Skoven giver de blomstrende urter særlige vækstbetingelser. Saml og bestem skovens urter. Undersøg lysforholdene i løvskoven. Lær at iagttage forskellige jordbundsforhold og bestem

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Lovhjemmel... 3 Ikrafttræden... 3 Bekæmpelsespligt... 3 Prioritering af arealer... 3 Tidsfrister for bekæmpelse... 4 Tilsyn,

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Grøndalsparken Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580333 Grøndalsparken er beliggende i kommunens nordlige distrikt. Parken løber som et langt bånd mellem jernbanestrækninger og veje fra

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have

Skibstrup kompost og topdress. God kompost - glad have Skibstrup kompost og topdress God kompost - glad have 2 Skibstrup kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra haver og

Læs mere

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares.

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares. 1 FORSLAG TIL NY LEGEPLADS O.H. Bærentzens Fritidshjem, Grækenlandsvej 76, 2300 Københavns S Tallene herunder henviser til tegn. nr. 1 A dateret 30.03.2013 Eksisterende forhold Rydning Eksisterende småhuse

Læs mere

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk )

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Vores Haveklub Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Plantning Ved plantning af roser er det vigtigste at få rosen sat så dybt, at podestedet er mindst 7 til 10 cm. under jorden, og at rødderne

Læs mere

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020]

Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Miljø og natur Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Assens Kommune [2011-2020] Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag

Læs mere

Vejledning om afbrænding i det fri

Vejledning om afbrænding i det fri Vejledning om afbrænding i det fri Afbrænding af affald giver anledning til miljøgener. Derfor er afbrænding kun tilladt i et begrænset omfang, og i miljølovgivningen er der fastsat regler for hvad der

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 15 FOR OMRÅDE TIL UDENDØRS FRITIDSAKTIVITET I LANGØ, DEL AF OFFENTLIG OMRÅDE 0.2.1.

LOKALPLAN NR. 15 FOR OMRÅDE TIL UDENDØRS FRITIDSAKTIVITET I LANGØ, DEL AF OFFENTLIG OMRÅDE 0.2.1. Indholdsfortegnelse. A. Redegørelse for lokalplanen, forhold til anden planlægning side, 2. B. Redegørelse for lokalplanens formål og indhold, side 2. C. Lokal Planforslagets midlertidige retsvirkninger,

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde

Driftsstyring på kirkegårde Driftsstyring på kirkegårde Udgivere Kirkeministeriet Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Skov & Landskab, Københavns Universitet Smuk ramme Kirkegårdene er en smuk og værdig ramme om livets afslutning,

Læs mere

Notat om belægningstyper på Fodsporet

Notat om belægningstyper på Fodsporet Notat om belægningstyper på Fodsporet Indledning I dette notat gennemgås 11 forskellige løsningsmodeller, som enten er fremkommet i den offentlige debat og/eller er foreslået af projektgruppen. Modellerne

Læs mere

Bilag 1 Grave- og efterbehandlingsplan Damolin A/S

Bilag 1 Grave- og efterbehandlingsplan Damolin A/S Bilag 1 Grave- og efterbehandlingsplan Damolin A/S Beskrivelse af grave- og efterbehandlingsplan for Stærhøj Molerindvindingens forløb og efterbehandling af molergravene: Før indvindingen påbegyndes plantes

Læs mere

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt Tillykke med grundkøbet - og lidt om ret og pligt Først og fremmest tillykke med din nye byggegrund. Da du nu har taget én af livets store beslutninger, håber vi, at du får opfyldt dine drømme om både

Læs mere

Taghave på P-Huset i Køge

Taghave på P-Huset i Køge Taghave på P-Huset i Køge Skitseforslag 18.11.2015 Køge Kyst - Etape 0 Opdagelsen - Udekøkken Tidsrummet - Ophold Madlavning Infotrappe - Mødested, oplysning og ophold Bier Nyttehaver Nyttehaver Dyrkningshaver

Læs mere

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject

Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Statusrapport for Værløse Golfbane Af Bente Mortensen, GreenProject Besigtigelse på golfbanen den 12. juli 2006 Deltagere Klub Manager Bent Petersen, chefgreenkeeper Jan Bay og konsulent Bente Mortensen,

Læs mere

Trekroner - Øst. Driftsinstruks for regnvandsanlæg. Marts 2006

Trekroner - Øst. Driftsinstruks for regnvandsanlæg. Marts 2006 Trekroner - Øst Driftsinstruks for regnvandsanlæg Marts 2006 Indholdsfortegnelse Forord...3 Vandrender og regnvandsbassiner...4 Nedsivningsanlæg...7 Trekroner Øst: Driftsinstruks for friarealer. 21. marts

Læs mere

Vdr. Forslag til plejeplan for skovbevoksninger ved Drejens Boligby

Vdr. Forslag til plejeplan for skovbevoksninger ved Drejens Boligby Drejens Boligby 18. februar 2015 Vdr. Forslag til plejeplan for skovbevoksninger ved Drejens Boligby Denne plejeplan skal ses som forslag til hvordan skovbevoksningerne ved Farøvej, Langøvej og Samsøvej

Læs mere

Gode råd om børns udendørsleg

Gode råd om børns udendørsleg Gode råd om børns udendørsleg Leg på på lettere forurenet jord Hjørring Kommune Miljø- & Naturkontoret Gode råd om børns udendørsleg på lettere forurenet jord Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 er

Læs mere

Sommerhuse på klitten INSPIRATION TIL BEVARING OG FORBEDRING - GOD BYGGESKIK -

Sommerhuse på klitten INSPIRATION TIL BEVARING OG FORBEDRING - GOD BYGGESKIK - Sommerhuse på klitten INSPIRATION TIL BEVARING OG FORBEDRING - GOD BYGGESKIK - 1 LANDSKABET BEVARING AF KLITLANDSKABETS SÆRPRÆG, KRÆVER AT HUSE OG OMGIVELSER VEDLIGEHOLDES MED RESPEKT FOR NATURENS SÆRPRÆG

Læs mere

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt.

Efter hegnsloven kan enhver grundejer overfor sin nabo stille krav om fælleshegn, medmindre ejendommene allerede er tilstrækkeligt adskilt. Hvis du skal opsætte, ændre eller vedligeholde et hegn mellem din og din nabos grund er det vigtigt at have et overblik over reglerne. Det samme gælder i den situation, hvor beplantning på nabogrunden

Læs mere

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune

Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune Udfoldelses og Læringsmuligheder fra legeplads til uderum i Furesø Kommune SKEMA Stedets navn: Antal børn: Alderstrin: Uderummets størrelse (kvm): Samlet legeværdi Sanser/Æstetiske oplevelser. Følesans,

Læs mere

Denne praktikbog tilhører: Side 1

Denne praktikbog tilhører: Side 1 Denne praktikbog tilhører: Side 1 Elevens navn: Cpr. nr.: Uddannelsen påbegyndes: Ansættelsessted: Ansat den: Ansættelsessted: Ansat den: Ansættelsessted: Ansat den: Velkommen til greenkeeperuddannelsen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 250 - Enebærvej Godkendt på afdelingsmødet den 24.08.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

HAVEREGULATIV. Generelt for haverne

HAVEREGULATIV. Generelt for haverne Afdeling Langhusene HAVEREGULATIV Haveregulativet er et supplement til afdelingens gældende vedligeholdelsesreglement, råderetsreglement og husorden. Generelt for haverne Ændringer omfattet at dette regulativ

Læs mere

Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis

Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis Hvordan kvalitetsbeskrivelser, Håndbogen og udviklingsplaner kan bruges i praksis Pleje- og kvalitetsbeskrivelser Forskelligt formål, forskellig målgruppe 2 3 4 Sammenhæng i driftsstyringen Kvalitetsbeskrivelser

Læs mere

skoven NATUREN PÅ KROGERUP

skoven NATUREN PÅ KROGERUP skoven NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere