Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej"

Transkript

1 Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008

2 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej. Formål, fremgangsmåde og høringsprocedure ved tilsynet er beskrevet bagest i rapporten. Under hvert fokusområde er der anført en konklusion ud fra følgende kategorisering: 1. Ingen bemærkninger 2. Få og mindre væsentlige bemærkninger 3. Enkelte væsentlige bemærkninger 4. Flere væsentlige bemærkninger Tilsynets gennemførelse Det uanmeldte tilsyn i bofællesskabet Holmelundsvej er gennemført tirsdag den 9. september 2008 fra kl Tilsynet er gennemført af konsulent Dorte Madsen, Connector management. Bofællesskabernes leder Susanne Hellstrøm deltager i tilsynsbesøgene, men er på forhånd kun orienteret om dato og klokkeslæt og får først umiddelbart før tilsynsbesøgets start besked om, hvor det aktuelle tilsyn skal foregå. Bofællesskabet Holmelundsvej har fem beboere med hver sin lejlighed samt en fælleslejlighed. Ved tilsynet deltog s konsulent Dorte Madsen, bofællesskabernes leder Susanne Hellstrøm, en medarbejder og bofællesskabets fem beboere. Tilsynet foregik i bofællesskabets fælleslejlighed samt ved rundvisning i tre beboerlejligheder. Nedenfor gennemgås de aftalte fokusområder for tilsynene. Den personlige pleje, social pædagogisk bistand, omsorg og træning Beboerne visiteres til bolig med tilhørende ydelsespakke af visitationsteamet på rådhuset. Ydelsespakken er beskrevet i Hvidovre Kommunes kvalitetsstandard for bofællesskaberne med udgangspunkt i 85 i Lov om Social Service. Herefter udmøntes ydelsespakken i en konkret handleplan med tilhørende pædagogisk plejeplan i bofællesskabet. Ved tilsynsbesøget er bofællesskabets pædagogiske principper gennemgået med medarbejder og leder. Der lægges stor vægt på at understøtte beboernes selvbe-

3 2 stemmelse i forhold til eget liv. I forhold til samværet i bofællesskabets fælleslejlighed lægges vægt på at understøtte og udvikle beboernes sociale kompetencer til at kunne begå sig i fællesskabet. Den mundtlige gennemgang af principperne ligger tæt op at den målsætning, som er formuleret for bofællesskabet. Handleplaner for bofællesskabets beboere formuleres med udgangspunkt i målsætningens enkelte punkter. Tilsynet vurderer, at dette er et godt udgangspunkt for at sikre sammenhæng mellem målsætning, handleplaner og det pædagogiske arbejde i hverdagen. Det fremgår tydeligt af såvel handleplaner og plejeplaner, at der tages udgangspunkt i at understøtte og udvikle beboernes egenressourcer og kompetencer. Ved tilsynsbesøget er der en meget varm og kammeratlig stemning beboerne indbyrdes og en god dialog mellem beboerne og medarbejderen. Den tilstedeværende medarbejder er ret nyansat, men har allerede fået opbygget et godt kendskab til den enkelte beboers væremåde og har helt klart opnået beboernes tillid. Alle beboere har et daglige arbejds-/aktivitetstilbud. Beboerne har på skift hjemmedag 1 gang om ugen. Denne dag bruges sammen med en medarbejder til dels at få ordnet praktiske opgaver som rengøring, tøjvask og indkøb til egen lejlighed men også til den tætte pædagogiske indsats og samvær, udflugter for beboeren, hvor medarbejderen kan koncentrere sig om den enkelte. En beboer er bevilget hjælp til praktisk bistand som følge af et fysisk handicap, og hjemmeplejen står derfor for rengøring i denne beboers lejlighed. Opgaverne omkring den enkelte beboer er meget præcist og detaljeret beskrevet i beboerens plejeplan, som udarbejdes med udgangspunkt i beboerens handleplan. I plejeplanen er også beskrevet, hvilke aftaler der er indgået med den enkelte beboer om f.eks. hvor mange penge vedkommende kan hæve af gangen, hvem der benytter hvilke fritidstilbud hvilke dage etc. Planerne er så velbeskrevne, at de uden videre kan anvendes som instruktion til vikarer. Såvel fælleslejligheden som beboernes individuelle lejligheder er velindrettede og rummelige. Beboerne har valgt at betale et hjemmeservicefirma for rengøring af fælleslejligheden. Beboerne varetager i fællesskab oprydning i fælleslejligheden, tømning af opvaskemaskine, tømme affald, afkalke kaffemaskine etc. Personalet oplever, at beboerne er gode til at huske deres opgaver og ellers minder hinanden om det. Hver beboer har mindst 1 maddag om ugen, hvor vedkommende står for valg af menu, indkøb til og tilberedning af den fælles aftensmad sammen med en medarbejder. Beboerne udtaler, med deres egen særlige måde at formulere sig på, deres tilfredshed med at bo i bofællesskabet og med deres relationer til medarbejderne. Personalet oplever, at beboerne generelt er gode til at sige deres mening, om hvordan de oplever indsatsen også direkte til den enkelte medarbejder.

4 3 Aktiviteter og samvær Alle beboere har et klubtilbud. En beboer har valgt ikke at benytte sig af sit klubtilbud. Beboerne har forskellige interesser og foretrækker derfor individuelle ture sammen med en medarbejder på deres hjemmedag frem for fælles aktiviteter for hele bofællesskabet. To af beboerne er desuden visiteret til ledsagerordning til individuelle aktiviteter. Der planlægges ca. 3-4 fælles ture om året. Desuden er der nogle fælles traditioner i bofællesskabet, som går igen fra år til år, -bofællesskabets fødselsdag og - julefest. Forældrene til beboerne i bofællesskabet deltager i de faste traditioner, men kommer derudover også ofte på besøg i bofællesskabet. Der er generelt et godt og tæt samarbejde med de pårørende til bofællesskabets beboere. De pårørende varetager mange støtteopgaver for beboerne. Det fremgår af personalets løbende plejenotater, at man også af og til laver spontane arrangementer, som besøg til kaffe og kage, af beboere og personale fra et af kommunens andre bofællesskaber. Beboerne har været på fælles beboerferie i sommerhus på Fyn i år sammen med 2-3 beboere fra andre bofællesskaber. To beboere står lige overfor at skulle på tur med Oslofærgen, også en tur arrangeret i fællesskab med de andre bofællesskaber. Brugerindflydelse Der afholdes beboermøder hver anden uge. Medarbejderen oplyser, at beboerne er aktive i forhold til at komme med emner til dagsorden. Der tages referat fra møderne, så pårørende også har mulighed for at følge med i de emner, som rører sig blandt beboerne. Den enkelte beboer inddrages i udarbejdelsen af den årlige handleplan. Der holdes formøde med hver beboer, hvor personalet gennemgår den eksisterende handleplan med beboeren og informerer om de socialpædagogiske indsatser, som personalet vil lægge op til i det kommende år. Beboeren vælger selv, om vedkommende vil invitere andre til selve handleplanmødet, f.eks. kontaktperson fra vedkommendes dagaktivitetstilbud, pårørende eller andre. På dette møde gennemgås personalets oplæg til handleplan for det kommende år og beboeren kan fremsætte sine ønsker til det kommende år og indsatsen i forhold til disse ønsker aftales.

5 4 Organiseringen og rammerne for den plejefaglige /socialpædagogiske indsats Bofællesskabet er normeret med 2,5 fuldtidsstilling, således at der er personale til stede i tidsrummet kl på hverdage og kl i weekender. På hverdage er der en halv times personaleoverlap mellem , hvor der udveksles information om beboerne, vagtplan og aktiviteter koordineres mv. Bofællesskabet har faste vikarer tilknyttet, som beboerne er meget glade for. 1 medarbejder er nyansat. I det forløbne år blev en medarbejder opsagt efter 4 mdr.s ansættelse, da vedkommende ikke formåede at varetage sine opgaver på fagligt betryggende vis. Bofællesskabernes leder vurderer, at denne hurtige personaleudskiftning ikke har haft nogen konsekvens i forhold til beboernes oplevelser, da de oplevede vedkommende som en vikar i huset. Tilsynet vurderer, ud fra notaterne i personalets fælles kommunikationsbog, at der er et godt indbyrdes samarbejde personalet imellem. Den tilstedeværende medarbejder oplyser, at man fordeler ansvaret for opgaver i forhold til de enkelte beboere i mellem sig, så det er klart, hvem der har ansvaret for hvad. Den plejefaglige dokumentation Tilsynet har set handleplaner og plejeplaner for alle fem beboere i bofællesskabet. Fælles for handleplaner og plejeplaner er, at de tager udgangspunkt i beboernes individuelle styrker og hjælpebehov. Som tidligere nævnt, vurderer tilsynet det som en styrke, at handleplanerne er disponeret ud fra samme opbygning som bofællesskabets målsætning. Såvel handleplan som pædagogisk plejeplan giver et godt udgangspunkt for medarbejdernes daglige arbejde samt for dialogen med beboeren og de pårørende om indsatsen. Bofællesskabets leder har beskrevet, at praksis er, at personalet udarbejder et oplæg til handleplan, som drøftes med beboeren. Efter handleplansmødet udarbejdes den endelige handleplan. Personalet evaluerer indsatsen i forhold til de enkelte handleplaner hvert halve år. Der evalueres primært på målopfyldelse i forhold til de mål, som er sat i handleplanen, mens der i mindre omfang evalueres på de anvendte metoder til opnåelse af målene. Der er dog konstateret en række mangler ved de foreviste handleplaner. 1 handleplan er ikke dateret, datoen på referat af handleplansmødet er 7. maj Yderligere en handleplan er mere end 1 år gammel. For 2 handleplaners vedkommende kan det konstateres, at der er forløbet ca. 6 måneder mellem udarbejdelsen af handleplanen

6 5 og efterfølgende afholdelse af handleplansmødet. Dette medfører blandt andet, at beboerens evt. ønsker til udvikling ikke fremgår af selve handleplanen, men kun af referatet fra handleplansmødet. Efter tilsynets vurdering bør handleplansmøde og udarbejdelse af endelig handleplan være tidsmæssigt tæt forbundet, da den endelige handleplan bør tage højde for og indarbejde beboerens kommentarer og evt. fremtidsønsker. Tilsynet anbefaler, at der i bofællesskabet gøres en indsats for at få bragt de ovenfor beskrevne mangler i orden. Som udviklingsområde vil tilsynet endvidere foreslå, at personalet arbejder med at konkretisere målene i de enkelte handleplaner, så det bliver muligt at følge målopfyldelsen på et fælles grundlag. Som eksempel kan nævnes en formulering fra en handleplan vi vil hjælpe xx til at blive bedre til at håndtere konflikter. Vurderingen af om dette mål er lykkedes vil være meget subjektiv. Det kunne her foreslås, at man uddyber målet i forhold til; typer af konflikter, antal af konflikter, hvad bedre betyder. Tilsynet har enkelte væsentlige bemærkninger til dette fokusområde, som følge af de ovenfor beskrevne formelle mangler omkring udarbejdelsen af handleplaner. Tilsynet har ingen bemærkninger til indholdet i de forelagte handleplaner i øvrigt. Effekten af kontraktmål Det er, som ved tidligere års tilsyn, fortsat konsulentens vurdering, at der ses en effekt af de foregående års kontraktmål i den nuværende daglige praksis i bofællesskabet i form af en bevidsthed blandt beboerne om betydningen af at leve sundt både i forhold til kost og motion, og en klar opmærksomhed fra personalets side på at støtte op om dette og motivere til yderligere indsats. Status på dette års kontraktmål drøftes ved tilsynet. Kontraktmålene er fælles for bofællesskaberne under ét. Et af årets kontraktmål ligger i forlængelse af de senere års tema om sund levevis, og handler om sund mad på ture ud af huset. Dette er iværksat på nogle af sommerens ture i Klub Hvid. Et andet kontraktmål handler om at understøtte kommunikation mellem bofællesskabernes beboere, både i det enkelte bofællesskab og på tværs, på beboernes egne præmisser. Aktiviteterne under dette kontraktmål er ligeledes iværksat.

7 6 Samlet vurdering Konsulenten vurderer, at bofællesskabet Holmelundsvej er velfungerende med beboere, som er glade og trygge både i forhold til hinanden indbyrdes og i forhold til personalet. Personalet opleves som engageret og fagligt velfunderet. Begrundelsen for tilsynets enkelte væsentlige bemærkning til udarbejdelse af handleplaner og forslag til udvikling af målfastsættelsen i disse, fremgår af afsnittet om plejefaglig dokumentation. Connector Dorte Madsen 9. september 2008

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere