Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer"

Transkript

1 Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 18. november 2010

2 Dette regulativ pr. 18. november 2010 erstatter regulativ pr. 18. november

3 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen 4 A.1. Generelle bestemmelser 4 A.2. Obligationernes sikkerhedsgrundlag 5 A.3. Vilkår for de enkelte obligationsserier 5 B. Vilkår for udlånet 8 B.1. Generelle bestemmelser 8 B.2. Låntagernes hæftelse 9 B.3. Bestemmelser om enkelte udlånsserier eller typer af udlån 9 B.3.1. Bestemmelser om afgrænsning af det solidariske ansvar 9 B.3.2. Indfrielsesvilkår 11 B.3.3. Andre særlige bestemmelser 13 B.4. Bestemmelser om stiftelsesprovision, bidrag, gebyrer, morarente og andre takster 14 C. Administration af BRFkredits serier 17 C.1. Afgrænsningen af serier 17 C.2. Oprettede serier med seriereservefonde 17 C.3. Administrationen 18 D. Force majeure 19 3

4 Dette regulativ er fastsat i henhold til 8, stk. 8, i vedtægterne for BRFkredit a/s (BRFkredit) og omfatter betingelser og rettigheder knyttet til BRFkredits udlån og obligationer, obligationsudstedelse og seriereservefonde (udlånsvilkår, obligationsvilkår og serievilkår). Regulativet er godkendt af BRFkredits bestyrelse den 18. november A. Vilkår for obligationsudstedelsen A.1. Generelle bestemmelser A.1.1. BRFkredit yder lån og udsteder obligationer og andre værdipapirer til finansiering heraf efter bestyrelsens retningslinier under rammerne af realkreditlovgivningen og BRFkredits vedtægter. Midler fremkommet ved udstedelse af obligationer eller andre værdipapirer kan alene anvendes til udlån mod pant i fast ejendom. Midler fremkommet ved udstedelse af særligt dækkede obligationer kan dog anbringes i de aktiver, som tillades efter den til enhver tid gældende lovgivning herom, jf. 152c i Lov om finansiel virksomhed. A.1.2. Udstedelsen af obligationer og andre værdipapirer kan inddeles i obligationsserier efter beslutning i bestyrelsen. Obligationsserier kan opdeles i afdelinger, årgange og renteafdelinger. A.1.3. Obligationer kan ikke opsiges fra ejerens side. A.1.4. Ved obligationsserier benævnt konverterbare sker amortisation gennem udtrækning i takt med de finansierede låns ordinære afvikling. Udtrækning kan tillige ske straks eller senere i forbindelse med ekstraordinære indfrielser af lånene. Udtrækning sker til en ved seriens åbning fastsat kurs. A.1.5. Ved obligationsserier benævnt in konverterbare sker amortisation gennem udtrækning i takt med de finansierede låns ordinære afvikling, idet førtidig indfrielse af lånene alene kan ske mod aflevering af obligationer svarende til lånenes restgæld, jf. dog A.1.6. A.1.6. Ved obligationsserier, som er åbnet fra og med (indekslån dog fra og med ) kan førtidig indfrielse af udlån finansieret heraf ske under vilkår fastsat af BRFkredit uden, at obligationer straks udtrækkes eller afleveres. For inkonverterbare obligationer påvirker sådanne indfriede beløb ikke amortisationen, idet udtrækningen foretages, som om førtidigt indfriede beløb fortsat amortiseres ordinært. 4

5 A.1.7. Ved hel eller delvis ekstraordinær indfrielse af de lån, som konverterbare obligationer er udstedt til finansiering af, kan BRFkredit i stedet for udtrækning opkøbe og annullere de pågældende obligationer. A.1.8. En obligation bærer ikke rente efter den termin, i hvilken den forfalder til betaling. A.1.9. Af rentebeløb, der ikke hæves til forfaldstiden, svares ikke rente. A En obligationsserie kan søges optaget til handel på et eller flere regulerede markeder efter beslutning i bestyrelsen. A.2. Obligationernes sikkerheds grundlag A.2.1. Sikkerhedsgrundlaget for BRFkredits obligationer og andre værdipapirer udstedt til finansiering af realkreditlån er BRFkredits samlede aktiver som afgrænset af A.2.2. og A.2.3. Hertil kommer sikkerheder i form af garantier, kautionsforpligtigelser, og andre særlige sikkerheder, pantesikkerheden i de belånte ejendomme, låntagernes solidariske hæftelse, hvor en sådan er fastlagt i lånevilkårene, samt låntagernes personlige gældsansvar. A.2.2. Det kan i vilkårene for en serie med seriereservefond være bestemt, at indehavere af obligationer udstedt til finansiering af udlån ydet i serien alene kan rette deres krav mod den pågældende serie og serier, der hæfter solidariske hermed. A.2.3. Hvor udlånet finansieret af en obligationsserie er ydet uden for serier med seriereservefond, kan indehavere af de pågældende obligationer alene rette deres krav mod den del af BRFkredits midler, som ikke er placeret i serier med seriereservefonde. A.3. Vilkår for de enkelte obligationsserier A.3.1. I en obligationsserie udgør hver afdeling, årgang og renteafdeling en amortisationsgruppe for sig. A.3.2. I obligationsserier med 2 årlige terminer, hvor obligationerne er anvendt til finansiering af lån med 4 debitorterminer, udtrækkes obligationerne - bortset fra ved førtidig indfrielse - i overensstemmelse med afdragsbetalingerne på lånenes tilsvarende 2 terminer pr. kreditortermin. 5

6 A.3.3. Obligationens pålydende rente er en årlig rente. Hvor der er flere årlige terminer, udbetales rentebeløbet i lige dele hver terminsdato. A.3.4. Vilkår for obligationer der indekseres. A Værdien af obligationerne i serierne 87,90-94, 98,99,223.I, 223. IS, 223.W.I og 223.W.IS indekseres efter udviklingen i nettoprisindekset som beskrevet i punkt B A Udtrækningerne i serierne 92, 223.IS og 223.W.IS følger udviklingen i betalingerne som beskrevet i punkt B A.3.5. Vilkår for obligationer med variabel rente A Renten på obligationerne i serie 154.B, 154.E, 454.B og serie 454.E. fastsættes halvårligt med virkning fra 1. april og 1. oktober. Renten beregnes som det ikke-vægtede gennemsnit af Danmarks Nationalbanks dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats angivet med 4 decimaler over en periode på 5 bankdage sluttende den fjerdesidste bankdag i henholdsvis marts og september, afrundet til to decimaler og tillagt et rentetillæg. Såfremt Danmarks Nationalbank ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats, vil renten blive beregnet som anført, men på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats tillagt et rentetillæg. Hvis summen af CIBOR rentegennemsnittet og rentetillægget er lig med eller overstiger garantirenten, fastsættes obligationernes rente til garantirenten. A Renten på obligationerne i serie 422.B og 422.E fastsættes halvårligt med virkning fra 1. januar og 1. juli. Renten fastsættes som Danmarks Nationalbanks dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats angivet med 4 decimaler den femtesidste bankdag i henholdsvis december og juni, tillagt et rente-tillæg og ganget med 365/360 og afrundet til 4 decimaler. Såfremt Danmarks Nationalbank ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats, vil renten blive beregnet som anført, men på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats tillagt et rentetillæg. A Renten på obligationerne i serie 455.E.R.OA fastsættes halvårligt med virkning fra 1. april og 1. oktober. Renten beregnes som det ikkevægtede gennemsnit af den af BRFbank kvoterede 10-årige swaprentesats (gennemsnit af bid og offer) offentliggjort via så vidt muligt inden kl over en periode på 5 børsdage sluttende den fjerdesidste børsdag i henholdsvis marts og september, afrundet til 2 decimaler, og tillagt et rentetillæg. Hvis Danmarks Nationalbank indleder notering af en 10-årig DKK swap rente, vil renten blive beregnet som anført, men på basis af 6

7 denne rente. Hvis noteringen af begge af de anførte referencerenter ophører, vil BRFkredit beregne obligationernes rente som anført, men på basis af en tilsvarende 10-årig DKK swaprentesats. Obligationernes rente er maksimeret til den senest fastsatte rente. Hvis den beregnede rente bliver lavere end den hidtil gældende rente, fastsættes obligationernes rente til den beregnede rente. A Renten på obligationerne i serie 414.E.OA fastsættes halvårligt med virkning fra 1. april og 1. oktober. Renten beregnes som det ikke-vægtede gennemsnit af Danmarks Nationalbanks dagligt noterede 6 måneders CIBOR rentesats angivet med 4 decimaler over en periode på 5 bankdage sluttende den fjerdesidste bankdag i henholdsvis marts og september, afrundet til 2 decimaler og tillagt et rentetillæg. CIBOR rentegennemsnittet inklusive rentetillæg multipliceres med 365 og divideres 360 og afrundes herefter til 4 decimaler. Såfremt Danmarks Nationalbank ophører med at notere den anførte CIBOR rentesats, vil renten blive beregnet som anført, men på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats tillagt et rentetillæg. Hvis summen af CIBOR rentegennemsnittet og rentetillægget efter omregning med 365/360 er lig med eller overstiger garantirenten fastsættes obligationernes rente til garantirenten. A.3.6. Vilkår for de enkelte obligationsserier fremgår af BRFkredits obligationsblad, der er en del af dette regulativ. 7

8 B. Vilkår for udlånet B.1. B.1.1. Generelle bestemmelser Realkreditudlånet kan være ydet i serier. B.1.2. Et lån forfalder, hvis pantet eller væsentlige dele heraf skifter ejer. BRFkredit afgør, om gældsovertagelse helt eller delvist kan ske, og fastsætter vilkår herfor. B.1.3. I øvrigt forfalder et lån til indfrielse ved misligholdelse af pantet mv. efter bestemmelserne i pantebrevet. B.1.4. For udlån, der er baseret på BRFkredits udstedelse af obligationer, anvendes ved renteberegning m.m. de til enhver tid gældende markedskonventioner for handel med obligationer. Markedskonventionerne anvendes analogt på andre udlån, medmindre andet fremgår af lånedokumentet. Ændres markedskonventionerne for handel med obligationer i et låns løbetid, anvendes følgelig de nye konventioner efter disses ikrafttræden. B.1.5. Ved første terminsbetaling på nominallån beregnes afdrag, rente og bidrag forholdsmæssigt efter det antal dage, der indgår i første terminsperiode. Ved udbetaling af nominallån ved overførsel til en VP-konto opkræves tillige i forbindelse med udbetalingen det kuponrentebeløb, der vedrører perioden fra begyndelsen af den renteperiode, hvori udbetalingsdagen ligger, til udbetalingsdagen. I første terminsperiode på indekslån betales alene obligationsrente og bidrag for det antal dage, perioden omfatter. B.1.6. Ved sidste terminsbetaling afdrages hele restgælden. For nominelle kontantlån udbetalt frem til den 31. oktober 1987 og indekserede kontantlån afdrages hele obligationsrestgælden. For nominelle kontantlån udbetalt fra den 5. juli 1993 afdrages hele den kontante restgæld, mens den sidste rentebetaling udgør forrentning og indfrielse af den til lånet svarende obligationsrestgæld fratrukket den kontante restgæld. For rentetilpasningslån udgør rentebetalingen dog renten på kontantlånet. B.1.7. Sidste rettidige betalingsdag for terminsbetalinger er den sidste bankdag i forfaldsmåneden. 8

9 B.2. Låntagernes hæftelse B.2.1. For lånet hæfter låntagerne både med pantet og personligt overfor BRFkredit eller såfremt lånet er ydet i en serie med seriereservefond over for serien. Låntagerne hæfter ikke for BRFkredits forpligtigelser. B.2.2. Det kan i vilkårene for en serie med seriereservefond være bestemt, at låntagerne ud over for eget lån hæfter solidarisk for øvrige lån i serien. B.2.3. Til opfyldelse af låntagers solidariske ansvar kan BRFkredit, når bestyrelsen finder det fornødent, kræve, at låntager indbetaler ekstraordinære bidrag til serierne. Tilbagebetaling af indbetalte ekstraordinære bidrag kan finde sted, når de pågældende serier opfylder de krav til ansvarlig kapital, myndighederne stiller, og når BRFkredits økonomi efter bestyrelsens skøn tillader det. B.2.4. Det solidariske ansvar ophører først, når regnskabet for det år, hvori lånet er fuldt ud amortiseret eller indfriet, er godkendt af generalforsamlingen, og der ikke er konstateret tab, hvorved de pågældende seriers ansvarlige kapital er bragt under de krav, myndighederne stiller, jf. dog B.3.1.5, 4.pkt. Der kan dog gives kvittering for det solidariske ansvars ophør ved låns indfrielse, når låntager stiller en efter bestyrelsens skøn tilstrækkelig sikkerhed for et eventuelt krav. B.3. B.3.1. Bestemmelser om enkelte udlånsserier eller typer af udlån Bestemmelser om afgrænsning af det solidariske ansvar B Låntagere i udlån ydet af Husejernes Kreditkasse (almindelig realkredit) er alene solidarisk ansvarlige for forpligtelserne i henhold til de obligationer, der vedrører disse udlån. Lånene er etableret som en særskilt serie inden for BRFkredit a/s. Det solidariske ansvar er for den enkelte låntager begrænset til et beløb svarende til 2/3 af den oprindelige hovedstol. B Låntagere i udlån ydet i øvrig almindelig realkredit er indbyrdes solidarisk ansvarlige, men ikke solidarisk ansvarlige for andet udlån. Det solidariske ansvar er for den enkelte låntager begrænset til et beløb svarende til 2/3 af den oprindelige hovedstol. Dette omfatter udlån finansieret af obligationsserierne 64, 68, 73, 74, 81 og 82. 9

10 B Låntagere i udlån ydet i særlig realkredit finansieret ved obligationsserierne 13, 23 og 30 er solidarisk ansvarlige. Dette solidariske ansvar er for den enkelte låntager begrænset til at omfatte udlån, som er finansieret af samme obligationsserie. B Låntagere i udlån ydet som nominallån, dog ikke rentetilpasningslån, under enhedsprioritering (enhedslån og basislån) med solidarisk hæftelse er indbyrdes solidarisk ansvarlige. Dette udlån omfatter udlån finansieret ved obligationsserierne 33, 34, 39, 40, 47, 48, 53, 58 og 86 (låntagerne er ikke solidarisk ansvarlige for andet udlån). B Låntagere i udlån ydet som nominallån finansieret ved obligationsserierne med fællesbetegnelsen C er indbyrdes solidarisk ansvarlige. Dette udlån omfatter udlån finansieret ved obligationsserien 111.C. Låntagerne er ikke solidarisk ansvarlige for andet udlån. Fra og med den 1. januar 2001 kan BRFkredit, såfremt BRFkredit og seriens reservefond, jf. C.2.5., opfylder de krav til ansvarlig kapital, myndighederne stiller, beslutte, at den solidariske hæftelse bortfalder. B Låntagere i udlån ydet som rentetilpasningslån finansieret ved 59. obligationsserie er indbyrdes solidarisk ansvarlige. De er ikke solidarisk ansvarlige for andet udlån. B Låntagere i udlån ydet som indekslån i obligationsserierne 87, 90-94, 98, 223 I og 223 IS er indbyrdes solidarisk ansvarlige, men ikke solidarisk ansvarlige for andet udlån. B Låntagere i alt andet udlån er ikke solidarisk ansvarlige. B Ved udlån ydet som særlig realkredit med solidarisk hæftelse eller enhedslån med solidarisk hæftelse udbetalt før den er det solidariske ansvar begrænset til et beløb svarende til det enkelte låns oprindelige hovedstol. B Ved basislån med solidarisk hæftelse udbetalt før den er det solidariske ansvar begrænset til et beløb svarende til 2/3 af det enkelte låns oprindelige hovedstol. B Ved udlån med solidarisk hæftelse udbetalt fra og med den er det solidariske ansvar begrænset til et beløb svarende til det enkelte låns oprindelige hovedstol. 10

11 B Er der for det optagne lån stillet garanti af staten eller en kommune eller stillet anden af myndighederne anerkendt sikkerhed ud over panteret i den belånte ejendom, omfatter det solidariske ansvar kun et beløb svarende til den ugaranterede del af lånets hovedstol. B For den solidariske hæftelse hæfter låntagerne alene med deres respektive pantsatte ejendomme. B.3.2. Indfrielsesvilkår B Konverterbare lån kan ekstraordinært indfries i) ved aflevering af obligationer ii) iii) iv) ad i) ad ii) ad iii) ad iv) ved kontantindfrielse ved opsigelse og efterfølgende kontantindfrielse af obligationsrestgælden til den ved seriens åbning fastsatte kurs ved straksindfrielse med differencerente Indfrielsen sker ved aflevering til BRFkredit af obligationer i samme obligationsserie, afdeling, årgang og renteafdeling, som er anvendt til lånets finansiering. Det obligationsbeløb, som skal afleveres, er den aktuelle obligationsrestgæld. BRFkredit kan tilbyde, at lånet indfries kontant til en kurs beregnet af BRFkredit. Indfrielsen sker ved skriftlig opsigelse af lånet over for BRFkredit. Opsigelsen skal være BRFkredit i hænde senest 5 mdr., hhv. 2 mdr. før udløbet af en obligationsperiode for lån baseret på 2- hhv. 4-terminers obligationer, hvorefter låntager er berettiget og forpligtet til at indfri den obligationsrestgæld, der er gældende i den pågældende obligationstermin til den ved seriens åbning fastsatte kurs. BRFkredit skal have modtaget det kontante indfrielsesbeløb senest sidste bankdag før den pågældende obligationstermin. Indfrielsen sker på baggrund af den aktuelle obligationsrestgæld, hvor BRFkredit kan tilbyde, at lånet opsiges umiddelbart ifølge iii) mod, at låntager betaler en differencerente, som beregnes af BRFkredit, regnet fra indfrielsestidspunktet til den obligationstermin til hvilken lånet kunne have været indfriet med det under iii) gældende varsel. 11

12 B Inkonverterbare lån kan alene ekstraordinært indfries ved til BRFkredit at overføre obligationer i samme serie/afdeling/årgang og renteprocent, som er anvendt til lånets finansiering. Det obligationsbeløb, som skal overføres, er den aktuelle obligationsrestgæld. B Rentetilpasningslån kan kun indfries kontant på refinansieringstidspunktet. B Indekslån udbetalt før kan ikke indfries kontant, idet dog IJ-lån i serie 90 ved ejerskifte skal indfries som konverterbare lån. B BRFkredit kan for inkonverterbare nominallån udbetalt fra og med og for indekslån udbetalt fra og med tilbyde kontant indfrielse til en kurs, der beregnes af BRFkredit, jf. A.1.6. B Lån, der er ydet i fremmed valuta på grundlag af udstedelse af obligationer i samme valuta som lånet, kan indfries som anført i punkt B B og B Kontante indfrielsesbeløb skal dog betales i lånets valuta. BRFkredit kan bestemme, at betaling skal ske til et af BRFkredit anvist pengeinstitut. Lån, der er ydet i fremmed valuta uden udstedelse af obligationer i samme valuta som lånet, kan alene indfries ekstraordinært ved kontant betaling af indfrielsesbeløbet i lånets valuta. BRFkredit kan bestemme, at betaling skal ske til et af BRFkredit anvist pengeinstitut. Ved opgørelsen af indfrielsesbeløbet kan BRFkredit beregne en overkurs eller opkræve et rentetillæg for resten af den periode, der forløber, indtil BRFkredit kan indfri den til grund for lånet foretagne funding. B Lån, der er ydet uden tilhørende obligationer, er enten uopsigelige i lånets løbetid eller kan indfries kontant med restgælden, med det for lånet fastsatte varsel. Indfrielsesmulighederne fremgår af aftalerne på de enkelte lån. B For mixlån kan serie- og annuitetsdelen kun nedbringes samtidigt og forholdsmæssigt. B Ved ekstraordinær delvis indfrielse nedsættes låntagers ydelse forholdsmæssigt. 12

13 B.3.3. Andre særlige bestemmelser B For indekslån reguleres den bogførte værdi af hovedstolen og de til enhver tid værende lån- og obligationsrestgælde to gange årligt, pr. 1. januar og 1. juli. Reguleringen begynder på tidspunktet for lånets udbetaling. Den således regulerede værdi danner grundlag for beregningen af terminsydelsen ved den efterfølgende juni henholdsvis december termin. Reguleringen foretages på grundlag af den halvårlige procentvise ændring i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks. Reguleringen pr. 1. januar foretages på grundlag af nettoprisindekset for den foregående maj måned og reguleringen pr. 1. juli foretages på grundlag af nettoprisindekset for den foregående november måned. B For indekslån af type IS gælder særligt, at hvis den halvårlige procentvise stigning i nettoprisindekset overstiger den halvårlige procentvise stigning i det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for den tilsvarende maj henholdsvis november måned, reguleres hovedstolen til beregning af afdraget med 75% af den halvårlige procentvise stigning i sidstnævnte indeks ellers med 75% af den halvårlige stigning i nettoprisindekset. Falder lønindekset, reguleres afdraget efter dette indeks, uanset udviklingen i nettoprisindekset. Afdraget nedsættes med 100% af det halvårlige procentvise fald. Falder nettoprisindekset og løn-indekset stiger, sker der ingen regulering. Eventuel obligationsrestgæld kan af BRFkredit ved udløbet af lånets maksimale løbetid opsiges til indfrielse med 1 måneds varsel. B For indekslån af type IJ (jordbrugslån) gælder særligt, at hovedstolen og restgælden i de første 15 år af lånets løbetid kun reguleres med 70% af den halvårlige procentvise stigning i nettoprisindekset, såfremt der ydes afdragsbidrag efter lov om indeksregulerede realkreditlån 2.b. Ved fald i nettoprisindekset reguleres hovedstol og restgæld med hele faldets størrelse. Såfremt der til jordbrugslån ydes afdragsbidrag efter 13, stk. 3-5, i lov om refinansiering af realkreditlån mv. i landbrugsejendomme gælder tilsvarende. Ydes der afdragsbidrag efter nævnte lovs 13, stk. 4 og 5, reguleres hovedstolen og rest gælden derimod med henholdsvis 75 og 85% af den halvårlige procentvise stigning i nettoprisindekset. B Renten på variabelt forrentet udlån i Danmark fastsættes i overensstemmelse med rentefastsættelsen på de obligationer, der finansierer udlånet. 13

14 Renten på variabelt forrentede udlån, der er ydet uden udstedelse af tilhørende obligationer, fastsættes som anført i låneaftalen. Renten på variabelt forrentet udlån i England fastsættes som et tillæg til den noterede GBP LIBOR-rentesats. Renten på variabelt forrentet udlån i Tyskland fastsættes som et tillæg til den noterede EURIBOR-rentesats. B.4. Bestemmelser om stiftelsesprovision, bidrag, gebyrer, morarente og andre takster B.4.1. Størrelsen af BRFkredits stiftelsesprovision, bidragssats, morarenter og størrelse og art af gebyrer m.v. fastsættes af bestyrelsen. B.4.2. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, kan bidragssats eller bidragsberegningsmetode i eksisterende låneforhold ændres af forretningsmæssige eller markedsmæssige grunde. Dette kan blandt andet ske med henblik på imødegåelse af øgede omkostninger herunder f.eks. tab eller skatter og afgifter, eller for at opretholde eller styrke kapitalgrundlaget. En sådan ændring skal varsles senest 3 måneder før den første terminsperiode, hvori ændringen skal gælde. Oplysning om ændring af bidragssats og bidragsberegningsmetode for eksisterende låneforhold vil ske skriftligt. For nye låneforhold kan bidragssats og beregningsmetode ændres uden varsel. B.4.3. For lån, der er ydet uden tilhørende obligationer, gælder følgende mht. ændring af det tillæg, der skal betales som en del af lånets rente: Tillægget kan forhøjes uden varsel, hvis en af følgende udefrakommende begivenheder, som BRFkredit er uden indflydelse på, indtræder: 1. Penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland, der påvirker BRFkredits adgang til penge- eller obligationsmarkederne eller det almindelige renteniveau af betydning for BRFkredit, eller 2. anden udvikling af det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- eller obligationsmarkederne, der har betydning for BRFkredit, 3. ændringer i skatter, afgifter el. lign., der får betydning for BRFkredit. 14

15 Ved ændringer i tillægget vil kunden få oplysning herom ved annoncering i dagspressen og der vil efterfølgende blive sendt en meddelelse til kunden. Tillægget kan forhøjes med 1 måneds varsel til en termin, hvis 1. markedsmæssige forhold begrunder en ændring, fx hvis penge- eller obligationsmarkederne ikke kun kortvarigt men i væsentlig grad fungerer unormalt, således at prisfastsættelsen af kapitalfremskaffelse er behæftet med ekstraordinær usikkerhed, 2. de individuelle forhold vedr. kunden og/eller ejendommen, der blev lagt til grund ved fastsættelse af kundens rentevilkår, ændrer sig væsentligt, eller 3. BRFkredit uden at nogle af de nævnte forhold foreligger ændrer sine generelle rentevilkår og prisfastsættelse, a. Af indtjeningsmæssige årsager, herunder fx for at bevare eller styrke kapitalgrundlaget, b. Af indtjeningspolitiske årsager, herunder fx hvis BRFkredit ønsker at give særligt attraktive vilkår for særlige kundegrupper eller kunder, c. For at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af instituttets ressourcer eller kapacitet. Ved ændringer i tillægget iht. disse bestemmelser vil kunden modtage en individuel meddelelse, hvori ændringen varsles. B.4.4. Ved forsinket betaling af terminsydelser, opsagte beløb og andre forfaldne beløb beregner BRFkredit sig morarenter. Hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt, kan morarentesats eller beregningsmetode i eksisterende låneforhold ændres af forretningsmæssige eller markedsmæssige grunde. Dette kan blandt andet ske med henblik på imødegåelse af øgede omkostninger, herunder f. eks. tab eller skatter og afgifter eller for at opretholde eller styrke kapitalgrundlaget. Ændring i morarentesats eller beregningsmetode til ugunst for låntager kan ske uden varsel, såfremt ændringen er begrundet i udefrakommende forhold, som BRFkredit ikke har indflydelse på. I andre tilfælde skal en ændring til ugunst for låntager varsles senest 1 måned før den første måned, hvori ændringen skal gælde. Oplysning om ændring af morarentesats eller beregningsmetode for eksisterende låneforhold vil ske skriftligt eller på anden måde. For nye låneforhold kan morarentesats eller beregningsmetode ændres uden varsel. 15

16 B.4.5. BRFkredit beregner sig gebyr for serviceydelser, der udføres for kunden, herunder gebyrer der opkræves på grund af kundens misligholdelse af aftale med BRFkredit. Gebyrer kan i eksisterende låneforhold ændres af markedsmæssige eller forretningsmæssige grunde. Dette kan blandt andet ske, med henblik på imødegåelse af øgede omkostninger herunder for eksempel tab eller skatter og afgifter, eller for at opretholde eller styrke kapitalgrundlaget. BRFkredit kan på samme betingelser i eksisterende låneforhold indføre nye gebyrer. For nye låneforhold fastsættes gebyrer af BRFkredit. B.4.6. De aktuelt fastsatte takster fremgår af BRFkredits prisblad, der er en del af dette regulativ. 16

17 C. Administrationen af BRFkredits serier C.1. Afgrænsningen af serier C.1.1. Udlån med solidarisk hæftelse for låntagerne ydes i serier med seriereservefond. Der kan tillige etableres serier med seriereservefond for andet udlån. C.1.2. For udlån, hvor låntagerne hæfter indbyrdes solidarisk, er etableret en og kun en serie, også selvom der til udlånet er anvendt flere obligationsserier. C.1.3. En seriereservefond skal til enhver tid kunne opfylde kravet til den ansvarlige kapital, der kræves for seriens udlån og øvrige aktiver. Der tages ved opgørelse heraf hensyn til garantier mv. knyttet til udlånet i det omfang, disse nedbringer kravet til den ansvarlige kapitals størrelse. C.1.4. Bestyrelsen kan beslutte at overføre midler til en serie, medmindre BRFkredit som sådan herefter ikke opfylder lovgivningens krav til ansvarlig kapital. C.1.5. Overstiger en series ansvarlige kapital minimumskravet i henhold til C.1.3., kan bestyrelsen beslutte at overføre overskydende midler til BRFkredits øvrige reserver. C.2. Oprettede serier med seriereservefonde C.2.1. Der er oprettet en serie med seriereservefond for udlån ydet af Husejernes Kreditkasse i København (almindelig realkredit). C.2.2. Der er oprettet en serie med seriereservefond for udlån ydet i øvrig almindelig realkredit. C.2.3. Der er oprettet særskilte serier med seriereservefonde for udlån ydet i særlig realkredit for hver af udlånsserierne 13, 23 og 30. C.2.4. Der er oprettet en serie med seriereservefond for udlån ydet som nominallån med solidarisk ansvar, dog ikke rentetilpasningslån, under enhedsprioritering. C.2.5. Der er oprettet en serie med seriereservefond for udlån ydet som nominallån finansieret ved obligationsserier med fællesbetegnelsen C. Ved beslutning om bortfald af låntagernes solidariske hæftelse, jf. B , 4. pkt., 17

18 opløses serien, og seriens aktiver og passiver overføres til den del af BRFkredit, der ikke er udskilt i serier med seriereservefonde (Instituttet i øvrigt). C.2.6. Der er oprettet en serie med seriereservefond for udlån ydet som rentetilpasningslån finansieret ved 59. obligationsserie. C.2.7. Der er oprettet en serie med seriereservefond for udlån ydet som indekslån i obligationsserierne 87, 90-94, 98, 223 I, 223 IS og 423 IJ. C.2.8. Der er oprettet en serie med seriereservefond for udlån finansieret ved obligationsserier med fællesbetegnelsen B. C.2.9. Der er oprettet en serie med seriereservefond for udlån finansieret ved obligationsserier med fællesbetegnelsen E. C.3. Administrationen C.3.1. Seriernes midler holdes bogføringsmæssigt adskilt fra BRFkredits øvrige reserver. C.3.2. Seriernes midler og BRFkredits øvrige reserver administreres i fællesskab, og den enkelte serie henholdsvis BRFkredits øvrige reserver modtager et forholdsmæssigt afkast af de fælles midler. C.3.3. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for, hvilke typer af aktiver, seriernes midler kan placeres i. C.3.4. Der udarbejdes et selvstændigt regnskab for hver serie. C.3.5. En series indtægter består af rente og lignende af pantebreve, stiftelsesprovision, bidrag, gebyr og lignende indtægter samt afkast af seriens aktiver og ikke-balanceførte poster. Seriens udgifter består af rente og lignende af obligationer og andre værdipapirer, udgifter til administration og lignende, udgifter forbundet med optagelse og forrentning af ansvarlig indskudskapital, tab og hensættelser til sandsynliggjorte tab på seriens aktiver og ikke-balanceførte poster samt andelen af BRFkredits skat. 18

19 D. Force majeure BRFkredit er erstatningsansvarlig, hvis BRFkredit på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er BRFkredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er BRFkredit selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, svigt i BRFkredits strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af BRFkredit selv eller BRFkredits organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af BRFkredit, andre omstændigheder, som er uden for BRFkredits kontrol. BRFkredits ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: BRFkredit burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, lovgivningen under alle omstændigheder gør BRFkredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 19

20 Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf , Fax , Varenr

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer

Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer Bilag A Regulativ for BRFkredit a/s udlån og obligationer pr. 17. november 2008 Dette regulativ pr. 17. november 2008 erstatter regulativ pr. 13. juni 2008. 2 Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER

REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER pr. 5. december 2016 Nærværende regulativ pr. 5. december 2016 erstatter regulativ pr. 18. november 2014. Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER. pr. 19. november 2014

REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER. pr. 19. november 2014 REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER pr. 19. november 2014 Nærværende regulativ pr. 19. november 2014 erstatter regulativ pr. 15. november 2013. Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 3 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 29D, 49D og 67D 7. februar 2007 Nykredit knytter med nedenstående endelige

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008.

Af systemmæssinge årsager sker noteringen af fondskoden på OMX Den Nordiske Børs, København først onsdag den 4. juni 2008. Til OMX Den Nordiske Børs, København 2. juni 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 21E (variabelt forrentede

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således:

BRFkredit har offentliggjort nye oplysninger om de i prospektet udbudte obligationer. I den anledning ændres prospektet således: BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 21 til PROSPEKT FOR SÆRLIGT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. marts 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. marts 2009 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 31E (variabelt forrentede

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro

BoligXlån med 5- årigt renteloft. Auktionsresultater. Salg 3.800 mio. kr. 35 mio. euro. Bud 6.310 mio. kr. 88 mio. euro Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

OBLIGATIONSBLAD. pr. 15. januar 2016

OBLIGATIONSBLAD. pr. 15. januar 2016 OBLIGATIONSBLAD pr. 15. januar 2016 Nærværende obligationsblad pr. 15. januar 2016 erstatter obligationsblad pr. 18. november 2014. A. Notering af obligationsserier BRFkredits obligationsserier i DKK,

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta Rente- (kupon) DK Variabel 47D 500CF6OA % 01/ / / DKK 6 mdr. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 47D (amortisable obligationer med opsat amortisation og variabel rente

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

OBLIGATIONSBLAD pr. 5. december 2016

OBLIGATIONSBLAD pr. 5. december 2016 OBLIGATIONSBLAD pr. 5. december 2016 Nærværende obligationsblad pr. 5-12-2016 erstatter obligationsblad pr. 14-01-2016 A. Notering af obligationsserier BRFkredits obligationsserier i DKK, EUR og SEK er

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder.

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. åben for udstedelse af obligationer i 29 år og 10 måneder. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 70D (konverterbare amortisable obligationer med variabel rente i ZLOTY uden

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark

Generelle betingelser for udenlandske betalinger til og fra Danmark samt betalinger i fremmed valuta i Danmark Overførsler til udlandet Overførsler bestilles via et Rådgivningscenter med udfyldelse af Bestilling af overførsel til udlandet eller via Lån & Spar netbank. Turistoverførsler kan kun bestilles ved henvendelse

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S :

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 5 nye obligationsserier til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S : Til Københavns Fondsbørs Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S - serie 20D, 21D, 25D, 22D og 23D 21. september 2005 Nykredit knytter med nedenstående

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 68D (konverterbare, amortisable obligationer med variabel rente i euro) Obligationsvilkår Udsteder og

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt

Nykredit knytter med nedenstående endelige vilkår 2 nye obligationsserier til Prospekt Til OMX Den Nordiske Børs, København 15. november 2007 Nye endelige vilkår til Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E" - serie 12E og 21E Nykredit

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24.

Tillæg nummer 2 til. Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. Tillæg nummer 2 til Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T af 24. juni 2013 3. december 2014 Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.9174,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007

OMX Den Nordiske Børs, København. 28. januar 2007 Til OMX Den Nordiske Børs, København 28. januar 2007 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 21. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 21. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 67D (konverterbare, amortisable obligationer med

Læs mere

TILLÆG NR. 10. til. PROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF BRFKREDIT A/S dateret 15. juni 2005. Dato: 24. februar 2009

TILLÆG NR. 10. til. PROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF BRFKREDIT A/S dateret 15. juni 2005. Dato: 24. februar 2009 BRFkredit a/s Investor Relations http://www.brfkredit.com Klampenborgvej 205 Telefon 45 93 45 93 investors@brf.dk 2800 Kgs. Lyngby Telefax 45 88 99 64 Bloomberg: BRFK TILLÆG NR. 10 til PROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Endelige vilkår Serie 15U

Endelige vilkår Serie 15U Endelige vilkår Serie 15U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Endelige vilkår serie 15U Inkonverterbare og variabelt forrentede obligationer Obligationstype Kapitalcenter Valuta Seriens

Læs mere

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby

Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500 Valby Pantsætnings- og Låneaftale Ejendomsnr.: 106-300-0253 Lånenr: 0039-406-361 Låntager og pantsætter (herefter kaldet låntager) Lejerbo Hvidovre afd. 082-0, cvr. 0026769671,Gl Køge Landevej 26,Postboks 304,2500

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 40D (inkonverterbare, amortisable

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig. Forslag til finansiering

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig. Forslag til finansiering Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Pillevej 12 Rom 7620 Lemvig Forslag til finansiering Under henvisning til skrivelse af 15. juni 2015 fra Lars Kristensen om optagelse af lån på DKK 22.600.000,00 til finansiering

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Endelige vilkår Serie 12U

Endelige vilkår Serie 12U Endelige vilkår Serie 12U Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare og variabelt forrentede annuitetsobligationer med mulighed for afdragsfrihed Obligationstype Valuta Seriens

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 70D

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008

Til OMX Den Nordiske Børs, København. 7. oktober 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København 7. oktober 2008 Ændring i Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter E, i serie 12E (fastforrentede

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. oktober 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. oktober 2011 Ændring i "Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, i serie 20D (inkonverterbare amortisable

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 89 Bilag 7 Offentligt (01) Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlan og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter E i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere