Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat"

Transkript

1 Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015

2 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE KUNDEN OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE PROCES OG AFLEVERING AF TILBUD GENERELT UDFORMNING AF TILBUDSGIVERENS TILBUD SPØRGSMÅL AFLEVERING AF TILBUD FØRSTE FORHANDLINGSTILBUD OG FORHANDLINGSMØDER EVENTUELLE YDERLIGERE TILBUD (HVIS RELEVANT) ENDELIGT TILBUD ALTERNATIVE BUD OG FORBEHOLD FORTROLIGHED ÅBNING AF TILBUD MODERNISERINGSSTYRELSENS VURDERING AF TILBUD EGNETHEDSKRITERIER RETLIG FORM PERSONLIGE FORHOLD ØKONOMISK OG FINANSIEL KAPACITET KRITERIER FOR VURDERING AF TILBUD UNDERKRITERIET KVALITET (VÆGT 75 %) UNDERKRITERIET PRIS (VÆGT 25 %) ORIENTERING OM RESULTATET AF UDBUDSFORRETNINGEN, VEDSTÅELSE MV TIDSPLAN FOR UDBUDDET FORVENTET TIDSPLAN TJEKLISTE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF TILBUD... 14

3 1 Indledning Side 2 af 16 Nærværende udbud vedrører indgåelse af kontrakt med staten v/moderniseringsstyrelsen om udarbejdelse og gennemførelse af et uddannelsesog udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i staten. Udbuddet sker som en frivillig konkurrenceudsættelse af ydelser i henhold til udbudsdirektivets bilag II B. Der er således ikke tale om et EU-udbud, og Moderniseringsstyrelsen er ikke bundet af procedurereglerne i udbudsdirektivet ved gennemførelsen af denne konkurrenceudsættelse. Processen for gennemførelsen af konkurrenceudsættelsen ligner på en del områder gennemførelsen af et udbud med konkurrencepræget dialog. Tilbudsgiveren bør indledningsvis læse det samlede udbudsmateriale grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet. 1.1 Udbudsmaterialets bestanddele Udbudsmaterialet indeholder følgende dokumenter: Nærværende konkurrencebetingelser Udkast til kontrakt med følgende bilag: - Bilag 1: Opgavebeskrivelse og kravspecifikation o Underbilag 1A: Forventning til forløb o Underbilag 1B: Departementschefprofil - Bilag 2: Udkast til udviklingsforløb, (udarbejdes af tilbudsgiver) - Bilag 3: Tids- og aktivitetsplan, (udarbejdes af tilbudsgiver) - Bilag 4: Leverandørens bemanding (udarbejdes af tilbudsgiver) - Bilag 5: Samarbejdsorganisation (udfyldes kun af den vindende tilbudsgiver efter tildeling af opgaven) - Bilag 6: Samfundsansvar - Bilag 7: Priser og betalingsplan (inkl. vejledning til beregning af pris) o Underbilag 7A: Beregning af pris (udfyldes af tilbudsgiver) Skabelon til brug for tro og love-erklæring Skabelon til brug for tro og love-erklæring på engelsk English Form for Solemn Declaration Skabelon til brug for referencer Skabelon til brug for støtteerklæring Skabelon til brug for støtteerklæring på engelsk English Form for the declaration of support 1.2 Kunden Udbuddet gennemføres af: Staten v/moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193

4 1017 København K Side 3 af 16 Kontaktperson I forbindelse med udbuddet er følgende kontaktperson: Navn: Trine Dahl Titel: Chefkonsulent Telefon: / Overordnet opgavebeskrivelse Der skal udarbejdes og gennemføres et uddannelses- og udviklingsforløb (herefter kaldt udviklingsforløb) for ledere med toplederpotentiale i staten. Det grundlæggende mål for udviklingsforløbet er at sikre flere og bedre egnede kandidater ved besættelse af offentlige topstillinger. Udviklingsforløbet skal således udvælge og udvikle gruppen af statslige ledere med toplederpotentiale til at blive helstøbte ledere, der på sigt kan stå i spidsen for sunde organisationer og være med til at udvikle en mere effektiv, produktiv og resultatorienteret offentlig sektor. Udviklingsforløbet skal tænkes ind i en dansk statslig kontekst og skræddersys til målgruppen. Opgaven vedrører overordnet følgende fire faser: 1. Udarbejdelse af udviklingsforløb inkl. udvælgelsesproces. 2. Gennemførelse af udvælgelsesproces. 3. Gennemførelse af udviklingsforløb for udvalgte ledere. 4. Eftermåling og evaluering af udviklingsforløbet. Der skal som udgangspunkt afvikles et udviklingsforløb af ca måneders varighed fra udvælgelsen af deltagere til afslutning af forløbet. Der er dog i kontrakten givet staten v/moderniseringsstyrelsen option på et yderligere udviklingsforløb. Opgavens fulde omfang, herunder kvalitetskrav og øvrige krav, samt de vilkår som vil være gældende for leverancen, er beskrevet i de følgende punkter samt i Kontrakt og kontraktbilag 1-7A.

5 3 Proces og aflevering af tilbud Side 4 af Generelt Moderniseringsstyrelsen forventer at afholde forhandlingsmøder med fire tilbudsgivere på baggrund af indgivne forhandlingstilbud forudsat, at der er indleveret fire egnede tilbud. Er der indgivet færre end fire egnede forhandlingstilbud, afholdes der forhandlingsmøder med disse tilbudsgivere. Hvis Moderniseringsstyrelsen finder det hensigtsmæssigt, forbeholder styrelsen sig ret til at springe forhandlingsmøderne over og anse de modtagne første forhandlingstilbud som endelige tilbud og indgå kontrakt på baggrund heraf. Tilbudsgivers første forhandlingstilbud bør derfor være gennemarbejdet og af høj kvalitet. Det er tilbudsgivers ansvar løbende via Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: at holde sig orienteret om spørgsmål/svar og eventuelle ændringer til udbudsmaterialet. 3.2 Udformning af tilbudsgiverens tilbud Tilbudsgiveren udarbejder sit tilbud ved udarbejdelse af bilag 2 og 3 samt udfyldelse af bilag 4 og underbilag 7A. Herudover vedlægges dokumentation for virksomhedens/virksomhedernes betaling af sociale sikringsordninger, skatter og afgifter, jf. pkt nedenfor, dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, jf. pkt nedenfor og dokumentation for referencer, jf. pkt nedenfor. Der skal herudover vedlægges en erklæring om, at alle mindstekrav er opfyldt. Anvisning om udfyldelse af bilagene fremgår af de enkelte bilag. Den vedlagte kontrakt skal ikke udfyldes eller underskrives, før styregruppen har valgt den leverandør, der vil blive indgået kontrakt med. Moderniseringsstyrelsen anbefaler nedenstående disposition til tilbuddet: 1. Tilbudsbrev 2. Bilag 2: Udkast til udviklingsforløb. 3. Bilag 3: Tids- og aktivitetsplan. 4. Bilag 4: Leverandørens bemanding. 5. Underbilag 7A: Beregning af pris. 6. Dokumentation for virksomhedens/virksomhedernes betaling af social sikringsordninger, skatter og afgifter, jf. pkt nedenfor. 7. Dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet, jf. pkt nedenfor. 8. Dokumentation for referencer, jf. pkt nedenfor. 9. Erklæring om at alle mindstekrav er opfyldt

6 3.3 Spørgsmål Tilbudsgiver har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og den udbudte ydelse ved fremsættelse af skriftlige spørgsmål. Side 5 af 16 Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på enten dansk, engelsk, svensk eller norsk til: Spørgsmål fremsendes pr. med angivelse af følgende: Udbud - udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i staten, att. Trine Dahl. Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på Besvarelse af spørgsmål sker på dansk. Moderniseringsstyrelsen opfordrer til, at spørgsmål stilles så tidligt som muligt. Spørgsmål, der modtages senest den 15. januar 2016, vil blive besvaret senest den 22. januar Spørgsmål modtaget efter ovennævnte spørgefrist, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret senest den 22. januar Spørgsmål, der er modtaget senere end 5 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af første forhandlingstilbud, kan ikke forventes besvaret. 3.4 Aflevering af tilbud Moderniseringsstyrelsen ser gerne, at tilbud fremsendes i tre papirversioner samt i en elektronisk udgave, gerne som pdf-version (f.eks. på usb-stik). Ved eventuel uoverensstemmelse mellem den elektroniske version og papirversionen har papirversionen forrang. Dog kan Moderniseringsstyrelsen vælge at tage bilag i betragtning, der måtte være indeholdt i den elektroniske version, men som mangler i papirversionen. Tilbuddet skal sendes til eller afleveres på følgende adresse: Moderniseringsstyrelsen Att. Trine Dahl Landgreven 4, Postboks København K Tilbud kan således ikke afleveres pr. mail. Tilbudsgiver bør være opmærksom på, at det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at tilbud afleveres på den korrekte adresse inden for den fastsatte frist for afgivelse af tilbud.

7 Indholdet af tilbuddet forbliver uåbnet og fortroligt indtil udløbet af den fastsatte frist. Tilbud modtaget senere end de af Moderniseringsstyrelsen fastsatte tilbudsfrister er ikke konditionsmæssige. Side 6 af 16 Tilbud bedes mærket: "Udbud om udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i staten - tilbud - må ikke åbnes i poståbningen." Tilbuddet skal som udgangspunkt være på dansk. Dele af tilbuddet kan dog afgives på engelsk, svensk eller norsk, hvis det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til forståelsen af den relevante del. Såfremt en tilbudsgiver vurderer det relevant at afgive store dele af tilbuddet på et af disse tre sprog i forhold til forståelsen af de relevante dele, vil Moderniseringsstyrelsen ikke anfægte denne vurdering. 3.5 Første forhandlingstilbud og forhandlingsmøder Fristen for afgivelse af første forhandlingstilbud er onsdag den 27. januar 2016, kl De rettidigt indkomne tilbud vil herefter blive gennemgået med henblik på vurdering af, hvorvidt tilbudsgiveren er egnet og kvalificeret til videre deltagelse. Moderniseringsstyrelsen forventer at afholde forhandlingsmøder med fire tilbudsgivere på baggrund af indgivne forhandlingstilbud forudsat, at der er indleveret fire egnede tilbud. Er der indgivet færre end fire egnede forhandlingstilbud, afholdes der forhandlingsmøder med disse tilbudsgivere. Hvis Moderniseringsstyrelsen finder det hensigtsmæssigt, forbeholder styrelsen sig ret til at springe forhandlingsmøderne over og anse de modtagne forhandlingstilbud som endelige tilbud og indgå kontrakt på baggrund heraf. Tilbudsgivers første forhandlingstilbud bør derfor være gennemarbejdet og af høj kvalitet. Kvalificering af de bedste tilbud, vil ske ud fra de kriterier, der fremgår af nedenstående punkt 4 i nærværende konkurrencebetingelser. Resultatet af vurderingen af, hvorvidt tilbudsgiveren er egnet og kvalificeret til videre deltagelse, vil blive meddelt den enkelte tilbudsgiver per . For tilbudsgiver, der er fundet egnet og kvalificeret, indeholder meddelelsen også en invitation til at deltage i forhandling. Forhandlingsmøderne forventes at finde sted i perioden fra den marts Forud for forhandlingsmøderne vil der blive udsendt en invitation til hver tilbudsgiver med angivelse af det specifikke mødetidspunkt og en dagsorden for mødet. Den endelige deltagerkreds fra Moderniseringsstyrelsens side vil blive oplyst, inden forhandlingerne indledes.

8 Fra tilbudsgivers side forventer Moderniseringsstyrelsen som minimum, at der deltager en eller flere relevante personer med indsigt i tilbuddet, som er kompetente til at træffe beslutninger på tilbudsgivers vegne. Side 7 af 16 Forhandlingsmøderne vil som udgangspunkt foregå på dansk. Tilbudsgiverne vil have mulighed for at kommunikere på dansk, svensk eller norsk. Tilbudsgiver vil for så vidt angår enkelte emner kunne kommunikere på engelsk. Formålet med forhandlingsmøderne er, at tilbudsgiverne efter forhandlingerne med Moderniseringsstyrelsen kan optimere deres tilbud således, at de bedst muligt opfylder Moderniseringsstyrelsens behov. Forhandlingsmøderne har desuden til formål at få tilbudsgivernes kommentarer til Moderniseringsstyrelsens opgavebeskrivelse og udbudsmaterialet i øvrigt med henblik på en eventuel efterfølgende optimering af udbudsmaterialet. Under forhandlingerne kan alle aspekter ved udbudsmaterialet drøftes med tilbudsgiverne. Det skal dog understreges, at det er Moderniseringsstyrelsen, der beslutter, hvilke emner der skal gøres til genstand for forhandling. Forhandlingerne vil have fokus på styrker og svagheder i tilbudsgivernes forhandlingstilbud og vil være baseret på de i punkt 4 nedenfor beskrevne kriterier for vurdering af tilbud. Også tilbudsgivernes mulige forbehold over for elementer i udbudsmaterialet vil blive drøftet. På forhandlingsmøderne vil tilbudsgiverne have mulighed for at præsentere deres første forhandlingstilbud nærmere og at svare på opklarende spørgsmål om tilbuddet fra Moderniseringsstyrelsen. Tilbudsgiverne vil desuden blive informeret om styrker og svagheder ved deres første forhandlingstilbud. Denne gennemgang af forhandlingstilbuddene har til formål at øge Moderniseringsstyrelsens forståelse af tilbudsgivernes forslag, men vil ikke indgå i vurderingen af de endelige tilbud. Forhandlingsmødet har desuden til formål at få tilbudsgivernes kommentarer til opgavebeskrivelsen og udbudsmaterialet i øvrigt med henblik på en eventuel efterfølgende optimering af det endelige udbudsmateriale. Endvidere vil mulige forbehold blive drøftet, og Moderniseringsstyrelsen vil gøre tilbudsgiverne opmærksomme på elementer i forhandlingstilbuddene, som Moderniseringsstyrelsen betragter som forbehold over for mindstekrav, jf. afsnit 3.8. Moderniseringsstyrelsen vil udarbejde et kort referat af hvert forhandlingsmøde, som vil blive sendt pr. til den tilbudsgiver, der har deltaget i mødet. Moderniseringsstyrelsen vil også have mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til tilbudsgiverne som led i dialogen. Når den første forhandlingsrunde (hvis relevant) er afsluttet, vil Moderniseringsstyrelsen sende en opfordring til tilbudsgiverne om afgivelse af yderligere forhand-

9 lingstilbud (hvis relevant) eller endeligt tilbud og med angivelse af frist for afgivelse heraf. Side 8 af 16 Samtidig vil Moderniseringsstyrelsen eventuelt udsende et revideret udbudsmateriale baseret på erfaringerne fra første forhandlingsrunde, herunder tilbudsgivernes tilkendegivelser om udbudsmaterialet. Moderniseringsstyrelsen vil angive alle ufravigelige mindstekrav i det endelige udbudsmateriale. 3.6 Eventuelle yderligere tilbud (hvis relevant) Moderniseringsstyrelsen kan om nødvendigt anmode tilbudsgiverne om yderligere forhandlingstilbud. Der vil i så fald blive gennemført yderligere forhandlingsrunder (2. forhandlingsrunde, 3. forhandlingsrunde osv.), og bestemmelserne ovenfor om forhandlingstilbud finder tillige anvendelse på disse forhandlingstilbud. De relevante tilbudsgivere vil blive underrettet om nye (eventuelle tentative) tidsplaner. Efter hver forhandlingsrunde kan Moderniseringsstyrelsen udsende et revideret udbudsmateriale baseret på erfaringerne fra forhandlingsrunden. Moderniseringsstyrelsen vil angive alle ufravigelige mindstekrav i det endelige udbudsmateriale. 3.7 Endeligt tilbud Fristen for aflevering af endeligt tilbud vil efter de gennemførte forhandlingsrunder blive meddelt tilbudsgiverne. Fristen forventes fastsat til ca. 2 uger efter Moderniseringsstyrelsens anmodning om endeligt tilbud. Det bemærkes i den forbindelse, at Moderniseringsstyrelsen, hvis styrelsen finder det hensigtsmæssigt, forbeholder sig ret til at springe forhandlingsmøderne over og anse de modtagne første forhandlingstilbud som endelige tilbud og indgå kontrakt på baggrund heraf. Moderniseringsstyrelsen vil afvise endelige tilbud, der ikke er afleveret inden for den fastsatte frist, og som ikke opfylder mindstekravene i det endelige udbudsmateriale. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at det endelige tilbud opfylder alle udbudsmaterialets mindstekrav, og eventuelle drøftelser, tilkendegivelser eller afvejninger foretaget af Moderniseringsstyrelsen undervejs i forhandlingsforløbet kan ikke tages til indtægt for, at mindstekrav ikke skal opfyldes. Hvis Moderniseringsstyrelsen modtager tilbud, som ikke opfylder de formelle krav, der følger af udbudsmaterialet, kan Moderniseringsstyrelsen afvise tilbuddene. Moderniseringsstyrelsen kan dog også under overholdelse af ligebehandlingsprincippet vælge at: se bort fra fejlen eller manglen, såfremt Moderniseringsstyrelsen i forvejen er i besiddelse af de krævede oplysninger eller dokumentationer, selv indhente de krævede oplysninger eller dokumenter, såfremt disse er offentligt tilgængelige, eller

10 anmode de pågældende tilbudsgivere om inden en fastsat frist at berigtige fejlen eller manglen. Side 9 af 16 Moderniseringsstyrelsen vil herefter evaluere tilbuddene i henhold til de i punkt 4 beskrevne kriterier. 3.8 Alternative bud og forbehold Hver tilbudsgiver er kun berettiget til at afgive ét endeligt tilbud. Det er ikke tilladt at afgive alternative tilbud. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbudsmaterialet indeholder en række mindstekrav (markeret med M i bilag 1: Opgavebeskrivelse og kravspecifikation). Et mindstekrav er et krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet fravigelser fra kravet ikke accepteres. Hvis der i det endelige tilbud tages et forbehold over for sådanne mindstekrav, anses tilbuddet for at være ikke-konditionsmæssigt. I det omfang tilbudsgiver ikke specifikt forholder sig til mindstekravene, anses disse uden videre som opfyldt. Hvis der i et forhandlingstilbud og/eller i det endelige tilbud tages forbehold over for krav, der ikke er mindstekrav, jf. bilag 1, skal dette anføres i tilbudsgivers løsningsbeskrivelse i bilag Fortrolighed Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med gennemførelsen af nærværende udbud. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenter i udbuddet, herunder de indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af Moderniseringsstyrelsen. Det indgår dog bl.a. i denne bedømmelse, om den virksomhed, der afgiver et tilbud, har bedt om, at tilbuddet behandles fortroligt, og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet det drejer sig om. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiver derfor angive dette i sit tilbud. Moderniseringsstyrelsen vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen.

11 3.10 Åbning af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Side 10 af 16 4 Moderniseringsstyrelsens vurdering af tilbud 4.1. Egnethedskriterier Tilbuddet vurderes først i forhold til tilbudsgivers egnethed, jf. nærværende punkt. Hvor egnethedskravene er opfyldt, vurderes tilbuddet derefter efter tildelingskriterierne, jf. punkt 4.2 ff Retlig form Der kræves ingen særlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget Personlige forhold Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation skal indgå i forhandlingstilbuddet: - Enten en tro og love erklæring om, at: a) Virksomheden har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor virksomheden er etableret, og i Danmark; og b) Virksomheden har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor virksomheden er etableret, og i Danmark. Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en skabelon for erklæringen, som kan downloades fra: Skabelonen kan findes i både en dansk og engelsk version. - Eller en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen indeholdende samme oplysninger. - Eller en serviceattest fra en tilsvarende udenlandsk myndighed indeholdende samme oplysninger. Bemærk, at det kan være nødvendigt at supplere den udenlandske attest med en tro og love-erklæring om forhold, der ikke måttet være omfattet af attesten (f.eks. om virksomhedens opfyldelse af sine forpligtelser i Danmark). Det er vigtigt, at tro og loveerklæringen/serviceattesten vedrører netop den juridiske enhed (f.eks. selskab), der afgiver anmodningen. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal tro og loveerklæringen/serviceattesten afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

12 4.1.3 Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. 2. Virksomhedens balance eller uddrag heraf, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for soliditetsgradens størrelse. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Side 11 af 16 Bemærk, at virksomheden (eller konsortiet), der indgiver tilbud, selv skal opfylde mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet og således ikke kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen. Mindstekrav til det niveau, der kræves: 1. Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK i det seneste disponible regnskabsår. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. 2. Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8 % i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgerens samlede egenkapitalsværdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapitals værdi/samlede aktiver) x 100 = Soliditetsgrad. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som virksomheden og de andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver. Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapitals værdi i forhold til virksomhedernes samlede aktiver, udregnet i procent. 4.2 Kriterier for vurdering af tilbud Tildeling sker på grundlag af tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra følgende underkriterier: Kvalitet: 75 % Pris: 25 % Underkriteriet Kvalitet (vægt 75 %) Underkriteriet Kvalitet belyses ved følgende delelementer:

13 Side 12 af 16 Løsningsbeskrivelse i forhold til den udbudte opgave. Det vurderes herved, i hvilket omfang og med hvilket indhold den tilbudte løsning lever op til kravene i opgavebeskrivelsen og kravspecifikationen (Bilag 1). Bilag 2 bedes anvendt til udarbejdelse af løsningsbeskrivelse. Leverandørens bemanding. Hermed forstås en vurdering baseret på bilag 4 af de tilbudte personers kvalifikationer i relation til den udbudte opgave, jf. bilag 1, herunder punkt 1.5.1, samt hvorledes de anførte kvalifikationer vil blive inddraget og nyttiggjort i relation til de konkrete opgaver, som den pågældende skal udføre. Bilag 4 bedes anvendt. Det bemærkes, at Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig ret til at kontakte de i bilaget anførte virksomheder/institutioner. Øvrige: o Tilbudsgivers referencer. Det vurderes herved, i hvilket omfang de angivne referencer er relevante i forhold til den udbudte opgave. Det vil ved vurderingen blandt andet indgå, om der er erfaring med topledelsesniveau og med ledelsesudvikling i offentlig kontekst. Der bedes vedlagt en oversigt over virksomhedens mest relevante og omfattende referencer i forhold til de ydelser, som opgaven omfatter. Der kan maksimalt angives 10 referencer, som skal være udført i løbet af de seneste 3 år. Moderniseringsstyrelsen ser gerne, at tilbudsgiver anvender den af styrelsen udarbejdede skabelon for referenceliste, som kan downloades fra: Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) kan oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Der kan dog stadig maksimalt angives 10 referencer i alt. Bemærk, at virksomheden (eller konsortiet), der indgiver tilbud, kan basere sig på andre enheders tekniske og/eller faglige kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen, som kan downloades fra:

14 Skabelonen findes i både en dansk og en engelsk version. Side 13 af 16 Det bemærkes, at Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig ret til at kontakte de angivne referencer. o Projektstyring af den udbudte opgave. Det vægtes positivt, i det omfang der fremlægges en overskuelig og realistisk tids- og aktivitetsplan, hvor væsentlige aktiviteter i udviklingsforløbet fremgår Underkriteriet Pris (vægt 25 %) Evalueringen vil ske på baggrund af den evalueringstekniske pris i bilag 7A, som er nærmere beskrevet i bilag 7. 5 Orientering om resultatet af udbudsforretningen, vedståelse mv. Når det er vurderet, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af de ovenfor anførte kriterier, træffes der beslutning om, med hvilken tilbudsgiver der ønskes at indgå kontrakt. Moderniseringsstyrelsen underretter herefter samtidigt samtlige tilbudsgivere om denne beslutning. Underretningen af de tilbudsgivere, der ikke tildeles kontrakten, vil indeholde en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Underretningen sker samtidigt til alle tilbudsgiverne ved . Meddelelse til den vindende tilbudsgiver om, at tilbudsgivers tilbud er det vindende tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, før kontrakt er underskrevet ubetinget af alle kontraktens parter. Moderniseringsstyrelsen anser ikke udbuddet for afsluttet, før kontrakten er underskrevet, og forbeholder sig adgang til med saglig begrundelse at aflyse udbudsforretningen. Tilbudsgiver skal vedstå sit endelige tilbud i fire måneder fra den endelige tilbudsfrists udløb. Uanset om kontrakten tildeles andre tilbudsgivere, er tilbudsgiveren bundet af sit tilbud, indtil Moderniseringsstyrelsen har indgået kontrakten, men dog ikke længere end vedståelsesfristen. Efter kontrakten er underskrevet, vil Moderniseringsstyrelsen sende en bekendtgørelse om tildeling af ordre til offentliggørelse på TED. Herved afsluttes udbuddet. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udbuddet er Moderniseringsstyrelsen uvedkommende, herunder også såfremt Moderniseringsstyrelsen med saglig

15 begrundelse måtte aflyse udbudsforretningen uden ordretildeling. Moderniseringsstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbud til tilbudsgiverne. Side 14 af 16 6 Tidsplan for udbuddet 6.1 Forventet tidsplan Aktivitet/begivenhed Tidsangivelse Bemærkninger Vejledende frist for indsendelse 15. januar 2016 Alle spørgsmål, der indsendes af spørgsmål til udbudsmaterialeret. senest denne dato, vil blive besva- Alle spørgsmål indsendt efter denne dato vil blive søgt besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svaret Frist for udsendelse af svar på spørgsmål Frist for indsendelse af første forhandlingstilbud Vejledende frist for indsendelse af spørgsmål til udbudsmaterialet efter forhandlingsmøderne Forventet tilbudsfrist - endeligt tilbud senest den 22. januar. 22. januar 2016 Spørgsmål, der er modtaget senere end 5 dage før fristen for indlevering af forhandlingstilbud kan ikke forventes besvaret. 27. januar 2016 For sent indleveret forhandlingstilbud medfører, at tilbuddet ikke tages i betragtning. Spørgsmål ses gerne indsendt senest 10 dage inden fristen for indsendelse af endeligt tilbud Primo april 2016 Forventet ordretildeling Maj 2016 Forventet kontraktindgåelse Maj 2016 Spørgsmål, der er modtaget senere end 5 dage før fristen for indlevering af endeligt tilbud kan ikke forventes besvaret For sent indleveret tilbud medfører, at tilbuddet er ukonditionsmæssigt 7 Tjekliste i forbindelse med aflevering af tilbud Forud for aflevering af det endelige tilbud bør tilbudsgiver tjekke at: o Samtlige bilag, der skal udarbejdes og udfyldes (bilag 2, 3, 4, underbilag 7A, dokumentation for de økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister, dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet og dokumentation for leverandørens referencer) er udfyldt i overensstemmelse med kravene. o Tilbuddet er vedlagt et tilbudsbrev. o Tilbuddet indeholder en erklæring om, at alle mindstekrav er opfyldt. o Tilbuddet er vedlagt i tre papirversioner samt en elektronisk udgave.

16 o Der er angivet korrekt adresse, og kuverten er mærket korrekt o Tilbuddet afleveres inden fristens udløb Side 15 af 16 Det skal bemærkes, at det er tilbudsgivers eget ansvar at sikre, at alle krav og formalia er opfyldt, hvorfor tjeklisten ovenfor kun kan betragtes som vejledende.

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Region Syddanmark Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Levering af dekontaminatorer Beskrivelse Juni 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA, REGION SYDDANMARK...

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER

PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER PRÆKVALIFIKATION UDBUD AF RAMMEAFTALER PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, opfordrer Hillerød Kommune hermed interesserede

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53762-2012:text:da:html DK-Fredericia: Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 2012/S 33-053762

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. for udbud af. Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet.

Udbudsbetingelser. for udbud af. Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet. Udbudsbetingelser for udbud af Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1/16 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER...

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/5 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): IT-og Telestyrelsen,

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere