H. P. PRIORS FORHOLD TIL TIETGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. P. PRIORS FORHOLD TIL TIETGEN"

Transkript

1 H. P. PRIORS FORHOLD TIL TIETGEN Af Louis E. GRANDJEAN Handels- og Søfartsmuseets- årbog for 1944 har Thomas og _ Alexis Prior skrevet en fyldig biografi øver H. P. Prior, som giver et udmærket billede av Priors opvæxt, uddannelse og udfoldelse til en av vore største pionerer på dampskibsfartens område. Biografien er skrevet med den slægtsmæssige pietet, der kommer til at virke hæmmende på helheden, hvorfor der nok kunne være årsag til at tilføje noget ikke uvæsentligt orn Priors kontakter udadtil I hans senere år. I familiens levnedsbeskrivelse er der især en brod mod Tieto-en og mod overretsprokurator Simonsen. Den mærkes 1 disse citater: Det var langtfra altid, at Tietgen og hans redskab (Simonsen) fik deres vilje med Prior" - Under de forhandlinger, der derpå kommer igang (om Priors flådes- sammenslutning med D.F.D.S) spiller Simonsen en besynderlig dobbeltrolle, idet'han, der jo dog er Priors tillidsmand, i høj grad - såvidt det kan ses - arbejder for Tietgen og mod Priors interesser. Efterhånden får Prior øjet op for, hvor slet en tillidsmand han har I Simonsen, der endog prøver på at intimidere ham til at underskrive på ganske uantagelige betingelser. Flan avskediger -derfor Simonsen o. s. v.". Lyset sættes sådan på, at skyggevirkningerne lader os se den kolde, hårde og selvbevidste Tietgen overfor den lige så selvbevidste men letbevægelige, impulsive, højrøstede Prior, og kontrastvirkningen uddybes ved fremstillingen om forhandlingerne

2 med Burmeister & Wain om sammenslutningen av Priors nye værft i Tuborg havn med B. & W.s. Det påstås at B. & \S tilsyneladende så velvilligt derpå og interesserede sig derfor, men firmaet var ikke uavhængigt, Tietgen stod bag ved det hele med sin store magt og indflydelse" og endvidere: at Tietgen skulle have foreholdt B. & W.s bestyrelse et tilbud, som Prior havde gjort ham. Prior mødte en modstander, der var ham overlegen, der ikke veg og ikke gav pardon. Tietgen væltede hans spil overende". Søfartsjuristen Knud Strandgaard har fulgt denne fremstilling ret nøje I Danmark og Havet" II, 1948 og skibsreder Hans P. Carl har også i Træk af Dansk Skibsfarts Historie" 1949 godtaget den priorske fremstilling. Den er blevet historisk" og efterverdenen ser grant Prior forrådt av sin juridiske konsulent, hårdt trængt av C. P. A. Koch og utiltalende knægtet av Tietgen uden pardon. Tietgen, der altid var godt orienteret, må have været klar over, at Prior, som var den fødte organisator, derimod var en ringe administrator. Allerede året efter at D.F.D.S. er kommet i fuldt sving, viser det sig da også, at kassereren I rederiet Ikke kan klare sit kasseregnskab og at hele bogholderiet lider under en sådan uorden, at det Ikke kan føres som det bør. O o- Inden Priors optagelse 1 D.F.D.S. havde han allerede vist sin svage side som administrator, to gange havde han som følge av underforsikring lidt betydelige tab først ved Cimbrla"s forlis og derefter ved Dania"s. Størrelsen av hans private flåde gav ikke tilstrækkelig risikospredning til at han turde undlade helforsikring. Det var sligt, som gav ham selvskabte ængstelser; han tabte balancen, blev sjælesyg" som han selv kaldte det. Hans neurose fik ham bl. a. til rastløs at fare op 1 Frelsers kirkes tårn for 1 kikkert at spejde efter sine skibe 1 Sundet. At det netop var ængstelse fortæller en jubilæumssang fra 1891, der er skrevet av forfatteren Vilh. Bergsøe: 6 Årbog 1954

3 82 H. P. Prior. Efter H. Olriks maleri Da Prior på Set. Nicolaj stivt stirred efter fløjen og spurgte ængstlig på sin vej : hov vægter - så De røgen?" På det tidspunkt, da Prior av Simonsen blev rådet til at sælge sin flåde til D.F.D.S., var han eller blev kort efter meget stærkt optaget av mindst 4 andre store opgaver: 1. bygningen av Tuborg havn, 2. projektet over en slip og et. værksted i samme havn, 3. bygningen av et dampbageri i St. Kongensgade og 4. oprettelsen av en bjergningsentreprise, som skulle tage kampen op imod Svitzer. En manisk organisators fantasifulde storplaner, der nok kunne tvinge en mindre stærk personlighed i knæ. Når man véd dette, som også fremgår av biografien, må man vist erkende, at det var et klogt råd fra Simonsens side avlastende at foreslå Prior forhandlinger med D.F.D.S. Man har anset det for krænkende for Prior, at Simonsen i kontrakten havde indføjet en passus om, at Prior skulle forpligte sig til med flid, troskab og samvittighedsfuldhed at udføre

4 83 H. P. Prior. Efter Fotografi 1864 denne gerning. Men dette betød jo dog ikke andet, end at Priorskulle forpligte sig til forlods at ofre sine kræfter på D.F.D.S. og lade sine private foretagender komme i anden række. Da Prior følte det krænkende, insisterede man heller ikke på klausulen. En neurotiker bliver mistænksom, og det var hvad Prior blev. Fra starten havde D.F.D.S. kontorer i Priors ejendom i Bredgade 33 indtil 1872, da kontorerne flyttedes til Kvæsthusgade. Heller ikke ved denne lejlighed er Tietgen nogen myndig eller hård overordnet. Tvært imod indgår han på, at såfremt Prior på grund av reparation Ikke ser sig istand til at få de opsagte lokaler udlejet til den foranstående flyttedag, skal der ydes passende erstatning til Prior herfor. Da Prior inden flytningen - som han sikkert neurotisk har frygtet - blev syg og kom på nerveklinik, bestemmer Tietgen large, at den administrerende direktør H. P. Prior skal have permission på længere tid. C. P. A. Koch måtte derfor konstitueres som direktør for begge avdelinger, men man har fuld

5 8 4 forståelse av, at Prior må have fred. Det viste sig også, at Prior ikke kom rask tilbage fra sin sygeorlov, og han måtte trække sig tilbage som direktør i slutningen av Han. fik bevilget en pension på 1600 rdl. I 5 år efter 5 års aktiv tjeneste som tegn på selskabets og bestyrelsens velvilje". Når biografien fordømmer, at der ikke lød takkende ord, så synes dette at være uberettiget, eftersom det var en sygdomsmærket mand, selskabet havde haft som direktør og for hvem et og andet var gået i fisk av undskyldelige grande. Det var da også kun 3 år efter Priors død, at Tietgen personlig bestemte, at den nye Aalborgbåd skulle kaldes H. P. Prior", som dermed på ærefuld vis blev mindet for sin store Indsats. Der er Ingen uvilje men fuld anerkendelse. Man kan visselig forvexle årsag og virkning, og biografien har taget som givet, at det var hård behandling fra Tietgens side, som slog Prior ned. Det var Priors sygdom, som tvang Tietgen til at tage sine forretningsmæssige forholdsregler. Priors neurose var allerede i udbrud, da hans flåde blev overdraget D.F.D.S., og den udviklede sig hurtigt og katastrofalt. Som det vil vides tog Prior jo sit eget liv. På suicldlum ser vi 1 dag anderledes frigjort, end man gjorde på Priors tid, fordi vi véd, at der ofte ligger en psykiatrisk avvigelse bag. Ikonografisk får vi iøvrigt diagnosen bekræftet, man behøver blot at se på de to gengivne billeder fra Den lille Portrætkunst" (1949) fra 1864, altså to år før rederisammenslutningen. Mens H. Olriks maleri gengiver et roligt fysiognomi, der ånder harmoni og balance, er fotografiet - fra samme år, i samme dragt og samme stilling - anderledes talende. Det giver virkelighedsnært øjenomgivelserne og øjnene, hvorunder der er poser med sorte skygger, øg blikket synes stivt med antydning av noget vildt" eller ubehersket. Olriks malte øjne er blide, næsten drømmende, hvad de sikkert også kunne være, men fotografiet røber sandheden og stemmer med denne artikels personologiske karakteristik. ^ I Burmeister & Wain gennem hundrede Aar" 1943, er det blevet oplyst, at det var etatsråd Burmeister, der ikke ville indlade sig med Prior. Han skrev nemlig til en av sine sønner i

6 8 5 oktober 1885 at samtidig hermed trængte hr. H. P. Prior meget stærkt Ind på os om at danne et interessentskab med ham eller hans søn Johannes Prior, i hvilket tilfælde han da skulle have indskudt Tuborg med en meget vildt påbegyndt havn og vi fabriken på Christianshavn. Om H. P. Priors plan syntes jeg Overretsprokurator J. L. Simonsen. Efter træsnit i 111. Tid slet Ikke, og manden selv forekom mig aldeles uberegnelig". Disse forhandlinger førtes i 1870'erne, og fremstillingen må derfor tillægges avgørende betydning. Den er beviset for, at Priors planer på andre kunne virke vilde" og at han selv virkede aldeles uberegnelig". Han var jo nervenedbrudt, og det var hans neurose - tragisk for den meget dygtige mand - som var årsagen til hans sidste års triste fortrædeligheder. Om. Tietgens onde anslag Imod Prior er der end Ikke spor tilbage. VI må have lov til i dette mentalhygiejniske forsøg at retstille de faktiske forhold i Priors sidste levetid, da sjælelig sygdom sikkert dybt ændrede hans personlighed. Biografien leverer selv dokumentation for, at Prior allerede 1865 under Romopholdet var meget nervøs" og behersket av kolerisk vrede".

7 C. F. Tietgen Litografi. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Altså inden han kontraherede med Tietgen, og i 1867 kort efterat være tiltrådt som direktør i D.F.D.S. føler han sig ikke sikker på at kunne finde sig i stillingen og lagde planer om, at han og familien skulle bosætte sig i Italien. Han drages deprimeret mod et otium. Det var meget naturligt, at Prior havde det største besvær med at indordne sig i et stort aktieselskab.

8 87 når man betænker hans individualitet og psykiske særpræg. Sålænge han stod alene og var sin egen herre, kunne han suverænt bestemme alt. Forsavidt er det rigtigt, at vanskelighederne med eet tårnede sig op for ham, da Tietgen kom ind 1 billedet som hans øverste chef. Men Priors affekter havde endogene årsager, det er den hemmelige note I dette forhold, Idet det kan være underordnet om Prior led av en psykose eller en neurose. Mani og depression synes at have avløst hinanden i rapidt tempo. Derfor tør det hævdes, at overretsprokurator Simonsen rådede Prior forbløffende klogt, da han opfordrede Prior til at slutte sig sammen med D.F.D.S. og spare på sin sjælelige energier. Han sikrede derfor både sig selv og sin familie for uoprettelige tab. VI véd idag, at både person- og søhistorien må medinddrage det patalogiske, hvis ting og forhold skal bedømmes nøgternt. Nogen bebrejdelse av nogen art kan der ikke rettes mod Prior, men det har sikkert knebet for hans omgivelser, der selv havde sunde sind, at forstå mange av hans reaktioner. Det gjorde man ikke på de tider - Simonsen var netop undtagelsen. Prior vidste til gengæld nok, hvad et godt helbred betyder; som borgerrepræsentant i København under koleraepidemien gjorde han et meget stort arbejde som medlem av sundhedskommissionen. Det, der indenfor det karakterologiske betyder så meget for den store forretningsmand, er om jeget kender sin egen bæreevne. Dertil kræves et sundt og koldblodigt sind, der kan træffe modne beslutninger og bære den risiko, de indebærer. Dette tør siges at have været tilfældet med Tietgen, mens omvendt Prior i sine sidste leveår ikke kendte sit eget sinds bæreevne. Men har man mentalhygiejnisk forstået dette, så er man også nået til at anskue forholdet mellem disse to mænd på rette måde.

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

At blive sig selv, men være en halv pakke.

At blive sig selv, men være en halv pakke. At blive sig selv, men være en halv pakke. En kort selvbiografi om kønsidentitetsproblemer; af Michele Nielsen Indledning Overskriften rummer mere end man skulle tro, teksten er taget fra børneforskeren

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere