NOF BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOF BESTYRELSESMØDE 2013-09-23"

Transkript

1 NOF BESTYRELSESMØDE TILSTEDE: Arne Høegh, Hans Jørgen Hansen, Karen Andersen, Karl Krarup (referent, vært), Mogens Lundh, Svend-Helge Hansen. Afbud fra; Benny Harvits 1. Godkendelse af Dagsorden Tiltrådt. 2. Meddelelser Formanden orienterede: - Den 16. august havde man gennemført en inspirationstur for Info-Cafeens frivillige til turistorienterede steder på Falster: Nykøbing Turistkontor og Museum Lolland- Falster samt til Marielyst Velkomstcenter og forevisning ved en af projektdeltagerne af det nye udviklingsprojekt for Marielyst By med promenade gennem byen og ud til stranden. - Indvielse af det nyrenoverede havneafsnit i Nysted 6. sept. ved borgmesteren mfl. Formanden takkede for det glimrede resultat, man havde opnået til gavn for byen og til fremme turismen. Han så frem til, at også den øvrige del af havnen kunne få en tilsvarende opmærksomhed. - Formanden orienterede om, at man ved det kommende Nysted Festival også ville invitere sejlklubber fra de nærtliggende tyske kyster til at deltage i Festivalen. Denne forventes at komme til at ligge på dagene juni Udstilling af Leo Nielsens akvareller fra Tågense, Holten Strand og Nysted åbnet 21. sept. Der var fint fremmøde. De udstillede billeder er til salg til fordel for Lions Club Nysted. Udstillingen lukker ved udgangen af november. - Henvendelsen til kommunen om indretning af et særskilt indhegnet hundelufteareal, som var støttet af 50 underskrivere, var besvaret med, at kommunen ikke fandt, at der var egnede arealer til rådighed for formålet. 3. Evalueringen af turistsæsonen 2013 Guldborgsund Kommunes Erhvervs- og Turismeudvalg havde ved næstformanden Kim Winther Jensen inviteret til evaluering af årets turistsæson. Centerchef for Borger og Branding Birgitte G Eriksen orienterede om opmærksomhedspunkter fra zKK-REF_NOF_BESTMøde doc 1

2 sæsonen 2013 og for den fremadrettede indsats. I mødet deltog også politikere fra udvalget, chefen og medarbejdere fra Business LF samt ca. 50 deltagere aktive i det turistvendte arbejde. Fra Nysted deltog to medarbejdere fra Info-Cafeen, formand og næstformand for NOF og formand og bestyrelsesmedlem for NET. På mødet havde deltagerne lejlighed til at berette om årets succesoplevelser og efterfølgende blev der dannet grupper, hvor man kunne formulere nye ideer og pege på forhold, der kunne fortjene forbedring til fremme af turismen. Mogens Lundh tilkendegav, at det var udmærket, at man holdt en sådan samling til opfølgning på årets turismeindsats. men han forstod ikke, at man havde opgivet den tidligere plan for, at der skulle være en ekstern evaluering af Business LFs indsats. Det afholdte møde kunne ikke træde i stedet for en sådan evaluering. Han foreslog derfor, at man i det mindste foretog en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Business LF. 4. Den nye bevarende Lokalplan 132 NOF har allerede tilkendegivet, at man anser, at Lokalplanen giver værdifulde nye muligheder for byens udvikling og for brugen af byens huse til fremme af bosættelse og liv i byen. I forbindelse med høringen er der kommet en del svar, som er under indarbejdelse i et revideret forslag til lokalplan, herunder bestemmelser for krav til belægning i byrum og byinventar. NOF støtter, at fleksboligordningen kommer til at gælde for hele byen. Det reviderede forslag til Lokalplan 132 kommer til skriftlig høring inden længe med frist på 14 dage. Det forventes, at det endelige forslag kan forelægges for Teknik og Miljøudvalg mm så betids, at Byrådet kan tage stilling til Lokalplanforslaget på et af sine sidste møder før kommunevalget. 5. Forslag til ny kommuneplan Kommunens forslag til ny kommuneplan var så sent annonceret, at ingen havde nået at sætte sig nærmere ind i planen. I modsætning til tidligere praksis var planen, der blot blev omtalt i lokalpressen, ikke sendt til høring indenfor kommunens relevante foreninger, der normalt repræsenterer by- og lokalområderne. Af samme grund havde der jfr. en artikel i Folketidende, foruden politikere og embedsmænd, kun deltaget 8 borgere i høringsmødet, der blev afholdt i Nykøbing. Bestyrelsen aftalte at tage planen op på et kommende bestyrelsesmøde med henblik på at vurdere, hvad planen betød for Nysted og omegn og hvordan den afveg fra den hidtil gældende kommuneplan. Formanden vil i mellemtiden tage kontakt til andre lokalområder og foreninger. 6. Evt. opfølgning på Helhedsplanen og Købstadsprojekt zKK-REF_NOF_BESTMøde doc 2

3 Borgermødet d. 20. august om udvikling af Nysted var særdeles velbesøgt med ca. 130 deltagere. Mødet, der var arrangeret af Kommunen i samarbejde med NOF og Styregruppen, blev ledet af formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget. Flemming Jantzen indledte med at skitsere kommunens hovedelementer for Nysteds fremtidige udvikling, hvor man bør fokusere på: at sikre samt fastholde det gamle bymiljøs kvaliteter at skabe klare bestemmelser og krav vedr. anvendelse og vedligeholdelse af både nye og bevaringsværdige bygninger at muliggøre nye anvendelsesformer for tidligere butiks- og erhvervslokaler, således at ikke blot henstår ubenyttede at muliggøre fremtidig etablering af fleksboliger i alle ejendomme. Hovedformålet er at Nysted videreudvikles til en turistmæssig attraktion, der indenfor natur, miljø, historie og maritime aktiviteter, kan blive et positivt og aktivt supplement til masseturismen i Marielyst området. Mogens Lundh præsenterede på vegne af Foreningslivet: Forslag til Helhedsplan for Nysted og Omegn. Karl Krarup præsenterede på vegne af foreningslivet: Købstadsprojekt Nysted Samtlige præsentationer og forslag, der blev godt modtaget, medførte efterfølgende supplerende spørgsmål og input, som kommunens repræsentanter lovede at tage til efterretning, når forslagene i løbet at 2014 vil blive fulgt op både teknisk og politisk. Bestyrelsen fandt, at man nu fra Nysteds side var kommet med sine input til udvikling i Nysted og omegn. Man afventer derfor - indtil videre - respons fra politisk side om: Hvad Guldborgsund Kommune vil med Nysted og omegn? 7. Guldborgsund Kommunes Bosætningsprojekt Formanden orienterede om arbejdet med planlægningen. Kommunen havde på Sakskøbing Frugtfestival, som et første lokalt initiativ, en stor bod, hvor der blev uddelt brochurer og lavet spørgeskemaer angående evt. tilflytning til kommunen. I løbet af efteråret bliver der taget en række nye initiativer, som bl.a. vil omfatte: En ny speciel bosætningsportal med links til såvel kommunens, som andre hjemmesider Flyers, der beskriver en lang række fordele for henholdsvis pensionister og børnefamilier, såfremt man vælger at flytte til Lolland-Falster Direkte markedsføring af bosætning ved Kulturnatten i København, fredag den 11. oktober, hvor hele Lolland-Falster med folk fra Business LF, Guldborgsund Kommune og de lokale bosætningsambassadører vil promovere LF via forskellige events med bl.a. roelygter omkring LF-ambassaden og reception i Ministeriet for By- og Land mv zKK-REF_NOF_BESTMøde doc 3

4 Man berørte også konceptet: Hvad er en pensionist? Nogle opfatter pensionister som trætte og svage med omsorgsbehov og som primært en udgift for kommunen. Men nutidens pensionister er i mange tilfælde aktive mennesker med overskud både af kræfter og økonomi, som gerne engagerer sig i lokalområdets udvikling og på praktisk vis deltager i udadvendte aktiviteter. De har oven i købet den fordel, at de ikke er konkurrenter på det lidt for beskedne arbejdsmarked, idet de allerede råder over en løbende indtægt, og derfor ikke er en udgift for kommunen. 8. Medlemmer og Økonomi Kassereren orienterede om foreningens økonomi, der er i en fornuftig tilstand. Medlemstallet ligger ret stabilt på godt 100 medlemmer. 9. Evt. - Der havde den 7. september været besøg i Vindens Verden fra Japan på ministerniveau. Borgmester John Brædder havde forevist installationen. Det undrede lidt, at ingen af de ansvarlige for etablering og drift af Vindenes Verden, som NOF siden 2010 har varetaget i samarbejde med Dong Energy og E-on, var blevet orienteret eller inddraget. - Arne Høegh orienterede om en meget vellykket fortælleaften, som havde været afholdt i Døllefjelde-Musse Naturpark. Der havde været ca. 150 deltagere, som havde indledt med mødet med at spise sammen, inden man gik i gang med fortællingerne. Disse vil snart være tilgængelige på kommunens hjemmeside i lighed med rapporteringen fra de andre fortælleaftner i kommunen. - Arne Høegh orienterede også om den gode fremdrift for udviklingsprojektet for Naturparken, der er i gang i samarbejde med en række partnere. Se nærmere på Naturparkens hjemmeside: - Man berørte, at Nystedslagteren havde sin virksomhed til salg. Man var enige om, at det ville være meget uheldigt, at slagteren lukkede, så meget mere som forretningen er i god drift. Muligheder for at støtte videreførelsen blev drøftet. - Hans Jørgen Hansen oplyste, at man i lighed med sidste år ville sætte påskeliljeløg til forskønnelse af omgivelserne den 26. oktober. - I lighed med tidligere afholdes juleafslutning for de frivillige omkring Info-Cafeen, Rådhusgalleriet, Blomster- og Badebroprojekterne, Bosætningsprojektet og Meet The Local Danes mv. fredag den 29. november kl. 18: zKK-REF_NOF_BESTMøde doc 4

5 13. Næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 18. november kl. 19 i Slotsgade hos Mogens Lundh KK zKK-REF_NOF_BESTMøde doc 5

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Beretning 2013 INDLEDNING

Beretning 2013 INDLEDNING Beretning 2013 INDLEDNING Det er dejligt at være formand for en forening, hvor det går godt. Og det gør det. Relationen til myndighederne har det seneste år ændret karakter, så foreningen har betydeligt

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder

Side 1. Lundeborg Havn 2015. - en rapport om fremtidige muligheder Side 1 Lundeborg Havn 2015 - en rapport om fremtidige muligheder udarbejdet af en arbejdsgruppe i foråret 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forord...3 2. Lundeborg Havn, før og nu...4 A. Lundeborgs

Læs mere

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling.

Aabenraa Byhistoriske Forening. Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015. Formandens beretning. Medlemsudvikling. Aabenraa Byhistoriske Forening Ordinær generalforsamling, torsdag, dl. 16. april 2015 Formandens beretning. Medlemsudvikling. Som forening er vi afhængige af medlemmernes opbakning. Vi er glade for der

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere