Hørsholm Kommune. Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Rosen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Kommune. Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Rosen"

Transkript

1 Hørsholm Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Rosen Oktober 2010

2 2 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Rosen. Under hvert fokusområde er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: Ingen bemærkninger Få og mindre væsentlige bemærkninger Enkelte væsentlige bemærkninger Flere væsentlige bemærkninger Tilsynets gennemførelse Der er foretaget uanmeldt tilsyn i bofællesskabet Rosen torsdag den 14. oktober 2010 fra kl Tilsynet er gennemført af konsulent Dorte Madsen,. Bofællesskabet Rosen har 8 beboere. En beboer er nyindflyttet og har været i bofællesskabet i knap 1 måned, 1 beboer er pt. indlagt til psykiatrisk behandling. Tilsynet har været i dialog med tre beboere og to medarbejdere under tilsynsbesøget. Følgende er resultatet af gennemgangen af de aftalte fokusområder for tilsynene. Den personlige pleje, social pædagogisk bistand, omsorg og træning Tilsynets vurdering i dette afsnit baseres dels på en stikprøvegennemgang af det skriftlige materiale omkring tre beboere (handleplan og løbende sagsnotater) dels på oplysninger fra dialogen med beboere og personale under tilsynsbesøget. Løbende socialpædagogisk støtte og vejledning Personalets støtte falder i to hovedgrupper: 1) Pædagogisk støtte og vejledning til opgaver som: Strukturering af hverdag. Håndtering af socialt samvær med medbeboere i bofællesskabet samt venner, bekendte og familie udenfor bofællesskabet. Støtte i forhold til beboerens håndtering af egen psykisk sygdom, f.eks. social angst, paranoia, vrangforestillinger etc. Beboerens samarbejde med andre hjælpeforanstaltninger som distriktspsykiatri, hjemmepleje, sagsbehandler mv. Enkelte beboere har desuden behov for støtte omkring håndtering af fysiske sygdomme, indlæggelse og behandling på somatiske afdelinger.

3 3 2) Pædagogisk støtte til, vejledning og delvist deltagelse i udførelse af praktiske opgaver som: Styring af daglig økonomi, indkøb, tøjvask, rengøring i egen bolig og fælleslejligheden, madlavning, personlig hygiejne mv. Tilsynet vurderer, at de ovenfor nævnte opgaver ligger indenfor Hørsholm Kommunes kvalitetsstandard for botilbud jf. servicelovens 107. Tilsynet vurderer endvidere, at de tilstedeværende beboere i Rosen ligger indenfor målgruppen for bofællesskabet jf. beskrivelsen af denne i kvalitetsstandarden. Tilsynet konstaterer, at den daglige/løbende hjælp til den enkelte beboer er meget kortfattet beskrevet i beboernes handleplaner og at der ikke ses graduering af hjælpen. Der foretages ingen graduering i beskrivelsen af den hjælp, der gives, uanset om det er pædagogisk støtte til f.eks. strukturering af hverdag og håndtering af psykisk sygdom eller pædagogisk støtte og hjælp til praktiske opgaver. Det er således ikke muligt at se, om f.eks. støtte til indkøb betyder: Hjælp til at skrive en huskeseddel. Eller om det betyder alt fra; smide for gamle madvarer ud fra køleskab, vejlede om varieret kost, udarbejdelse af en huskeseddel, til kontaktpersonens medvirken under selve indkøbet og bistand til at bringe varer hjem, sætte på plads etc. Tilsynet finder den manglende graduering af beskrivelsen af den tildelte pædagogiske støtte uhensigtsmæssig, idet det gør det vanskeligt, dels at vurdere den faglige standard, dels at måle og videreformidle en evt. udvikling i beboerens egenkompetence/støttebehov. Tilsynet oplever ikke forhold under tilsynsbesøget, som giver anledning til konkret at betvivle den faglige standard i ydelserne. Medicinhåndtering og psykiatrisk bistand Hjemmeplejen forestår alle opgaver omkring medicinhåndtering for de beboere, som har behov for hjælp hertil. Der er tale om både dosering og for nogle beboeres vedkommende daglig udlevering af dosering samt kontrol af indtag. Andre beboere varetager selv medicinhåndtering i samarbejde med egen læge. Beboerne i Rosen er alle tilknyttet psykiatrisk behandling. Distriktspsykiateren kommer på hjemmebesøg hos beboerne i bofællesskabet efter behov. Den distriktspsykiatriske sygeplejerske kommer desuden fast i bofællesskabet og har samtaler med beboerne omkring deres medicin og oplevelse af effekt og evt. bivirkninger af medicin og muligt misbrug. Personalet oplyser, at der nu er taget initiativ til et tættere samarbejde med distriktspsykiaterne omkring de enkelte beboere, så der ikke kun er kontakt i akutte situationer. Det er aftalt og man er begyndt på at holde fælles statusmøder omkring de beboere, som er tilknyttet distriktspsykiatrien.

4 4 Det fremgår af den skriftlige dokumentation, som tilsynet har set, at der er forekommet i hvert fald to tilfælde, hvor en beboer har solgt af sin medicin til en anden beboer. Tilsynet kan konstatere, at personalet har haft samtaler med den pågældende beboer om det uhensigtsmæssige heri og at det ikke er tilladt indenfor bofællesskabets rammer. Tilsynet har ingen bemærkninger til dette fokusområde. De fysiske faciliteter / rengøring Fælleslejligheden bliver rengjort af et rengøringsselskab. Udgiften hertil bliver betalt over bofællesskabets driftskonto. Beboerne står sammen med personalet for løbende hygiejne og rengøring af køleskab, køkkenborde mv. Tilsynet konstaterer en tilfredsstillende rengøringsstandard i fælleslejligheden. Fire beboere er visiteret til hjælp til rengøring fra hjemmeplejen. De øvrige beboere varetager selv rengøringsopgaver, evt. med personalestøtte, eller har selv arrangeret hjælp på anden vis. Personalet oplyser, at man også støtter de beboere, som modtager hjælp til rengøring fra hjemmeplejen, f.eks. til oprydning inden hjemmeplejen kommer eller til supplerende opgaver, som hjemmeplejen ikke yder hjælp til, som f.eks. vask af gardiner og lignende. Ved sidste års tilsyn bemærkede tilsynet, at der var en ubehagelig indelukket, generende lugt i opgangen til bofællesskabet. Ved dette års besøg kan tilsynet konstatere, at der lugter betydelig bedre i opgangen. Beboerne skiftes til at købe ind og lave mad til det fælles aftensmåltid. Hver beboer har madtjans ca. hver 8. dag. Personalet bistår beboeren, hvis denne ønsker hjælp. Da tilsynet ankommer, er en beboer netop i færd med at skrive indkøbsseddel og planlægge aftenens måltid og går kort efter på indkøb sammen med en medarbejder. Under tilsynsbesøget snakker beboerne flere gange sammen om, hvad de skal have til aftensmad den pågældende dag. Det er tilsynets indtryk, at beboerne er glade for fællesmåltiderne og samværet omkring disse. Om onsdagen er der ikke fælles madlavning. Her sørger beboerne selv individuelt for deres egen aftensmad. Beboerne fortæller, at flere søger sammen og laver mad og spiser sammen i mindre grupper denne ugedag. Tilsynet kan se, at der er købt et par nye møbler og anskaffet nyt tv-udstyr til bofællesskabet siden sidste års besøg. Beboerne fortæller, at de er glade for opfriskningen af miljøet i fælleslejligheden. Tilsynet vurderer, at fælleslejligheden er indrettet på en indbydende måde, som inviterer til at opholde sig i fællesskab. Personalet fortæller, at det ny fælles fjernsyn har givet anledning til, at flere beboere kommer i fælleslejligheden i timerne efter aftensmad, fordi de kan se programmerne sammen med personalet og snakke sammen undervejs.

5 5 Der er bevilget midler fra Tryg-fonden, som har finansieret anskaffelse af et Wii-spil, samt halvdelen af det ny fjernsyn til fælleslejligheden. Midlerne fra Tryg-fonden har endvidere finansieret anskaffelse af en herre- og en damecykel til fælles brug for beboerne. En af beboerne fortæller, at han er meget glad for at bruge den ny cykel, som har gjort, at han er kommet i gang med at motionere meget mere end tidligere. Der er søgt om bevilling af en trehjulet cykel som hjælpemiddel til en beboer med dårlig gangfunktion, som gør det vanskeligt for vedkommende at komme rundt i lokalområdet, som vedkommende har kunnet tidligere. Vedkommende kan på grund af sin funktionsnedsættelse ikke anvende de anskaffede fællescykler. 1 beboer er netop startet i beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 i Hørsholm Kommunes lokale jobtilbud med arbejdstid 3 gange ugentligt. Tilsynet har ingen bemærkninger til dette fokusområde. Den faktisk oplevede kvalitet hos beboerne De tre beboere, som tilsynet møder under sit besøg, fortæller, at de synes de har det godt og at det går godt i bofællesskabet. Tilsynet oplever, at der er en god kontakt mellem de tilstedeværende beboere og personalet i bofællesskabet og at beboerne indirekte giver udtryk for stor tryghed i deres relationer til personalet. Beboerne fortæller tilsynet, at de oplever, der er blevet mere trygt i bofællesskabet og rarere at være i fælleslejligheden igen, efter at en nu tidligere beboer er flyttet til et botilbud med mere omfattende hjælp. Tilsynet har ingen bemærkninger til dette fokusområde. Beboernes oplevelse af medinddragelse, omgangstone og fleksibilitet En af beboerne fortæller, at der holdes husmøde en gang om måneden. Der sættes en åben dagsorden op på tavlen i fælleslejligheden, hvor beboerne løbende kan sætte punkter på, som de ønsker drøftet på det kommende møde. Tilsynet ser opslaget i fælleslejligheden med de foreløbige punkter på. Beboeren fortæller, at vedkommende synes, at husmøderne forløber på en god måde. Fire beboere har i år været på fælles sommerferietur til Sverige med personaleledsagelse. To beboere valgte selv at blive hjemme og klare sig uden personalebistand imens. (Forskellen op til 8 beboere skyldes, at en plads var ubesat

6 6 og en beboer indlagt på daværende tidspunkt). Personalet oplyser, at deltagerne i ferieturen efterfølgende har sagt, at de synes det havde været en god tur. Tilsynet taler med den ene af de beboere, som valgte at blive hjemme. Vedkommende fortæller, at han hyggede sig meget sammen med sin medbeboer og de syntes det havde været rart at holde ferie og klare sig selv et par dage. Personale og beboere fortæller, at der har været afholdt familiedag i bofællesskabet den 26. september fra kl Beboerne kunne invitere familie på besøg, der var rundvisning på alle fællesarealer og hele personalet var til stede. Beboerne gav udtryk for, at det havde været en rar oplevelse. Tilsynet oplever under sit besøg, at der er en god omgangstone mellem beboerne indbyrdes og mellem beboere og personale. Tilsynet oplever, at beboerne er gode til at udtrykke sig anerkendende overfor hinanden. Tilsynet observerer, at personalet er gode til at gå ind i en dialog på den enkelte beboers præmisser. Tilsynet har ingen bemærkninger til dette fokusområde. Den socialpædagogiske dokumentation Tilsynet har foretaget stikprøvegennemgang af den skriftlige socialpædagogiske dokumentation omkring tre af de i alt otte beboere. Medarbejderne i Rosen fungerer som fast kontaktperson for hver 2 beboere. Det er kontaktpersonen, som har ansvaret for al skriftlig dokumentation omkring beboeren. Den skriftlige dokumentation foretages i den pædagogiske handleplan, som kontaktpersonen udarbejder på baggrund af samarbejdsaftalen og i efterfølgende løbende sagsnotater. Under løbende sagsnotater skriver kontaktpersonen relevante observationer omkring beboerens udvikling generelt og specifikt i forhold til handleplanen, der skrives notater omkring konkrete aftaler med beboeren, notater med information fra lægebesøg mv. hvor kontaktpersonen har medvirket, der kan være noter omkring hændelser mellem beboeren og medbeboere/personale/andre, hvor der har været behov for efterfølgende pædagogisk støtte til bearbejdning af hændelsen etc. Kontaktpersonen udarbejder, på baggrund af en samtale med den enkelte beboer, hvor man i fællesskab evaluerer det forgangne år og beboeren kan fremsætte sine ønsker for det kommende års indsats, en pædagogisk handleplan med beskrivelse af konkrete mål for det kommende års indsats. Medarbejderen skal for hvert konkrete mål beskrive, hvordan man fagligt vil arbejde med indfrielse af målet samt hvordan målet tænkes evalueret. For to af beboerne er der udarbejdet en handleplan med konkrete mål for indsatsen.

7 7 Tilsynet vurderer, at indholdet i de to handleplaner for så vidt angår de konkret opsatte mål lever op til god faglig standard. Det er således beskrevet, hvordan der arbejdes med at indfri målene, hvornår og hvordan der evalueres. For den tredje beboers vedkommende oplyser den tilknyttede kontaktperson overfor tilsynet, at det er vanskeligt at udarbejde en handleplan for den pågældende beboer, da vedkommende ikke selv har nogen udviklingsønsker eller ønsker om ændringer i sin etablerede hverdag i bofællesskabet. Kontaktpersonen har derfor alene udarbejdet en oversigt over den løbende hjælp, der gives. Denne oversigt er meget summarisk. Tilsynet er af den opfattelse, at det som minimum bør fremgå på skrift i beboerens handleplan, at beboeren ikke selv har fremsat ønsker, der kan omsættes til mål. Fravær på ønsker fra beboeren hindrer dog efter tilsynets opfattelse ikke, at der udarbejdes en pædagogisk handleplan fra personalets side. Der kan fortsat være behov for en særlig pædagogisk indsats for at fastholde en beboer på et givent funktionsniveau, eller personalet kan vurdere, at beboerne har et udviklingspotentiale, som personalet kan skubbe til kan realiseres. Hvis personalet vurderer, at der alene er tale om i det kommende år at fortsætte hjælpen på samme niveau og med samme konkrete indhold, bør dette fremgå med en angivelse af den faglige vurdering, der ligger til grund herfor. Tilsynet savner i forbindelse med alle tre handleplaner, at kontaktpersonen har udarbejdet en funktionsevnebeskrivelse af den pågældende beboer, hvoraf dels beboerens egenomsorgskapacitet er beskrevet, dels beboerens støttebehov. Som nævnt i tilsynsreferatets afsnit om den socialpædagogiske støtte, er den løbende pædagogiske støtte og hjælp til beboerne meget summarisk beskrevet og ikke gradueret i forhold til omfanget af hjælpebehovet. Tilsynet påpegede allerede ved sidste års uanmeldte tilsyn, at det ville være hensigtsmæssigt at der udarbejdes en fælles skabelon for, hvordan der udarbejdes en helhedsorienteret og systematisk statusbeskrivelse af den enkelte beboer. I en af de tre gennemgåede sager ser tilsynet hyppig og fyldig opfølgning i form af løbende sagsnotater med kontaktpersonens observationer og opfølgning på indgåede aftaler. I de to øvrige sager ses også sagsnotater men med meget lange mellemrum af 2-5 måneder. Det oplyses, at der endnu ikke er skrevet notater ind i Acadre vedr. den senest indflyttede beboer, som har været i bofællesskabet i knap 1 måned. De hidtil foretagne observationer og notater omkring den pågældende beboer findes alene i den fælles dagbog (se nedenfor). Personalet fortæller endvidere, at beboeren først lige er oprettet i Acadre. Personalet oplyser, at der først udarbejdes en pædagogisk handleplan for denne beboer, når personalet har haft lejlighed til at lære beboeren bedre at kende. Tilsynet er enigt i, at udarbejdelsen af en egentlig handleplan forudsætter et nærmere bekendtskab til beboeren. Efter tilsynets opfattelse bør der dog være udarbejdet en fælles og skriftlig plan for, hvordan personalet vil opnå dette

8 8 kendskab. Endvidere finder tilsynet det væsentligt, at personalets observationer fremgår i Acadre, så grundlaget for udarbejdelsen af en senere handleplan kan uddrages herfra. Tilsynet kan i dialogen med de tilstedeværende medarbejdere samt ud fra det forelagte skriftlige materiale konstatere, at der en meget forskellig praksis og holdning blandt medarbejderne til, hvor meget der skal dokumenteres, hvordan der skal dokumenteres og hvor meget den skriftlige dokumentation prioriteres i det daglige arbejde. De tilstedeværende medarbejdere gav udtryk for, at de personligt prioriterede den skriftlige dokumentation lavest blandt de daglige opgaver, når der var opgavepres. Samme medarbejdere fortalte tilsynet, at en indgået aftale med bofællesskabets leder om fast kontortid til hver medarbejder, efter deres opfattelse ikke fungerer. Den skriftlige dokumentation foretages i IT-systemet Acadre. Personalet fortæller tilsynet, at de nu oplever at Acadre teknisk set fungerer mere stabilt. Udover dokumentationen i Acadre anvender personalet en fælles dagbog, hvor man i hånden skriver information til de efterfølgende vagter om dagens forløb, praktiske aftaler omkring beboerne, hændelser og andet, som er relevant at vide, for de næste medarbejdere, som møder ind. Den enkelte beboers kontaktperson er ansvarlig for at tage stilling til, om der er notater i den fælles dagbog vedr. en beboer, som skal overføres til Acadre. Personalet fortæller tilsynet, at de bruger den fælles dagbog som deres primære skriftlige informationskilde til, hvad der er foregået i bofællesskabet, når de for eksempel vender tilbage på vagt efter sygdom/ferie. Tilsynet vurderer fortsat, at det er uhensigtsmæssigt, at man arbejder med dobbelt bogføring, hvor medarbejderne dokumenterer flere steder og der er risiko for fejl/mangler, når information efterfølgende skal overføres til Acadre. Det optimale vil være, at der kun laves dokumentation omkring den enkelte beboer i Acadre, således at dagbogen forbeholdes fælles praktiske notater og stemningsbeskrivelser omkring dagens forløb. Siden sidste års tilsyn har bofællesskabets medarbejdere fået et lille kontor i bofællesskabet på etagen over fælleslejligheden med en pc, hvor dokumentationen kan foretages. Tidligere skulle medarbejderne over i hovedbygningen ved siden af bofællesskabet for at få adgang til en pc. Med det nye kontor vurderer tilsynet, at behovet for dobbelt bogføring i dagbogen, fordi der tidligere var langt til en pc, nu er bortfaldet. Tilsynet har flere væsentlige bemærkninger til dette fokusområde. Selvom tilsynet kan konstatere en forbedring i udformningen af de konkrete mål i beboerens handleplaner i forhold til både målbeskrivelse, metode og evalueringsform, er der dog fortsat behov for en betydelig forbedring af beskrivelsen af den løbende pædagogiske støtte i hverdagen. Alt i alt vurderer tilsynet som ved sidste års uanmeldte tilsyn, at den skriftlige dokumentation i Rosen ikke lever op til god faglig standard. Tilsynet anser skriftlig

9 9 dokumentation som et væsentligt støtteværktøj til personalets individuelle og fælles faglige refleksion over indsatsen og de anvendte metoder med henblik på yderligere faglig udvikling. Sideløbende skaber skriftlig dokumentation grundlaget for gennemsigtighed i indsatsen, som gør det muligt for både forvaltning og det tilknyttede tilsyn at få indsigt i den konkrete indsats overfor den enkelte beboer. Endelig er skriftlighed et væsentligt element i beboerens retssikkerhed. Tilsynet anbefaler som sidste år, at der for hver enkelt beboer udarbejdes en statusbeskrivelse med udgangspunkt i først beboerens egenomsorgskapacitet (på hvilke områder er beboeren helt eller delvist selvhjulpen) og efterfølgende en afledt beskrivelse af beboerens støttebehov (på hvilke områder har beboeren behov for mere eller mindre støtte) Det er vigtigt, at støttebehovet er beskrevet gradueret, så man efterfølgende kan måle udviklingen i hhv. egenomsorgskapacitet og støttebehov. Tilsvarende mener tilsynet, at der er behov for at lave en tættere opfølgning på beboerens status i form af løbende sagsnotater. Organiseringen og rammerne for den plejefaglige /socialpædagogiske indsats Personaledækning i bofællesskabet er uændret: mandage, tirsdage og torsdage i tidsrummet kl , onsdag kl (med personalemøde i tidsrummet ), fredag kl , i weekenden Bofællesskabet er normeret med knap 4 fuldtidsstillinger, fordelt på to medarbejdere på 37 timer og to medarbejdere på 36 timer ugentligt. I tidsrummet er der på hverdage to medarbejdere i vagt, efter kl og i weekenden er der en medarbejder i vagt. Personalet oplyser, at der ikke har været tilfælde af magtanvendelse efter servicelovens regler i det forløbne år. Personalet fortæller, at en fast medarbejder har været langtidssygemeldt i ca. 3 måneder og nu er kommet tilbage. I den mellemliggende periode har bofællesskabet haft vikardækning med faste vikarer, som beboerne kender godt. Vikarerne har dog som oftest haft kortere 1 times kortere arbejdstid om aftenen end den normale vagtdækning, hvilket ifølge personalet har betydet, at der har været mindre mulighed for fællesaktiviteter med beboerne i aftentimerne i denne periode. Tilsynet vurderer umiddelbart, at beboerne ikke har oplevet vikardækningen som belastende, idet ingen af beboerne nævner det for tilsynet under besøget. Vikarer deltager ikke i teammøderne med det faste personale, hvor man blandt andet drøfter og evaluerer den løbende indsats overfor beboerne. Vikarer har ikke adgang til at læse eller selv dokumentere i Acadre. Samtidig har to af de faste medarbejdere i en periode vikarieret med bostøtte til beboere udenfor bofællesskabet.

10 10 Personalet oplever derfor, at de i en periode har været belastede af flere arbejdsopgaver, også når man tager højde for, at der i samme periode har været en ledig plads og dermed en beboer mindre i bofællesskabet. Tilsynet konstaterer, at man i personalegruppen fortsat arbejder med opfølgning på det fælles faglige studiebesøg til Finland. Personalet har efter hjemkomsten arbejdet med, hvordan man kan anvende det sete værktøj Åben dialog indenfor bofællesskabets rammer. Personalet fortæller tilsynet, at man nu har afholdt de første to Åben dialog -samtaler. Hele det faste personale på 4 medarbejdere deltager i samtalen med en beboer. Personalet oplever, at samtaleformen har givet ny viden og indsigt i forhold til de to beboere, som har medvirket i hver sin samtale. Beboerne var på forhånd orienterede om, hvad samtalen indebar og at der hverken skrives dagsorden eller tages referat fra møderne. Personalet fortæller tilsynet, at de to beboere har givet positive tilbagemeldinger på deres oplevelse af effekten af samtalen. Hvis samtalen giver anledning til, at der skal indgås konkrete aftaler med en beboer sker dette ved en efterfølgende samtale mellem beboeren og dennes faste kontaktperson. En medarbejder i bofællesskabet deltager i et 2-årigt kursus i relationsbehandling og miljøterapi. Medarbejderen fortæller tilsynet, at hun inddrager sine erfaringer fra kurset i sit arbejde med de beboere, hun er kontaktperson for. Det er tilsynets vurdering, at der blandt personalet er et godt fokus på faglig udvikling og inddragelse af nye faglige metoder i bofællesskabet. Tilsynet har ingen bemærkninger til dette fokusområde. Samlet vurdering Tilsynet vurderer på det foreliggende grundlag, at indsatsen i bofællesskabet ligger indenfor rammerne af Hørsholm Kommunes kvalitetsstandard. På baggrund af beboernes udtalelser til tilsynet, vurderes at beboerne er tilfredse med omfanget og kvaliteten af den pædagogiske indsats i bofællesskabet. I forhold til den faglige kvalitet vurderer tilsynet umiddelbart, at personalet har god indsigt i beboernes individuelle behov og tilpasser indsatsen i forhold til beboernes behov. Tilsynet kan dog alene basere denne vurdering på basis af den mundtlige dialog med personalet. Tilsynet vurderer for andet år i træk, at der er stort behov for at forbedre den skriftlige dokumentation af indsatsen, som på nuværende tidspunkt ikke lever op til god faglig standard.

11 11 Dorte Madsen den 19. oktober 2010 Bofællesskabets kommentarer til tilsynsrapporten Vi tager tilsynets kommentarer/bemærkninger til efterretning og glæder os over at trivslen blandt beboerne er i orden og at deres oplevelser af medinddragelse, omgangstone og socialpædagogisk indsats er i orden. Vi er desuden bevidste om at en fælles skabelon for dokumentation skal udarbejdes. Det var dette fokusområde tilsynet havde væsentlige bemærkninger til. Samtidig kunne vi ønske os at tilsynet havde mulighed for at varsle dagen i forvejen, hvornår tilsynet skal finde sted. Dette ville give tilsynet bedre arbejdsvilkår, ligesom beboere og personale kunne tilrettelægge deres fremmøde i bofællesskabets fælleslejlighed. I dette års uanmeldte besøg ledsagede en medarbejder en beboer til undersøgelse på sygehuset og en anden var sammen med en beboer på vej i byen for at handle ind til aftensmaden. Vi kunne ønske os, for alles bedste, at tilsynets uanmeldte besøg, blev varslet en dag i forvejen. Uagtet at tilsynet er uanmeldt. Fokusområderne for tilsynets besøg står alligevel ikke til at ændre fra dag til dag. Det drejer sig om den personlige pleje, socialpædagogisk bistand, omsorg og træning, de fysiske faciliteter / rengøring, den faktisk oplevede kvalitet hos beboerne, beboernes oplevelse af medinddragelse, omgangstone og fleksibilitet, den socialpædagogiske dokumentation, organiseringen og rammerne for den plejefaglige /socialpædagogiske indsats. Venlig hilsen Inge-Lise Karvinen Centerleder Åstedet og herunder leder for bofællesskabet Rosen

Hørsholm Kommune. Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Bolero

Hørsholm Kommune. Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Bolero Hørsholm Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Bolero September 2010 2 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Bolero. Under hvert

Læs mere

Hørsholm Kommune. Anmeldt tilsyn. Bofællesskabet Rosen. 27. april 2011. Connector

Hørsholm Kommune. Anmeldt tilsyn. Bofællesskabet Rosen. 27. april 2011. Connector Hørsholm Kommune Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Rosen 27. april 2011 2 Referat Det anmeldte tilsyn foregik i mødelokale i Åstedet onsdag den 27. april 2011 kl. 10.00-12.00. Tilstede var: bofællesskabets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Bøgelunden 17. november 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet Bøgelunden Sophie Magdalenesvej 9 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted:

Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Beskrivelse af klinisk undervisningssted: Socialpsykiatrien Aalborg Kommune Botilbudområdet Klinisk underviser: Mille Schroll E-mail til klinisk underviser: mis-aeh@aalborg.dk Telefon til klinisk underviser:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Broen, Gladsaxevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Broen, Gladsaxevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Broen, Gladsaxevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Møllehjemmet Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Gl. Køge Landevej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Gl. Køge Landevej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Gl. Køge Landevej September 2008 Rapport uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Gl. Køge Landevej v. 1.0 16.09.08 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013

Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven. 22. august 2013 Uanmeldt tilsyn Kirstinehaven 22. august 2013 2 Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Resumé... 4 Afrapportering af fokusområder... 4 Personlig pleje... 4 Praktisk hjælp rengøring... 4 Praktisk

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej 25. september 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej 25. september 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Birkerød Parkvej 4.5.2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Birkerød Parkvej Birkerød Parkvej 18 3460

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Gutfeldshave

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Gutfeldshave Hørsholm Kommune Rapport Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Gutfeldshave 25. oktober 2012 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det anmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Gutfeldtshave.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Oplysninger om tilbuddet

Oplysninger om tilbuddet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Stefanshjemmet afdeling Strandvejen Stuen 29. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. Horskær 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Oplysninger om tilbuddet Horskær Tilbudets navn: Bo-og levestedet Horskær Pottehusevej 7 6580 Vamdrup Tilbudstype: Horskær er et Socialpsykiatrisk Center oprettet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Hvidovregade August 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Boffen Hvidovregade.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85:

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Kategori 1 = Let støtte (let problem) Borgens forudsætninger handicapområdet: Funktionsniveauet er nedsat på få områder psykiatriområdet: Funktionsniveauet

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Tilsynet er varslet: 17. oktober 2015 Tilsynet er gennemført: 3. november 2015, kl. 8.30-16

TILSYNSRAPPORT: Tilsynet er varslet: 17. oktober 2015 Tilsynet er gennemført: 3. november 2015, kl. 8.30-16 Center for Særlig Social Indsats 7. januar 2016 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Diverse datoer for tilsynet Indledning Konklusion Chaplin Bo, Beskæftigelse og Uddannelse

Læs mere

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.

Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15. Roskilde Kommune Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kastanjehaven Plejecenter Juni 2010 Tilsynet er udført den 30. juni 2010 i tidsrummet kl. 10.15 15.30 2 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække

Læs mere

Huset I Tveje Merløse

Huset I Tveje Merløse Huset I Tveje Merløse Rapport over Uanmeldt tilsyn 2011 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer,

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 18-09-13. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 12-09-13. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 pladser for børn og unge i alderen 4 til 18 år. Journalnummer Dato

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Skovhuset 12. januar 2016 Tilsynsførende: Afdelingschef Hella Obel Sektionsleder Christian Blaase Johansen Tidspunkt

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Asferg Ældrecenter, den 30.09.2015 Adresse: Ternevej 8A, Asferg, 8990 Fårup Områdeleder: Marianne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge

Hørsholm Kommune. Rapport. Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge Hørsholm Kommune Rapport Anmeldt tilsyn Bofællesskabet Højmose Vænge 26. september 2013 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det anmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Højmose

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Forslag til revision af Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 27.01.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere