Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø"

Transkript

1 Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Viborg og Søndersø Møldrup 11

2 1. Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Retningslinjer Det er Viborg Byråds målsætning: at en indbyrdes rollefordeling mellem byerne i Viborg Kommune baseres på et bæredygtigt befolkningsgrundlag, der kan opretholde og udvikle en bred vifte af servicefunktioner decentralt. Byerne hænger således sammen i servicenetværk at alle kommunens byer betragtes som bosætningsbyer med mulighed for at imødekomme efterspørgslen efter byggegrunde og nye boligudstykninger at større erhvervsområder forsøges koncentreret i et begrænset antal byer, som har grundlag og forudsætninger for større og sammenhængende erhvervsområder under hensyntagen til blandt andet natur, miljø og adgangen til den overordnede infrastruktur at den fremtidige udbygning og tilpasning af den offentlige service skal tage udgangspunkt i byernes rolle, herunder principper for servicenetværk, og at kommuneplanlægningen indenfor planlovens rammer skal sikre muligheder for etablering af privat service, så afstanden til de forskellige serviceydelser ikke er for stor. 2. Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning. 2. Ved planlægning af nye boligområder i Viborg og Bjerringbro skal det tilstræbes, at arealforbruget ikke overstiger boliger pr. ha i gennemsnit. I øvrige centerbyer må arealforbruget udgøre i gennemsnit 8-10 boliger pr ha og i lokalbyer i gennemsnit 8 boliger pr ha. Sammenhængende større grønne områder og primære veje i forbindelse med boligområderne medregnes ikke. 3. Ved planlægning for nye byområder ved eller uden for byens nuværende afgrænsning mod det åbne land, skal der sikres en markant og tydelig grænse mellem by og land. Overgangen mellem byen og det åbne land skal bearbejdes under hensyn til landskabet, den eksisterende beplantning i området og byens profil. 4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning: I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af bolig- og erhvervsområder. Følgende principper gælder generelt for rækkefølge for byudviklingen: 1. Som udgangspunkt skal byudviklingen ske indefra og ud. 2. Rammeområderne er nummeret fortløbende. Med mindre andet er nævnt, angiver løbenummeret rækkefølgen for byudvikling, så boligområde B4.01 skal byudvikles før område B4.02 osv. 3. For ikke at planlægge for unødigt store arealer forbeholder Byrådet sig ret til at planlægge for byudviklingsområder af en vis størrelse i etaper. Størrelsen på en etape svarer som udgangspunkt mindst til arealbehovet til bolig/erhverv i en 3-4-årig periode i det pågældende bysamfund. For mindre rammeområder udgør det enkelte rammeområde en etape. En grundejer kan kræve, at planlægningen for den følgende etape igangsættes, når byggeriet er påbegyndt på ½ af grundene i seneste planlagte etape. I Viborg og Bjerringbro kan der ske byudvikling i flere bydele samtidig. For øvrige bysamfund planlægges for et område ad gangen. Byrådet kan inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis det pågældende område er omfattet af en lokalplan, der er vedtaget før kommuneplanen. Fælles bestemmelser for rammer for lokalplanlægning 5. Grundstørrelser Åben-lav boligbebyggelse I boligområder til åben-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde mindre end 700 m². Byrådet kan dog i en lokalplan fastsætte, at grunde til åben-lav bebyggelse kan udstykkes mindre end 700 m², hvis der samtidig udlægges et fælles opholdsareal, så den enkelte grund og en ideel part af det fælles opholdsareal tilsammen mindst udgør 700 m². I boligområder, der i kommuneplanen er udlagt til åben-lav boligbebyggelse (B1-områder) kan Byrådet tillade, at der opføres enkelte dobbelt-

3 huse, når den fastsatte mindste grundstørrelse for åben-lav bebyggelse og den maksimale bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse kan overholdes. Tæt-lav boligbebyggelse Tæt-lav boligbebyggelse kan udstykkes efter følgende principper: Generelt Opholdsarealerne skal være reelle sammenhængende opholdsarealer, hvor der er adgang fra den tæt-lave bebyggelse. Nærarealer omkring den enkelte bolig kan ikke medregnes. Til grundarealerne kan generelt ikke medregnes andele i interne vej- og stiarealer samt andele i selvstændigt ud-matrikulerede friarealer. Princip 1: Den enkelte grund skal være mindst 350 m². Hvis der udstykkes/opføres mere end 4 boliger, skal der etableres et fælles opholdsareal på mindst 5 % af områdets samlede areal. Princip 2: Når der opføres mere end 4 boliger efter en samlet plan, kan den enkelte grund udstykkes med en størrelse på mindst 1,5 gange det bebyggede areal, dog mindst 200 m². Der skal etableres et fælles opholdsareal på mindst 10 % af områdets samlede areal. Princip 3: Når der opføres mere end 4 boliger efter en samlet plan kan det tillades, at den enkelte bolig kan udstykkes som sokkelgrund, hvis der etableres et fælles opholdsareal på mindst 1,5 gange det bebyggede areal. 6. Arkitektonisk helhedsvurdering, bygningsbevaring og byfornyelse Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal udformes og placeres, så der opnås en god arkitektonisk helhed med den omkringliggende bebyggelse, områdets karakter og landskabet. Bymidter og centrale byområder Ny bebyggelse i bymidter og centrale byområder skal som hovedregel opføres med facade i en linje, der respekterer gadeforløbet. Det kan være som sluttet bebyggelse i facadelinjen mod gaden, eller som enkeltstående bygninger, hvor hovedhuset indgår som en naturlig del af gadebilledet. Bygningshøjder skal afstemmes efter nabobygninger og gadens helhedsindtryk, så der sikres såvel en bygningsmæssig sammenhæng som en bymæssig variation. Husdybder skal svare til den omkringliggende bebyggelse. I karréområder kan stueetagen gives en større husdybde end randbebyggelsens øvrige etager. Bygningshøjder og taghældning Ved placering af ny åben-lav og tæt-lav bebyggelse skal bebyggelsen så vidt muligt tilpasses det naturlige terræn. Hvor terrænforhold giver mulighed for det, kan bebyggelse i én etage fremstå i 2 etager mod lavest liggende terræn. Hvor særlige bygningsmæssige forhold taler for det, kan Byrådet tillade, at en bebyggelse i 1½ etager fremstår i 2½ etager mod lavest liggende terræn. Den ekstra etage fremkommer ved helt eller delvist 13

4 1. Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Retningslinjer fortsat frilagt kælder på mindst en facadeside. Taghældning skal være mellem 0 og 45 grader, for beboelsesbygninger dog mellem 0 og 30 grader, når bygningen er i 1 etage eller i 2 etager. 7. Opholdsarealer Til boliger skal der udlægges opholdsarealer til udendørs ophold for områdets beboere. Opholdsarealer skal som udgangspunkt anlægges på terræn og være regulære arealer med rekreativ værdi. Parkeringspladser, adgangsarealer, vejarealer og vejrabatter og arealer til tekniske anlæg som f.eks. regnvandsbassiner kan ikke medregnes som opholdsareal. Arealerne skal anlægges til friluftsaktiviteter, legepladser, leg og ophold. De skal være velbeliggende i forhold til solorientering, afskærmet fra vej og ligge i nærhed af boligen. Der skal være adgang til de fælles opholdsarealer fra alle boliger. I nye boligområder skal der udlægges følgende opholdsarealer: Åben-lav boliger: Mindst 5% af områdets areal til fælles opholdsareal Tæt-lav boliger: Mindst 5-10% af områdets areal til fælles opholdsareal afhængig af grundstørrelse jf. principper for tæt-lav, fællesbestemmelse 5 Etageboliger: Mindst 15% af områdets areal til fælles opholdsareal. 5% som fælles opholdsareal. I bymidter og bydelscentre skal fælles opholdsarealer til boliger så vidt muligt anlægges på terræn, men kan også anlægges på et overdækket eller hævet gårdareal, som tagterrasser eller i form af altaner. Kravet til fælles opholdsareal til etageboliger er jf. ovenstående mindre, hvis der sikres opholdsareal til den enkelte etagebolig. Ved lokalplanlægning for byområder skal det sikres, at områdets vej- og stisystem planlægges, så der er god forbindelse til stier i tilgrænsende områder, til byområdets vigtigste handels- og servicefunktioner og de bynære landskaber. 8. Ved planlægning for arealer langs byernes indfaldsveje og det overordnede vejnet skal det sikres, at bebyggelse og forarealer opleves som en helhed. Dette opnås bl.a. ved at sikre: - sammenhæng og helhed i bebyggelses placering - at der stilles præcise krav til facadeudformning - ensartede sammenhængende forarealer og sammenhængende beplantning - tilpasset og nedtonet skiltning mod vejene - at arealet mellem bebyggelsens facade og vejen friholdes for oplag og hegning. I retningslinje 3 om veje og infrastruktur er en retningslinje om afstand til de overordnede veje. Mindre antenner og paraboler med en diameter under 1 m må ikke placeres på bygningsfacader og tage, der vender ud mod veje, grønne områder og stier. Antenner placeret på terræn skal afskærmes af beplantning. Paraboler og antenner må ikke tildække bygningselementer som f.eks. gesimser, vinduer, altaner, skorstene og lign. 10. Bygningsdele og anlæg med større højde Viborg kommune kan tillade, at de maksimale bygningshøjder jf. rammebestemmelserne overskrides for enkelte bygningsdele, såfremt det er nødvendigt for en virksomheds eller et områdes tekniske og miljømæssige drift, og såfremt bebyggelsen/anlægget etableres med respekt for helhedsindtrykket. Retningslinjen omfatter f.eks. lysmaster omkring sportsbaner, skorstene i erhvervsområder, mobilmaster, siloer ved landbrug i landsbyer mv. 11. Erhvervsområder Ved lokalplanlægning bør erhvervsområder opdeles i zoner efter deres miljøpåvirkning af omgivelserne og virksomhedens type. Hensigten er at forebygge konflikter i forhold til omkringliggende områder, men også at forhindre interne miljøkonflikter i et erhvervsområde. Princippet er, at de mest miljøbelastende virksomhedstyper skal placeres længst væk fra forureningsfølsom anvendelse som f.eks. boliger. 14 I Viborg og Bjerringbro bymidter skal der udlægges opholdsareal svarende til mindst 10% af bebyggelsens bruttoetageareal, heraf mindst 9. Større antenner og paraboler med en diameter over 1 m må som udgangspunkt ikke etableres i det fri. Nye virksomheder skal indplaceres i overensstemmelse med erhvervsområdets miljøklasser.

5 Det kan i særlige tilfælde tillades, at en eksisterende virksomhed udvider bebyggelse eller produktion ud over områdets miljøklasse under forudsætning af, at det konkret vurderes, at det er muligt at reducere virksomhedens faktiske påvirkning af omgivelserne i overensstemmelse med områdets miljøklasser. Hvor egentlige erhvervsområder (E2 og E3) grænser op til områder med miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger, grønne områder, institutioner, rekreative områder, kolonihaveområde eller sommerhusområde og lignende, skal det afgrænses visuelt med en afskærmende beplantning eller lignende. 12. Risikovirksomhed Ved risikovirksomheder forstås virksomheder omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Bekendtgørelsen fastsætter regler for forebyggelse af uheld på og omkring virksomheder og oplag, hvor farlige stoffer forekommer, samt regler vedrørende begrænsning af følgerne af større uheld. Byrådet skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen, hvis der planlægges for arealer mindre end 500 m fra en risikovirksomhed. 13. Teknisk forsyning Varmeforsyning Ny bebyggelse (større projekter) skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på grundlag af et konkret projekt, som skal godkendes af Viborg Kommune. Enkeltstående bebyggelse skal tilsluttes den form for kollektiv varmeforsyning, der er i området. Ved lavenergihuse jf. bygningsreglementets definition heraf skal Viborg Kommune meddele dispensation fra tilslutningspligten. Vandforsyning Forsyning af ny bebyggelse med drikkevand skal ske i overensstemmelse med Viborg Kommunes planlægning for vandforsyning. Spildevand Bortskaffelse af spildevand skal ske i overensstemmelse med Viborg Kommunes planlægning for spildevandsområdet. 3. Afgrænsede landsbyer I landsbyer kan der ske et beskedent nybyggeri, såfremt det sker under hensyntagen til og med respekt for landsbyens bygningsmiljø og strukturer. Hensynet til de landskabelige, kulturhistoriske, natur- og miljømæssige interesser prioriteres højt. Ved ny bebyggelse og udstykning i landsbyer skal der tages hensyn til eksisterende landbrug og dyrehold. Det kan betyde, at en byggemulighed kun kan udnyttes, hvis husdyrbruget nedlægges, eller forbedret teknologi kan nedbringe miljøgener. 4. Bynære landskaber Det er Byrådets mål, at der udpeges bynære landskaber omkring alle kommunens byer gennem registrering, kortlægning og planlægning. Udpegningerne vil foreligge i mellemplaner. I de bynære landskaber skal ud fra en helhedsorienteret planlægning gives mulighed for rekreative aktiviteter, natur og udsigter mv. Hensigten med de bynære landskaber er at sikre og udvikle de kvaliteter, som landskabet rummer til gavn for alle. 5. Bæredygtig byudvikling og klimatilpasning Det er Byrådets målsætning, at indarbejde tilpasninger til en anden klimavirkelighed i kommunens drifts- og anlægsaktiviteter. Målsætningen er at afbøde konsekvenserne af klimaændringerne, så der ikke opstår unødige tab af samfundsmæssige værdier eller skader på infrastruktur og anlæg af samfundsmæssig betydning. Arealer, der er i risiko for oversvømmelse, skal friholdes for ny bebyggelse, alternativt skal der sikres etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for oversvømmelse. Arealer, der er i risiko for oversvømmelse ved ekstreme vejrhændelser, fremgår af kort side Tilgængelighed Det er Byrådets mål, at Viborg skal være en kommune, hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med øvrige medborgere. 15

6 Redegørelse Efter planlovens 11a, nr. 1, 2, 6, 9 og 18 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for udlæg af arealer til byzone, beliggenhed af områder til forskellige byformål, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder samt retningslinjer for friholdelse af arealer for ny bebyggelse ved oversvømmelsesrisiko. Efter planlovens 11e, punkt 1 skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse (retningslinje nr om rækkefølgebestemmelser). Kommunens byer (1.1.0, ) Viborg Kommune består af 42 byer med over 200 indbyggere*, en række mindre landsbyer og det åbne land. Byerne varierer i størrelse og udbud af service. Nogle byer indeholder både offentlige og private servicefunktioner. Alle byer kan ikke have alt. Der vil være en naturlig rollefordeling, hvor nogle byer har nogle muligheder, og andre byer har nogle andre. Gennem kommuneplanlægningen sætter Byrådet rammerne for den fremtidige udvikling af byer og det åbne land. 16 * Danmarks Statistik definerer en by sådan: Et byområde afgrænses som en sammenhængende bebyggelse, der på opgørelsestidspunktet har mindst 200 indbyggere; at bebyggelsen er sammenhængende vil som hovedregel sige, at afstanden mellem husene ikke overstiger 200 meter, medmindre afbrydelsen skyldes offentlige anlæg, kirkegårde o.l.. Definitionen bygger på FN s retningslinjer for afgrænsning af byområder. Kommunens byer vist med nuværende zonestatus

7 Byzonebyer 30 byer er i byzone. I disse byer er der planlagt en byudvikling, idet der i kommuneplanen er udlagt arealer til fremtidig udbygning med boliger og eventuelt erhverv. Viborgs forstæder Birgittelyst, Bruunshåb, Hald Ege, Rindsholm og Tapdrup betragtes som forstæder til Viborg by. Byerne i Viborg Kommune inddelt efter kategori Disse byer har en naturlig sammenhæng med Viborg by. Tilsammen er Viborg by og forstæder en funktionel helhed. I Kommuneplan var også Ravnstrup betragtet som en forstad til Viborg by. Ved kommuneplanrevisionen er dette ændret, så Ravnstrup har status som en by i byzone. Byernes roller I Kommuneplan blev fastlagt en hovedstruktur, hvor byerne kategoriseres i følgende kategorier: Hovedby Centerby Lokalby Hovedstrukturen fastholdes uændret i Kommuneplan

8 Et af grundprincipperne i kommuneplanen er, at kommunens byer med hensyn til offentlig og privat service betragtes som en række netværk af byer og oplande. Disse servicenetværk har et befolkningsgrundlag, der er tilstrækkelig stort til en decentral offentlig og privat service. I praksis vil det sige, at offentlige servicefunktioner og muligheden for etablering af eksempelvis større erhvervsvirksomheder koncentreres om et afgrænset antal byer rundt omkring i kommunen. Dette er allerede i dag i vid udstrækning tilfældet. Befolkningsudvikling og befolkningsprognose Den 1. januar 2013 er der over indbyggere i Viborg kommune. Kommunen har de sidste fem år oplevet en årlig gennemsnitlig vækst på ca. 500 personer. Der forudses i befolkningsprognosen for Viborg kommune, at der vil være en samlet tilvækst på knap indbyggere de næste 15 år, svarende til en stigning på ca. 6,0 %, og der forventes at være ca indbyggere i Viborg kommune i år Danmarks Statistik forventer en samlet vækst i hele landet på ca. 5,0 % i samme periode. Befolkningsudviklingen har fordelt sig forskelligt. Nogle byer har oplevet en markant befolkningsfremgang, mens andre har oplevet stagnation eller en egentlig befolkningstilbagegang. Væksten har siden 2002 været størst i Viborg by, Stoholm og i byer i umiddelbar nærhed af Viborg by, som for eksempel Hald Ege, Løvel, Rødding, Skals og Løgstrup. Som det fremgår af kortet, har i alt 16 byer oplevet en tilbagegang i befolkningstallet fra 2007 til Det er primært mindre byer, som har haft denne tilbagegang. I samme periode har landområderne som helhed haft en tilbagegang på 2,5 %. Overordnet befolkningsudvikling for Viborg Kommune 18

9 Viborg by med forstæder har i høj grad været lokomotivet i befolkningsudviklingen i Viborg kommune, og tegner sig for over 70 % af den samlede befolkningstilvækst. Se endvidere afsnit om nye boliger nedenfor. Befolkningsudvikling Efter prognosen fortsætter denne tendens. Det forudses således, at der vil være en yderligere befolkningstilbagegang i landområderne på 4,7 % de næste 15 år. De enkelte byområder stiger med mellem ca. 3,5 % og godt 10 %. Den største procentvise stigning vil ske i Viborg by, der forventes at vokse med 10,3 % de næste 15 år, svarende til flere end indbyggere. Bjerringbro forventes at få knap 600 nye indbyggere og skønnes at stige med 7,6 % over de næste 15 år. Byer mellem og indbyggere skønnes i prognoseperioden at stige med samlet 8,3 % eller ca personer, mens indbyggertallet i byer med indbyggere tilsvarende forventes at stige med 7,7 %. Endelig skønnes det i prognosen, at byer med indbyggere samlet vil vokse med 3,5 %. Befolkningsvæksten forventes primært at ske i Viborg by og kommunens større byer. I nogle tilfælde skyldes faldet i indbyggertallet, at muligheden for nye boligområder er udtømt. Dette er primært tilfældet i Hald Ege og Bruunshåb. 19

10 Befolkningsprognose Behov for areal til byudvikling Der blev opført knap boliger i Viborg kommune i perioden Antal opførte boliger pr. år toppede i 2006 med næsten 550 boliger, mens antallet af nye boliger de seneste år har ligget omkring 300. Kurven knækkede så at sige i 2006, og Byrådet forventer, at den økonomiske krise stadig vil lægge en dæmper på boligbyggeriet de kommende år. Boligerne er primært opført i nyudstykkede boligområder, men der er også i Viborg by og i Bjerringbro - opført en del nye boliger som følge af omdannelse af arealer og bygninger, der har tjent andet formål end beboelse. Parcelhuse udgør 45 % af de nye boliger, mens rækkehuse og lejligheder udgør henholdsvis 24 % og 19 %. De resterende boliger er enten kollegieboliger, institutionsboliger eller anden beboelse. Af alle nye boliger i kommunen er 55 % opført i Viborg by. I alt er der de seneste 10 år årligt opført gennemsnitlig 239 boliger i Viborg by. Heraf var 35 % eller knap 84 boliger årligt parcelhuse. Udover Viborg er der syv byer i kommunen, hvor der er blevet opført 10 eller flere boliger årligt de seneste 10 år. Disse i alt otte byer tegner sig for over 80 % af alle nye boliger i Viborg Kommune i perioden. I Bjerringbro og Stoholm er der årligt blevet opført henholdsvis 31 og 18 nye boliger, mens der i Hald Ege, Skals, Løgstrup, Rødding og Frederiks er opført mellem 10 og 14 boliger hvert år siden Byrådets mål er, at alle byer skal have muligheden for at udvikle sig, blandt andet ved at etablere nye boligområder. Derfor skal der være udlagt areal i hver by, der kan imødekomme det konkrete behov. 20

11 Byrådet skønner, at der i planperioden vil være et behov på ca. 375 ha til boligformål. Der er i Kommuneplan en rummelighed på ca. 650 ha, jf. skemaet side 24. Behovet for arealer til boligformål i de enkelte byer er baseret på det såkaldte boligprogram, der er udarbejdet på grundlag af befolkningsprognosen, og hvert år udarbejdes en befolkningsprognose. I Kommuneplan er udlagt begrænsede nye arealer til byudvikling. Der er tale om arealer ved Hald Ege, østlige del af Viborg by, Arnbjerg (Viborg syd), Tapdrup og Sparkær. Syd, der forløber syd om planlagt boligudvikling og syd for Sønder Ringvej og med udbygning af den eksisterende vej til Rødkærsbro. Folketinget har ikke vedtaget en anlægslov for udbygningen. Byrådet forventer, at vejforlægningen lægges endeligt fast i planperioden. Den konkrete udførelse afventer, at Folketinget vedtager en anlægslov. Byrådet vil nærmere vurdere mulighederne for byudvikling i Viborg by, når der er taget stilling til arealreservationen til rute 26. I den forbindelse vil Byrådet vurdere udlægget til byudvikling i vestbyen, da Byrådet er bekendt med, at jordbundsforholdene i området ikke er velegnede til byggeri. Byomdannelse Byomdannelse betegner planlægning for byudvikling i eksisterende byområder, hvor man gerne vil bruge et areal og evt. eksisterende bygninger til nye funktioner. Det kan for eksempel være gamle erhvervsområder. I disse områder vil nabo-områderne typisk være fuldt udbyggede og infrastrukturen er der allerede. Derfor vil miljøhensyn, funktionelle og æstetiske hensyn ofte spille en stor rolle, og der vil typisk være mange naboer, hvis interesser skal indgå i planlægningen. For at reducere behovet for at inddrage nyt areal til byformål og for at revitalisere byerne planlægges Se kort over områderne på de næste sider. Byudvikling i Viborg I Kommuneplan er der udlagt et større areal til byudvikling i Viborgs vestby (Møgelkær), som endnu ikke er udnyttet. Arealet grænser mod nord op til en gældende arealreservation til forlægning af rute 26. Vejdirektoratet har i 2012 gennemført en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af udbygning af rute 26 ved Viborg. VVM-redegørelsen belyser to linjeføringer ved Viborg by: Linjeføring Nord, der indebærer udbygning af Sønder Ringvej om udbygning af eksisterende vej til Rødkærsbro, og Linjeføring Baneområdet i Viborg 21

12 Fristruphøjvej - Viborg øst Skriversvej - Viborg øst Tapdrupvej - Viborg øst Rødkærsbro Sparkær 22

13 Øster Teglgårdsvej - Viborg syd Arnbjerg Sparkær Tapdrup 23

14 Arealer til byudvikling der for følgende større byomdannelser: Posthusgrunden ved Morvillesvej i Viborg Banebyen i Viborg (igangværende konkurrenceprojekt)* Området mellem banen og Gudenåen i Bjerringbro Området ved den gamle Søndre Skole i Bjerringbro Derudover planlægger Byrådet mindre omdannelser i henholdsvis Skals, Rødkærsbro og Sparkær. Erhvervsarealer Det forventede behov for erhvervsarealer bygger på et konkret skøn på baggrund af de foregående års forbrug af erhvervsjord. Konkret skønnes der samlet set et behov på ca. 100 ha erhvervsjord i planperioden. I Kommuneplan er udlagt ca. 400 ha til nye erhvervsområder. Det skal præciseres, at der i forhold til erhvervsarealer er tale om en relativ stor rummelighed i Bjerringbro, mens der på lang sigt forventes at mangle arealer i Viborg. Der er udlægges ikke nye erhvervsarealer. Som perspektivområder det vil sige byvækst, der ligger udover planperioden er der udlagt 300 ha til boligformål og 250 ha til erhvervsformål. Der udlægges ikke nye perspektivområder. De udlagte arealer er vist på kort i kommuneplanens hæfte 2, Byskitser og hæfte 3, Rammer for lokalplanlægningen. 24 * Der har i perioden august 2011 været afholdt forudgående indkaldelse af ideer og forslag som led i den kommende omdannelse af bydelen.

15 Erhvervspolitik Lov om erhvervsfremme beskriver det kommunale spillerum i forhold til at understøtte og fremme erhvervslivet i kommunen. Fald i antallet af arbejdspladser I Viborg Kommune understøttes erhvervslivet via: erhvervsservice og rådgivning af virksomheder via ViborgEgnens Erhvervsråd en fleksibel og velfungerende offentlig sektor en understøttelse af de lokale uddannelsesinstitutioner som sikrer virksomhederne en kvalificeret arbejdsstyrke en velfungerende infrastruktur og kollektiv trafik et attraktivt udbud af erhvervsjord til forskellige erhvervstyper aktivt samarbejde med strategiske samarbejdspartnere Den generelle erhvervsudvikling Erhvervslivet i Viborg Kommune har i en årrække befundet sig i en god udvikling, men har naturligvis også mærket følgerne af finanskrisen. Ultimo februar 2012 var ledigheden i Danmark 6,9 % mens tallet for Region Midt var 6,2 %. I Viborg Kommune var ledigheden kun på 5,9 %. Faldet i antallet af arbejdspladser i Viborg Kommune har, som følge af finanskrisen, de seneste år været som vist i denne tabel: Samlet set var der pr. 1/ arbejdspladser i Viborg Kommune. Det samlede fald i antallet af arbejdspladser er på arbejdspladser, svarende til 9 %. 25

16 26 Faldet i antallet af arbejdspladser er sket særligt inden for industri, bygge- og anlæg, serviceerhverv samt offentlig administration. Pendling Generelt har Viborg Kommune en nettoindpendling. Udviklingen i ind- og udpendlere og fremgår af denne tabel: Indpendlerne kommer hovedsageligt fra kommunerne Silkeborg, Skive, Randers, Århus og Favrskov. Udpendlerne pendler hovedsageligt til kommunerne Århus, Skive og Silkeborg. Når virksomheder efterspørger højtuddannet arbejdskraft, er potentielle medarbejdere oftest bosiddende i de større universitetsbyer. Sammenholdes dette med undersøgelser, der viser, at pendlere har en tolerancetærskel på ca. 45 minutters transport pr. vej, kan man konstatere, at de fleste af kommunens virksomheder kan rekruttere højtuddannet arbejdskraft fra Århus og Aalborg. Vækstpotentialer Undersøgelser viser, at en lokal tilstedeværelse af en såkaldt kompetenceklynge er en af de største faktorer i forhold til at genere vækst. En kompetenceklynge kan både være en gruppe af virksomheder, der kan understøtte hinanden eller en egentlig forarbejdningskæde altså fra råstofudvinding til en færdigproduceret vare. En klynge er ofte kendetegnet ved at have en høj grad af specialiseret viden. I Viborg Kommune har blandt andet Region Midt, Vestdansk investeringsfremme og eksterne konsulenthuse identificeret en række potentielle og eksisterende kompetenceklynger: Fødevareklynge med udspring i Det Danske Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum Jern og metalklynge omkring Grundfos A/S i Bjerringbro Luftfarts- og sikkerhedsklynge omkring både den civile og militære del af Flyvestation Karup IT-klynge omkring The Animation Workshop og Arsenalet i Viborg Sundhedsklynge omkring Viborg Sygehus. Grænse mellem by og land Det er karakteristisk ved det danske landskab, at der er en klar grænse mellem det åbne land og byområderne. Byrådet mener dette er en kvalitet, der skal bevares. Grænsen mellem byen og det åbne land kan have forskellig karakter og udformning afhængig af de stedlige forhold. Nogle steder vil det være en kvalitet at afgrænse byen med tætte beplantninger, mens der andre steder vil kunne opnås kvalitet ved at bevare åbne landskaber, udsigter og en markant byfront. Afgrænsede landsbyer (1.3.0) 71 bebyggelser er i landzone. Heraf er de 54 afgrænsede landsbyer. I Kommuneplan 2009 var 47 landsbyer afgrænsede. Heraf var den ene Birgittelyst, som siden er blevet lokalplanlagt og overført til byzone. I et kommuneplantillæg blev Bækkelund afgrænset som landsby i Yderligere 5 landsbyer afgrænses i den nye kommuneplan Det drejer sig om: Brandstrup, Fårup, Hvidding, Iglsø og Torsager. Nogle af disse byer, ca. 10 byer i alt, har over 200 indbyggere. Ved at afgrænse en landsby signalerer Byrådet, at der kan ske begrænset byggeri inden for byens afgrænsning i form af enkelte nye boliger og mindre lokale erhverv med tilknytning til landbruget, lokalt håndværk eller en lokal butik. Bynære landskaber (1.4.0) Ved byernes grænse er det vigtigt at sikre de grønne forbindelser mellem by og det åbne land, både af hensyn til plante- og dyreliv og af hensyn til de rekreative muligheder. Det gælder både eksisterende og fremtidige byområder. Planlægning af nye byområder i kombination med nye grønne områder kan give et samspil, som på en gang styrker byens kvalitet og det grønne netværk. Viborg Kommune deltog i 2009 i et såkaldt Plan09- projekt og udviklede her en ny form for planlægning i de bynære landskaber, som udnytter mulighederne for at planlægge helhedsorienteret på tværs af by og land. Viborg og Møldrup var valgt som eksempelbyer i projektet. Byrådet er i færd med at planlægge for de bynære landskaber ved fire byer på banen : Bjerringbro, Rødkærsbro, Stoholm og Sparkær. Det primære formål med planlægningen for de bynære landskaber er et at skabe grundlag, som skal kvalificere kommunens planlægning, drift af kommunale arealer m.v.

17 Byrådet er i færd med at udarbejde en natur- og parkpolitik. Blandt andet på baggrund af planlægningen for de bynære landskaber i Viborg og natur- og parkpolitikken, vil Byrådet undersøge mulighederne for at etablere Naturpark Viborg ved helhedsorienterede indsatser i de bynære områder ved Viborg by. Udpegningen af de bynære landskaber ved Viborg og Møldrup fremgår af Hæfte 2, Byskitser. Bæredygtig byudvikling og klimatilpasning (1.5.0) Klimaforandringer og mulig fremtidig knaphed på fossile brændsler vil blive imødegået med bæredygtig byudvikling. Byrådets vision for Arnbjerg ved Søndersø i Viborg er at skabe en bæredygtig ny bydel. Bydelen ligger i et unikt landskab - tæt på by, skov og sø. I planlægningen af den nye bydel forkuserer Byrådet på 5 emner; bydelens grønne struktur og stisystem, klima og energi, håndtering af regnvand, minimnere arealforbruget til byggeri ved at bygge tæt samt infrastruktur og trafikale forhold. I 2013 vil der blive udarbejdet en klimatilpasningsplan for hele kommunen. Planen vil indeholde en kortlægning af de områder, der vil blive oversvømmet ved kraftige nedbørsmængder, en prioriteret plan for hvordan skader ved oversvømmelse kan undgås, samt en beredskabsplan til nødssituationer. Staten har vurderet oversvømmelsesrisikoen for ekstreme oversvømmelser fra vandløb og søer, havet, fjorde og andre dele af søterritoriet for hvert vanddistrikt. Begrebet oversvømmelsesrisikoen dækker over kombinationen af sandsynligheden for oversvømmelse og de potentielle negative følger for sundhed, miljø, kulturarv og økonomi. På baggrund af vurderingen er der udpeget risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko, eller hvor en sådan må anses for sandsynlig. Der er ikke udpeget områder i Viborg Kommune. På kort side 127 er vist de områder, der ved ekstremt regnvejr, vil være i risiko for oversvømmelse. Tilgængelighed (1.6.0) Ved ny bebyggelse, ændret anvendelse og nye anlæg skal der tages hensyn til bevægelseshæmmede og svagtseende, jævnfør gældende bygningsreglement. Byrådet vedtog i april 2008 en tjekliste for tilgængelighed på friarealer, i offentligt byggeri og offentligt støttet byggeri. Denne liste opsummerer en række anbefalinger og krav til bl.a. adgangsveje, skiltning og indretning og bruges til at sikre byggeprojekters handicapegnethed. Tjeklisten bliver ajourført løbende og kan ses på Viborg kommunes hjemmeside: Drikkevandsinteresser Staten har lavet forslag til vandplaner, der er bindende for Viborg Kommunes administration og planlægning. I vandplanerne er retningslinjer for beskyttelse af drikkevand mv. Efter vandplanerne skal der ved lokalplanlægning tages særlige hensyn i områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsoplande, og i beskyttelseszoner omkring almene boringer til vandforsyning. Det fremgår af rammerne for lokalplanlægning (Hæfte 3), hvor der er udlagt arealer til byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser eller nær vandværker. 27

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder.

4. Rækkefølgebestemmelser for boligudbygning I rækkefølgebestemmelserne fastlægges principper for udbygningen af boligog erhvervsområder. 1.2 Arealudlæg til nye boliger og erhverv 1. Der er udlagt areal til byudvikling i alle kommunens byer. Arealet svarer til det forventede behov i planperioden. Arealudlæggene fremgår af Rammer for lokalplanlægning.

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Befolkning og boliger

Befolkning og boliger Befolkning og boliger Redegørelse - Befolkning og boliger Den levende by Den levende by skal udfoldes i Vallensbæk både i de eksisterende og de nye boligområder. Vallensbæk har et mangfoldigt udbud af

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 22. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 22 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. oktober 2015 Offentliggjort den 4. november 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 22 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 FOR OMRÅDER TIL ERHVERV, OG BOLIGER VEST FOR GEDVED BY TEKNISK FORVALTNING XXX 200X Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Gedved Kommune. Områdets beliggenhed og status Området,

Læs mere

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup

Tillæg nr. 39. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, Områder til boligformål og offentligt formål ved Vanting Sø, Ølstrup Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 12. maj 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY

FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY FORDEBAT BYVÆKST VED VIBORG BY HAR DU FORSLAG OG IDÉER? Hvor skal Viborg by udvikle sig hen? Hvordan skal kommuneplanen være med til at understøtte vækst og et fortsat dynamisk erhvervsliv? Hvordan skal

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan TILLÆG 7 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. juni 2011 vedtaget tillæg 7 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013

Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 Horne 09. HORNE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den xx.

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområderne i Lejre Kommune Baggrund To virksomheder i Lejre Kommune ønsker mulighed for at udvide på steder, som i øjeblikket ikke er udlagt til erhvervsformål.

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 4.2-16 Kollegieboliger og parkeringshus på Nørre Havnegade i Sønderborg > Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg nr. 9 til Sønderborg Kommuneplan 2013-2025 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG

7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7 Distrikt Rudbjerg 230 DISTRIKT RUDBJERG 7.1 Centerby - Dannemare DISTRIKT RUDBJERG 231 Rammenr.: 381-C1.1 Rammenavn: Lokalcenter i Dannemare Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere